husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema"

Transkript

1 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon Mobil Kort beskrivelse Henrik Terkelsen: Nyborgvej Ændring af eksisterende besætning af malkekøer, stor race til kvier, 4-16 mdr.

2 1.1 Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke teknisk resumé Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energiforbrug Vandforbrug Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniaktab Påvirkning af natur Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 20 Side 2 / 20

3 1.1 Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Kommunikations e mail adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Mosegaard Adresse Postnummer By Nyborgvej Skårup Matrikler på ejendom Mosegaard Ejerlav Matrikel nummer Skårup By, Skårup 16a Skårup By, Skårup 18v Skårup By, Skårup 18x Skårup By, Skårup 18y Skårup By, Skårup 18z Skårup By, Skårup 16h Skårup By, Skårup 16i Ø. Åby By, Skårup 2b Ø. Åby By, Skårup 2g Ø. Åby By, Skårup 2h Ø. Åby By, Skårup 2i CHR på ejendom Mosegaard CHR Ansøger Henrik Terkelsen Bøllemosevej Gudbjerg Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Anne Sloth Damsbovej Vissenbjerg Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger Side 3 / 20

4 Grønnemosegaard Bøllemosevej Gusbjerg CVR nummer: Godkendelsespligt Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. 1.3 Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør Projektets omfang Beskrivelse af projektets omfang: Beskrivelse af projektets datoer: Starttidspunkt for byggeriet: Sluttidspunkt for byggeriet: Starttidspunkt for driften: Side 4 / 20

5 1.3.2 Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer Ikke teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet. Side 5 / 20

6 2.1. Dyrehold og management I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige staldteknologi på husdyrbruget. I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af dyretype og staldsystem. Beskrivelse af anlægget: Husdyrbrugets samlede anlæg Staldoversigt med angivelse af Stald ID for staldnavn Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet. StaldID ST Staldafsnit navn Stald Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Staldsystem kode Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/ ansøgt KvMa03 Malkeko, tung race, Sengestald med fast gulv Nudrift ,54 Ansøgt 0 0,00 KvSm01 Småkalv, tung race 0 6 mdr., Dybstrøelse hele arealet Nudrift 0 0,00 Ansøgt 62 18,81 KvKs03 Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Sengestald med fast gulv Nudrift 0 0,00 Ansøgt ,00 KvKs09 Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Dybstrøelse hele arealet Nudrift 0 0,00 Ansøgt 31 10,28 Antal dyr Antal DE Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald ID og staldsystemkoder er forklaret i de ovenstående to tabeller.tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. StaldID Godk. pligtig renovering Staldsystem kode Nudrift/ ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. * Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* ST Nej KvMa03 Nudrift ,00 190,54 Ansøgt ,00 0,00 KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00 Ansøgt ,00 6,00 18,81 KvKs03 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00 Ansøgt ,00 16,00 116,00 KvKs09 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00 Ansøgt ,00 7,00 10,28 Sum Nudrift 190,54 Ansøgt 145,09 Ændring alle produktioner: 45,45 Antal DE Side 6 / 20

7 værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N normer (dvs. systemets standardtal). Oplysninger om udegående dyr Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående Der er ingen udegående dyr på ejendommen Oplysninger om mink Der er ingen mink på ejendommen. Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. StaldID Staldsystem kode Nudrift / ansøgt FE / dyr eller kg foder per dyr mink/fjerkræ Gram råprotein per FE / Protein % i foder fjerkræ Gram P per FE / fosfor % i foder fjerkræ Proteinprocent Antal i mælk / kg æg fravænnede per høne grise per årsso fjerkræ / kg tilvækst per enhed fjerkræ ST KvMa03 Nudrift 6998,00 172,00 4,15 3,40 Ansøgt 6998,00 172,00 4,15 3,40 KvSm01 Nudrift Ansøgt KvKs03 Nudrift Ansøgt KvKs09 Nudrift Ansøgt Fravænningsvægt Management Rengøring og desinficering Overbrusning i svinestalde Bedste tilgængelige staldteknologi Bedste tilgængelige foderteknologi StaldID ProduktionsID Staldsystem kode ST PR KvMa03 PR KvSm01 PR KvKs03 PR KvKs09 Bedste tilgængelige foderteknologi Produktioner fordelt på dyrekategorier Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder Kvæg Nudrift 190,54 Ansøgt 145,09 Ændring Kvæg 45,45 Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Fjerkræ og andre dyr 0,00 Svin Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Svin 0,00 Sum Nudrift 190,54 Ansøgt 145,09 Ændring I alt 45,45 Side 7 / 20

8 Kort over staldafsnit 2.2. Lokalisering I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet Faste afstandskrav I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens 6 og Landskabet og planforhold I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet Energiforbrug Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug. Energiforbrug på anlæg Side 8 / 20

9 Energiteknologi på anlæg Vandforbrug Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug. Vandforbrug på anlæg Vandteknologi på anlæg Lugt I dette afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt. I tabellen Samlet resultat af lugtberegning vises de beregnede geneafstande for lugt til naboer og områder, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet. I de efterfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold til naboer og områder omfattet af beskyttelsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står Ingen data i en tabel betyder det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i dette tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis der ikke indgår særlig miljøteknologi til begrænsning af lugten. Samlet resultat af lugtberegning Område Eksisterende eller fremtidig byzone Samlet bebyggelse Andre ejendomme med mere end 75 DE antal Beregnings model Samlet ukorrigeret Korrigeret geneafstand ansøgt drift Korrigeret geneafstand nudrift Vægtet gennemsnits afstand Genekriterie overholdt 0 FMk 172,07 172,07 183,96 129,83 Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end eller lig med geneafstand i nudrift, og vægtet gennemsnitsafstand længere end 50 % af korrigeret geneafstand. 0 Ny 96,73 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Enkelt bolig 0 Ny 54,41 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Byzone StaldID Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej ST ,83 Nej Ja Side 9 / 20

10 Samlet bebyggelse StaldID Afstand til område meter Placering grader ja/nej Enkelt bolig Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej ST ,90 Nej Nej StaldID Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej ST ,55 Nej Nej Lugtemission fra produktioner StaldID Kode for staldsystem Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder udegående Lugt fra produktion LE Lugt fra produktion OU Effekt af teknologi % Faktisk lugt emmision fra produktion LE Faktisk lugt emmision fra produktion OU ST KvMa03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 KvSm01 62,00 0,00 6,10 0,00 243, ,61 0,00% 243, ,61 KvKs03 279,00 0,00 64,17 0, , ,37 0,00% 2566, ,37 KvKs09 31,00 0,00 3,75 0,00 149,94 637,25 0,00% 149,94 637,25 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt StaldID Nudrift ansøgt drift ST Ingen data Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) StaldID ST Naturlig ventilation Drifts effekt % Driftstimer pr. år Højde på afkast Ja 0,00% 0,00 0,00 Afkasttype og øvrige bemærkninger StaldID ST Afkast type Type og øvrige bemærkninger Relevante oplysninger Støj I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal begrænse eller forhindre støjgener for naboerne. Beskrivelse af støjkilder Beskrivelse af driftsperiode Beskrivelse af støjkildetiltag Side 10 / 20

11 2.4.3 Lys I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger Fluer og skadedyr I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr. Generel beskrivelse skadedyr Beskrivelse af gener fra fluer Beskrivelse af rottebekæmpelse Støv I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger Transport I dette afsnit gøres der rede for til og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle genebegrænsende tiltag Side 11 / 20

12 2.5.1 Restvand Beskrivelse af mængde af restvand Beskrivelse af tilledning af restvand Beskrivelse af afledning af restvand Husdyrgødning og foder I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede for eventuel forurening fra foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen. I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager. Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert opbevaringslager er der angivet en kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Oversigt over opbevaringslagre Kode for opbevaringslager LA LA Navn på opbevaringslager Gyllebeholder Dybstrøelse Beskrivelse af opbevaringslager Detaljer om opbevaringslagre Kode for opbevaringslager Detaljer om fast lager Nyt/eksisterende opbevaringslager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet LA Eksisterende Nudrift Flydende 3500,00 husdyrgødningslager Ansøgt drift Flydende 3500,00 husdyrgødningslager LA Eksisterende Nudrift Markstak 1000,00 Ansøgt drift Møddingsplads 0,00 Kode for Drifttype Lagerandel Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned opbevaringslager fast i % LA Nudrift 0,00 0 Ansøgt 0,00 0 LA Nudrift 100,00 65 Ansøgt 100,00 65 Detaljer om flydende lager Kode for Drifttype Lagerandel Virkemiddel opbevaringslager flydende i % LA Nudrift 100,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende Side 12 / 20

13 Ansøgt drift 100,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende LA Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Beskrivelse af risici Beskrivelse af mulige uheld Beskrivelse af risikominimering Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder Affald og kemikalier I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget. Beskrivelse af døde dyr Beskrivelse af fast affald Beskrivelse af kemikalier generelt Beskrivelse af pesticider Beskrivelse af oliekemikalier Beskrivelse af øvrige kemikalier Beskrivelse af egenkontrol Ammoniaktab I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses. I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget. I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a. vist, hvor meget forskellige tiltag bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet. Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre Nej Nej 926,58 kgn/år Side 13 / 20

14 Ansøgt(kgN/år) Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 173,59 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion: 0,00 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer): 1567,37 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 106,58 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 31,71 Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau StaldID Kode for staldsystem Ammoniaktab fra reference staldsystem Ammoniaktab fra valgt staldsystem Effekt af valgt staldsystem Effekt af valgt staldsystem % Effekt af miljøteknologi Effekt af foderoptimering m.m. Effekt af miljøtiltag lager Faktisk ammoniaktab fra stald og lager ST KvMa , ,92 695,91 49,28% 0,00 0,00 126, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,47 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 131,47 KvKs03 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 532,61 42,68% 0,00 0,00 106, ,95 KvKs09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,84 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 73,84 Sum Nudrift 1412, ,92 695,91 0,00 0,00 126, ,74 Ansøgt 1247, ,84 532,61 0,00 0,00 106, ,26 Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed StaldID Kode for staldsystem Ammoniaktab pr. produktionsenhed Ammoniaktab pr. DE ST KvMa03 14,05 10,40 0,00 0,00 KvSm01 0,00 0,00 2,12 6,99 KvKs03 0,00 0,00 6,01 14,43 KvKs09 0,00 0,00 2,38 7,18 Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi) StaldID Nudrift Ansøgt drift ST Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise StaldID ST Kode for staldsystem Ingen data Nudrift Ansøgt drift FE Gram råprotein pr. FE Gram P pr. FE Antal fravænnede grise Fravænningsvægt Effekt foderoptimering Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud) LagerID LA Lager type Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager Nudrift Ansøgt drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning Nudrift Overdækning fast 50,00% 0,00 126,00 Ansøgt Overdækning fast 50,00% 0,00 107,00 LA Markstak Nudrift Ingen 0,00% 65,00 0,00 Side 14 / 20

15 Møddingeplads Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0, Påvirkning af natur I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af ammoniakfølsomme naturområder er bl.a. størrelsen af ammoniakdepositionen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdepositionen. Nøgletal emission kgn/år Samlet emission fra stald og lager 1879,26 Meremission fra stald og lager 102,49 Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur Naturpunkt navngivet efter nærmeste stald/lager Kilde for ammoniakfordampning stald/lager Kildes andel af merdepostion i naturpunktet Kildes andel af totaldepostion i naturpunktet kildes andel + de andre kilders andele Total merdepostion i naturpunktet kildes andel + de andre kilders andele Totaldeposition i naturpunkt kildes andel + de andre kilders andele LA LA ,0 0,0 0,0 0,1 LA LA ,0 0,0 LA ST ,0 0,1 LA LA ,0 0,0 0,0 0,1 LA LA ,0 0,0 LA ST ,0 0,1 ST LA ,0 0,0 0,0 0,1 ST LA ,0 0,0 ST ST ,0 0,1 Maksimale depositioner kgn Højeste merdeposition i naturområdet 0 Højeste totaldeposition i naturområdet 0,1 Naturlinje oversigt Kilde for ammoniakfordampning stald/lager Naturpunkt navngivet efter nærmeste stald/lager Kildehøjde meter Retning fra naturpunkt til kilde grader Afstand fra stald/lager til naturpunkt meter Ruhed opland Ruhed natur LA LA ,07 750,63 L S Side 15 / 20

16 LA LA ,07 750,63 L S LA ST ,07 750,63 L S LA LA ,46 779,72 L S LA LA ,46 779,72 L S LA ST ,46 779,72 L S ST LA ,75 819,05 L S ST LA ,75 819,05 L S ST ST ,75 819,05 L S 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav: 0,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Ingen data Sædskifte Ref. Sædskifte Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha Total P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? Side 16 / 20

17 Total Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 17846, ,49 190,53 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Kvæggylle 17846, ,49 190,53 0 Total 17846, ,49 190,53 0 Beregning af harmonital Harmonital: 1,7 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Side 17 / 20

18 Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 9984, ,03 116,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 2935,87 381,85 29,08 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 2935,87 381,85 29,08 0 Kvæggylle 9984, ,03 116,00 0 Total 12919, ,88 145,08 0 Beregning af harmonital Harmonital: 1,7 DE/ha Udbringningsteknologi 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Side 18 / 20

19 Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. 3.4 Nitrat (grundvand) Beregning af N udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. Ansøgningen indeholder ingen arealer 3.5 Fosfor Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Krav om P overskud overholdt: Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: kg P. Maksimalt tilladt P overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: kg P/ha/år. P fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): kg P/ha/år. P overskud/ha/år for ansøgt projekt: kg P/ha/år. Kommentar fosfor 3.6 Ammoniak fra udbringning I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning. Side 19 / 20

20 3.7 Gener fra udbringning Side 20 / 20

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 45296 Version 2 Dato 08-10-2013 00:00:00 Navn Dorthe og Jørgen Jensen Adresse Nørre Økse Engvej 71 Telefon 96443025 Mobil 22209757

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68708 Version 1 Dato 29 08 2014 00:00:00 Navn Ellen Lykke Adresse Bramhale 45 Telefon 74524817 Mobil E Mail Kort beskrivelse *MMB*

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 79176 Version 1 Dato 01-10-2015 00:00:00 Navn Hans Henrik Jensen Adresse Kværsløkke 18 Telefon 20291484 Mobil 20291484 E-Mail h.h.jensen@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 65540 Version 1 Dato 12 06 2014 00:00:00 Navn Bregentved Gods v. Frederik Greve Moltke Adresse Koldinghus Allé 1 Telefon 40450938

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 72833 Version 1 Dato 29-04-2015 00:00:00 Navn Carsten Jacobsen Adresse Pinnebjergvej 3 Telefon 86886143 Mobil 20975743 E-Mail s.guldborg@live.dk

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 12925 Version 0 Dato 19-08-2009 Navn ns Christian Andersen Adresse Moderupvej 18, 5471 Søndersø Telefon 64841484 Mobil 20961484

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 58259 Version 5 Dato 10-02-2015 00:00:00 Navn Johannes Søgård Adresse Klodhøjvej 50 Telefon 75335253 Mobil 20995833 E-Mail Kort

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 32846 Version 1 Dato 12-03-2012 00:00:00 Navn Erik Krogh Sørensen Adresse Færgevej 58 Telefon 74490954 Mobil 30350954 E-Mail eks.mjels@mail.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Martin og Arne From, Udvidelse fra 45,5 til 75 DE mink.beregninger til 10-ansøgning.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Martin og Arne From, Udvidelse fra 45,5 til 75 DE mink.beregninger til 10-ansøgning. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 3065 Version 1 Dato 06-08-2008 Navn Martin og Arne From Adresse Ringemarken 36, 5450 Otterup Telefon 11111111 Mobil 21608266 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 9070 Version 3 Dato 15-06-2011 00:00:00 Navn Kåre Olesen Adresse Kokkedalsvej 51 Telefon 98230089 Mobil 20840980 E-Mail ako@landbonord.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 26357 Version 1 Dato 12-12-2011 00:00:00 Navn Karsten Lehmann Adresse Vemmingbundvej 19 Telefon 24658250 Mobil 24658250 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 77007 Version 1 Dato 30-07-2015 00:00:00 Navn Skovhave I/S Adresse Møllegade 99 Telefon 73451045 Mobil 20291360 E-Mail bistoft@skovhave-is.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 93124 Version 1 Dato 02-11-2016 00:00:00 Navn Marxen I/S Adresse Halstedvej 21 Telefon 64791667 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Kopi:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 21219 Version 3 Dato 21-06-2012 00:00:00 Navn Ruth og Stig Lundgaard Adresse Alleshavevej 64 Telefon 20493861 Mobil 20493861 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67093 Version 1 Dato 26-03-2015 00:00:00 Navn Frisbækgård Adresse Givevej 61 Telefon 26365497 Mobil E-Mail frisbaekgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 94972 Version 2 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Poul Jacobsen Adresse Akkerupvej Telefon 12345678 Mobil 20821639 E-Mail dkjpj55@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00 Navn Pauli Riis Adresse Vilevej 9 Telefon 97731600 Mobil 61384933 E Mail pauliriis@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 72780 Version 3 Dato 02-07-2015 00:00:00 Navn Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm Adresse Korsvej 3 Telefon 62591181 Mobil 20201285

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89130 Version 1 Dato 30-06-2016 00:00:00 Navn Robert Beck Adresse c/o LandboSyd, Peberlyk 2 Telefon 21271427 Mobil 21271427 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88989 Version 4 Dato 18-09-2017 00:00:00 Navn Martin Pedersen Adresse Krovej 4, Næsbjerg Telefon 75267778 Mobil 22310033 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 74972 Version 5 Dato 08-07-2016 00:00:00 Navn Lars Gosvig Adresse Vildemosen 9 Telefon 97561107 Mobil 21680323 E-Mail lars.gosvig@yahoo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 62326 Version 5 Dato 19-04-2016 00:00:00 Navn Søfælde I/S Adresse Grøftebjergvej 7 Telefon 29615068 Mobil E-Mail soefaeldeis@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 101014 Version 1 Dato 18-08-2017 00:00:00 Navn Alex Thomsen Adresse St. Hebovej 17 Telefon 75258831 Mobil 40310831 E-Mail Kort

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85254 Version 1 Dato 16-03-2016 00:00:00 Navn Pilegaard Slagtesvineproduktion I/S Adresse Lundbovej 10 Telefon 61367364 Mobil E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 64974 Version 2 Dato 08 10 2014 00:00:00 Navn Lars Rasmussen Adresse Nr. Ramsingvej 4 Telefon 97564717 Mobil Ingen E Mail bthorgaard@ofir.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 98782 Version 1 Dato 30-06-2017 00:00:00 Navn Askholm Agro v/flemming Pedersen Adresse Røstofte Skovvej 7 Telefon 22320676 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85576 Version 0 Dato 25-02-2016 00:00:00 Navn Christian og Per Therkildsen Adresse Mejlbyvej 658 Telefon 26447423 Mobil 26447423

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 82444 Version 2 Dato 24-08-2016 00:00:00 Navn Jeffrey Brode Adresse Bredmosevej 17 Telefon 22525627 Mobil 22525627 E-Mail kristiansminde.jb@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 91874 Version 0 Dato 21-09-2016 00:00:00 Navn Erling Gert Nielsen Adresse Lemmervej 12 Telefon 86974004 Mobil 51240319 E-Mail egn@fibermail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 98398 Version 1 Dato 31-05-2017 00:00:00 Navn Peder Nygård Hansen Adresse Dorthealundsvej 3 Telefon 20411828 Mobil E-Mail dorthealundlandbrug@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 4 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 4 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 98398 Version 4 Dato 01-03-2018 00:00:00 Navn Peder Nygård Hansen Adresse Dorthealundsvej 3 Telefon 20411828 Mobil E-Mail dorthealundlandbrug@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Aastrupvej 61, 9440 Aabybro Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Aastrupvej 61, 9440 Aabybro Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 21946 Version 3 Dato 15-02-2011 Navn Lars Dam-Jensen Adresse Aastrupvej 61, 9440 Aabybro Telefon 98279327 Mobil 40480011 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92930 Version 0 Dato 03-11-2016 00:00:00 Navn Claus Kragh Adresse Ladegård Mark 53 Telefon 20440233 Mobil 20440233 E-Mail langkroggaard@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på svinebruget, Østervangsvej 11, 8970 Havndal

Tillæg til miljøgodkendelse på svinebruget, Østervangsvej 11, 8970 Havndal 1. Tillæg - udvidelse i eksisterende Østervangsvej 11 Hører til journalnummer: 09.17.18-P19-3-13 Bernt Villadsen Østervangsvej 11 8970 Havndal Miljø og Teknik Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85201 Version 3 Dato 08-08-2016 00:00:00 Navn Flemming Pedersen Adresse Vesterlaugsvej 15 Telefon 64752564 Mobil E-Mail hf-pedersen@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 99955 Version 2 Dato 04-09-2017 00:00:00 Navn Lars Gosvig Adresse Vildemosen 9 Telefon 97561107 Mobil 21680323 E-Mail lars.gosvig@yahoo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93174 Version 1 Dato 12-12-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Niels Toftegaard Hellestræde 2, 4591 Føllenslev Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Niels Toftegaard Hellestræde 2, 4591 Føllenslev Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 15493 Version 2 Dato 18-02-2010 Navn Niels Toftegaard Adresse Hellestræde 2, 4591 Føllenslev Telefon 59268339 Mobil 24279020 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 96535 Version 2 Dato 14-11-2017 00:00:00 Navn Jan Stenholt Rasmussen Adresse Frederiksdalvej 37 Telefon 1 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 102215 Version 1 Dato 31-07-2017 00:00:00 Navn Ole Skaarup Nielsen Adresse Orte Byvej 24 Telefon 64451088 Mobil 40133088 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 82642 Version 2 Dato 07-10-2016 00:00:00 Navn Bredebjerggård Svineproduktion Aps Adresse Ringstedvej 260 Telefon 59188001 Mobil

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (203366) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 26 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92930 Version 2 Dato 18-01-2017 00:00:00 Navn Claus Kragh Adresse Ladegård Mark 53 Telefon 20440233 Mobil 20440233 E-Mail langkroggaard@mail.tele.dk

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (207729) Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 b. Versionsnummer: 1 Indsendelsesdato: 29 10 2018 Husdyrbruget Konsulent

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 8237 Version 6 Dato 07-06-2010 Navn Thomas Jepsen Adresse Oksbøl Nørregade 1, 6430 Nordborg Telefon 74450969 Mobil 23610969 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88656 Version 1 Dato 02-06-2016 00:00:00 Navn Peder Rasmussen Adresse Hovmuren 5 Telefon 86230842 Mobil 20714542 E-Mail elevgard@post10.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63604 Version 2 Dato 14 04 2014 00:00:00 Navn Henning Jakobsen Adresse Diernæsvej 192 Telefon 21226460 Mobil 21226460 E Mail elbjerg@c.dk

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (210044) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 18 02 2019 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (203366) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 6 Indsendelsesdato: 26 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema(205578) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 2 Indsendelsesdato: 02 07 2018 Husdyrbruget Konsulent Husdyrbrugets

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Frihedslund Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Frihedslund Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 9515 Version 4 Dato 14-08-2009 Navn Frihedslund Adresse Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby Telefon 58200521 Mobil 21245213 E-Mail ft@frihedslund.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93371 Version 1 Dato 21-11-2016 00:00:00 Navn Lars Olsen Adresse Kongestensvej 24 Telefon 1 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Ulrik

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (28274) Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 a. Versionsnummer: 5 Indsendelsesdato: 4 2 219 Genereringsdato: 14 5 219 Husdyrbruget

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 1. oktober 2012

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 1. oktober 2012 Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 29-31, 6430 Nordborg Meddelt d. 1. oktober 2012 Indhold 1. Ansøger og ejerforhold... 1 2. Ansøgning om tillægsgodkendelse... 2 3. Beskrivelse af husdyrbruget...

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 4351 Version: 1 Dato: 12-10-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 4351 Version: 1 Dato: 12-10-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 4351 Version: 1 Dato: 12-1-27 Navn ns Christian Nielsen Adresse Toftebjerg Hovedgade 8, 835 Samsø Telefon 8659235 Mobil 441291 E-Mail hcn@c.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema (206917) Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens 16 b. Versionsnummer: 1 Indsendelsesdato: 16 10 2018 Husdyrbruget Konsulent

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 69318 Version 2 Dato 16 01 2015 00:00:00 Navn Jens Gudike Fly Christensen Adresse Holmhuse 22 Telefon 21662427 Mobil 21662427 E

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60330 Version 1 Dato 14 03 2014 00:00:00 Navn Torben Kammersgaard Adresse Grynderupvej 62 Telefon 97971280 Mobil 23613689 E Mail

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60928 Version 2 Dato 07 08 2014 00:00:00 Navn Kresten Wrang Rasmussen Adresse Assensvej 319 Telefon 62261118 Mobil 20481179 E Mail

Læs mere