Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger"

Transkript

1 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2012, og 34 a, stk. 1-3, 47, stk. 1, 51, 61, stk. 1, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 14. juli 2012, og efter bemyndigelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, jf. 14, stk. 1-3, i dyrlægeloven. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) "Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale": At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelse, der er fastsat i bekendtgørelsen. 2) "Frivillig sundhedsrådgivningsaftale": At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse ikke overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelser, der er fastsat i bekendtgørelsen. 3) "Besætning": Den eller de kvægbesætninger, der er registreret på et CHR-nummer. 4) "Besætningsdyrlæge": Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr. 5) "Stedfortræder": Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær. 6) "Audit": Den systematiske og dokumenterede proces, hvorved besætningsdyrlægen gennemgår den besætningsansvarliges egenkontrolprogram, herunder dokumentation for egenkontrollens gennemførelse, samt handlinger i forhold til det, der er beskrevet i egenkontrolprogrammet. 7) "Fagkonsulent": En konsulent med naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig uddannelse. 8) "Staldskole": En sammenslutning af 5-8 besætninger i kategori Almindelig rådgivning med basisaftale om sundhedsrådgivning. 9) "Besætningsdiagnose": Diagnosen for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer. 10) "Forskrift": En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat. 11) "Kritisk symptom": Et symptom, som medfører, at en dyrlæge skal tilkaldes. 12) "Mælkeleverende kvægbesætninger": Kvægbesætninger, som leverer mælk til konsum samt de kvæg af malkekvægrace, der hører til besætningerne. 13) "Risikodyr i mælkeleverende besætninger": Følgende grupper af dyr: a) Nykælvere (alle køer, der har kælvet indenfor 5-19 dage), b) kalve (født indenfor 5-19 dage før rådgivningsbesøget/statusbesøget) og c) køer før goldning ( dage før forventet kælvning). 14) "Risikodyr i ikke-mælkeleverende besætninger": Følgende grupper af dyr: a) Køer, der har kælvet siden sidste rådgivningsbesøg og b) kalve, der er født siden sidste rådgivningsbesøg.

2 Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. 4. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer. Stk. 2. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige kvæg på CHR-nummeret. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 2. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning. 5. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier: 1) 100 køer eller 2) 200 handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet. Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis der ikke findes kvæg på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. 6. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i 5, stk Hvis den ansvarlige for besætningen indgår aftale om frivillig sundhedsrådgivning, jf. 6, skal denne udføre egenkontrol med dyrevelfærd i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd. 8. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. 5 og 6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 9. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører.

3 11. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR. Placering af besætninger i rådgivningskategorier 12. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori Ekstra rådgivning, jf. dog a. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at en besætning placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår kvæg, eller 2) besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. 15 a. 12 b. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, placeres i kategorien Ekstra rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 12 a, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. 15 a, i de forløbne 12 måneder. 12 c. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, placeres i kategorien Almindelig rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 12 a, stk. 1, nr. 1, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. 15 a, i de forløbne 12 måneder. 13. Efter opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning og efterfølgende indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning fortsætter besætningen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forhold, der i henhold til 12 a kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering i kategorien Skærpet rådgivning. Stk. 3. Hvis der for en besætning, for hvilken der er indgået en aftale om frivillig sundhedsrådgivning, går mere end 12 måneder fra opsigelse af denne aftale til indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, placeres besætningen i kategorien Ekstra rådgivning. 14. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning, kan besætningen flyttes til kategori Almindelig rådgivning inden 12 måneder på baggrund af en dyrlægeerklæring, jf. 15. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf , når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse.

4 15. Besætningsdyrlægen kan på begæring fra den besætningsansvarlige udfærdige en erklæring, jf. 14, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Besætningen overskrider ikke de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed, jf. 15 a og 15 c, 2) den ansvarlige for besætningen fører optegnelser over anvendelsen af lægemidler i besætningen i overensstemmelse med gældende regler, 3) der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd for besætningen, og 4) den ansvarlige for besætningen oplyser, at der ikke er a) verserende sager om overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr eller b) afgjorte sager herom, som indenfor de seneste 12 måneder har ført til bøde eller dom. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal med sin underskrift bekræfte rigtigheden af de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 4. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare erklæringen og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i mindst 1 år efter indberetning, jf. stk. 4, og skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om udstedelse af erklæringen på hvorefter besætningen kan ændre kategori. 15 a. Der fastsættes hvert år nationale grænseværdier for antibiotikaforbrug for kvæg, jf. stk. 3. Stk. 2. Grænseværdierne angives i ADD (daglig standarddosis til et dyr ifølge medicindatabasen Vetstat) pr. 100 dyr pr. dag. Stk. 3. Grænseværdierne er fra og med den 1. januar 2011: 1) Handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet: 1,2 ADD pr. 100 dyr pr. dag. 2) Køer: 2,1 ADD pr. 100 dyr pr. dag. 15 b. Antibiotikaforbruget opgøres for de besætninger, der er omfattet af bekendtgørelsen, jf. 1, ud fra registreringer i Vetstat som et gennemsnit over 9 måneder i ADD pr. 100 dyr pr. dag fordelt på hver af de to grupper, der er nævnt i 15 a, stk. 3. Stk. 2. For handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, opgøres antibiotikaforbruget som den registrerede mængde antibiotika i ADD for aldersgruppen, i forhold til antallet af dyr pr. dag i aldersgruppen. Stk. 3. For køer opgøres antibiotikaforbruget som den registrerede mængde antibiotika i ADD for aldersgruppen i forhold til antallet af dyr pr. dag i aldersgruppen. Stk. 4. Ved et antibiotikaforbrug over en grænseværdi forstås et antibiotikaforbrug opgjort som et gennemsnit over 9 måneder, der ligger over den grænseværdi, som gælder på den dato, jf. 15 a, hvor 9 måneders perioden udløber. 15 c. Der fastsættes nationale grænseværdier for dødelighed for kalve og køer. Stk. 2. Grænseværdierne, jf. stk. 1, fastsættes til: 1) Kalve: 20 % 2) Køer: 14 %. Stk. 3. Ved dødelighed over en grænseværdi forstås en dødelighed opgjort som et gennemsnit over 12 måneder, der ligger over den grænseværdi, der gælder i det kalenderår, hvor 12 måneders perioden udløber. Kapitel 3 Basisaftale

5 16. Den ansvarlige for besætningen kan indgå en af følgende basisaftaler om sundhedsrådgivning: 1) Aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, jf , eller 2) aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg. 18. Besætningsdyrlægens rådgivning skal mindst omfatte besætningens dyrevelfærd. Stk. 2. Hvert rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal forud for hvert rådgivningsbesøg udtrække de nøgletal for besætningen, der er relevante for rådgivningen. 19. Besætningsdyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der fremgår af bekendtgørelsens bilag Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde: 1) Beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog 19, stk. 3, 2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret ved rådgivningsbesøget, og 3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 22. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 23. Til besætninger, der er omfattet af en basisaftale om sundhedsrådgivning, kan besætningsdyrlægen kun ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarlige til efterbehandling samt til behandling af en gruppe af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i indtil 5 dage. Tværfaglig sundhedsrådgivning

6 24. Der kan indgås aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning, Ekstra rådgivning og Almindelig rådgivning. 25. Aftalen skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, jf , med samtidig deltagelse af en fagkonsulent. Sundhedsrådgivning med staldskole 26. Der kan indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole for besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning, jf. dog 14, stk Aftalen skal mindst omfatte 1) Et årligt rådgivningsbesøg, jf , og 2) deltagelse i staldskole. 28. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et årligt staldskolebesøg. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere. 29. Et staldskolebesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder (facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år. Stk. 2. Tovholder skal være en dyrlæge eller en fagkonsulent. Stk. 3. Tovholder skal have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det, som er beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Dokumentation for gennemført kursus skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. 31. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at 1) der indkaldes til staldskolebesøg, 2) det relevante materiale sendes til staldskoledeltagerne forud for besøget, 3) tovholder udarbejder en rapport, jf. bilag 4, på baggrund af staldskolebesøget, og at 4) rapporten inden 8 dage efter besøget sendes til staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen, med mindre denne er tovholder. Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal udpege mindst én løsningsmodel, jf. bilag 4, afsnit B, som skal gennemføres i besætningen inden næste staldskolebesøg. 32. Den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen skal opbevare staldskolerapporten i mindst 2 år. Staldskolerapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Kapitel 4 Tilvalgsmoduler 33. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige henholdsvis rådgivningsbesøg og statusbesøg.

7 Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg og statusbesøg gennemføres. 34. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på Dyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der er anført i bilag Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved alle rådgivningsbesøg og statusbesøg. 38. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen. Stk. 2. Optegnelser, der er foretaget siden sidste rådgivningsbesøg eller statusbesøg, skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg/statusbesøg. 39. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog 48, stk. 2, udarbejde en skriftlig rapport, jf. 48 (tilvalgsmodul 1) og 58 (tilvalgsmodul 2). Stk. 2. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige. 40. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten. 41. Ved opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning, jf. 9, skal besætningsdyrlægen på baggrund af rapporterne fra det seneste år udarbejde en skriftlig statusrapport for besætningen. Stk. 2. Rapporten skal indeholde: 1) En samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens velfærds- og sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, staldforhold, fodring og produktion, samt 2) evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og af det samlede medicinforbrug samt øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest ved aftalens ophør udlevere rapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand.

8 Stk. 4. Statusrapporten kan dog udelades, hvis opsigelsen sker i forbindelse med skift mellem dyrlæger med samme praksisnummer. 42. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporter, jf. 39 og 41, i mindst 2 år. Rapporterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 43. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen. Stk. 2. Journalen skal indeholde: 1) Oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes, 2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige, 3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet, 4) konklusioner på alle rådgivnings- og statusbesøg, og 5) kopi af rapporter. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 44. Når en anden dyrlæge, jf. 33, udfører rådgivnings- eller statusbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter besøget sende kopi af konklusioner, jf. 43, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen. Tilvalgsmodul En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg. 46. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategori Almindelig rådgivning omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategori Almindelig rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg. 47. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned, i forbindelse med udarbejdelse af rapport, jf. 39, skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6. måned, i forbindelse med udarbejdelse af rapport, jf. 48, skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag Rapporten, jf. 39, skal indeholde: 1) Beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog 35, stk. 3,

9 2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret siden sidste rapport, 3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 3, 4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 5, siden sidste rapport, 5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i de seneste 3 måneder, 6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i de kommende 3 måneder, 7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle, 8) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner beskrevet i den seneste rapport, 9) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, og 10) aftalte handlingsplaner for de kommende 3 måneder på baggrund af nr Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. 45, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 4. måned. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategori Almindelig rådgivning, jf. 46, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned. Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, skal kun beskrives og vurderes i rapporten to gange årligt. 49. Til besætninger med tilvalgsmodul 1 må dyrlægen højst ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarliges anvendelse i følgende antal dage: 1) Til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, som må forventes at blive angrebet af en sygdom, for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose: 35 dage til besætninger i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning og 42 dage til besætninger i kategorien Almindelig rådgivning. 2) Til behandling i besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, som må forventes at blive angrebet af en sygdom, for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose: 63 dage. 3) Til efterbehandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og som dyrlægen har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr: 5 dage. 4) Til behandling af en gruppe af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose: 5 dage. 5) Til efterbehandling af køer for en sygdom, som dyrlægen selv har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr: 5 dage. Stk. 2. Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage. Tilvalgsmodul En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg:

10 1. Besætninger med færre end 50 køer: 18 rådgivningsbesøg. 2. Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 8 statusbesøg. 3. Besætninger med flere end 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 34 statusbesøg. Stk. 2. Hvis en besætning som nævnt i stk. 1, nr. 3, udelukkende er placeret i Skærpet rådgivning eller Ekstra rådgivning, fordi besætningens antibiotikaforbrug har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. 15 a, skal aftalen dog årligt omfatte mindst 18 rådgivningsbesøg og 17 statusbesøg. Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR. 51. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg: 1. Besætninger med færre end 50 køer: 12 rådgivningsbesøg. 2. Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 6 statusbesøg. 3. Besætninger med flere end 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 14 statusbesøg. Stk. 2. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR. 51 a. De i 50, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal fordeles jævnt over året således, at der gennemføres mindst 4 rådgivningsbesøg pr. kvartal. Stk. 2. De i 51, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal fordeles jævnt over året således, at der gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg pr. kvartal. 52. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for ikke-mælkeleverende kvægbesætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning eller Ekstra rådgivning omfatte mindst 18 årlige rådgivningsbesøg. For besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning skal aftalen omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg. 53. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 6, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned, i forbindelse med udarbejdelse af rapport, jf. 58, skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 6, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6. måned, i forbindelse med udarbejdelse af rapport, jf. 58, skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag a. Et statusbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag Til besætninger, der er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, kan dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarlige til: 1) Behandling i indtil 35 dage, jf. dog stk. 2, af de af besætningens kvæg, der forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, 2) efterbehandling i indtil 5 dage af kvæg for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og som dyrlægen har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr, og 3) behandling i indtil 5 dage af en gruppe af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose.

11 Stk. 2. Dyrlægen kan ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarliges behandling af besætningsdiagnoser til anvendelse i indtil 9 måneder, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og Videncenter for Landbrug, Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i Dyreregistrering. 2) Besætningsdyrlægen har indberettet til at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af lægemidler til Dyreregistering. 3) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage. Stk. 3. Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og stk. 2, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage. 55. Besætningsdyrlægen eller anden dyrlæge, jf. 33, kan stille besætningsdiagnose for en sygdom i besætningen, når følgende betingelser dokumenteres at være opfyldt: 1) Sygdommen er regelmæssigt forekommende i besætningen, og 2) sygdommen er karakteriseret ved flere specifikt beskrevne symptomer. Stk. 2. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose beskrive målsætning og handlingsplan med henblik på at reducere sygdommens forekomst i besætningen. 56. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose udlevere udførlig skriftlig instruktion til den ansvarlige for besætningen. Instruktionen skal mindst omfatte følgende: 1) Beskrivelse af de undersøgelser, som den besætningsansvarlige skal foretage, 2) beskrivelse af de symptomer, som den besætningsansvarlige skal have konstateret med henblik på at bekræfte tilstedeværelse af besætningsdiagnosen, 3) eventuelle kritiske symptomer, som skal medføre, at dyrlægen tilkaldes, 4) forskrift, jf. 2, nr. 10, og 5) eventuelle krav om udtagelse af mælkeprøve, jf. 57, før behandling indledes. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af den udleverede instruktion i journalen, jf Når dyrlægen i en forskrift vedrørende yverbetændelse foreskriver behandling med andre antibiotika end simple penicilliner, skal den besætningsansvarlige eller dyrlægen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes. Mælkeprøven skal analyseres af dyrlægen eller af et laboratorium med en akkrediteret undersøgelse. Stk. 2. Hvis resultatet af analysen medfører, at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen. 58. Rapporten, jf. 39, skal indeholde: 1) Beskrivelse af auditeringen af de i bilag 2 nævnte punkter, jf. dog 35, stk. 3, 2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret siden sidste rapport, 3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 2, 4) sammenfatning af indholdet, der er nævnt i bilag 6 og bilag 7, siden sidste rapport, 5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i de seneste 3 måneder, 6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i de kommende 3 måneder, 7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle,

12 8) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner beskrevet i den seneste rapport, 9) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, og 10) aftalte handlingsplaner for de kommende 3 måneder på baggrund af punkterne 4-9. Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, skal kun beskrives og vurderes i rapporten to gange årligt. 59. Den ansvarlige for besætningen skal efterleve de instruktioner, jf. 56, stk. 1, som dyrlægen har udleveret til brug for behandling af sygdomme, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose. Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 60. Med bøde straffes den, der overtræder 4, stk. 1 og 2, 5, stk. 1, 7 og 8, 9, stk. 2, 10, 15, 17-23, 25, 27-32, 33, stk. 2, 34, stk. 2, 35-40, 41, stk. 1-3, og Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til 4, stk. 3 eller 5, stk. 2. Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 786 af 25. juni 2010 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger med senere ændringer. Bilag 1 Aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger (Skal udfyldes med blokbogstaver) Besætning Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: CHR-nr.: Besætningsdyrlæge Navn: Autorisationsnr.: Praksisnr.: Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.:

13 Besætningen består af køer, antal: handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, antal: Aftaletype (afkrydses) Tværfaglig sundhedsrådgivning Sundhedsrådgivning med staldskole Tilvalgsmodul 1 Kun handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, på ovenstående CHR-nr. Tilvalgsmodul 2 (ordineringsperiode 35 dage) Tilvalgsmodul 2, lægemiddelanvendelse registreres i Dyreregistrering (ordineringsperiode 9 måneder) Undertegnede har den.. indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Besætningsansvarlig: Navn: Besætningsdyrlæge: Navn: Adresse:. (Underskrift) Adresse:. (Underskrift) Bilag 2 Audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd Besætningsdyrlægens audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd skal omfatte følgende forhold: 1. Om der foreligger et egenkontrolprogram for besætningen. 2. Om egenkontrolprogrammet er dækkende for besætningen. 3. Om den ansvarlige for besætningen følger sit egenkontrolprogram, herunder om

14 der foreligger dokumentation for egenkontrollens gennemførelse. Bilag 3 Rådgivning om dyrevelfærd 1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed 2. Resultatet af audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd i henhold til auditplanen 3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg 4. Vurdering af mulige fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder fodring, klima, staldforhold og produktion. Rådgivningen skal målrettes de konkrete forhold i besætningen, således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden. Bilag 4 Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole) A. Staldskolebesøget skal omfatte: 1. Gennemgang og vurdering af besætningens dyrevelfærd i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg 2. Gennemgang og vurdering af forhold, som har betydning for besætningens dyrevelfærd 3. Gennemgang af løsningsmodeller, som er iværksat siden sidste staldskolebesøg B. Samlet vurdering på baggrund af afsnit A med henblik på identifikation af mulige indsatsområder til forbedring af dyrenes velfærd: 1. Hver deltager skal beskrive en løsningsmodel for hvert af de udpegede indsatsområder 2. Den ansvarlige for besætningen skal vælge mindst en løsningsmodel, som den besætningsansvarlige forpligtiger sig til at implementere i besætningen

15 C. Tovholder afslutter staldskolebesøget med udarbejdelse af staldskolerapport Bilag 5 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1 A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte: 1. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand. Alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler, skal gennemgås ved hvert rådgivningsbesøg. 4. Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion. B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug 2. Produktionsdata 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser. 4. Bemærkninger fra kødkontrollen 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer. Bilag 6

16 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2 A.Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte: For mælkeleverende kvægbesætninger: 1. Klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. 2, nr. 13: a. nykælvere, b. kalve og c. køer før goldning (undersøgelsen skal foretages før koen goldes). For nykælvere og køer før goldning skal den kliniske undersøgelse mindst omfatte: - generel vurdering af koens almentilstand - yver - skede og bør hos nykælvere - vurdering af huld - CMT-test fra lakterende køer. CMT-testen kan foretages af den besætningsansvarlige før rådgivningsbesøget, såfremt den besætningsansvarlige informerer dyrlægen om resultatet af testen ved rådgivningsbesøget. For kalve skal dyrlægens kliniske undersøgelse mindst omfatte en generel vurdering af kalvens almentilstand og palpation af navleregionen. 2. Vurdering af kvæg, som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. 3. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg. For ikke-mælkeleverende kvægbesætninger: 1. Klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. 2, nr. 14: a. nykælvere og b. kalve. For nykælvere skal den kliniske undersøgelse mindst omfatte en vurdering af koens almentilstand og huld. For kalve skal dyrlægens kliniske undersøgelse mindst omfatte en generel vurdering af kalvens almentilstand og palpation af navleregionen. 2. Vurdering af kvæg, som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. 3. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg.

17 B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug 2. Produktionsdata 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser 4. Bemærkninger fra kødkontrollen 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer. Bilag 7 Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer) Gennemgang af besætningen skal omfatte: 1. Klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. 2, nr. 13: a. nykælvere, b. kalve og c. køer før goldning (undersøgelsen skal foretages før koen goldes). For nykælvere og køer før goldning skal den kliniske undersøgelse mindst omfatte: - generel vurdering af koens almentilstand - yver - skede og bør hos nykælvere - vurdering af huld - CMT-test fra lakterende køer. CMT-testen kan foretages af den besætningsansvarlige før statusbesøget, såfremt den besætningsansvarlige informerer dyrlægen om resultatet af testen ved statusbesøget. For kalve skal dyrlægens kliniske undersøgelse mindst omfatte en generel

18 vurdering af kalvens almentilstand og palpation af navleregionen. 2. Vurdering af kvæg, som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt.

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 33 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. december 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Obligatorisk sundhedsrådgivning,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr 2009/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00192 Fremsat

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin

Sundhed & velfærd. Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014. Henrik Læssøe Martin Sundhed & velfærd Indlæg Det Økologiske Akademi 23. April 2014 Henrik Læssøe Martin 2... Er der særlige sygdomsproblemer i økologiske besætninger? 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Konventionel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1)

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 1) BEK nr 558 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrlsen, j.nr. 2011-20-2301-00719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152155

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152155 J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HKNI 03.06.2013 Ikrafttrædelse af bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Den 1. juni 2013 trådte følgende bekendtgørelser i kraft: 1. Bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Medicin Mink 04 J. nr.: 04--795-00074 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i sommeren 04 gennemført en kontrolkampagne med fokus på medicinhåndtering

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS

Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS Undgå medicinrester i mælken Sikker malkning i AMS vfl.dk Undgå medicinrester i mælken AMS Denne pjece giver gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, som forårsager medicinrester i din mælk. Hvorfor er

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

POTENTIALET FOR ANVENDELSE AF KLINISKE REGISTRERINGER I KVÆGBESÆTNINGER TIL DYNAMISK VELFÆRDSOVERVÅGNING

POTENTIALET FOR ANVENDELSE AF KLINISKE REGISTRERINGER I KVÆGBESÆTNINGER TIL DYNAMISK VELFÆRDSOVERVÅGNING POTENTIALET FOR ANVENDELSE AF KLINISKE REGISTRERINGER I KVÆGBESÆTNINGER TIL DYNAMISK VELFÆRDSOVERVÅGNING AGENDA Projektbaggrund Hvad er der lavet? Hvad er der kommet ud af det? Kan det forklares? En (systematisk)

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35 og 38, stk. 4, i lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 2. januar 2008 Besvarelse af spørgsmål 4 alm. del stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) til

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere