Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren"

Transkript

1 UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej Uldum T:

2 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side 6 Strategisk retning side 8 Samarbejde og organisering side 9 Handlinger side 9 Strategiens elementer side 9 Startegiske mål og indsatser side 10 Bilag 1 Industriel overskudsvarme side 13 Bilag 2 Fjernvarme og forbrugerpris side 15

3 3 Baggrund På nationalt plan er der i Danmark opstillet en række målsætninger og indsatser på klima- og Energiområdet for at mindske forbruget af fossile brændsler, der inden for en overskuelig fremtid vil være en udtømt ressource samt for at reducere CO 2 -udledningen og de deraf afledte klimaeffekter. Regeringens energiplan 2012 I 2050 skal hele vores energiforsyning dækkes af vedvarende energi. I 2035 skal vores el- og varmeforsyning dækkes af vedvarende energi. Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i 2030 i områder med kollektiv forsyning. Disse mål skal nås gennem en offensiv indsats fra dag et. I 2030 udfases kul fra danske kraftværker, og oliefyr udfases. I 2020 skal Danmarks udslip af drivhusgasser være reduceret med 40 % i forhold til niveauet i I 2020 skal halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug komme fra vind. I EU vil regeringen arbejde for, at der fastlægges bindende mål for energibesparelser og vedvarende energi også efter 2020 og at EU s målsætning for reduktion af CO 2 -udledningen i 2020 sættes op fra 20 pct. til 30 pct. I 2014 blev der vedtaget nye EU 2030 mål: Et bindende mål om reduktion af drivhusgasemissioner med 40 % i forhold til niveauet i 1990, et EU-bindende mål for vedvarende energi på mindst 27 % samt fornyede mål for energieffektivitet mv. Energiaftalen 2012 Folketingets partier (undtagen Liberal Aliance) indgik i foråret 2012 en energiaftale for perioden Med aftalen fastlægges konkrete energipolitiske initiativer, der understøttre fælles EU-målsætninger med en række konkrete statslige initiativer. Aftalen er revideret i Særligt for varme er følgende gennemført: fra 2013 er der indført et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der er mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Naturgasfyr må fortsat installeres i nye bygninger i områder, der var godkendt til naturgasforsyning inden den 1. januar fra 2016 er det ikke længere muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Det er fortsat muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder uden disse alternativer. Hedensted Kommunes klima- og Energipolitik Kommunens overordnede målsætninger og strategi fremgår af kommunes miljø- og klimapolitik, kommuneplanen samt kommunens Agenda21 strategi. Miljø- og klimapolitikken Vi vil omlægge vores energiforbrug således, at kommunen bliver tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. Vi vil gøre det i en takt, der sikrer vores konkurrencemæssige forhold for at bevare og skabe nye arbejdspladser. Kommuneplanen CO 2 udledning fra vores energiforbrug er den mest betydende faktor for ændringerne i klimaet. Vi sætter derfor fokus på vores energiforbrug med en vision og en strategi for en bæredygtig energiforsyning, hvor der er balance mellem energiforsyning og energiforbrug på et lavere niveau end i dag, og hvor anvendelse af lokale ressourcer optimeres. Vi vil omstille til renere energiforsyning og lav CO 2 belastning i en proces, der inddrager borgere og virksomheder, og sikrer en stabil energiforsyning til priser der er til at betale. En grøn omstilling som kan mærkes - også for den enkelte.

4 4 Vi vil tilstræbe et energiforbrug på et lavt niveau baseret på ikke fossile energikilder og med optimal udnyttelse af lokale ressourcer. Vi vil med udgangspunkt i egen virksomhed og i kommunes samarbejde med lokale borgere og virksomheder, igangsætte og demonstrere grøn omstilling i praksis. Agenda21 strategien Det er målet, at Andelen af fossile brændsler i energiforsyningen nedbringes, så Hedensted Kommune bliver tilnærmelsesvis CO 2 neutral. Lokale ressourcer udnyttes optimalt til energiformål. Andelen af vedvarende energi i energiforsyningen øges. Valg af indsatser Hedensted Kommunes Strategiske energiplan er et bilag til kommuneplanen. Af energiplanen fremgår det, at 4 tiltag tilsammen kan nedbringe energiforbruget med næsten 5% og forøge andelen af vedvarende energi i energiforsyningen med over 80%: Indfasning af elbiler i stedet for benzinbiler, samt opstilling af vindmøller på land, etablering af biogasanlæg, og udvidelse af fjernvarmeforsyningen. De fire indsatsområder er langt de mest effektive metoder til at nedsætte vores energiforbrug og indfase mere vedvarende energi i energiforsyningen. Mål for strategien for fjernvarmens udvikling Ved møde mellem Fjernvarmeværkernes bestyrelsesformænd og Hedensted Kommunes udvalg for Teknik- og Miljø den 18. juni 2013 besluttedes, at iværksætte: et samarbejde mellem Fjernvarmeværkernes driftsledere og Teknik & Miljøafdelingen med henblik på afdække og iværksætte konkrete indsatser i den grønne omstilling med udgangspunkt i en omstilling af fjernvarmeværkernes energiforsyning og en udvidelse af værkernes varmegrundlag. Forarbejdet til strategien for fjernvarmens udvikling Ved møde mellem Fjernvarmeværkernes bestyrelsesformænd og Hedensted Kommunes udvalg for Teknik- og Miljø den 8. april 2014 besluttedes yderligere, at: Teknikergruppen fra Fjernvarmeværkerne og Teknik & Miljøafdelingen fortsætter det løbende samarbejde om konkrete indsatser i den grønne omstilling med udgangspunkt i den fremlagte statusrapport. Teknikergruppen opfordres endvidere til at drøfte, og komme med forslag til, hvorledes vi i fællesskab kan understøtte konkrete projektideer gennem formidling o. a.. Teknikergruppen opfordres endvidere til at drøfte, og komme med forslag til, hvorledes tilslutningspligt, byggemodningsbidrag m.v. kan understøtte fremdriften i den grønne omstilling. Teknikergruppen opfordres til at drøfte hvilke områder der mest hensigtsmæssigt udarbejdes nye projektforslag for. Hedensted Kommune indbyder også fremover til et årligt møde mellem fjernvarmeværkerne og Teknik & Miljøudvalget.

5 5 Fra kommunens politikere blev det bl. a. fremhævet, at Man imødeser et oplæg til strategi for den grønne omstilling af fjernvarmen. Det er et vigtigt bidrag til en overordnet politik jf. forslaget fra teknikergruppen, og at Der er behov for at vi på samme tid samarbejder om at udvikle den langsigtede politik og sætter konkrete projekter igang. Sammenhængen i de to vinkler på arbejdet er nødvendig for fremdriften i den grønne omstilling af fjernvarmen. Udfordringen: Hovedudfordringerne ved at omstille fjernvarmeforsyningen til ikke fossile brændsler, og til at udvide fjernvarmens andel af varmeforsyningen i kommunen, herunder til gasforsynede og nye byområder er: At sikre en attraktiv varmepris i de bestående fjernvarmeforsynede områder. At sikre en fælles forståelse mellem Hedensted Kommune og fjernvarmeværkerne om hvordan varmegrundlaget udvides som grundlag for fjernvarmeværkernes store overordnede investeringer og renovering af forsyningsnettet. At opfylde kravet om en positiv samfundsøkonomi, og regelsættet herfor. Indsatsområder: 1. Optimal udnyttelse af varmeværkernes infrastruktur (rør mv.) og produktionskapacitet. 2. Optimal udnyttelse af planlagt / påtænkt fremtidig fjernvarmeinfrastruktur (fx nye transportledninger som fx ledningen mellem Rask Mølle Uldum. 3. Optimal udnyttelse af den lokale ressource spildvarme og fjernkøling til varmeformål. 4. Områder med meget oliefyring. Udvidelse af fjernvarmedækningen Områder der forsynes med fjernvarme på kortere sigt: 1. Ejendomme og byområder med anden varmeforsyning end fjernvarme, og som kan forsynes fra det eksisterende ledningsnet. 2. Eksisterende byområder, der geografisk knytter sig til de eksisterende værkers forsyningsområder (byzone i Tørring, Uldum, Rask Mølle, Løsning og Hedensted). 3. Eksisterende byområder, der geografisk ligger tæt ved fjernvarmeområder, og som med fordel kan forsynes fra de eksisterende værker. (fx Kragelund og Daugård). 4. Planlagt byudvikling, der geografisk knytter sig ovennævnte pkt. 2 og 3 (kommuneplanlagte områder). Områder der forsynes med fjernvarme på længere sigt: 1. Nyetablerede bebyggelser tæt ved Fjernvarmeværkernes forsyningsområder, hvor fjernvarme på det seneste er fravalgt. 2. Byer og bebyggelser, hvor fjernvarmeforsyning forventes at forudsætte en realisering af ideerne i Østjysk Fjernvarme (Sammenkobling af fjernvarmesystemerne i Brædstrup, Horsens, Løsning og Hedensted).

6 6 Fjernvarme i dag I Hedensted Kommune bruger vi ca 1/3 af vores energiforbrug til opvarmning. Opvarmning står for ca. 11 % af CO 2 udledningen i kommunen. Fjernvarme udgør ca. 20 % af energiforbruget til opvarmning, og udleder ca. 3% af den samlede CO 2 udledning i kommunen. 5 byer i kommunen har fjernvarme. I Uldum, Løsning og Rask Mølle er der varmeværker. I Hedensted og Tørring er der kraftvarmeværker, som også producerer el. Produktionen af varme til fjernvarmekunderne blev i 2013 (2011 i parentes) fortrinsvis produceret på naturgas 65% (78 %) samt biomasse og overskudsvarme 34 % (19 %). Solvarme udgjorde ca. 1 % (2 %), og olie 0% (1 %) af varmeforsyningen. Fjernvarme i fremtiden Nye fjernvarmenet Udfasning af olie til opvarmning er startet i 2013 med forbud mod installation af oliefyr i byområder. Olie og naturgas til opvarmning forventes udfaset over de næste 20 år. Der arbejdes derfor intenst på at finde alternative varmeløsninger. For individuelt forsynede områder ser det ud til, at elbaserede varmepumper i kombination med jordvarme, solvarme og varmelagre bliver gode, konkurrencedygtige og energirigtige løsninger. Medmindre helt særlige forhold gør sig gældende, vurderes det således ikke at være hensigtsmæssigt at etablere traditionel vandbåren fjernvarme i områder, hvor fjernvarme ikke allerede er etableret. Sådanne helt særlige forhold kunne være en kombination af: Stort varmebehov i områder med høj koncentration af bygninger. Stor koncentration af bygninger med højt varmebehov. Lokale energiressourcer til rådighed. Lokal forekomst af industriel overskudsvarme. Lokal interesse og drivkraft for kollektiv varmeforsyning. Der vurderes ikke at være områder i Hedensted kommune, hvor det er entydigt oplagt at etablere et helt nyt fjervarmeværk eller fjernvarmenet. Muligheden og interessen herfor bør dog nærmere undersøges og vurderes for: Juelsminde, Hornsyld / Bråskov og Lindved. Da der er en del industriel overskudsvarme hos Palsgaard A/S og hos Sole Mink bør det også nærmere undersøges og vurderes for Hosby / Overby / As / Kirkholm Baastrup og Gl. Sole Udvidelse af eksisterende fjernvarmenet Det er i øjeblikket kun muligt at udnytte industriel overskudsvarme og overskudsvarme fra detailhandlen effektivt i vandbårne fjernvarmevarmesystemer. Særligt i Hedensted Løsning området er der et stort potentiale for at udnytte industriel overskudsvarme til fjernvarme. Overskuddet af varme fra Industrien i området udgør ca MWh / år ved temperaturer mellem 10 og 70 grader celsius. Det er altså kun en mindre del af overskudsvarmen, der kan anvendes direkte i fjernvarmenettet. Varmebehovet i de eksisterende fjernvarmeområder i Hedensted og Løsning er ca MWh / år ved ca. 70 grader celsius.

7 7 For at udnytte overskudsvarme som energikilde i fjernvarmesystemet, skal en stor del af varmen opgraderes til den nødvendige temperatur. Når varmen opgraderes til ca. 70 grader tilføres energi i form af varme fra fx varmepumper. Det samlede potentiale afhænger af den enkelte varmepumpes effektivitet. Varmemængden fra opgraderet overskudsvarme udgør ca MWh / år ved varmepumper med en effektivitet på COP 3. Overskudsvarmen forekommer varierende over ugen og året afhængig af virksomhedernes produktionsforhold. Derfor skal varmen kunne gemmes eller suppleres over året for at dække varmebehovet fx lørdag / søndag og i ferieperioder. Det vurderes, at Fjernvarme med fordel kan udgøre den fremtidige varmeløsning i nærområderne til de eksisterende fjernvarmenet: Tørring, Løsning, Uldum, Rask Mølle og Hedensted samt de nærliggende bysamfund: Kragelund, Øster Snede, Ølholm, Daugaard og Ølsted (under forudsætning af, at der etableres en rørforbindelse mellem Horsens og Hedensted)

8 8 Strategisk retning Udfordringen: Hovedudfordringerne ved at omstille fjernvarmeforsyningen til ikke fossile brændsler, og til at udvide fjernvarmens andel af varmeforsyningen i kommunen, herunder til gasforsynede og nye byområder er: At sikre en stabil og attraktiv varmepris i de bestående fjernvarmeforsynede områder. At sikre en fælles forståelse mellem Hedensted Kommune og fjernvarmeværkerne om hvordan varmegrundlaget udvides som grundlag for fjernvarmeværkernes store overordnede investeringer og renovering af forsyningsnettet. At fjernvarmeværkernes investeringer i produktions- og distributionsanlæg har fokus på at udnytte sol, affald, overskudsvarme og el. Samtidig at opnå en positiv forbruger-, selskabs- og samfundsøkonomi i omstillingsprojekter. Fjernvarmens forsyningsområder Fjernvarme skal levere varme til bolig- og erhvervsområder, hvor der er et stort varmeforbrug, og hvor der er et relativt stort varmebehov pr enhed (fx bolig). Fjernvarme skal levere varme i områder, hvor der er en stor uudnyttet kapacitet af overskudsvarme fra virksomheder. Der skal søges optimal tilslutning til fjernvarmenettet i alle forsyningsområder for fjernvarme. Grøn varmeproduktion Fjernvarme skal leveres uden at der afbrændes ekstra kul, olie, eller gas Varmeproduktionen skal primært baseres på sol, affald, overskudsvarme, el og biomasse Biomasse bør fortrinsvis anvendes i en overgangsperiode frem mod 2050 med henblik på at optimere effektiviteten i eksisterende anlæg, samt til at nedbringe varmeprisen. Optimeret energiforbrug og fleksibilitet Varmetabet i ledningsnettet skal minimeres. Varmeudnyttelsen hos forbrugeren skal maksimeres. Varmeproduktionen baseres på forskellige kilder (el, sol, spildvarme, biomasse mv.) ved det enkelte værk og ved varmeudveksling mellem værker i og udenfor kommunen.

9 9 Samarbejde og organisering Hedensted Kommune og varmeforsyningsselskaberne forpligter gensidigt hinanden til at: Samarbejde om at udnytte produktions- og distributionsanlæg optimalt. Samarbejde om at sikre god service, lave administrationsomkostninger og lave varmepriser. Samarbejde om at udvide fjernvarmens forsyningsområde, og om optimal tilslutning til nye fjernvarmeforsynede områder. Samarbejde om at bruge reglerne om byggemodningsbidrag som et redskab til at realisere udbygningen af fjernvarmeforsyningen. Handlinger Hedensted Kommune vil i samarbejde med varmeforsyningsselskaberne, borgerne og grundejere arbejde for at: Al fjernvarme baseres på fossilfri brændsel. Alle opvarmede bygninger i fjernvarmens forsyningsområder tilsluttes fjernvarme. Fjernvarmeområderne udvides. Der etableres fjernvarme i alle byer, hvor fjernvarme er relevant. Der ikke etableres individuelle opvarmningskilder i fjernvarmens forsyningsområder. Overskudsvarme fra lokale virksomheder udnyttes. Der etableres kollektive solvarmeanlæg, hvor det er muligt. Energiforbruget til opvarmning nedbringes. Hedensted Kommune vil bl. a. understøtte omstillingen ved efter en konkret vurdering: at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt hvor det er fornuftigt, hvor varmeforsyningsselskabet ønsker det og hvor det kan ske på rimelige vilkår for varmeforsyningsselskabet og for forbrugerne. at yde kommunegaranti for værkernes lån til økonomisk bæredygtige investeringer hvor det er fornuftigt og hvor varmeforsyningsselskabet ønsker det. Strategiens elementer Den grønne omstilling af fjernvarmen i Hedensted Kommune har 3 grundlæggende byggeklodser: 1. Fjernvarmens forsyningsområder 2. Grøn varmeproduktion 3. Optimeret energiforbrug Samarbejde mellem fjernvarmeværkerne indbyrdes og mellem værkerne og kommunen er essentielt for at få omlægningen til at ske.

10 10 Strategiske mål og indsatser Fjernvarmens forsyningsområder I 2035 er alle potentielle fjernvarme-byområder med naturgas tilsluttet fjernvarme. I 2029 er 50% af potentielle fjernvarme-byområder med naturgas tilsluttet fjernvarme. I 2025 er alle potentielle fjernvarme-byområder med naturgas udlagt som forsyningsområde til fjernvarme. I 2020 er 60% af potentielle fjernvarme-byområder med naturgas udlagt som forsyningsområde til fjernvarme. I 2019 er alle oliefyrede ejendomme i de eksisterende fjernvarmeområder tilsluttet fjernvarme. I 2018 er det besluttet, om der skal etableres fjernvarme i Juelsminde, Hornsyld / Bråskov, Lindved samt i Hosby m.fl og Båstrup / Gl Sole. I 2017 er alle ejendomme med tinglyst tilslutningspligt tilsluttet fjernvarme. I 2016 er alle nærområder til fjernvarmeværkerne med butikker med små køleanlæg udlagt som forsyningsområde for fjernvarmeforsyningen. Fra 2016 lokalplanlægges nye byområder indenfor fjernvarmeværkernes interesseområder til kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt.

11 11 Grøn varmeproduktion I 2035 udgør sol, affald, el, biomasse og overskudsvarme 90% af varmeproduktionen i fjernvarmeforsyningen. I 2035 leverer industrivirksomhederne 75 % af overskudsvarmen til i fjernvarmeforsyningen. I 2029 leverer industrivirksomhederne 50 % af overskudsvarmen til i fjernvarmeforsyningen.* I 2025 udgør sol, affald, el, overskudsvarme og biomasse 75% af varmeproduktionen i fjernvarmeforsyningen. I 2020 har fjernvarmeværkerne en varmepris, der gør fjernvarme konkurrencedygtige i alle eksisterende byområder i Uldum, Rask Mølle, Tørring, Løsning og Hedensted, samt i byernes nærområder. I 2020 leverer industrivirksomhederne 25 % af overskudsvarmen til i fjernvarmeforsyningen. I 2020 udgør sol, affald, el, biomasse og overskudsvarme mindst 50% af varmeproduktionen i i fjernvarmeforsyningen. I 2018 leverer byernes butikker 50 % af overskudsvarmen fra små køleanlæg til i fjernvarmeforsyningen. * Udnyttelse af mere end % af spildvarmen forudsætter formentlig at varme kan udveksles mellem flere værker, fx ved at etablere forbindelse til TVIS i Vejle og / eller Horsens.

12 12 Optimeret energiforbrug og fleksibilitet I 2030 har alle værker en plan for udfasning af biomasse som brændsel I 2029 er varmetabet reduceret til 20 % I 2020 er varmetabet reduceret til 22 % I 2020 har alle værker mindst 2 varmekilder (+ reserve- og spidslast) pr værk eller i samarbejde med andre værker. I 2020 er Hedensted og Løsning fjernvarmeværker sammenkoblet med en forsyningsledning I 2018 har alle fjernvarmeværker udarbejdet en plan for renovering af ledningsnettet, der stiler mod et ledningsnet, der sikrer minimalt varmetab og at alle potentielle forbrugere med fordel kan forsynes. Planen gennemføres i årene herefter I 2017 har Hedensted og Løsning fjernvarmeværker i regi af Østjysk Fjernvarme truffet principbeslutning om evt forsyningsledning til Vejle og/eller Horsens

13 13 Bilag 1 Industriel overskudsvarme Potentialet for overskudsvarme - udgør i Hedensted Kommune lige så meget som fjernvarmeværkerne i dag leverer af varme: Grøn + Gul farve er udtryk for det samlede fjernvarmegrundlag i kommunen. Grøn farve er udtryk for hvor stor en andel af fjernvarmegrundlaget, der kan dækkes af overskudsvarme i kommunen. Potentialet for overskudsvarme - udgør mindst MWh / år i Hedensted Kommune:

14 14 Potentialet for overskudsvarme - findes fortrinsvis i Hedensted Løsning området:

15 15 Bilag 2 Fjernvarme og forbrugerpris Potentialet for at konvertere til fjernvarme for den enkelte forbruger er opgjort i forhold til den nuværende fjernvarmepris. Hvis prisen på fjernvarme falder i forhold til alternative varmekilder, bliver det mere attraktivt at konvertere til fjernvarme:

Strategi for udvikling af fjernvarme

Strategi for udvikling af fjernvarme Strategi for udvikling af fjernvarme 2016-21 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indledning...3 Strategisk retning...5 Udfordringen...5 Samarbejde og organisering...5 Handlinger...5 Fjernvarmens forsyningsområder...6

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 22.4.2015 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 20% fra 9,8 tons pr. borger i 1995 til 7,8 tons pr. borger

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Selskabsform og ejerforhold Fjernvarme Horsens A.m.b.a. er ejet af forbrugerne Som ny forbruger bliver man andelshaver Fjernvarme er non profit Overskud betales

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Brændefyring og alternative løsninger

Brændefyring og alternative løsninger Brændefyring og alternative løsninger Brug af brændeovne i fjernvarmeområder teknisk konsulent Henrik Andersen Dansk Fjernvarme Brancheorganisation for 405 medlemmer, der leverer 98 % af al dansk fjernvarme

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Notat opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Notat opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk Notat opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk Adresse Bemærkning Forvaltningens bemærkning Almisbakken 19 Mellerup Fri og Efterskole

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE TEAM NATUR OG MILJØ STATUS PÅ ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLD Indledning 3 Gennemførte projekter 2013-2015 5 Planlagte projekter 2016-2018 7 Etablering af

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Energiforsyning i Odense Kommune

Energiforsyning i Odense Kommune Energiforsyning i Odense Kommune Fremtidig forsyningsstruktur Nedenstående tabel angiver Odense Kommunes fremtidige princip for forsyning af bygninger (vedtaget i Klimaplan 2010-2012) Områdetype Byggeri

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten.

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 31.7.2014 Borgmesterpagten er underskrevet - hvad nu? Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Kort efter

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME. John Tang

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME. John Tang AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME John Tang ENERGIBESPARELSER Energispareaftale af 13. november 2012 Nye regler og retningslinier siden 2009-aftalen. Samlet besparelsesindsats 2013-14 +75% i forhold til

Læs mere

Strategi for fossilfri varmeproduktion

Strategi for fossilfri varmeproduktion Til Miljø- og Energiudvalget, Aalborg Byråd Kopi til Råd for Grøn Energi Fra Lars Odgaard Sagsnr. 2015-042026 Miljø- og Energiplanlægning Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere