InstallationshŒndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InstallationshŒndbog"

Transkript

1 Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pœ anden mœde - uden forudindhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informationerne heri er kun beregnet til anvendelse sammen med denne EPSON printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af disse informationer til andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede foretagender er ansvarlige over for k beren af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger, som k beren eller tredjepart er blevet udsat ud for som f lge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ¾ndringer af dette produkt, eller (undtagen U.S.A.) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONÕs brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbeh r eller forbrugsstoffer, der ikke er betegnet som originale EPSON produkter eller SEIKO EPSON CORPORATION godkendte produkter. EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varem¾rker og EPSON ESC/P Raster og EPSON Stylus er varem¾rker tilh rende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varem¾rker tilh rende Microsoft Corporation. Generel bem¾rkning: Andre produktnavne i denne publikation tjener udelukkende til identifikationsformœl og er evt. varem¾rker tilh rende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med sœdanne m¾rker. Copyright 1998, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan Trykt på genbrugspapir InstallationshŒndbog

2 Overensstemmelseserkl¾ring I henhold til ISO/IEC vejledning 22 og EN Producent: Adresse: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392, Japan Repr¾sentant: EPSON EUROPE B.V. Adresse: Prof. J. H. Bavincklaan AT Amstelveen Holland Erkl¾rer hermed, at f lgende produkt: Produktnavn: Model: Inkjet printer P953A overholder f lgende direktiv(er) og norm(er): Direktiv 89/336/EEC: EN Class B EN EN EN IEC IEC IEC Direktiv 73/23/EEC: EN Februar 1998 Y. Ishii Bestyrelsesformand for EPSON EUROPE B.V. ii

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Nogle fœ forholdsregler Overholdelse af ENERGY STAR Advarsler, forholdsregler og bem¾rkninger Kapitel 1 Kend Deres printer Printerens dele og kontrolpanelets funktioner Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kapitel 2 Kom i gang Udpakning af printeren V¾lg en plads til printeren Brug af et printerstativ PŒs¾tning af papirst tten Tilslutning af printeren Is¾tning af bl¾kpatroner Tilslutning af printeren til en PC Installation af printersoftware i en PC Installation af software til Windows 95 eller Windows NT Installation af software til Windows 95 (vha. plug-and-play) Installation af software til Windows iii

4 Brug af printeren i et netv¾rk Med Windows Med Windows NT Tilslutning af printeren til en Macintosh Installation af printersoftware i en Macintosh Installation af printersoftware Brug af V¾lger til at v¾lge Deres printer Kapitel 3 Begynd at udskrive Il¾gning af papir Udskrivning med Windows Udskrivning med Macintosh Kapitel 4 Brug af printersoftware til Windows Printersoftware Adgang til printersoftware Fra Windows programmer Fra Windows 95 eller Windows NT Fra Windows ndring af printerdriver indstillinger Brug af automatiske indstillinger Brug af foruddefinerede indstillinger Tilpasning af printerindstillinger Indstilling for medietype Tilpasning af udskrivningsstil (kun Windows 95 & NT 4.0) Brug af EPSON printer hj¾lpeprogrammer EPSON Status Monitor 2 (kun Windows 95) Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Printer and Option Information Speed & Progress (kun Windows 95) iv

5 Tjek af printerstatus (kun Windows 95 & 3.1) ForstŒelse af EPSON Spool Manager Brug af EPSON Status Monitor 2 (kun Windows 95) Find information via online-hj¾lp Adgang til hj¾lp fra programmet Adgang til hj¾lp fra Windows 95 eller NT Adgang til hj¾lp fra Windows Kapitel 5 Brug af printersoftware til Macintosh Printersoftware ndring af printerdriver indstillinger Brug af automatiske indstillinger Brug af foruddefinerede indstillinger Tilpasning af printerindstillinger Gem Deres indstillinger Valg af Deres gemte indstillinger ndring af papirst rrelse Definition af en brugerdefineret papirst rrelse Tilpasning af udskrivningsmetode og -stil Brug af EPSON printer hj¾lpeprogrammer EPSON Status Monitor Configuration Nozzle Check Head Cleaning Print Head Alignment Styring af baggrundsudskrivning v

6 Kapitel 6 Vedligeholdelse og transport Udskiftning af en bl¾kpatron Reng ring af printeren Transport af printeren Kapitel 7 Fejlfinding Find problemet Fejlindikatorer Status Monitor Printerfunktionerstjek Problemer og l sninger Str mforsyning Funktion Papirstyring Udskriftskvalitet Printer hj¾lpeprogrammer For gelse af udskrivningshastigheden Brug af DMA overf rsel (kun Windows 95) Fjern installation af printersoftware (kun Windows 95) Rensning af printerhovedet Brug af Head Cleaning hj¾lpeprogrammet Brug af kontrolpanelet Justering af printerhovedet Problemer med bl¾kpatroner Kontakt kundesupport Appendiks A RŒd om farveudskrivning Det grundl¾ggende ved farver A-2 Billedopl sning og billedst rrelse A-5 Retningslinjer for brug af farver A-7 vi

7 Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner L¾s alle disse instruktioner og gem dem til senere reference. F lg alle advarsler og instruktioner, der er m¾rket pœ printeren. q q q q q q q q S¾t ikke printeren pœ en ustabil overflade eller i n¾rheden af en radiator eller varmekilde. S¾t printeren pœ en flad overflade. Printeren vil ikke fungere korrekt, hvis den er vippet eller stœr skrœt. BlokŽr eller tild¾k ikke Œbningerne i printerens kabinet. Stik ikke genstande ind gennem disse Œbninger. Brug kun den type str mforsyning, der er indikeret pœ printerens m¾rkat. Tilslut alt udstyret til stikkontakter med jordforbindelse. UndgŒ at bruge kontakter i samme kredsl b som kopimaskiner eller ventilationssystemer, der j¾vnligt t¾ndes og slukkes. Brug ikke en beskadiget eller flosset str mledning. Hvis De bruger en forl¾ngerledning sammen med printeren, skal det sikres, at det totale str mforbrug for alle enhederne, der er tilsluttet forl¾ngerledningen, ikke overskrider ledningens klassificering. S rg ogsœ for at den samlede amperev¾rdi af alle enhederne, der er tilsluttet til stikkontakten, ikke overskrider stikkontaktens klassificering. Tag ledningen til printeren ud af stikkontakten f r reng ring. Reng r kun med en fugtig klud. Spild ikke v¾ske pœ printeren. Sikkerhedsinstruktioner 1

8 q q q Undtagen nœr det er specielt forklaret i denne vejledning, mœ De ikke selv fors ge at udf re service pœ printeren. Tag printerens ledning ud af stikkontakten og tilkald kvalificeret servicepersonale ved f lgende forhold: Hvis str mledningen er beskadiget; hvis der er kommet v¾ske ind i printeren; hvis printeren har v¾ret tabt eller kabinettet er beskadiget; hvis printeren ikke fungerer normalt eller udviser en tydelig ¾ndring i ydelse. JustŽr kun de punkter, der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Hvis De planl¾gger at anvende printeren i Tyskland, skal f lgende bem¾rkes: For at have tilstr¾kkelig kortslutningsbeskyttelse og overstr msbeskyttelse til printeren, skal bygningsinstallationen v¾re beskyttet med en 16 A sikring. Bei Anschlu des Druckers an die Stromversorgung mu sichergestellt werden, da die GebŠudeinstallation mit einem 16 A- berstromschalter abgesichert ist. Nogle fœ forholdsregler Selv om De har kendskab til andre typer printere, b r De genneml¾se f lgende liste over forholdsregler, f r De bruger Deres inkjet printer. q q q q Stik aldrig hœnden ind i printeren eller r r aldrig ved bl¾kpatronen under udskrivningen. Flyt ikke printerhovedet med hœnden, da De ellers kan beskadige printeren. Under normale forhold vil der ikke komme bl¾k ud af patronen. Hvis De alligevel fœr bl¾k pœ huden, vaskes det af med s¾be og vand. Hvis De fœr det i jnene, skylles de jeblikkeligt med vand. Hold bl¾kpatronen udenfor b rns r¾kkevidde. 2 Sikkerhedsinstruktioner

9 q Adskil ikke bl¾kpatronerne og pr v ikke at genpœfylde dem. Dette kan resultere i skader pœ printerhovedet. q NŒr De har installeret en bl¾kpatron, mœ klammen ikke Œbnes og bl¾kpatronen mœ ikke udtages, undtagen for at udskifte den med en ny. Bl¾kpatronen kan ellers blive ubrugelig. q InstallŽr bl¾kpatronen lige sœ snart De har taget den ud af pakningen. Ligger bl¾kpatronen udpakket i l¾ngere tid, f r den tages i brug, kan det resultere i reduceret udskriftskvalitet. q Brug ikke en bl¾kpatron udover datoen, der er skrevet pœ bl¾kpatronens ¾ske. For at fœ det bedste resultat, b r bl¾kpatronerne bruges indenfor seks mœneder, efter de er installeret. q Ryst ikke en bl¾kpatron; derved kan den blive ut¾t. q Sluk altid for printeren med str mknappen. NŒr der trykkes pœ denne knap, vil lyset blinke kort og derefter slukkes. Sluk ikke for printeren ved stikkontakten eller tag ikke ledningen ud af stikkontakten, f r lyset er slukket. q F r printeren transporteres, skal det sikres, at printerhovedet er lœst i yderste h jre position og at bl¾kpatronerne er pœ plads. Overholdelse af ENERGY STAR Som en ENERGY STAR Partner, har EPSON fastslœet, at dette produkt overholder det internationale ENERGY STAR programs retningslinier for effektiv energi. Det internationale ENERGY STAR Office Equipment program er et frivilligt partnerskab med computer- og kontorudstyrsindustrien til fremme for indf relsen af energieffektive personlige computere, monitorer, printere, faxmaskiner og kopimaskiner i en bestr¾belse pœ at nedsk¾re luftforurening pœ grund af energiudvikling. Sikkerhedsinstruktioner 3

10 Advarsler, forholdsregler og bem¾rkninger Advarsler skal f lges omhyggeligt for at undgœ legemsskader. Forholdsregler skal bem¾rkes for at undgœ skader pœ Deres udstyr. Bem¾rkninger indeholder vigtige informationer og nyttige rœd om brugen af Deres printer. 4 Sikkerhedsinstruktioner

11 Kapitel 1 Kend Deres printer 1 Printerens dele og kontrolpanelets funktioner Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr Forbrugsstoffer Kend Deres printer 1-1

12 forl¾nger til papirst tte papirst tte papir-guider arkf der printerlœg udfaldsbakke forl¾nger til udfaldsbakke bl¾kpatronklammer justeringsarm ingen papir lys indf r/udf rknap printer t¾ndt lys printerhoved ingen sort bl¾k lys ingen farve bl¾k lys t¾nd/sluk-knap renseknap 1-2 Kend Deres printer

13 Knapper Knapper t¾nd/sluk indf r/udf r rensning Funktion T¾nder og slukker for printeren. Indf rer og udf rer papir, hvis den trykkes og slippes inden for 2 sekunder. Udskrivning forts¾ttes, hvis den trykkes efter en Ôingen papirõ fejl. Flytter printerhovedet til udskiftningsposition, hvis den trykkes ned i ca. 3 sekunder, mens eller lyset for Ôingen bl¾kõ blinker eller er t¾ndt. K rer printerhovedet tilbage til udgangsposition efter udskiftning af bl¾kpatron. Udf rer reng ring af printerhovedet, hvis den trykkes pœ i mere end 3 sekunder, mens bœde eller lysene er slukkede. Lys Lysene foran pœ printeren indikerer printerens status, sœsom modtagelse af data, papirstop eller lav bl¾kstand. F lgende tabel beskriver lysenes betydning. Printerstatus Printeren er t¾ndt. Modtager data, udskiftning af en bl¾kpatron, indf rer bl¾k eller renser printerhoveder Ingen papir. L¾g papir i arkf deren; derefter trykkes pœ indf r/udf r-knappen for at genoptage udskrivningen. - Papirstop. Tag alt papiret ud af arkf deren, l¾g papiret i igen og tryk pœ indf r/udf r-knappen. Hvis lyset forts¾tter med at blinke, skal De slukke for printeren og forsigtigt pr ve at tr¾kke papir, der har sat sig fast, ud af printeren Lav bl¾kstand. Den sorte bl¾kpatron er n¾sten tom. K b en sort udskiftningsbl¾kpatron (S020093) Tom bl¾kpatron. Den sorte bl¾kpatron er tom. Udskift den sorte bl¾kpatron (S020093) Lav bl¾kstand. Farve bl¾kpatronen er n¾sten tom. K b en ny farve bl¾kpatron (S020110) Tom bl¾kpatron. Farve bl¾kpatronen er tom. Udskift farve bl¾kpatronen (S020110). = t¾ndt = slukket = blinker - = uden betydning Kend Deres printer 1-3

14 Systemkrav NŒr printeren bruges sammen med en PC For at kunne bruge printeren sammen med en PC, skal De have Microsoft Windows 3.1, Windows til Workgroups, Windows 95 eller Windows NT 4.0 og et afsk¾rmet, parsnoet parallelt kabel. For at kunne installere og benytte printersoftwaren (printerdriver og hj¾lpeprogrammer), som er inkluderet pœ CD-ROMÕen eller disketten sammen med Deres printer, skal Deres system opfylde f lgende krav: Minimum system 80386/25 Mhz processor til Windows /25 Mhz processor til Windows 95 og NT MB RAM 20 MB plads pœ harddisken VGA sk¾rm Anbefalet system Pentium eller h jere processor *Kun til Windows NT, Intel eller Intel x86 kompatible processorer 32 MB RAM eller mere 50 MB ledig plads pœ harddisken eller mere VGA eller bedre sk¾rm Computerforhandleren kan hj¾lpe med at opdatere systemet, hvis det ikke opfylder disse krav. 1-4 Kend Deres printer

15 NŒr printeren bruges sammen med en Macintosh Det efterf lgende er de hardware- og softwarekrav, der skal overholdes for at kunne bruge denne printer sammen med en Macintosh. Anvendelige computermodeller (fra 1. juli, 1997) Macintosh LC II, LC III, LC475, LC520, LC575, LC630 Macintosh IIcx, IIci, IIsi, IIvi, IIvx Macintosh Quadra serien Macintosh Centris serien Macintosh PowerBookª serien (undt. PowerBook 100) Macintosh PowerBook Duo serien Macintosh Performa serien Power Macintosh serien Interfacekabler For at kunne bruge printeren med en Macintosh, skal der skal anvendes et standard Apple System 8 perifert kabel (8-benet, rundt ministik) eller tilsvarende. Milj Minimum system System 7.1 5MB ledig hukommelse 10 MB ledig hukommelse, nœr baggrundsudskrivning er aktiveret. Anbefalet system System 7.5 eller senere 8 MB ledig hukommelse eller mere 16 MB ledig hukommelse eller mere, nœr baggrundsudskrivning er aktiveret. Kend Deres printer 1-5

16 Bem¾rkning: q St rrelsen pœ den ledige hukommelse varierer alt efter antallet og arten af programmer, der er i brug. Hvis man nsker at tjekke, hvor megen hukommelse der er ledig, v¾lges About This Macintosh fra Apple menuen. Se hukommelsens st rrelse (angivet i kilobytes) under ÒLargest Unused BlockÓ (1.024K = 1 MB). q OvenstŒende krav til hukommelsen g¾lder for udskrivning pœ papir af en st rrelse, der svarer til normalt brevpapir. Kravene vil ellers variere i forhold til st rrelsen pœ papiret, som bruges, hvilket program der er i brug, og hvor kompliceret et dokument der er tale om. Ud over disse krav til systemet og dets hukommelse, skal De ogsœ have yderligere 8MB ledig plads pœ harddisken til installation af printersoftwaren. Til udskrivning skal der bruges rundt regnet den dobbelte harddisk-plads af st rrelsen pœ den fil, der skal udskrives. Ekstraudstyr og forbrugsstoffer Ekstraudstyr F lgende ekstraudstyr kan fœs til printeren. Interfacekabler EPSON leverer flere typer interfacekabler. De kan bruge ethvert interfacekabel, der opfylder f lgende specifikationer. Se evt. yderligere krav i vejledningen til computeren. Parallelt interfacekabel (afsk¾rmet) C83602* fra D-SUB 25-benet (computer) til 36-benet Amphenol 57 serie (printer) Bem¾rkning: Stjernen (*) er i stedet for det sidste tal i produktnummeret, der varierer fra land til land. 1-6 Kend Deres printer

17 Forbrugsstoffer Bl¾kpatroner Sort bl¾kpatron Farve bl¾kpatron S S EPSON specielle medietyper Det meste almindelige papir virker godt i printeren. Derudover vil papir, der er specielt designet til inkjet printere. Udskriftens kvalitet afh¾nger af den type papir, der anvendes. I nedenstœende tabel findes navnene og produktnumrene for de forskellige specielle medietyper, der kan fœs. EPSON 360 dpi inkjet papir (A4) EPSON 360 dpi inkjet papir (Letter) EPSON 360 dpi inkjet papir (A3) EPSON fotokvalitet inkjet papir (A4) EPSON fotokvalitet inkjet papir (Letter) EPSON fotokvalitet inkjet papir (Legal) EPSON fotokvalitet inkjet papir (A3) EPSON fotokvalitet glossy papir (A4) EPSON fotokvalitet glossy papir (Letter) EPSON fotokvalitet glossy papir (A3) EPSON fotokvalitet glossy film (A4) EPSON fotokvalitet glossy film (Letter) EPSON fotokvalitet glossy film (A3) EPSON fotokvalitet glossy film (A6) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Kend Deres printer 1-7

18 EPSON fotokvalitet inkjet kort (A6) S EPSON fotokvalitet inkjet kort (5Ó x 8Ó) S EPSON fotokvalitet inkjet kort (8Ó x 10Ó) S EPSON inkjet transparent (A4) S EPSON inkjet transparent (Letter) S EPSON fotokvalitet selvkl¾bende ark (A4) S EPSON fotopapir (4Ó x 6Ó) S EPSON fotopapir (A4) S EPSON fotopapir (Letter) S EPSON fotopapir (A3) S EPSON foto stickers (A6) S EPSON panoramisk fotopapir (210 x 594 mm) S EPSON Iron-On Cool Peel overf ringspapir (A4) S EPSON Iron-On Cool Peel overf ringspapir (Letter) S S Bem¾rkning: q De forskellige medietyper, der er til rœdighed, varierer fra land til land. q Inkjet printere er specielt f lsomme overfor papirets tilstand. Opbevar ubrugt papir i den originale indpakning og opbevar det pœ et k ligt, t rt sted. F r disse medier anvendes, se n¾rmere oplysninger om indstillingerne for medietype pœ side 4-10 og 5-4. L¾s ogsœ instruktionerne, der f lger med det specielle medium. 1-8 Kend Deres printer

19 Kapitel 2 Kom i gang 2 Udpakning af printeren V¾lg en plads til printeren Brug af et printerstativ PŒs¾tning af papirst tten Tilslutning af printeren Is¾tning af bl¾kpatroner Tilslutning af printeren til en PC Installation af printersoftware i en PC Installation af software til Windows 95 eller Windows NT Installation af software til Windows 95 (vha. plug-and-play) Installation af software til Windows Brug af printeren i et netv¾rk Med Windows Med Windows NT Tilslutning af printeren til en Macintosh Installation af printersoftware i en Macintosh Installation af printersoftware Brug af V¾lger til at v¾lge Deres printer Kom i gang 2-1

20 Udpakning af printeren Printerkassen skal indeholde en CD-ROM med printersoftwaren, der opererer Deres printer, og f lgende dele: papirst tte printer str mkabel sort bl¾kpatron farve bl¾kpatron Nogle steder er str mkablet fastmonteret pœ printeren. Faconen pœ str mkablets stik varierer fra land til land. KontrollŽr, at det leverede stik er det rigtige. Alle beskyttelsesmaterialer, som er pakket med printeren, skal fjernes, f r De opstiller printeren og t¾nder for str mmen. F lg anvisningerne, der f lger med printeren til at fjerne disse materialer. Gem alle indpaknings- og beskyttelsesmaterialer, i tilf¾lde af at det senere hen skulle blive n dvendigt at transportere printeren. 2-2 Kom i gang

21 V¾lg en plads til printeren F lg retningslinierne herunder, nœr der v¾lges en plads til printeren. q q q q q q q q q q Stil printeren pœ en flad, stabil overflade. Printeren vil ikke fungere korrekt, hvis den er vippet eller stœr skrœt. Stil printeren t¾t nok ved computeren til, at interfacekablet nemt kan nœ hen til computeren. S rg for at der er rigeligt med plads til en nem betjening og vedligeholdelse. S rg for at der er rigeligt med plads pœ bordet foran printeren til at s¾nke udfaldsbakken. UndgŒ at placere eller bruge printeren pœ steder, der er udsat for hurtige ¾ndringer i temperatur og fugtighed. Hold den ogsœ v¾k fra direkte sollys, st¾rk lys eller varmekilder. UndgŒ steder, der er udsat for st d og vibrationer. Stil printeren i n¾rheden af en stikkontakt, hvor stikket let kan tages ud af kontakten. Bem¾rkning til fransktalende brugere: Placez lõimprimante pr s dõune prise de contacte o la fiche peut tre džbranchže facilement. UndgŒ elektriske stikkontakter, der styres af v¾gkontakter eller automatiske timere. Hvis De er n dt til at bruge elektriske stikkontakter, der styres af v¾gkontakter, mœ de ikke anvende v¾gkontakterne til at styre dem. UndgŒ ogsœ stikkontakter, der er i samme kredsl b som store motorer eller andre apparater, der kan forœrsage svingninger i kredsl bets sp¾nding. Hold hele computersystemet v¾k fra eventuelle kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, sœsom h jttalere eller baseenheder til trœdl se telefoner. Brug en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en snydekontakt. Kom i gang 2-3

22 Brug af et printerstativ Bruges der et printerstativ, skal f lgende bem¾rkes: q Brug et stativ, der kan b¾re en v¾gt pœ mindst 31,0 kg. q Brug aldrig et stativ, hvor printeren stœr skrœt. Printeren skal altid stœ vandret. PŒs¾tning af papirst tten S¾t papirst tten ind i den Œbning bagest pœ printeren, som vist nedenfor. 2-4 Kom i gang

23 Tilslutning af printeren 1. KontrollŽr m¾rket pœ printerens bagside for at sikre, at printerens sp¾ndingskrav passer sammen med sp¾ndingen i den elektriske stikkontakt, der skal bruges. S rg ogsœ for at De har det rigtige str mkabel til str mforsyningen. Forholdsregel: Det er ikke muligt at ¾ndre printerens sp¾nding. Hvis den anf rte sp¾nding og str mforsyningens sp¾nding ikke stemmer overens, b r forhandleren kontaktes for assistance. S¾t ikke str mkablet i stikkontakten. 2. Hvis str mkablet ikke er fastmonteret pœ printeren, skal det tilsluttes til AC-indgangen pœ printerens bagside. 3. S¾t str mkablet ind i en korrekt jordforbundet stikkontakt. Is¾tning af bl¾kpatroner Advarsel: Bl¾kpatronerne er selvst¾ndige enheder. Ved normal brug vil der ikke komme bl¾k ud af bl¾kpatronen. Hvis De fœr bl¾k pœ h¾nderne, skal de vaskes grundigt med s¾be og vand. Hvis De fœr bl¾k i jnene, skal de straks skylles med vand. Is¾t bl¾kpatronerne pœ f lgende mœde: Bem¾rkning: q Bl¾kpatronernes pakning mœ ikke Œbnes, f r de skal is¾ttes, da bl¾kket ellers kan t rre. q Brug altid nye bl¾kpatroner. Hvis delvis tomme bl¾kpatroner is¾ttes, fœr de printeren til at sende forkerte informationer til Status Monitoren vedr rende den m¾ngde bl¾k, der er tilbage. Kom i gang 2-5

24 1. S¾nk udfaldsbakken foran pœ printeren. Derefter Œbnes printerlœget ved at tage fat i lœgets midterste kant. 2. T¾nd for printeren ved at trykke pœ knappen. 2-6 Kom i gang

25 Printerhovedet flytter sig til is¾tningspositionen for bl¾kpatronen i venstre side. lyser blinker og og lysene t¾ndes. is¾tningsposition for bl¾kpatron Forholdsregel: Flyt aldrig printerhovedet med hœnden. Ellers kan printeren blive beskadiget. 3. L ft bl¾kpatronernes to klammer op. Kom i gang 2-7

26 4. bn bl¾kpatronernes pakninger. Derefter fjernes kun den gule forseglingstape fra hver bl¾kpatron, som vist herunder. Fjern ikke den hvide del af tapen sort bl¾kpatron (S020093) farve bl¾kpatron (S020110) Forholdsregel: q Den gule forseglingstape skal tages af bl¾kpatronerne. Hvis De fors ger at lave udskrifter, mens den gule forseglingstape stadig sidder pœ, kan bl¾kpatronen blive ubrugelig. Det betyder ikke noget, hvis den gule tape ikke rives helt af langs den punkterede linie. q q Fjern ikke den hvide del af forseglingstapen fra patronens top, da patronen ellers kan blive tilstoppet, og det vil ikke v¾re muligt at udskrive med den. Forseglingstapen i bunden af bl¾kpatronerne mœ ikke tages af, da der ellers kan komme bl¾k ud. 2-8 Kom i gang

27 5. S¾t bl¾kpatronerne ned i holderne med m¾rkaten opad og pilen pœ patronen pegende bagud. Farve bl¾kpatronen (den store) skal s¾ttes i til h jre og den sorte bl¾kpatron (den lille) skal s¾ttes i til venstre. sort farve Bem¾rkning: Is¾t begge bl¾kpatroner. Hvis en af bl¾kpatronerne mangler, vil printeren ikke fungere. 6. Tryk klammerne til bl¾kpatronerne nedad, indtil de er lœst fast. Forholdsregel: NŒr De har isat bl¾kpatronerne, mœ klammerne ikke Œbnes og bl¾kpatronerne mœ ikke udtages, undtagen for at udskifte dem med nye. Bl¾kpatronerne kan ellers blive ubrugelige. Kom i gang 2-9

28 7. Tryk pœ renseknappen og l¾g printerlœget pœ igen. Printeren flytter printerhovedet og begynder at g re bl¾kindf ringssystemet parat. Mens dette foregœr, blinker lyset. Bem¾rkning: Selv om der ikke trykkes pœ renseknappen, flytter printeren printerhovedet og begynder at indf re bl¾kket ca. 60 sekunder, efter bl¾kpatronerne er blevet isat. Bl¾kindf ringsprocessen tager ca. 2 minutter. Under denne proces kommer der et antal forskellige mekaniske lyde fra printeren. Disse lyde er normale. NŒr bl¾ksystemet er fyldt, holder lyset op med at blinke. Forholdsregel: Sluk aldrig for printeren, nœr lyset blinker. Sker dette, kan det resultere i ufuldst¾ndig indf ring af bl¾kket, og De vil ikke kunne udskrive med printeren Det antal sider, som en bl¾kpatron kan udskrive, varierer efter tekst- og grafikm¾ngden, der skal udskrives. Levetiden for en farve bl¾kpatron afh¾nger af m¾ngden og antallet af farver, der anvendes i dokumenterne. Bem¾rkning: NŒr printeren l ber t r for bl¾k, se ÒUdskiftning af en bl¾kpatronó pœ side 6-2. Nu er De klar til at tilslutte printeren til computeren. For at tilslutte printeren til en PC, se det efterf lgende afsnit. For at tilslutte printeren til en Macintosh, se side Kom i gang

R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: Front.fm3/15/01 R Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde det

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren,

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 4 Juridisk 5 Bæ redygtighed 7 Hjæ lp og support 9 2

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere