Bekendelser fra en ARBEJDS- NARKOMAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendelser fra en ARBEJDS- NARKOMAN"

Transkript

1 CA nyt

2 Bekendelser fra en ARBEJDS- NARKOMAN

3

4 Stress

5 Jki\jjZfXZ_`e^ ]fiyl[k DXab\e DXkqXl \i \i_m\imjgjpbfcf^ f^ cxm\i l[[xee\cj\i ` ZfXZ_`e^ f^ jki\jj$ ZfXZ_`e^# 9µij\ej ]ficx^ _Xi ` fbkfy\i )''0 l[$ ^`m\k DXab\e DXkqXlj Yf^ Ê:fXZ_`e^ ` ^i ej\cxe[\kë fd c\[\cj\# jki\jj f^ ZfXZ_`e^% Jfd :8$d\[c\d bxe [l bµy\ Yf^\e d\[ ' ixyxk g nnn%zx%[b&jcyffbj C j d\i\ fd DXab\e g dxkqxl%[b# f^ d\i\ fd jki\jj g nnn%zx%[b&jki\jj fm\i]fi [\ d\[xiy\a[\i\# jfd \i j [i\m\k X] [\i\j `e[i\ g\i$ ]fidxez\$dfkfi# Xk [\ `bb\ bxe d ib\ [\i\j \^e\ j`^exc\i f^ `bb\ m`c kx^\ `df[ c\[\cj\# d\e\i DXab\e DXkqXl% m`ib\c`^_\[\e jbxc [\i `bb\ j d\^\k k`c%?m`j c\[\ie\ \cc\ij m`cc\ m i\ c`[k d`e[i\ e i_\[j]fijbi bb\[\# f^ ^ c`[k k kk\i\ g Æ l[\e Õµacj_Xe[jb\i g % C\[\ie\ jbxc [ifgg\ ZfXZ_`e^ f^ ixi c\[\cj\# f^ Ê_mX[ jpe\j [l j\cmë% =fi Xcmfic`^k jki\jjixdk\ \i ` i\e fm\ic\m\cj\jdf[\% ;\ bxe `bb\ j\ ef^\e cµje`e^ fm\i_f$ m\[\k# e i [\ \i j gi\jj\[\ f^ k k g bfccxgj% ;\i]fi jbxc [\ _\cc\i `bb\ ZfXZ_\j# \cc\i j\cm fm\icx[\j XejmXi\k% =fi [\k bxe [\ `bb\ _ e[k\i\% ;\ jbxc c\[\j f^ i [^`m\j# f^ j\e[\j _a\d k`c ]i\[ f^ if f^ ^\efgyp^e`e^é# j`^\i DXab\e DXkqXl% If g J\cmfd dxe ^ i e\[ d\[ jki\jj# Y\_µm\i [\k `bb\ m i\ m\i$ [\ej le[\i^xe^ \cc\i ]Xim\c k`c XiY\a[jdXib\[\k% ÈJki\jj \i fm\iy\cxjke`e^# `ek\k Xe[\k% ;\k \i `bb\ \e gjpb`jb jp^[fd \cc\i \e Yi`jk ` g\ijfec`^_\[\e# ]fi[` dxe `bb\ jc i k`c \c$ c\i `bb\ bxe j`^\ ]ix% ;\k \i j`dg\ck_\e d\ekxc fm\iy\cxjke`e^% F^ eµ^c\e Æ bli\e $ [\k \i if% If f^ ]i\[ \i m\a\e k`cyx^\é# j`^\i DXab\e DXkqXl% F^ [\i i \e m\a k`cyx^\% E i ]fcb ]fi ' i j`[\e ^`b e\[ d\[ jki\jj# Yc\m dxe Y\kiX^k\k jfd l[yi e[k f^ d\[ \e ]fim\ek$ e`e^ fd# Xk dxe `bb\ bfd k`cyx^\ g XiY\a[jdXib\[\k `^\e% D\e [\k \i _\ck ]fib\ik% È8k ^ e\[ d\[ jki\jj bxe m i\ [\k Y\[jk\# [\i \i jb\k ` \ej ]fi[` [\k \i jafmk d\ej [\k jk i g # d\e ]fi[` dxe e\kfg bfdd\i _a\d k`c j`^ j\cm `^\e f^ c i\i Xk ki ]]\ ef^c\ ep\ Y\$ jclke`e^\i# c i\i Xk d ib\ j`^ j\cm `^\e# f^ Yc`m\ \e d\^\k jk i$ b\i\ g\ijfe f^ \k \bj\dg\c ]fi Xe[i\É# jclkk\i DXab\e DXkqXl Test [`k jki\jj$e`m\xl f^ [`e\ jki\jj$jpdgkfd\i1 9il^ jki\jj$k\jk\e k`c Xk Ôe[\ l[ X]# _mfi[xe [\k jk i k`c d\[ [`k jki\jj$ e`m\xl% K eb ^ile[`^k fm\i jgµi^jd c\e\ fd ]pj`jb\# gjpb`jb\ f^ X[$ ] i[jd jj`^\ jki\jj$jpdgkfd\i# f^ j k i`e^ fd [\ kxc# [\i gxjj\i g [`^% M i ic`^% % =pj`jb\ jki\jj$jpdgkfd\i?xi [l `e[\e ]fi [\ j`[jk\ l^\i _X]k ]µc^\e[\ jpdgkfd\i1 F=K< JFDD< JA Kipbb\e ]fi Yipjk\k Fgc\m\k jm`dd\c_\[ Fe[k ` dxm\e ;`Xi?pgg`^ mxe[cx[e`e^ Fe[k ` bifgg\e REPRÆSENTANTSKABSVALG marts Stem på )% Gjpj`jb\ jki\jj$jpdgkfd\i?xi [l `e[\e ]fi [\ j`[jk\ l^\i _X]k ]µc^\e[\ jpdgkfd\i1 Jm ik m\[ Xk _ljb\ BfeZ\ekiXk`fejY\jm i Jm ik m\[ Xk kx^\ Y\jclke`e^\i Jm ik m\[ Xk k eb\ bcxik =µck [`^ ixjkcµj_\[ M i\k `ii`kxy\c =µck [`^ [\gi`d\i\k 8e^jkXe]Xc[ F=K< JFDD< JA *% 8[] i[jd jj`^\ jki\jj$jpdgkfd\i?xi [l `e[\e ]fi [\ j`[jk\ l^\i _X]k ]µc^\e[\ jpdgkfd\i1 F=K< JFDD< JA Jm ik m\[ Xk ]Xc[\ ` jµme Jm ik m\[ Xk jfm\ `^\ee\d M i\k d\^\k fib\k ef^\k M i\k `e`k`xk`mcµj =µck [`^ ki k Iµ^\k d\i\# \e[ [l gc\a\i ;ilbb\k d\i\ Xcbf_fc# \e[ [l Xck C ^ kxcc\e\ jxdd\e jbi`m i\jlckxk\k _\i1 J [Xe kfcb\i [l jki\jjk\jk\e )$ *- >iµe qfe\1 8]jcXgg\k e`m\xl% ;l \i `bb\ jki\jj\k ]fi k`[\e% *. $ -. >lc qfe\1 D\cc\de`m\Xl% ;l \i j jki\jj\k# Xk [l d ^µi\ ef^\k m\[ [\k% -/ $ 0- Iµ[ qfe\1?µak e`m\xl% ;l \i d\^\k jki\jj\k% ;l Yµi ^µi\ ef^\k m\[ [\k jkixbj% KXc f^j d\[ [`e c ^\# fd [\i \mk% bxe m i\ Xe[i\ ijx^\i k`c [`e\ jpdgkfd\i% >\ee\dje`kj[xejb\i\e jzfi\i +gf`ek# d\ej :8Ëj d\[c\dd\i ` je`k jzfi\i *-#gf`ek% C j d\i\ fd# _mx[ [l bxe ^µi\ g nnn%zx%[b&jki\jj Fd k\jk\e Jki\jj$k\jk\e \i cxm\k X] fm\ic ^\# [i%d\[% 9f E\kk\ijkiµd ]ix Jki\jj$bc`e`bb\e g?`cc\$ iµ[?fjg`kxc% K\jk\e ^`m\i [`^ \k fm\iyc`b fm\i _m`cb\ jki\jj$jpdgkfd\i [l _Xi# f^ [l bxe ] \e `e[`bxk`fe X] [`k jki\jj$e`m\xl c`^\ el% ;\i]fi \i [\k \e ^f[ `[\# Xk kx^\ k\jk\e d\[ a me\ d\cc\dild# ]%\bj% _m\i Xe[\e d e\[% / :8epk SÆT DIT KRYDS! ;l bxe c j\ d\i\ f^ Ôe[\ \e \c\bkife`jb l[^xm\ X] jki\jj$k\jk\e g nnn%zx%[b&jki\jj D N I V G O STEM kr. på t r o k e v ga 2 x rejse valget dk/

6 ASIM, MOHAMMAD KØBENHAVN SV, HDR), MBA, 34 ÅR BREDGAARD, CHRISTINA FREDERIKSBERG C., CAND.MERC. DESIGN & COMMUNI- CATION MANAGEMENT, 36 ÅR Brug 2 minutter og vind et rejsegavekort! Medlem af repræsentantskabet Medlem af bestyrelsen Value for Money Jeg vil fortsat arbejde ihærdigt for, at CA bevarer sin unikke position uafhængig af partipolitik og fagforeninger. CA skal i langt højere grad end i dag tilbyde sine medlemmer de rigtige værktøjer karriere, kompetence, forsikring) fremfor blot at være en administrativ a- kasse, der udbetaler dagpenge på vegne af staten. Tendenserne peger på at Danmark udvikler sig til et videnssamfund, hvorfor CA's berettigelse bliver mere og mere essentiel. CA's medlemmer er primært dem, der vil være med til at skabe dette videnssamfund, hvorfor CA's opgave også er at styrke det enkelte medlems kompetencer, netværk og værdisæt i denne retning. Alt sammen for at skabe kompetent og konkurrencedygtig arbejdskraft. Med andre ord, skabe tilfredse medlemmer og gøre dem attraktive for arbejdsmarkedet. Stem og vind Så er der valg til CA s repræsentantskab, og det er nu, at du skal bruge din indflydelse som medlem af CA a-kasse. Klik ind på med det samme og brug 2 minutter på at stemme på dine favoritkandidater. Du deltager samtidig i konkurrencen om 2 rejsegavekort på kroner. Rejsegavekortene kan bruges til både flybilletter og samlede rejser og kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderne får direkte besked den 31. marts. Der er sidste frist for deltagelse fredag den 26. marts klokken Coaching, karriereudvikling, uddannelse og netværk er blot nogle af de værktøjer, som vi fortsat skal tilbyde vores medlemmer. Så de medlemmer, der desværre mister deres arbejde hurtigt kommer igang igen. Og de, der ønsker nye udfordringer også kan få den nødvendige karriererådgivning og tilbud om karriereudviklende kurser, workshops og coaching. Det korte af det lange: "Value for Money"! CHO, HIU NGAN VALBY, CAND.MERC.DAT.), 36 ÅR Jeg stiller op som kandidat til repræsentantskabet for at påvirke CA til at være en a-kasse med fokus på medlemmernes personlige udvikling, specielt i kritiske perioder i karrieren. Jeg vil arbejde på, at CA skal fortsætte med at udvikle egne kompetencer for at give medlemmerne optimal sparring i forbindelse med kurser, netværk og rådgivning. Denne sparring bør være et springbræt for medlemmernes karriere og personlig udvikling. STEM OG VIND 2 x rejsegavekort på kr. Om valget Der er 38 opstillede kandidater blandt CA a-kasses medlemmer. De konkurrerer om de 13 pladser, der er på valg. De 13 kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De næste 10 kandidater bliver valgt som suppleanter. Ved stemmelighed trækkes der lod om pladserne af valgudvalget. Sådan gør du Du stemmer ved at gennemse kandidatlisten og udvælge de 13 kandidater, du mener, skal sidde i CA s øverste ledelse, Repræsentantskabet. Så går du ind på og afgiver dine stemmer. Du kan stemme på op til 13 kandidater, og du kan kun stemme en gang. Du skal opgive dit CPR-nummer ved afstemningen, så vi kan sikre, at du er medlem af CA, når du stemmer. Når du har afgivet din stemme, kan du opgive adresse, navn og telefonnummer, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen om de to rejsegavekort. Den 31. marts vil valgresultatet blive offentliggjort på CA s hjemmeside. CA ønsker alle et godt valg. BARSHØJ, ANNETTE GENTOFTE, MERKONOM I REGNSKAB, 55 ÅR En bedre service overfor medlemmer, der kommer ud for arbejdsløshed. Informere og forberede medlemmerne til det at være arbejdsløs. Udvikle det enkelte medlem samt sørge for at de har et godt netværk. BOECK, KATRINE SØBORG, MARKETING, KOMMUNIKATION, COACH, PSYKOTERAPEUT, 42 ÅR God service, forståelse, dialog, rummlighed, klarhed i kommunikation, god sparring til både ledige og folk i arbejde, kurser i det hele menneske på arbejde, lave priser, professionalitet. Jeg har været medlem af CA siden 1995, og altid haft gode oplevelser med a-kassen. Medarbejderne er hjælpsomme og udviser ikke den mistillid til ledige, som mange andre systemer kan forfalde til. Tillid er og bliver nøgleordet for dem, der vil klare sig som a-kasse. CHRISTENSEN, HEIDI ÅRHUS C, HA INT., 34 ÅR Udvikling af relevante kurser også for dem i arbejde! Skabe fornyelse og arbejde for en fremsynet strategi, så CA også i fremtiden kan leve op til konkurrencen, og ikke bliver "et støvet sted", som mange andre. Jeg har været medlem af a-kassen siden jeg blev færdig med at læse i '99. I mange år har jeg kendt CA som sparringspartner og indenfor det seneste år, har jeg i en tid som ledig, fået et mere indgående kendskab til a-kassen og den forskel de gør for medlemmerne. Dette har vakt min interesse for at gøre en aktiv indsats i CA. CHRISTENSEN, HENRIK KØBENHAVN S, MBA FRA CBS 1995, 45 ÅR Fremtidens A-kasse vil sandsynligvis være forskellig fra i dag. Generation Y stiller nye krav og har andre forventninger. Nye samarbejdsformer ændrer konkurrencesituationen. CA skal fungere som en 3-enighed: forening, styrelse og forretning. Min fokus vil være på det forretningsmæssige for at sikre CA en fort-

7 sat positiv udvikling i medlemsantal og ikke mindst medlemstilfredshed. CA skal bevise sit værd, når medlemmerne ikke har behov for CA! Mister man sit job er det afgørende, at man har en effektiv A-kasse. Medlemstilfredshed og loyalitet opbygges, mens medlemmer er i job: karriererådgivning, uddannelsestilbud, netværk, ekstra services som advokathjælp er områder, hvor CA for alvor kan distancere konkurrenterne og skabe en unik position der vil jeg lægge mine kræfter! CHRISTENSEN, POUL HUSTED FREDERIKSBERG, CAND. MERC., 49 ÅR Medlem af CA's repræsentantskab siden 2006 Som arbejdsløs i 2004/05 og aktiv i get- Ahead, har jeg af egen erfaring oplevet, hvor vigtigt det er at have en A-kasse, der proaktivt støtter og hjælper sine medlemmer til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et meget vigtigt element i denne sammenhæng er netværksgrupper som getahead, der kan fungere som støtte og hjælp i en ikke heldig situation. Jeg gik ind i repræsentatskabet med det formål at styrke indsatsen på dette område og lykkes. Desværre er vi i dag i en beskæftigelsesmæssig situation, hvor der igen er behov for, at CA har fokus på at hjælpe dem, som står uden arbejde mest muligt. Jeg kandiderer derfor til en ny periode i repræsentantskabet, hvor mit fokus vil være holde CA fast på dette arbejde. DAHL, KRISTINA ÅRHUS C, MARKEDSFØRINGSØKONOM, 25 ÅR Jeg vil arbejde for at opretholde og videreudvikle den gode a-kasse, som jeg mener, at CA er. Tilbud som karriererådgivning, kurser og gå-hjem-møder finder jeg utrolig værdifulde, og jeg vil yde en indsats for at få endnu flere spændende aktiviteter på programmet. Bl.a. vil jeg i repræsentantskabet arbejde for at få nogle flere tilbud omhandlende personlig udvikling. DRESMER-HANSEN, SØREN KØBENHAVN N, CAND. MERC. SOL, 38 ÅR Jeg vil kæmpe for tre kerneområder "CA-medlemmer skal have de bedste muligheder for, at skabe egen succes på det globale arbejdsmarked. Både dem med fast job, de ledige og Iværksætterne, Innovatører og jobskabere. Vi har brug for innovation og nye virksomheder. CA skal være bannerførende. CA-medlemmer skal have mulighed for de bedste efteruddannelser og opdateringskurser, så man har den bedste nye viden, matchende arbejdsmarkedet. De offentlige Væksthuse skal ikke kapre kunder og arbejdsopgaver fra de Selvstændige Private Konsulenter, og samtidig få statsstøtte. Det er ikke rimeligt og det skal der laves om på! God vind til alle og Tak for ordet! DUFKE, FLEMMING ROSENAA SILKEBORG, HANDELSHØJSKOLEN, 51 ÅR Jeg vil arbejde for at styrke CA's position i markedet, gennem at arbejde for et stærkt tilbud til medlemmerne, således at vi fastholder og ikke mindst udvider medlemsskaren. Der hvor CA gør det samme som "de andre", skal vi gøre det bedre, og vi skal turde gå nye veje og dermed få endnu mere "kant". ESTRUP, JENS HILLERØD, HD-R, 47 ÅR Medlem af CA s rekrutteringsudvalg under bestyrelsen og medlem siden Jeg vil arbejde for at CA forbliver den mest foretrukne a-kasse for medlemmer og har den største tiltrækningskraft for nye medlemmer, både kvalitets- som prismæssigt, indeholdt værditilbud som medlemmer efterspørger i en moderne og tidsvarende a-kasse. Dette måles løb ende i forhold til øvrige a-kasser, tilbud fra fagforeninger og øvrige der beskæftiger sig med sikring af job og privatøkonomi. Udover primært at være til for medlemmerne, er det min ambition at CA udfordrer myndigheder og brancheorganisationer samt blander sig i samfundsdebatten vedr. sikring af den enkeltes økonomi samt skabelse af job. FREDERIKSEN, JENS HØRSHOLM, MERKONOM I INDKØB, 50 ÅR Fastholde CA a-kasse som en af de bedste i landet.-.har selv været i kontakt med den så jeg taler af erfaring. CA skal også i fremtiden være for medlemmerne og medlemmerne skal høres. GRAVERSEN, LARS AXBOE ÅRHUS C, KANDIDAT I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, 27 ÅR Stemmer I mig ind i repræsentantskabet, vil jeg arbejde for følgende mærkesager: CA skal styrke sin position over for nyuddannede unge, så de nyuddannede årgange ikke tabes på gulvet på grund af den stigende arbejdsløshed. CA skal skabe bedre rammer for, at medlemmerne både de ledige og dem i arbejde kan hjælpe hinanden på tværs af netværk og kompetencer. CA's samarbejde med jobcentrene skal fungere så optimalt som muligt. Sidst, men ikke mindst vil jeg gøre mit bedste for, at CA forbliver en fagforeningsuafhængig a-kasse, der fortsat udvikler sine ydelser og sin profil med fokus på medlemmerne. HEGTMANN, ANNE HELLERUP, CAND.MERC. I DESIGN & COMMUNICATION MANAGEMENT 2001), 40 ÅR. Jeg ønsker at opstille som kandidat til CA's repræsentantskab, fordi jeg gerne vil bidrage til, at CA også blandt selvstændige bliver kendt og anerkendt som en dygtig sparringspartner med fokus på både din faglige og personlige udvikling. Jeg har været medlem af CA siden jeg dimitterede fra CBS. HOLM, PALLE HOBRO, HD REGNSKAB & ØKONOMISTYRING, 50 ÅR Udbygning af medlemstilbud. HOLMBÆK, ALLAN IKAST, HDR, 48 ÅR Medlem af CA's repræsentantskab siden Pt. arbejder jeg også i rekrutteringsudvalget og er medlem af uddannelsesudvalget for Markedsføringsøkonomer hos Erhvervsakademi MidtVest for CA. CA er en unik a-kasse med en bred vifte af tilbud til medlemmerne, som er med til at gøre vores a-kasse til en af Danmarks bedste og det uden at det koster ekstra. Jeg vil fremover fortsætte arbejdet for, at CA kan fastholde sit stærke fokus på medlemmernes behov. Det er vigtigt, at en organisation udvikler sig med tidens ånd, og at de tilbud, som CA giver medlemmerne, hele tiden udvikler sig. Jeg vil også arbejde for, at CA fortsætter sin gode kurs og forbliver en selvstændig a-kasse. Dette kræver en ekstra indsats af alle på grund af den skærpede konkurrencesituation lige nu. HØGSHOLM, GEOGINA MONGAYA KØBENHAVN S, CAND.MERC. DESIGN AND COMMUNICA- TION MANAGEMENT, 31 ÅR I mit unge medlemskab af CA har jeg allerede oplevet en dynamisk, innovativ og visionær tilgang i organisationen, og jeg har lyst til bidrage med mit til at realisere CAs fremtid. CA skal fortsat gå mulighedernes vej og vise hvordan en a-kasse også kan være: Det høje serviceniveau skal bevares. De gode medlemstilbud fortsat findes. Og nye idéer til CAs udvikling og medlemmers gavn skal sås og høstes. I repræsentantskabet vil jeg: fokusere på CAs muligheder for at vedblive at være en konkurrencedygtig a- kasse fokusere på konstruktive dialoger og diskussioner i repræsentantskabet såvel som med bestyrelsen JENSEN, JOHN ESCHRICHT SLAGELSE, HD O), 54 ÅR Er suppleant til repræsentantskabet Jeg vil arbejde for: At CA forbliver en fri og uafhængig a-kasse At CA forsat vil være en velkonsolideret virksomhed med en stærk profil At CA yder Full-Service med medlemmernes behov og interesser i fokus JENSEN, PETER TOPP AGEDRUP, MASTER IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION, 48 ÅR Fastholdelse af en selvstændig A-kasse med et højt serviceniveau, og som medlemmerne kan identificere sig med. Fortsætte den gode stil hvor der bliver en række tilvalgsprodukter i lighed med advokathjælp, som tilbydes medlemmerne.

8 JØRGENSEN, KIM M. SOELBERG KØBENHAVN S, MERKONOM, HR, 46 ÅR Jeg vil arbejde for en endnu bedre rådgivning for ledige kandidater, komme med flere utraditionelle jobsøgningsmuligheder som supplement til de almindelige annonceskrivninger. Der er en masse andre spændende muligheder, der ligger til højre ben. Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer! JØRGENSEN, PETER KARUP HELLERUP, HD-U, 53 ÅR CA's gode arbejde er fokuseret på Danmark. Jeg ønsker fokus ændret, så arbejdet i større udstrækning afspejler medlemmernes behov i en globaliseret verden. Mange arbejder nogle år i Danmark, nogle år i udlandet osv. Det medfører ikke bare lovbestemte krav om indog udmeldelse af CA, efterlønsbetalinger osv. I en arbejdsløshedssituation må horisonten for medlemmerne nødvendigvis også gå ud over grænserne. KRISTENSEN, MARTIN RAHBEK KØBENHAVN S, CAND. MERC. INT. BUSINESS, 34 ÅR For relevante tilbud om opkvalificering af såvel ledige som beskæftigede medlemmer og for stærke muligheder for at opbygge og benytte netværk i CA. For at CA kan indgå i konstruktive drøftelser med udbydere af jobsøgning så medlemmerne hjælpes bedst muligt videre efter en ledighedsperiode. LADEFOGED, BERIT HVIDOVRE, HDU), 43 ÅR Ved at være med til at skabe de bedste forudsætninger i en forandrelig verden, hvordan kan vi som leder/medarbejder sikre både vores job, og at virksomheden går godt, hvilke kvalifikationer skal jeg være i besiddelse af, i CA skal jeg kunne hente rette hjælp. LARSEN, NIELS JUEL VEJLE Ø, CAND.OECON., HDR), 47 ÅR Suppleant i repræsentantskabet Mentor Som selvstændig virksomhedskonsulent vil jeg især kæmpe for et selvstændigt CA. CA er en supergod a-kasse med mange relevante tilbud for medlemmerne og har derfor ingen grund til at søge fusion med andre a-kasser, hvor kvaliteten af ydelserne er langt dårligere. Jeg har for øvrigt selv været medlem af AAK for mange år siden. Samtidig vil jeg arbejde for flere tilbud til selvstændige og medlemmer med iværksættertrang. Her kan CA som en service-minded a-kasse virkelig gøre en forskel i forhold til andre a-kasser. Endelig vil jeg arbejde for udbredelse af mentorordningen, specielt i den vestlige del af landet. Som mentor har jeg selv oplevet, hvilken forskel mentorordningen kan betyde. LAURSEN, ANNA MARIE SULSTED, HD-UDDANNELSEN INDEN FOR ORGANISATION OG STRATEGISK LEDELSE, 2006, 46 ÅR Medlem af repræsentantskabet og nuværende medlem af bestyrelsen siden Jeg har været medlem af CA a-kasse siden 1986, og jeg har altid oplevet at få professionel rådgivning og god service. Når man ringer til a-kassen, møder man et rigtig levende og interesseret menneske i "den anden ende". Personlig kontakt og solid rådgivning har altid haft stor værdi for mig, og jeg vil derfor gerne fortsat medvirke til at skabe de politiske rammevilkår og forretningsplaner, som gør disse vigtige kerneydelser mulig. For mig at se, skal CA derfor fortsat fungere og positioneres som en selvstændig og innovativ a-kasse, der er på forkant med udviklingen inden for a-kasse virksomhed, både når det gælder tryghed, karriere- og kompetenceudvikling. LUND, HENRIK VALBY, CAND.SOC.CBP, 30 ÅR Jeg vil arbejde for at CA bliver en central spiller og sparringspartner i dansk erhvervsliv, hvilket giver indflydelse og dermed fordele for alle medlemmerne og jeres karrierer. Jeg vil arbejde for, at CA konstant udvikler sig og tilpasser organisationen, services og medlemstilbud til den aktuelle samfundsmæssige situation og dermed optimerer medlemmernes personlige udbytte og karrierer. Jeg vil arbejde for at de mange nyuddannede ledige ikke bliver tabt på gulvet, men hjulpet godt på vej med en målrettet indsats overfor erhvervsliv, fx via netværk, employee/employer events, videreuddannelse osv. VI skal hele tiden udfordre det eksisterende for at blive bedre DET vil jeg arbejde for så CA kan blive den bedste a-kasse i Danmark. LYHNE, DANIEL KØBENHAVN Ø, CAND.MERC.IMP, 29 ÅR Jeg vil arbejde for tre mærkesager: En stærk organisation, gennemsigtighed/ åbenhed og en a-kasse som er foran de andre. Først og fremmest, at repræsentantskabet sammensætter en progressiv bestyrelse, så CA hele tiden er foran konkurrenterne, for at CA kan bibeholde og tiltrække nye medlemmer for at styrke CA's markedsposition. Dernæst at skabe åbenhed og gennemsigtighed i repræsentantskabet og bestyrelsens arbejde for at få indsigt i virksomhedens intentioner og arbejde. Og endelig, at CA er med til at definere, hvad en a-kasse kan stå for, i form af produkter og ydelser. Det er vigtigt, at det gode arbejde i CA også fortsætter. Jeg mener, at kortsigtede interesser ikke må overskygge langsigtede mål, da det i sidste ende vil skade CA. NAKOTTE, SVEN KØBENHAVN NV, HD I AFSÆTNING OG UDENRIGSHANDEL, 33 ÅR Repræsentantskabet giver mulighed for at yde en aktiv indsats i CA s organisationsarbejde. Jeg ser det som min opgave at hjælpe CA igennem krisetiderne på en måde, som giver organisationen mulighed for at komme styrket og bedre end nogensinde før ud af den aktuelle økonomiske nedtur. Konkret betyder det at tackle udfordringen med at forøge CA s i forvejen høje serviceniveau, tiltrække nye medlemmer og sikre organisationens sunde økonomi. Derfor vil jeg fokusere og arbejde på medlemsrekruttering, kursustilbud og CA s effektivitet. NIELSEN, LARS VESTERGAARD ÅRHUS C, CAND.MERC.MARKETING, 28 ÅR Jeg vil primært arbejde for, at det årlige kontingent retfærdiggøres i form af de tilbud, som det enkelte medlem har mulighed for at melde sig til. Og så vil jeg respektere, at nogle vil være aktive, og nogle vil være passive, når de melder sig ind i en a-kasse. ROSE, SØREN HUMLEBÆK, AKADEMIØKONOM I LOGISTIK, 43 ÅR Medlem af Repræsentantskabet A-kassen er for mange en overset forsikring og for mange en vital forsikring, som kan redde en families økonomi i svære tider. Jeg vil være med til at sikre, at flere kender til de risici, der er ved ikke at melde sig ind i en A-kasse, og fortælle om goder og fordele ved et a-kassemedlemskab. Og styrke CA i forhold til andre A-kasser, så CA også fremover kan tilbyde mange nyttige aktiviteter for arbejdssøgende eller indenfor karriererådgivning. Det er vigtigt, at CA har muligheden for at sprede sine kontakter og aktiviteter ud i hele landet til så mange medlemmer som muligt det kan kun opnås ved at sikre større indflydelse. ROUSSIS, METTE HYLDGAARD VADUM, TOP GOVERNANCE I BESTYRELSE OG DIREKTION, BUSINESS INSTITUTE, AALBORG, 2007, 43 ÅR Jeg har været medlem af CA i 20 år. Da jeg blev selvstændig for 2 år siden, valgte jeg at fortsætte i CA. Jeg vil arbejde for en fortsat styrkelse af CA, som en innovativ a-kasse med en stærk profil. Jeg vil derudover arbejde for at styrke vilkårene for de selvstændige. Pga. stress og alvorlig udbrændthed har jeg "skiftet spor" for 3 år siden, og de erfaringer, jeg har gjort mig på godt og ondt vil jeg gerne bruge til at styrke CA's profil også på dette felt, hvor et medlem bliver uarbejdsdygtig i en periode, og har brug for rådgivning og hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. SLOT, CONNIE GLOSTRUP, CAND.MERC.AUD., 48 ÅR Jeg vil gerne arbejde for CA's fremtid som en selvstændig a-kasse med medlemsindflydelse. Mit bidrag vil blandt andet ligge indenfor strategi og udvikling samt en fast vilje til at opfylde formålene bedst muligt. Med min baggrund vil det være naturligt at tænke på økonomien og det enkelte medlems behov. Jeg arbejder seriøst med mine tillidshverv, hvorfor en stemme på mig vil være en aktiv stemme.

9 STAACK, HENDRIK GREVE, HDA), 46 ÅR CA er nået rigtigt langt i sit fokus på medlemmerne og deres behov. Som medlem af repræsentantskabet vil jeg arbejde for en endnu mere fremadsynet, medlemsstyret organisation, med større fokus på medlemmets arbejdsliv fra "Vugge til Grav", med de udfordringer vi alle står overfor, uanset hvor i arbejdslivet, vi befinder os. Stadigt større fokus på individet og værktøjer til selvudvikling skal hjælpe medlemmerne endnu bedre gennem et endnu længere og foranderligt arbejdsliv, for at skabe harmoni mellem arbejds- og privatlivet. Faglig og personlig udvikling er et "must" for at få og beholde et job på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det vil jeg arbejde for, at CA fokuserer på at ruste medlemmerne til, nu og i fremtiden. Jeg stiller op til CA's repræsentantskabsvalg, da jeg gerne vil have indflydelse på de beslutninger, som vedrører min a-kasse. Desuden kan jeg godt lide at engagere mig i aktiviteter udover jobsøgning og privatliv, da jeg også ser det som en god mulighed for at skabe nye relationer og få fagligt input fra medlemmer inden for andre faggrupper. THRANE, THEIS BOHOLT WINGAARD FREDERIKSBERG C, BA-BIFAG I KOMMUNIKATION FRA CBS + MEDIEØKONOM FRA IMMA, 35 ÅR CA skal fortsat være en stærk a-kasse og samarbejdspartner for nuværende og kommende medlemmer. Jeg vil arbejde for at styrke kursusmuligheder, netværk og konkrete tilbud til medlemmerne. Salg, marketing og kommunikationsmedarbejdere skal se CA som det naturlige valg og som en a-kasse, som tilbyder meget mere end kun dagpenge. af SØNDERGAARD, MARTIN ZELL, OTTO STORVORDE, HD A), 39 ÅR Medlem af det nuværende repræsentantskab. CA er i dag en utraditionel A-kasse, med en række forskellige tilbud til medlemmerne. Jeg vil arbejde for at disse tilbud kommer længere ud i landet, således at flere får glæde af denne del af medlemskabet. Samtidig vil jeg arbejde for at de nuværende tilbud fortsat vil blive forbedret og at nye skal komme til. THOMSEN, JUNE SEJRUP S. ÅRHUS N, CAND.LING.MERC I TYSK OG INT. MARKEDS- KOMMUNIKATION, 31 ÅR Jeg ønsker et øget fokus på uopfordret jobsøgning og netværk som vejen til job, og vil arbejde for at disse metoder i højere grad bliver anerkendt som effektiv jobsøgning. KØBENHAVN N, NATIONALØKONOM, 43 ÅR Jeg ser CA's skærpede konkurrencesituation som en spændende udfordring. Med min viden og erfaring vil jeg bidrage til at videreudvikle en konkurrencedygtig profil så CA også i fremtiden vil klare sig godt. Jeg har personligt draget meget nytte af CA's karriereudvikling og kursustilbud og jeg vil arbejde for at CA bibeholder og udvikler et attraktivt service tilbud til sine medlemmer. STEM OG VIND 2 x rejsegavekort på kr. SÆT DIT KRYDS! REPRÆSENTANTSKABSVALG 2010 inden fredag den 26. marts kl )

10 Lille

11 LavPULSpå arbejdsmarkedet

12 Mere i løn, TAK! E

13 gå-hjem-møder

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

Start din karriere her

Start din karriere her Euler Hermes Danmark Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder www.eulerhermes.dk 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE

FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #2 MAJ 2009 FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE Mere effektive møder, 2 Styr din hverdag, 4 Flere ledige. Flere medlemmer, 6 Boom i tillægsforsikring, 7 Spar penge på kurser, 8 Kursuskatalog,

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere