Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE"

Transkript

1 Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato: Sted: Autnr.: Dyrlæge: Praksis: Arbejdsområde, angives i ca. %: Kvæg: % Svin: % Heste: % Smådyr: % Får/geder % Mink : % Fjerkræ : % Aquakultur: % Antal SRA: SRA Svin: SRA kvæg: NySRA kvæg: Besætninger med SRA udvalgt til kontrol: CHR-nr.: CHR-nr.: 1 jf. offentlighedslovens 7, nr. 1, og forvaltningslovens 12, stk. 1, nr. 1. Side 1 af 6

2 Bek. om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 482 af 29/ Optegnelser og anvisninger Stk. 2. Læselig anvisning? 1) dyrlægens navn og autorisationsnummer, 2) dyreejerens navn og adresse, 3) det CHR-nummer, hvor dyrene befinder sig, 4) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og staldafsnit, eller tilsvarende opdeling), 5) anvendte, udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler og mængden heraf, 6) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering, 7) nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode, 8) den stillede diagnose, samt 9) de meddelte tilbageholdelsestider. Stk. 3. Skriftlig udvidet anvisning ved ordinering til > 5 dages forbrug? 1) kliniske symptomer, der skal være konstateret før behandling indledes, 2) ordineringsperioden, 3) Hvad der er aftalt for at løse problemet, således at behovet for behandling ophører, samt 4) dyrlægens begrundelse for, at dyrene skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase, jf. 22, eller at sygdommen vil brede sig i besætningen. Stk. 4. Underskrifter? Stk. 5. Opbevares de samlet og overskueligt? 29 Ny anvisning ved genordinering? 36 stk Logbøger (hvis sundhedsrådgivningsaftaler) Dato, CHR-nr., tidspunkt start, tidspunkt afslutning, underskrifter 21 og 22 Ad forebyggende behandlinger? 21. Behandling af dyr med antibiotika må udelukkende finde sted, såfremt behandlingen er rettet mod konkrete diagnosticerede infektioner og har et helbredende sigte. 22. Behandling af fødevareproducerende dyr og pelsdyr i henhold til forudsætter, at dyrene er klinisk syge eller skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase. 35. Dyrlægens indberetningspligt medicin Dyrlægen skal mindst en gang om måneden indberette optegnelser over enhver anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler til Vetstat. 27 Antiparasitære lægemidler? Diagnostik, anvisning og tilbageholdelsestider 26 Procedure ved goldbehandling Stk 1. Diagnose Stk 2. Udlevering Side 2 af 6

3 23 Ikke-SRA: Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler 24 Med SRA: Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler Stk 2-6: Ordinering af receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 35 dage 8 og 33 Kaskadereglen 8. Anvendelse af reglen? 33 Tilbageholdelsestider (eks. afhorning)? 39 og 41 Fakturering af lægemidler 39 stk. 4: Fakturering ved anvendelse af medicin (maks. 10%) Præparat Højeste pris indkøb Faktureret Tillæg (%) 41 Fakturering af udlevering af medicin (maks. 5 %) Præparat Højeste pris indkøb Faktureret Tillæg (%) 37 stk. 2. Opbevaring af medicin under rene og ordentlige forhold 1. Apotek 2. Praksisbil Side 3 af 6

4 927 af 21/ Bek. om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger 926 af 21/11/2003. Bek. om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger 10 Besætningsjournaler Stk.1. Tilgængelig? Stk. 2. Journalen skal indeholde: 1) oplysninger om receptordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængder og dosering, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes, 2) oplysninger om de tilbageholdelsestider 3) kopi af besætningsejerens optegnelser eller en månedsopgørelse udfærdiget på baggrund af optegnelserne samt oplysninger om status med hensyn til ikke forbrugte lægemidler 4) besætningsejerens/repræsentants skriftlige bekræftelse af de anførte oplysningers rigtighed, 5) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation 6) Kopi af besøgsrapporter 7) Kopi af statusrapporter 5 stk.1. Rådgivningsbesøg Minimum 12 besøg årligt? Besøgsfrekvens: Kvæg og svin mindst 20 dage og højst 35 dage? Maksimalt 6 besøg årligt ved stedfortræder? 8 stk. 2 Indhold af besøgsrapporter/kvartalsrapporter 1. Beskrivelse af udbredelsen af de på besøgsdagen diagnosticerede sygdomme i alle staldafsnit 2. Beskrivelse og vurdering af andre forhold af betydning for den aktuelle sundhedstilstand, jf.bilag 2, 3. Vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner beskrevet i seneste besøgsrapport 4. Vurdering af medicinforbruget på baggrund af punkterne 1 og 2 samt besætningsejerens optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg 5. Aftalte handlingsplaner for den kommende periode på baggrund af punkterne stk 2-4. Indhold af statusrapporter/årsrapporter Stk 2. Statusrapporten skal give en samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, staldforhold, fodring og drift. Stk 3. Statusrapporten skal indeholde en evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne og af det samlede medicinforbrug. Evalueringen skal sammenholdes med målsætningerne opstillet i sidste års statusrapport. Stk 4. Statusrapporten skal indeholde målsætninger for det kommende år med henblik på at reducere sygdomsforekomst og optimere medicinanvendelse. Stk 5. Statusrapporten underskrives af besætningsdyrlægen og udleveres til besætningsejeren eller dennes repræsentant, der ved sin underskrift bekræfter at have modtaget rapporten. Side 4 af 6

5 1045 af 20/ Bek. om Ny Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger 6 Frekvens af rådgivningsbesøg i mælkeleverende besætninger Stk. 1. Mindst 52 årlige besøg (hvis mere end 5 kælvninger mere end 50 køer)? Stk 1. Besøgsinterval mindst 5 og højest 10 dage (hvis mere end 5 kælvninger og mere end 50 køer)? Stk. 4. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med en anden dyrlæge om varetagelse af maksimalt 50 % af de årlige rådgivningsbesøg. 2 7 Frekvens af rådgivningsbesøg i ikke-mælkeleverende kvægbesætninger Stk. 1. Mindst 12 årlige besøg? Stk 1. Besøgsinterval mindst 20 og højest 35 dage? Stk. 4. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med en anden dyrlæge om varetagelse af maksimalt 12 af de årlige rådgivningsbesøg. 8 Besætningsdiagnoser Stk. 2. Indberetning af besætningsdiagnoser: Oprettelsesdato, problemerkendelse, konklusion på problemerkendelse, målsætning, behandlingsplan og behandlingsvejledning Stk. 3. For hver besætningsdiagnose skal der endvidere tilknyttes en sorteringsmanual, der indeholder de i bilag 4 nævnte krav til undersøgelse af dyret. Stk. 4. Besætningsdyrlægen kan ikke receptordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren med henblik på behandling af et dyr før den relevante besætningsdiagnose er indberettet til SR-databasen. Stk. 5. Besætningsdiagnoserne skal løbende revurderes. Den maksimale gyldighedsperiode er 12 måneder. Revurderingen skal indberettes elektronisk til SR-databasen med henblik på fornyelse af gyldighedsperioden. Stk. 6. I besætninger, hvor dyrlægen i behandlingsvejledningen har anført behandling med andet end simple penicilliner til besætningsdiagnosen yverbetændelse, jf. bilag 4, skal besætningsejeren udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse, før behandling påbegyndes. Mælkeprøverne skal analyseres i besætningsdyrlægens praksis eller på et af godkendt laboratorium. Stk Indberetning af data. Besætningsdyrlægen skal efter rådgivningsbesøget indberette kliniske data fra alle risikodyr, samt diagnoser på de kreaturer, som besætningsdyrlægen eller en anden dyrlæge har indledt behandling af, samt ordineret og forbrugt medicin. 13. Kvartalsrapporter Stk 1. Skriftlige kvartalsrapporter? Stk 1. Med et interval på mindst 10 og højest 14 uger? Stk. 2. Kvartalsrapporten skal omfatte: 1) det i bilag 2 nævnte indhold, 2) en klinisk vurdering af sundhedstilstanden i alle staldafsnit og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i det sidste kvartal og 3) en vurdering af besætningsejerens behandlinger og lægemiddelregnskab. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal inden næste rådgivningsbesøg udfærdige en kvartalsrapport, og indberette den elektronisk til SR-databasen. 2 Jf. Bek 1480, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om NySR i kvægbesætningerr 1 stk. 3 Side 5 af 6

6 (Bek 1045 fortsat) 14. Årsrapport Stk 1. På baggrund af kvartalsrapporterne skal besætningsdyrlægen med højest 12 måneders interval udarbejde en årsrapport for besætningen. Årsrapporten kan erstatte en af kvartalsrapporterne. Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde: 1) En samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, staldforhold, fodring og drift 2) Besætningsdiagnosernes relevans 3) En evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne, og af det samlede lægemiddelforbrug 4) evalueringen skal sammenholdes med målsætningerne opstillet for hver besætningsdiagnose i sidste års statusrapport 5) målsætninger for det kommende år med henblik på at reducere sygdomsforekomst, og optimere lægemiddelanvendelse. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal inden næste rådgivningsbesøg udfærdige årsrapporten og indberette den elektronisk til SR-databasen. Bemærkninger: Dato: Embedsdyrlæge: Side 6 af 6

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr 351 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00094 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer af regler for avl... 2 3 Avlsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 5 5 Avlsdyr... 6 6 Mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Opdræt og udsætning af fjervildt

Opdræt og udsætning af fjervildt Opdræt og udsætning af fjervildt KOMPENDIUM Januar 2013 Kristian Stenkjær det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Titel Opdræt og udsætning af fjervildt Dette kompendium tager udgangspunkt

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere