OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS"

Transkript

1 A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER

2

3 Register. Pag. 1. Kapitalfondet. General-Extrakt 3 Indtægt: A. Den betalbare Del af Kjøbesummen for solgt benificeret Gods 4 B. Den til Kornrente overgaaede Del af Ifjobesummer 10 C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove: 1. Indbetalt ved Forstmester Mejdell Indre-Departementet. 12 D. Forskjellige Indtægter 12 Udgift: A. I Anledning af Kjøb af Præste- og Klokkergaarde. 14 B. Andre Udgifter 15 II. R entefondet. General-Extrakt 19 Indtægt: Rentefondets Indtægt 20 Udgift: A. Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet 21 B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold 22 C. Bidrag i Henhold til Skovlovens 66 af Renterne af Udbyttet af Hugst i benificerede Skove 22 D. Renter af ubetalte Dele af Kjøbesummer for Præstegaarde 23 E. Renter til Leilmndinge af Erstatningssum mer for afstaaet Jord af deres Bygselbrug 24 F. Renter af Ernbedskapitaler 25 G. Renter for Aaret 1873 af de fra Pensionsfondet for Geistliges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overførte 100,000 Spd.. 32 H. Renter af Byggefondets Kapital 32 I. Til Optagelse af Karter over PrEestegaarde 33 K. Lønninger m. V. i Anledning af Skovhugst 34 L. Fogdernes Indkassationssalarier 34 M. Forskjellige Udgifter 35 Universitetet. Indtægt og Udgift 39 Iv. Understöttelsesfondet. General-Extrakt 41 Udgift: A. Lønninger til geistlige Embedsmænd m. Fl. 42 B. Reviderede Pensioner 45 C. Gratialer 67 Pag. D. Bidrag til Almueskolevæsenet: 1. Til Skolelærerseminarierne høiere Almue- og Lærerskoler lavere Almueskoler Amtsskolekasserne Beretning om Almueskolevæsenets Tilstand Anskaffelse og Udbredelse af Undervisningsmidler Uddannelse af Lærerinder i praktisk Undervisning ved Almueskolen Reisestipendier til Almueskolelærere Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Kyndighed i Norsk 78 E. Almennyttige Foranstaltninger 78 F. Midlertidige og tilfældige Udgifter AlmindeligKonto for midlertidigeudgifter Midlertidig Løn Midlertidige Pensioner 80 V, Egallance - Konto. General- Extrakt 87 Udgift: A. 1. Den med Kornrente udestaaende Kapital : a) af Kjobesummer 89 b) - Laan Rest paa Kjobe- og Bygselsummer Rest paa Laan Rest paa forskudte Udskiftningsomkostfinger En Suledals Sognepræstembede tilhørende Statsobligation 96 B. Forskud: 1. fra Kapitalfondets almindelige Forskudskonto forskudte Aktionsomkostningers Konto stemplet Papirs Forskudskonto Rentefondets Do Understøttelsesfondets Do C. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber: 1. Af Kapital Renter 105 D. Kontant Kassebeholdning: 1. Ved Bankafdelingerne samt i Kontorets Kasse den 31te December Remisser efter Site December Anhang: Uddrag af Skolelærerseminariernes specielle Regnskaber 109

4 Trykfeil. Pag 94. 2den L. f. n. staar : Rest paa saakaldte Udskiftningsomkostninger", læs : A. 4. Rest paa f o r skudte Udskiftningsomkostninger.

5 I. KAPITALFONDET.

6

7 A. Nr. 3. I. Kapitalfondet. General-Extract Indtægt.I Udgift. A. Den betalbare Del af Kjöbesummer for solgt Spd. Sk. beneficeret Gods 49, B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjöbesummer. 2,190. C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove : 1. Indbetalt ved Forstmester Mejdell 16,572 Spd. 109 Sk. 2. Indbetalt ved Indre-Departementet 2, , D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatning for afgivet Jord m. V.. 4, A. I Anledning af Indkjöb at Prwste- og Klok- Spd. Sk. kergaarde.... 8,123 Spd. 42 Sk. B. Andre Udgifter.. 1,0 9,723, 102. Pr. Balance 65, , ,

8 A. Nr. 3. I. Kapitalfondet. Indtægt. Spd. Sk. A. Den betalbare Del af Sjöbesummer for solgt beneficeret Gods 49, Transport. 49, Bernet bestaar af folgende specielle Summer: Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Mátr.-Nr. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Fogderie. Preestegjeld. Spd. Skill. Januar 21. S. D. S. D. S. D. Indre Eide. Kjöbstad. Löken. Stumo nordre L.-Nr L.-Nr L.-Nr L.-Nr. 228 Söndmöre. I Norddalen. Salten. Gildeskaal. Hedemarken Stange. Söndhord- Fjældberg. land. Efter Bygselbrevet 2 BB Fisk, efter Beneficiarii Opgave 2 BB" 10 1/2 MIL Fisk. 2., 1 B 12 BI Fiskeleie /2 Hud Gammel Landskyld 1 Löb Smör 1 Hud Leilændingsenke Stine Pedersdatter. Desuden Kornrentekapital 166 Spd. 80 Sk. Leilænding Johan Pedersen. Leilændingsenkens Svigersön Christofer Engebretsen Löken. Aadne Larsen Skolsnæs ,456, Februar 14 i Henhold til Kongel. Resolution af 9 Marts Pladsen Nyborg (Klokkergaard for Kirkesangeren i Elverum). 32I Söndre Elverum. L.-No. 80 Österdalen Anton Pedersen Fjeldset ved Luis Sindsen , Februar 28. S. D. S. D. S. D. Tönsager övre. Storaakmo. Övre Aarnæs. Skarset. 14I Ovre Ro- Eidsvold. 20 merike. L.-Nr Salten. Gildeskaal. 39 L.-Nr Söndre Gud- Ringebo. 145 brandsdalen L.-Nr L.-Nr. 94 Toten.Bind. Skg 10 1/4 LS Leilmndingens Sön Tunge, hvoraf 15 LTE Sigvart Gulbrandsen. Tunge uden Landskyld BB' 12 MIL Fisk. Gaardbruger Eilert 2. Andreassen Fleinvær. 1 Hud 9 Skind Hud og i Forening med 1 Hud Eiendomsgods af ny Skyld I Leilændingsenkens Svigersönner Hans Nielsen Bakkestuen og Peder Christensen Nordrumskampen. Leilændingens Sön Hans Johannesen. 2, , Lateris 9,432 40

9 A. Nr. 3. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. 1VIatr.-Nr. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Fogderie. PrEestegjeld. Spd. Skill Februar 28. Vindhol, 54 Hedemarken Vang. 6 Skind, der i Forening 257 med 1 Hud Ei- L.-Nr. 334 endomsgods har ny Skyld. 6.,, 19. S. D. Ostre Bögsæt. Inderöen. Snaasen L.-Nr, 53 2 Öre 4 Marklaug, hvoraf 1 Öre uden Landskyld Transport Leilændingenkens Sön Peder Haagensen. Leilmndingsenkens Sön Lorent Olsen. 9, S. D. Den for den residerende Kapellan i Asker udlagte Embedsgaard Bjerke, af Skyld 6 Daler 4 Ort 19 Skilling, med Undtagelse af et Jordstykke, stort 25 Maal 733 1/2 D Alen, der i Henhold til Kongelig Resolution af 18de Marts 1871 er overdraget Asker Skolelærerseminarium til Benyttelse ) L.-Nr. 80 Ager. Asker Skibsförer Sören Svendsen paa Bjerköen. 6,300 Marts 25. April 4. S. D. Den Ringebo Præ - stegaard tilmageskiftede Ager- og Opengsmark fra Ringebo tidligere Klokkergaard Grav med Tillæg af efternævnte Jordstykker af Ptæstegaarden, nemlig: en omtrent 33 Maal stor Del af den saakaldte Gravdal og en henved 4 Maal stor Lökke, udgjörende en Del af den gamle Markuslökke, saavelsom de Preestegaarden tilhörende Voldstrækninger Tuevolden, Store Rönningsvolden, Lille Rönningsvolden og Sæterkveen Lybækkve- en paa Sæteren Skotten. Det Grans Præstegaard tilhörende Jordstykke Sjö. Mellem-Stokke (Dylleberg.) 62, 63 L.-Nr. 85 b, 86d e og f L.-Nr. 308 b c. Söndre Gudbrandsdalen Jarlsberg. Ringebo. Hadeland og Gran. Land. Sande /2 LIV Salt, hvoraf 2 1/2 LB- uden Landskyld Landhandler M. Myhre. Lieutenant A. Tandberg Gaarder. Leilmndingsenkens Sön Tollef Martin Jansen Stokke. Lateris 750 2, ,432 40

10 A. Nis. 3. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Fogderie. Præstegjeld. Spd. Skill April 4. S. D. S. D. S. D, S. D. S. D. S. D. Mai 16. S. D. S. D. Nedre Titlestad. Lund, östre. Stensrud. Taklo. Sele. Vestre Reppesgaard. Enthveit. Drömtorp. Vatnelid. Engesieter L.-Nr L.-N. 10 a L.-Nr L.-Nr L.-Nr L.-Nr. 209 og L.-Nr L.-Nr. 54 Sönd- og Nordfjord. Laurvig. Ager. Sönd- og Nordt ord. Sogn. S. D. Myren. 32 Söndmöre. Ulfsteen S. D. liöivik nordre. L.-Nr Sogn. Evindvig L.-Nr. 243 Sändhordland. Nordhordland. Strinde og Selho. Jarlsberg. Jaaderen og Dalerne. Fane. Melhuus. Stokke. Eid. Klep, Hedrum. Skonevig. Kraakstad. Förde. Ladvig. Gammel Landskyld 1/2 Löb Smör 1/2 Hud, Skatteskyld 2 BZ Smör Öre 12 Marklang lfölge Bygselbrevet 6 M.A Smör, ifölge Fogdens Opgave 4 L91 Tunge Gammel Landskyld 2 BZ Smör, gammel Skatteskyld 1 BZ Smör /6 Spand Korn og i Forening med privat Eiendomsgods af ny Skyld B4 Smör Gammel Landskyld 18 MtC Smör 1/4 Hud, der i Forening med privat Eiendomsgods har gammel Skatteskyld 2 Br5 12 Mtt Smör og ny Skyld V2 LS' Tunge og i Forening med 12 1/2 Tunge Eiendomsgods af ny Skyld. 6: BZ Smör Gammel Landskyld 1/2 Löb Smör, gammel Skatteskyld 1 BS' 15 Mg Smör BS' 6 MA 2 BZ Smör Transport L eileen dingsenken Cecilia Jacobsdatter. Leilænding Anders A ndersen. Desuden Kornrentekapital 166 Spd. 80 Sk. Leilændingens Sön Iver Andersen. Leilændingsenkens Sön Nils Olsen. Leilændingens Sön Rasmus Svendsen. LeilændingensSvigersön Christen Olsen. Leilændingsenkens Stedsön Ole Thorkelsen. Sidste Leiliendings Sön Proprietær Andreas Hansen Drömtorp. Johannes Olsen Kalland. Leilænding Hans Hansen. Leilænding Peder Hansen. Leilændingsenken Ingeborg Olsdatter. 15, fl 38 Lateris 25,

11 A. Nr Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr. - Nr. Transport ,618 Mai 16. Den Gaarden Sörstrand fraskilte Pardal. Valders. Nordre Aur- Mæle Korn. Leilændingsenkens 40» 20. Sön Mons Tordsen 71 cel Skjoldhammer. Sörstrand. Mai 21, Juli 4. Juli 22. En Tomt, stor 3 Alen, hvoraf 340 EJ Alen har henhört til den Sognepræsten til St. Petri Menighed i Stavanger tillagte Avlsgaard Bergeland, og 200 Alen. til Hetlands Præstegaard. Den nordre Del af den Sandsvers Sognepræst b en eficere de Plads Grannæsset. S. D. Gaardparten Nordre Aadland med tilhörende Andel, formentlig 1/8 i Pladsen Prwsthammer. S. D. Movik. Nordre Hestthveit (Hestthveit Ödegaard.) S. D. Præstjordet under Gaarden Gunsholt söndre. S. D. Ugelforen. S. D. Den under Gaardparten Nedre Schöyen beliggende Eng Korsbergengen eller Thorsstueengen. Skrivelse af let omtrent 2 Maal 12 April 1873 stort Stykke Jord af i Henhold til Rökens Klokker- Kgl. Resol. af gaard. 5 s. M. Juli 25. August 9 En Tomt Litr. A No. 2 og 3 af den Sognepræsten til St. Petri Menighed i Stavanger tillagte Avlsgaard Bergeland. Pladsen Broen under Rakkestads Præstegaard L.-No. 197 a 198b a 199 c 200 b 85 L.-Nr. 309 a L.-Nr b b L.-Nr. 244 b Hvor beliggende. Fogderie. Jæderen og Dalerne. Numedal og Sandsvær. Ryfylke. Salten. Ager og Follo. Bamble. Söndre Helgeland. Ovre Romerige. Buskerud. Jiederen og Dalerne. Rakkestad. PrEestegjeld. Stavanger By. Sandsvær. Skudesnæs. Folden. Vestby /4 Spand Korn Bg 6 mg Fisk. 1. " 6. Magdalene Margrethe 36 Thaulow. Leilænding Amund Aanesen. Leilænding Jacob Mortensen. Leileending Peder Christensen, 5 LV Tunge. Leilmadingsenkens Sön Hans Olsen. Slemdal. I 61/2 Skind. " Tjötö. 2 B. Fiskesleie Næs.10 Lg Tunge, der i Forening med 7 1/2 Tunge Eiendomsgods har ny Skyld Röken. Stavanger laf Udstrækning om- By. trent 1,885 0 Alen. Rakkestad. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Leikendingsenkens Sön Gullik Mathiassen. Leilændingens Sön Anton Herman Olsen. Laurits Engebretsen Folb erg. Stationsholder Niels Andersen. Skolelærer Knud Mathiassen. Rakkestads Kommune. Lateris Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Sp d. Skill ,

12 8 A. NI% 3. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.- Nr. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragels essumm en. Fogderie. Preegtegjeld. Spd. Skill August 26. Susort. S. D. Skiaker, nedre. S. D. S. D. S. D. September 5. S. D. Brikvær. L.-Nr. '252 Den den residerende Kapellan ved Throndhjems Domkirke beneficerede Tomt, hvorpaa et Ivar Pedersen Raaens Arvinger tilhörende ved Bersvendsveiten i Throndhjem beliggende Hus er opfört. Loen L.-Nr. 116 Haneholmen L.-Nr. 377 b Onstad L.-Nr Ryfylke. Tysvær. 55 L.-Nr Hadeland Nordre 122 og Land. Land. L.-Nr Salten. Bodö. 99 Strinde og Thrond- Selbo. hjem. Sönd- og Nordfjord. Laurvig. Sogn. Stryn. Sandeherred Aurland. 1 B Smör Skind, der i Forening med Eiendomsgods har ny Skyld Vog 18 M.A Fisk BS" 8 M.A Smör Ifölge Bygselbrevet 5 1/2 MX Smör Bg 3 MA Smör, der i Forening med 3 Löb 9 MtC Smör Eiendomsgods har ny Skyld Transport Leilænding Ole Sjursen. Leilmndingsenkens Sön Niels Pedersen. Leilænding Frederik Lokke. Sidste Fæster J. Pe- dersen Raaens Svigersön, Vognmand Ole Wold. Leilænding Lasse Heljesen. Leilændingens Svigersön Ivar Olsen Belgau. Leilænding Lensmand Mons Klingenberg Olsen Onsstad. 28, fl 80 fl 127 I fl /5 S. D. August 30, September S. D. Botn. Den Loms Præstegaard tilhörende Smterret i Sæteren Ulvot" eller Bastulen" i Bæverdalen. De Störens Prcestegaard tilhörende Jordstykker, Engestykket Storenget," af Störrelse omtrent 131 Maal, og en omtrent 30 Maal stor Havnetrö. Grimstad L.-Nr Laurvig. Nordre Gudbrandsdalen. Guldal. Sandeherred Lom. Stören. 37 Sogn. Evindvig. 99 L.-Nr. 118 Skulerud. 319 Toten. Östre Toten. 202 L.-Nr BS Smör Lg Tunge 1 Bg Smör Leikendingens Sön Tolv Jacobsen Hemseröd. Landhandler Paul Fritsvold. Landhandler S. Joh. Brenjord. Leilænding Anders Knudsen. Leilændingsenkens Sön Jens Andersen. Desuden Kornrentekapital 833 Spd.40 Lateris , ,666 34,984 fl fl fl fl 80 18

13 A. Nr. 3. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld MMIIIII Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Overdragelsessummen. Fogderie. Præstegjeld. Spd. Skill September 23 October 22. S. D. Ovre Visdal. L.-Nr. 93 b Herstad L.-Nr.,180 Isingrud Nordre Gud- 73 brandsdalen 24 L.-Nr. 10 Inderöen. Ovre Romerige. Vaage. Inderöen. Ullensager. Transport 1 Hud. Jacob Johnsen Valde Spand LZ" Tunge Leilgendingens Sön, Ole Jensen. Skolelærer Hans Kogstad. Desuden Kornrentekapital 523 Spd. 40/3 34, ,010, S. D. S. D. Brikvær. Flekstad. 108 S. D. Langholdt un der Ldurvig. Gaarden Nedre Nevlungen. L.-Nr S. D. Bynen. 9 Stör- og 168 Verdal. L.-Nr. 237 November 25. S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. Vethammer. Lofthuus. Vistven. Brikvær. Rödsæter. Gimeland. 70 Salten. 99 L.-Nr Inderöen. 38 L.-Nr L.-Nr L.-Nr L.-Nr L.-Nr. 252a L.-Nr Hedemarken Hardanger og Voss. Inderöen. Salten. Sönd- og Nordfjord. Nordhordland. Bodö. Stod. Brunlanws. Verdalen. Stange. Voss. Inderöen. Bodö. Gloppen. Fane. 1 Vog 18 Mg Fiskesleie Spand 2 Ore 6 Marklaug, hvoraf 18 Marklavg uden Landskyld Skind Spand 2 Ore, hvoraf 2 Ore uden Landskyld Hud Löb 1 132ì - 6 n. Smör, hvoraf 2 Wir 13 1/2 NLA Smör uden Landskyld Spand Korn Leilmndingens Sön Andreas Martinus Christiansen. -Leiliendingsenkens Sön Ole Caspersen. Leilændingens Enke Dorthe Nielsdatter. Leilcendingens Svigersön Sivert Olsen. Leilænding Ole Engebretsen. Leilænding Lars Thorsteinsön ,300 3,000 1,200 Leilænding Johannes 800 Larsen. 1 Vog 18 M Fisk. Leilændingens Enke Pernille Hansdatter. Landskyld ifölge Leilænding Ole Bygselbrevet 2 Wit-Arnesen. 15 MIL Smör, bvoraf 1 B lib Smör uden Landskyld, gammel Skatteskyld 1 Löb 3 1/2 MIL Smör Landskyld 2 B Leilændingsenkens Smör 1/2 Hud, Skatteskyld 1 Löb Smör. Sön Ole Arnesen ,200 1,1 79 Lateris 46,3 2 50

14 10 A. Nr. 3. b. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Den betalbare, Del af Overdragelsessummen. Til hvem overdragét. Fogderie. Prwstegjeld. Spd. Skill November 25. Slogum L.-Nr. 32 b Nedre Romenge. Skedsmo. 15 LS Tunge 2 Höns, hvoraf 7 1/s LS" Tunge uden Landskyld. Transport Leilmndingsenkens Sön Johan Michaelsen Desuden Kornrentekapital 500 Spil. 46,3 1, S. D. Den Elverums Præstegaard tilhörende Udslaatte Lekjærndalen, af Areal 68 Maal 1,000 ri Alen. December 2. Den Nannestads Præstegaard tilhörende Plads Græsmo. Söndre Österdalen. Övre Romenige. Elverum. Nannestad. Gaardbruger Ole Eriksen Brevig. Gaardbruger Hans Jacob Vigsten. 1, Summa 49, I. Kapitalfolldet Indtægt. Transport 49,168 Spd. 50 Sk. B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjöbesummer.. 2,190 Transport 51,358 Spd. 50 Sk. Kornrenten er paaheftet folgende solgte Ejendomme: Lobe- Nr. Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Fogderi. Kjoberens Navn. Den til Kornrente overgaaede V, Del af Kjobesummer. Kornrentens Belob i Korn Januar. Indre Eide, 4 April. Lund östre. 23 Septbr. Skulerud. 22 October. Isingrud. 25 Novbr. Slogum. Söndmöre. Strinde og Selbo Toten. Övre Romerige. Nedre Do. Stine Pedersdatter Anders Andersen. Jens Andersen. Hans Kogstad. Johan Michaelsen. Spd. Sk. Tdr ) 5 2, Skpr Fjdk. 31/2 2 22/3 1/4 33/4 1 /6 Skpd. Lpd. Pund. I. Kapitalfondet indtægt. Transport 51,358 Spd. 50 Sk. C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove: 1. Indbetalt ved Forstmester Mejdell , Transport 67,931 Spd. 39 Sk.

15 - A. Nr. 3. Anmærkning. Ved Forstmester Mejdell er indbetalt: Under 2den Januar ,013 Spd. 118 Sk. - 26de Februar , _ 24de Marts 1,300,1_ 4de April te Juni.. 4, de. 1, de 3,036 II de. 3,500,,...iste Juli 2,500 -,, '''''' 23de 6,920,1. 24de. 2,400 /, 21de Novbr , lste Decbr... 2,850._._ 7 lite de, Herfra gaar a) til Indtægt for almindelig Konto for midlertidige og tilfældige Udgifter: 1. Udbyttet af Hugst i Sandökedals Præstegaards Skov, det den 4de December 1871 paa denne Konto opförte Bidrag til Sandökedals Prxstegaards Bebyggelse 2. til Refusion for Kapitalfondets almindelige Forskudskonto: Nr. 237 fra 1865, Bidrag til Indkjöb af Trwmaterialier til Reparation af Birids Proestegaards Huse 28 Spd. " Sk. 320 fra 1872 Omkostninger ved HugsteniDriftsaaret ,200 fl 300 Spd. " Sk. 30,622 Spd. 715k. 321 fra 1872 ligesaa 800 fl ligesaa 800 fl ligesaa 800 fl ligesaa 1,500 fl - 5,128 Spd. " Sk ligesaa 800 " 330 ligesaa ligesaa ligesaa 800 " ligesaa Bidrag af Nettoudbyttet af Hugst i Sorenskriverembedsgaarden Nysteds Skov til Indkjöb af Ved til Gaardens Behov til Indtægt for Rentefondet De af dette Fond i Aaret 1872 udbetalte Lönninger med Skyds- og Diætgodtgjörelse til de i Departementets Tjeneste ansatte Forstmestere og Lönninger til Skovyogtere 4,462 Spd. 96 Sk. efter Fradrag af de bemeldte Fond efter Regnskabet for 1872 godtgjorte.. 2, *- Igjen 2,231 Spd. 48 Bk. samt det Halve af det i Aaret i samme Öiemed udbetalte Belöb 5,025 Spd. 13 Sk.. 2,512,.664-9, , , Igjen 16,572 Spd. 1095k. 2*

16 - 12 A. Nr. 3. I. Kapitalfondet Indtægt. C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove. 2. Indbetalt ved Indre-Departementet Transport 67,931 Spd. 39 Sk... 2, Transport 70,307 Spd. 56 Sk. Anmærkning. Indbetalt: Under 30te April Spd. 51 Sk. 20de Mai de Juni, te 2, Herfra gaar til Refusion for Kapitalfondets almindelige Forskudskonto: Nr. 329 fra 1873, Udgifter ved Bestyrelsen af Oplysningsvæsenets Fonds Skove i Valders 17 Spd. 112 Sk ligesaa Udgifter ved Do. i Hurdalen Do. - Do. i Valders ligesaa ,668 Spd. 90 Sk Igjen 2,376 Spd. 17 Sk. I. Kapitalfondet Indtægt. Transport 70,307 Spd. 56 Sk. D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatning for afgivet Jord m. V.. 4, Summa Indtægt 74,777 Spd, 55 Sk. Anmærkning. Belöbet bestaar af: i.. Forpagtningsafgifter: af Gaarden Aarnaes 20 Spd., Sk. _ Tomter _ en Havnegang paa Fugleöen _,7 - et Jordstykke af Silgjords Præstegaard.., to Brug i Gaarden Brække /7 - _ Gaarden Falnæs t 8HU J.., f. Lateris 47 Spd. 365k. 17

17 A. Nr af Gaarden Nedre Stumo Evanger. Korsbrække - Kirkeby Kirkhenning - Plads Rovigen - Gaarden Raaums Saugs Stok- og Bomfæste. - Exereerpladsen paa Gaarden Ranum. Transport 47 Spd. 36 Sk fl fl Erstatning for afgivet Jord : af Eidsbergs Præstegaard _,, - - Do. Kapellangaard Kjæserud Askers Præstegaard Nwsoddens Do. 10, Söndre Odalens Do Nordre Aprdals Do _ - Plads Petersborg under samme Prestegaard. 4 _ Plads Storengen under Do. Do Söndre Frons Prwstegaard..., _ Rökens Do.,.. 17 _...,_ Do. Do Pladsen Biten under Do Rökens Klokkergaard Do. Do _ Liers Prwstegaard Liers Klokkergaard, Haag.. e _ _ Gols Prwstegaard _ - Plads Trulle under Brunlanws Prcestegaard 7 _ Vanse Præstegaard _ 1, - - Fjelbergs Do.. 28,, _ - Haus Do......_ Spd. 46 Sk. - Os Do Gaarden ytre Midtthun, _ Leganger Præstegaard c 75..._ _ - Do. Klokkergaard Halland _ Avlsgaarden Fredö, tilhörende Christianssunds Sogneprtestembede 20 II _ - Klæbo Prxstegaard 17 _ Kolvereids Do ) - - Tysfjordens Do _ // _ 3. Erstatning for ulovlig Skovhugst : I Nore Preestegaards Skov 197 Spd. 78 Sk. - Kolvereids Do Nedre Stördalens Prwstegaárds Underbrugs Skov Chefsgaarden Fossums Skov i Sparboen Betaling for tilladt Skovhugst: I Andebo Præstegaards Skov. 5. Forskjellige Indtægter : Erstatning for Skade paa Askers Prwstegaards Skov, forvoldt ved Jernbaneanlægget Erstatning for Vedligeholdelse af Gjeerder og Grinder paa Skolegaarden Storengen under Nordre Aurdals Præstegaard. Erstatning for Do. af Do. Do. paa Plads Petersborg under samme Prestegaard Erstatning for Do. af Do. Do. paa samme Prwstegaard 12 Spd. II , Lateris 45 Spd. 77 Sk. 2,866 Spd. 42 Sk. ir)

18 14 A. Nr. 3. Transport 45 Spd, 77 Sk. 2,866 Spd. 42 Sk. Kjöbesummen for et Öiers Proastegaard frasolgt Jordstykke, Böesengen 200 Spd. Sk. En Oiers Sognepræstembede tilhörende Kapital, direkte overgaaet til Laan En Öiestads Do. tilhörende Do. 70 En Sogndals Do. Do. Do.. 25 Jorddrotlige Rettigheder af Gaarden Möklebust 3 Erstatning for en nedrevet Rögstue paa Pladsen Einen under Thingvoids Prwstegaard.. 10 Salgssummen for et Skovstykke af Fogedembedsgaarden Övre Löe 500 En Suledals Sogneprwstembede tilhörende Statsobligation; stor ,3 Spd. 77 Sk. Tilsammen 4,469 Spd. 119 Sk. I. Kapitalfondet Udgift. A. I Anledning af Indkjöb af Præstegaarde og Klokkergaarde. 8,123 Spd. 42 Sk. Transport 8, Sk. Anmærkning. Belöbet fordeler sig paa folgende Udgiftsposter : For Aflæsning af indfriede Heftelser paa den til Embedsbolig for Skebergs residerende Kapellan indkjöbte Gaard Hornæs. 1 Spd. 80 Sk. Rest paa Mellemlaget ved Mageskiftet af den beneficerede Gaard Nykreim med den til Prmstegaard for Sandö Sognekald i Henhold til Kongelig Resolution af 7de Marts 1868 erhvervede Gaard Yttre Sövde. 200 Sagförer Heidenreichs Tilkommende i Anledning af den afholdte Skyldsætningsforretning m. V paa den indkjöbte Præstegaard for Fjotlands Sognekald Rest paa Mellemlaget ved Mageskiftet af Kapellangaarden Mjelde med den til Præstegaard for Bruvigs Sognekald erhvervede Gaard Kirkebruvig 250 1) Kjöbesummen for den i Henhold til Kongelig Resolution af 9de December 1872 til Præstegaard for Thjötö Sognekald indkjöbte Parcel Löbe-Nr. 68 b, af Skyld 2 Daler 12 Skilling, af Gaarden Thjötö, Matr.-Nr. 77 i Alstadhaugs Thinglag... 4,000 Spd. Sk. samt Halvdelen af Skyldsætningsomkostningerne , Rest paa Kjöbesummen for den ifölge Kongelig Resolution af 20de November 1869 til Præstegaard for Hornindalens Sognekald indkjöbte Gaard Kirkhorn 800 De indtil Odelspræskriptionstidens Udlöb indestaaende Rester, 300 Spd. og 250 Spd. paa Kjöbesummerne for de i Henhold til Kongelig Resolution af 26de Februar 1870 til Prwstegaard for Sveens Sognekald indkjöbte Gaardparter Solheim 550 Kjöbesummen for den i Henhold til Kongelig. Resolution al 21de Janudr 1873 til Embedsgaard for Kvernæs residerende Kapellan indkjobte Gaard Mork, Matr.-Nr. 69, Löbe-Nr. 32, i Kvernes Thinglag, af ny Skyld 1 Daler 1,070 Spd. Sk. med Skjödnings- og övrige Omkostninger /6 af de *200 Spd. af Kjöbesummen for Haus residerende Kapellans Embedsgaard, Arne som 1, indtil Odelspræskriptionstidets Udlöb henstaa ubetalte Lateris 6,999 Spd. 106 Sk.

19 k Nr Transport 6,999 Spd. 106 Sk. Omkostninger ved Skjödningen af den til Prxstegaard for Fladangers Sognekald indkjöbte Gaard Vik Afdrag paa Kjöbesummen 1,400 Spd. for samme Gaard, indkjöbt i Henhold til Kongelig Resolution af 4cie Januar Omkostninger ved Erhvervelse af Mortifieationsdom paa 5 afgjorte men forkomne Panteheftelser paa Fjotlands Prwstegaard Bidrag af Salgssummen for Overhaldens forrige Klokkergaard Hæglum til Istandsættelse al Husene paa den nye Klokkergaard. Hilcirum 195-8,123 Spd. 42 Sk Is Kapitalfolldet Udgift. Transport 8,123 Spd. 42 Sk. B. Andre Udgifter. 1,0 - Summa Udgift 9,723 Spd. 102 Sk. Anmærkning. Belöbet fordeler sig saaledes: 1. Fra Understöttelsesfondets Forskudskonto: Omkostninger ved Haalands Præstegaards Bebyggelse. 1,540 Spd. Sk. ifölge Kongelig Resolution af 14de Februar 1873, der bestemmer, at af Kjöbesummen for Haalands gamle Prwstegaard. 4,580 Spd. 5) Sk. skal afholdes Kjöbesummen for den nye Præstegaard Sömme (fört til Udgift i Regnskabet for 1868) ,0 Spd. samt af Omkostningerne ved Gaarden Sömmes Bebyggelse ,540 hvilket Belöb svarer til Taxtsummen for Gaarden Haa- 3,140 lands Huse. Resten 1,440 bliver Embedskapital, hvoraf Renter tilfalde Sognepræsten fra 14de Februar 1873, medens Bygningsomkostningerne, der ere forskudte af Oplysningsvæsenets Understöttelsesfond med tilsammen... 2,573 Spd. 100 Sk. efter Fradrag af ovennævnte. 1,540 - Igjen 1,033 Spd. 100 Sk. skulle bæres af Byggefondets Rentefond, se sammes Konto. 2. Fra forskudte Udskiftningsomkostningers Konto: Rest paa Omkostninger ved Opförelsen af Gjærder paa Haus residerende Kapellans Embedsgaard Midtre Mjelde. blive paa Grund af Mageskiftet af bemeldte Gaard med den til Præstegaard for Bruvigs Sognekald erhvervede Gaard Kirkebruvig at före til Udgift for Kapitalfondet. Sk. 1,0 Spd. Sk.

20

21 RDTEFONDET.

22

23 1873. Indtægt. A. Nr IL Rentefoildet. General-Extrakt. Spd. Sk. A. Renter af Kjöbesummer 19, B. Pengerenter af Laan og Udskiftningsomkostninger. 121, C. Kornrenter af Kjöbesummer og Laan. 24, D. Renter af de paa Folio i Bankafdelingerne indsatte Summer. 2, E. Andre Indtægter. 4, A. Lönninger til Embeds- og Udgift. Spd. Sk. Spd. Sk. Bestillingsmænd i Oplysningsvaasenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet 4, B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold C. Bidrag i Henhold til Skovlovens 66 af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove... 1, D. Renter af ubetalte Dele af Kjöbesummer for Præstegaarde E. Renter til Leilændinge af Erstatningssummer for afgivet Jord af deres Bygselbrug og Föderaadsgo dtgj örels er /2 F. Renter af Embedskapitaler 13, G. Renter for Aaret 1873 af de ifölge Lov af 6te April 1872 frapensionsfondet for Geistliges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overförte 100,000 Spd 4,900.,, Renter af Byggefondets Kapital.. 4, J. Til Optagelse af Karter over Preestegaarde K. Lönninger m. V. i Anledning af Skovhugst : Til Forstmesterne., 3, Skovvogterne, 1, L. Fogdernes Indkassationssalarier M. Forskjellige Udgifter. 5, , , Beholdning, hvoraf til Universitetet 1/3 44, til Understtittelsesfondet 2/3 88, , /2 132, /i 173, I 173,

24 20 A. Nr IL Relltetondet. Indtægt. Rentefondets Indtægt udgjör for Aaret Anmærkning. Indtægtsbelöbet udkommer saaledes:. 173,296 Spd. 17 Sk. Fogderi. Pengerenter af Kjobesummer. Pengerenter af La an ogudskiftningsomkostninger. Kornrenter. Spd. Skill. Spd. Skill. Spd. Spd, Ide og Marker , , Moss Fogderi ,826 3Q 868 5,008 - By... 1,401 1,401 fl 97 Rakkestad , ,658 5,946 Christiania By 10, ,7 fl Aker og Follaiug. 642 Nedre Rommerige. 393 Övre Do.. 1, ,011 4,289 4, ,104 1, , , ,516 Solöer , , Vinger og Odalen , ,508 Hedemarken.. 1,158 Söndre Österdalen , , , Nordre Do Hadeland og Land , / ,430 Thoten , , ,580 Valders. 170 Söndre Gudbrandsdalen. 702 Nordre Do. 417 Ringerige , / , , ,683 Buskerud , , ,490 Hallingdal. 29 Numedal og Sandsvær. 211 Jarlsberg. 770 Laurvig., 1,415 Bamble. 129 Nedre Thelemarken ,065 3,610 2, , , , , 124 OvreDo Nedenæs , , 067 Scetersdalen. 25 Mandal Lister ,414 1, , ,747 Jæderen og Dalerne. 1, , ,576 Ryfylke 622 Söndhordland Hardanger og Voss 887 Bergens By.,..,,) ,729 1, , / , ,388 1,114 fl Nordhordland Sogn, ,523 1, , ,741 Tilsammen. Skill /2 21/ /2 891/ Lateris I 15, , , I 139,162 35

25 A. Nr Fogderi. Pengerenter af Kjobesummer. &WIMP' Pengerenter af Laan ogrudskiftnings. omkostninger. Kornrenter. Tilsammea. Sönd- og Nordfjord Söndmäre Romsdal Nordmöre. Orkedal Guldal.. Strinde og Selbo Stör- og Verdal Inderöen. Fosen. Namdal. Söndre Helgeland Nordre Do. Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö. Alten Hammerfest Tanen.. Varanger. Vardö. Transport Spd. 15, Skill Spd. 100,038 1,993 1, , ,466 1,298 1, ,281 2, , Skill Spd. 23, Skill Spd. 139,162 2,298 1,663 1,052 2, ,138 2,328 2,272 1, ,079 1,341 2, , Skill Endvidere: Foliorenter for 1873 : Ved Christiania Bankafdeling Summa 19, , , Chribtianssands Do. - Bergens Do. - Throndhjerns Bank. Spd. Skill. 1, Tromsö Bankkontor ,803 7 Af Udbyttet af Hugst -under Forstmester Mejdells Tilsyn, (se Kapitalfondets Indtægt), er afholdt til Refusion for Rentefondets Udgifter i Anledning af Hugsten for Driftsaaret 18 72/73. 4, Summa 173, A. Lönninger til Embeds- Kirkedepartementet. Rentefondet. Udgift. Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under. 4,407 Spd. 106 Sk. Transport 4,407 Spd, 106 Sk.

26 22 A. Nr. 3. Anmærkning. Udgiften oplöser sig saaledes : Ved Budgetterne 18 72/73 og 18 73/74 er bevilget 4,050 Spd. 7/ Sk. Ved kgl. Resolution af 16de Juli 1873, som tilligemed det til Grund for samme liggende Foredrag er indtaget i Oplysningsvæsenets Fonds Budgetforslag for 18 74/75 (Sth. Prop. No. 2, S. 6-9) er til en mere betryggende Ordning af Oplysningsvæsenets Fonds, Pensionsfondets, Jordafgiftsfondets og Embedsgaardsfondets Bogholder- og Kassererforretninger tilladt anvendt for Budgetterminen 18 73/ Spd., der ligelig fordeles paa Oplysningsvæsenets Fond, Pensionsfondet og Jordafgiftsfondet. Fölgelig opföres her for 2det Halvaar ) Summa 4,100 Spd. Sk. Endvidere er udbetalt: Til Bureauchef Lyng, hvis Gage af Statskassen var 750 Spd. aarlig, da han succederede Bureauchef Stenersen, iste September 1873, for de 4 sidste Maan.eder af samme Aar efter 50 Spd. aarlig 16 Spd. 80 Sk. Til Fuldmægtig Olsen, der den 6te Juni 1873 opnaaede höieste Fuldmægtiggage, fra denne Dag til 31te December 1873 efter 50 Spd. aarlig For den paabegyndte Istandbringelse af Protokoller m. m., sigtende til en saadan Omformning af Regnskabsvæsenet, at hver Debitor til de under Kirkedepartementets Bestyrelse henlagte Fonds gives löbende Konto, hvorpaa ethvert ifölge Fogdernes Indberetninger indbetalt Belöb afskrives, er udbetalt Summa 325 Spd. 113 Sk. Herfra gaar den indsparede Forskjel mellem en Kopistgage paa 300 Spd. og en paa 250 Spd. for Tidsrummet fra 25de August til 31te December Rentefondet Udgift gjär ovennævnte 4,407 Spd. 106 Sk. Transport 4,407 Spd. 106 Sk. B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold. 700 Transport 5,107 Spd. 106 Sk Anmærkning. Udgiften oplöser sig saaledes: Ved kgl. Resolution af 3die Mai 1873 er bevilget: Til Christiania Stiftsdirektion 150 Spd. Sk. - Hamar Do Bergens Do. 150 II - - Christianssands Do II - - Throndhjems Do , - - Tromsö Do. 100 Rentefondet. gjör ovennævnte 700 Spd. Sk. Transport 5,107 Spd. 106 Sk. C. Bidrag i Henhold til Skovlovens 56 af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove... 1, Transport 6,149 Spd. 57 Sk

27 A. Nr Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Til Sognepræsten til Solum for Aaret Spd. Sk. - Do. - Haaböl for Aarene 1872 og Brugeren af Gaarden Boslungen for Aaret » - - Sognepræsten til Slemdal - _ Do. - Hedrum ,5 - Do. - Vinje... 6 _ Do. - Sigdal n - - Do. - Laurdal i Thelemarken for Do. 10 1) - - Do. - Jælse for Aarene 1869, 1870, 1871, 1872 og Do. - Hurdalen for Aaret den resid. Kapellan til Sandsvær for Aaret Sognepræsten til Vaaler i Smaalenene for Aarene 1870, 1871 og ) - - den resid. Kapellan til Lier for Aaret Sognepræsten til Tolgen til Indkjöb af Furumaterialier til Prwstegaardens Behov 5 _,) - - Do. - östre Moland for Aaret den resid. Kapellan til Sigdal - Do.. 8 y) - - Sognepræsten til Tranö for Aarene 1872 og Do. - Sandsver for Aaret ,) - - Brugeren af Chefsgaarden Midtsund for samme Aar den resid. Kapellan til Modum for Aarene 1871 og Sognepræsten til Norderhov for Aaret _ Do. - Nore Do. - Vestby Do. - Modum /) - - Do. - Eger til Indkjöb af Ved, Gjærdefang og aarlige Husreparationer. 85 _ n - - Brugeren af Chefsgaarden Haukeböl for Aaret _ - - Do. - Do. Gulhagen Sognepræsten til Höland for Aarene 1870, 1871 og ,, - - Do. - Ostre Slidre for Aaret _.,, - - Brugeren af Chefsgaarden Skafvelden for Aarene 1872 og _ Sognepræsten til Aasnæs for Aarene 1872 og _,, - - Do. - Rendalen for Aaret _ Do. - Tönsæt _,) - - Do. - Vestre Moland for Aaret _,7 - - Do. - Næs i Hallingdal for Aarene 1872 og _ Do. - Drangedal for Aarene 1870, 1871 og _ 80 - Summa 1,041 Spd. 71 Sk IL Rentefondet. Udgift. D. Renter af ubetalte Dele af Kjöbesummer for Præstegaarde. Transport 6,149 Spd. 57 Sk Transport 6,448 Spd. 112 Sk.

28 24 A. Nr. 3. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Renter fra I.4de April 1869 til 14de Februar 1873 af Rest 200 Spd. paa Mellemlaget ved Mageskiftet af Gaarden Nykreim med den til Proestegaard for Sandö Sognekald erhvervede Gaard Yttre Sövde Do. - 31te Januar 1872 til s. D af 990 Spd. af Kjöbesummen for Skebergs resid. Kapellans Embedsgaard Hornæs. Do. 25de Oktober 1872 til 25de Marts 1873 af Rest 250 Spd. paa Mellemlaget ved Mageskiftet af Gaarden Mjeld med Gaarden Kirkebruvig Do. - 9de December 1872 til 20de Juni 1873 af Kjöbesummen 4,000 Spd. for den til Præstegaard for Tjötö Sognekald indkjöbte Gaard Tjötö.. Do. - 14cle Oktober 1872 til 14de Juli 1873 af Rest 800 Spd. paa Kjöbesummen for Hornindalens Præstegaard Kirkhorn. Do. - fra 14de April 1871 til 18de August 1873 af Restkjöbesummerne 300 Spd. og 250 Spd. for de til Preastegaard for Sveens Sognekald indkjöbte to Gaardparter Solheim Do. - fra 14de April 1870 til 14de Oktober 1873 al 33 Spd. 40 Sk. af Kjöbesummen for Haus resid. Kapellans Ewbedsgaard Indre. Arne.. 38 Spd. 40 Sk Summa 299 Spd. 55 Sk Rentefondet. Udgift. Transport 6,448 Spd. 112 Sk. E. Renter til Leilændinge af Erstatningssummer for afstaaet Jord af deres Bygselbrug og Föderaadsgod.tgjörelser /2 - Transport 6,522 Spd. 22 1/2 Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Föderaadsgodtgjörelse til Leihendingsenken paa Gaarden Randlien fra 14de Juli 1872 til 14de Oktober Spd. 30 Sk. Renter for Aaret 1872 af Erstatningssummen 50 Spd. for afgivet Grund af Gaarden Ore. 2 Do Do. 21 Spd. 87 Sk. for Do. af Gaarden Haukeland,, Do. fra 6te August 1871 til s. D af Do. 341 Spd. 99 Sk. for Do. af samme Gaard Do. - lste Juli 1871 til 31te December 1872 af Do. 16 Spd. 32 Sk. for Do. af Gaarden Kirke-Birkeland 85 - Do. fra 19de Juli 1870 til 31te Decbr af Do. 4 Spd. 57 Sk. for Do. af Gaarden Midthun 53 Do. for Aaret 1872 af Do. 37 Spd. 101 Sk. for. Do. af Pladse under Egers Præstegaard Do. - s. Aar af Erstatningssummen for afgivet Jord af 5 Gaardparter i Jæderen og Dalernes Fogderi. 117 Do. for s. A. af Erstatningssummen 12 Spd. 62 Sk. for Do. af Pladsen Myrland under Höllands Prestegaard. - Föderaadsgodtgjörelse for s. A. af Ovre Stördalens resid. Kapellans Embedsgaard Kirkeby 17 - Renter for s. A. af Erstatningssummen 7 Spd. 27 Sk. for afstaaet Grund af Gaardea. Teigland 43 1/2 - Do. fra 29de September 1869 til s. D af Do. 6 Spd. 36 Sk. for Do. af Gaarden Aarheim Do. - 11te Februar 1872 til s. D af Do. 40 Spd. for Do. af Gaarden Eidum Do. - 28de Marts 1871 til s. D af Do. 4 Spd. for Do. af Plads Ugulen under Gaarden Ste,.. 38 Do. fra 14de November 1871 til 20de Februar 1872 af Do. 23 Spd. 80 Sk. for Do. af Gaarden By Summa 73 Spd. 30 1/2 Sk.

29 A. Nr itelltefolldet Udgift. F. Renter af Embedskapitaler. Transport 6,522 Spd. 22V2 Sk... 13, Transport 19,697 Spd. 114V2 Sk. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Sognepræsten til Ilöiland 5 pet. for Aaret Do. Stavanger Domkirke ligesaa. Do. - Sogndal paa Jæderen ligesaa 5 pct. for 1872 Do. - Haaland 5 pct. for pet. fra 14de Febr til 31te Decbr Do. - Ytteröen 5 pet. for Do. - Modum ligesaa. Do. - Voss 4 pet. for 1873 med Tillægsrente. Do. - Rakkestad 5 pct. for pct. fra 9de August til 31te December 1873 Christiania Biskop 5 pet. for 1 Aar til lite December Sognepræsten til Rennesö 5 pct. for Do. - Hof i Solöer ligesaa Do. - Söndre Land ligesaa Do. - Höland ligesaa.. 4 pct. fra 11te Decbr til s. D med Tillægsrente 5 Do. - Bygland 4 pet. for 1873 med Tillægsrente. Do. - Rollag 5 pet. for Do. Helleland ligesaa.... Do. - Yinje 4 pet. for 1873 med Tillægsrente... Do. - Haa 5 pet. for Do. - Kinn 4 pet. for 1873 med Tillægsrente 5 pet. for s. A... Do. - Solum 5 pct. for Do. - Hole ligesaa. Do. Ytre Holmedal ligesaa.. Do. - Indre Do. Do. - Davigen 4 pet. for 1873 med Tillægsrente.. Do. Hjertdal 5 pet. for pct. for s. A. med Tillægsrente... 5 pet. fra 18. Novbr til 31. llechr Do. - Hiterdal 4 pct. for 1873 med Tillægsrente 4,. 5 pet. for , Brugeren af Pladsen Bcekhuus under Hiterdals Præstegaard 5 pet. for 1873 Spd , , 83 4, , ,550 3, , , Af Kapital. Sk fl fl fl PP fl fl fl fl fl fl fl fl Rentens Belob efter Fradrag af Indkassationssalar. Spd fl Sk fl fl Lateris 1,

30 - 26 A. Nr. 3. Transport Den residerende Kapellan til St. Petri Menighed i Stavanger af Renterne med Tillægsrente af Kjöbesummen for Hetlandsgrundene 4 pct. for Aaret 1873 Do. til Domkirken sammesteds ligesaa Sognepræsten til St. Petri sammesteds ligesaa. Do. - Domkirken 7, - Do. Hetland 4 pct. for 1873 med Tillægsrente - 5 pct. fra 21de Mai til 31te December for 1873 Christiania Garnisonspræst 4 pct. for 1873 med Tillægsrente Sognepræsten til Hafslo 5 pct. for 1873 Do. - Laurdal i Laurvig 4 pct. for s. A. med Tillægsrente Do. - Asker 5 pet. for S. A. med Tillægsrente 5 fra 7de April til 31te Deeember Do. - Rendalen 4 pct. for 1873 med Tillægsrente Do. - Tönsberg ligesaa. Do. - Skonevig 5 pct. for Do. - Fosnæs 4 pct, for s. A. med Tillægsrente Do. - Klep ligesaa. 5 pet. for Do. - Omlid 5 pct. for s. A.. Do. - Aasmes 4 pct. for s. A. med Tillægsrente Do. Brunlanæs ligesaa.. 5 pct. for s. A... 4 Brugeren af Pladsen Truhe under Brunlantes Præstegaard 5 p.ct. fra 27de Juni til 31te December 1873 Sognepræsten til Eger 5 pct. for Do. - Holden 4 pct. for s. A. med Tillægsrente Do. - Leganger 5 pct. for s. A.... Do. - Nerstrand 4 pct. for s. A. med Tillægsrente 5 - s A 4 - S. A. med Tillægsrente Do. - Haaböl 5 - s. A 4 S. A. med Tillægsrente 5 fra lite December 1872 til s. D Do. - Evindvig 5 for 1873 Do. - Baklandet ligesaa. Do. - Eidsvold 4 pct. for 1873 med Tillægsrente - S. A. Do. 4 - s. A. Do. 5 s. A. Do. - Grue 4 -- s. A. med Tillægsrente... Do. - Sande ligesaa.. Do. - Nannestad ligesaa Do. - Ullensager ligesaa.... Do. - Söndre Odalen ligesaa.. Spd. 18, ,200 1, , , ,124 2,463 2,6 7 3, ,040 1, , ,332 6, ,825 5, Af Kapital. Sk Rentens Belot) efter Fradrag af Indkassationssalar. Spd. 1,092 Sk / ?t I Lateris 3,989 I4

31 ' A. Nr Transport Sognepræsten til Söndre Tindal 4 pet. for 1873 med Tillægsrente... 5 pet. for 1873 Do. Valle 4 pet. fra 11. Decbr til s. D med Tillægsrente 5 pct. for Aaret pet. fra 9de Januar 1872 til 3 1 te Decbr Do. Mandal 4 pct. for 1873 med Tillægsrente Do. Ulfsten 5 pet. s. A.... Do. Manger 4 pct. for s. A. med Tillægsrente 5 pct. for s. A... Do. Fane 5 pct. for s. A 5 pet. fra 13de Juni 1872 til 3 1 te December 1873 Do. spier 4 for 1873 med Tillægsrente 5 fra 5te November 1872 til 31te Decbr de Januar til 3 lte December 1873 Do. Levanger 4 pct. for 1873 med Tillægsrente Do. - Nissedal 5 - s. Do. - Holt 4 - S. 5 - S. Do. - Froland 5 - s A.. A. med Tillægsrente A. A Do. - Kvinesdal 4 _ s. A. med Tillægsrente Do. - Lier ligesaa 5 pet. for fra 17de Marts til 3 lte December 1873 Do. - Bakke 5 pet. for Do. - Stören 4 - s. A. med Tillægsrente. 5 * - s A 5 fra 13de September til 31te December 1873 Den residerende Kapellan til Stören 4 pet. for 1873 med Tillægsrente 5 pet. for s. A... Sognepræsten til Skedsmo 4 pet. for s. A. med Tillægsrente. 5 - s. A... Do. - Aurland 4 - s. A. med Tillægsrente Do. - Vanse 5 fra 4de August til 3 1 te December 1873 Do. - Vardal 4 for 1873 med Tillægsrente Do. - Berg (Ide og Marker) 4 pct. for 1873 med Tillægsrente Do. - Hjelmeland ligesaa. 5 pct. for Do. - Aure 4 - s. A. med Tillægsrente Do. - Aas 4 fra lite Decbr til s. D med Do Do. - Spydeberg ligesaa.. 5 pet. fra iste April til 3 He December Do. Aadalen af Renterne af Odelslösningssummen for Gaarden Viger so Sognepræsten til Do. - Den residerende Sognepræsten til m Huseiegodtgjörelse for 2. Halvaar 1872 og 1. Halvaar 1873 Askim 4 pct. for 1873 med Tillægsrente s A Oddernxs 4 pet. for 1 Aar til 11. Decbr med Tillægsrente 5 s. A. Kapellan til Eger 4 pet. for 1873 med. Tillægsrente. 5 pct. for -s. A.. Os 5 pet. for Af Kapital. Spd. 1, , , , ,337 2, , , , ,941 2,420 1, Rentens Belob efter Fradrag af Indkassationssalar. Sk. Spd. 3, fl fl 78) 32 fl fl 11 fl fl fl fl fl I Sk fl Lateris 6, *

32 28 A. Nr. 3. Transport Sognepræsten til Sögne 4 pet. for 1873 med Tillægsrenter Do. - Hvideseid 5 pct. for s. A... Kirkesangeren i Lier ligesaa.. 5 pet. fra 17de Marts til 31te December 1873 Sognepræsten til Silgjord 5 pct. for Do. - Nordre Aurdal og Hovedkirkesangeren sammesteds 4 pet for 1873 med Tillægsrente Sognepræsten til Elverum 5 pet. for Do. - Næs (Övre Romerige) ligesaa. Do. - Nöterö 4 pct. for s. A. med Tillægsrente 5 pct. for s. A Do. - Ringebo 4 pct. for s. A. med Tillægsrente. 5 pct. fra Iste April til 31te December Do. Opdal 4 pet. for 1873 med Tillægsrente. Do. - Vestre Slidre 4 pct. for 1 Aar til 11. Decbr med Do. 5 pet for s. A.... Do. - Lærdal 4 pet. for 1873 med Tillægsrente 5 pct. for s. A Do. - Örskoug 5 pet. for s. A Do. - Kraakstad ligesaa Do. - Jölster ligesaa Do. - Herred (Lister) 4 pet. for 1 Aar til lite December 1873 Do. - Ostre Toten 5 pct. for 1873 Kirkesangeren i Ringebo 4 pet. for s. A. med Tillægsrente Den residerende Kapellan til Nannestad 5 pct for 1873 Kirkesangeren i Botne ligesaa. Sognepræsten til Trysil ligesaa Do. Vaale (Jarlsberg) 4 pct. for 1873 med Tillægsrente. Do. - Hiteren 5 pet. for Den residerende Kapellan til Throndhjems Domkirke 5 pet. for pet. fra 20de Februar 1872 til 31te Decbr de April 1872 til s. D 5 21de Juni 1872 til s. D te September 1872 til s. D... Sognepræsten til Thved 5 pet. for 1 Aar til lite December Do. - Gransherred 5 pct. for pet. fra 24de Juni 1871 til 31te December 1873 Do. - Vang (Hedemarken) 5 pct. for 1873 Do. - Löiten ligesaa Do. - Stryn ligesaa Do. - Eidanger 4 pet. for 1873 med Tillægsrente 5 pct for s. A Do. - Skeberg 5 pct. for s. A..... Do. - Norderhov 5 pet. for pct. fra Iste April til 31te December Do. - Skibtvedt 5 pet. for Aarene 1864 til 1873, begge incl. Do. - Nwsne 5 pet. for 1873 Do. - Skjold ligesaa Do. - Fet ligesaa.. Do. - Tromsösundet ligesaa... Af Kapital. Spd. 1,000 8, ,220 4, ,815 1, , , , , ,909 9, Sk itentens Belob efter Fradrag af Indkassationssalar. Spd. 6, Sk Lateris 8,907 17

33 A. Nr Transport Bergens Biskop 5 pct. for 1873 Sognepræsten til Tromsö ligesaa Do. - Eidsberg 4 pet. for 1 Aar til 20. Decbr med Tillægsrente Do. - Seth 5 pct. for s. A. med Tillægsrente Hovedkirkesangeren i Davigen 5 pet. for 1873 Throndbjems Biskop ligesaa Sognepræsten til Öiestad ligesaa Do. - Rygge ligesaa Do. Sandeherred 4 pct. fra s. A. med Tillcegsrsnte Do. - Melhuus 5 pet. for 1873 Kirkesangeren i Do. ligesaa.. Do. i Selö ligesaa Sognepræsten til Bind 4 pet. for 1873 med Tillægsrente 5 - s. A.. ehristianssands Biskop 5 - s. A... Af Kapital. Spd , ,802 1, , , , ,299 1, , ,466 1, , ,184 1, ,470 Sk / Rentens Belo]) efter Fradrag af Indkassationssalar. 4 - s. A. med Tillægsrente Sognepræsten til Lödingen 5 pet. for s. A , Do. - Kistrand ligesaa... Do. - Hegebostad ligesaa Do. - Christianssund og Brugeren af Pladsen Elven ligesaa. Do. - Romedal ligesaa... 4 pet. for 1873 med Tillægsrenter Do. - Eidskoug 5 pet. for s. A Do. - Volden ligesaa.. Do. - Balestranden ligesaa Do. - Alstadhaug ligesaa Do. - Avaldsnæs ligesaa Do. Strinden ligesaa. Do. - Gausdal ligesaa.. Do. - Bö i Thelemarken ligesaa.. Do. - Fjære ligesaa... Do. - Nordre Land ligesaa Do. - Brönö ligesaa. Do. - Ringsager ligesaa Do. - Thjödling ligesaa Do. - Ullensvang ligesaa Do. - Kongsberg 4 pct. for 1873 med Tillægsrente. Kornrente for s. A.. Do. - Aal 5 pet. for 1873 Do. - Ladvig ligesaa Do. - Lom ligesaa pct. fra iste April til 31te December Hovedkirkesangeren i Ulfsten 5 pet. for Sognepræsten til Tönseet ligesaa. Kirkesangeren i Haus ligesaa.. Sognepræsten til Flesberg ligesaa. Do. - Kolvereid ligesaa 5 pct. fra 2den August til 3 1 te December 1873 Do. - Sandsver 5 pet. for 1873 Spd. 8, Sk Lateris I 10,967 I23

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 187. Register.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

.. " / / " /3 400 " /6 350 " ".. ) " - - 5/6. " Fri effter Skylden og Taxten 71/ " 2 30

..  / /  /3 400  /6 350  .. )  - - 5/6.  Fri effter Skylden og Taxten 71/  2 30 Utdrag fra: Oppebørselsregister for IJften af Jordebruge efter Forordningen a ste Oetober 80 af Østerdalens Fderi Gaardens Navn Matrieul-Nummer Skyld, redueeret til T Rendalen No. 4. Berger - Skpd. 7 Yz

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Guldbergs Broder Hr. Niels Høegh.

Guldbergs Broder Hr. Niels Høegh. 142 Lidt mere om Høgerne og Statsminister Ove Høegh Guldbergs Broder Hr. Niels Høegh. Af E. A. Thomle. Hr. Ingeniør Otto Wolff har i dette Tidsskrift 7. R. IV. S. 51 ff. leveret en meget interessant Udredning

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere