OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS"

Transkript

1

2 A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI, 1880.

3 Register. Pag. Kapitalfondet. General-Extrakt 3 Indtægt: A. Den betalbare Del af Kjøbesummer for solgt beneficeret Gods 4 B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjøbesummer 8 (j. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove... 9 D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatning for afstaaet Grund m. m Udgift: A. Til Indkjøb af Skov 12 B. Til Indkjob af Præstegaarde 13 C. Andre Udgifter 14 II. Rentefondet. General Extrakt Indtægt _Udgift: A. Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under Kirke- Departementet B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold.. C. Bidrag i Henhold til Skovloven af Renterne af Udbytte af Hugst i beneficerede Skove.... D. Renier af ubetalte Dele af Kjøbesummer for Præstegaarde E. Renter til Leilændinge af Erstatningssummer for afgivet Jord af deres Bygselbrug og Føderaadsgodtgjørelse F. Renter af Embedskapitaler G. Renter for iste Halvaar 1880 af de ifølge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geist. liges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overforte 400,000 H. Renter af Byggefondets Kapital I. Til Optagelse af Karter over Prmstegaarde K. Fogdernes Inkassationssalarier L. Forskjellige Udgifter HI. Byggefondet 35 IV. Universitetet V. Understettelsesfondet. General-Extrakt 41 Udgift: A. Lønninger til Geistlige Embedsmænd med Fl. B. Reviderede Pensioner C. Bidrag til Almueskolevæsenet: 1. Til Skolelærerseminarierne højere Atmueskoler lavere Amtsskolekasserne Beretning om Almueskolevæsenets Tilstand Fag. 6. Til Anskaffelse og Udbredelse af Undervisningsmidler 3 7. Uddannelse af Lærerinder Reisestipendier til Almueskolelærere Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Kyndighed i det norske Sprog Amtsskoler og private Folkehøiskolei Aftenskoler 8 D. Almennyttige Foranstaltninger. 9 E. Midlertidige og tilfældige Udgifter: 1. Almindelig Konto for midlertidige Udgifter Midlertidige Pensioner F. Sammendrag af Understøttelsesfondets Udgiftskonto 126 VI. Balance-Konto. General-Extrakt.. 1 Udgift : A. 1. Den mod Kornrente udestaaende Kapital: a) af Kjøbesummer 132 b) af Laan Rest paa Kjøbe- og Bygselsummer Laan, deri indbefattet Hypothekbankobligationer, lydende paa 184, forskudte Udskiftningsomkostninger En Suledals Sogneproestembede tilhørende Statsobligation G. En Os tilhørende Do En Throndhjems Domkirke tilh. J B. Forskud: 1. Fra Kapitalfondets almindelige Forkudskonte forskudte Auktions-Omkostningers Konto 1 3. Rentefondets alm. Forskudskonto Rentefondets Forskudskonto for Lønninger til Forstmestere m. M Understøttelsesfondets Forskudskonto 1 C. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber : 1. Af Kapital Renter 153 I). Kontant Kassebeholdning d. 30te Juni 1880: 1. Ved Bankafdelingerne samt i den ved Kontoret beroende Kasse Remisser efter 30te Juni 1880 afskrevne paa Indtægterne for iste Halvaar 1880 og foreregaaende kar 156 Anhang. Fortegnelse over de Summer, som ere udlaante af Oplysningsvæsenets Fond mod Pant i Jordegods i Iste Halvaar Uddrag af Skolelærerseminariernes Regnskaber for Iste Halvaar

4 KAPITALFONDET.

5

6 - 3 I. Kapitalfondet. General-Extrakt. 1. Halvaar Indtmgt. 1. Halvaar Udgift. A. Den betalbare Del af Kjöbesurnmer for solgt beneficeret Gods... 59, B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af lijöbesummer Udbytte af Hugst i beneficerede Skove'.. 1,5.22 D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatningssummer f*, for afstaaet Grund m. in 2, , A. Til Indkjöb af Skov... 3, B. Til Indkjöb af Pmestegaarde C. Andre Udgifter.. - 2, ,2.43 Beholdning - 59, , *

7 4 A. Nr. 3. I. Kapitaltiondet Iste Halvaar Indtægt. A. Den betalbare Del af Kjöbesummer for solgt beneficeret Gois.. 59, Transport 59, Anmærkning. Belöbet bestaar af fölgende specielle Summer : Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr. -No. Hvor beliggende. 1;eneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Kjobesummen. Fogderi. PrcesteRjeld Februar. Höialm L.-No. 74 Sönd- og Nordfjord. Indvigen. 1 B% 16 Mk. Smör, hvoraf 8 Mk. uden Land,,kyld, der i Foroiling med privat!eiendornsgotls liar ny Sk:s bi Leilændingsenkens Sön Sivert Christensen. 1, S. D. Rn a L.-Nr. 358 Nord hort-fane. land. Gananel Landskyld I.,öb Smör, 1 1/ 2 Huci, Skatteskyld Mk. 'Smör Leileending David Larsen. 8,000 S. D. Akre L.-Nr. 106 Ryfylke. Skutiesntes. 6 Spand Korn Lenten dingsenke Trulsiane Niels datter. 1,900 S. D. Haalijem. 12 L.-No. 49 Sönd- og Nordfjord. Indvigen I EiTz 22 7/ i, Mk. 'Smör, hvoraf 18 Mk. uden Landskyld. eilænding Anders Olsen. 1,600 S. D. Dyrland a Ryfylke. Skudesnws Leikendingsenke Marie Olsd atter S. D. Dyrland L.-No.2 b Leilændingsenkens Sön Cornelius Johnsen Februar, En Tomt No. 5, af Areal 3 1 Al., i Kvartalet Litr. F. af Thaulowlökken under Hetlands Preestegaard. Jtederen og Dalerne. Hetland. Tömm errnand Mikael Johannesen. 868 Lateris 5,

8 A. Nr ls eointionens Datum. Gaardens Navn. 2vIatr.-No. I hor beliowende.,r, - B eneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af lijobesummen. Fogderi. PrEestegjæld. l Øre Januar, 1/ 16Part i Pladsen Ha ukaasmyren under Framens Klokkergaard Haukaas. Transport 15, Romsdal.... Ole Knudsen. 55 ;krivelse af 8. April Vederlag for Aflösning af en de solgte Ejendomme paalileftet Servitut. Myren m. Fi.... Jaederen og Dalerne. Hetland. Skibsreder C. Nymann af Stavanger. 3,700 S, D. Nybo... Do -. 1 Eieren P. Fugelli, 1,000 /7 ligesaa. 16 April. Aase. 74 Sänd- Sveen. 'Las Landskyldl Bs Leilændingsson Niels 1,000». 63 hordland. 3 Mk. Smör, 1/4 Hud, Olsen. L.-No. 185 Skatteskyld 1 Bz 9 Mk Smör S. D. Nordre Öie stad. 65 Jæderen og Lunde. 2 BS Sian Leilændingssön 1, Dalerne Ommund O. Oeistad. L.-No. 8 S. D. Östervik. 53 Salten. Ofoten. 1 B% 12 Mk. Fisk. Leilændingsenken Ni cohue Jaeobsdatter. 4.-No. 66 Desuden Kornrente-. kapital S. D. Haaversthun. Nord- Fane. Gammel Landskyld Leiltending Johannes 2,300 7 bordland. 1/2 Löb Smör, i/2 Larsen. L.-No. Faar; ifölge 349 a Skyldsætningsforretning af de April 1879 af ny Skyld S. D. Tofte Opigaard. 80 Söndre Söndre 6 Skind, der i For- Leiliendingsenken 800 Gudbrands- Fron. ening med privat Eien_ Kari Monsdatters Sön Niels Hansen. L.-No. 133 a dalen. domsgods har ny Skyld S. D. Hann, mellem. 4 Stör- og Værdalen. 2 Spand. der i For_ Christian Mikalsen 2, Værdal, ening med 1 Öre har Valstad. L.-No. 360 ny Skyld. Desuden Kornrente- i kapital 1, Marts. Pladsen Ovre Romshus under Urskougs Præstegaard Nedre Romerige. Urskoug. Christian Larsen. 1 2,000 Lateris,523 29

9 6 A. Nr. 4 Resolutionens Datum. Hvor beliggende. Gaardens Navn. Matr. - No. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Fogderi. Prwstegjeld. Den betalbare Del af Kjobesummen. I Februar. 29. April. Tomt No 4 i Kvarta-. let Litr. F. af Thanlowlökken under Hetlands Prtestegaard, omtrent 3 Li Al. No. 3 i Litr. - F. af under, omtrent 3 Ell Al. hederen og Dalerne. :Hetland. Transport Tömmermand Ludvig Larsen. Styrmand Tollak Thorsen., Mai. 21. Mai, Aalbergaunet under, L.-No. 38 b Sparbo Præstegaard Tomt No. 5 i Kvartalet Litr. E. af Thaulowlökken under Hetlands Prtestecraard 576 [I] Al. Inderöen. Jwderen og Dalerne. Sparbo. Hetland. fl 21. Lensmand Petersen. Tömtnernaændene Iver ThorAensen og Halvor Torgersen. 1, April. Pladsen Kaasa. Bamble. Eidanger. Sören Amundsen. 3,300 S. D. Pladsen Flata. Do Do Jacob Hansen. 280 fl S. D. Pladsen Rönningen. Do, Henrik Eriksen. 1, Mai. Pladsen Doxrud. fie,iemarken Löiten. Kirkesanger Ole Nielsen. 3,5 28. Mai: Nordbrtekke L.-No. 27 Söndmöre. Sun ilven. 12 Mk. Smör der i Leilændingssön Forening v,ed 12 Mk. Thor e Zachariassen. Smör Eiendomsgods har ny Skyld efter Fogdens Opgave S. D. Nordgaard. 92 L.-No. 169 Fosen. Björnör. ()re 19 Marklaug Le ilærtdingsgnnerne Svend Svendsen Jörgen Svendsen. 1,0 S. D. Eidem. 155 (156) L.-No. 226 efter den trykte MatrikulL.-No. 227 Stör- og Værdal. Nedre Stördalen. 1V2 Spand Leilændingssön,Björn 8,000 Johnsen. '28. Mai. Thorland. 63 (57) 84 L.-No. 2 Ryfylke. Tysvær. Ifölge Bygselbrevet Leilændingsenken Mk. Smör og 4 Borghilde Larsdatter. Spand Korn Lateris 5 3,749 89

10 A. Nr Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-No. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Kjobesummen. Fogderi. PrEestegjeld. I Mai. Vestre Agie. 1 & 6 46 L.-No. 54 Inderöen. Snaasen. 2 Öre Transport Ole Olsen Rygvold 53,749 4, ) 1. Juni. Jordstykket Thorshus. Orkedal. Orkedal. Orkedals Kommun e. 1,400 59,949 89

11 8 A. Nr. 3. I. Kapitalfoudet. Iste Halvaar Indtægt. Transport 59, B. Den ved Salg af beneficere.:. Gods til Kcrnrnt overgaaede Del at Kjöbesummer - 1, Transport 61, Anmærkning. Kornrenten er paaliæftet folgende Eik'nuomme: z;.: iez Isl )-.; Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Fo,t4deri. Ejoberens Navn. Den til Kornrente over-,, p.aaede V, af hjobesummen. Kornrentens Be lob i horn April. s. D. Östervik Salten. Stör- og Værdal. Nicoline Jacobsdatter. Christian Michaelsen , LItai 5 Liter Del ,

12 A. Nr I. Kapitalfondet. Iste Halvaar Indttegt, Transport 61, C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove. - 1,5.22 Transport Kr 63,102. Anmærkning. Indtægtsbelöbet fremkommer saaledes Indbetalt ved Skovdirektören i Iste Kvartal , det Kvartal , det indkomne Bel6b af Oplysningsvæsenets Fonds Fordring paa O. Stiansen i Lillesand m. Fl. i Anledning af Salg af Materialier af vestre Molands Prwstegaardsskov. - 4,9.33 Herfra gaar til Refusion for Rentefondets Forskusdeonto,L6aninger til Forstmestere m, V. 14, , Igjen 1,5.22

13 - 1 0 A. Nr. 3. Kapitalfondet Indtægt. Transport 63,102. D. Forskjellige Indtægter, sansom Forpagtningsafgifter, Erstatningssummer for afstaaet Grund m. m. - 2, Summa Indtægt 65, Anmærkning. Belöbet bestaar ai: A. Forpagtningsafgifter: Al Gaarden Falnws Væle En Sagbrugstomt under samme Gaard Gaarden Korsbrække B. Erstatning for afstaaet Jord Af Lilleelvedalens Preestegaard, et Grustag Gols Prmstegaard til Kirkeplads og Kirkegaard Mangers Præstegaard til privat Vei Holtaalens - Kirketomt Brunlanws - et Grustag - Lexvigens Det Ringsagers resid. Kapellans Embedsgaard Dusgaard tilfaldne Belöb for solgte Dele af Sameiestykket Vardaasen i Ringsager Af Tune Klokkergaard Nore Prmstegaard til Kirketomt Den Lesje Sognepræstembede tilkjendte Erstatning for manglende Gjærder paa det Lesje Præstegaard i 1878 frasolgte Engestykke Lille Siem Af Störens Preestegaard til Jernbaneanlægget Tune

14 A. Nr. 3. Salgssummen for Graasten al Störens Praestegaards Grund. Kjöbesurnmen for et Jordstykke af Gaarden Evangerhougen i Voss Af Stange Prxstegaard til Jernbaneanlægget.. C. Andre Indtægter: Salgssummen for Huse paa to Pladse under Kapellangaarden Kirkerud , , *

15 12 A. Nr. 3. le Kapitalfondet. iste lialvaar Udgift. A. Til Indkjöb af Skov. 3,912.'23 3, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Rest paa det til Skovanlæg paa Agerö Prxstegaard bevilgede Belöb Kjöbesummen for den ved Kgl. Resol. af 21de December 1878 indkjöbte Skovteig Högehoug i Hols Præstegjaeld i Hallingdal af revideret Skyld 13 Skilling Kr med Slijödningsomkostninger Kjöbesummen for de i Henhold til Kgl. Resol. af de November 1879 indkjöbte Skovejendomme i Hols Præstegjæld i Hallingdal. 3, med Omkostninger ved Tilhjemlingen Kr 1.00' , Beholdning den te December Udbetalt i iste Halvaar , , , Beholdning den 30te Juni ,1.23

16 A. Nr Kapitalfondet iste Halvaar 1880, Udgift. B. Til Indkjöb af Prcestegaarde Transport 3, Transport 3,9.36 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Gebyr for Aflæsning af 2 indfriede Obligationer med Pant i den til Præstegaard for Fröiens Sognekald indkjobte Gaard Rottingen Gebyr for Aflæsning af Obligation med Pant i den til Prwstegaard for nedre Egers Sognekald indkjöbte Gaard Möllenhof O mkostninger ved Thinglæsning af Skiö de paa Gaarden Rinde, indkjöbt t n. iræs.teg... for. Halse Sognekald

17 - 1 4 A. Nr. 3. Kapitalfondet. i ste Halvaar Udgift. Transport 3,9.36 C. Andre Udgifter. - 2, Summa TTricrift. Kr_ R Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: TB Sognepræsten til Hoff i SolOer Bidrag til Anskaffelse af Brænde for Aaret til Id Bidrag af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov til Indkjöb af Tagsten til Arbeidshusene paa Præstegaardens Plads Kula til Tranö Bidrag for Aaret 1879 af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov som Erstatning for Afstaaelsen af Pladsen Kampervold til Bolig for Præstegaardens Skovvogter Husmand Johan Gundersen, Erstatning for Opladelse af Fæsteretten til en Plads under den nedre Stördalens Præstegaard tilliggende Gaard Folvig for 4de Kvartal Sognepræsten til Tranö, Bidrag af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov til Indkjöb af Treematerialier til Byggearbeider paa Prxstegaarden Bidrag af Forpagtningsafgiften af Tjömo Praestegaard Buerdal til Istandsættelse af Gaardens Bygninger 1,0.00 (Som Forpagtningsafgift er indkommet 1.5, hvoraf den 13de Mai 1879 er udbetalt 0 Bidrag til Reparation af Vaaningshuset og til Opförelse af ny Fjösbygning paa den Soggendals Sognepræst beneficerede Gaardpart Grof (Ved kgl. Resol. af 19de Juni 1880 er hertil bevilget 380 ) Endvidere föres til Udgift: Den i Regnskabet for 1878 indtagne Afgift for den Ole Larsen Aga tilstaaede Ret til at tage Lurvebrake i Ullensvangs Præstegaards Skov, hvilken Ret bortfalder fra og med Aaret Igjen 2,308.07

18 II. RE -TEFO -DET.

19

20 - - A. Nr. 3, IL Rentefondet, General-Extrakt iste Halvaar 1880 Indtcegt, Udgift. A. C. D. Pengerenter af Kjöbesummer. 38, Pengerenter af Laan og Udskiftningsomkostninger Kornrenter af Kjöbesummer og Laau 15, 85 Renter af Hypothekbankobligationer 4, A. Lönninger til Embeds- og Bestillings - In ænd i Oplysningsvoesenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet 13,2.30 B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kon.- torhold , C. i Henhold til Skovlovens 66 og 67 af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove.. 3, D. Renter af ubetalte Dele af Kjnesummen for Prwstegaarde E til Leilændinger af Erstataingssummer for afgivet Grund af deres Bygselbrug og Föderaadsgodtgjörelser F. Renter af Embedskapitaler , G. for Iste Halvaar 1880 af de ifölge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistlirs Enker til Oplysningsvæsenets Fond overförte 400,000. 9, H. af Byggefondets Kapital. 8, T.Til Optagelse af Karter over Præstegaarde ,0.56 K, Fogdernes Inkassationssalarer 6, L. Forskjellige Udgifter. 1,7.69 Beholdning, hvoraf til Universitetet 1/3 80, Understöttelsesfondet 2/ , , , , ,

21 18 3. Rentefondet. 1 ste Halvaar Indfiegt. Rentefondets Indtægt udgjorde for iste Halvaar , Anmærkning. Indtægtsbelöbet udkom er saaledes : Penp.erenter af Pengerenter af Kjø- Laan Fogderi. besnmmei.. Udskiftningsom- kostninger. Kornrenter. Tilsammen ,0 Ide og Marker. 27 3, Moss , , Moss By Rakkestad , , Christiania By - 12, , Ager og Follo. 1, , ,5 70 Nedre Romerige 1, , , Ovre 2, , ,3 92 Solöer , Vinger og Odalen 92 3, , Hedemarken.. 2,3 07, , Söndre Osterdalen Nordre Hadeland og Land , , Toten , , Valders Söndre Gudbrandsdalen 1, ,0 84 6,3 94 Nordre ,5 95 3, Ringerige ,384 3, Buskerud , '4 4,9 59 Drammens Bye , , Hallingdal Numedal og Sandsvær , ,3 63 Jarlsberg. 1, , ,322 Laurvig. 2,927 89, , Bamble Nedre Thelemarken ,3 85 3,545 Övre Nedenæs , ,5 39 Saatersdalen , , Mandal , , Lateris 20, , ,584 93

22 A. Nr Pengerenter af Laan Pengerenter af Fogderi. Kjøbesummer. og Udskiftningsomkostninger. Kornrenter. Tilsammen. Lister... Uderen og Dalerne Ryfylke... Söndhordland Hardanger og Voss Bergens By.. Nordhordland Sogn.... Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal. Nordmöre Orkedal Guldal.. Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderö en.. Fosen Namdal.. Söndre Helgeland. Nordre Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö. Hammerfest. Tanen.. Varanger Vardö Transport 20, ,126 1, , ,486 2,0 2, G ,474 2,190 14,007 3,948 3, , 1 1,213 3, 070 1, 686 2, 147 4j , 273 3,409 1, 8 1, 352 4, 135 4,983 4,665 1,3 2,436 2,5 2, ,584 2,868 16,133 5,128 3,521 2,098 6,082 1,5 3,459 1,816 2,5 4,493 1, ,9 5,485 4,352 1,990 4,960 5,002 4,665 1,583 2,474 2,536 2, Lateris , ,564 I66 Ore, Renter af Hypothekbankobligationer forfaldne iste Januar ,140 Summa 301, *

23 - A. 3. Rentetondet. Udgift A. i&nninger tìl Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvees-nets Fonds Kontorer under Kirkedepartemtmtet.. 13,2.30 Transport 13,2.30 Anm. Udgiften fordel: r sig saaled es: i Til en Bureauchef i Expeditionsktoret for offentlige Fonds - - Fuldmægtig i samme Kontor Bureauchef i Revisionskontoret for offtntlige Fonds. - - Fuldmægtig i sammo Kontor. samt Lön soin Kasserer.. 1, ,.00-2,.00. 1, , _ - Fuldmægtig i samme Kontor - 1, Kopist i - - i i i med Alderstillæg fra 1Sde Mai til 30te Juni Fuldmægtig i Bogholderkontoret for offentlige Fonds - 1,.00 Kopist i samme Kontor , hvortil kommer Kopist Zieglers Godtfzjörelse for Eftermiddagsarbeide, 24 pr. Maaned tilsammen 13,2.30

24 A. Nr Rentefondet. Udgift. B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold Transport 13,2.30-1,40000 Transport 14, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Ved kgl. Resolution af 19de Juni 1880 er bevilget: Til Kristiania Stiftsdirektion Hamar Kristianssands Bergens Trondhjems _ Tromsö _.00 tilsammen 1,400.00

25 22 A. Nr. 3. IL Rentefondet. Iste Halvaar Udgift. Transport 14, C. Bidrag i H.enhold til Skovlovens 66 og 67 af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove , Transport 18, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Til Sognepræsten til Jelse for Aaret 1879 ), _..,) Haaböl for s. A östre Slidre for s. A. - / ,,.,, vestre Toten for s A ,, Slemdal for s. A.00,,,) Vaaler i Smaalenene for 1878 og _. Laurdal i Øvre Thelemarken for Aaret , Hedrum for s. A. -.00,,,, Grue for s. A. _ ,,,, vestre Moland for s.. A.. _ Eidanger for s. A _ 45.00,, /, Tinn for Aarene begge inklusive ,,Gransherred for Aaret _.00 /7 Norderhov for s. A /,,, Rödenzes _ östre Moland 80.00,,,, Holden for Aarene 1878 og 1879 _ " Vaaler i Solöer for Aaret 1879 t 45.00,, söndre Aurdal for s. A..,, ,, Solum for s A Sandsvær for s. A Tranö for s A _ Aasnæs for s. A Vestby for s, A - _,, Trysil for s. A ,1 Rollag for s A Holme for Aaret _._. Nore for s. A / Hurdal for s. A ,... Vinje for s. A Sogne for s. A Höland for Aarene 1878 og /,, /) Holt for Aaret Lateris 2,720.00

26 A. Nr Transport 2, Til. Sognepræsten til Næs Hallingdal for Aarene 18, 1878 og Aremark for Aar et ,7 1).00 den residerende Kapellan til Sigdal for Aarene 1878 og _ Lier for Aaret 1879 _ ,, -.), Gran for s. A......,.... _.00.5, Brugeren af den Vingers Sogneprwstembede tilliggende Gaard Boslungen for s. A. _.00,1,, Chefsgaarden Smedsgaarden for s. A Sognepræsten til Tolgen til Indkjöb af Furrumaterialier til Præstegaardens Behov for Aaret 1880 _ _.,, Rendalen til Fremdrift a! Brænde for Aarene 1878 og ,, Samme ligesaa for Aarene 1880 og _.00 Brugeren af Chefsgaarden Sörum til Anskaffelse af Brænde for Aaret _ Tilsammen 3,733.29

27 24 A. Nr. 3, II. II entef onde t. Udgift. Transport 18, D. Renter af ubetalte Dele af gjöbesurnmer for Præstegaarde Transport 18, Anmærkning: Udgiften fordeler sig saaledes : Renter for Tiden fra 14de April til te DeeLmber 1879 af 2, af Kjöbesummen for den til Preestegaard for Fröiens Sognekald indlzjöbte Gaard Rottingen Kr 92. Anm. De af denne Kjöbesum beregnede og i Regnskabet for 1879 til Udgift förte Renter, 140, ere tilbagebetalte og atter tagne til Indtægt i samme Regnskab. for Tiden fra 14de April til 24de Juni 1879 og fra llte til 23de December s. A. af 480 af Kjöbesummen for samme Gaard for Aaret fra te Januar 1879 til s. D af 3,960,000 af Kjöbesummen for Skebergs residerende Kapellans Embedsgaaal Hornæs // Halvaaret fra 14de Oktober 1879 til 14de April 1880 af 3, af Kjöbesummen for den til Præstegaard for ileirefos Sognekald indkjöbte Gaard Heirefos Tilsammen Kr, 4,59

28 A. Nr. 3. II. Rentefondet. iste lialvaar Udgift. Transport 18, E. Renter til Leileendinge af Erstatningssummer for afgivet Grund af deres Bygselbrug, og Ride raadsgodtgjörelser Transport 18, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Renter for Aaret 1879 af Erstatningssummen for afgivet Grund af Gaarden Kirke-Birkeland ,.samme 19 Aar af for af 'Madsen Volden og Myren under Hiiilands Præstegaard ) Aaret fra lite Februar 1879 til s. D af for af Gaarden Eidum , Aaret 1879 af 5.95 for af Gaarden Sömme samme Aar af for af Gaarden Ögreid Föderaadsgodtgjörelse for Halvaaret fra 14de Oktober 1879 til 14de April 1880 af Gaarden Randlien -.00 Tilsammnn

29 26 A. Nr. 3. II Rentefondet. Udgift, F. Af Renter af Embedskapitaler for Aaret 1880 Transport 18, , Transport, Amnærkning. Renterne fordeler sig saaledes : til Sognepræsten til : Spydberg ) Etne.. _ ) den residerende Kapellan til St. Petri, Stavanger _. 1) Sognepræsten til Aadalen ) Egers Prwstegaards Husmænd for Aaret ,1 Sognepræsten til St. Petri, Stavanger. - 2, Skedsmo...56 /7 Gildeskaal _.80 / Hurum den residerende Kapellan til Norderhov Sognepræsten til yttre Holmedal _ nordre Land ) 1/ Aal _ ). )1 Hiterdal _ I, den residerende Kapellan til Stavanger Domkirke. _ ) Sognepræsten til Faaberg.., _ )._...,,_ Eidsberg.82 ),...,) Alstadhoug ,, Ihlen _ n 1) Valle.. _ )..._ /, Lier.. - 1,2.00 Lateris 6,8.03

30 A. Nr Transport 6,8.03 til Sognepræsten til Norderhov - - 1,.00,, I ) Levanger ) indre Holmedal Hovedkirkesangeren i Vik Sognepræsten til Stavanger Domkirke - 1, " forhenværende Sognepræst til Vaale, Lund _ Sognepræsten til Hetland.... 1, Kristianiak Garnisonspræst tilsammen 12, *

31 28 A. Nr. 3. Rentefondet. Iste Halvaar Udgift. Transport, G. Renter for iste Halvaar 1880 af de ifölge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistliges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overförte 400,000-9, Transport 41,7.35

32 A. Nr IL Relltefondet Iste Halvaar Udgift. Transport 41,7.35 H. Renter af Byggefondets Kapital.... 8, I. Til Optagelse af Karter over Preestegaarde.. 2, , Transport 52,3.82 Anmærkning : H. Renter af Byggefondets Kapital, se Kontoen Byggefondet". I. Efter Regnskabet for Aaret 1879 var mere udbetalt end bevilget I förste Halvaar 1880 er udbetalt ovenanförte - 2,0.56 2, Ved Budgettet 18 79/8o er for iste Halvaar 1880 bevilget. - 1, Altsaa mere udbetalt end bevilget. Kr347.89

33 30 k Nr. 3. itentefoladet. Udgift. K. Fogdernes Inkassationssalarier Transport 52,3.82-6, Transport 58,8.87 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Ide og Marker Moss Fogderi Moss By. Rakkestad. Christiania By Aker og Follo Nedre Romerige Ovre Solöer... Vinger og Odalen. Hedemarken... Söndre Österdalen. Nordre. Hadeland og Land Toten. Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud. Drammens By Hallingdal Numedal og Sandsvær Jarlsberg Laurvig. Bamble Nedre Thelemarken Ovre Nedenws.. Sætersdalen Mandal Lister Jwderen og Dalerne Ryfylke... Söndhordland.. Hardanger og Voss Bergens By. Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord. Söndmöre. Romsdal Nordmöre Orkedal Guldal.. Strinde og Selbo Stör- og Værdal. Inderöen.... Fosen Namdal Söndre Helgeland Nordre Salten.... Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Hammerfest.. Tanen Vardö Transport 4, Lateris 4, Summa 6,

34 A. Nr. 3. Rentefondet Udgift. Transport 58,8.87 L. Forskjellige Udgifter. - 1,7.69 Summa Udgift 60,3.56 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Kr658. Rest paa Omkostninger ved Elveforbygningsarbeider pea Hiterdals Præstegaard Omkostninger ved paa Voldens Præstegaard _ 1.03 ved paa Lærdals _.00 ved Forretning til Bestemmelse af Groandserne mellem Orkedals Prmstegaard og Nabogaarde Godtgjörelse til Husmanden paa Pladsen Skimten under Gols Præstegaard for Fraflyttelse fra Pladsen For 1 Exemplar af Hallagers Obligationsret _ 16., Thinglæsning af et Dokument vedkommende Delet mellem den beneficerede Gaard östre Aasen og Værdalsgodset ,1 3 Protokoller ,, Papir, Konvoluter, Lak, Blæk og andre Kontorreqvisiter ,) Trykning af Fölgeskrivelser, Blanketter til Kvitteringer og Auktionskonditioner samt Indtægtsberegninger og Restanceprotokoller Tilsammen 1,7.69

35

36 YG i N D T ET. ' I

37

38 - A. Nr Byggefondet. I. Kapitalfondet. Byggefondets Kapitalfond er i I ste Halvaar 1880 ikke foröget : 2. Rentefondet. Beholdning fra forrige Aar , Renter for iste Halvaar 1880 af Byggefondets Kapital 359, efter Fradrag af Inkassationssalar , Hertil kommer folgende som nafbenyttede tilbagebetalte Belöb : af det Sognepræsten til Sundalen ved Kgl. Resol. af 30te April 18 bevilgede'bidrag af det Sognepræsten til Brandvold ved Kgl. Resol. af 15de Juli 1872 bevilgede Bidrag 65. Summa Indtægt Kr, 13, Heraf er i iste Halvaar 1880 udbetalt Rest paa det Sognepræsten til Buksnæs ved Kgl. Resolution af 18de Mai 18 bevilgede Bidrag. Kr paa det Sognepræsten til Dranged al ved Kgl. Resolution af 20de Februar 18 bevilgede Bidrag Videre Afdrag paa det Sognepræsten ti Sollien ved Kgl. Resolution af 21de Juli 1879 bevilgede Bidrag Rest paa det Sognepræsten til Nitedal ved Kgl. Resolution af 23de November 1878 bevilgede Bidrag...., , Afdrag paa det den residerende Kapellan til Rakkestad ved Kgl. Resolution af 28 de Februar 1580 bevilgede Bidrag, 4,220 til Istandsættelse af Llovedb ygningen og til Opförelse af ny Lade- og Staldbygning paa Kapellangaarden Bergenhus , Det Sognepræsten til Gjerdrum ved Kgl. Resolution af iste Mai 1880 bevilgede Belöb til Indkjöb for det Offentlige, af Sogupræstens A.ndel. i endel A.abodshuse paa Prxstegaarden..., Det Sognepræsten til Kvikne ved Kgl. Resolution af 29de September 1879 bevilgede Bidrag til Ombygning af Piber m. m. paa Preestegaarden Det Sognepræsten til Bynæsset ved Kgl. Resolution af 22de Mai 1880 bevilgede Bidrag til Byggearbeider paa Prxstegaarden og til Indkjöb for Embedet af en Uclhusbygning.. - 1,.00 Laterie 5, , *

39 36 A. Nr. 3. Transport 5, , Afdrag paa det den residerende Kapellan til Sten ved KO. Resolution af 12te Mai 1880 bevilgede Bidrag 1,300 til Opförelse af Fjös- og Staldbygning paa Kapellangaarden Det ved Kgl. Resolution af de Juui 1880 bevilgede Bidrag til Istandsættelse af Bygningerne paa Tjömö Præstegaard Buerdal ,851. Beholdning den 30te Juni ,340.80

40 A. Nr. 3. IV. UNIVITSITE LT. Indtægt. Universitetets 1/3 af Rentefondets Indtægt.. 80, Af Beholdningen tages til Indtægt , , Udgift. Overensstemmende med Budgettet 18 79/80 er i iste Halvaar 1880 udbetalt Kr 105,000.00

41

42 v. UNDERSTØTTELSESFONDET.

43

44 A. Nr v. understottelsesfondet. General-Extrakt. Indtægt. Udgift. Öre. A. Understöttelsesfondets Lönninger 2/3 af Rentefondets. Indtægt 160, Pensioner til geistlige Embedsmænd m. fl B Reviderede C. Bidrag til Almueskolevæsenet: 1. til Skolelærerseminarierne, Höiere Almueskoler - 15, Lavere - 2, Amtsskolekasserne 197, Beretning om Almueskolevwsenets Tilstand. - 2, Anskaffelse af Undervisningsmidler - 16, Uddannelse af Lærerinder 2, Reisestipendier for Almueskolelærere, Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Kyndigi det norske Sprog - 14, , - Amtsskoler og private Folkehöiskoler - 68, Aftenskoler.., Renter for iste Halvaar 1880 af de ifölge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistliges Enker til OplysningsvæsenetsFond overförte 400,000 9, C. Statskassens Tilskud ifölge Budgettet 18 79/80 390, D. Forskjellige Indtwgter 1. 12te 20aarige Afdrag, 30 med Renter 13., tilsammen 43. af Kjiibesummen for en til Varteigs Kommune solgt Stuebygning paa Varteigs Praestegaard. 2. Renter affölgende Laan : Af söndre Aurdals Sog- nepræstembedes.43 af Sande af Ly af Ulvigs af Beboerne af Stordalens og Teveldalens. nestle Kirkesangerbestillings Do Det paa Kontoen Anskaffelse af Undervisningsmidler" under 9de September 1879 for Apparater og Chemikalier til det afholdte Kursus for Almueskolelaarere til Udgift förte, men tilbagebetalte Belöb 4. Et af Stiftskapellan Andersen formeget oppebaaret og tilbagebetalt GagebelOb Et tiloversblevet Belt% af Bevilgningen til Opförelse af Kapel ved Jacobs elven D. Almennyttige Foranstaltninger E. Midlertidige og tilfældige Udgifter., , , , , Lateris Kr, ,9.40 Lateris 664,

45 42 A. Nr. Iste Halvaar 188O.Indtægt. Udgift. Transport Et som uanveneit tilbagebetalt -Belöb at* Bevilgningen til Uddannelseskursus for Almueskolelærere Indkommet ved Salg af qvænsk-norske Boger , Transport 664, Af Beholdningen for 1879 er anvendt. 561, , F. Sammendrag af Understöttelsesfon dets Udgiftskontoer. 664,497.33

46

47 A. Nr. 3. V. Understøt- Iste Halvaar Ud. A. Lönninger til geistlige Era bedsmænd med Flere Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Løbe-Nr. Til hvem. Uha3vet fra Bevilget for iste Halvaar Tilsammen, Præst ved St_ Jörgens Hospital, Grönvold. Den forrettende Præst i Röldal Bergens Biskop.. Sognepræsten til Elverurn Tolgen Kvikne Rendalen. Kistrand /7 Nisseal Organist Vogel.... Sognepræsten til Jostedalen Sundalen. Öxendalen Siredalen. A adalen. Sognepræst til Balestrand, Sverdrup Sognepræsten til Slemdal... Den residerende Kapellan til Værdalen Sognepræsten til Fjotland Aaseral Suledal Sand Den residerende Kapellan til Förde. Sognepræsten til Sarpsborg Lierne.. Sollien. Rauland Laurdal i övre Thelemarken Dovre.. Norddalen Sunelven. Kolvereid. Lekö Den residerende Kapellan til östre Moland Sognepræsten til Lille Elvedalen Eid og Vold. 160 /67 Kr, , ' ,0 / , , , ,6 19,024 1) 88

48 A. Nr. 3. telsesfondet. gift.., Transport, Udbetalt. Uhaivet. For Bortfaldt, For 320 /7 1,12 'ô Decbr og 1. Halvaar Halvaar 1880, Kvartal Halvaar Kvartal 1879 og 1. Halvaar Halvaar Kvartal / Halvaar Kvartal / Halvaar Kvartal /7 1. Halvaar Kvartal Halvaar Kvartal ,4 88 6, Halvaar Kvartal Halvaar 1880.

49 46 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Til hvem. Uhævet fra Bevilget for late Halvaar Tilsammen Transport Sognepræsten til Aardal. Bremanger Högsfjord. Den residerende Kapellan til Gloppen Sognepræsten til Söndre Aurdal Vadsö Katheket..... Sognepræst til Manger, Kobro Sognepræsten til Vossestranden Heirefos Omlid. Fosnæs. Fladanger Iljælpeprwsten i den östlige Del af Hamar Stift... Sognepræsten til Trysil og Kirkesangerne i Röraas og Trysil 6, , ,160 19, , Sprogforsker Ivar Aasen. Sognepræsten til Asköen Hiisö. Kvikne.. Fredriksværn Hyllestad Sognepræst til Lindaas, Hveding Sognepræsten til Masfjorden Sand i Tromsö Stift Sognepræst til Andebo, Pedersen Den residerende Kapellan til Ram:1ms Sognepræsten til Velfjorden Den residerende Kapellantil Övre Stördalen Sognepræsten til Halse Edö. Fröien.... Den residerende Kapellan til Hiteren. Eidsvold. Sognepræst til liöivaag, Christensen... Den residerende Kapellan til Nannestad. Söndre Odalen Sognepræsten til Söndeled.. Skaadö Barbo Tromsö. Den residerende Kapellan til Kvindherred. Sognepræst til Hurum, Hald. Den residerende Kapellan til Vaage 1, , ,727 2, ,053 54,

50 A. Nr Udbetalt. Uheevet. For Bortfaldt. For 12, ,070 I 7/ 160» 80» 6 66» 7)» 400» » I » f » "7 960» I 480» , det Kvartal. lste Halvaar de Kv og 1ste Halvaar Iste Halvaar Octbr og 2det Kv det Kv Sognepræsten til Trysil fra 1/8 til 30/6 SO 3.00, Trysils Kirkesanger fra J/8 78 til 30/ , Röros Kirkesanger fra 1,/, 78 til 30/a Iste Halvaar det Kvartal. 4de Kv og Husleie for af 160 ) ' 300 7, 80 1 f f 160 t 400 f 1 00 I , I 13, lste Halvaar Iste Halvaar det Halvaar 1879 og Iste Halvaar 80. Juni det Halvaar 1879 og iste Halvaar

51 4$ A. Nr. 3. Lobe-Nr. Bevilget for Til hvem. ævet fra Tilsammen, Iste Halvaar Sognepræst til nordre Fron, Olsen. Den residerende Kapellan til Borge.. vestre Toten En Hjælpepræst paa Kongsberg Den residerende Kapellan til Borgund Sognepræsten til Flekkefjord Sognepræst til Trysil, Stören. 19 Stiftskapellaner. Transport 13, /I. 24, ,900 21,900 13, ,007 61,790 51, Saaledes er : Uhævet fra forrige Aar For Budgetterminen 18 79/80 er bevilget 96,014, altsaa for iste Halvaar 1880 Udbetalt i iste Halvaar 1880 Uhævet fra s. Halvaar. Bortfaldt i.

52 A. Nr , Udbetalt Uhævet. For Bortfaldt. For 23, ,914, , , Juni det Halvaar 1879 og lste Halvaar 80. Iste Halvaar det Halvaar 1879 og iste Halvaar , , , ,007.00, , , , ,

53 A. M'. 3. iste Halvaar 1880 Understot- Ud B. Revidered: Pensioner. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saale, les : Lob e-n r. Navn. Uh:evet fra Til kom Tier for iste Ha I vaar Tilsam men A. Til Præster. Wesenberg, J., Sognepræst Schmitt], C. T., Lyche, C. A., Boye, P. Chr., - Vekie, E. V., - Bull, J. v. H., - Heyerdahl, F., - Hansen, C., Olsen, C. C., Brodtkorb, C. J., - Valnum, J. H., - Schumann, A., Willichsen J., Rynning, B, - Rode, M. C., - Bruun, Fr., - Lund, J. G., Hertzberg, S. E., - Buch, W. H., Holtermann, P. Chr., Gude, J. H., Bugge, C. R., Esmark, H. M., Meyer, Chr., Bull, G. A., resid. Kapellan 'Bull, G. D., pers. Torkelsen, K., Sognepræst Hansen, J. J., Ottesen, P. H., resid Kapellan. Nörregaard, C. E., Sognepræst Olsen, E., Sognepræst.. Moss, H., resid. Kapellan Eriksen, Th., Sognepræst Landmark, N., - Jersin, Th., K , , ) I/ 7/ ri 5 /5 1, 3 7/ 0 1,000 7) 0 1,000 1, 1, /) , ,1 1) ) , 1,283 1,000 1,000 2, ,7 1) , ,000 1,0 1) 3 7 1,1 1, 1, 2, ,800 1,000 1,000 Lateris 24,3 56,1 55,5 hr , 1, 1, 1, 1, 1,000 1, 1, , , 700 7) 1) 1) 7) 7/ 1,2 8 1,000 1,800 3,600 1,6 1,800 1,6 1,166 1,800 2,000 1, ,2 1,800 1,2 1,000 1,7 2, 1,0 1,0 1,0 2, 1) 7/ 7) 7/ / 1) 1)

54 A. Nr. 41 telsestondet. Transport, , Transport 208, Udbetalt. ITlifevet. Foi- Bortfa I dt. For Kvartml af 1. Haivaar Halvaar , Kvartal ,400,, 1, 1_ Halvta,r ",, 2. Kvartal ,,, 600,, 1, Mai og Juni ,, 600,, 2. Kvartal ,0,, 0,, 1, ,, 4 Do 8 4 1,,, 600,, D(, I 8 4 Do. 0 in 0 ri 1. Halvaar ,2 4 '2, Kvartal , 1, 1. Halvaar r, 3 7, 2. Kvartal , ,000,, 0,, 1,, 1,,, 1. Halvaar !,) 900,, 7,, 3,, 2. Kvartal Halvaar 1878 og 1. Halvaar ,,, Juni Maaned , ,000,, 1. Halvaar ,,) r 1, Kvartal ,6,, 5,, 1. Kvartal , 900,, 1. Halvaar 1880.,,,/ ** 1,000 1 Halvaar

55 52 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Navn. liiiævet fra Tilkommer for Iste Halvaar 1880, Tilsammen Bergwitz, P., Sognepræst Fleischer, J. V., - Greve, G. D., Scbjelderup, P., Madsen, C., Schancke, C. H., - Berg, J. P., Transport 24,3 7 1,000 1, 5 4 1, fl,1 7 1,000 1, 1, 8 1, 1, 1) fl fl fl 55,5 1,0 2,000 2,400 1,6 1,2 2, 1, fl fl fl , Wettergren, B., resid. Kapellan Gallscbiött, Fr. pers. Münster, Th., Sognepræst. Wulff, o.. Koren, V. F., Lampe T. M., Bagge, H., Magelsen, H. G., Wettergreen, B., Neumann, (3. P., Schaaning, J. Chr., Aatnodt, A., Glöersen, J., Wettergreen, P. B., - Heidenreich, A., resid. Ka pellan Jarmann, J. W., Sognepræst. Heyerdahl, H., - Heiberg, S. J., resid. Kapellan Kjerulf, J. L., Sognepræst. Rode, F.. Munch, J. S., Garnisonspræst Belsheim, J., Sognepræst Berner, J. M., Monrad, H., Vinsnees, - Greve. A., resid. Kapellan Tybring, H., Sognepræst Greve, J., Hannestad, M., Melbye, O. A., - Gude, J. E., - Dahle, A.,. Heyerdahl, J. L., - Bessesen, B. T., - Landstad,/1. B., , 1, , , 1, 1, , , , 600 1, 1, , 6 2,000 fl 1 1 fl fl /7 fi 7/ 7 3 1, 1, 1, 5 7 1, 1, 1, 7 1, 1, 1, 1,000 1, 1, , 1,400 1, 7 1, 1, 1,800 1,400 1, 1, 1, 1,000 1, 1, 1, 1,300 2,000 fl fl fl fl 1) fl fl fl 7) fl fl 1) fl fl fl fl fl 1,0 5 1,800 2,400 2, ,400 1,800 2,400 1,1 1,600 2,400 2,400 2,000 1,800 2, ,800 2,400 1,0 2,400 2,400 2,700 2,800 2,400 1,800 2,400 2,000 2,400 1,800 2,400 1,9 4,000 fi fi :7 1,1 1, fl :1 fl 1?) fl 02 fl fl fl fl fl fl fl Lateris, ,0

56 A. Nr Udhetalt. Uhaevet. For Bortfaldt. For 34, , n 7,,, 0 1,0 4de Kv og Iste Halvaar , 1, 5, ,6 5 n Do 1, /7 7 n , 1, 1, 1, 5,, ,,i) 1, 1, n 600 1, n 1, 7 n 3 1,400 1, n 1, 1, n 1, , r, 600 1, n 1, 1,000,, n 1, 1,400 1,400 1,000 n 1,400 7 n /7 1,800 1, n 1, 900 1, 1, , n1, 1, 600 1, 1, 1,000 n1, , 1, 7, 600 1, )., 1, 1,300 7, 6 2,000 n 2,000, , clet Kvartal. Mai og Juni det Kvartal. Juni December 1879 og Iste Halvaar 80. 4de Kv og Iste Halvaar lste Halvaar late Halvaar , , , , fra til 30/ efter aarlig;for Tiden fra VI til 2 "A fra til (; fra 28/ til / fra til 30/

57 54 A. Nr. 3 Lobe-Nr. Navn. fra Tilkonnner for iste ilaivaar Tilsampaen, h 140,7 Transport,2 8 78, Holst, J. F., Sogneprst. 1. 1, 2,400 2, Iversen, J. K., 1, 1, 7/ 80 Giiikstad, Chr., 1, 1, 2, Storm, Fr., 6 1,300 1,9 82 Otterbech, A., - 1, 1, 2, Heiberg, G. A., 600 1, Meisterlin, D. G., 5 1, Fritzner, J., 1,800 1,800 3, Schöning, L. O., - 1, 1, 2, Alstrup, N., ,000, Holmboe, L. Chr., 1,400 1,400 / Hausmann. C J., 1, 1,, 1 7 1,0 90 Lange, J. J., 0 1, Hansen, J., - 1, 1, 92 Schönheyder, L., 1, 1, 1 7 2,400 2, Olsen, R A., 1, 1, 2, Miilertz, F. C., 600 1, 1, Daae, J. K., - 1, , 2, Jacobsen, J., 6 1, 3 2, Christie, J. C., 1, 1, Holst, J. A., 600 1,00 2,400 1, Meyer, M., 1, 1, 2, I/ 7/ 2,400 Lampe, C. D., 1, 1, /7 1,0 101 Ely, E. D., - 0 1,000 1,6 102 Bang, T. M. 5 1, Solbu, A. A., Personelkapellan Bugge, S. B., Sognepræst 2,000 2,000 4, Kock, 0 T. K., 6 1,3 106 Harbitz, G. P., 3,000 3,000 /7 107 Stub, J. K., , Möglestue, A. F., Bull, A. T., Holter, C. G., 5 1 Aal, N. D., Personelkapellan // 9 2 Lassen, P., Sognepræst 9 3 Christie, J. A., Personelk. // 4 Andersen, A. Chr., resid. Kap Hofgaard, P. R., Sognepræst Irgens, H. M., /7 7 van Kervel, H. M., , ,3 213,930

58 A. Nr Udbetalt. Ubævet. Bortfaldt. For,864 1, 1, 1, 1,300 1, ,800 1, 999 1,400 1, 1,000 1, 1, 1,800 1, 1,283 1,3 1, 1, 1, 1, 1,000 1, , /7 43 Kr 55,796 1, 1, , 1, 1,800 1, 472 1,400 1, 0 1, 1, , 6 1, 600 1, 1, ,000 1,3 3, ff!i Iste Halvaar Do lste Halvaar Af 2dct, Kvartal iste Flalvaar Do Iste Halvaar Do, Do, 2(1,et Kvartal KT. 7,088 1,433 1,166 1,0 0, ,019 29, fra 2 ' 1879 til 3 ' )/ fra 1/7 til 3die Kvartal 1879

59 56 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Navn. Ultævet fra Tilkommer for Iste Halvaar Tilsammen. 1 2 B. Lærere ved lærde Skoler og deres Enker. Myhre, D., Adjunkt... Rechdahl, L., Adjunktenke. Colban, A ,2

60 A. Nr Udbetalt. Uhtevet. For Bortfaldt. For 5 1, 1, Iste Halvaar det Halvaar 1879 og 1. Halvaar 1880.

61 58 A. Nr. 3. Lob e-nr. Navn. Tilkommer for Uhævet fra lste Halvaar Tilsammen C. Til Almueskolelærere. Nodland, Ole Jacobsen Hansen, Jacob.. Gulbrandsen, Johannes Iversen, Andreas.. Rasmussen, Halvor Jacobsen, Peder Fidjestöl, Ole.. Vang, Anders Evensen Værlien, Ole Omdahl, Ole... Ekeren, Elling Vig, Jacob Olsen Myrstad, Andreas Lie, Martin.. Olsen, Ole.. Næsbes, Niels Sjursen Lindget, Johan. Foreland, J. Nielsen Holbæk, Andreas. Johnsen, Jörgen. Djöseland, Rasmus Meangen, Anders. Sannees, Lars Sörensen Hougvaldstad, Dagfin Tjöstofsen, Olaf Henriksen, Andreas Nordlie, Amund Indstefjord, Niels Christiansen, Ole Hougen, Peder Hommen, Thore Gregersen, Halvor Johnsen, Jacob Tandberg, Jens Ve, Thorkel Christiansen, Johan Jeremiassen, Seminarielærer Jacobsen, Peder. Jensen, Christoffer Slaatte, Peder Holland, Anders. Myrmel, Andreas. Lateris ,8 1 ) , ) ) ) 88 / , I 1 7 ' )

62 A. Nr Udbetalt. Uhævet. For Bortfaldt. For / ,4 33 2,3 2det Halvaar 1879 og Iste Halvaar 80. Iste Halvaar det Halvaar det Halvaar 1879 og Iste Halvaar 80. Aarene, 78, 79 og iste Halvaar 80. Iste Halvaar lste Halvaar det Halvaar 1879 og iste Halvaar 80. 2det Halvaar 1879 og iste Halvaar 80. Iste Halvaar lste Halvaar fra 15/ til 30/ Iste Halvaar *

63 6 0 A. Nr. 3. Lobe-Nr. -N avn. Uhævet fra Tilkommer for Tilsammen. 5,439 Transport 2,S 2,8 43 Olsen, Ole.. Störkersen, Erik ; 45 Arntsen, Johannes. 46 Torstensen, Villum Fagervig, Lars Langlo, Lars Næsheim, Knud Stordahl, Hans. Sandi)! rg, Anders Fladbye, Ole Lied, Gregorius Lökken, Lars. Liestad, Torkil Vaxhoug, Jakob Larsen, Peder Remmen, Nils Anshus, Antlers Ulven, Nils. 61 Ginnestad, Christopher 6 7) Jorgensen, Berger. Hallen, Ole Stokke, John Mykkelbostad, Lars. Visdahl, Johannes Daland, Andreas Fodnæs, Helge Bergsager. Aanon 70 Östrem, Elling. Sönsteröd, Niels 2 72 Reitan, Ole Digre, Peder. Heraldseidsvaag, Gaute Sölvesen. Levor Hovde, Ole ) Estensen, Peder Hungnæs, Lars Sigbjörnsen, Didrik ) Vig, Lars. Nyhuus, Jens 2 82 Jesdahl, Bernt Gudmundsrud, Niels Vevle, Mons ,874 5, 10,074

64 A. Nr Udbetalt. Uhævet. For Bortfaldt. For 2, , ) ) )7iste Halvaar late Halvaar Aaret 1879 og 1) 7) 7) 1ste Halvaar Iste Halvaar de Kvartal 1879 og 1ste Halvaar 80. Iste Halvaar late Halvaar de Kvartal 1879 og late Halvaar 80. Aarene 1878, 79 og late Halvaar 80. late Halvaar »» 47 2 Aaret 1879 og /1 /7 _.._»»». 93 4, I4,760 1, ) )7 92 late Halvaar late Halvaar 1880.

65 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Tilkommer for Navn. UhEevet fra Tilsammen. late Halvaar Transport 4,874 5, 1, 10,074 Baukhol, Rasmus.... II Flesche, Hans 7 /7 78,, 195 I, Myhre, Lars 2 Gimse, Mikkel ,/ 141 Agersmyr, Gabriel,, t, Gunneklev, Halvor 47,1 47,, 94 Mosebö, Thorkel ,, Tronsbraaten, Ole ' 187 Lindset, Haagen Godö, Jacob... 1,, Nedrevig, Gunder Tufte, Ole 39 78,, 7,, Thorstensen, Andreas Nicolaisen, Nicolai.....,,» Rörvig, Lars Hansen, Johannes ,, 187 Bang, Ole Sildsæt, Hans ,, Amundsrud, Börre Jorddalen, Erik..... Hjelmesæter, Gulbrand Klykken, Erik,, Moe, Sivert Sogge, Sivert r Askevold, Mons ,, 2 Sivertsen, Mart nius i Semundsen, Avle. 1 Hovesæter, Christian ,, 141 7/ Reksnæs, Martines 1 Haaversen, Tellef Krohn, Peder,,,, Fladen, Christen...,, Christophersen, Knud. 5 0 z Brække, Knud Nielsen, Peder 63,, 94 Frænderud, Hobe.. 1 Schjö dt, Erik..... Odbergmoen, Hans Amundsen, Lars,, Bougerud, Ole ,1 Skromme, Lars ,, Ringstad, Ole L ateris 7,472 7,488,, 14,960

66 A. Nr Udbetalt. Uhævet. For Bortfaldt. For 33 4,300 4, ) / / ,821 1) 7) 1) 1) 1 ) 7)!,» I I ), 2 5 f I,, I6,836 I 4. Kvartal 1879 og 1. Halvaar Halvaar 1879 og 1. Halvaar Kvartal 1879 og 1. Halvaar Kvartal 1879 og 1. Halvaar Iste Halvaar , , fra 9/ til 30/

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE TOKERUD pr. SANDVIKEN STATION BÆRUM BIBLIOTEK Fru Hjorths pleiehjem. Beretning 1904-1910. Naar pleiehjemmet nu utgir sin anden beretning om sin virksomhet,

Læs mere

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495 494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL 1824 med Edle Cathrine Thode, fød Kluver. Boede i sin sidste Tid paa Gaarden «Parnassum» pr. Snaasen. Entlediget 1857 med Pension 350 Sp. Denne Mand var yndet som Selskabsmand,

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas

Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas 406 ALERT HENRIK BRANDT ALERT HENRIK BRANDT var i forrige Aarhundrede Trafikkerende her Byen (levede endnu 1799, var da Medlem af den Borgerlige Klub). Gift med en Jomfru Hammer, den samme som Colban giver

Læs mere

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE 220 HANS NICOLAI RØNNE HANS NICOLAI RØNNE, Søn af Klokker Rønne i Fredericia, er fød 1769. Blev 1804 Sognepræst til Jørringfjord paa Søndmør, theol. Kand. 1795, resid. Kapellan til Rødø og 1808 Sogneprest

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1.

Underdanigst Ekstrakt over de herskabelige indtægter og udgifter ved Pederstrup pg Skelstofte gårde og gods fra 1. maj 1811 til 1. Skulle indkomme Er indkommet Udestår Nr. Indtægter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Penge Hvede Rug Byg Havre Ærter Ordinære Rigsdaler Mark Skilling Rigsdaler Mark Skilling

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere