Bekendelser fra en ARBEJDS- NARKOMAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendelser fra en ARBEJDS- NARKOMAN"

Transkript

1 CA nyt

2 Bekendelser fra en ARBEJDS- NARKOMAN

3

4 Stress

5 Jki\jjZfXZ_`e^ ]fiyl[k DXab\e DXkqXl \i \i_m\imjgjpbfcf^ f^ cxm\i l[[xee\cj\i ` ZfXZ_`e^ f^ jki\jj$ ZfXZ_`e^# 9µij\ej ]ficx^ _Xi ` fbkfy\i )''0 l[$ ^`m\k DXab\e DXkqXlj Yf^ Ê:fXZ_`e^ ` ^i ej\cxe[\kë fd c\[\cj\# jki\jj f^ ZfXZ_`e^% Jfd :8$d\[c\d bxe [l bµy\ Yf^\e d\[ ' ixyxk g nnn%zx%[b&jcyffbj C j d\i\ fd DXab\e g dxkqxl%[b# f^ d\i\ fd jki\jj g nnn%zx%[b&jki\jj fm\i]fi [\ d\[xiy\a[\i\# jfd \i j [i\m\k X] [\i\j `e[i\ g\i$ ]fidxez\$dfkfi# Xk [\ `bb\ bxe d ib\ [\i\j \^e\ j`^exc\i f^ `bb\ m`c kx^\ `df[ c\[\cj\# d\e\i DXab\e DXkqXl% m`ib\c`^_\[\e jbxc [\i `bb\ j d\^\k k`c%?m`j c\[\ie\ \cc\ij m`cc\ m i\ c`[k d`e[i\ e i_\[j]fijbi bb\[\# f^ ^ c`[k k kk\i\ g Æ l[\e Õµacj_Xe[jb\i g % C\[\ie\ jbxc [ifgg\ ZfXZ_`e^ f^ ixi c\[\cj\# f^ Ê_mX[ jpe\j [l j\cmë% =fi Xcmfic`^k jki\jjixdk\ \i ` i\e fm\ic\m\cj\jdf[\% ;\ bxe `bb\ j\ ef^\e cµje`e^ fm\i_f$ m\[\k# e i [\ \i j gi\jj\[\ f^ k k g bfccxgj% ;\i]fi jbxc [\ _\cc\i `bb\ ZfXZ_\j# \cc\i j\cm fm\icx[\j XejmXi\k% =fi [\k bxe [\ `bb\ _ e[k\i\% ;\ jbxc c\[\j f^ i [^`m\j# f^ j\e[\j _a\d k`c ]i\[ f^ if f^ ^\efgyp^e`e^é# j`^\i DXab\e DXkqXl% If g J\cmfd dxe ^ i e\[ d\[ jki\jj# Y\_µm\i [\k `bb\ m i\ m\i$ [\ej le[\i^xe^ \cc\i ]Xim\c k`c XiY\a[jdXib\[\k% ÈJki\jj \i fm\iy\cxjke`e^# `ek\k Xe[\k% ;\k \i `bb\ \e gjpb`jb jp^[fd \cc\i \e Yi`jk ` g\ijfec`^_\[\e# ]fi[` dxe `bb\ jc i k`c \c$ c\i `bb\ bxe j`^\ ]ix% ;\k \i j`dg\ck_\e d\ekxc fm\iy\cxjke`e^% F^ eµ^c\e Æ bli\e $ [\k \i if% If f^ ]i\[ \i m\a\e k`cyx^\é# j`^\i DXab\e DXkqXl% F^ [\i i \e m\a k`cyx^\% E i ]fcb ]fi ' i j`[\e ^`b e\[ d\[ jki\jj# Yc\m dxe Y\kiX^k\k jfd l[yi e[k f^ d\[ \e ]fim\ek$ e`e^ fd# Xk dxe `bb\ bfd k`cyx^\ g XiY\a[jdXib\[\k `^\e% D\e [\k \i _\ck ]fib\ik% È8k ^ e\[ d\[ jki\jj bxe m i\ [\k Y\[jk\# [\i \i jb\k ` \ej ]fi[` [\k \i jafmk d\ej [\k jk i g # d\e ]fi[` dxe e\kfg bfdd\i _a\d k`c j`^ j\cm `^\e f^ c i\i Xk ki ]]\ ef^c\ ep\ Y\$ jclke`e^\i# c i\i Xk d ib\ j`^ j\cm `^\e# f^ Yc`m\ \e d\^\k jk i$ b\i\ g\ijfe f^ \k \bj\dg\c ]fi Xe[i\É# jclkk\i DXab\e DXkqXl Test [`k jki\jj$e`m\xl f^ [`e\ jki\jj$jpdgkfd\i1 9il^ jki\jj$k\jk\e k`c Xk Ôe[\ l[ X]# _mfi[xe [\k jk i k`c d\[ [`k jki\jj$ e`m\xl% K eb ^ile[`^k fm\i jgµi^jd c\e\ fd ]pj`jb\# gjpb`jb\ f^ X[$ ] i[jd jj`^\ jki\jj$jpdgkfd\i# f^ j k i`e^ fd [\ kxc# [\i gxjj\i g [`^% M i ic`^% % =pj`jb\ jki\jj$jpdgkfd\i?xi [l `e[\e ]fi [\ j`[jk\ l^\i _X]k ]µc^\e[\ jpdgkfd\i1 F=K< JFDD< JA Kipbb\e ]fi Yipjk\k Fgc\m\k jm`dd\c_\[ Fe[k ` dxm\e ;`Xi?pgg`^ mxe[cx[e`e^ Fe[k ` bifgg\e REPRÆSENTANTSKABSVALG marts Stem på )% Gjpj`jb\ jki\jj$jpdgkfd\i?xi [l `e[\e ]fi [\ j`[jk\ l^\i _X]k ]µc^\e[\ jpdgkfd\i1 Jm ik m\[ Xk _ljb\ BfeZ\ekiXk`fejY\jm i Jm ik m\[ Xk kx^\ Y\jclke`e^\i Jm ik m\[ Xk k eb\ bcxik =µck [`^ ixjkcµj_\[ M i\k `ii`kxy\c =µck [`^ [\gi`d\i\k 8e^jkXe]Xc[ F=K< JFDD< JA *% 8[] i[jd jj`^\ jki\jj$jpdgkfd\i?xi [l `e[\e ]fi [\ j`[jk\ l^\i _X]k ]µc^\e[\ jpdgkfd\i1 F=K< JFDD< JA Jm ik m\[ Xk ]Xc[\ ` jµme Jm ik m\[ Xk jfm\ `^\ee\d M i\k d\^\k fib\k ef^\k M i\k `e`k`xk`mcµj =µck [`^ ki k Iµ^\k d\i\# \e[ [l gc\a\i ;ilbb\k d\i\ Xcbf_fc# \e[ [l Xck C ^ kxcc\e\ jxdd\e jbi`m i\jlckxk\k _\i1 J [Xe kfcb\i [l jki\jjk\jk\e )$ *- >iµe qfe\1 8]jcXgg\k e`m\xl% ;l \i `bb\ jki\jj\k ]fi k`[\e% *. $ -. >lc qfe\1 D\cc\de`m\Xl% ;l \i j jki\jj\k# Xk [l d ^µi\ ef^\k m\[ [\k% -/ $ 0- Iµ[ qfe\1?µak e`m\xl% ;l \i d\^\k jki\jj\k% ;l Yµi ^µi\ ef^\k m\[ [\k jkixbj% KXc f^j d\[ [`e c ^\# fd [\i \mk% bxe m i\ Xe[i\ ijx^\i k`c [`e\ jpdgkfd\i% >\ee\dje`kj[xejb\i\e jzfi\i +gf`ek# d\ej :8Ëj d\[c\dd\i ` je`k jzfi\i *-#gf`ek% C j d\i\ fd# _mx[ [l bxe ^µi\ g nnn%zx%[b&jki\jj Fd k\jk\e Jki\jj$k\jk\e \i cxm\k X] fm\ic ^\# [i%d\[% 9f E\kk\ijkiµd ]ix Jki\jj$bc`e`bb\e g?`cc\$ iµ[?fjg`kxc% K\jk\e ^`m\i [`^ \k fm\iyc`b fm\i _m`cb\ jki\jj$jpdgkfd\i [l _Xi# f^ [l bxe ] \e `e[`bxk`fe X] [`k jki\jj$e`m\xl c`^\ el% ;\i]fi \i [\k \e ^f[ `[\# Xk kx^\ k\jk\e d\[ a me\ d\cc\dild# ]%\bj% _m\i Xe[\e d e\[% / :8epk SÆT DIT KRYDS! ;l bxe c j\ d\i\ f^ Ôe[\ \e \c\bkife`jb l[^xm\ X] jki\jj$k\jk\e g nnn%zx%[b&jki\jj D N I V G O STEM kr. på t r o k e v ga 2 x rejse valget dk/

6 ASIM, MOHAMMAD KØBENHAVN SV, HDR), MBA, 34 ÅR BREDGAARD, CHRISTINA FREDERIKSBERG C., CAND.MERC. DESIGN & COMMUNI- CATION MANAGEMENT, 36 ÅR Brug 2 minutter og vind et rejsegavekort! Medlem af repræsentantskabet Medlem af bestyrelsen Value for Money Jeg vil fortsat arbejde ihærdigt for, at CA bevarer sin unikke position uafhængig af partipolitik og fagforeninger. CA skal i langt højere grad end i dag tilbyde sine medlemmer de rigtige værktøjer karriere, kompetence, forsikring) fremfor blot at være en administrativ a- kasse, der udbetaler dagpenge på vegne af staten. Tendenserne peger på at Danmark udvikler sig til et videnssamfund, hvorfor CA's berettigelse bliver mere og mere essentiel. CA's medlemmer er primært dem, der vil være med til at skabe dette videnssamfund, hvorfor CA's opgave også er at styrke det enkelte medlems kompetencer, netværk og værdisæt i denne retning. Alt sammen for at skabe kompetent og konkurrencedygtig arbejdskraft. Med andre ord, skabe tilfredse medlemmer og gøre dem attraktive for arbejdsmarkedet. Stem og vind Så er der valg til CA s repræsentantskab, og det er nu, at du skal bruge din indflydelse som medlem af CA a-kasse. Klik ind på med det samme og brug 2 minutter på at stemme på dine favoritkandidater. Du deltager samtidig i konkurrencen om 2 rejsegavekort på kroner. Rejsegavekortene kan bruges til både flybilletter og samlede rejser og kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderne får direkte besked den 31. marts. Der er sidste frist for deltagelse fredag den 26. marts klokken Coaching, karriereudvikling, uddannelse og netværk er blot nogle af de værktøjer, som vi fortsat skal tilbyde vores medlemmer. Så de medlemmer, der desværre mister deres arbejde hurtigt kommer igang igen. Og de, der ønsker nye udfordringer også kan få den nødvendige karriererådgivning og tilbud om karriereudviklende kurser, workshops og coaching. Det korte af det lange: "Value for Money"! CHO, HIU NGAN VALBY, CAND.MERC.DAT.), 36 ÅR Jeg stiller op som kandidat til repræsentantskabet for at påvirke CA til at være en a-kasse med fokus på medlemmernes personlige udvikling, specielt i kritiske perioder i karrieren. Jeg vil arbejde på, at CA skal fortsætte med at udvikle egne kompetencer for at give medlemmerne optimal sparring i forbindelse med kurser, netværk og rådgivning. Denne sparring bør være et springbræt for medlemmernes karriere og personlig udvikling. STEM OG VIND 2 x rejsegavekort på kr. Om valget Der er 38 opstillede kandidater blandt CA a-kasses medlemmer. De konkurrerer om de 13 pladser, der er på valg. De 13 kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De næste 10 kandidater bliver valgt som suppleanter. Ved stemmelighed trækkes der lod om pladserne af valgudvalget. Sådan gør du Du stemmer ved at gennemse kandidatlisten og udvælge de 13 kandidater, du mener, skal sidde i CA s øverste ledelse, Repræsentantskabet. Så går du ind på og afgiver dine stemmer. Du kan stemme på op til 13 kandidater, og du kan kun stemme en gang. Du skal opgive dit CPR-nummer ved afstemningen, så vi kan sikre, at du er medlem af CA, når du stemmer. Når du har afgivet din stemme, kan du opgive adresse, navn og telefonnummer, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen om de to rejsegavekort. Den 31. marts vil valgresultatet blive offentliggjort på CA s hjemmeside. CA ønsker alle et godt valg. BARSHØJ, ANNETTE GENTOFTE, MERKONOM I REGNSKAB, 55 ÅR En bedre service overfor medlemmer, der kommer ud for arbejdsløshed. Informere og forberede medlemmerne til det at være arbejdsløs. Udvikle det enkelte medlem samt sørge for at de har et godt netværk. BOECK, KATRINE SØBORG, MARKETING, KOMMUNIKATION, COACH, PSYKOTERAPEUT, 42 ÅR God service, forståelse, dialog, rummlighed, klarhed i kommunikation, god sparring til både ledige og folk i arbejde, kurser i det hele menneske på arbejde, lave priser, professionalitet. Jeg har været medlem af CA siden 1995, og altid haft gode oplevelser med a-kassen. Medarbejderne er hjælpsomme og udviser ikke den mistillid til ledige, som mange andre systemer kan forfalde til. Tillid er og bliver nøgleordet for dem, der vil klare sig som a-kasse. CHRISTENSEN, HEIDI ÅRHUS C, HA INT., 34 ÅR Udvikling af relevante kurser også for dem i arbejde! Skabe fornyelse og arbejde for en fremsynet strategi, så CA også i fremtiden kan leve op til konkurrencen, og ikke bliver "et støvet sted", som mange andre. Jeg har været medlem af a-kassen siden jeg blev færdig med at læse i '99. I mange år har jeg kendt CA som sparringspartner og indenfor det seneste år, har jeg i en tid som ledig, fået et mere indgående kendskab til a-kassen og den forskel de gør for medlemmerne. Dette har vakt min interesse for at gøre en aktiv indsats i CA. CHRISTENSEN, HENRIK KØBENHAVN S, MBA FRA CBS 1995, 45 ÅR Fremtidens A-kasse vil sandsynligvis være forskellig fra i dag. Generation Y stiller nye krav og har andre forventninger. Nye samarbejdsformer ændrer konkurrencesituationen. CA skal fungere som en 3-enighed: forening, styrelse og forretning. Min fokus vil være på det forretningsmæssige for at sikre CA en fort-

7 sat positiv udvikling i medlemsantal og ikke mindst medlemstilfredshed. CA skal bevise sit værd, når medlemmerne ikke har behov for CA! Mister man sit job er det afgørende, at man har en effektiv A-kasse. Medlemstilfredshed og loyalitet opbygges, mens medlemmer er i job: karriererådgivning, uddannelsestilbud, netværk, ekstra services som advokathjælp er områder, hvor CA for alvor kan distancere konkurrenterne og skabe en unik position der vil jeg lægge mine kræfter! CHRISTENSEN, POUL HUSTED FREDERIKSBERG, CAND. MERC., 49 ÅR Medlem af CA's repræsentantskab siden 2006 Som arbejdsløs i 2004/05 og aktiv i get- Ahead, har jeg af egen erfaring oplevet, hvor vigtigt det er at have en A-kasse, der proaktivt støtter og hjælper sine medlemmer til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et meget vigtigt element i denne sammenhæng er netværksgrupper som getahead, der kan fungere som støtte og hjælp i en ikke heldig situation. Jeg gik ind i repræsentatskabet med det formål at styrke indsatsen på dette område og lykkes. Desværre er vi i dag i en beskæftigelsesmæssig situation, hvor der igen er behov for, at CA har fokus på at hjælpe dem, som står uden arbejde mest muligt. Jeg kandiderer derfor til en ny periode i repræsentantskabet, hvor mit fokus vil være holde CA fast på dette arbejde. DAHL, KRISTINA ÅRHUS C, MARKEDSFØRINGSØKONOM, 25 ÅR Jeg vil arbejde for at opretholde og videreudvikle den gode a-kasse, som jeg mener, at CA er. Tilbud som karriererådgivning, kurser og gå-hjem-møder finder jeg utrolig værdifulde, og jeg vil yde en indsats for at få endnu flere spændende aktiviteter på programmet. Bl.a. vil jeg i repræsentantskabet arbejde for at få nogle flere tilbud omhandlende personlig udvikling. DRESMER-HANSEN, SØREN KØBENHAVN N, CAND. MERC. SOL, 38 ÅR Jeg vil kæmpe for tre kerneområder "CA-medlemmer skal have de bedste muligheder for, at skabe egen succes på det globale arbejdsmarked. Både dem med fast job, de ledige og Iværksætterne, Innovatører og jobskabere. Vi har brug for innovation og nye virksomheder. CA skal være bannerførende. CA-medlemmer skal have mulighed for de bedste efteruddannelser og opdateringskurser, så man har den bedste nye viden, matchende arbejdsmarkedet. De offentlige Væksthuse skal ikke kapre kunder og arbejdsopgaver fra de Selvstændige Private Konsulenter, og samtidig få statsstøtte. Det er ikke rimeligt og det skal der laves om på! God vind til alle og Tak for ordet! DUFKE, FLEMMING ROSENAA SILKEBORG, HANDELSHØJSKOLEN, 51 ÅR Jeg vil arbejde for at styrke CA's position i markedet, gennem at arbejde for et stærkt tilbud til medlemmerne, således at vi fastholder og ikke mindst udvider medlemsskaren. Der hvor CA gør det samme som "de andre", skal vi gøre det bedre, og vi skal turde gå nye veje og dermed få endnu mere "kant". ESTRUP, JENS HILLERØD, HD-R, 47 ÅR Medlem af CA s rekrutteringsudvalg under bestyrelsen og medlem siden Jeg vil arbejde for at CA forbliver den mest foretrukne a-kasse for medlemmer og har den største tiltrækningskraft for nye medlemmer, både kvalitets- som prismæssigt, indeholdt værditilbud som medlemmer efterspørger i en moderne og tidsvarende a-kasse. Dette måles løb ende i forhold til øvrige a-kasser, tilbud fra fagforeninger og øvrige der beskæftiger sig med sikring af job og privatøkonomi. Udover primært at være til for medlemmerne, er det min ambition at CA udfordrer myndigheder og brancheorganisationer samt blander sig i samfundsdebatten vedr. sikring af den enkeltes økonomi samt skabelse af job. FREDERIKSEN, JENS HØRSHOLM, MERKONOM I INDKØB, 50 ÅR Fastholde CA a-kasse som en af de bedste i landet.-.har selv været i kontakt med den så jeg taler af erfaring. CA skal også i fremtiden være for medlemmerne og medlemmerne skal høres. GRAVERSEN, LARS AXBOE ÅRHUS C, KANDIDAT I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, 27 ÅR Stemmer I mig ind i repræsentantskabet, vil jeg arbejde for følgende mærkesager: CA skal styrke sin position over for nyuddannede unge, så de nyuddannede årgange ikke tabes på gulvet på grund af den stigende arbejdsløshed. CA skal skabe bedre rammer for, at medlemmerne både de ledige og dem i arbejde kan hjælpe hinanden på tværs af netværk og kompetencer. CA's samarbejde med jobcentrene skal fungere så optimalt som muligt. Sidst, men ikke mindst vil jeg gøre mit bedste for, at CA forbliver en fagforeningsuafhængig a-kasse, der fortsat udvikler sine ydelser og sin profil med fokus på medlemmerne. HEGTMANN, ANNE HELLERUP, CAND.MERC. I DESIGN & COMMUNICATION MANAGEMENT 2001), 40 ÅR. Jeg ønsker at opstille som kandidat til CA's repræsentantskab, fordi jeg gerne vil bidrage til, at CA også blandt selvstændige bliver kendt og anerkendt som en dygtig sparringspartner med fokus på både din faglige og personlige udvikling. Jeg har været medlem af CA siden jeg dimitterede fra CBS. HOLM, PALLE HOBRO, HD REGNSKAB & ØKONOMISTYRING, 50 ÅR Udbygning af medlemstilbud. HOLMBÆK, ALLAN IKAST, HDR, 48 ÅR Medlem af CA's repræsentantskab siden Pt. arbejder jeg også i rekrutteringsudvalget og er medlem af uddannelsesudvalget for Markedsføringsøkonomer hos Erhvervsakademi MidtVest for CA. CA er en unik a-kasse med en bred vifte af tilbud til medlemmerne, som er med til at gøre vores a-kasse til en af Danmarks bedste og det uden at det koster ekstra. Jeg vil fremover fortsætte arbejdet for, at CA kan fastholde sit stærke fokus på medlemmernes behov. Det er vigtigt, at en organisation udvikler sig med tidens ånd, og at de tilbud, som CA giver medlemmerne, hele tiden udvikler sig. Jeg vil også arbejde for, at CA fortsætter sin gode kurs og forbliver en selvstændig a-kasse. Dette kræver en ekstra indsats af alle på grund af den skærpede konkurrencesituation lige nu. HØGSHOLM, GEOGINA MONGAYA KØBENHAVN S, CAND.MERC. DESIGN AND COMMUNICA- TION MANAGEMENT, 31 ÅR I mit unge medlemskab af CA har jeg allerede oplevet en dynamisk, innovativ og visionær tilgang i organisationen, og jeg har lyst til bidrage med mit til at realisere CAs fremtid. CA skal fortsat gå mulighedernes vej og vise hvordan en a-kasse også kan være: Det høje serviceniveau skal bevares. De gode medlemstilbud fortsat findes. Og nye idéer til CAs udvikling og medlemmers gavn skal sås og høstes. I repræsentantskabet vil jeg: fokusere på CAs muligheder for at vedblive at være en konkurrencedygtig a- kasse fokusere på konstruktive dialoger og diskussioner i repræsentantskabet såvel som med bestyrelsen JENSEN, JOHN ESCHRICHT SLAGELSE, HD O), 54 ÅR Er suppleant til repræsentantskabet Jeg vil arbejde for: At CA forbliver en fri og uafhængig a-kasse At CA forsat vil være en velkonsolideret virksomhed med en stærk profil At CA yder Full-Service med medlemmernes behov og interesser i fokus JENSEN, PETER TOPP AGEDRUP, MASTER IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION, 48 ÅR Fastholdelse af en selvstændig A-kasse med et højt serviceniveau, og som medlemmerne kan identificere sig med. Fortsætte den gode stil hvor der bliver en række tilvalgsprodukter i lighed med advokathjælp, som tilbydes medlemmerne.

8 JØRGENSEN, KIM M. SOELBERG KØBENHAVN S, MERKONOM, HR, 46 ÅR Jeg vil arbejde for en endnu bedre rådgivning for ledige kandidater, komme med flere utraditionelle jobsøgningsmuligheder som supplement til de almindelige annonceskrivninger. Der er en masse andre spændende muligheder, der ligger til højre ben. Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer! JØRGENSEN, PETER KARUP HELLERUP, HD-U, 53 ÅR CA's gode arbejde er fokuseret på Danmark. Jeg ønsker fokus ændret, så arbejdet i større udstrækning afspejler medlemmernes behov i en globaliseret verden. Mange arbejder nogle år i Danmark, nogle år i udlandet osv. Det medfører ikke bare lovbestemte krav om indog udmeldelse af CA, efterlønsbetalinger osv. I en arbejdsløshedssituation må horisonten for medlemmerne nødvendigvis også gå ud over grænserne. KRISTENSEN, MARTIN RAHBEK KØBENHAVN S, CAND. MERC. INT. BUSINESS, 34 ÅR For relevante tilbud om opkvalificering af såvel ledige som beskæftigede medlemmer og for stærke muligheder for at opbygge og benytte netværk i CA. For at CA kan indgå i konstruktive drøftelser med udbydere af jobsøgning så medlemmerne hjælpes bedst muligt videre efter en ledighedsperiode. LADEFOGED, BERIT HVIDOVRE, HDU), 43 ÅR Ved at være med til at skabe de bedste forudsætninger i en forandrelig verden, hvordan kan vi som leder/medarbejder sikre både vores job, og at virksomheden går godt, hvilke kvalifikationer skal jeg være i besiddelse af, i CA skal jeg kunne hente rette hjælp. LARSEN, NIELS JUEL VEJLE Ø, CAND.OECON., HDR), 47 ÅR Suppleant i repræsentantskabet Mentor Som selvstændig virksomhedskonsulent vil jeg især kæmpe for et selvstændigt CA. CA er en supergod a-kasse med mange relevante tilbud for medlemmerne og har derfor ingen grund til at søge fusion med andre a-kasser, hvor kvaliteten af ydelserne er langt dårligere. Jeg har for øvrigt selv været medlem af AAK for mange år siden. Samtidig vil jeg arbejde for flere tilbud til selvstændige og medlemmer med iværksættertrang. Her kan CA som en service-minded a-kasse virkelig gøre en forskel i forhold til andre a-kasser. Endelig vil jeg arbejde for udbredelse af mentorordningen, specielt i den vestlige del af landet. Som mentor har jeg selv oplevet, hvilken forskel mentorordningen kan betyde. LAURSEN, ANNA MARIE SULSTED, HD-UDDANNELSEN INDEN FOR ORGANISATION OG STRATEGISK LEDELSE, 2006, 46 ÅR Medlem af repræsentantskabet og nuværende medlem af bestyrelsen siden Jeg har været medlem af CA a-kasse siden 1986, og jeg har altid oplevet at få professionel rådgivning og god service. Når man ringer til a-kassen, møder man et rigtig levende og interesseret menneske i "den anden ende". Personlig kontakt og solid rådgivning har altid haft stor værdi for mig, og jeg vil derfor gerne fortsat medvirke til at skabe de politiske rammevilkår og forretningsplaner, som gør disse vigtige kerneydelser mulig. For mig at se, skal CA derfor fortsat fungere og positioneres som en selvstændig og innovativ a-kasse, der er på forkant med udviklingen inden for a-kasse virksomhed, både når det gælder tryghed, karriere- og kompetenceudvikling. LUND, HENRIK VALBY, CAND.SOC.CBP, 30 ÅR Jeg vil arbejde for at CA bliver en central spiller og sparringspartner i dansk erhvervsliv, hvilket giver indflydelse og dermed fordele for alle medlemmerne og jeres karrierer. Jeg vil arbejde for, at CA konstant udvikler sig og tilpasser organisationen, services og medlemstilbud til den aktuelle samfundsmæssige situation og dermed optimerer medlemmernes personlige udbytte og karrierer. Jeg vil arbejde for at de mange nyuddannede ledige ikke bliver tabt på gulvet, men hjulpet godt på vej med en målrettet indsats overfor erhvervsliv, fx via netværk, employee/employer events, videreuddannelse osv. VI skal hele tiden udfordre det eksisterende for at blive bedre DET vil jeg arbejde for så CA kan blive den bedste a-kasse i Danmark. LYHNE, DANIEL KØBENHAVN Ø, CAND.MERC.IMP, 29 ÅR Jeg vil arbejde for tre mærkesager: En stærk organisation, gennemsigtighed/ åbenhed og en a-kasse som er foran de andre. Først og fremmest, at repræsentantskabet sammensætter en progressiv bestyrelse, så CA hele tiden er foran konkurrenterne, for at CA kan bibeholde og tiltrække nye medlemmer for at styrke CA's markedsposition. Dernæst at skabe åbenhed og gennemsigtighed i repræsentantskabet og bestyrelsens arbejde for at få indsigt i virksomhedens intentioner og arbejde. Og endelig, at CA er med til at definere, hvad en a-kasse kan stå for, i form af produkter og ydelser. Det er vigtigt, at det gode arbejde i CA også fortsætter. Jeg mener, at kortsigtede interesser ikke må overskygge langsigtede mål, da det i sidste ende vil skade CA. NAKOTTE, SVEN KØBENHAVN NV, HD I AFSÆTNING OG UDENRIGSHANDEL, 33 ÅR Repræsentantskabet giver mulighed for at yde en aktiv indsats i CA s organisationsarbejde. Jeg ser det som min opgave at hjælpe CA igennem krisetiderne på en måde, som giver organisationen mulighed for at komme styrket og bedre end nogensinde før ud af den aktuelle økonomiske nedtur. Konkret betyder det at tackle udfordringen med at forøge CA s i forvejen høje serviceniveau, tiltrække nye medlemmer og sikre organisationens sunde økonomi. Derfor vil jeg fokusere og arbejde på medlemsrekruttering, kursustilbud og CA s effektivitet. NIELSEN, LARS VESTERGAARD ÅRHUS C, CAND.MERC.MARKETING, 28 ÅR Jeg vil primært arbejde for, at det årlige kontingent retfærdiggøres i form af de tilbud, som det enkelte medlem har mulighed for at melde sig til. Og så vil jeg respektere, at nogle vil være aktive, og nogle vil være passive, når de melder sig ind i en a-kasse. ROSE, SØREN HUMLEBÆK, AKADEMIØKONOM I LOGISTIK, 43 ÅR Medlem af Repræsentantskabet A-kassen er for mange en overset forsikring og for mange en vital forsikring, som kan redde en families økonomi i svære tider. Jeg vil være med til at sikre, at flere kender til de risici, der er ved ikke at melde sig ind i en A-kasse, og fortælle om goder og fordele ved et a-kassemedlemskab. Og styrke CA i forhold til andre A-kasser, så CA også fremover kan tilbyde mange nyttige aktiviteter for arbejdssøgende eller indenfor karriererådgivning. Det er vigtigt, at CA har muligheden for at sprede sine kontakter og aktiviteter ud i hele landet til så mange medlemmer som muligt det kan kun opnås ved at sikre større indflydelse. ROUSSIS, METTE HYLDGAARD VADUM, TOP GOVERNANCE I BESTYRELSE OG DIREKTION, BUSINESS INSTITUTE, AALBORG, 2007, 43 ÅR Jeg har været medlem af CA i 20 år. Da jeg blev selvstændig for 2 år siden, valgte jeg at fortsætte i CA. Jeg vil arbejde for en fortsat styrkelse af CA, som en innovativ a-kasse med en stærk profil. Jeg vil derudover arbejde for at styrke vilkårene for de selvstændige. Pga. stress og alvorlig udbrændthed har jeg "skiftet spor" for 3 år siden, og de erfaringer, jeg har gjort mig på godt og ondt vil jeg gerne bruge til at styrke CA's profil også på dette felt, hvor et medlem bliver uarbejdsdygtig i en periode, og har brug for rådgivning og hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. SLOT, CONNIE GLOSTRUP, CAND.MERC.AUD., 48 ÅR Jeg vil gerne arbejde for CA's fremtid som en selvstændig a-kasse med medlemsindflydelse. Mit bidrag vil blandt andet ligge indenfor strategi og udvikling samt en fast vilje til at opfylde formålene bedst muligt. Med min baggrund vil det være naturligt at tænke på økonomien og det enkelte medlems behov. Jeg arbejder seriøst med mine tillidshverv, hvorfor en stemme på mig vil være en aktiv stemme.

9 STAACK, HENDRIK GREVE, HDA), 46 ÅR CA er nået rigtigt langt i sit fokus på medlemmerne og deres behov. Som medlem af repræsentantskabet vil jeg arbejde for en endnu mere fremadsynet, medlemsstyret organisation, med større fokus på medlemmets arbejdsliv fra "Vugge til Grav", med de udfordringer vi alle står overfor, uanset hvor i arbejdslivet, vi befinder os. Stadigt større fokus på individet og værktøjer til selvudvikling skal hjælpe medlemmerne endnu bedre gennem et endnu længere og foranderligt arbejdsliv, for at skabe harmoni mellem arbejds- og privatlivet. Faglig og personlig udvikling er et "must" for at få og beholde et job på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det vil jeg arbejde for, at CA fokuserer på at ruste medlemmerne til, nu og i fremtiden. Jeg stiller op til CA's repræsentantskabsvalg, da jeg gerne vil have indflydelse på de beslutninger, som vedrører min a-kasse. Desuden kan jeg godt lide at engagere mig i aktiviteter udover jobsøgning og privatliv, da jeg også ser det som en god mulighed for at skabe nye relationer og få fagligt input fra medlemmer inden for andre faggrupper. THRANE, THEIS BOHOLT WINGAARD FREDERIKSBERG C, BA-BIFAG I KOMMUNIKATION FRA CBS + MEDIEØKONOM FRA IMMA, 35 ÅR CA skal fortsat være en stærk a-kasse og samarbejdspartner for nuværende og kommende medlemmer. Jeg vil arbejde for at styrke kursusmuligheder, netværk og konkrete tilbud til medlemmerne. Salg, marketing og kommunikationsmedarbejdere skal se CA som det naturlige valg og som en a-kasse, som tilbyder meget mere end kun dagpenge. af SØNDERGAARD, MARTIN ZELL, OTTO STORVORDE, HD A), 39 ÅR Medlem af det nuværende repræsentantskab. CA er i dag en utraditionel A-kasse, med en række forskellige tilbud til medlemmerne. Jeg vil arbejde for at disse tilbud kommer længere ud i landet, således at flere får glæde af denne del af medlemskabet. Samtidig vil jeg arbejde for at de nuværende tilbud fortsat vil blive forbedret og at nye skal komme til. THOMSEN, JUNE SEJRUP S. ÅRHUS N, CAND.LING.MERC I TYSK OG INT. MARKEDS- KOMMUNIKATION, 31 ÅR Jeg ønsker et øget fokus på uopfordret jobsøgning og netværk som vejen til job, og vil arbejde for at disse metoder i højere grad bliver anerkendt som effektiv jobsøgning. KØBENHAVN N, NATIONALØKONOM, 43 ÅR Jeg ser CA's skærpede konkurrencesituation som en spændende udfordring. Med min viden og erfaring vil jeg bidrage til at videreudvikle en konkurrencedygtig profil så CA også i fremtiden vil klare sig godt. Jeg har personligt draget meget nytte af CA's karriereudvikling og kursustilbud og jeg vil arbejde for at CA bibeholder og udvikler et attraktivt service tilbud til sine medlemmer. STEM OG VIND 2 x rejsegavekort på kr. SÆT DIT KRYDS! REPRÆSENTANTSKABSVALG 2010 inden fredag den 26. marts kl )

10 Lille

11 LavPULSpå arbejdsmarkedet

12 Mere i løn, TAK! E

13 gå-hjem-møder

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fra standardpakke til ambitiøs a-kasse

Fra standardpakke til ambitiøs a-kasse FRA STANDARDPAKKE TIL AMBITIØS A-KASSE Fra standardpakke til ambitiøs a-kasse Vores ambition er at få vores ledige medlemmer ud og indfri deres ambitioner - Michael Valentin, adm. direktør Fakta Medlemmer

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER DEM MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juli 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger De kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003 Salgschef - Salgsdirektør NR. 1038 Stærke salgs og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, relations skabende, stærk forhandler. Skarp kommunikator, målrettet Mini MBA,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere