Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S Februar 2000 RB C101/00 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål og afgrænsning C. Metode III. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) A. Retsgrundlag B. Ledelse og organisation C. Regnskab D. Revision E. Tilsyn IV. LD s retningslinjer for investering V. LD s engagement i Aarhus Flydedok A/S A. Hovedtræk af Aarhus Flydedoks historie B. Engagementet i Aarhus Flydedok A/S og det forventede tab C. Aktionæroverenskomst og andre forhold VI. Engagementer hos LD med tilknytning til Aarhus Flydedok A/S A. Nordsøværftets Holdingselskab A/S og Nordsøværftet A/S B. Elite Shipping A/S VII. Aarhus Flydedoks engagement i datterselskabet Svendborg Værft af 1997 A/S VIII. Aarhus Flydedok A/S den økonomiske udvikling i regnskabsåret 1997/ IX. Rekonstruktionsaftalen om Aarhus Flydedok A/S X. Værftets konkurs februar XI. Redegørelse for de væsentligste årsager til Aarhus Flydedoks konkurs XII. LD s beslutningsgrundlag for kapitaltilførsel til Aarhus Flydedok A/S XIII. Status for de omtalte forhold XIV. Sammenfatning... 71

3

4 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Aarhus Flydedok A/S I. Resumé Formål, afgrænsning og metode 1. Formålet med undersøgelsen, der er gennemført efter anmodning fra statsrevisorerne, har været at vurdere, om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) ved beslutning om deltagelse i en rekonstruktion af Aarhus Flydedok A/S i december 1998 traf beslutning på et grundlag, der var tilstrækkeligt gennemarbejdet og sikkert. 2. Undersøgelsen har omfattet perioden for LD s engagement og særligt perioden og bygger udelukkende på oplysninger mv. indhentet hos LD. Undersøgelsen har omfattet en gennemgang af årsregnskaber mv., regnskabs- og budgetmateriale, bestyrelsesreferater, kuratellets redegørelse, jf. konkurslovens 125, stk. 2, mv. vedrørende Aarhus Flydedok A/S samt internt materiale og meddelte oplysninger mv. fra LD. Rigsrevisionen har endvidere brevvekslet med samt afholdt en række møder med direktøren og ledende medarbejdere i LD. Undersøgelsen er afsluttet den 17. december Lønmodtagernes Dyrtidsfond 3. LD blev oprettet ved lov nr. 7 af 9. januar 1980 med den opgave at forvalte og udbetale de midler, der hidrørte fra indbetalingerne til ATP i medfør af lov nr. 230 af 2. juni 1977 om midlertidig indbetaling fra staten til ATP af visse dyrtidsportioner (dyrtidsindbetalingsloven) for ca. 2,5 mio. lønmodtagere. Indbetalingernes størrelse var afhængig af, hvor meget den enkelte lønmodtager var beskæftiget i perioden 1. september august Der blev indbetalt et beløb svarende til den dyrtidsregulering, som Folketinget besluttede at indefryse til pensionsformål. Midlerne blev udskilt fra ATP s midler ved lovens ikrafttræden. LD, der er en selvejende institution, er reguleret af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lov- Side 5

5 bekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995 med senere ændringer. LD s retningslinjer for investering 4. LD-loven fastsætter, jf. 6, stk. 1, at bestyrelsen skal forvalte midlerne, så de bliver til størst mulig gavn for de berettigede lønmodtagere. Ved midlernes placering skal der tilstræbes en betryggende sikkerhed, opretholdelse af realværdien samt den højst mulige forrentning. LD har oplyst, at fonden ved beslutning om investering ikke foretager en særskilt vurdering ud fra de enkelte kriterier i lovens 6, stk. 1, men derimod en samlet vurdering af den enkelte investering i forhold til lovbestemmelserne under ét. LD s bestyrelse har vedtaget en række forretningsordener og retningslinjer mv., som er grundlaget for LD s styring af investeringerne og forvaltningen i praksis. 5. LD s retningslinjer for investering giver ikke Rigsrevisionen anledning til bemærkninger. LD s engagement i Aarhus Flydedok A/S 6. Rigsrevisionen har foretaget en kronologisk gennemgang af udviklingen i LD s engagement i Aarhus Flydedok A/S, idet det bemærkes, at selskabet ikke er børsnoteret. LD købte i 1989 nominelt 4,9 mio. kr. aktier til kurs 100 eller 24,5 % af aktiekapitalen på 20 mio. kr. i Aarhus Flydedok A/S. Investeringen var et led i rekonstruktionen af Dannebrog Værft A/S (det tidligere Aarhus Flydedok A/S). Nordsøværftets Holdingselskab A/S og Kommunernes Pensionsforsikring A/S (KP) købte samtidig de resterende henholdsvis 51 % og 24,5 %. I forbindelse med ejerskiftet ændrede værftet igen navn til Aarhus Flydedok A/S. I 1997 erhvervede LD yderligere nominelt 2,1 mio. kr. aktier i Aarhus Flydedok A/S fra Nordsøværftets Holdingselskab A/S. Anskaffelsessummen udgjorde ca. 14 mio. kr. og LD s ejerandel blev herved forøget til 35,0 %. Senere samme år købte Aarhus Flydedok A/S aktiviteterne og driftsmidlerne i det konkursramte Svendborg Værft A/S. Nykredit A/S tegnede som led i finansieringen af handlen for 10 mio. kr. aktier (nominelt 1,329 mio. kr.) i Aarhus Flydedok A/S, hvorved LD s ejerandel blev reduceret til 32,8 %. Side 6

6 I december 1998 nytegnede LD nominelt 30 mio. kr. i Aarhus Flydedok A/S, som led i en samlet kapitaludvidelse på nominelt 60 mio. kr. i forbindelse med en rekonstruktion af værftet. Ejerandelen blev herved forøget til 45,5 %. LD har oplyst, at LD-lovens placeringsregler mv. og investeringsgrænser er overholdt i relation til investeringen i Aarhus Flydedok A/S. LD skønner, at det samlede forventede tab på investeringen i Aarhus Flydedok A/S vil andrage ca. 48,9 mio. kr. svarende til kapitalindskuddet, ekskl. forrentning af den investerede kapital. 7. Rigsrevisionens gennemgang af udviklingen i engagementet giver ikke anledning til bemærkninger med hensyn til LD s overholdelse af LD-lovens placeringsregler og investeringsgrænser. 8. I 1989 blev der indgået aktionæroverenskomst mellem Nordsøværftets Holdingselskab A/S, LD og Kommunernes Pensionsforsikring A/S (KP) vedrørende valg af medlemmer til bestyrelsen mv. I 1997 foretoges mindre ændringer i enkelte bestemmelser i overenskomsten i forbindelse med KP s og LD s køb af aktier af Nordsøværftets Holdingselskab A/S og senere samme år i forbindelse med, at Nykredit A/S indtrådte som aktionær ved Aarhus Flydedoks køb af aktiviteterne i det konkursramte Svendborg Værft A/S. 9. LD ydede i 1993 Aarhus Flydedok A/S et ansvarligt lån på 4,9 mio. kr., som blev tilbagebetalt med renter i 1994 i overensstemmelse med lånevilkårene. Der har ikke været andre mellemværender. 10. LD har oplyst, at fonden i medfør af aktionæroverenskomsten har deltaget i udpegning af værftets bestyrelse. LD er på aktionærniveau løbende blevet holdt orienteret om værftets strategi og driftsmæssige udvikling og har endvidere løbende modtaget kopi af bestyrelsesreferater til orientering. LD har ikke ud over aktionærforholdet bortset fra deltagelsen i rekonstruktionsforhandlingerne i december 1998 Side 7

7 været inddraget i økonomisk eller ledelsesmæssig rådgivning mv. til Aarhus Flydedok A/S. 11. Rigsrevisionens gennemgang af aktionæroverenskomsterne for Aarhus Flydedok A/S og det ansvarlige lån har ikke givet anledning til bemærkninger. Engagementer hos LD med tilknytning til Aarhus Flydedok A/S 12. Rigsrevisionen har foretaget en gennemgang af LD s engagementer i Nordsøværftet A/S og Elite Shipping A/S for at undersøge, om disse engagementer havde indflydelse på LD s beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S. Rigsrevisionens gennemgang har vist, at LD gennem deltagelse i redningsforsøget af Nordsøværftet A/S og sine investeringer i Elite Shipping A/S fik indsigt i værfts- og rederibranchen inden for visse skibstyper. Endvidere har gennemgangen vist, at LD var bekendt med, at Aarhus Flydedok A/S måtte overtage færdiggørelsen af 3 kemikalieskibe som følge af Nordsøværftets konkurs og at overtagelsen medførte tab for Aarhus Flydedok A/S. Det er Rigsrevisionens vurdering, at LD s engagement med Nordsøværftet A/S og investeringerne i Elite Shipping A/S ikke havde indflydelse på LD s beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S. Aarhus Flydedok A/S engagement i datterselskabet Svendborg Værft af 1997 A/S 13. Aarhus Flydedok havde siden 1995 forøget sine aktiviteter inden for reparation og ombygning af skibe og manglede i 1997 reparationskapacitet. Det selvstændige værft, Svendborg Værft A/S, var frem til februar 1997, hvor værftet gik konkurs, hovedsagelig blevet drevet som reparationsværft. Ledelsen i Aarhus Flydedok A/S så derfor en mulighed for at købe driftsmidler og aktiviteter af konkursboet for at sikre den fornødne kapacitet i reparationsafdelingen. I august 1997 stiftede Aarhus Flydedok A/S et 100 %- ejet datterselskab, Svendborg Værft af 1997 A/S, der over- Side 8

8 tog det konkursramte værfts flydedokker og kajfaciliteter mv. Af bestyrelsens forhandlingsprotokol i Aarhus Flydedok A/S fremgik det bl.a., at det var en forudsætning for Flydedokkens overtagelse af Svendborg Værfts reparationsfaciliteter, at LD og/eller KP overtog Flydedokkens resterende beholdning af aktier i Elite Shipping A/S til minimum kurs 400. De første årsregnskaber for 1996/97 og 1997/98 for det nystiftede Svendborg Værft af 1997 A/S udviste underskud på henholdsvis ca. 4,5 mio. kr. og ca. 9,1 mio. kr. I forbindelse med rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S i december 1998 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om lukning af Svendborg Værft af 1997 A/S. Værftet blev erklæret konkurs sammen med moderselskabet Aarhus Flydedok A/S i slutningen af februar Rigsrevisionen konstaterer, at LD var informeret om Aarhus Flydedoks planer om at overtage det konkursramte Svendborg Værfts aktiviteter og driftsmidler, og at forudsætningen herfor var LD s køb af Flydedokkens resterende beholdning af aktier i Elite Shipping A/S. LD har dog oplyst, at LD først efterfølgende blev opmærksom på sammenkædningen af de 2 handler. Aarhus Flydedok A/S den økonomiske udvikling i regnskabsåret 1997/ Aarhus Flydedok A/S realiserede i regnskabsåret 1997/98 et underskud på 132,9 mio. kr. efter skat, hvorved værftet tabte det meste af sit kapitalgrundlag. Egenkapitalen var i løbet af et år reduceret fra ca. 150,5 mio. kr. til ca. 27,5 mio. kr. (inkl. Nykredit A/S kapitalindskud på 10 mio. kr.). De samlede aktiver udgjorde ca. 774,6 mio. kr., mens gæld og hensættelser udgjorde ca. 747,1 mio. kr. De samlede aktiver ca. 774,6 mio. kr. var fordelt på: Anlægsaktiver ca. 104,6 mio. kr., hvortil kom omsætningsaktiver på ca. 670,0 mio. kr. omfattende varebeholdninger ca. 562,3 mio. kr., tilgodehavender ca. 73,0 mio. kr., værdipapirer og kapitalandele ca. 1,4 mio. kr. og likvide beholdninger ca. 33,3 mio. kr. Gæld og hensættelser ca. 747,1 mio. kr. var fordelt på: Kortfristet gæld ca. 677,8 mio. kr., langfristet gæld ca. Side 9

9 38,6 mio. kr. eller i alt ca. 716,4 mio. kr., hvortil kom hensættelser på i alt ca. 30,7 mio. kr. Ledelsen oplyste i beretningen for 1997/98 i december 1998, at årsagerne til det meget utilfredsstillende resultat overvejende skyldtes overenskomstkonflikten i foråret 1998, svigtende indtjening på skibsreparationer, tab på kontrakter på levering af 2 køleskibe ud af en serie på i alt 7 skibe til en russisk reder. Hertil kom tab på de 3 kemikalieskibe til italienske redere, som Aarhus Flydedok A/S havde haft i underleverance hos Nordsøværftet A/S, der var gået konkurs. Regnskabsresultatet for 1997/98 nødvendiggjorde en omgående rekonstruktion af kapitalgrundlaget i Aarhus Flydedok A/S. Rekonstruktionsaftalen om Aarhus Flydedok A/S 16. Der indledtes straks forhandlinger mellem ledelsen, aktionærerne og værftets bankforbindelse (herefter kaldet banken) om en rekonstruktion. Resultatet af forhandlingerne blev en rekonstruktionsaftale omfattende 2 særaftaler i det følgende benævnt henholdsvis, finansieringsaftalen og skibsaftalen. Forhandlingerne mellem parterne var baseret på det reviderede årsregnskab for 1997/98, budget for 1998/99 med et estimeret driftsunderskud på 18 mio. kr. for Aarhus Flydedok A/S ekskl. Svendborg Værft A/S samt flere budgetforslag for 1999/00. LD har oplyst, at der både hos aktionærer og bank var en klar og erkendt usikkerhed med hensyn til budgetestimatet for 1998/ Det fremgik af finansieringsaftalen, at den samlede kapitaltilførsel i form af ny aktiekapital blev aftalt til 60 mio. kr., som blev tegnet af LD med 30 mio. kr. og 2 andre aktionærer hver med 15 mio. kr. til pari kurs. Banken fik, som betingelse for løbende finansiering indtil videre af løn og materialer inkl. leverandør- og forudbetalingsgarantier, indsigt i værftets driftsforhold via en af banken udpeget teknisk/økonomisk rådgiver, der ligeledes skulle deltage i bestyrelsesmøderne som kommitteret. Aftalen om udpegning af teknisk/økonomisk rådgiver og kommitteret for bestyrelsen skulle gælde indtil 30. september Endvidere aftaltes det, at én af banken udpeget sagkyndig frem til 30. september 1999 skulle Side 10

10 godkende samtlige skibsbygningskontrakter mv., større ombygnings- og reparationskontrakter og samtlige træk på skibsbygningskreditter (vetoret). Banken skulle konvertere 100 mio. kr. af den eksisterende bankgæld til ansvarlig lånekapital, der skulle træde tilbage for den nytegnede aktiekapital, såfremt der måtte opstå yderligere driftsunderskud i Aarhus Flydedok A/S. Værftets bestyrelse skulle iværksætte en vurdering af værftets ledelsesforhold mv. herunder finde en forsvarlig og økonomisk løsning vedrørende Svendborg Værft af 1997 A/S. 18. Ifølge skibsaftalen skulle banken overtage den økonomiske risiko på de 2 skibe ud af en serie på i alt 7, som det russiske rederi, Dalmore Product, ikke havde været i stand til at aftage i henhold til kontrakterne. Værftet blev således frigjort for gælden på 158 mio. kr., som var oparbejdet ved bygning af disse 2 skibe. 19. Bankens finansieringstilsagn indtil videre indeholdt ikke noget præcist løfte med hensyn til løbetid eller kreditramme. Der var ifølge LD en forståelse om, at dette tilsagn ligesom aftalerne om de øvrige forhold var gældende som minimum indtil 30. september Inden aftalens underskrift tilføjede aktionærerne i aftalens første afsnit ordene langsigtet løsning. Værftets konkurs februar På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. februar 1999 i Aarhus Flydedok A/S fremlagdes et kvartalsregnskab pr. 31. december 1998, der udviste et underskud, ekskl. Svendborg Værft af 1997 A/S, på ca. 21,7 mio. kr. Det samlede driftsunderskud for Aarhus Flydedok A/S for året 1998/99 forventedes nu at blive ca. 69,4 mio. kr. ekskl. Svendborg Værft af 1997 A/S. Som grundlag for rekonstruktionen i december 1998 var der budgetteret med et underskud for værftet for 1998/99 på 18 mio. kr. ekskl. værftet i Svendborg. Afvigelsen på ca. 51 mio. kr. mellem de 2 budgetter for 1998/99 skyldtes, ifølge LD, forøgede udgifter til underleverandører på ca. 37 mio. kr. og reducerede dækningsbidrag på nye ordrer for 1998/99 på ca. 9 mio. kr., forøgede Side 11

11 renteudgifter på ca. 3,0 mio. kr. samt forøgelse af andre udgifter på ca. 2 mio. kr. Banken blev informeret om det ændrede estimat for årsresultatet den 5. februar LD og de øvrige aktionærer blev informeret medio februar Banken opsagde engagementet med Aarhus Flydedok A/S ved skrivelse af 19. februar Banken begrundede opsigelsen med bristede forudsætninger i forhold til rekonstruktionsaftalen og henviste til forventningen om et væsentligt forøget driftsunderskud for 1998/99 og at den eksisterende ordrebeholdning ikke gav tilfredsstillende dækningsbidrag. LD og de øvrige aktionærer afviste at foretage yderligere kapitalindskud med henvisning til, at rekonstruktionsaftalen fra december 1998 tog højde for, hvorledes fremtidige underskud skulle finansieres. Banken fastholdt opsigelsen af engagementet ved skrivelse af 23. februar 1999, men vedstod skibsaftalen. På den baggrund måtte ledelsen indgive selskabets konkursbegæring den 26. februar Redegørelse for de væsentligste årsager til Aarhus Flydedoks konkurs 21. Det er kuratellets samlede konklusion, at Aarhus Flydedoks utilfredsstillende regnskabsresultat for 1997/98 og den efterfølgende konkurs havde sine årsager i tab på køleskibene til Dalmore Product, tab i forbindelse med Nordsøværftets konkurs og løbende driftstab på investeringen i Svendborg Værft af 1997 A/S. Med hensyn til tabene på skibsleverancerne til Dalmore Product kan det spille en rolle for tabets størrelse, at Aarhus Flydedok A/S i 1996 opsagde en garanti fra Eksportkreditfonden. LD har ikke kunnet give oplysninger om årsagen hertil og konsekvenserne af denne beslutning. Endvidere peger kuratellet på den manglende rentabilitet vedrørende de fleste øvrige nybygningsordrer i perioden fra 1997 og frem. Kuratellet har konstateret, at værftet på øvrige nybygninger budgetterede med et samlet dækningsbidrag på ca. 165,4 mio. kr. De faktisk realiserede dækningsbidrag (inkl. de reviderede budgetskøn) udgjorde ca. 52,2 mio. kr. Vedrørende den manglende rentabilitet henviser kuratellet til mangler i produktionsstyringen mv. og væsentlige svagheder i økonomirapporteringen. Side 12

12 LD s beslutningsgrundlag for kapitaltilførsel til Aarhus Flydedok A/S 22. LD har på møde med Rigsrevisionen uddybet de forhold, som dannede grundlag for fondens beslutning om kapitaltilførsel til værftet. 23. LD har som led i den generelle orientering fra værftet løbende modtaget kopi af referater af samtlige bestyrelsesmøder i Aarhus Flydedok A/S og er herigennem blevet orienteret om bestyrelsens overvejelser og beslutninger vedrørende alle væsentlige forretningsmæssige forhold og risici. 24. Rigsrevisionens gennemgang af bestyrelsesmødereferaterne fra Aarhus Flydedok A/S viser, at LD før rekonstruktionen var bekendt med, at værftets systemer for produktionsplanlægning, -styring og -opfølgning samt økonomirapportering var mangelfulde og utilstrækkeligt opdaterede. De fremlagte informationer var uegnede til en pålidelig, løbende intern rapportering om værftets produktion og økonomi og som grundlag for en vurdering af, om værftets skibsproduktion var rentabel. 25. På baggrund af de indledende drøftelser om en mulig kapitaltilførsel til Aarhus Flydedok A/S i efteråret 1998, deltog LD i informationsmøder den 19. og 26. oktober 1998 sammen med de øvrige aktionærer. 26. På bestyrelsesmøde i LD den 8. december 1998 gav bestyrelsen LD s forretningsudvalg mandat til at træffe beslutning om tegning af op til 30 mio. kr. i ny aktiekapital i Aarhus Flydedok A/S. Mandatet var betinget af, at der blev fundet en forsvarlig løsning til værftets videreførelse, og at banken medvirkede i løsningen med en større nedskrivning af bankengagementet. Rigsrevisionen konstaterer, at en nedskrivning af bankengagementet med 100 mio. kr. i forbindelse med en konvertering af samme beløb til ansvarlig lånekapital ikke ændrede ved det grundlæggende problem, at værftets drift ikke genererede den indtjening og dermed den likviditet, som kunne sikre, at der ikke opstod behov for yderligere lånefinansiering eller kapitalindskud fra aktionærerne. Side 13

13 27. LD har oplyst, at man som grundlag for beslutningen om deltagelse i rekonstruktionen i december 1998 lagde afgørende vægt på det reviderede årsregnskab for 1997/98 med tilhørende revisionsprotokollat og den mellem LD, de øvrige aktionærer og banken indgåede aftale om rekonstruktionen. Endvidere lagde LD vægt på, at likviditetsbudgettet for værftet frem til 30. september 1999 viste, at værftet på basis af det lagte budget med et forventet driftsunderskud på 18 mio. kr. ekskl. Svendborg Værft af 1997 A/S, tegning af aktiekapital på 60 mio. kr. og konvertering af bankgæld på 100 mio. kr. ifølge omtalen i ledelsens årsberetning havde tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre den planlagte drift, og at revisorerne var enige i omtalen heraf. Der var i budgettet indregnet byggefinansiering, jf. bankens tilsagn herom. LD har endvidere henvist til revisorernes oplysninger om, at værftets vurderinger af byggeomkostningerne på skibene var konservative, så færdiggørelsen altid samlet havde givet et bedre dækningsbidrag end den løbende indregning i årsregnskaberne. 28. Rigsrevisionen konstaterer, at Aarhus Flydedoks ansvarlige kapital ifølge revisorerne udgjorde ca. 187 mio. kr. ved rekonstruktionen i december På grundlag af en gennemgang af rekonstruktionsaftalen konstaterer Rigsrevisionen, at finansieringstilsagnet ikke indeholdt noget præcist løfte med hensyn til løbetid eller kreditramme. Med hensyn til vurderingen af og opgørelsen af værftets igangværende arbejder var der ifølge revisorerne udvist forsigtighed. Rigsrevisionen skal imidlertid bemærke, at kuratellets gennemgang af rentabiliteten af værftets øvrige nybygninger i perioden fra 1997 og til konkursdekretets afsigelse i februar 1999 viste en generelt manglende rentabilitet og at dette måtte henføres til forkert tilrettelagte procedurer særligt med hensyn til produktionsplanlægning og -tilrettelæggelse m.m. og økonomirapporteringen. Det er ikke over for Rigsrevisionen dokumenteret, at værftet ville have formået at skabe rimelige driftsoverskud og dermed kunne fortsætte driften. Side 14

14 29. LD har oplyst, at fonden ved bedømmelsen af årsregnskabet for 1997/98 fandt det afgørende, at værftets driftsrisiko var reduceret væsentligt, idet der var foretaget de nødvendige reservationer og hensættelser vedrørende den igangværende produktion. Det var endvidere forudsat, at banken skulle overtage den økonomiske risiko på de 2 køleskibe til Dalmore Product. Endelig var der hensat 10 mio. kr. til omstrukturering af koncernens organisation mv., og det var besluttet at lukke værftets reparationsafdeling samt iværksætte en vurdering af det fremtidige forretningsgrundlag for Svendborg Værft af 1997 A/S. 30. Som en del af beslutningsgrundlaget indgik budget for 1998/99 med et forventet driftsunderskud på 18 mio. kr. samt budget for 1999/00 med et driftsoverskud på ca. 5,0 mio. kr. Begge budgetter var ekskl. resultat for Svendborg Værft af 1997 A/S, for hvilket der i 1998/99 forventedes et ekstraordinært driftsunderskud på ca mio. kr. i forbindelse med en påregnet afvikling af værftet. Budgettet byggede på gennemsnitlige dækningsbidrag på ca mio. kr. Derimod viste kuratorernes gennemgang af værftets for- og efterkalkulationer, at værftets skibsproduktion i de seneste år, bortset fra skibene til Dalmore Product, ikke var tilstrækkeligt rentabel. Ifølge LD var såvel ledelse, aktionærer som bank vidende om, at estimatet for driftsunderskuddet for 1998/99 var behæftet med væsentlig usikkerhed, og at budgettet derfor skulle anses for et grovbudget. LD har oplyst, at estimatet for 1998/99 på 18 mio. kr. blev lagt til grund for forhandlingerne om rekonstruktionen, men estimatet blev efter LD s opfattelse ikke gjort til en forudsætning. Tværtimod blev der i gældsbrevet vedrørende det ansvarlige lån indarbejdet en bestemmelse om, at eventuelle fremtidige underskud i Aarhus Flydedok A/S først skulle fragå det ansvarlige lån på 100 mio. kr., førend den nytegnede aktiekapital ville blive berørt. Endelig har LD oplyst, at værftet med rekonstruktionsaftalen blev frigjort for rentebelastningen af 258 mio. kr. (100 mio. kr. gæld konverteret til ansvarlig lånekapital mio. kr. ifølge skibsaftalen) og fremtidige tab på Dalmore-skibene. Rigsrevisionen har modtaget kopi af grovbudgetterne for 1998/99 og 1999/00. LD har oplyst, at man ikke har Side 15

15 været involveret i udarbejdelsen af budgetmaterialet, og at fonden alene har foretaget en overordnet gennemgang af budgetterne. Fonden har i øvrigt lagt til grund, at budgetterne var udtryk for ledelsens bedste skøn for den fremtidige udvikling. LD opfatter det ifølge høringssvaret til beretningen som liggende uden for en aktionærs muligheder at foretage den af Rigsrevisionen implicit forventede egen gennemgang af budgetterne og disses forudsætninger. 31. Rigsrevisionen konstaterer, at det af interne dokumenter fra Aarhus Flydedok A/S, som tilgik LD, fremgik, at værftet siden maj 1998 havde nedjusteret årsvurderingerne for 1997/98 og 1998/99 flere gange på grund af fejlskøn og forsinkelser. Den samlede nedjustering frem til februar 1999 beløb sig til ca. 211 mio. kr. Endvidere konstaterer Rigsrevisionen, at LD før rekonstruktionen var bekendt med, at værftets økonomirapportering var mangelfuld og uaktuel, og at LD ikke foretog en nærmere undersøgelse af værftets budgetter herunder stillede uddybende spørgsmål hertil. Rigsrevisionen konstaterer, at budgetforudsætningerne indeholdt væsentlige usikkerheder og risici med hensyn til indtægter, verdensmarkedspriser på skibe, forventet effektivisering af arbejdsprocesser m.m., herunder skønnede omkostningsreduktioner på faste omkostninger, væsentligst som følge af lukning af reparationsafdelingen på Aarhus Flydedok A/S mv. Rigsrevisionen er ikke enig i, at det lå uden for LD s muligheder at foretage gennemgang af budgetterne og disses forudsætninger. En sådan gennemgang var nødvendig, når LD ønskede at sikre sig imod, at investeringen af de 30 mio. kr. i sidste ende blev forgæves. Rigsrevisionen finder derfor, at LD som et helt naturligt led i rekonstruktionsforhandlingerne kunne have bedt om at få foretaget den nævnte gennemgang. 32. Ved vurderingen af rekonstruktionsaftalen lagde LD vægt på, at værftet blev tilført ny aktiekapital for 60 mio. kr. (heraf LD med 30 mio. kr.), og at 100 mio. kr. af gælden blev konverteret til et 10-årigt ansvarligt lån, med tilbagetrædelse for den nytegnede aktiekapital på 60 mio. kr. Herudover fandt LD det væsentligt, at aftalen samtidig in- Side 16

16 debar en aftale om iværksættelse af forskellige ledelsesog organisationsændringer, og at der skulle findes en forsvarlig og økonomisk løsning vedrørende datterselskabet Svendborg Værft af 1997 A/S. Endvidere lagde LD vægt på, at banken gav tilsagn om byggefinansiering indtil videre, mod at banken fik ret til frem til 30. september 1999 at godkende samtlige nybygningskontrakter samt alle større ombygnings- og reparationskontrakter og samtlige træk på kreditter. Endelig blev bankens næstformand kommitteret bestyrelsen ligeledes til 30. september 1999, og banken fik tilknyttet en teknisk/økonomisk sagkyndig, der skulle gennemgå værftets kalkulationer på bestående og nye kontrakter. Banken forpligtede sig endvidere til at overtage de 2 køleskibe mod kvittance af den oparbejdede byggekredit på 158 mio. kr. pr. 1. januar Rigsrevisionen finder, at LD på grundlag af den indgåede finansieringsaftale søgte at sikre sit kapitalindskud på 30 mio. kr. og den øvrige nytegnede aktiekapital mod eventuelle driftstab. Rigsrevisionen konstaterer, at LD ikke foretog en nøjere vurdering af værftets indtjeningsevne, dets finansielle stilling og finansielle beredskab på trods af, at der var væsentlig usikkerhed om værftets budgetterede driftsunderskud for 1998/99 og det heraf affødte finansieringsbehov. 34. LD har på møde med Rigsrevisionen uddybet en række forhold af bredere aktionærmæssig karakter, som indgik i fondens overvejelser, ud over de rent investeringsmæssige. Heri indgik bl.a., at værftets knowhow m.m. ville gå tabt og mulighederne for på et senere tidspunkt at genoptage nybygningsaktiviteten i Aarhus Flydedok A/S ville forsvinde. Endvidere fandt LD, at det var en naturlig forpligtelse for en større aktionær, som LD, at optræde som en ansvarlig ejer af Aarhus Flydedok A/S. Dette indebar bl.a. et forsøg på, under respekt af de investeringsmæssige overvejelser, at afværge tabet af de mange arbejdspladser på værftet. 35. Rigsrevisionen konstaterer, at der i LD s beslutning om deltagelse i rekonstruktionen indgik overvejelser af bredere aktionærmæssig karakter, ud over de rent inve- Side 17

17 steringsmæssige. Rigsrevisionen skal henvise til, at det af LD-lovens 6, stk. 1, fremgår, at LD ved investering af midlerne skal tilstræbe.en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest mulig forrentning. Rigsrevisionen finder, at inddragelse af fx samfundsmæssige eller andre hensyn ved investeringsbeslutninger kan ske, men at sådanne hensyn ikke kan træde i stedet for generelle vilkår for midlernes anbringelse, jf. LD-lovens 6, stk. 1. Ifølge LD s høringssvar har de nævnte forhold på alle tidspunkter været underordnet de investeringsmæssige overvejelser efter LD-lovens 6, stk. 1. Det er Rigsrevisionens vurdering, at LD ikke i tilstrækkelig grad var opmærksom på risikoen for en tilsidesættelse af LD-lovens anbringelsesbestemmelser. 36. Rigsrevisionens undersøgelse af LD s beslutningsgrundlag forud for deltagelsen i rekonstruktionen har vist, at LD var vidende om, at der var væsentlige mangler i værftets produktionsplanlægning og -tilrettelæggelse, og at værftets økonomirapportering var mangelfuld, uaktuel og uegnet til en løbende intern vurdering af, hvorvidt skibsproduktionen var rentabel. Undersøgelsen har endvidere vist, at LD ikke foretog en grundig gennemgang af værftets driftsbudgetter for 1998/99 og 1999/00 og endvidere ikke stillede uddybende spørgsmål til budgetterne. Undersøgelsen har yderligere vist, at LD på trods af, at der var væsentlig usikkerhed om værftets driftsunderskud for 1998/99, og at banken kun gav tilsagn om byggefinansiering indtil videre ikke foretog nøjere vurdering af værftets finansielle stilling og finansielle beredskab i forbindelse med sin tilslutning til rekonstruktionen. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at LD s grundlag for beslutning om kapitalindskud på 30 mio. kr. ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet og sikkert. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: at LD s retningslinjer for investering ikke giver Rigsrevisionen anledning til bemærkninger, at engagementet i Aarhus Flydedok A/S har overholdt LD-lovens placeringsregler og investeringsgrænser, Side 18

18 at gennemgangen af andre forhold vedrørende engagementet, såsom aktionæroverenskomster mv. ikke har givet anledning til bemærkninger, at det er Rigsrevisionens vurdering, at LD s engagement med Nordsøværftet A/S og investeringerne i Elite Shipping A/S ikke havde indflydelse på LD s beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S, at LD var bekendt med, at der var væsentlige mangler i værftets produktionsplanlægning og -tilrettelæggelse og at værftets økonomirapportering var mangelfuld, uaktuel og uegnet til en løbende intern vurdering af, hvorvidt skibsproduktionen var rentabel, at LD ikke foretog en grundig gennemgang af værftets driftsbudgetter for 1998/99 og 1999/00 eller stillede uddybende spørgsmål hertil, herunder til de estimerede dækningsbidrag, der på baggrund af i hvert fald de sidste par års realiserede dækningsbidrag, måtte forekomme optimistiske, at LD ikke foretog en tilstrækkelig grundig vurdering af værftets finansielle stilling og finansielle beredskab i forbindelse med sin tilslutning til rekonstruktionen, ikke mindst på baggrund af, at der var væsentlig usikkerhed om værftets driftsunderskud for 1998/99, at der i LD s beslutning om deltagelse i rekonstruktionen indgik andre overvejelser end de rent investeringsmæssige, og at LD ikke i tilstrækkelig grad var opmærksom på risikoen for en tilsidesættelse af LD-lovens anbringelsesbestemmelser, og at LD s kapitalindskud på 30 mio. kr. i december 1998 i Aarhus Flydedok A/S ikke blev foretaget på et tilstrækkeligt gennemarbejdet og sikkert grundlag. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 37. Statsrevisorerne anmodede ved deres møde den 17. marts 1999 Rigsrevisionen om i et notat at redegøre for Lønmodtagernes Dyrtidsfonds (LD s) engagement i Aarhus Flydedok A/S, herunder for eventuelle særlige forhold vedrørende engagementet på baggrund af værftets konkurs i februar Side 19

19 Da Rigsrevisionens indledende gennemgang viste, at undersøgelsen kunne give anledning til kritik, blev det besluttet at udarbejde en beretning til statsrevisorerne. Efterfølgende beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar Beretningen omfatter forhold inden for Arbejdsministeriets, Finansministeriets og Økonomiministeriets områder. 38. LD er omfattet af rigsrevisorlovens 4, stk. 1, nr. 2, og Rigsrevisionen kan efter denne bestemmelse direkte eller gennem arbejdsministeren kræve regnskaber mv. forelagt til gennemgang, jf. 6. B. Formål og afgrænsning 39. Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om LD ved beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S i december 1998 traf beslutning på et grundlag, der var tilstrækkeligt gennemarbejdet og sikkert. Rigsrevisionen har afgrænset formålet med undersøgelsen til: En beskrivelse af LD s retsgrundlag mv., regnskab, revision og tilsyn. En beskrivelse af LD s retningslinjer for investering. En gennemgang af og redegørelse for LD s engagement i Aarhus Flydedok A/S og forventede tab herved, herunder en redegørelse for eventuelle særlige forhold vedrørende engagementet. En gennemgang af LD s engagement i selskaberne, Nordsøværftet A/S og Elite Shipping A/S for at undersøge, om disse engagementer havde indflydelse på LD s beslutning om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S. En gennemgang og redegørelse for Aarhus Flydedoks engagement i det 100 %-ejede datterselskab Svendborg Værft af 1997 A/S. En redegørelse for rekonstruktionsaftalen om Aarhus Flydedok A/S. Side 20

20 En gennemgang af de væsentligste årsager til konkursen i Aarhus Flydedok A/S. En redegørelse for og vurdering af LD s beslutningsgrundlag i relation til beslutningen om deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S. 40. De centrale temaer i Rigsrevisionens undersøgelse omfatter en gennemgang af men ikke vurdering af LD s engagement i Aarhus Flydedok A/S samt en undersøgelse og vurdering af LD s beslutningsgrundlag mv. vedrørende deltagelse i rekonstruktionen af Aarhus Flydedok A/S i december Hverken Aarhus Flydedok A/S eller de førnævnte selskaber har været genstand for en særlig gennemgang i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse. Rigsrevisionens undersøgelse bygger ud over offentligt tilgængeligt materiale udelukkende på materiale indhentet hos LD. Undersøgelsen har generelt omfattet perioden for LD s engagement og særligt perioden Undersøgelsen er afsluttet den 17. december Endelig kan det oplyses, at Rigsrevisionen har rettet henvendelse til ATP for at afklare, om fonden ejer eller har ejet aktier i Aarhus Flydedok A/S. ATP har hertil oplyst, at fonden ikke direkte har ejet aktier i Aarhus Flydedok A/S, men kun indirekte som aktionær i A/S Dansk Erhvervsinvestering og Kapital Holding A/S, der begge har investeret i Aarhus Flydedok A/S. ATP har ikke indflydelse på ledelsen i de 2 selskaber eller deres investeringspolitik. Rigsrevisionen har derfor ikke fundet grundlag for at inddrage ATP i undersøgelsen. C. Metode 41. Undersøgelsen bygger som før nævnt udelukkende på oplysninger mv. indhentet hos LD. Undersøgelsen har omfattet en gennemgang af årsregnskaber og revisionsprotokoller vedrørende Aarhus Flydedok A/S for årene 1995/96, 1996/97 og 1997/98, kopi af referater af bestyrelsesmøder i Aarhus Flydedok A/S for perioden 23. juni februar 1999 samt budgetmateriale mv. for 1998/99 og 1999/00 og selskabets aktionæroverenskomster samt andet materiale og øvrige meddelte oplysninger fra LD. Side 21

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere