Tilsynsrapport, Børnehuset Ørnebo, september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport, Børnehuset Ørnebo, september 2010"

Transkript

1 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 4 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse... 8 Kapitel 6: Bestyrelse

2 Kapitel 1: Indledning Lovgivning og målsætning Dagtilbudsloven 5 Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3 efterleves. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Ishøj Kommunes tilsynskoncept 1 (uddrag) Ishøj Kommunes udførelse af tilsynet bygger på en samarbejdsorienteret forebyggende tilgang, hvor den løbende dialog skal sikre udvikling og kvalitet i arbejdet på driftsstederne under CBU Endvidere skal denne tilgang medvirke til, at der handles tidligt, hvis et driftssted ikke lever op til lovgivning og Ishøj Kommunes målsætninger. Formål med tilsynet at få indblik i ledelsen af institutionen at få indblik i arbejdet med de obligatoriske lovområder og kommunale indsatsområder, herunder bl.a. kvalitetsrapportens handleplan at få indblik i organisering og strukturer i institutionen at få indblik i hvordan den anerkendende tilgang indtænkes og udmøntes i relationerne mellem barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen. I tilsynsrapporterne gives der anbefalinger og påbud. En anbefaling er et godt råd, som institutionen skal reflektere over. Et påbud gives hvis institutionen overtræder loven eller gældende regler, og praksis skal straks ændres. Kommunens tilsynsteam er sammensat af repræsentanter fra Center for Børn og Undervisning, PPR Center og Direktionssekretariatet for Børn og Kultur. I hvert team er der repræsenteret tre forskellige profiler. En ledelsesrepræsentant, en repræsentant fra kommunens konsulentkorps og en repræsentant med administrativ profil. Ledelsesprofilens rolle er at se institutionen fra et ledelsesperspektiv, den pædagogiske konsulents rolle er at anskue institutionen fra en pædagogisk vinkel og den administrative profil skal se institutionen fra et borgerperspektiv og med det administrative øje. Faktuelle oplysninger Tilsynet fandt sted: Møde med forældrebestyrelsen: Tilsynsteamet: 27. og 28. september 2010 Den 23. september 2010 Lisbet Lentz, Tommy Johansen, Merete Larsen, Marianne Gjelstrup og Marie- Louise Lassen Rapporten afleveret til institutionen (dd/mm) Den 3. november Vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget, september

3 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk Tilsynet bygger sin rapport på data indsamlet via observationer, samtaler og interviews. Observationerne skal ses som snapshots og øjebliksbilleder af hverdagslivet i Ørnebo. Tilsynet har observeret på alle stuer, på begge legepladser samt i fællesrum, og observationerne har fundet sted i hele åbningstiden. Tilsynet har iagttaget den pædagogiske praksis ved samlinger, ved måltider, planlagte aktiviteter, tidspunkter med fri leg inde som ude og samt ved åbne/lukke situationer. Derudover har tilsynet gennemført interviews med ledelse, personale og bestyrelse. Børnehuset Ørnebo består af to huse Kongeørnen og Kejserørnen. Hovedparten af lokalerne fremstår åbne og lyse og med relevant materiale og dokumentation i børnehøjde. I begge huse er der både vuggestuegrupper og børnehavegrupper, men det er ikke givet, at et barn kommer i børnehave i samme hus, som barnet har gået i vuggestue. Det er forældrene orienteret om via velkomstfolderen. De to huse har fælles morgenåbning og bliver slået sammen i ferier. Det betyder, at børnene kender voksne i begge huse. Tilsynet blev mødt venligt og imødekommende af både ledelse og personale. Det er tilsynets samlede indtryk, at Ørnebo er en institution med en tryg, behagelig og respektfuld atmosfære. Personalet møder børnene anerkendende og omsorgsfuldt. Børnene virker glade, initiativrige og interesseret i hinanden. Tilsynet oplever en god kontakt mellem personale og forældre, og et godt samarbejde i personalegruppen. Tilsynet får det indtryk, at personalegruppen har et godt samarbejde. Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved, at man både i teori og praksis vægter en inkluderende tilgang, således at alle børn kan blive deltagere i de fællesskaber, der hele tiden danner sig i løbet af dagen. Et andet kendetegn ved Ørnebos pædagogiske praksis er, at børns selvhjulpenhed og selvstændighed både er højt prioriteret og understøttet i dagligdagen. Den pædagogiske virksomhed er kendetegnet ved voksenstyrede handlinger blandet med børnenes egne aktiviteter og lege. Ledelsen lægger vægt på at vejlede og sparre med personalet om pædagogiske problemstillinger. Det finder bl.a. sted på faste stuemøder. Efter interviews med bestyrelsen og ledelsen, er det tilsynets indtryk, at Ørnebo har en engageret forældrebestyrelse, som har et godt og konstruktivt samarbejde med institutionernes ledelse og personale. Samlede anbefalinger: Herunder gives de samlede anbefalinger, som er fremkommet ved data og observationer indsamlet ved tilsynet. Baggrunden for hver enkelt anbefaling bliver uddybet senere i rapporten. Struktur: Tilsynet anbefaler, at det overvejes, hvorvidt det er muligt at organisere lukningen, således at der kun lukkes i et hus. Pædagogisk praksis: Tilsynet anbefaler, at det overvejes, hvordan personalet i Ørnebo kan koordinere og arbejde med de voksenstyrede aktiviteter, således at der ikke er for mange aktiviteter i gang på samme tid. Tilsynet anbefaler, at det overvejes, hvordan stuerne kan sammensættes, således at alle stuer har en personalesammensætning, der består af både pædagoger og medhjælpere. Tilsynet anbefaler, at det drøftes hvordan organisering, indhold og praksis skal være for det skoleforberedende arbejde. 3

4 Ledelse: Tilsynet anbefaler, at Ørnebo faciliterer et øget samarbejde imellem institutionen og sundhedsplejen med henblik på en tidlig forebyggende indsats. Tilsynet anbefaler, at hjemmesiden hurtigst muligt bliver opdateret Kapitel 3: Relationer Overordnet set oplever tilsynet et stimulerende pædagogisk miljø, hvor der hersker en rar og tillidsfuld atmosfære baseret på anerkendelse og hjælpsomhed. Personalet udviser en empatisk og indlevende måde at være sammen med børnene på. Anerkendelse bygger i Ørnebo på ligeværd. Af interviews med ledelse og personale og ud fra observationer kan tilsynet identificere, at det er en del af anerkendelsen, at man udviser empati for andre, og at man kan se tingene fra andres perspektiv. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at man er åben overfor, at andre kan have deres opfattelse af situationen og accepterer, at den måske er anderledes end ens egen opfattelse, uden at man er dømmende og irettesættende overfor den anden. Åbne lukke Der er fælles morgenåbning, som finder sted i Kejserørnen. Morgenåbningen foregår i en stille og rolig stemning, hvor personalet er til rådighed for forældrene, så de kan aflevere beskeder eller få svar på de spørgsmål, de har vedr. deres barn. Tilsynet oplever, at morgenåbningen er godt organiseret, og at der er klare aftaler om arbejdsfordelingen personalet imellem. Børnene tilbydes morgenmad, og der er to medarbejdere til stede. Den ene medarbejder spiser med børnene, mens den anden medarbejder drager omsorg for de øvrige børn, således at børnene oplever en stille og overskueligt start på dagen. Lukningen af Ørnebo finder sted i begge huse. I det omfang der er behov, eller det er hensigtsmæssigt, informerer personalet den enkelte forælder om, hvordan barnets dag har været. Ved lukkesituationen er der en hyggelig stemning, hvor børnene er gode til at lege sammen. Børnene søger også de voksne, som hele tiden er til rådighed. Selvom det er sent på dagen, opstår der næsten ingen konflikter. Tilsynet oplever, at alt er sat i rammer, så der ikke opstår tvivl om, hvem der varetager de enkelte opgaver. Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at det overvejes, hvorvidt det er muligt at organisere lukningen, således at der kun lukkes i et hus. Relationer mellem barn - voksen Det er tilsynets indtryk, at personalet har en grundlæggende viden om, at børns udvikling og læring hænger nøje sammen med kvaliteten af de relationer, som barnet indgår i. Det kan observeres ved, at personalet fremstår relationskompetente i den forstand, at de er gode til at etablere, fastholde og udvikle lærende og følelsesmæssige kontakter til børnene. Personalet har en grundlæggende respekt for det enkelte barns væremåde og perspektiv på verden, og børnene mødes anerkendende og empatisk. Det er tilsynets indtryk, at de voksne er glade for børnene og har tæt kontakt med dem, og at børnene er glade for og trygge ved de voksne. Tilsynet observerer, at personalet både i teori og praksis lægger vægt på en inkluderende tilgang. De voksne er kontinuerligt opmærksomme på, at børnene ikke bliver overladt til sig selv eller bliver ekskluderet fra de forskellige fællesskaber, der etablerer sig i institutionen. De voksne taler meget med børnene og er bevidste om, at de er aktive sprogformidlere. 4

5 De voksne løser konflikter ved at lytte til de børn, som er involveret, og ved at anvende et afdæmpet sprog der nedtrapper eventuelle konflikter, således at børnene ikke oplever skæld ud, irettesættelser eller nederlag. Det er markant, at institutionen prioriterer børns evne til selvhjulpenhed og selvstændighed højt. Det kan iagttages ved, at når et barn møder en praktisk udfordring, skal barnet først forsøge at løse udfordringen selv, inden barnet modtager hjælp og støtte fra den voksne. Det betyder bl.a., at børnene selv evner at tage overtøj på og deltager i borddækningen ved spisning. Personalet er hele tiden synligt og tilgængeligt for børnene, og de voksne er opmærksomme på, ikke at tale hen over hovedet på børnene. Relationer mellem voksen - voksen Tilsynet oplever, at der i personalegruppen er stor villighed til at bakke op omkring hinanden, sparre med hinanden og hjælpe hinanden i forskellige situationer. Personalet arbejder tilsyneladende godt sammen på stuerne, og der er i vid udstrækning en god kommunikation og klar arbejds- og rollefordeling mellem medarbejderne. Det er tilsynets indtryk, at de voksenstyrede temaer, der arbejdes med, bl.a. når der er samling, er resultat af fælles faglig holdning og planlægning. Af interviewene fremgår det, at personale og ledelse er i gang med at opbygge en organisationskultur, hvor det er legalt at fremsætte konstruktiv og anerkendende kritik, således at institutionen hele tiden kan udvikle og forny sig via refleksion. Tilsynet får det indtryk, at personalegruppen har et godt samarbejde. Relationer mellem barn barn Tilsynet oplever, at børnene generelt taler pænt og lytter til hinanden, når de leger og deltager i de forskellige aktiviteter. Børnene virker glade, initiativrige, hjælpsomme og interesseret i hinanden. Tilsynet oplever forholdsvis få konflikter mellem børnene. Når der opstår uenigheder mellem børnene, er de som regel gode ti selv at forhandle sig frem til løsninger, uden at nogen bliver ked af det. Tilsynet ser ikke indikatorer på, at børnene ekskluderer hinanden fra såvel de formelle som de uformelle fællesskaber, der kontinuerligt dannes i løbet af en dag i en daginstitution. Selv om børnene er forskellige i alder, etnicitet og kompetence, leder det ikke til eksklusion, men forskelligheden ses som en del af mangfoldigheden i det fælles liv. Kapitel 4: Pædagogisk praksis Med udgangspunkt i interviews med ledelse og personale samt konkrete observationer, er det tilsynets opfattelse, at institutionens pædagogiske linje er præget af en anerkendende tilgang, og at man vægter troværdighed og ansvarlighed højt. Personalet sætter ord på børnenes følelser, og anerkendelse handler for personalet om støttende kommunikation og talemåder. I Ørnebo er det væsentligt, at give børnene viden gennem oplevelser, gennem arbejdet med læreplanens forskellige temaer og gennem børnenes egne aktiviteter. Den overordnede pædagogiske linje og læreplanen har været drøftet på personalemøder. Selvom om læreplanen ikke bliver studeret hver dag, så er læreplanens intentioner og handlinger en central del af den pædagogiske bevidsthed og rygsæk, når den pædagogiske praksis bliver planlagt. Den konkrete pædagogiske planlægning finder sted på personale- og stuemøder. Ledelsen deltager kontinuerligt i disse møder, hvor de dels lytter til personalet og dels sparrer med personalet bl.a. om pædagogiske problemstillinger. Det er tilsynets indtryk, at det pædagogiske samarbejde de to huse imellem finder sted i større 5

6 og større udstrækning, fx oplevede tilsynet et fælles motorik- og rytmikforløb i et lokale på idrætscenteret. Når de mindste børn sover til middag, har de to huse en aftale om, at de øvrige børn opholder sig på én af de to legepladser. Det giver grundlag for legefællesskaber på tværs afdelingerne. Det er tilsynets opfattelse, at der er tale om en forholdsvis stærk rammesætning af pædagogikken, som er tilstræbt ens fra afdeling til afdeling. Det betyder, at tilsynet oplever, en høj grad af styring af den pædagogiske praksis og en stærk strukturering i institutionen. Det vil sige, at personalet bestemmer og vælger det pædagogiske indhold og hvordan praksis skal organiseres. I begge huse bestemmer og strukturerer personalet hverdagen med indholdstemaer, samlinger og aktiviteter, blandet med god tid til børns egen virksomhed og frie leg. Personalet lægger vægt på, at danne mindre grupper, når de arbejder med børnene, da det er personalets erfaring, at børnene trives, udvikles og lærer bedst, når grupperne er små og overskuelige. De fælles stue- og gruppesamlinger finder primært sted om formiddagen og ved spisesituationer. Samlingerne virker i hovedtræk godt planlagt og velorganiseret, og der er tale om et klart defineret pædagogisk indhold. Børnene forekommer at være aktivt deltagende i samlingerne, og personalet har et godt blik for, at indholdet skal være afvekslende og udfordrende, således at børnenes opmærksomhed og interesse hele tiden bliver holdt fanget. I et enkelt tilfælde observerede tilsynet imidlertid, at der blev sat for mange voksenstyrede aktiviteter i gang på samme tid med det resultat, at det blev vanskeligt at organisere og koordinere de forskellige forløb på en hensigtsmæssig måde. Personalesammensætning på stuerne er en blanding af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Ledelsen oplyser, at der tidligere var for få pædagoger ansat i institutionen. Det er der ændret på nu, hvor der er blevet ansat flere pædagoger. Tilsynet kunne imidlertid konstatere, at der på én af stuerne udelukkende er ansat pædagogmedhjælpere. På legepladsen ser det ud til, at børnene trives med legepladsens indretning. Børnene leger i små grupper spredt ud over hele området. De voksne er synlige og deltager aktivt i børns aktiviteter og lege, i det omfang det er pædagogisk hensigtsmæssigt. Der har tidligere været tradition for omfangsrig fotodokumentation i Ørnebo. Der blev taget mange billeder, men de havde mest karakter af information til forældrene eller fremstod som en slags udsmykning i institutionen. I dag tager personalet færre billeder af børn og begivenheder. Til gengæld prøver de at beskrive billederne, analysere og lære af dem, således at de bliver klogere på den pædagogiske praksis. Den løbende mundtlige evaluering er højt prioriteret og finder sted dagligt, og det er tilsynets opfattelse, at institutionen er i gang med at indtænke en fast praksis for, hvordan de mere systematisk evaluerer deres pædagogiske virksomhed. Pædagogiske læreplaner Personalet fortæller, at lærerplanen har stor betydning, og at den afspejler, den måde der arbejdes på i Ørnebo. Lærerplanen er ved at blive revideret, dette sker bl.a. på en personaledag, fordi alle skal bidrage og alle skal have ejerskab til den. Lærerplanen har anerkendelse og inklusion som de overordnede værdier. Ledelsen giver udtryk for, at det giver mening, at lærerplanen og børnemiljøvurderingen er slået sammen. Det skyldes, at 6

7 børneperspektivet er en vigtig del af lærerplanen og at børnemiljøvurderingens handleplan ligger i lærerplanen. Ledelsen har til den nye børnemiljøvurdering fået inspiration udefra til at inddrage børneperspektivet. 3 års vurdering Ørnebo oplever, at etableringen af sprogkorpset har medført en øget kvalificering og professionalisering af sprogarbejdet i kommunen. Det vil efter personalets opfattelse være hensigtsmæssigt, at sproggruppens indsats begynder allerede i 3 års alderen, da det ville fremme sprogarbejdet og give øget sproglig effekt. Personalet giver udtryk for, at det ikke giver mening at lave sprogtest på alle børn. Institutionen har et godt samarbejde med sprogpædagogen, og personalet sætter pris på den faglige sparring. Overgange dagtilbud/skole/sfo Ørnebo er i gang med at etablere storbørnsgrupper. Det er hensigten, at de kommende skolebørn regelmæssigt samles i en gruppe, hvor der vil være aktiviteter, som retter sig mod det kommende skoleforløb. Rammerne og det konkrete indhold vil blive planlagt i løbet af efteråret 2010, inden storbørnsgrupperne bliver implementeret fra Ørnebo har i samarbejde med distriktets øvrige dagtilbud og Gildbroskolen fastlagt strukturer, der bl.a. omfatter besøg hos hinanden. Institutionen oplever, at samarbejdet om overgangene fungerer godt. Kompetenceudvikling I Ørnebo lægges der vægt på, at den fælles faglige og personlige kompetenceudvikling hele tiden optimeres. Derfor prioriterer ledelsen kurser, hvor kompetenceudviklingen sker i hele personalegruppen, så der opnås et fælles vidensgrundlag. Dermed sker der en direkte kobling til institutionens pædagogiske praksis. Ved deltagelse i eksterne kurser prøver ledelsen, at få flere af sted af gangen, således at efterfølgende videndeling i højere grad muliggøres. Med hensyn til de kurser, der bliver udbudt af CBU, så fremhæver ledelsen sprog og begreb kurset samt inklusionskurset og stiller forslag om evt. at koble de to kurser sammen. Kvalitetsrapport Ledelsen fortæller, at kvalitetsrapportens handleplan bliver brugt som styreredskab, fx er sygefravær fast punkt på personalemøderne. Med udgangspunkt i interviewene er det tilsynets vurdering, at personalet ikke er klar over at nogle af de temaer, der bliver arbejdet med på personalemøderne udspringer af kvalitetsrapportens handleplan. Et medlem af bestyrelsen har lidt kendskab til kvalitetsrapportens temaer og refererer til sygefravær og uddannelsesniveauet som kvalitetsrapportens indsatsområder. Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at det overvejes, hvordan personalet i Ørnebo kan koordinere og arbejde med de voksenstyrede aktiviteter, således at der ikke er for mange aktiviteter i gang på samme tid. Tilsynet anbefaler, at det overvejes, hvordan stuerne kan sammensættes, således at alle stuer har en personalesammensætning, der består af både pædagoger og medhjælpere. Tilsynet anbefaler, at det drøftes hvordan organisering, indhold og praksis skal være for det skoleforberedende arbejde. 7

8 Kapitel 5: Ledelse Ledelsesteamet består af institutionslederen og to afdelingsledere. Afdelingslederen i Kongeørnen er på barselsorlov, og afdelingslederen i Kejserørnen har sagt sin stilling op fra midten af oktober Lederen og afdelingslederen i Kejserørnen deltog i interviewet. Ledelsen fortæller, at der efter sammenlægningen skulle skabes et ledelsesrum, og at denne periode i høj grad var præget af situationsbestemt ledelse. Da begge afdelingslederstillingerne var besat, blev der hyret en konsulent med henblik på at skabe et ledelsesteam med en fælles forståelse, og med henblik på at vise tydelighed i ledelse. Ledelsen gør meget ud af, at informere personalet om ledelse fx via oplæg på personalemøder, og det er ledelsens oplevelse, at personalet tager ledelse seriøst. Det har været en udfordring, at definere hvem der har ansvaret for de administrative opgaver. Som det er nu, ligger de fleste administrative opgaver hos lederen, mens personaleledelse er placeret hos afdelingslederne. En del opgaver er uddelegeret til personalet, det gælder også en del af ledelseskompetencen, hvilket betyder, at personalet i nogle situationer er selvledende. Det er ledelsens opfattelse, at det kan lade sig gøre, fordi ledelsen har tydeliggjort rammer og retning, og fordi alle bruger årshjulet som styringsværktøj. Det er tilsynets indtryk, at det er klart for personalet, hvem i ledelsen der varetager de forskellige ansvarsopgaver. Ledelsen nævner, at der i forbindelse med børnemiløvurderingen er blevet udarbejdet en sorg/kriseplan. Ledelsen nævner, at man i Ørnebo godt kunne tænke sig at optimere samarbejdet med Familecenteret omkring den tidlige indsats. Derfor er Ørnebo interesseret i at etablere et øget samarbejde med sundhedsplejen omkring mødregrupper, således at der bliver skabt en fælles koordineret indsats om det forbyggende arbejde. Ledelsen nævner, at den største administrative udfordring er hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke kommet op at køre efter sammenlægningen, og der er ikke lavet en plan for, hvordan den skal opdateres. Ledelsen fortæller, at de har en meget engageret personalegruppe, der deltager i mange ting, også udenfor huset. Det giver udfordringer i forhold til, hvornår man skal involvere sig, og hvornår, man af hensyn til belastningsgraden, skal prioritere det daglige arbejde. Lederen er klar over, at den kommende tid, hvor ingen af husene har en afdelingsleder, bliver en udfordring. Derfor er hun begyndt at tænke i kommende ledelsesstruktur, som endnu ikke er defineret, denne tanke bakkes op af tilsynet, og fra centralt hold er vi klar med sparring. Det er tilsynets overordnede indtryk, at der er i Ørnebo er en tydelig ledelse, og at ledelsen bliver bakket op af personalet. Tilsynet har via de to interviews med henholdsvis personale og ledelse bemærket, at ledelse og personale har en fælles forståelse af Ørnebos værdier, rammer og retning. Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at Ørnebo faciliterer et øget samarbejde imellem institutionen og sundhedsplejen med henblik på en tidlig forebyggende indsats. Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at hjemmesiden hurtigst muligt bliver opdateret. 8

9 Kapitel 6: Bestyrelse Ørnebo har en fuldtallig forældrebestyrelse. To gange om året holder institutionen velkomstmøde for nye forældre. På dette møde deltager en repræsentant fra bestyrelsen. Mødet bliver bl.a. brugt som grundlag for at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, hvilket fungerer fint. Bestyrelsen holder fire møder årligt. Der er mange sager, der skal drøftes, så det har været nødvendigt at introducere et årshjul, så bestyrelsen kommer rundt om alle sager, der skal drøftes i løbet af året og sikrer, at de samme emner ikke bliver drøftet flere gange. Årshjulet er nyt, men ser ud til at fungere efter hensigten. Det er formanden, der sender dagsordenen ud til møderne. Dagsordenen er lavet i samarbejde med lederen. Det går på skift, hvem der er dirigent og referent på møderne. Lederen læser referatet igennem, inden det bliver godkendt og hængt op på opslagstavlen. Hjemmesiden er under udarbejdelse, ellers vil det være oplagt at lægge referatet der. Bestyrelsesmedlemmerne har stor tillid til det pædagogiske arbejde, der foregår i Ørnebo, og de føler, at de har tilstrækkelig indflydelse. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om budgettet på møderne, og formanden får jævnligt et budgetudskrift. Som udgangspunkt føler bestyrelsen sig godt orienteret, men har ikke været med til at træffe valg og prioritere fordeling af budget. Der er altid en fra bestyrelsen med ved ansættelsessamtaler Formanden for bestyrelsen er som regel med til de to årlige møder med det politiske niveau. Han fortæller, at det seneste møde var rigtig godt. Det var et involverende møde, hvor bestyrelsesmedlemmerne deltog i en budgetprioriteringsøvelse. Nogle af de forslag, der kom ud af mødet, kunne man se afspejlet i sparekataloget. Budgetmøderne i efteråret har ikke været spændende, da der har været for meget envejskommunikation. De nye medlemmer af bestyrelsen vil gerne deltage i kurset for nye bestyrelsesmedlemmer, men pointerer vigtigheden af, at datoen for kurset bliver meldt ud i god tid. Efter interviews med bestyrelsen og ledelsen, er det tilsynets opfattelse, at Ørnebo har en engageret forældrebestyrelse, der har et godt og konstruktivt samarbejde med institutionernes ledelse og personale. 9

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Peberkværnen, 2010

Tilsynsrapport, Peberkværnen, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 4 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 6 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Bøgely, 2010

Tilsynsrapport, Bøgely, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 5 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 5 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Trækronerne 2010

Tilsynsrapport, Trækronerne 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Tilsynsrapport, Vuggestuen Gadekæret, 2010

Tilsynsrapport, Vuggestuen Gadekæret, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Universet, 2010

Tilsynsrapport, Universet, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Troldebo, 2009

Tilsynsrapport, Troldebo, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 4 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 5 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport, Dagplejen, 2010

Tilsynsrapport, Dagplejen, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Solsikken Dato: 8. juni 2012 Tilsynskonsulent: Britta Bartelt Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia 13. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for vuggestuen

Nyhedsbrev for vuggestuen Nyhedsbrev for vuggestuen Januar 2015 Kære forældre Fastelavn Mandag den 16. februar fejrer vi fastelavn. Arrangementet foregår om formiddagen, og det er kun børnene, der deltager. Børnene må meget gerne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Opsamlingsbesøg Der er afsat 2 dage til opsamling/evaluering og fremtidssikring i hvert børnehus.

Opsamlingsbesøg Der er afsat 2 dage til opsamling/evaluering og fremtidssikring i hvert børnehus. Legepilot projekt. Børneinstitution Abildgård har etableret et projekt som er funderet i fælleslege i uderummet med særligt fokus på legepladsen. Det pædagogiske fokus har sit afsæt i bevægelsesglæde og

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Referat fra pædagogisk tilsyn

Referat fra pædagogisk tilsyn Referat fra pædagogisk tilsyn Dato for tilsynsbesøget: 10. februar 2016 Institutionens navn: Helsingør Børneasyl Ledernes navn: Susanne Jensen, Desuden var souchef, Susanne Beligiannis og repræsentant

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Referat fra informationsmøde for nye forældre

Referat fra informationsmøde for nye forældre Referat fra informationsmøde for nye forældre D 18. juni afholdte børnehaven et informationsmøde for nye forældre. Mødet blev bl.a. afholdt på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor vi kunne

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Naturbørnehaven Mols Bjerge. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 1 Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer,

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Sct. Georg gårdens vuggestue Dato: 29. marts 2012 kl. 10-13 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere