Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program"

Transkript

1 Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Dansk Fjernvarmes årsmøde oktober 2014 Østjysk Fjernvarme Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 1

2 Projektindhold Tekniske og økonomiske analyser - anvendelse af industriel overskudsvarme - etablering af transmissionsledninger - etablering af ny produktionskapacitet herunder, solvarme, varmepumper og biomasse - integration mellem el- og fjernvarmesystemerne Modeller for konvertering af individuelt forsynede olie- og naturgasområder til fjernvarme Organisatorisk status og udvikling i fjernvarmesektoren Juridiske og skattemæssige overvejelser i forbindelse med øget samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 2

3 Projekt Flex Cities Hvorfor? Hvordan? Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 3

4 Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50 % af al el-produktion skal baseres på vindkraft 2030: Alle oliefyr skal være udfasede 2035: Al el- og varmeproduktion skal være baseret på vedvarende energi Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 4

5 Samarbejdet Østjysk Fjernvarme Hvorfor? Merværdi ved et mere forpligtende samarbejde indenfor de nuværende rammevilkår Fremtidens udfordringer fordrer organisatoriske nytænkninger Integreret samarbejde med kommunerne Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 5

6 EU s 7. rammeprog ram Meget fint projekt - bare ikke godt nok Temadag - Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 6

7 Projekt Flex Cities (fase 1) Region Midtjyllands FjernvarmeVækstprogram Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 7

8 Projektdeltagerne er: Horsens Varmeværk (ansøger) Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Brædstrup Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Løsning Fjernvarme Horsens kommune Hedensted kommune INSERO Energy A/S Rambøll A/S PlanEnergi DAKA A/S Air Liquide A/S Dansk Fjernvarme/Grøn Energi Produktionsvirksomh eder i lokalområdet Østjysk Fjernvar me Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 8

9 Det økonomiske fundament Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Horsens Varmeværk Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Brædstrup Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Løsning Fjernvarme Horsens kommune Hedensted kommune INSERO-fonden Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 9

10 Overordnet vision og motivation Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted, Løsning og Brædstrup har undersøgt mulighederne for at forbinde fjernvarmeværkerne i Horsens og Hedensted Kommune med transmissionsledninger. Derved vil det blive muligt Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 10

11 Overordnet vision og motivation at udnytte overskudsvarme fra industrier at tilføje store solvarmeanlæg uden at disse skal placeres i byområder at tilføje varmelagre at fjernvarmeforsyne en række mindre bysamfund, som i dag er individuelt forsynede at drage nytte af varmekilder, som kræver et stort varmegrundlag (f.eks. biomassefyret kraftvarme og geotermi) at forsyne biogasanlæg med procesvarme og/eller aftage biogasproduceret varme at fjernvarmeforsyne en række områder, som i dag er forsynet med individuel naturgas og som er placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende fjernvarmeforsynede områder Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 11

12 Solar heat Long term storage Fjernvarm ens motorveje Biogas Geotermal heat Solar heat Konverterin ger til fjernvarme Surplus heat Biomass Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 12

13 Erhvervsklubben Firma Advansor Johnson Controls Mita-Teknik A/S GEO VIA Kjærgaard A/S Energiteam EnergiMidt Logstor Dansk Miljø- & Energistyring A/S Danfoss Kamstrup Intego NrGi Industri-Montage Vest A/S Rambøll, Horsens Teknologisk Institut Danish Crown ABB Kontaktperson Jacob Nielsen Jørgen Nors Marcussen Frede Hansen Lars Hjortshøj Henrik Bjørn Kjeld Gade Lars Fischer Holm Helle Kaare Jan Lykke Jensen Schnieder Philipsen Per Banke Søren Hebsgaard Knudsen Ole Duch Ole Svenningsen Palle B. Lemminger Jesper F. Jørgensen Søren Sandberg Bjarke Paaske Torben Andersen Svend Müller Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 13

14 Varmebehovet Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 14

15 Scenarieberegninger Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 15

16 Udnyttelse af overskudsvarme Screening, Horsens Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 16

17 Udnyttelse af overskudsvarme Screening, Hedensted Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 17

18 Forretningsmodel for anvendelse af industriel overskudsvarme Fjernvarmeværket betaler for og ejer varmepumpen og vandledningen fra virksomhed til varmecentral Virksomheden afholder udgifter til anlæg m.v. på egen matrikel Der er ingen betaling mellem parterne Derfor ingen overskudsvarmeafgift Varmepumper: Reduktion i elafgift på 42,1 øre/kwh. Der betales PSO-afgift!! Værdien af energibesparelser svarer til reduktionen i nettotilført energi hos virksomheden Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 18

19 Overskudsvarme Eksempel: Air Liquide, leverance til Hedensted Fjernvarme (nuværende varmebehov) Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 19

20 Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 20

21 Afskrivningsperioder Konverteringer Transmission og gadenet Halm KV, Flis CC, biogas Overskudsvarme Varmepumper 15 år Sol og lager 30 år 20 år 30 år 15 år 10 år Finansiering Kommunegaranteret annuitetslån, rente 4% Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 21

22 Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 22

23 Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 23

24 Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 24

25 Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 25

26 Forbrugerens årlige varmeudgift med fjernvarme i forhold til nuværende opvarmningskilde Investering i tilslutning til fjernvarme. Har forbrugerne råd til det her og nu? Forbrugeren har et forholdsvis nyt fyr, der forventes at holde år endnu Nogle bryder sig ikke om at blive tilsluttet et kollektiv, og vil hellere have egen individuel opvarmning Hvad er den generelle holdning til varmeværket i byen? Billig driftssikker varme? Eller dyr varme, der altid stiger? Eller noget helt tredje eller fjerde.? Usikkerhed om udgiften til at demontere og fjerne det gamle fyr og eventuel olietank Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 26

27 Struktur/samarbejde i fjernvarmesektoren Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 27

28 Antal værker Spørgeskemaundersøgelse Dansk Fjernvarme/Grøn Energi 294 besvarelser Samarbejder og fusioner Uformelt Formelt Fusion Primær type samarbejde Uformel-formel-fusion Formel-fusion Uformel-fusion Formel-uformel Fusion Formel Uformelt 67 % (198 værker) indgår i en form for samarbejde 37 % (111 værker) har uformelt samarbejde 43 % (124 værker) har formelt samarbejde 6 % (18 værker) er fusioneret

29 Hvad samarbejder værkerne om? Det tekniske og administrative område Fællesindkøb af brændsler og varme samt fællesindkøb af driftsmateriel Energibesparelser Arbejdsgrupper om geotermiprojekter, strategisk planlægning og benchmarking Lokale ERFA-grupper, hvis formål er en mere generel vidensdeling og erfaringsudveksling

30 Fordele og ulemper ved samarbejde 1. Værket opnår en bedre udnyttelse af egne ressourcer og mandskab, og har opnået besparelser ved ikke at skulle leje arbejdskraft udefra. Bedre mulighed for planlægning af ferie og mindre arbejdspres ved sygdom. 2. Opnået økonomiske besparelser ved en bedre udnyttelse af egne medarbejdere, idet samarbejde giver bedre mulighed for planlægning af vagter og afløsning ved ferie og sygdom. 3. Samarbejde har givet en øget faglig viden i virksomheden, og forøget serviceniveauet overfor forbrugerne. 4. Fællesindkøb af brændsler og materiel har medført lavere indkøbspriser. Står stærkere i forhold til leverandørerne. 5. Bedre mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der tidligere er blevet nedprioriteret på grund af ressourcemangel. 7. Forøget forsyningssikkerheden da organisationen er blevet mere robust. 8. Opnået større indflydelse på kommunens energiplanlægning 9. Mindre værker får løst problemet med at finde en driftsleder, der har tilstrækkelig med både økonomisk og teknisk viden til at drive værket. 10. Kulturforskelle mellem virksomhederne kan give samarbejdsproblemer. 11. Forretningsgangene i virksomhederne skal ensrettes, hvilket kan tage noget tid.

31 Handlingsplan Dansk Fjernvarme 1. Definere målet med samarbejdet 2. Strategi og vision 3. Samarbejdsområder 4. Juridiske forhold 5. Beskrivelse af involverede værker 6. Samarbejdsplan 7. Organisationsstruktur efter samarbejdets ikrafttræden 8. Tidsplan 9. Rapportering 10.Opfølgning

32 Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser 32

33 Juridiske overvejelser Betydningen af ejerforhold i fjernvarmesektoren Forbrugereje Målsætning om lave priser til forbrugerne idet forbrugerne også er ejere Kommercielt ejerskab Målsætning om størst muligt udbytte til ejerne via højst mulige varmepriser for forbrugerne Kommunalt ejerskab Kan både have målsætning om lave pris til forbrugerne men også udbytte til ejerne. Målsætningen kan ændres med ændring i byrådets sammensætning Underlagt begrænsninger i forhold til nye aktiviteter 33

34 Juridiske overvejelser Betydningen af selskabsform i fjernvarmesektoren (I) Samarbejde kan etableres uden selskabsdannelse Aftale om udveksling af ydelser NB udbudsretlig vinkel på samarbejde uden selskabsdannelse Samarbejde kan etableres ved selskabsdannelse Selskabsdannelse (selskabet udgør en skal om samarbejdet) sikrer selvstændigt styringsorgan Hæftelsen for de deltagende parter kan begrænses ved etablering af aktie- eller anpartsselskab Varmeforsyningsloven kan foreskrive, at der SKAL etableres et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab, f.eks. i forhold til varmedistribution og transmissionsanlæg, som ikke udelukkende ejes af kommuner eller forbrugerejede selskaber eller f. eks. til visse tilknyttede aktiviteter 34

35 Juridiske overvejelser Betydningen af selskabsform i fjernvarmesektoren (II) Fusioner Andelsselskaber kan ikke selskabsretligt fusioneres, men kan f.eks. fusioneres ved, at alle aktiverne fra det ene selskab overdrages til det andet selskab på vilkår af, at forbrugerne i det selskab, der overdrager dets aktiver, bliver andelshaver i det modtagne selskab Aktieselskaber kan relativt smidigt fusioneres Ejerkredsen i aktieselskaber kan relativt smidigt ændres eller udvides 35

36 Økonomiske overvejelser Betydningen af prisreguleringen i fjernvarmesektoren Varmeforsyningsloven indeholder en prisregulering for fjernvarmeværker, som også har betydning, når fjernvarmeværker vil samarbejde og fusionere Samarbejde i form af levering af drift og serviceydelser skal være på markedsvilkår og regnskabsmæssig adskillelse Samarbejde i form af levering af varme eller transport af varme skal være til kostpris Fusion må som udgangspunkt ikke føre til stigende priser for forbrugerne, jf. vmfl 20, stk. 7 En fusion kan derfor betyde, at der i en periode skal anvendes differentierede priser i de fusionerede forsyningsområder 36

37 Økonomiske overvejelser Betydningen af skattereglerne i fjernvarmesektoren (I) Fjernvarmeværker, som ikke har elproduktion og tilknyttet aktivitet, er skattefritagne, jf. sel 3, stk. 1, nr. 4 Fjernvarmeværker, som samarbejder, ved at et fjernvarmeværk løser opgaver for et andet fjernvarmeværk, bliver efter gældende regler skattepligtig af alle dets aktiviteter, herunder fjernvarmeaktiviteter Tilsvarende hvor samarbejdet etableres i form af et datterselskab, der fungere som serviceselskab for dets ejere NB Reglerne om skattepligt vil blive ændret i efteråret 2014, således det bliver muligt for fjernvarmeværker at eje andele i skattepligtige datterselskaber, som laver tilknyttet aktivitet uden risiko for, at fjernvarmeaktiviteten bliver skattepligtig 37

38 Økonomiske overvejelser Betydningen af skattereglerne i fjernvarmesektoren (II) Fusioner mellem fjernvarmeværker, som er skattefritagne, udløser ikke beskatning Fusioner mellem fjernvarmeværker, hvor det ene værk er skattepligtig f.eks. på grund af elproduktion, har en række skattemæssige risici og konsekvenser, se bindende svar fra SKAT af 24. juni 2014, se SKM SR NB Dansk Fjernvarme har kontakt til SKAT med henblik på at få ændret reglerne 38

39 Samarbejdsmodeller Model nr. 1 Aftalemodellen Varmeværk 1 Varmeværk 2 39

40 Samarbejdsmodeller Model nr. 2 A la Carte modellen Varmeværk 1 Varmeværk 2 Varmeværk 3 Serviceselskab 40

41 Samarbejdsmodeller Model nr. 3 Kollektivt varmeforsyningsanlæg (A) Varmeværk 1 Varmeværk 2 Varmeværk 3 Holdingselskab Transmission Produktion 41

42 Samarbejdsmodeller Model nr. 3 Kollektivt varmeforsyningsanlæg (B) Varmeværk 1 Varmeværk 2 Varmeværk 3 Holdingselskab Transmission Produktion Service Varmevær k 4 Varmevær k 5 42

43 Fusions modeller Model nr. 1 Forbrugerejet varmeværk med takstharmonisering Varmeværk 1 A.m.b.a. Fusioneret Varmeværk A.m.b.a. Varmeværk 2 A.m.b.a. 43

44 Fusions modeller Model nr. 2 Forbrugerejet varmeværk uden takstharmonisering Varmeværk 1 Amba Varmeværk 2 Amba Holdingselskab Amba Varmeværk 1 A/S Varmeværk 2 A/S 44

45 Fusions modeller Model nr. 3 Forbrugerejet varmeværk og kommunalt varmeværk Kommune Varmeværk 1 A/S Varmeværk 2 A.m.b.a. Kommune Varmeværk 2 A.m.b.a. Varmeværk A/S 45

46 Vigtige konklusioner: 1. Et fremtidigt fjernvarmesystem baseret på vedvarende energiteknologier og industriel overskudsvarme kan ifølge beregningerne effektueres uden meromkostninger i forhold til dagens teknologier 2. En effektuering af målene for konvertering til vedvarende energiteknologier kræver forpligtende samarbejder mellem energisektorerne 3. De fremtidige udbygninger med fjernvarme fordrer justeringer af den organisatoriske struktur i sektoren 4. Konvertering fra individuel opvarmning til fjernvarme via nye transmissionsledninger kan vanskeligt eller slet ikke praktiseres med de nuværende rammebetingelser. De samfundsmæssige beregningsforudsætninger må ændres, således at disse afspejler de mål, der sigtes imod! Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 46

47 Sker der så noget? Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 47

48 Mere struktureret samarbejde i Østjysk Fjernvarme og udvidelse af deltagerkredsen Udarbejdelser af masterplaner Intensiveret samarbejde med kommunerne Nyt EU-projekt? Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 48

49 Horsens Kommune Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 49

50 Flex Cities Per Kristensen, kristensen consult 50

51 en-energi/projekter/flexcities Tak for opmærksomheden! Per Kristensen kristensen consult aps.

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE HOVEDRESULTATER OG FORSLAGSKATALOG FRA AXCELFUTURES ADVISORY BOARD FEBRUAR 2015 Axcelfuture har ønsket at stille skarpt på erhvervspotentialet i forsyningssektoren,

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere