InstallationshŒndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InstallationshŒndbog"

Transkript

1 Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pœ anden mœde - uden forudindhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informationerne heri er kun beregnet til anvendelse sammen med denne EPSON printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af disse informationer til andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede foretagender er ansvarlige over for k beren af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger, som k beren eller tredjepart er blevet udsat ud for som f lge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ¾ndringer af dette produkt, eller (undtagen U.S.A.) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONÕs brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbeh r eller forbrugsstoffer, der ikke er betegnet som originale EPSON produkter eller SEIKO EPSON CORPORATION godkendte produkter. EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varem¾rker og EPSON ESC/P Raster og EPSON Stylus er varem¾rker tilh rende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varem¾rker tilh rende Microsoft Corporation. Generel bem¾rkning: Andre produktnavne i denne publikation tjener udelukkende til identifikationsformœl og er evt. varem¾rker tilh rende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med sœdanne m¾rker. Copyright 1998, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan Trykt på genbrugspapir InstallationshŒndbog

2 Overensstemmelseserkl¾ring I henhold til ISO/IEC vejledning 22 og EN Producent: Adresse: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392, Japan Repr¾sentant: EPSON EUROPE B.V. Adresse: Prof. J. H. Bavincklaan AT Amstelveen Holland Erkl¾rer hermed, at f lgende produkt: Produktnavn: Model: Inkjet printer P953A overholder f lgende direktiv(er) og norm(er): Direktiv 89/336/EEC: EN Class B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiv 73/23/EEC: EN Februar 1998 Y. Ishii Bestyrelsesformand for EPSON EUROPE B.V. ii

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Nogle fœ forholdsregler Overholdelse af ENERGY STAR Advarsler, forholdsregler og bem¾rkninger Kapitel 1 Kend Deres printer Printerens dele og kontrolpanelets funktioner Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kapitel 2 Kom i gang Udpakning af printeren V¾lg en plads til printeren Brug af et printerstativ PŒs¾tning af papirst tten Tilslutning af printeren Is¾tning af bl¾kpatroner Tilslutning af printeren til en PC Installation af printersoftware i en PC Installation af software til Windows 95 eller Windows NT Installation af software til Windows 95 (vha. plug-and-play) Installation af software til Windows iii

4 Brug af printeren i et netv¾rk Med Windows Med Windows NT Tilslutning af printeren til en Macintosh Installation af printersoftware i en Macintosh Installation af printersoftware Brug af V¾lger til at v¾lge Deres printer Kapitel 3 Begynd at udskrive Il¾gning af papir Udskrivning med Windows Udskrivning med Macintosh Kapitel 4 Brug af printersoftware til Windows Printersoftware Adgang til printersoftware Fra Windows programmer Fra Windows 95 eller Windows NT Fra Windows ndring af printerdriver indstillinger Brug af automatiske indstillinger Brug af foruddefinerede indstillinger Tilpasning af printerindstillinger Indstilling for medietype Tilpasning af udskrivningsstil (kun Windows 95 & NT 4.0) Brug af EPSON printer hj¾lpeprogrammer EPSON Status Monitor 2 (kun Windows 95) Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Printer and Option Information Speed & Progress (kun Windows 95) iv

5 Tjek af printerstatus (kun Windows 95 & 3.1) ForstŒelse af EPSON Spool Manager Brug af EPSON Status Monitor 2 (kun Windows 95) Find information via online-hj¾lp Adgang til hj¾lp fra programmet Adgang til hj¾lp fra Windows 95 eller NT Adgang til hj¾lp fra Windows Kapitel 5 Brug af printersoftware til Macintosh Printersoftware ndring af printerdriver indstillinger Brug af automatiske indstillinger Brug af foruddefinerede indstillinger Tilpasning af printerindstillinger Gem Deres indstillinger Valg af Deres gemte indstillinger ndring af papirst rrelse Definition af en brugerdefineret papirst rrelse Tilpasning af udskrivningsmetode og -stil Brug af EPSON printer hj¾lpeprogrammer EPSON Status Monitor Configuration Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Styring af baggrundsudskrivning v

6 Kapitel 6 Vedligeholdelse og transport Udskiftning af en bl¾kpatron Reng ring af printeren Transport af printeren Kapitel 7 Fejlfinding Find problemet Fejlindikatorer Status Monitor Printerfunktionerstjek Problemer og l sninger Str mforsyning Funktion Papirstyring Udskriftskvalitet Printer hj¾lpeprogrammer For gelse af udskrivningshastigheden Brug af DMA overf rsel (kun Windows 95) Fjern installation af printersoftware (kun Windows 95) Rensning af printerhovedet Brug af Head Cleaning hj¾lpeprogrammet Brug af kontrolpanelet Justering af printerhovedet Problemer med bl¾kpatroner Kontakt kundesupport Appendiks A RŒd om farveudskrivning Det grundl¾ggende ved farver A-2 Billedopl sning og billedst rrelse A-5 Retningslinjer for brug af farver A-7 vi

7 Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner L¾s alle disse instruktioner og gem dem til senere reference. F lg alle advarsler og instruktioner, der er m¾rket pœ printeren. q q q q q q q q S¾t ikke printeren pœ en ustabil overflade eller i n¾rheden af en radiator eller varmekilde. S¾t printeren pœ en flad overflade. Printeren vil ikke fungere korrekt, hvis den er vippet eller stœr skrœt. BlokŽr eller tild¾k ikke Œbningerne i printerens kabinet. Stik ikke genstande ind gennem disse Œbninger. Brug kun den type str mforsyning, der er indikeret pœ printerens m¾rkat. Tilslut alt udstyret til stikkontakter med jordforbindelse. UndgŒ at bruge kontakter i samme kredsl b som kopimaskiner eller ventilationssystemer, der j¾vnligt t¾ndes og slukkes. Brug ikke en beskadiget eller flosset str mledning. Hvis De bruger en forl¾ngerledning sammen med printeren, skal det sikres, at det totale str mforbrug for alle enhederne, der er tilsluttet forl¾ngerledningen, ikke overskrider ledningens klassificering. S rg ogsœ for at den samlede amperev¾rdi af alle enhederne, der er tilsluttet til stikkontakten, ikke overskrider stikkontaktens klassificering. Tag ledningen til printeren ud af stikkontakten f r reng ring. Reng r kun med en fugtig klud. Spild ikke v¾ske pœ printeren. Sikkerhedsinstruktioner 1

8 q q q Undtagen nœr det er specielt forklaret i denne vejledning, mœ De ikke selv fors ge at udf re service pœ printeren. Tag printerens ledning ud af stikkontakten og tilkald kvalificeret servicepersonale ved f lgende forhold: Hvis str mledningen er beskadiget; hvis der er kommet v¾ske ind i printeren; hvis printeren har v¾ret tabt eller kabinettet er beskadiget; hvis printeren ikke fungerer normalt eller udviser en tydelig ¾ndring i ydelse. JustŽr kun de punkter, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Hvis De planl¾gger at anvende printeren i Tyskland, skal f lgende bem¾rkes: For at have tilstr¾kkelig kortslutningsbeskyttelse og overstr msbeskyttelse til printeren, skal bygningsinstallationen v¾re beskyttet med en 16 A sikring. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A- berstromschalter abgesichert ist. Nogle fœ forholdsregler Selv om De har kendskab til andre typer printere, b r De genneml¾se f lgende liste over forholdsregler, f r De bruger Deres inkjet printer. q q q q Stik aldrig hœnden ind i printeren eller r r aldrig ved bl¾kpatronen under udskrivningen. Flyt ikke printerhovedet med hœnden, da De ellers kan beskadige printeren. Under normale forhold vil der ikke komme bl¾k ud af patronen. Hvis De alligevel fœr bl¾k pœ huden, vaskes det af med s¾be og vand. Hvis De fœr det i jnene, skylles de jeblikkeligt med vand. Hold bl¾kpatronen udenfor b rns r¾kkevidde. 2 Sikkerhedsinstruktioner

9 q Adskil ikke bl¾kpatronerne og pr v ikke at genpœfylde dem. Dette kan resultere i skader pœ printerhovedet. q NŒr De har installeret en bl¾kpatron, mœ klammen ikke Œbnes og bl¾kpatronen mœ ikke udtages, undtagen for at udskifte den med en ny. Bl¾kpatronen kan ellers blive ubrugelig. q InstallŽr bl¾kpatronen lige sœ snart De har taget den ud af pakningen. Ligger bl¾kpatronen udpakket i l¾ngere tid, f r den tages i brug, kan det resultere i reduceret udskriftskvalitet. q Brug ikke en bl¾kpatron udover datoen, der er skrevet pœ bl¾kpatronens ¾ske. For at fœ det bedste resultat, b r bl¾kpatronerne bruges indenfor seks mœneder, efter de er installeret. q Ryst ikke en bl¾kpatron; derved kan den blive ut¾t. q Sluk altid for printeren med str mknappen. NŒr der trykkes pœ denne knap, vil lyset blinke kort og derefter slukkes. Sluk ikke for printeren ved stikkontakten eller tag ikke ledningen ud af stikkontakten, f r lyset er slukket. q F r printeren transporteres, skal det sikres, at printerhovedet er lœst i yderste h jre position og at bl¾kpatronerne er pœ plads. Overholdelse af ENERGY STAR Som en ENERGY STAR Partner, har EPSON fastslœet, at dette produkt overholder det internationale ENERGY STAR programs retningslinier for effektiv energi. Det internationale ENERGY STAR Office Equipment program er et frivilligt partnerskab med computer- og kontorudstyrsindustrien til fremme for indf relsen af energieffektive personlige computere, monitorer, printere, faxmaskiner og kopimaskiner i en bestr¾belse pœ at nedsk¾re luftforurening pœ grund af energiudvikling. Sikkerhedsinstruktioner 3

10 Advarsler, forholdsregler og bem¾rkninger Advarsler skal f lges omhyggeligt for at undgœ legemsskader. Forholdsregler skal bem¾rkes for at undgœ skader pœ Deres udstyr. Bem¾rkninger indeholder vigtige informationer og nyttige rœd om brugen af Deres printer. 4 Sikkerhedsinstruktioner

11 Kapitel 1 Kend Deres printer 1 Printerens dele og kontrolpanelets funktioner Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kend Deres printer 1-1

12 forl¾nger til papirst tte papirst tte papir-guider arkf der printerlœg udfaldsbakke forl¾nger til udfaldsbakke bl¾kpatronklammer justeringsarm ingen papir lys indf r/udf rknap printer t¾ndt lys printerhoved ingen sort bl¾k lys ingen farve bl¾k lys t¾nd/sluk-knap renseknap 1-2 Kend Deres printer

13 Knapper Knapper t¾nd/sluk indf r/udf r rensning Funktion T¾nder og slukker for printeren. Indf rer og udf rer papir, hvis den trykkes og slippes inden for 2 sekunder. Udskrivning forts¾ttes, hvis den trykkes efter en Ôingen papirõ fejl. Flytter printerhovedet til udskiftningsposition, hvis den trykkes ned i ca. 3 sekunder, mens eller lyset for Ôingen bl¾kõ blinker eller er t¾ndt. K rer printerhovedet tilbage til udgangsposition efter udskiftning af bl¾kpatron. Udf rer reng ring af printerhovedet, hvis den trykkes pœ i mere end 3 sekunder, mens bœde eller lysene er slukkede. Lys Lysene foran pœ printeren indikerer printerens status, sœsom modtagelse af data, papirstop eller lav bl¾kstand. F lgende tabel beskriver lysenes betydning. Printerstatus Printeren er t¾ndt. Modtager data, udskiftning af en bl¾kpatron, indf rer bl¾k eller renser printerhoveder Ingen papir. L¾g papir i arkf deren; derefter trykkes pœ indf r/udf r-knappen for at genoptage udskrivningen. - Papirstop. Tag alt papiret ud af arkf deren, l¾g papiret i igen og tryk pœ indf r/udf r-knappen. Hvis lyset forts¾tter med at blinke, skal De slukke for printeren og forsigtigt pr ve at tr¾kke papir, der har sat sig fast, ud af printeren Lav bl¾kstand. Den sorte bl¾kpatron er n¾sten tom. K b en sort udskiftningsbl¾kpatron (S020093) Tom bl¾kpatron. Den sorte bl¾kpatron er tom. Udskift den sorte bl¾kpatron (S020093) Lav bl¾kstand. Farve bl¾kpatronen er n¾sten tom. K b en ny farve bl¾kpatron (S020110) Tom bl¾kpatron. Farve bl¾kpatronen er tom. Udskift farve bl¾kpatronen (S020110). = t¾ndt = slukket = blinker - = uden betydning Kend Deres printer 1-3

14 Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC For at kunne bruge printeren sammen med en PC, skal De have Microsoft Windows 3.1, Windows til Workgroups, Windows 95 eller Windows NT 4.0 og et afsk¾rmet, parsnoet parallelt kabel. For at kunne installere og benytte printersoftwaren (printerdriver og hj¾lpeprogrammer), som er inkluderet pœ CD-ROMÕen eller disketten sammen med Deres printer, skal Deres system opfylde f lgende krav: Minimum system 80386/25 Mhz processor til Windows /25 Mhz processor til Windows 95 og NT MB RAM 20 MB plads pœ harddisken VGA sk¾rm Anbefalet system Pentium eller h jere processor *Kun til Windows NT, Intel eller Intel x86 kompatible processorer 32 MB RAM eller mere 50 MB ledig plads pœ harddisken eller mere VGA eller bedre sk¾rm Computerforhandleren kan hj¾lpe med at opdatere systemet, hvis det ikke opfylder disse krav. 1-4 Kend Deres printer

15 NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Det efterf lgende er de hardware- og softwarekrav, der skal overholdes for at kunne bruge denne printer sammen med en Macintosh. Anvendelige computermodeller (fra 1. juli, 1997) Macintosh LC II, LC III, LC475, LC520, LC575, LC630 Macintosh IIcx, IIci, IIsi, IIvi, IIvx Macintosh Quadra serien Macintosh Centris serien Macintosh PowerBookª serien (undt. PowerBook 100) Macintosh PowerBook Duo serien Macintosh Performa serien Power Macintosh serien Interfacekabler For at kunne bruge printeren med en Macintosh, skal der skal anvendes et standard Apple System 8 perifert kabel (8-benet, rundt ministik) eller tilsvarende. Milj Minimum system System 7.1 5MB ledig hukommelse 10 MB ledig hukommelse, nœr baggrundsudskrivning er aktiveret. Anbefalet system System 7.5 eller senere 8 MB ledig hukommelse eller mere 16 MB ledig hukommelse eller mere, nœr baggrundsudskrivning er aktiveret. Kend Deres printer 1-5

16 Bem¾rkning: q St rrelsen pœ den ledige hukommelse varierer alt efter antallet og arten af programmer, der er i brug. Hvis man nsker at tjekke, hvor megen hukommelse der er ledig, v¾lges About This Macintosh fra Apple menuen. Se hukommelsens st rrelse (angivet i kilobytes) under ÒLargest Unused BlockÓ (1.024K = 1 MB). q OvenstŒende krav til hukommelsen g¾lder for udskrivning pœ papir af en st rrelse, der svarer til normalt brevpapir. Kravene vil ellers variere i forhold til st rrelsen pœ papiret, som bruges, hvilket program der er i brug, og hvor kompliceret et dokument der er tale om. Ud over disse krav til systemet og dets hukommelse, skal De ogsœ have yderligere 8MB ledig plads pœ harddisken til installation af printersoftwaren. Til udskrivning skal der bruges rundt regnet den dobbelte harddisk-plads af st rrelsen pœ den fil, der skal udskrives. Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr F lgende ekstraudstyr kan fœs til printeren. Interfacekabler EPSON leverer flere typer interfacekabler. De kan bruge ethvert interfacekabel, der opfylder f lgende specifikationer. Se evt. yderligere krav i vejledningen til computeren. Parallelt interfacekabel (afsk¾rmet) C83602* fra D-SUB 25-benet (computer) til 36-benet Amphenol 57 serie (printer) Bem¾rkning: Stjernen (*) er i stedet for det sidste tal i produktnummeret, der varierer fra land til land. 1-6 Kend Deres printer

17 Forbrugsstoffer Bl¾kpatroner Sort bl¾kpatron Farve bl¾kpatron S S EPSON specielle medietyper Det meste almindelige papir virker godt i printeren. Derudover vil papir, der er specielt designet til inkjet printere. Udskriftens kvalitet afh¾nger af den type papir, der anvendes. I nedenstœende tabel findes navnene og produktnumrene for de forskellige specielle medietyper, der kan fœs. EPSON 360 dpi inkjet papir (A4) EPSON 360 dpi inkjet papir (Letter) EPSON 360 dpi inkjet papir (A3) EPSON fotokvalitet inkjet papir (A4) EPSON fotokvalitet inkjet papir (Letter) EPSON fotokvalitet inkjet papir (Legal) EPSON fotokvalitet inkjet papir (A3) EPSON fotokvalitet glossy papir (A4) EPSON fotokvalitet glossy papir (Letter) EPSON fotokvalitet glossy papir (A3) EPSON fotokvalitet glossy film (A4) EPSON fotokvalitet glossy film (Letter) EPSON fotokvalitet glossy film (A3) EPSON fotokvalitet glossy film (A6) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Kend Deres printer 1-7

18 EPSON fotokvalitet inkjet kort (A6) S EPSON fotokvalitet inkjet kort (5Ó x 8Ó) S EPSON fotokvalitet inkjet kort (8Ó x 10Ó) S EPSON inkjet transparent (A4) S EPSON inkjet transparent (Letter) S EPSON fotokvalitet selvkl¾bende ark (A4) S EPSON fotopapir (4Ó x 6Ó) S EPSON fotopapir (A4) S EPSON fotopapir (Letter) S EPSON fotopapir (A3) S EPSON foto stickers (A6) S EPSON panoramisk fotopapir (210 x 594 mm) S EPSON Iron-On Cool Peel overf ringspapir (A4) S EPSON Iron-On Cool Peel overf ringspapir (Letter) S S Bem¾rkning: q De forskellige medietyper, der er til rœdighed, varierer fra land til land. q Inkjet printere er specielt f lsomme overfor papirets tilstand. Opbevar ubrugt papir i den originale indpakning og opbevar det pœ et k ligt, t rt sted. F r disse medier anvendes, se n¾rmere oplysninger om indstillingerne for medietype pœ side 4-10 og 5-4. L¾s ogsœ instruktionerne, der f lger med det specielle medium. 1-8 Kend Deres printer

19 Kapitel 2 Kom i gang 2 Udpakning af printeren V¾lg en plads til printeren Brug af et printerstativ PŒs¾tning af papirst tten Tilslutning af printeren Is¾tning af bl¾kpatroner Tilslutning af printeren til en PC Installation af printersoftware i en PC Installation af software til Windows 95 eller Windows NT Installation af software til Windows 95 (vha. plug-and-play) Installation af software til Windows Brug af printeren i et netv¾rk Med Windows Med Windows NT Tilslutning af printeren til en Macintosh Installation af printersoftware i en Macintosh Installation af printersoftware Brug af V¾lger til at v¾lge Deres printer Kom i gang 2-1

20 Udpakning af printeren Printerkassen skal indeholde en CD-ROM med printersoftwaren, der opererer Deres printer, og f lgende dele: papirst tte printer str mkabel sort bl¾kpatron farve bl¾kpatron Nogle steder er str mkablet fastmonteret pœ printeren. Faconen pœ str mkablets stik varierer fra land til land. KontrollŽr, at det leverede stik er det rigtige. Alle beskyttelsesmaterialer, som er pakket med printeren, skal fjernes, f r De opstiller printeren og t¾nder for str mmen. F lg anvisningerne, der f lger med printeren til at fjerne disse materialer. Gem alle indpaknings- og beskyttelsesmaterialer, i tilf¾lde af at det senere hen skulle blive n dvendigt at transportere printeren. 2-2 Kom i gang

21 V¾lg en plads til printeren F lg retningslinierne herunder, nœr der v¾lges en plads til printeren. q q q q q q q q q q Stil printeren pœ en flad, stabil overflade. Printeren vil ikke fungere korrekt, hvis den er vippet eller stœr skrœt. Stil printeren t¾t nok ved computeren til, at interfacekablet nemt kan nœ hen til computeren. S rg for at der er rigeligt med plads til en nem betjening og vedligeholdelse. S rg for at der er rigeligt med plads pœ bordet foran printeren til at s¾nke udfaldsbakken. UndgŒ at placere eller bruge printeren pœ steder, der er udsat for hurtige ¾ndringer i temperatur og fugtighed. Hold den ogsœ v¾k fra direkte sollys, st¾rk lys eller varmekilder. UndgŒ steder, der er udsat for st d og vibrationer. Stil printeren i n¾rheden af en stikkontakt, hvor stikket let kan tages ud af kontakten. Bem¾rkning til fransktalende brugere: Placez lõimprimante pr s dõune prise de contacte o la fiche peut tre džbranchže facilement. UndgŒ elektriske stikkontakter, der styres af v¾gkontakter eller automatiske timere. Hvis De er n dt til at bruge elektriske stikkontakter, der styres af v¾gkontakter, mœ de ikke anvende v¾gkontakterne til at styre dem. UndgŒ ogsœ stikkontakter, der er i samme kredsl b som store motorer eller andre apparater, der kan forœrsage svingninger i kredsl bets sp¾nding. Hold hele computersystemet v¾k fra eventuelle kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, sœsom h jttalere eller baseenheder til trœdl se telefoner. Brug en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en snydekontakt. Kom i gang 2-3

22 Brug af et printerstativ Bruges der et printerstativ, skal f lgende bem¾rkes: q Brug et stativ, der kan b¾re en v¾gt pœ mindst 31,0 kg. q Brug aldrig et stativ, hvor printeren stœr skrœt. Printeren skal altid stœ vandret. PŒs¾tning af papirst tten S¾t papirst tten ind i den Œbning bagest pœ printeren, som vist nedenfor. 2-4 Kom i gang

23 Tilslutning af printeren 1. KontrollŽr m¾rket pœ printerens bagside for at sikre, at printerens sp¾ndingskrav passer sammen med sp¾ndingen i den elektriske stikkontakt, der skal bruges. S rg ogsœ for at De har det rigtige str mkabel til str mforsyningen. Forholdsregel: Det er ikke muligt at ¾ndre printerens sp¾nding. Hvis den anf rte sp¾nding og str mforsyningens sp¾nding ikke stemmer overens, b r forhandleren kontaktes for assistance. S¾t ikke str mkablet i stikkontakten. 2. Hvis str mkablet ikke er fastmonteret pœ printeren, skal det tilsluttes til AC-indgangen pœ printerens bagside. 3. S¾t str mkablet ind i en korrekt jordforbundet stikkontakt. Is¾tning af bl¾kpatroner Advarsel: Bl¾kpatronerne er selvst¾ndige enheder. Ved normal brug vil der ikke komme bl¾k ud af bl¾kpatronen. Hvis De fœr bl¾k pœ h¾nderne, skal de vaskes grundigt med s¾be og vand. Hvis De fœr bl¾k i jnene, skal de straks skylles med vand. Is¾t bl¾kpatronerne pœ f lgende mœde: Bem¾rkning: q Bl¾kpatronernes pakning mœ ikke Œbnes, f r de skal is¾ttes, da bl¾kket ellers kan t rre. q Brug altid nye bl¾kpatroner. Hvis delvis tomme bl¾kpatroner is¾ttes, fœr de printeren til at sende forkerte informationer til Status Monitoren vedr rende den m¾ngde bl¾k, der er tilbage. Kom i gang 2-5

24 1. S¾nk udfaldsbakken foran pœ printeren. Derefter Œbnes printerlœget ved at tage fat i lœgets midterste kant. 2. T¾nd for printeren ved at trykke pœ knappen. 2-6 Kom i gang

25 Printerhovedet flytter sig til is¾tningspositionen for bl¾kpatronen i venstre side. lyser blinker og og lysene t¾ndes. is¾tningsposition for bl¾kpatron Forholdsregel: Flyt aldrig printerhovedet med hœnden. Ellers kan printeren blive beskadiget. 3. L ft bl¾kpatronernes to klammer op. Kom i gang 2-7

26 4. bn bl¾kpatronernes pakninger. Derefter fjernes kun den gule forseglingstape fra hver bl¾kpatron, som vist herunder. Fjern ikke den hvide del af tapen sort bl¾kpatron (S020093) farve bl¾kpatron (S020110) Forholdsregel: q Den gule forseglingstape skal tages af bl¾kpatronerne. Hvis De fors ger at lave udskrifter, mens den gule forseglingstape stadig sidder pœ, kan bl¾kpatronen blive ubrugelig. Det betyder ikke noget, hvis den gule tape ikke rives helt af langs den punkterede linie. q q Fjern ikke den hvide del af forseglingstapen fra patronens top, da patronen ellers kan blive tilstoppet, og det vil ikke v¾re muligt at udskrive med den. Forseglingstapen i bunden af bl¾kpatronerne mœ ikke tages af, da der ellers kan komme bl¾k ud. 2-8 Kom i gang

27 5. S¾t bl¾kpatronerne ned i holderne med m¾rkaten opad og pilen pœ patronen pegende bagud. Farve bl¾kpatronen (den store) skal s¾ttes i til h jre og den sorte bl¾kpatron (den lille) skal s¾ttes i til venstre. sort farve Bem¾rkning: Is¾t begge bl¾kpatroner. Hvis en af bl¾kpatronerne mangler, vil printeren ikke fungere. 6. Tryk klammerne til bl¾kpatronerne nedad, indtil de er lœst fast. Forholdsregel: NŒr De har isat bl¾kpatronerne, mœ klammerne ikke Œbnes og bl¾kpatronerne mœ ikke udtages, undtagen for at udskifte dem med nye. Bl¾kpatronerne kan ellers blive ubrugelige. Kom i gang 2-9

28 7. Tryk pœ renseknappen og l¾g printerlœget pœ igen. Printeren flytter printerhovedet og begynder at g re bl¾kindf ringssystemet parat. Mens dette foregœr, blinker lyset. Bem¾rkning: Selv om der ikke trykkes pœ renseknappen, flytter printeren printerhovedet og begynder at indf re bl¾kket ca. 60 sekunder, efter bl¾kpatronerne er blevet isat. Bl¾kindf ringsprocessen tager ca. 2 minutter. Under denne proces kommer der et antal forskellige mekaniske lyde fra printeren. Disse lyde er normale. NŒr bl¾ksystemet er fyldt, holder lyset op med at blinke. Forholdsregel: Sluk aldrig for printeren, nœr lyset blinker. Sker dette, kan det resultere i ufuldst¾ndig indf ring af bl¾kket, og De vil ikke kunne udskrive med printeren Det antal sider, som en bl¾kpatron kan udskrive, varierer efter tekst- og grafikm¾ngden, der skal udskrives. Levetiden for en farve bl¾kpatron afh¾nger af m¾ngden og antallet af farver, der anvendes i dokumenterne. Bem¾rkning: NŒr printeren l ber t r for bl¾k, se ÒUdskiftning af en bl¾kpatronó pœ side 6-2. Nu er De klar til at tilslutte printeren til computeren. For at tilslutte printeren til en PC, se det efterf lgende afsnit. For at tilslutte printeren til en Macintosh, se side Kom i gang

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: Front.fm3/15/01 R Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde det

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere