Lokalplan Institutionsområde i Dalstrup. med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 036-707. Institutionsområde i Dalstrup. med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø"

Transkript

1 T E K N I K O G M I L J Ø Lokalplan Institutionsområde i Dalstrup med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

2 VEJLEDNING Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i 2 hovedafsnit, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. I redegørelsesdelen beskrives lokalplanens baggrund og indhold samt intentionerne med planen. Desuden beskriver redegørelsesdelen lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med overordnede landsplandirektiver, regionplan og kommuneplan samt vedtagne forsyningsplaner. Lokalplanen er bindende for de omfattede ejendomme. Planen medfører ikke umiddelbar handlepligt, således kan eksisterende lovlige forhold fortsætte som hidtil. Lokalplanen er bindende for fremtidige ændringer og nyanlæg. Lokalplanen er udarbejdet af: Plan og Byg, Norddjurs Kommune Telefon: I samarbejde med: Arkikon, Arkitekter + Ingeniører Havneplads Grenaa Telefon:

3 INDHOLD Indholdsfortegnelse Læsevejledning 2 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanens baggrund 4 Lokalplanens indhold 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 6 Naturbeskyttelsesloven 6 Natura Skovloven 6 Bygningsfredningsloven 6 Museumsloven 7 Lov om jordforurening 7 Okkerloven 7 Landbrugsloven 7 Støjforhold 7 Miljøvurdering 7 Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune 7 Kommuneplantillæg 8 Lokalplanen 8 Teknisk forsyning 8 Norddjurs Kommunes kompetenceplan 9 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier, parkering og byggelinier Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, beplantning og hegn Ledningsanlæg og belysning Servitutter og ophævelse af lokalplan Øvrige tilladelser Meddelte landzonetilladelser Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 1 17 Kortbilag 2 18 Kortbilag 3 19 Luftfoto Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs kommune 21

4 REDEGØRELSE Lokalplanens redegørelse Hovedbygningen med løbegårde. Lokalplanens baggrund Dalstrup Centret er oprindeligt bygget som et plejehjem i 1888, men har i tidens løb også været anvendt som psykiatrisk hospital og efterskole. Som et særligt element findes et kapel med tilhørende gravplads i nærheden af hovedbygningen ligeledes etableret i 1800 tallet. Siden er der i 1930 erne bygget nye administrations-beboelsesbygninger, mens der i 1940 erne og 80 erne er etableret forskellige servicefaciliteter. I dag anvendes området til institionsformål administreret af Region Midtjylland. Institutionen Grenen er indrettet i hovedbygningen til en sikret institution, hvortil der i 2004 blev opført udvendige løbegårde. De omkringliggende bygninger anvendes af institutionen Møllebækken som er en døgninstitution for børn og unge med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er i 2010 projekteret to nybyggerier til Møllebækken. Derudover findes en række servicebygninger spredt i området. Som følge af lovforslag om blandt andet sænkelse af den kriminelle lavalder samt lempelse af kriterierne for anbringelse på sikrede institutioner er der brug for yderligere kapacitet i Grenen. Derudover er det besluttet, at der skal flyttes pladser fra Grenen i Grenaa til Grenen i Dalstrup. Da den tidligere lokalplan for området ikke åbnede for muligheder for udbygning af de eksisterende forhold, er nærværende lokalplan nødvendig for at skabe de påkrævede pladser i den sikrede institution dels ved ombygning af eksisterende bygninger og dels ved nybyggeri. Som følge af de ekstra pladser vil det også være nødvendigt at udbygge bl.a. undervisningsfaciliteter og opholdsarealer både inde og ude. For at sikre en fremtidig brug af området vil der bliver udlagt delområder for derigennem at definere, hvor der kan bygges, og hvilke områder der skal holdes fri for bebyggelse. Lokalplanens indhold Denne lokalplan giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i tilknytning til institutionerne Grenen Dalstrup og Møllebækken beliggende på Dalstrupvej og Kløvhøjvej i Dalstrup ca. 8,5 km nord-vest for Grenaa. Lokalplanområdet udgøres af et areal på ca m 2 hvoraf de ca m 2 er bebygget, og ca. 2,8 ha fredskov. Området er kuperet og ligger på kanten af Veggerslev Ådal. Adgangen til lokalplanområdet sker dels fra Dalstrupvej 4

5 REDEGØRELSE De tidligere administrations-beboelses bygninger. og dels fra Kløvhøjvej. Lokalplanen fastlægger strukturen i området, dets vejog stiforhold, principper for bebyggelsens udformning og placering samt retningslinier for friarealernes karakter. Bebyggelse Der skal generelt tages hensyn til eksisterende bebyggelse og beplantning ved nybyggeri, således at områdets harmoniske udtryk bevares. Den eksisterende bebyggelse er koncentreret i den sydlige del af lokalplanområdet. Dette træk skal bevares, og der udlægges derfor delområder, hvor i der må etableres ny begyggelse. Eksisterende bebyggelse skal ved udvendig renovering bevares i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur. Særligt skal der tages hensyn til Dalstrup Centrets kapel, der indeholder en bevaringsværdig udsmykning indvendigt i kapellet udført af en tidligere beboer på Dalstrup Centret. Nybyggeri skal med hensyn til udformning, materialevalg og placering tilpasses det eksisterende anlæg, således at bebyggelsens helhed og harmoni ikke skades. Materialevalget i den eksisterende bebyggelse er traditionelle og tidstypiske. Hovedbygningen er opført i røde tegl med hvidmalede dannebrogsvinduer samt sort skifertag. Kapel og øvrig administration er ligeledes i røde mursten, hvide vinduer men med røde tegltage. Værksted, vandværk og udhus er træbeklædte (en på to) svenskrøde facader, hvidmalede småsprossede vinduer og bølgeeternit tagbeklædning. Derudover skal nybyggeri tilpasses det eksisterende terræn og områdets landskabelige træk. Renoveret undervisningsbygning. Nyere forbindelsesbygning i sortmalet træbeklædning. Veje Området vejbetjenes fortrinsvist fra Dalstrupvej, og kun Møllebækkens lokaler i og omkring de to tidligere embedsboliger har adgang fra Kløvhøjvej. Derudover findes en række eksisterende veje til den interne betjening af området. Den interne vejbetjening forventes udbygget i forbindelse med nybyggeri for at sikre den daglige trafikale brug af området. De eksisterende vejadgange til området skal fastholdes. Ubebyggede arealer Mod den nordlige lokalplanafgrænsning findes et fredskovsareal, der skal tages hensyn til efter gældende lovgivning. Der er dermed pligt til at vedligeholde skoven og til at plante ny skov i forlængelse af skovhugst Gravpladsen, der findes i tilknytning til kapellet, skal bevares, og der skal sikres offentlig adgang hertil. Derudover skal der etableres udearealer til beboerne på både Grenen og Møllebækken. 5

6 REDEGØRELSE Beplantningen omkring kapellet. Haveanlægget, der findes syd for hovedbygningen, ønskes så vidt muligt bevaret for at værne om oplevelsen af det samlede anlæg, der findes ved ankomsten fra Dalstrupvej. Parkanlæg, gravplads og friarealer skal ved oprydning, beskæring, nyplantning samt etablering af græs, befæstelse eller lignende reetableres i overensstemmelse med de oprindelige træk. I forbindelse med den sikrede institution kan der etableres sikringshegn under hensyntagen til omgivelserne. Som afgrænsning mod skel må der plantes levende hegn af træer og buske i arter, der falder godt ind i området. Som en del af en fremtidig detailplanlægning ønskes særligt område II inddelt og adskilt af eksisterende såvel som ny beplantning for at bevare områdets eksisterende hovedtræk, hvor bygningerne hver især er omkranset af beplantning, og derved på en naturlig måde adskiller de enkelte institutioner. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Naturbeskyttelsesloven 3 områder -enge, søer etc. Der findes ingen 3 områder indenfor lokalplanområdet. 17 bygge- og beskyttelseslinier Der findes en skovbyggelinien på 300 m fra fredskoven i den nordlige del af lokalplanområdet. Opførelse af nybyggeri forudsætter, at der meddeles dispensation fra skovbyggelinien, jf. punkt Natura 2000 Der findes hverken udpegede ramsar-, EF habitat eller EF fuglebeskyttelsesområder inden for lokalplanafgrænsningen. Kommunen har ikke kendskab til, at der er arter omfattet af habitatsdirektivet, bilag IV i lokalplanområdet. Skovloven En del af lokalplanområdet er omfattet af fredskovspligt. Jvf. Bekendtgørelse af lov om skove nr af 20. oktober Bygningsfredningsloven Dalstrup er i Kommuneplan 2009 udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, og er dermed omfattet af 17 i Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. 6

7 REDEGØRELSE Museumsloven Fremkommer der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet straks standses og Djurslands Museum tilkaldes for besigtigelse, jævnfør museumslovens 25 og 27. Lov om jordforurening Der er ikke registreret potentielt forurenende aktiviteter eller konstateret forurening indenfor eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Såfremt der i forbindelse med anlæg eller nybyggeri findes tegn på forurening, skal arbejdet standses øjeblikkeligt og kommunen underrettes, således at der kan iværksættes foranstaltninger til forhindring af følgevirkninger. Okkerloven Lokalplanområdet er ikke okkerpotentielt område. Landbrugsloven Lokalplanområdet er ikke omfattet af landbrugspligt. Støjforhold Der forventes ingen støjmæssige problemer mellem den planlagte arealanvendelse og omgivelserne. Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal alle fysiske planer, som skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Norddjurs Kommune har foretaget screening af nærværende lokalplan og vurderer som planmyndighed, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og den skal ikke miljøvurderes. Planen omfatter et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen får ikke en væsentlig indvirkning på miljøet, jvnf. kriterierne i lovens bilag 2. Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Den del af lokalplanområdet, der indeholder bebyggelsen, er i Kommuneplan 2009 udlagt til offentlige formål i landzone, rammeområde 11-3-O, mens resten af lokalplanområdet ikke er omfattet af kommuneplanen, se afsnittet om kommuneplantillæg nedenfor. I Bevaringsværdige Kulturmiljøer - Norddjurs Kommu- 7

8 REDEGØRELSE ne står der bl.a noteret om Dalstrup: Bærende element: Det samlede anlæg. Afgrænsning: Kulturmiljøet er afgrænset til bygninger, have og kirkegård. Bevaringstilstand: God Bemærkninger: Kapellet og kirkegården er noget forfaldent. I Kommuneplan 2009 findes følgende retningslinje under Kulturmiljø : Kapellet. Retningslinjer 3.20 Kulturmiljø 1. Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst mulig omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. 2. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal ske med størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier Drikkevandsinteresser -OD Området er i kommuneplanen udpeget med drikkevandsinteresser, og desuden også som nitratfølsomt indvindingsområde -seneste viden. Derudover er lokalplanområdet udpeget som muligt naturområde og som et område med særlige landskabelige interesser. Udsmykningen i kapellet. Kommuneplantillæg I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvori rammeområdet er udvidet, og rammerne for lokalplanlægningen er suppleret. Kommuneplantillægget findes på side 22. Lokalplanen Nærværende lokalplan bliver gældende for området. Den afløser, ved endelig godkendelse, den tidligere lokalplan nr. 76 udarbejdet af Nørre Djurs Kommune. Teknisk forsyning Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen. Området er offentligt kloakeret. Vand Lokalplanområdet er omfattet af vandforsyningsplanen. 8

9 REDEGØRELSE Varme Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeplanen. Områdets bygninger opvarmes af eget centralvarmesystem. Der kan etableres jordvarme efter gældende regler. Norddjurs Kommunes kompetenceplan Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispentation eller godkendelse, betyder det, at afgørelsen træffes i henhold til den til enhver tid gældende kompetenceplan. Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetencen til fagudvalg og/eller til fagforvaltning. 9

10 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser Lokalplan , institutionsområde i Dalstrup. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål, 1.1 at sikre, at området fortsat anvendes til institutionsformål. 1.2 at sikre, at der fortsat er udvidelsesmuligheder for institutionerne. 1.3 at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende og placering under hensyntagen til stedets arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier. 2.0 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4ab Dalstrup By, Villersø, samt alle parceller, der efter den 1. september 2010 udstykkes fra arealet. 2.2 Lokalplanen opdeles i delområder som vist på kortbilag 3: Område I: Mulighed for bebyggelse i 3 etager Område II:Mulighed for bebyggelse i 2 etager. Område III: Parkeringsarealer samt mindre bygninger som er nødvendige for driften af området. Område IV: Grønt område, skov og haveanlæg. 2.3 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 3.0 Områdets anvendelse Område I og II 3.1 Området må kun anvendes til institionsformål som beboelse, undervisning, administration og tilhørende servicefacilieteter herunder parkering og 10

11 BESTEMMELSER grønne friarealer. Område III 3.2 Området må kun anvendes til grønt område og parkeringsanlæg. Der må kun opføres mindre bygninger som pedelkontor, redskabsrum, cykelparkering o. lign. i området. Område IV 3.3 Området må kun anvendes til grønt område og haveanlæg. Der må ikke opføres ny bebyggelse. 3.4 Kapellet skal bevares. Adgang for offentligheden skal sikres til såvel kapel som gravplads. 4.0 Udstykning 4.1 Udstykning kan foretages i henhold til gældende lovgivning. 5.0 Veje, stier, parkering og byggelinier Veje 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dalstrupvej og Kløvhøjvej. 5.2 Overkørslen ved Villersø Kærvej må ikke udvides af hensyn til trafiksikkerheden. 5.3 Nye interne veje i området anlægges som eksisterende mht. befæstning, bredde og udstyr. 5.4 Der skal ved anlæg tages højde for, at en renovationsvogn kan vende nær bebyggelsen. Parkering 5.5 Ved udbygning af områdets faciliteter skal parkeringsforholdene ligeledes udbygges tilstrækkeligt. Der tages stilling til antallet af parkeringspladser i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 5.6 Byggelinier Der pålægges en byggelinie på 10 m langs det østligste skel i område 2 som vist på kortbilag Bebyggelsens omfang og placering 11

12 BESTEMMELSER 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 for området som helhed. 6.2 Der må ikke etableres ny bebyggelse uden for delområderne angivet på kortbilag 3. Område I 6.3 Bebyggelsen må opføres med højst 3 etager foruden evt. kælder. 6.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 11,5 m målt efter bygningsreglementets regler. Enkelte bygningsdele kan være højere. Område II 6.3 Bebyggelsen må opføres med højst 2 etager foruden evt. kælder. 6.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 9 m målt efter bygningsreglementets regler. Enkelte bygningsdele kan være højere. Område III 6.5 Der må kun opføres mindre bygninger som pedelkontor, redskabsrum, cykelparkering o. lign. i området. Område IV 6.6 Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. 7.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Eksisterende bygninger skal ved udvendig renovering bevare det oprindelige materialevalg og udseende. 7.2 Ved ombygning skal bygningernes arkitektoniske særpræg bevares. 7.3 Ydervægge skal fremstå i tegl eller træ. Enkelte mindre partier eller bygningsdele kan dog opføres i andre materialer. 7.4 Bebyggelse skal være med symmetrisk saddeltag med en hældning på Mindre forbindelsesbygninger og enkelte bygningselementer som kviste, karnapper o.lign. er dog undtaget. 12

13 BESTEMMELSER 7.5 Blanke og reflekterende materialer må ikke benyttes, herunder glaserede og engoberede tagsten med et glanstal over 10. Paneler til solenergi undtaget. 7.6 Skilte skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af kommunalbestyrelsen. Der må ikke opsættes reklamer. 7.7 Der må ikke benyttes signalfarver. 7.8 Der kan etableres en fællesantenne for området med en max. højde på 12,5 m. Placering skal godkendes af kommunen. Masten skal stilles til rådighed for andre mulige brugere som bærer af diverse udstyr i det omfang, at det er teknisk muligt og på vilkår, som kommunen kan godkende. En påstand om at samtidig drift ikke er teknisk muligt skal kunne dokumenteres. 7.9 Kapellet skal vedligeholdes og bevares som særlig bevaringsværdi bygning, alle ændringer af bygningen skal godkendes af Norddjurs Kommune og Djurslands Museum. 8.0 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 8.1 Parkanlæg, friarealer og gravpladsen skal ved oprydning, beskæring, nyplantning samt etablering af græs, befæstelse eller lignende reetableres i overensstemmelse med de oprindelige træk. 8.2 Eksisterende beplantning skal bevares. Hvis nybyggeri kræver, at der fældes/fjernes beplantning, skal denne så vidt muligt erstattes af tilsvarende buske og træarter. 8.3 Henlæggelse af materiale og materiel må ikke finde sted uden for bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer. I forbindelse med byggeri kan materiale og materiel oplagres kortvarigt på ejendommen. 8.4 Terrænreguleringer på mere end 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og nærmere naboskel end 2,5 meter må ikke foretages uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. 8.5 Hegn mod naboskel skal udføres som levende hegn 13

14 BESTEMMELSER af træer og buske i arter som findes i området. 8.6 Levende hegn skal til enhver tid holdes på egen grund. Område I 8.7 Der kan etableres sikringshegn. Hegnet kan udføres af stålplader. Område II 8.8 Der kan etableres sikringshegn. Hegnet kan udføres af stålplader. 8.9 Adskillelse af de enkelte institutionsafdelinger skal så vidt muligt foregå med eksisterende beplantning evt. suppleret med ny beplantning af samme karakter Langs det østligste skel i område 2 skal der ved opførelse af byggeri på området benævnt boldbabanen etableres et 10 m bredt, tæt afskærmende plantebælte mellem byggelinien og skel med min. 4 m høje buske og træer. Område III 8.11 Området skal opretholdes som haveanlæg og parkeringsområde. Område IV 8.12 Området skal opretholdes som haveanlæg, gravplads og grønne friarealer. 9.0 Ledningsanlæg og belysning 9.1 Ledningsanlæg må kun udføres med jordkabler. 9.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes privat almen vandforsyning. 9.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. I tilfælde af en udvidelse af de befæstede arealer eller tagarealer skal der meddeles tilladelse til nedsivning eller udledning af regnvandet. 9.4 Eksisterende forsyniningsledninger indenfor lokalplanområdet skal respekteres Servitutter og ophævelse af lokalplan 14

15 BESTEMMELSER 10.1 Der er ikke tinglyst servitutter indenfor lokalplanområdet, som skønnes at være i modstrid med lokalplanens bestemmelser Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan aflyses lokalplan nr. 76 (tidl. Nørre Djurs Kommune) Øvrige tilladelser 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før Norddjurs Kommeune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, skovbyggelinien Meddelte landzonetilladelser 12.1 I henhold til lov om planlægning, 15, stk. 4, fastsættes hermed bestemmelse om, at følgende landzonetilladelser efter lovens 35, stk. 1, ikke er fornødne, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan: Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse i det omfang, bebyggelsen er tilladt i henhold til lokalplanens bestemmelser. Tilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer, når ændringen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom indenfor lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, planen søger at skabe eller fastholde. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 15

16 BESTEMMELSER gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan for institutionsområde i Dalstrup er vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse. Grenaa, den 2. november 2010 Anders B. Larsen / Hans Carsten Rasmussen Miljø- og teknikdirektør Plan- og byggechef Nærværende lokalplan er endeligt vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse. Grenaa, den 22. februar 2011 Anders B. Larsen / Hans Carsten Rasmussen Servicedirektør Plan- og byggechef 16

17 4ab Dalstrup By, Villersø Kløvhøjvej Dalstrupvej Villersø Kærvej Villersøvej Lokalplangrænse Kortbilag 1 Lokalplanområdets afgrænsning Matrikelkort Mål 1:2500

18 Hestefold Jordbane Indkørsel Forventes færdiggjort i 2011 Møllebækken Kløvhøjvej Gravplads Kapel Møllebækken Forventes færdiggjort i 2011 Hovedbygning - Grenen Møllebækken Boldbane Indkørsel Have Dalstrupvej Indkørsel Lokalplangrænse Eks. bebyggelse Eks. beplantning Fredskov Villersø Kærvej Villersøvej Kortbilag 2 Eksisterende forhold Mål 1:2500

19 5 m 5 m Indkørsel 10 m afgr. eks. levende hegn 5 m 5 m afgr. eks. stisystem 5 m Kløvhøjvej Lokalplangrænse Område I Område II Område III Område IV Eks. beplantning Fredskov Villersø Kærvej Indkørsel Plantebælte (10 m bredt, min. 4 m højt) 5 m 15 m 30 m 10 m Dalstrupvej Indkørsel Villersøvej Kortbilag 33 Lokalplanområdets udformning Mål 1:2500

20 Lokalplangrænse Delområde I Luftfoto 2008 Copyright DDO/kort, Cowi

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs kommune I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) foretages hermed følgende ændring i kommuneplanen: Kommuneplanens hovedstruktur udvider område 11-3-O, offentlige formål i Dalstrup, som vist på nedenstående kort. Rammerne for lokalplanlægningen suppleres og får følgende ordlyd: Plannummer: Plannavn: 11-3-O Offentlige formål i Dalstrup Anvendelse generelt: Område til offentlige formål Fremtidig zonestatus: Landzone Zonestatus: Plandistrikt: Landzone Dalstrup Bebyggelsesprocent: 10 Max. antal etager: 3 Max. bygningshøjde: 11,5 m bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, når særlige forhold taler herfor. Anvendelse: Institutioner, sikret institution Bebyggelsens omfang: Der skal fastlægges særlige bestemmelser vedrørende bevaringsværdige bygninger, og nedrivninger og ombygninger af disse bygninger må kun ske med kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. Ny bebyggelse og ombygninger i området skal gives en ydre udformning, der tager hensyn til områdets særlige karakter. 21

22 KOMMUNEPLANTILLÆG Illustration af rammeområde 11-3-O Kløvhøjvej Dalstrupvej Lokalplangrænse Eks. bebyggelse Villersø Kærvej Villersøvej Eks. beplantning Fredskov 22

23 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Grenaa Kommune er vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse. Grenaa, 2. november 2010 Anders B. Larsen / Hans Carsten Rasmussen Miljø- og teknikdirektør Plan- og byggechef Nærværende kommuneplantillæg nr. 5 er endeligt vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse. Grenaa, 22. februar 2011 Anders B. Larsen / Hans Carsten Rasmussen Servicedirektør Plan- og byggechef Retsvirkningerne af kommuneplantillægget Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, skal kommunalbestyrelsen ifølge planlovens 12 virke for kommuneplantillæggets gennemførelse. Indenfor byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Indenfor byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. 23

Lokalplan 036-707. Forslag. Institutionsområde i Dalstrup. med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 036-707. Forslag. Institutionsområde i Dalstrup. med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 036-707 Institutionsområde i Dalstrup med Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 018-707 Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan 2005-2017 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan 007-707. Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 007-707. Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Lokalplan 007-707 Sommerhusområde ved Fjellerup Strand -Fælledvej Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING Læsevejledning Lokalplanen er opdelt

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Lokalplan 061-707. Forslag. Boligområde mellem Lergravsvej og Udsigten i Grenaa UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Lokalplan 061-707. Forslag. Boligområde mellem Lergravsvej og Udsigten i Grenaa UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Forslag Lokalplan 061-707 Boligområde mellem Lergravsvej og Udsigten i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING INDHOLD LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Lokalplan 032-707. Plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa. med Kommuneplantillæg 1 (til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune)

Lokalplan 032-707. Plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa. med Kommuneplantillæg 1 (til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Lokalplan 032-707 Plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med Kommuneplantillæg 1 (til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 STØVRING KMMUNE HBRVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 INDHLDSFRTEGNELSE RedeqØrelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Side 2-3 - 4 Lokalplanens bestemmelser: $ 1 - $ 2 -

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere