OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS"

Transkript

1

2 A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI, 1880.

3 Register. Pag. Kapitalfondet. General-Extrakt 3 Indtægt: A. Den betalbare Del af Kjøbesummer for solgt beneficeret Gods 4 B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af Kjøbesummer 8 (j. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove... 9 D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatning for afstaaet Grund m. m Udgift: A. Til Indkjøb af Skov 12 B. Til Indkjob af Præstegaarde 13 C. Andre Udgifter 14 II. Rentefondet. General Extrakt Indtægt _Udgift: A. Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvæsenets Fonds Kontorer under Kirke- Departementet B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold.. C. Bidrag i Henhold til Skovloven af Renterne af Udbytte af Hugst i beneficerede Skove.... D. Renier af ubetalte Dele af Kjøbesummer for Præstegaarde E. Renter til Leilændinge af Erstatningssummer for afgivet Jord af deres Bygselbrug og Føderaadsgodtgjørelse F. Renter af Embedskapitaler G. Renter for iste Halvaar 1880 af de ifølge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geist. liges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overforte 400,000 H. Renter af Byggefondets Kapital I. Til Optagelse af Karter over Prmstegaarde K. Fogdernes Inkassationssalarier L. Forskjellige Udgifter HI. Byggefondet 35 IV. Universitetet V. Understettelsesfondet. General-Extrakt 41 Udgift: A. Lønninger til Geistlige Embedsmænd med Fl. B. Reviderede Pensioner C. Bidrag til Almueskolevæsenet: 1. Til Skolelærerseminarierne højere Atmueskoler lavere Amtsskolekasserne Beretning om Almueskolevæsenets Tilstand Fag. 6. Til Anskaffelse og Udbredelse af Undervisningsmidler 3 7. Uddannelse af Lærerinder Reisestipendier til Almueskolelærere Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Kyndighed i det norske Sprog Amtsskoler og private Folkehøiskolei Aftenskoler 8 D. Almennyttige Foranstaltninger. 9 E. Midlertidige og tilfældige Udgifter: 1. Almindelig Konto for midlertidige Udgifter Midlertidige Pensioner F. Sammendrag af Understøttelsesfondets Udgiftskonto 126 VI. Balance-Konto. General-Extrakt.. 1 Udgift : A. 1. Den mod Kornrente udestaaende Kapital: a) af Kjøbesummer 132 b) af Laan Rest paa Kjøbe- og Bygselsummer Laan, deri indbefattet Hypothekbankobligationer, lydende paa 184, forskudte Udskiftningsomkostninger En Suledals Sogneproestembede tilhørende Statsobligation G. En Os tilhørende Do En Throndhjems Domkirke tilh. J B. Forskud: 1. Fra Kapitalfondets almindelige Forkudskonte forskudte Auktions-Omkostningers Konto 1 3. Rentefondets alm. Forskudskonto Rentefondets Forskudskonto for Lønninger til Forstmestere m. M Understøttelsesfondets Forskudskonto 1 C. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber : 1. Af Kapital Renter 153 I). Kontant Kassebeholdning d. 30te Juni 1880: 1. Ved Bankafdelingerne samt i den ved Kontoret beroende Kasse Remisser efter 30te Juni 1880 afskrevne paa Indtægterne for iste Halvaar 1880 og foreregaaende kar 156 Anhang. Fortegnelse over de Summer, som ere udlaante af Oplysningsvæsenets Fond mod Pant i Jordegods i Iste Halvaar Uddrag af Skolelærerseminariernes Regnskaber for Iste Halvaar

4 KAPITALFONDET.

5

6 - 3 I. Kapitalfondet. General-Extrakt. 1. Halvaar Indtmgt. 1. Halvaar Udgift. A. Den betalbare Del af Kjöbesurnmer for solgt beneficeret Gods... 59, B. Den ved Salg af beneficeret Gods til Kornrente overgaaede Del af lijöbesummer Udbytte af Hugst i beneficerede Skove'.. 1,5.22 D. Forskjellige Indtægter, saasom Forpagtningsafgifter, Erstatningssummer f*, for afstaaet Grund m. in 2, , A. Til Indkjöb af Skov... 3, B. Til Indkjöb af Pmestegaarde C. Andre Udgifter.. - 2, ,2.43 Beholdning - 59, , *

7 4 A. Nr. 3. I. Kapitaltiondet Iste Halvaar Indtægt. A. Den betalbare Del af Kjöbesummer for solgt beneficeret Gois.. 59, Transport 59, Anmærkning. Belöbet bestaar af fölgende specielle Summer : Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr. -No. Hvor beliggende. 1;eneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Kjobesummen. Fogderi. PrcesteRjeld Februar. Höialm L.-No. 74 Sönd- og Nordfjord. Indvigen. 1 B% 16 Mk. Smör, hvoraf 8 Mk. uden Land,,kyld, der i Foroiling med privat!eiendornsgotls liar ny Sk:s bi Leilændingsenkens Sön Sivert Christensen. 1, S. D. Rn a L.-Nr. 358 Nord hort-fane. land. Gananel Landskyld I.,öb Smör, 1 1/ 2 Huci, Skatteskyld Mk. 'Smör Leileending David Larsen. 8,000 S. D. Akre L.-Nr. 106 Ryfylke. Skutiesntes. 6 Spand Korn Lenten dingsenke Trulsiane Niels datter. 1,900 S. D. Haalijem. 12 L.-No. 49 Sönd- og Nordfjord. Indvigen I EiTz 22 7/ i, Mk. 'Smör, hvoraf 18 Mk. uden Landskyld. eilænding Anders Olsen. 1,600 S. D. Dyrland a Ryfylke. Skudesnws Leikendingsenke Marie Olsd atter S. D. Dyrland L.-No.2 b Leilændingsenkens Sön Cornelius Johnsen Februar, En Tomt No. 5, af Areal 3 1 Al., i Kvartalet Litr. F. af Thaulowlökken under Hetlands Preestegaard. Jtederen og Dalerne. Hetland. Tömm errnand Mikael Johannesen. 868 Lateris 5,

8 A. Nr ls eointionens Datum. Gaardens Navn. 2vIatr.-No. I hor beliowende.,r, - B eneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af lijobesummen. Fogderi. PrEestegjæld. l Øre Januar, 1/ 16Part i Pladsen Ha ukaasmyren under Framens Klokkergaard Haukaas. Transport 15, Romsdal.... Ole Knudsen. 55 ;krivelse af 8. April Vederlag for Aflösning af en de solgte Ejendomme paalileftet Servitut. Myren m. Fi.... Jaederen og Dalerne. Hetland. Skibsreder C. Nymann af Stavanger. 3,700 S, D. Nybo... Do -. 1 Eieren P. Fugelli, 1,000 /7 ligesaa. 16 April. Aase. 74 Sänd- Sveen. 'Las Landskyldl Bs Leilændingsson Niels 1,000». 63 hordland. 3 Mk. Smör, 1/4 Hud, Olsen. L.-No. 185 Skatteskyld 1 Bz 9 Mk Smör S. D. Nordre Öie stad. 65 Jæderen og Lunde. 2 BS Sian Leilændingssön 1, Dalerne Ommund O. Oeistad. L.-No. 8 S. D. Östervik. 53 Salten. Ofoten. 1 B% 12 Mk. Fisk. Leilændingsenken Ni cohue Jaeobsdatter. 4.-No. 66 Desuden Kornrente-. kapital S. D. Haaversthun. Nord- Fane. Gammel Landskyld Leiltending Johannes 2,300 7 bordland. 1/2 Löb Smör, i/2 Larsen. L.-No. Faar; ifölge 349 a Skyldsætningsforretning af de April 1879 af ny Skyld S. D. Tofte Opigaard. 80 Söndre Söndre 6 Skind, der i For- Leiliendingsenken 800 Gudbrands- Fron. ening med privat Eien_ Kari Monsdatters Sön Niels Hansen. L.-No. 133 a dalen. domsgods har ny Skyld S. D. Hann, mellem. 4 Stör- og Værdalen. 2 Spand. der i For_ Christian Mikalsen 2, Værdal, ening med 1 Öre har Valstad. L.-No. 360 ny Skyld. Desuden Kornrente- i kapital 1, Marts. Pladsen Ovre Romshus under Urskougs Præstegaard Nedre Romerige. Urskoug. Christian Larsen. 1 2,000 Lateris,523 29

9 6 A. Nr. 4 Resolutionens Datum. Hvor beliggende. Gaardens Navn. Matr. - No. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Fogderi. Prwstegjeld. Den betalbare Del af Kjobesummen. I Februar. 29. April. Tomt No 4 i Kvarta-. let Litr. F. af Thanlowlökken under Hetlands Prtestegaard, omtrent 3 Li Al. No. 3 i Litr. - F. af under, omtrent 3 Ell Al. hederen og Dalerne. :Hetland. Transport Tömmermand Ludvig Larsen. Styrmand Tollak Thorsen., Mai. 21. Mai, Aalbergaunet under, L.-No. 38 b Sparbo Præstegaard Tomt No. 5 i Kvartalet Litr. E. af Thaulowlökken under Hetlands Prtestecraard 576 [I] Al. Inderöen. Jwderen og Dalerne. Sparbo. Hetland. fl 21. Lensmand Petersen. Tömtnernaændene Iver ThorAensen og Halvor Torgersen. 1, April. Pladsen Kaasa. Bamble. Eidanger. Sören Amundsen. 3,300 S. D. Pladsen Flata. Do Do Jacob Hansen. 280 fl S. D. Pladsen Rönningen. Do, Henrik Eriksen. 1, Mai. Pladsen Doxrud. fie,iemarken Löiten. Kirkesanger Ole Nielsen. 3,5 28. Mai: Nordbrtekke L.-No. 27 Söndmöre. Sun ilven. 12 Mk. Smör der i Leilændingssön Forening v,ed 12 Mk. Thor e Zachariassen. Smör Eiendomsgods har ny Skyld efter Fogdens Opgave S. D. Nordgaard. 92 L.-No. 169 Fosen. Björnör. ()re 19 Marklaug Le ilærtdingsgnnerne Svend Svendsen Jörgen Svendsen. 1,0 S. D. Eidem. 155 (156) L.-No. 226 efter den trykte MatrikulL.-No. 227 Stör- og Værdal. Nedre Stördalen. 1V2 Spand Leilændingssön,Björn 8,000 Johnsen. '28. Mai. Thorland. 63 (57) 84 L.-No. 2 Ryfylke. Tysvær. Ifölge Bygselbrevet Leilændingsenken Mk. Smör og 4 Borghilde Larsdatter. Spand Korn Lateris 5 3,749 89

10 A. Nr Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Matr.-No. Hvor beliggende. Beneficeret Skyld. Til hvem overdraget. Den betalbare Del af Kjobesummen. Fogderi. PrEestegjeld. I Mai. Vestre Agie. 1 & 6 46 L.-No. 54 Inderöen. Snaasen. 2 Öre Transport Ole Olsen Rygvold 53,749 4, ) 1. Juni. Jordstykket Thorshus. Orkedal. Orkedal. Orkedals Kommun e. 1,400 59,949 89

11 8 A. Nr. 3. I. Kapitalfoudet. Iste Halvaar Indtægt. Transport 59, B. Den ved Salg af beneficere.:. Gods til Kcrnrnt overgaaede Del at Kjöbesummer - 1, Transport 61, Anmærkning. Kornrenten er paaliæftet folgende Eik'nuomme: z;.: iez Isl )-.; Resolutionens Datum. Gaardens Navn. Fo,t4deri. Ejoberens Navn. Den til Kornrente over-,, p.aaede V, af hjobesummen. Kornrentens Be lob i horn April. s. D. Östervik Salten. Stör- og Værdal. Nicoline Jacobsdatter. Christian Michaelsen , LItai 5 Liter Del ,

12 A. Nr I. Kapitalfondet. Iste Halvaar Indttegt, Transport 61, C. Udbytte af Hugst i beneficerede Skove. - 1,5.22 Transport Kr 63,102. Anmærkning. Indtægtsbelöbet fremkommer saaledes Indbetalt ved Skovdirektören i Iste Kvartal , det Kvartal , det indkomne Bel6b af Oplysningsvæsenets Fonds Fordring paa O. Stiansen i Lillesand m. Fl. i Anledning af Salg af Materialier af vestre Molands Prwstegaardsskov. - 4,9.33 Herfra gaar til Refusion for Rentefondets Forskusdeonto,L6aninger til Forstmestere m, V. 14, , Igjen 1,5.22

13 - 1 0 A. Nr. 3. Kapitalfondet Indtægt. Transport 63,102. D. Forskjellige Indtægter, sansom Forpagtningsafgifter, Erstatningssummer for afstaaet Grund m. m. - 2, Summa Indtægt 65, Anmærkning. Belöbet bestaar ai: A. Forpagtningsafgifter: Al Gaarden Falnws Væle En Sagbrugstomt under samme Gaard Gaarden Korsbrække B. Erstatning for afstaaet Jord Af Lilleelvedalens Preestegaard, et Grustag Gols Prmstegaard til Kirkeplads og Kirkegaard Mangers Præstegaard til privat Vei Holtaalens - Kirketomt Brunlanws - et Grustag - Lexvigens Det Ringsagers resid. Kapellans Embedsgaard Dusgaard tilfaldne Belöb for solgte Dele af Sameiestykket Vardaasen i Ringsager Af Tune Klokkergaard Nore Prmstegaard til Kirketomt Den Lesje Sognepræstembede tilkjendte Erstatning for manglende Gjærder paa det Lesje Præstegaard i 1878 frasolgte Engestykke Lille Siem Af Störens Preestegaard til Jernbaneanlægget Tune

14 A. Nr. 3. Salgssummen for Graasten al Störens Praestegaards Grund. Kjöbesurnmen for et Jordstykke af Gaarden Evangerhougen i Voss Af Stange Prxstegaard til Jernbaneanlægget.. C. Andre Indtægter: Salgssummen for Huse paa to Pladse under Kapellangaarden Kirkerud , , *

15 12 A. Nr. 3. le Kapitalfondet. iste lialvaar Udgift. A. Til Indkjöb af Skov. 3,912.'23 3, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Rest paa det til Skovanlæg paa Agerö Prxstegaard bevilgede Belöb Kjöbesummen for den ved Kgl. Resol. af 21de December 1878 indkjöbte Skovteig Högehoug i Hols Præstegjaeld i Hallingdal af revideret Skyld 13 Skilling Kr med Slijödningsomkostninger Kjöbesummen for de i Henhold til Kgl. Resol. af de November 1879 indkjöbte Skovejendomme i Hols Præstegjæld i Hallingdal. 3, med Omkostninger ved Tilhjemlingen Kr 1.00' , Beholdning den te December Udbetalt i iste Halvaar , , , Beholdning den 30te Juni ,1.23

16 A. Nr Kapitalfondet iste Halvaar 1880, Udgift. B. Til Indkjöb af Prcestegaarde Transport 3, Transport 3,9.36 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Gebyr for Aflæsning af 2 indfriede Obligationer med Pant i den til Præstegaard for Fröiens Sognekald indkjobte Gaard Rottingen Gebyr for Aflæsning af Obligation med Pant i den til Prwstegaard for nedre Egers Sognekald indkjöbte Gaard Möllenhof O mkostninger ved Thinglæsning af Skiö de paa Gaarden Rinde, indkjöbt t n. iræs.teg... for. Halse Sognekald

17 - 1 4 A. Nr. 3. Kapitalfondet. i ste Halvaar Udgift. Transport 3,9.36 C. Andre Udgifter. - 2, Summa TTricrift. Kr_ R Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: TB Sognepræsten til Hoff i SolOer Bidrag til Anskaffelse af Brænde for Aaret til Id Bidrag af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov til Indkjöb af Tagsten til Arbeidshusene paa Præstegaardens Plads Kula til Tranö Bidrag for Aaret 1879 af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov som Erstatning for Afstaaelsen af Pladsen Kampervold til Bolig for Præstegaardens Skovvogter Husmand Johan Gundersen, Erstatning for Opladelse af Fæsteretten til en Plads under den nedre Stördalens Præstegaard tilliggende Gaard Folvig for 4de Kvartal Sognepræsten til Tranö, Bidrag af Nettoudbyttet af Hugst i Præstegaardens Skov til Indkjöb af Treematerialier til Byggearbeider paa Prxstegaarden Bidrag af Forpagtningsafgiften af Tjömo Praestegaard Buerdal til Istandsættelse af Gaardens Bygninger 1,0.00 (Som Forpagtningsafgift er indkommet 1.5, hvoraf den 13de Mai 1879 er udbetalt 0 Bidrag til Reparation af Vaaningshuset og til Opförelse af ny Fjösbygning paa den Soggendals Sognepræst beneficerede Gaardpart Grof (Ved kgl. Resol. af 19de Juni 1880 er hertil bevilget 380 ) Endvidere föres til Udgift: Den i Regnskabet for 1878 indtagne Afgift for den Ole Larsen Aga tilstaaede Ret til at tage Lurvebrake i Ullensvangs Præstegaards Skov, hvilken Ret bortfalder fra og med Aaret Igjen 2,308.07

18 II. RE -TEFO -DET.

19

20 - - A. Nr. 3, IL Rentefondet, General-Extrakt iste Halvaar 1880 Indtcegt, Udgift. A. C. D. Pengerenter af Kjöbesummer. 38, Pengerenter af Laan og Udskiftningsomkostninger Kornrenter af Kjöbesummer og Laau 15, 85 Renter af Hypothekbankobligationer 4, A. Lönninger til Embeds- og Bestillings - In ænd i Oplysningsvoesenets Fonds Kontorer under Kirkedepartementet 13,2.30 B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kon.- torhold , C. i Henhold til Skovlovens 66 og 67 af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove.. 3, D. Renter af ubetalte Dele af Kjnesummen for Prwstegaarde E til Leilændinger af Erstataingssummer for afgivet Grund af deres Bygselbrug og Föderaadsgodtgjörelser F. Renter af Embedskapitaler , G. for Iste Halvaar 1880 af de ifölge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistlirs Enker til Oplysningsvæsenets Fond overförte 400,000. 9, H. af Byggefondets Kapital. 8, T.Til Optagelse af Karter over Præstegaarde ,0.56 K, Fogdernes Inkassationssalarer 6, L. Forskjellige Udgifter. 1,7.69 Beholdning, hvoraf til Universitetet 1/3 80, Understöttelsesfondet 2/ , , , , ,

21 18 3. Rentefondet. 1 ste Halvaar Indfiegt. Rentefondets Indtægt udgjorde for iste Halvaar , Anmærkning. Indtægtsbelöbet udkom er saaledes : Penp.erenter af Pengerenter af Kjø- Laan Fogderi. besnmmei.. Udskiftningsom- kostninger. Kornrenter. Tilsammen ,0 Ide og Marker. 27 3, Moss , , Moss By Rakkestad , , Christiania By - 12, , Ager og Follo. 1, , ,5 70 Nedre Romerige 1, , , Ovre 2, , ,3 92 Solöer , Vinger og Odalen 92 3, , Hedemarken.. 2,3 07, , Söndre Osterdalen Nordre Hadeland og Land , , Toten , , Valders Söndre Gudbrandsdalen 1, ,0 84 6,3 94 Nordre ,5 95 3, Ringerige ,384 3, Buskerud , '4 4,9 59 Drammens Bye , , Hallingdal Numedal og Sandsvær , ,3 63 Jarlsberg. 1, , ,322 Laurvig. 2,927 89, , Bamble Nedre Thelemarken ,3 85 3,545 Övre Nedenæs , ,5 39 Saatersdalen , , Mandal , , Lateris 20, , ,584 93

22 A. Nr Pengerenter af Laan Pengerenter af Fogderi. Kjøbesummer. og Udskiftningsomkostninger. Kornrenter. Tilsammen. Lister... Uderen og Dalerne Ryfylke... Söndhordland Hardanger og Voss Bergens By.. Nordhordland Sogn.... Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal. Nordmöre Orkedal Guldal.. Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderö en.. Fosen Namdal.. Söndre Helgeland. Nordre Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö. Hammerfest. Tanen.. Varanger Vardö Transport 20, ,126 1, , ,486 2,0 2, G ,474 2,190 14,007 3,948 3, , 1 1,213 3, 070 1, 686 2, 147 4j , 273 3,409 1, 8 1, 352 4, 135 4,983 4,665 1,3 2,436 2,5 2, ,584 2,868 16,133 5,128 3,521 2,098 6,082 1,5 3,459 1,816 2,5 4,493 1, ,9 5,485 4,352 1,990 4,960 5,002 4,665 1,583 2,474 2,536 2, Lateris , ,564 I66 Ore, Renter af Hypothekbankobligationer forfaldne iste Januar ,140 Summa 301, *

23 - A. 3. Rentetondet. Udgift A. i&nninger tìl Embeds- og Bestillingsmænd i Oplysningsvees-nets Fonds Kontorer under Kirkedepartemtmtet.. 13,2.30 Transport 13,2.30 Anm. Udgiften fordel: r sig saaled es: i Til en Bureauchef i Expeditionsktoret for offentlige Fonds - - Fuldmægtig i samme Kontor Bureauchef i Revisionskontoret for offtntlige Fonds. - - Fuldmægtig i sammo Kontor. samt Lön soin Kasserer.. 1, ,.00-2,.00. 1, , _ - Fuldmægtig i samme Kontor - 1, Kopist i - - i i i med Alderstillæg fra 1Sde Mai til 30te Juni Fuldmægtig i Bogholderkontoret for offentlige Fonds - 1,.00 Kopist i samme Kontor , hvortil kommer Kopist Zieglers Godtfzjörelse for Eftermiddagsarbeide, 24 pr. Maaned tilsammen 13,2.30

24 A. Nr Rentefondet. Udgift. B. Bidrag til Stiftsdirektionernes Kontorhold Transport 13,2.30-1,40000 Transport 14, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Ved kgl. Resolution af 19de Juni 1880 er bevilget: Til Kristiania Stiftsdirektion Hamar Kristianssands Bergens Trondhjems _ Tromsö _.00 tilsammen 1,400.00

25 22 A. Nr. 3. IL Rentefondet. Iste Halvaar Udgift. Transport 14, C. Bidrag i H.enhold til Skovlovens 66 og 67 af Renterne af Udbyttet af Hugst i beneficerede Skove , Transport 18, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Til Sognepræsten til Jelse for Aaret 1879 ), _..,) Haaböl for s. A östre Slidre for s. A. - / ,,.,, vestre Toten for s A ,, Slemdal for s. A.00,,,) Vaaler i Smaalenene for 1878 og _. Laurdal i Øvre Thelemarken for Aaret , Hedrum for s. A. -.00,,,, Grue for s. A. _ ,,,, vestre Moland for s.. A.. _ Eidanger for s. A _ 45.00,, /, Tinn for Aarene begge inklusive ,,Gransherred for Aaret _.00 /7 Norderhov for s. A /,,, Rödenzes _ östre Moland 80.00,,,, Holden for Aarene 1878 og 1879 _ " Vaaler i Solöer for Aaret 1879 t 45.00,, söndre Aurdal for s. A..,, ,, Solum for s A Sandsvær for s. A Tranö for s A _ Aasnæs for s. A Vestby for s, A - _,, Trysil for s. A ,1 Rollag for s A Holme for Aaret _._. Nore for s. A / Hurdal for s. A ,... Vinje for s. A Sogne for s. A Höland for Aarene 1878 og /,, /) Holt for Aaret Lateris 2,720.00

26 A. Nr Transport 2, Til. Sognepræsten til Næs Hallingdal for Aarene 18, 1878 og Aremark for Aar et ,7 1).00 den residerende Kapellan til Sigdal for Aarene 1878 og _ Lier for Aaret 1879 _ ,, -.), Gran for s. A......,.... _.00.5, Brugeren af den Vingers Sogneprwstembede tilliggende Gaard Boslungen for s. A. _.00,1,, Chefsgaarden Smedsgaarden for s. A Sognepræsten til Tolgen til Indkjöb af Furrumaterialier til Præstegaardens Behov for Aaret 1880 _ _.,, Rendalen til Fremdrift a! Brænde for Aarene 1878 og ,, Samme ligesaa for Aarene 1880 og _.00 Brugeren af Chefsgaarden Sörum til Anskaffelse af Brænde for Aaret _ Tilsammen 3,733.29

27 24 A. Nr. 3, II. II entef onde t. Udgift. Transport 18, D. Renter af ubetalte Dele af gjöbesurnmer for Præstegaarde Transport 18, Anmærkning: Udgiften fordeler sig saaledes : Renter for Tiden fra 14de April til te DeeLmber 1879 af 2, af Kjöbesummen for den til Preestegaard for Fröiens Sognekald indlzjöbte Gaard Rottingen Kr 92. Anm. De af denne Kjöbesum beregnede og i Regnskabet for 1879 til Udgift förte Renter, 140, ere tilbagebetalte og atter tagne til Indtægt i samme Regnskab. for Tiden fra 14de April til 24de Juni 1879 og fra llte til 23de December s. A. af 480 af Kjöbesummen for samme Gaard for Aaret fra te Januar 1879 til s. D af 3,960,000 af Kjöbesummen for Skebergs residerende Kapellans Embedsgaaal Hornæs // Halvaaret fra 14de Oktober 1879 til 14de April 1880 af 3, af Kjöbesummen for den til Præstegaard for ileirefos Sognekald indkjöbte Gaard Heirefos Tilsammen Kr, 4,59

28 A. Nr. 3. II. Rentefondet. iste lialvaar Udgift. Transport 18, E. Renter til Leileendinge af Erstatningssummer for afgivet Grund af deres Bygselbrug, og Ride raadsgodtgjörelser Transport 18, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Renter for Aaret 1879 af Erstatningssummen for afgivet Grund af Gaarden Kirke-Birkeland ,.samme 19 Aar af for af 'Madsen Volden og Myren under Hiiilands Præstegaard ) Aaret fra lite Februar 1879 til s. D af for af Gaarden Eidum , Aaret 1879 af 5.95 for af Gaarden Sömme samme Aar af for af Gaarden Ögreid Föderaadsgodtgjörelse for Halvaaret fra 14de Oktober 1879 til 14de April 1880 af Gaarden Randlien -.00 Tilsammnn

29 26 A. Nr. 3. II Rentefondet. Udgift, F. Af Renter af Embedskapitaler for Aaret 1880 Transport 18, , Transport, Amnærkning. Renterne fordeler sig saaledes : til Sognepræsten til : Spydberg ) Etne.. _ ) den residerende Kapellan til St. Petri, Stavanger _. 1) Sognepræsten til Aadalen ) Egers Prwstegaards Husmænd for Aaret ,1 Sognepræsten til St. Petri, Stavanger. - 2, Skedsmo...56 /7 Gildeskaal _.80 / Hurum den residerende Kapellan til Norderhov Sognepræsten til yttre Holmedal _ nordre Land ) 1/ Aal _ ). )1 Hiterdal _ I, den residerende Kapellan til Stavanger Domkirke. _ ) Sognepræsten til Faaberg.., _ )._...,,_ Eidsberg.82 ),...,) Alstadhoug ,, Ihlen _ n 1) Valle.. _ )..._ /, Lier.. - 1,2.00 Lateris 6,8.03

30 A. Nr Transport 6,8.03 til Sognepræsten til Norderhov - - 1,.00,, I ) Levanger ) indre Holmedal Hovedkirkesangeren i Vik Sognepræsten til Stavanger Domkirke - 1, " forhenværende Sognepræst til Vaale, Lund _ Sognepræsten til Hetland.... 1, Kristianiak Garnisonspræst tilsammen 12, *

31 28 A. Nr. 3. Rentefondet. Iste Halvaar Udgift. Transport, G. Renter for iste Halvaar 1880 af de ifölge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistliges Enker til Oplysningsvæsenets Fond overförte 400,000-9, Transport 41,7.35

32 A. Nr IL Relltefondet Iste Halvaar Udgift. Transport 41,7.35 H. Renter af Byggefondets Kapital.... 8, I. Til Optagelse af Karter over Preestegaarde.. 2, , Transport 52,3.82 Anmærkning : H. Renter af Byggefondets Kapital, se Kontoen Byggefondet". I. Efter Regnskabet for Aaret 1879 var mere udbetalt end bevilget I förste Halvaar 1880 er udbetalt ovenanförte - 2,0.56 2, Ved Budgettet 18 79/8o er for iste Halvaar 1880 bevilget. - 1, Altsaa mere udbetalt end bevilget. Kr347.89

33 30 k Nr. 3. itentefoladet. Udgift. K. Fogdernes Inkassationssalarier Transport 52,3.82-6, Transport 58,8.87 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Ide og Marker Moss Fogderi Moss By. Rakkestad. Christiania By Aker og Follo Nedre Romerige Ovre Solöer... Vinger og Odalen. Hedemarken... Söndre Österdalen. Nordre. Hadeland og Land Toten. Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud. Drammens By Hallingdal Numedal og Sandsvær Jarlsberg Laurvig. Bamble Nedre Thelemarken Ovre Nedenws.. Sætersdalen Mandal Lister Jwderen og Dalerne Ryfylke... Söndhordland.. Hardanger og Voss Bergens By. Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord. Söndmöre. Romsdal Nordmöre Orkedal Guldal.. Strinde og Selbo Stör- og Værdal. Inderöen.... Fosen Namdal Söndre Helgeland Nordre Salten.... Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Hammerfest.. Tanen Vardö Transport 4, Lateris 4, Summa 6,

34 A. Nr. 3. Rentefondet Udgift. Transport 58,8.87 L. Forskjellige Udgifter. - 1,7.69 Summa Udgift 60,3.56 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Kr658. Rest paa Omkostninger ved Elveforbygningsarbeider pea Hiterdals Præstegaard Omkostninger ved paa Voldens Præstegaard _ 1.03 ved paa Lærdals _.00 ved Forretning til Bestemmelse af Groandserne mellem Orkedals Prmstegaard og Nabogaarde Godtgjörelse til Husmanden paa Pladsen Skimten under Gols Præstegaard for Fraflyttelse fra Pladsen For 1 Exemplar af Hallagers Obligationsret _ 16., Thinglæsning af et Dokument vedkommende Delet mellem den beneficerede Gaard östre Aasen og Værdalsgodset ,1 3 Protokoller ,, Papir, Konvoluter, Lak, Blæk og andre Kontorreqvisiter ,) Trykning af Fölgeskrivelser, Blanketter til Kvitteringer og Auktionskonditioner samt Indtægtsberegninger og Restanceprotokoller Tilsammen 1,7.69

35

36 YG i N D T ET. ' I

37

38 - A. Nr Byggefondet. I. Kapitalfondet. Byggefondets Kapitalfond er i I ste Halvaar 1880 ikke foröget : 2. Rentefondet. Beholdning fra forrige Aar , Renter for iste Halvaar 1880 af Byggefondets Kapital 359, efter Fradrag af Inkassationssalar , Hertil kommer folgende som nafbenyttede tilbagebetalte Belöb : af det Sognepræsten til Sundalen ved Kgl. Resol. af 30te April 18 bevilgede'bidrag af det Sognepræsten til Brandvold ved Kgl. Resol. af 15de Juli 1872 bevilgede Bidrag 65. Summa Indtægt Kr, 13, Heraf er i iste Halvaar 1880 udbetalt Rest paa det Sognepræsten til Buksnæs ved Kgl. Resolution af 18de Mai 18 bevilgede Bidrag. Kr paa det Sognepræsten til Dranged al ved Kgl. Resolution af 20de Februar 18 bevilgede Bidrag Videre Afdrag paa det Sognepræsten ti Sollien ved Kgl. Resolution af 21de Juli 1879 bevilgede Bidrag Rest paa det Sognepræsten til Nitedal ved Kgl. Resolution af 23de November 1878 bevilgede Bidrag...., , Afdrag paa det den residerende Kapellan til Rakkestad ved Kgl. Resolution af 28 de Februar 1580 bevilgede Bidrag, 4,220 til Istandsættelse af Llovedb ygningen og til Opförelse af ny Lade- og Staldbygning paa Kapellangaarden Bergenhus , Det Sognepræsten til Gjerdrum ved Kgl. Resolution af iste Mai 1880 bevilgede Belöb til Indkjöb for det Offentlige, af Sogupræstens A.ndel. i endel A.abodshuse paa Prxstegaarden..., Det Sognepræsten til Kvikne ved Kgl. Resolution af 29de September 1879 bevilgede Bidrag til Ombygning af Piber m. m. paa Preestegaarden Det Sognepræsten til Bynæsset ved Kgl. Resolution af 22de Mai 1880 bevilgede Bidrag til Byggearbeider paa Prxstegaarden og til Indkjöb for Embedet af en Uclhusbygning.. - 1,.00 Laterie 5, , *

39 36 A. Nr. 3. Transport 5, , Afdrag paa det den residerende Kapellan til Sten ved KO. Resolution af 12te Mai 1880 bevilgede Bidrag 1,300 til Opförelse af Fjös- og Staldbygning paa Kapellangaarden Det ved Kgl. Resolution af de Juui 1880 bevilgede Bidrag til Istandsættelse af Bygningerne paa Tjömö Præstegaard Buerdal ,851. Beholdning den 30te Juni ,340.80

40 A. Nr. 3. IV. UNIVITSITE LT. Indtægt. Universitetets 1/3 af Rentefondets Indtægt.. 80, Af Beholdningen tages til Indtægt , , Udgift. Overensstemmende med Budgettet 18 79/80 er i iste Halvaar 1880 udbetalt Kr 105,000.00

41

42 v. UNDERSTØTTELSESFONDET.

43

44 A. Nr v. understottelsesfondet. General-Extrakt. Indtægt. Udgift. Öre. A. Understöttelsesfondets Lönninger 2/3 af Rentefondets. Indtægt 160, Pensioner til geistlige Embedsmænd m. fl B Reviderede C. Bidrag til Almueskolevæsenet: 1. til Skolelærerseminarierne, Höiere Almueskoler - 15, Lavere - 2, Amtsskolekasserne 197, Beretning om Almueskolevwsenets Tilstand. - 2, Anskaffelse af Undervisningsmidler - 16, Uddannelse af Lærerinder 2, Reisestipendier for Almueskolelærere, Foranstaltninger til at bibringe Lapper og Kvæner Kyndigi det norske Sprog - 14, , - Amtsskoler og private Folkehöiskoler - 68, Aftenskoler.., Renter for iste Halvaar 1880 af de ifölge Lov af 6te April 1872 fra Pensionsfondet for Geistliges Enker til OplysningsvæsenetsFond overförte 400,000 9, C. Statskassens Tilskud ifölge Budgettet 18 79/80 390, D. Forskjellige Indtwgter 1. 12te 20aarige Afdrag, 30 med Renter 13., tilsammen 43. af Kjiibesummen for en til Varteigs Kommune solgt Stuebygning paa Varteigs Praestegaard. 2. Renter affölgende Laan : Af söndre Aurdals Sog- nepræstembedes.43 af Sande af Ly af Ulvigs af Beboerne af Stordalens og Teveldalens. nestle Kirkesangerbestillings Do Det paa Kontoen Anskaffelse af Undervisningsmidler" under 9de September 1879 for Apparater og Chemikalier til det afholdte Kursus for Almueskolelaarere til Udgift förte, men tilbagebetalte Belöb 4. Et af Stiftskapellan Andersen formeget oppebaaret og tilbagebetalt GagebelOb Et tiloversblevet Belt% af Bevilgningen til Opförelse af Kapel ved Jacobs elven D. Almennyttige Foranstaltninger E. Midlertidige og tilfældige Udgifter., , , , , Lateris Kr, ,9.40 Lateris 664,

45 42 A. Nr. Iste Halvaar 188O.Indtægt. Udgift. Transport Et som uanveneit tilbagebetalt -Belöb at* Bevilgningen til Uddannelseskursus for Almueskolelærere Indkommet ved Salg af qvænsk-norske Boger , Transport 664, Af Beholdningen for 1879 er anvendt. 561, , F. Sammendrag af Understöttelsesfon dets Udgiftskontoer. 664,497.33

46

47 A. Nr. 3. V. Understøt- Iste Halvaar Ud. A. Lönninger til geistlige Era bedsmænd med Flere Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Løbe-Nr. Til hvem. Uha3vet fra Bevilget for iste Halvaar Tilsammen, Præst ved St_ Jörgens Hospital, Grönvold. Den forrettende Præst i Röldal Bergens Biskop.. Sognepræsten til Elverurn Tolgen Kvikne Rendalen. Kistrand /7 Nisseal Organist Vogel.... Sognepræsten til Jostedalen Sundalen. Öxendalen Siredalen. A adalen. Sognepræst til Balestrand, Sverdrup Sognepræsten til Slemdal... Den residerende Kapellan til Værdalen Sognepræsten til Fjotland Aaseral Suledal Sand Den residerende Kapellan til Förde. Sognepræsten til Sarpsborg Lierne.. Sollien. Rauland Laurdal i övre Thelemarken Dovre.. Norddalen Sunelven. Kolvereid. Lekö Den residerende Kapellan til östre Moland Sognepræsten til Lille Elvedalen Eid og Vold. 160 /67 Kr, , ' ,0 / , , , ,6 19,024 1) 88

48 A. Nr. 3. telsesfondet. gift.., Transport, Udbetalt. Uhaivet. For Bortfaldt, For 320 /7 1,12 'ô Decbr og 1. Halvaar Halvaar 1880, Kvartal Halvaar Kvartal 1879 og 1. Halvaar Halvaar Kvartal / Halvaar Kvartal / Halvaar Kvartal /7 1. Halvaar Kvartal Halvaar Kvartal ,4 88 6, Halvaar Kvartal Halvaar 1880.

49 46 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Til hvem. Uhævet fra Bevilget for late Halvaar Tilsammen Transport Sognepræsten til Aardal. Bremanger Högsfjord. Den residerende Kapellan til Gloppen Sognepræsten til Söndre Aurdal Vadsö Katheket..... Sognepræst til Manger, Kobro Sognepræsten til Vossestranden Heirefos Omlid. Fosnæs. Fladanger Iljælpeprwsten i den östlige Del af Hamar Stift... Sognepræsten til Trysil og Kirkesangerne i Röraas og Trysil 6, , ,160 19, , Sprogforsker Ivar Aasen. Sognepræsten til Asköen Hiisö. Kvikne.. Fredriksværn Hyllestad Sognepræst til Lindaas, Hveding Sognepræsten til Masfjorden Sand i Tromsö Stift Sognepræst til Andebo, Pedersen Den residerende Kapellan til Ram:1ms Sognepræsten til Velfjorden Den residerende Kapellantil Övre Stördalen Sognepræsten til Halse Edö. Fröien.... Den residerende Kapellan til Hiteren. Eidsvold. Sognepræst til liöivaag, Christensen... Den residerende Kapellan til Nannestad. Söndre Odalen Sognepræsten til Söndeled.. Skaadö Barbo Tromsö. Den residerende Kapellan til Kvindherred. Sognepræst til Hurum, Hald. Den residerende Kapellan til Vaage 1, , ,727 2, ,053 54,

50 A. Nr Udbetalt. Uheevet. For Bortfaldt. For 12, ,070 I 7/ 160» 80» 6 66» 7)» 400» » I » f » "7 960» I 480» , det Kvartal. lste Halvaar de Kv og 1ste Halvaar Iste Halvaar Octbr og 2det Kv det Kv Sognepræsten til Trysil fra 1/8 til 30/6 SO 3.00, Trysils Kirkesanger fra J/8 78 til 30/ , Röros Kirkesanger fra 1,/, 78 til 30/a Iste Halvaar det Kvartal. 4de Kv og Husleie for af 160 ) ' 300 7, 80 1 f f 160 t 400 f 1 00 I , I 13, lste Halvaar Iste Halvaar det Halvaar 1879 og Iste Halvaar 80. Juni det Halvaar 1879 og iste Halvaar

51 4$ A. Nr. 3. Lobe-Nr. Bevilget for Til hvem. ævet fra Tilsammen, Iste Halvaar Sognepræst til nordre Fron, Olsen. Den residerende Kapellan til Borge.. vestre Toten En Hjælpepræst paa Kongsberg Den residerende Kapellan til Borgund Sognepræsten til Flekkefjord Sognepræst til Trysil, Stören. 19 Stiftskapellaner. Transport 13, /I. 24, ,900 21,900 13, ,007 61,790 51, Saaledes er : Uhævet fra forrige Aar For Budgetterminen 18 79/80 er bevilget 96,014, altsaa for iste Halvaar 1880 Udbetalt i iste Halvaar 1880 Uhævet fra s. Halvaar. Bortfaldt i.

52 A. Nr , Udbetalt Uhævet. For Bortfaldt. For 23, ,914, , , Juni det Halvaar 1879 og lste Halvaar 80. Iste Halvaar det Halvaar 1879 og iste Halvaar , , , ,007.00, , , , ,

53 A. M'. 3. iste Halvaar 1880 Understot- Ud B. Revidered: Pensioner. Anmærkning. Udgiften fordeler sig saale, les : Lob e-n r. Navn. Uh:evet fra Til kom Tier for iste Ha I vaar Tilsam men A. Til Præster. Wesenberg, J., Sognepræst Schmitt], C. T., Lyche, C. A., Boye, P. Chr., - Vekie, E. V., - Bull, J. v. H., - Heyerdahl, F., - Hansen, C., Olsen, C. C., Brodtkorb, C. J., - Valnum, J. H., - Schumann, A., Willichsen J., Rynning, B, - Rode, M. C., - Bruun, Fr., - Lund, J. G., Hertzberg, S. E., - Buch, W. H., Holtermann, P. Chr., Gude, J. H., Bugge, C. R., Esmark, H. M., Meyer, Chr., Bull, G. A., resid. Kapellan 'Bull, G. D., pers. Torkelsen, K., Sognepræst Hansen, J. J., Ottesen, P. H., resid Kapellan. Nörregaard, C. E., Sognepræst Olsen, E., Sognepræst.. Moss, H., resid. Kapellan Eriksen, Th., Sognepræst Landmark, N., - Jersin, Th., K , , ) I/ 7/ ri 5 /5 1, 3 7/ 0 1,000 7) 0 1,000 1, 1, /) , ,1 1) ) , 1,283 1,000 1,000 2, ,7 1) , ,000 1,0 1) 3 7 1,1 1, 1, 2, ,800 1,000 1,000 Lateris 24,3 56,1 55,5 hr , 1, 1, 1, 1, 1,000 1, 1, , , 700 7) 1) 1) 7) 7/ 1,2 8 1,000 1,800 3,600 1,6 1,800 1,6 1,166 1,800 2,000 1, ,2 1,800 1,2 1,000 1,7 2, 1,0 1,0 1,0 2, 1) 7/ 7) 7/ / 1) 1)

54 A. Nr. 41 telsestondet. Transport, , Transport 208, Udbetalt. ITlifevet. Foi- Bortfa I dt. For Kvartml af 1. Haivaar Halvaar , Kvartal ,400,, 1, 1_ Halvta,r ",, 2. Kvartal ,,, 600,, 1, Mai og Juni ,, 600,, 2. Kvartal ,0,, 0,, 1, ,, 4 Do 8 4 1,,, 600,, D(, I 8 4 Do. 0 in 0 ri 1. Halvaar ,2 4 '2, Kvartal , 1, 1. Halvaar r, 3 7, 2. Kvartal , ,000,, 0,, 1,, 1,,, 1. Halvaar !,) 900,, 7,, 3,, 2. Kvartal Halvaar 1878 og 1. Halvaar ,,, Juni Maaned , ,000,, 1. Halvaar ,,) r 1, Kvartal ,6,, 5,, 1. Kvartal , 900,, 1. Halvaar 1880.,,,/ ** 1,000 1 Halvaar

55 52 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Navn. liiiævet fra Tilkommer for Iste Halvaar 1880, Tilsammen Bergwitz, P., Sognepræst Fleischer, J. V., - Greve, G. D., Scbjelderup, P., Madsen, C., Schancke, C. H., - Berg, J. P., Transport 24,3 7 1,000 1, 5 4 1, fl,1 7 1,000 1, 1, 8 1, 1, 1) fl fl fl 55,5 1,0 2,000 2,400 1,6 1,2 2, 1, fl fl fl , Wettergren, B., resid. Kapellan Gallscbiött, Fr. pers. Münster, Th., Sognepræst. Wulff, o.. Koren, V. F., Lampe T. M., Bagge, H., Magelsen, H. G., Wettergreen, B., Neumann, (3. P., Schaaning, J. Chr., Aatnodt, A., Glöersen, J., Wettergreen, P. B., - Heidenreich, A., resid. Ka pellan Jarmann, J. W., Sognepræst. Heyerdahl, H., - Heiberg, S. J., resid. Kapellan Kjerulf, J. L., Sognepræst. Rode, F.. Munch, J. S., Garnisonspræst Belsheim, J., Sognepræst Berner, J. M., Monrad, H., Vinsnees, - Greve. A., resid. Kapellan Tybring, H., Sognepræst Greve, J., Hannestad, M., Melbye, O. A., - Gude, J. E., - Dahle, A.,. Heyerdahl, J. L., - Bessesen, B. T., - Landstad,/1. B., , 1, , , 1, 1, , , , 600 1, 1, , 6 2,000 fl 1 1 fl fl /7 fi 7/ 7 3 1, 1, 1, 5 7 1, 1, 1, 7 1, 1, 1, 1,000 1, 1, , 1,400 1, 7 1, 1, 1,800 1,400 1, 1, 1, 1,000 1, 1, 1, 1,300 2,000 fl fl fl fl 1) fl fl fl 7) fl fl 1) fl fl fl fl fl 1,0 5 1,800 2,400 2, ,400 1,800 2,400 1,1 1,600 2,400 2,400 2,000 1,800 2, ,800 2,400 1,0 2,400 2,400 2,700 2,800 2,400 1,800 2,400 2,000 2,400 1,800 2,400 1,9 4,000 fi fi :7 1,1 1, fl :1 fl 1?) fl 02 fl fl fl fl fl fl fl Lateris, ,0

56 A. Nr Udhetalt. Uhaevet. For Bortfaldt. For 34, , n 7,,, 0 1,0 4de Kv og Iste Halvaar , 1, 5, ,6 5 n Do 1, /7 7 n , 1, 1, 1, 5,, ,,i) 1, 1, n 600 1, n 1, 7 n 3 1,400 1, n 1, 1, n 1, , r, 600 1, n 1, 1,000,, n 1, 1,400 1,400 1,000 n 1,400 7 n /7 1,800 1, n 1, 900 1, 1, , n1, 1, 600 1, 1, 1,000 n1, , 1, 7, 600 1, )., 1, 1,300 7, 6 2,000 n 2,000, , clet Kvartal. Mai og Juni det Kvartal. Juni December 1879 og Iste Halvaar 80. 4de Kv og Iste Halvaar lste Halvaar late Halvaar , , , , fra til 30/ efter aarlig;for Tiden fra VI til 2 "A fra til (; fra 28/ til / fra til 30/

57 54 A. Nr. 3 Lobe-Nr. Navn. fra Tilkonnner for iste ilaivaar Tilsampaen, h 140,7 Transport,2 8 78, Holst, J. F., Sogneprst. 1. 1, 2,400 2, Iversen, J. K., 1, 1, 7/ 80 Giiikstad, Chr., 1, 1, 2, Storm, Fr., 6 1,300 1,9 82 Otterbech, A., - 1, 1, 2, Heiberg, G. A., 600 1, Meisterlin, D. G., 5 1, Fritzner, J., 1,800 1,800 3, Schöning, L. O., - 1, 1, 2, Alstrup, N., ,000, Holmboe, L. Chr., 1,400 1,400 / Hausmann. C J., 1, 1,, 1 7 1,0 90 Lange, J. J., 0 1, Hansen, J., - 1, 1, 92 Schönheyder, L., 1, 1, 1 7 2,400 2, Olsen, R A., 1, 1, 2, Miilertz, F. C., 600 1, 1, Daae, J. K., - 1, , 2, Jacobsen, J., 6 1, 3 2, Christie, J. C., 1, 1, Holst, J. A., 600 1,00 2,400 1, Meyer, M., 1, 1, 2, I/ 7/ 2,400 Lampe, C. D., 1, 1, /7 1,0 101 Ely, E. D., - 0 1,000 1,6 102 Bang, T. M. 5 1, Solbu, A. A., Personelkapellan Bugge, S. B., Sognepræst 2,000 2,000 4, Kock, 0 T. K., 6 1,3 106 Harbitz, G. P., 3,000 3,000 /7 107 Stub, J. K., , Möglestue, A. F., Bull, A. T., Holter, C. G., 5 1 Aal, N. D., Personelkapellan // 9 2 Lassen, P., Sognepræst 9 3 Christie, J. A., Personelk. // 4 Andersen, A. Chr., resid. Kap Hofgaard, P. R., Sognepræst Irgens, H. M., /7 7 van Kervel, H. M., , ,3 213,930

58 A. Nr Udbetalt. Ubævet. Bortfaldt. For,864 1, 1, 1, 1,300 1, ,800 1, 999 1,400 1, 1,000 1, 1, 1,800 1, 1,283 1,3 1, 1, 1, 1, 1,000 1, , /7 43 Kr 55,796 1, 1, , 1, 1,800 1, 472 1,400 1, 0 1, 1, , 6 1, 600 1, 1, ,000 1,3 3, ff!i Iste Halvaar Do lste Halvaar Af 2dct, Kvartal iste Flalvaar Do Iste Halvaar Do, Do, 2(1,et Kvartal KT. 7,088 1,433 1,166 1,0 0, ,019 29, fra 2 ' 1879 til 3 ' )/ fra 1/7 til 3die Kvartal 1879

59 56 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Navn. Ultævet fra Tilkommer for Iste Halvaar Tilsammen. 1 2 B. Lærere ved lærde Skoler og deres Enker. Myhre, D., Adjunkt... Rechdahl, L., Adjunktenke. Colban, A ,2

60 A. Nr Udbetalt. Uhtevet. For Bortfaldt. For 5 1, 1, Iste Halvaar det Halvaar 1879 og 1. Halvaar 1880.

61 58 A. Nr. 3. Lob e-nr. Navn. Tilkommer for Uhævet fra lste Halvaar Tilsammen C. Til Almueskolelærere. Nodland, Ole Jacobsen Hansen, Jacob.. Gulbrandsen, Johannes Iversen, Andreas.. Rasmussen, Halvor Jacobsen, Peder Fidjestöl, Ole.. Vang, Anders Evensen Værlien, Ole Omdahl, Ole... Ekeren, Elling Vig, Jacob Olsen Myrstad, Andreas Lie, Martin.. Olsen, Ole.. Næsbes, Niels Sjursen Lindget, Johan. Foreland, J. Nielsen Holbæk, Andreas. Johnsen, Jörgen. Djöseland, Rasmus Meangen, Anders. Sannees, Lars Sörensen Hougvaldstad, Dagfin Tjöstofsen, Olaf Henriksen, Andreas Nordlie, Amund Indstefjord, Niels Christiansen, Ole Hougen, Peder Hommen, Thore Gregersen, Halvor Johnsen, Jacob Tandberg, Jens Ve, Thorkel Christiansen, Johan Jeremiassen, Seminarielærer Jacobsen, Peder. Jensen, Christoffer Slaatte, Peder Holland, Anders. Myrmel, Andreas. Lateris ,8 1 ) , ) ) ) 88 / , I 1 7 ' )

62 A. Nr Udbetalt. Uhævet. For Bortfaldt. For / ,4 33 2,3 2det Halvaar 1879 og Iste Halvaar 80. Iste Halvaar det Halvaar det Halvaar 1879 og Iste Halvaar 80. Aarene, 78, 79 og iste Halvaar 80. Iste Halvaar lste Halvaar det Halvaar 1879 og iste Halvaar 80. 2det Halvaar 1879 og iste Halvaar 80. Iste Halvaar lste Halvaar fra 15/ til 30/ Iste Halvaar *

63 6 0 A. Nr. 3. Lobe-Nr. -N avn. Uhævet fra Tilkommer for Tilsammen. 5,439 Transport 2,S 2,8 43 Olsen, Ole.. Störkersen, Erik ; 45 Arntsen, Johannes. 46 Torstensen, Villum Fagervig, Lars Langlo, Lars Næsheim, Knud Stordahl, Hans. Sandi)! rg, Anders Fladbye, Ole Lied, Gregorius Lökken, Lars. Liestad, Torkil Vaxhoug, Jakob Larsen, Peder Remmen, Nils Anshus, Antlers Ulven, Nils. 61 Ginnestad, Christopher 6 7) Jorgensen, Berger. Hallen, Ole Stokke, John Mykkelbostad, Lars. Visdahl, Johannes Daland, Andreas Fodnæs, Helge Bergsager. Aanon 70 Östrem, Elling. Sönsteröd, Niels 2 72 Reitan, Ole Digre, Peder. Heraldseidsvaag, Gaute Sölvesen. Levor Hovde, Ole ) Estensen, Peder Hungnæs, Lars Sigbjörnsen, Didrik ) Vig, Lars. Nyhuus, Jens 2 82 Jesdahl, Bernt Gudmundsrud, Niels Vevle, Mons ,874 5, 10,074

64 A. Nr Udbetalt. Uhævet. For Bortfaldt. For 2, , ) ) )7iste Halvaar late Halvaar Aaret 1879 og 1) 7) 7) 1ste Halvaar Iste Halvaar de Kvartal 1879 og 1ste Halvaar 80. Iste Halvaar late Halvaar de Kvartal 1879 og late Halvaar 80. Aarene 1878, 79 og late Halvaar 80. late Halvaar »» 47 2 Aaret 1879 og /1 /7 _.._»»». 93 4, I4,760 1, ) )7 92 late Halvaar late Halvaar 1880.

65 A. Nr. 3. Lobe-Nr. Tilkommer for Navn. UhEevet fra Tilsammen. late Halvaar Transport 4,874 5, 1, 10,074 Baukhol, Rasmus.... II Flesche, Hans 7 /7 78,, 195 I, Myhre, Lars 2 Gimse, Mikkel ,/ 141 Agersmyr, Gabriel,, t, Gunneklev, Halvor 47,1 47,, 94 Mosebö, Thorkel ,, Tronsbraaten, Ole ' 187 Lindset, Haagen Godö, Jacob... 1,, Nedrevig, Gunder Tufte, Ole 39 78,, 7,, Thorstensen, Andreas Nicolaisen, Nicolai.....,,» Rörvig, Lars Hansen, Johannes ,, 187 Bang, Ole Sildsæt, Hans ,, Amundsrud, Börre Jorddalen, Erik..... Hjelmesæter, Gulbrand Klykken, Erik,, Moe, Sivert Sogge, Sivert r Askevold, Mons ,, 2 Sivertsen, Mart nius i Semundsen, Avle. 1 Hovesæter, Christian ,, 141 7/ Reksnæs, Martines 1 Haaversen, Tellef Krohn, Peder,,,, Fladen, Christen...,, Christophersen, Knud. 5 0 z Brække, Knud Nielsen, Peder 63,, 94 Frænderud, Hobe.. 1 Schjö dt, Erik..... Odbergmoen, Hans Amundsen, Lars,, Bougerud, Ole ,1 Skromme, Lars ,, Ringstad, Ole L ateris 7,472 7,488,, 14,960

66 A. Nr Udbetalt. Uhævet. For Bortfaldt. For 33 4,300 4, ) / / ,821 1) 7) 1) 1) 1 ) 7)!,» I I ), 2 5 f I,, I6,836 I 4. Kvartal 1879 og 1. Halvaar Halvaar 1879 og 1. Halvaar Kvartal 1879 og 1. Halvaar Kvartal 1879 og 1. Halvaar Iste Halvaar , , fra 9/ til 30/

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 187. Register.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv THE FAMILY FROM VAALER by Robert A. Bjerke 18 January 01 Lodvik Våler fl 160 1650 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv HIS SON: Helge Lodviksen b c 1609 d 1689 bruker,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

.. " / / " /3 400 " /6 350 " ".. ) " - - 5/6. " Fri effter Skylden og Taxten 71/ " 2 30

..  / /  /3 400  /6 350  .. )  - - 5/6.  Fri effter Skylden og Taxten 71/  2 30 Utdrag fra: Oppebørselsregister for IJften af Jordebruge efter Forordningen a ste Oetober 80 af Østerdalens Fderi Gaardens Navn Matrieul-Nummer Skyld, redueeret til T Rendalen No. 4. Berger - Skpd. 7 Yz

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere