Afgjort den 24. juni Transportministeriet. København, den 15. juni Aktstykke nr. 147 Folketinget BL000360

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360"

Transkript

1 Aktstykke nr. 147 Folketinget Afgjort den 24. juni Transportministeriet. København, den 15. juni a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs- og bevillingsmæssige transaktioner i forbindelse med etableringen af en selvstændig offentlig virksomhed ved navn Naviair (herefter virksomheden), jf. lov nr. 529 af den 26. maj Transaktionerne omfatter: Et kontant indskud til virksomheden på 605,0 mio. kr. Virksomheden overtager statsvirksomheden Naviairs aktiver og passiver. Et ansvarligt lån til virksomheden på i alt 536,6 mio. kr. Der optages en regulering af det ansvarlige lån på op til +/- 25 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, såfremt dette viser sig nødvendigt på baggrund af den reviderede åbningsbalance. Et tilgodehavende til staten på 797,7 mio. kr. i virksomheden, som påtænkes refinansieret af virksomheden gennem aftale med private pengeinstitutter. Et tilsagn fra staten om at en mindre del af dette tilgodehavende kan etableres som et lån fra staten, som tilbagebetales til staten over en nærmere angivet periode, hvor virksomheden betaler markedsrenten til staten. Hvis staten yder et sådant lån, optages det på forslag til lov om tillægsbevilling for Lukning og nulstilling af statsvirksomheden Naviair. Etablering af hjemmel til Statens Luftfartsvæsen til afholdelse af udgifter og indtægter i forbindelse med overflyvning af Grønland mv. Oprettelse af en konto hos Statens Luftfartsvæsen til bevillinger vedr. afgiftsfritagne flyvninger mv. samt bevillingsfinansieret lufttrafiktjeneste på Grønland, herunder overførsel af tekstanm. 101 til optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 af udgifter til eftersøgning og redning mv. i og ved Grønland. Nedjustering af Naviairs låneramme med 1443,4 mio. kr., således at lånerammen nulstilles. Med de foreliggende forudsætninger etableres virksomheden med et samlet indskud af aktiver med en anslået værdi på 2.176,4 mio. kr. Virksomhedens egenkapital og ansvarlige lånekapital udgør i alt 1.224,9 mio. kr. mio. kr. Forslaget medfører udgifter på 1.939,3 mio. kr. i Heraf udgør 797,7 mio. kr. et tilgodehavende til staten, som forventes indfriet efter indgåelse af aftaler med private pengeinstitutter om finansiering. Transportmin., j.nr /2577 BL000360

2 2 b. 1. Baggrund I henhold til lov nr. 529 af den 26. maj 2010 vil transportministeren etablere statsvirksomheden Naviair (Navigation Via Air) som en selvstændig offentlig virksomhed. Etablering af virksomheden vil ske i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar Det kontante indskud, den ansvarlige lånekapital samt det nærmere omfang af aktiver og passiver fra statsvirksomheden Naviair fremgår af nedenstående foreløbige åbningsbalance. I den foreløbige åbningsbalance indgår en række værdier, som først kan endeligt opgøres, når regnskabet for statsvirksomheden Naviair for 2009 er afsluttet og revideret af Rigsrevisionen. Aktstykket er således baseret på en foreløbig åbningsbalance. Den foreløbige åbningsbalance er udarbejdet af statsvirksomheden Naviairs ledelse og gennemgået af en statsautoriseret revisor på basis af et af statsvirksomheden Naviairs ledelse aflagt urevideret regnskab for Den foreløbige åbningsbalance er desuden gennemgået af en statsautoriseret revisor, som rådgiver for Transportministeriet. Efter ikrafttrædelse af 15 i lov om Naviair vil transportministeren udpege virksomhedens medrevisor. Rigsrevisionen og den udpegede medrevisor udgør herefter revisionen af virksomheden. Revisionen af virksomheden vil senere foretage revision af åbningsbalancen for virksomheden. Eventuelle forskelle mellem den foreløbige åbningsbalance og den reviderede åbningsbalance reguleres via det ansvarlige lån. Hvis værdien af de opgjorte aktiver i statsvirksomheden Naviair afviger fra skønnet i den foreløbige åbningsbalance, som er lagt til grund for dette aktstykke, reguleres det ansvarlige lån tilsvarende med op til +/- 25 mio. kr. og håndteres i forhold til bevillingssystemet på forslag til lov om tillægsbevilling for Desuden ændres den endelige åbningsbalance i overensstemmelse hermed. 2. Foreløbig åbningsbalance Rammerne for virksomhedens fremadrettede økonomi er, at virksomheden sikres et solidt økonomisk fundament, som kan håndtere udsving i virksomhedens likviditetsbehov, uden at virksomheden overkapitaliseres ved omdannelsen. Med henblik på at vurdere grundlaget for et solidt økonomisk fundament er virksomhedens budget for perioden gennemgået af en ekstern rådgiver. Rådgiveren har bl.a. analyseret sammenhængene mellem egenkapital/gæld og renteniveau. Analysen er baseret på en forudsætning om, at virksomheden skal kunne dække sit likviditetsbehov og opretholde en kreditvurdering på BBB (dvs. en virksomhed med middelrisiko) i et scenarie, hvor en væsentlig kunde falder bort. Med det udgangspunkt er det rådgiverens anbefaling, at summen af egenkapital og ansvarlig lånekapital bør udgøre 55 pct. af virksomhedens passiver fordelt med 688,3 mio. kr. i egenkapital og 536,6 mio. kr. i ansvarlig lånekapital. Rådgiveren vurderer samtidig, at virksomheden skal have en likvid beholdning på 600,0 mio. kr. ved etableringen. Den foreløbige åbningsbalance på baggrund af ovenstående forudsætninger fremgår af nedenstående tabel 1, og forklares nærmere i nedenstående afsnit. Tabel 1. Foreløbig åbningsbalance for virksomheden, pr. 1. januar 2010 Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Software 25,8 Ansvarlig kapital 600,0 Immaterielle anlægsaktiver 3,9 Overført resultat 88,3 under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt 29,7 Egenkapital i alt 688,3

3 3 Grunde og bygninger 257,3 Fratrædelsesordninger 4,4 mv. Produktionsanlæg og 626,1 Etableringsomkostninger 5,0 maskiner Inventar og it-udstyr 9,8 Hensatte forpligtelser 9,4 Transportmateriel 2,7 Ansvarlig lånekapital 536,6 Materielle anlægsaktiver 223,4 Gæld til staten 797,7 under udførelse Materielle anlægsaktiver 1.119,3 Langfristede gælds ,3 i alt forpligtelser Kapitalandel i associeret 0,1 Leverandører af vare 25,2 virksomhed og tjenesteydelser Tilgodehavende hos 200,5 Anden gæld 114,7 brugerne Finansielle anlægsaktiveposter 200,6 Periodeafgrænsnings- 4,6 Anlægsaktiver i alt 1.349,6 Kortfristede gældsforpligtelser 144,5 Tilgodehavender fra 163,5 Gældsforpligtelser 1.478,7 salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra 19,4 brugerne Periodeafgrænsningsposter 34,0 Tilgodehavende hos 605,0 stifter Andre tilgodehavender 4,5 Tilgodehavender 826,3 Likvide beholdninger 0,5 i alt Omsætningsaktiver i 826,8 alt Aktiver i alt 2.176,4 Passiver i alt 2.176,4 Overtagelse af statsvirksomheden Naviair Virksomheden overtager den af statsvirksomheden Naviair hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver i virksomheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Statsvirksomheden Naviairs nuværende aktiver opgøres individuelt under hensyntagen til, at aktiverne erhverves med fortsat drift for øje. Virksomheden overtager immaterielle og materielle anlægsaktiver for samlet 1.149,0 mio. kr., som udgøres af software, grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt igangværende arbejder for egen regning, primært produktionsanlæg og maskiner. Foruden statens kontante indskud etableres virksomheden med 221,8 mio. kr. i øvrige omsætningsaktiver, hvilket bl.a. er tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Virksomheden skal de første budgetår efter en omdannelse have inddækket et akkumuleret tilgodehavende (underdækning) hos brugerne. Tilgodehavendet kan bl.a. henføres til krisen i luftfartsbranchen og udgjorde 219,9 mio. kr. ved udgangen af Tilgodehavendet forventes at øges yderligere frem mod 2012, hvor det forventes at udgøre i størrelsesordenen 500 mio. kr. Fra 2012 forventer virksom-

4 4 heden ikke at akkumulere yderligere underdækning, og tilgodehavendet forventes fuldt opkrævet senest ved udgangen af Virksomhedens tilgodehavende hos brugerne opkræves over de næste år under den nuværende hvile i sig selv -omkostningsmodel, hvor prisreguleringen tager udgangspunkt i omkostninger. Prisreguleringen af europæisk lufttrafiktjeneste forventes at blive underlagt en incitaments- og præstationsbaseret prisregulering fra Den nye ordning kendes endnu ikke. Der kan derfor være en risiko for, at tilgodehavendet ikke kan videreføres i den nye ordning for opkrævning af rater. Naviair forventer dog, at der etableres overgangsordninger, og såfremt et eventuelt resttilgodehavende ikke kan videreføres i den nye ordning, vil det blive nødvendigt at regulere raterne i året, inden den nye ordning etableres, og dermed sikre at tilgodehavendet inddrives. Skulle der alligevel ske væsentlige ændringer i værdien af tilgodehavenderne, vil det kunne medføre krav om genforhandling af de private pengeinstitutters lånebetingelser. Om de økonomiske konsekvenser fra aske-skyen med forbud mod flyvninger som følge har Naviair oplyst, at indtægtstabet på nuværende tidspunkt kan opgøres til i størrelsesordenen 10 til 15 mio. kr. Dette beløb ligger inden for almindelig budgetusikkerhed og vil kunne håndteres under kapitalstrukturen på 55/45. Foruden nedenstående særskilt gennemgåede poster overtager virksomheden endvidere statsvirksomheden Naviairs passiver vedr. det overførte resultat på 88,3 mio. kr., hensættelser vedr. fratrædelsesordninger på 4,4 mio. kr. samt kortfristede gældsforpligtelser på i alt 144,5 mio. kr. Kontant indskud (605 mio. kr.) Statens kontante indskud af 600,0 mio. kr. i virksomheden skal opfylde kravene til virksomhedens likviditet. Størrelsen af det kontante indskud er fastsat på baggrund af rådgiverens anbefaling, herunder virksomhedens samlede likviditetsbehov. Derudover dækkes de samlede etableringsomkostninger ved virksomhedens omdannelse med 5 mio. kr., som indskydes kontant. Det vil sige, at staten yder et indskud kontant på i alt 605 mio. kr. Regnskabsteknisk indgår beløbet i den foreløbige åbningsbalance som et tilgodehavende hos stifter. Ansvarlig lånekapital (536,6 mio. kr.) På baggrund af gennemgangen af Naviairs budget har rådgiveren vurderet det hensigtsmæssigt, at staten yder ansvarlig lånekapital til virksomheden. Det kan hjælpe Naviair stabilt igennem de kommende års forventede underskud, men vil blive tilbagebetalt til staten, når Naviair igen ved egen hjælp får likviditetsoverskud. Når ansvarlig lånekapital benyttes, har det den fordel, at et pengeinstitut, der yder Naviair andre lån, i overensstemmelse med normal praksis vil medregne ansvarlig lånekapital til virksomhedens egenkapital under forudsætning af, at den ansvarlige lånekapital i alle forhold er efterstillet anden rentebærende gæld, og at den ansvarlige lånekapital i øvrigt ydes på de rigtige betingelser og vilkår, herunder rente- og afdragsbetingelser. For det ansvarlige lån påregnes der afdragsfrihed i 10 år samt en fast rente på 9 pct. p.a. På baggrund af rådgiverens vurdering påregnes det, at det ansvarlige lån struktureres således, at hele eller dele af renten ikke betales løbende i de første år, men tillægges lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. Vilkårene for tilbagebetaling af det ansvarlige lån vil bero på virksomhedens økonomiske stilling på tidspunktet for tilbagebetaling, herunder at der skal være likviditet til tilbagebetaling, og at virksomhedens gæld er nedbragt til et bestemt niveau. Staten yder i alt 536,6 mio. kr. som ansvarlig lånekapital til virksomheden. Der kan dog ske regulering i det ansvarlige lån, jf. ovenfor om regulering af eventuelle forskelle mellem den foreløbige åbningsbalance og den reviderede åbningsbalance.

5 5 Privatfinansieret fremmedkapital (797,7 mio. kr.) Virksomhedens fremmedkapital optages som udgangspunkt på det private lånemarked. Den privatfinansierede fremmedkapital udgør 797,7 mio. kr., og indgår i den foreløbige åbningsbalance som gæld til staten. Indfrielse af gæld til staten sker efter indgåelse af aftaler med private pengeinstitutter om finansiering. Afhængig af forhandlingerne med bankerne kan en mindre del af fremmedkapitalen ved etableringen af virksomheden etableres som et lån fra staten, som tilbagebetales til staten over en nærmere angivet periode, hvor virksomheden betaler den givne markedsrente til staten. Hvis staten yder et sådant lån optages det på forslag til lov om tillægsbevilling for Tabel 2. er spost Mio. kr. Kapitalindskud 600,0 Kapitalindskud til etableringsomkostninger 5,0 Langfristet gæld (heraf ansvarlig lånekapital på 536,6 mio. kr.) 1.334,3 I alt udgifter 1.939,3 - indfrielse af gæld til staten -797,7 I alt (netto) 1.141,6 3. Øvrige forhold I henhold til Chicago-konventionen er Danmark forpligtet til at stille luftfartstjenester til rådighed for den internationale luftfart i dansk luftterritorium. Naviair leverer i kraft af en designering luftfartstjenester til en-route området på vegne af staten. Danmark vil være pålagt forpligtelsen, uagtet hvilken selskabsform Naviair er underlagt. Staten hæfter solidarisk for de forpligtelser, som virksomheden overtager fra statsvirksomheden Naviair, medmindre kreditor har givet samtykke til et debitorskifte. Konkret har staten forpligtelser i forbindelse med: Kontraktmæssige forpligtelser indgået af Naviair inden omdannelse til SOV Eventuelle forpligtelser som følge af erstatningsansvar (arbejdsskader) Herudover har staten tjenestemandsforpligtelser (pensioner, rådighedsløn mm.), mens virksomheden er forpligtet til at betale sædvanlige aktuarmæssige tjenestemandspensionsbidrag. Virksomheden afholder alle statens udgifter til rådgivning, herunder bistand fra revisorer, og værdiansættelse i forbindelse med lukning af statsvirksomheden Naviair, indskud af aktiver og passiver i virksomheden. Virksomheden kompenseres fuldt og endeligt herfor som en del af det kontante indskud. Virksomheden forestår lukning af statsvirksomheden, herunder blandt andet kontering i statsregnskabet, udarbejdelse af bevillingsafregning, rammeredegørelser og afsluttende regnskab for statsvirksomheden, deltagelse i afsluttende revision af statsvirksomheden, besvarelse af folketingsspørgsmål m.v. Virksomheden kompenseres fuldt og endeligt herfor som en del af det kontante indskud. I forbindelse med lukningen af statsvirksomheden Naviair overføres bevilling til Lufttrafiktjeneste Grønland, afgiftsfritagne flyvninger og intern skat til , som er en ny konto hos Statens Luftfartsvæsen. Med dette aktstykke gives der på adgang til følgende dispositioner, som fraviger Budgetvejledningens punkt : Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

6 6 Statens Luftfartsvæsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på forslag til lov om tillægsbevilling for Resultatet på underkonto kan pga. af en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter. Endvidere nulstilles Naviairs låneramme på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 og nedjusteres således med 1443,4 mio. kr. Ændringerne i 2010 kan specificeres på følgende standard og underkonti: Mio. kr Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed) 10. Lufttrafiktjeneste Danmark 30, Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed) 10. Lufttrafiktjeneste Grønland -16, Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) (Ny konto) 10. En route 46. Tilskud til anden virksomhed 13,1 Indtægt 13. Kontrolafgifter og gebyrer 6,6 20. Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning 46. Tilskud til anden virksomhed 19,5 30. Lufttrafiktjeneste Grønland, international flyvning 43. Statslige overførsler 16,3 46. Tilskud til anden virksomhed 29,4 Indtægt 13. Kontrolafgifter og gebyrer 45, Omdannelse af Naviair (Reservationsbev.) (Ny konto) 10. Omdannelse af Naviair 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,0 50. Immaterielle anlægsaktiver 29,7 51. Materielle anlægsaktiver 1.119,3 58. Værdipapirer, tilgange 600,0 Indtægt 52. Afhænd. af mat. anlægsaktiver 1.149, Udlån (Reservationsbev.) (Ny konto) 10. Naviair 54. Statslige udlån, tilgange 1.334,3 Kontoen administreres af Økonomistyrelsen på vegne af Transportministeriet.

7 7 Gæld til staten på 1.334,3 består udover den ansvarlige lånekapital af en gæld på 797,7 mio. kr., der skal finansieres af virksomheden gennem aftaler med private pengeinstitutter. Indfrielse af gæld til staten sker efter indgåelse af aftaler med private pengeinstitutter om finansiering. c. Aktstykket forelægges med henblik på at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel til etablering af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair i forlængelse af en vedtagelse af forslag til lov om Naviair. Aktstykket forelægges nu af hensyn til fristerne for bank- og forsikringsudbud. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs- og bevillingsmæssige transaktioner i forbindelse med etableringen af en selvstændig offentlig virksomhed ved navn Naviair. Der anmodes om tilslutning til at optage følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010: Indtægt - Mio. kr Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed) 30, Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed) 16, Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) 78,3 52,3 (Ny konto) Omdannelse af Naviair (Reservationsbev.) 1.754, ,0 (Ny konto) Naviair (Reservationsbev.) (Ny konto) 1.334,3 Referencekontoen for Tekstanm. 101 ændres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 fra til Endvidere nedjusteres Naviairs låneramme på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 med 1.443,4 mio. kr., således at lånerammen nulstilles. Eventuelle forskelle mellem den foreløbige åbningsbalance og den reviderede åbningsbalance reguleres via det ansvarlige lån. Hvis værdien af de opgjorte aktiver i statsvirksomheden Naviair afviger fra skønnet i den foreløbige åbningsbalance, som er lagt til grund for dette aktstykke, reguleres det ansvarlige lån tilsvarende med op til +/- 25 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for Desuden ændres den endelige åbningsbalance i overensstemmelse hermed. Staten giver tilsagn om, at en mindre del af tilgodehavendet til staten på 797,7 mio. kr. kan etableres som et lån fra staten, som tilbagebetales til staten over en nærmere angivet periode, hvor virksomheden betaler markedsrenten til staten. Hvis staten yder et sådant lån optages det på forslag til lov om tillægsbevilling for f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

8 8 København, den 15. juni 2010 HANS CHRISTIAN SCHMIDT / Hakon Iversen Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet) Enhedslisten opfatter etableringen af Naviair som selvstændig offentlig virksomhed som et skridt mod privatisering, hvilket vi er imod.

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere