Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner Samling af printeren Opstilling af printeren Isætning af papirrullen Ilægning af enkeltark Tilslutning af printeren til computeren Installation af printerdriveren og softwaren Anvendelse af Online User s Guide (Brugervejledning)

2 Printerdele Set forfra Dæksel til papirrulle Bageste manuelle indføringsåbning Blækhåndtag Papirhåndtag Topdæksel Betjeningspanel Papirrullestøtte Vedligeholdelsesb eholder Dæksel til papirbakke Blækrum Papirbakke Forreste manuelle indføringsåbning Blækpatronholder Set bagfra Greb Bageste dæksel Vekselstrømsstik USB-stik Netværksinterfacestik Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, via båndoptagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne Epson-printer. Epson er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, der er opstået som følge af brugen af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstoffer end dem, Seiko Epson Corporation har specificeret som originale eller godkendte Epson-produkter. Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson). EPSON er et registreret varemærke, og EPSON STYLUS og Exceed Your Vision er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejervirksomheder. Epson fraskriver sig enhver rettighed over disse mærker. Copyright 2007 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Sikkerhedsinstruktioner Læs alle disse instruktioner, før du tager printeren i anvendelse. Sørg ligeledes for at følge alle advarsler og instruktioner, der er angivet på printeren. Opstilling af printeren Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens etiket. Brug kun den netledning, der leveres sammen med produktet. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Advarsel, Forsigtig og Bemærk w Advarsel! c Forsigtig! skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. skal overholdes for at undgå, at udstyret beskadiges. Bemærk! indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip vedrørende printerens funktioner. Placering af printeren Placer printeren på en plan, stabil flade, der er større end printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den placeres skråt. Printerens netledning må kun bruges sammen med denne printer. Brug af ledningen sammen med andet udstyr kan forårsage brand eller elektrisk stød. Netledningen må ikke være beskadiget eller frynset. Hvis du bruger forlængerledning til printeren, skal du kontrollere, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller også, at den samlede amperedimensionering for alle enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering. Sørg for, at åbningerne i printerens kabinet ikke er blokerede eller tildækkede. Dansk 40 cm eller mere 15 cm eller mere Hvis stikket bliver beskadiget, skal du udskifte ledningsenheden eller kontakte en kvalificeret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal de altid udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og styrke. Brug af printeren 15 cm eller mere 35 cm eller mere Stik ikke hånden ind i printeren, og berør ikke blækpatronerne, mens der udskrives. Undgå steder med hurtige skift i temperatur og luftfugtighed. Printeren bør heller ikke placeres i direkte sollys, i stærkt lys eller i nærheden af varmekilder. Undgå at placere printeren på steder med mange rystelser og vibrationer. Undgå ligeledes at placere den på steder med meget støv. Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, så stikket nemt kan tages ud af kontakten. Hvis du bruger et bord, skal det kunne bære mindst 50 kg. Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printeren. Undgå af stikke genstande ind i printerens åbninger. Undgå at spilde væske på printeren. Forsøg ikke selv at udføre service på printeren. Under følgende forhold skal printerens stik tages ud, og printeren skal sendes til service hos kvalificerede serviceteknikere: Netledningen eller stikket er beskadiget; der er kommet væske ind i printeren; printeren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget; printeren fungerer ikke normalt eller udviser tydelige ændringer i ydeevnen. 1

4 Håndtering af blækpatroner Opbevar blækpatroner utilgængeligt for børn, og drik ikke indholdet. Opbevar blækpatronerne mørkt og køligt. Vask med vand og sæbe, hvis du får blæk på huden. Skyl straks med vand, hvis du får blæk i øjnene. Samling af printeren Kontrol af indholdet Kontroller, at alle de viste dele er inkluderet og ikke er beskadiget. Ryst blækpatronen godt, før du installerer den. Printer Papirbakke Blækpatroner c Forsigtig: Ryst ikke blækpatroner (der tidligere har været installeret) for kraftigt. Brug ikke blækpatroner, hvis datoen på blækpatronæsken er overskredet. De bedste resultater opnås, hvis blækpatronen bruges inden for seks måneder efter installationen. Skil ikke blækpatronerne ad, og forsøg ikke at genopfylde dem. Dette kan beskadige skrivehovedet. Konverteringskit til sort blæk (kun til EPSON Stylus Pro 4880/4880C) Spindel til papirrulle og grå afstandsstykker til papirrulle med 3-tommers kerne Netledning Berør ikke åbningen på blækpatronen eller området omkring den eller den grønne IC-chip på siden af blækpatronen. Dette kan påvirke printerens drift og udskrivningen. ENERGY STAR -overensstemmelse Indholdet i printerkassen varierer fra land til land. Der findes 4 blækpatroner til EPSON Stylus Pro 4450 og 8 blækpatroner til EPSON Stylus Pro 4880/4880C. 2

5 Fjernelse af transportsikringen Printeren indeholder materiale, der beskytter den mod beskadigelse under transporten. Fjern det beskyttende materiale fra printeren inden brug. Åbn printerdækslet, løsn de to skruer, og træk derefter den plade ud, der fastgør holderen. Du skal desuden låse skrivehovedet op ved at trække i den grønne tap på venstre side af skrivehovedet. Opstilling af printeren Tilslutning af netledningen 1. Se mærkaten bag på printeren for at sikre, at den spænding, som kræves til printeren, svarer til spændingen, der hvor printeren skal tilsluttes. Sørg også for, at du har en netledning, der passer til strømkilden. c Forsigtig: Printerens spænding kan ikke ændres. Kontakt forhandleren for at få hjælp, og undlad at tilslutte netledningen, hvis den angivne printerspænding og spændingen i stikkontakten ikke svarer til hinanden. 2. Tilslut netledningen til vekselstrømsstikket bag på printeren. Dansk c Forsigtig: Pas på ikke at røre ved de dele, der er fremhævet herunder; printeren kan tage skade. Vekselstrømsstik 3. Tilslut derefter netledningen til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. c Forsigtig: Brug ikke en stikkontakt, der styres af en automatisk timer eller strømafbryder. Dette kan forårsage utilsigtet strømafbrydelse eller beskadigelse af printeren. 3

6 Installation af papirbakken Indsæt papirbakken i åbningen foran på printeren. Det højre blækrum på EPSON Stylus Pro 4450 kan ikke åbnes. Tryk ikke for hårdt på dækslet, da du kan risikere at ødelægge det Nr. EPSON Stylus Pro 4880/4880C EPSON Stylus Pro 4450 Installation af blækpatroner w Advarsel: Blækpatronerne er lukkede enheder. Under normal brug lækker blækpatronerne ikke. Vask straks med vand og sæbe, hvis du får blæk på hænderne. Skyl straks med vand, hvis du får blæk i øjnene. De blækpatroner, der følger med printeren, bruges delvist op under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet, skal skrivehovedet i printeren være helt fyldt med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der udskrives færre sider med disse patroner end med efterfølgende blækpatroner. Den første blækpåfyldning tager ca. 8 minutter. Hvert rum kan rumme én blækfarve. Sørg for at installere blækpatronerne i det korrekte rum i henhold til den blæktilstand, du har valgt. Nedenstående illustration viser EPSON Stylus Pro 4880/4880C. Slot # 5 til 8 findes ikke på EPSON Stylus Pro #1 Matte Black (Mat sort) eller Photo Black (Foto sort) Matte Black (Mat sort) #2 Cyan (Cyan) Cyan (Cyan) #3 Vivid Magenta (Levende magenta) Magenta (Magenta) #4 Yellow (Gul) Yellow (Gul) #5 Light Black (Lys sort) - #6 Light Cyan (Lys cyan) - #7 Vivid Light Magenta (Levende lys magenta) #8 Light Light Black (Lys lys sort) - 1. Tænd printeren ved at trykke på knappen Power (Tænd/sluk). Efter kort tid vises NO INK CRTG (INGEN BLÆKPATRON) på LCD-displayet. 2. Åbn dækslet til blækrummet ved at trykke på det. - 4

7 3. Skub blækhåndtagene op. 7. Skub blækhåndtaget ned, når du har indsat alle blækpatronerne. Printeren påbegynder den første blækpåfyldning. 4. Fjern emballagen fra en blækpatron, og ryst derefter blækpatronen godt for at opnå det bedste resultat. 8. Efter ca. to minutter vises blækhåndtag-meddelelser i LCD-displayet. Løft eller sænk blækhåndtagene, indtil READY (KLAR) vises på LCD-displayet. Dette angiver, at den første blækpåfyldning er færdig. c Forsigtig: Du må aldrig udføre følgende handlinger, mens pauseindikatoren blinker, da det kan beskadige printeren. Dansk 5. Hold blækpatronen, så pilen vender opad og peger ind mod printerens bagside, og skub den derefter ind i åbningen. 6. Gentag trin 4 og 5 for at installere de øvrige blækpatroner. Slukke printeren. Åbne printerdækslet. Fjerne det bageste dæksel. Flytte papirhåndtaget til udløserposition. Fjerne blækpatronerne. Fjerne vedligeholdelsesbeholderen. Tage netledningen ud af stikket. 9. Luk dækslerne til blækrummene. Luk ikke dækslerne til blækrummene, hvis du har installeret 220 ml-blækpatroner. 5

8 Isætning af papirrullen 4. Skub den aftagelige flange (fjernet i trin 1) ind på spindlen og ind i kernen, indtil den sidder fast. Montering af papirrullen på spindlen Følg nedenstående trin ved montering af papirrullen på spindlen. 1. Fjern den aftagelige flange fra spindlen. Montering af papirrullen i printeren Følg nedenstående trin for at montere papirrullen i printeren. 2. Lad de grå afstandsstykker blive siddende, når du monterer en papirrulle med en 3-tommers kerne. 1. Åbn dækslet til papirrullen. Fjern de grå afstandsstykker fra flangen, når du monterer en papirrulle med en 2-tommers kerne. 2. Kontroller, at den aftagelige flange er ordentligt fastgjort på papirrullen. Opbevar de grå afstandsstykker på et sikkert sted til senere brug. 3. Placer papirrullen på en plan flade, så den ikke rulles ud. Skub papirrullen ind på spindlen og flangen, indtil den sidder fast. 3. Hold papirrullespindlen, så den sorte aftagelige flange peger mod venstre. Placer derefter spindlen over åbningen oven på printeren. Sort, aftagelig flange Stil ikke spindlen lodret, når du monterer papirrullen. Det kan resultere i skæv papirindføring. 6

9 4. Flyt papirhåndtaget til udløserpositionen. 7. Hold i både den faste og den aftagelige flange, og rul papiret op til linjen markeret med en pil. Dansk 5. Hold i begge sider af papiret, og placer papiret i papirrulleholderen. 8. Flyt papirhåndtaget til den sikrede position. Printeren indfører automatisk papiret til udskrivningspositionen. 6. Træk i papiret, indtil det hænger ned over papirbakken. 9. Luk dækslet til papirrullen. 10. Løft papirrullestøtten. Tryk på knappen Paper Feed (Papirindføring) for at mindske værdien for papirets indsugning, hvis du har ilagt tyndt papir. Tryk på knappen Paper Feed (Papirindføring) for at øge værdien for papirets indsugning, hvis du har ilagt tykt eller buet papir. 7

10 11. Træk papirbakken og dækslet til papirbakken ud, så de passer til den papirlængde, der skal bruges til udskrivning. Ilægning af enkeltark Følg nedenstående trin for at ilægge enkeltark i papirpakken. Dette afsnit beskriver ilægning af enkeltark, der er mindre end A3-format. Se afsnittet "Paper Handling" (Papirhåndtering) i User's Guide (Brugervejledning) på cd-rom'en Printer Software, som blev leveret sammen med printeren, hvis du vil ilægge papir i A3-format eller større, eller hvis du vil vide mere om papirhåndtering. 12. Tryk på knappen Paper Source (Papirkilde) for at vælge Roll Auto Cut On (Automatisk rulleafskæring aktiveret) på LCD-displayet. c Forsigtig: Lad ikke papiret ligge i printeren i for lang tid, da det forringer kvaliteten. Vi anbefaler, at du fjerner papiret fra printeren efter udskrivning. 1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den er i tilstanden READY (KLAR). 2. Tryk på knappen Paper Source (Papirkilde) for at vælge Sheet LCD-displayet. (Ark) på 3. Løft dækslet til papirbakken, og træk derefter papirstyrrullen op. 4. Løft papirstyret, og skub derefter kantstyret længere til venstre, så det er lidt bredere end papirets bredde. 8

11 5. Luft en stak papir, og bank den derefter let mod en plan flade for at rette kanterne ind. Hvis papiret er buet, skal du glatte det ud, før du ilægger det. Hvis papiret er meget buet og ofte forårsager papirstop, skal du ikke bruge det. Den mængde papir, der kan ilægges, varierer afhængigt af mediet og dets størrelse. Papirbakken kan rumme op til 250 ark almindeligt 64 g/m²-papir. Ilæg kun papir op til det pilemærke, der findes på den indvendige side af det venstre kantstyr. Oplysninger om papirbakkens kapacitet ved brug af Epson-specialmedier findes i nedenstående tabel. 6. Fjern eventuelt støv fra bakken. Støv kan forringe udskriftskvaliteten. Epson-specialme die Premium Semigloss Photo Paper (Halvblankt Premium-fotopapir) Størrelse A4 100 Letter 100 A3 50 Super A3/B Papirbakkens kapacitet 50 Dansk 7. Ilæg arkene med udskriftssiden nedad og den højre kant mod papirbakkens højre side. Premium Luster Photo Paper (Glittet Premium-fotopapir) Letter 100 Super A3/B 50 Singleweight Matte Paper (Stykvægt mat papir) Super A3/B 100 A2 50 US C 50 Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjet-papir af fotokvalitet) A4 200 Letter 200 A3 100 Super A3/B 100 Indstil altid papirets korte kant først. Sørg for, at arkene ligger helt plant i bunden af bakken, og at papiret er placeret helt inde i papirbakkens inderste højre hjørne. Ellers kan udskrivningen blive skæv. Epson Proofing Paper White Semimatte (Hvidt halvmat imprægneret Epson-papir) Archival (Enhanced) Matte Paper (Mat arkivpapir (forbedret)) Super A3/B 1* A4 100 Letter 100 A3 50 Super A3/B 50 A2 50 US C 50 Watercolor Paper-Radiant White (Vandfarvepapir, strålende hvidt) Super A3/B 20 * Der kan ilægges 50 ark papir under følgende forhold (temperatur 15 til 23 C og luftfugtighed 40 til 60%). 9

12 8. Juster længden på papirstyret og kantstyret efter papirstørrelsen. 9. Sænk papirstyrrullen, og monter derefter dækslet til papirbakken igen. Ilægning af papir i den bageste manuelle indføringsåbning Du kan lægge et ark ad gangen i den bageste indføringsåbning. Ilæg papiret med udskriftssiden opad. Papir med en tykkelse på mellem 0,08 og 1,6 mm kan indstilles i liggende retning. Husk altid at indstille genbrugspapir eller almindeligt papir og A4, Letter eller 8 10 tommer papir i stående retning, uanset tykkelsen. 1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den er i tilstanden READY (KLAR). 2. Tryk på knappen Paper Source (Papirkilde) for at vælge Sheet LCD-displayet. (Ark) på 3. Hold på papirets venstre og højre kant. Juster papirets venstre kant med målpapirstørrelsen på dækslet til papirrullen, og fremfør derefter papiret, indtil det møder modstand. Sørg for, at papirrullestøtten ikke er hævet. Printeren indfører automatisk papiret til udskrivningspositionen. Hvis du trykker på Pause-knappen, starter printeren straks med at fremføre papiret til udskrivningspositionen. 10

13 4. Juster længden på papirbakken og dækslet til papirbakken efter papirstørrelsen. Hvis du ikke forlænger dem, kan de udskrevne papirer falde ud. Tilslutning af printeren til computeren Forbind printeren og computeren med et USB-kabel eller Ethernet-kabel. Brug følgende kabler. USB-kabel 10BaseT eller 100BaseTX kategori 5 afskærmet parsnoet kabel 1. Kontroller, at printeren er slukket. Dansk Sørg for, at papirrullestøtten ikke er hævet. c Forsigtig: Lad ikke papiret ligge i printeren i for lang tid, da det forringer kvaliteten. Vi anbefaler, at du fjerner papiret fra printeren efter udskrivning. 2. Sæt kablet i printeren, og sæt den anden ende af USB-kablet i computeren eller den anden ende af Ethernet-kablet i Ethernet hub'en. USB-tilslutning: Netværkstilslutning: Hvis du har sat både USB-kablet og Ethernet-kablet i, skal du installere printersoftwaren på hver computer separat. Du kan sætte både USB-kablet og Ethernet-kablet i printeren samtidig. 11

14 Installation af printerdriveren og softwaren Når du har tilsluttet printeren til computeren, skal du installere den software, der findes på cd-rom'en Printer Software, som blev leveret sammen med printeren. Følg nedenstående trin for at installere printersoftwaren. Hvis nedenstående dialogboks vises, skal du kontrollere, at udgiveren er SEIKO EPSON, og derefter klikke på Unblock (Lås op). Sørg for at have administratorrettigheder til installation af softwaren. 1. Placer cd-rom'en Printer Software, der blev leveret sammen med printeren, i cd-rom-drevet. 2. Når nedenstående dialogboks vises, skal du installere printerdriveren i overensstemmelse med din tilslutning. Vælg Set up the printer via a local connection (Installer printeren via en lokal forbindelse), hvis printeren er sluttet direkte til computeren, eller Set up the printer via a network connection (Installer printeren via en netværksforbindelse), hvis printeren er sluttet til netværket. Følg vejledningen på skærmen. 3. Hvis du vil installere anden printersoftware, skal du vælge den i dialogboksen i trin 2. Valg af printer Når du har installeret printersoftwaren på computeren, skal du vælge printeren. Du skal vælge en printer, første gang du bruger den, eller hver gang du vil skifte til en anden printer. Computeren udskriver altid på den sidst valgte printer. 1. Dobbeltklik på Macintosh HD (standardindstilling). 2. Dobbeltklik på mappen Applications (Programmer). 3. Dobbeltklik på mappen Utilities (Hjælpefunktioner). 4. Dobbeltklik på Print Center (Udskrivningscenter) (Mac OS X 10.2.x) eller Printer Setup Utility (Hjælpefunktion til printerkonfiguration) (Mac OS X 10.3.x eller senere). 5. Klik på Add (Tilføj). 6. Vælg printeren, og klik på Add (Tilføj). Hvis printeren ikke vises i listen, skal du klikke på More Printers (Flere printere) og vælge en tilslutning, f.eks. EPSON TCP/IP. Vælg printeren fra listen, og klik derefter på Add (Tilføj). 7. Kontroller, at Printer List (Printerliste) indeholder den printer, som du lige har tilføjet. Luk derefter dialogboksen Printer List (Printerliste). 12

15 Anvendelse af Online User s Guide (Brugervejledning) Næste trin Når du er færdig med at installere hardwaren og driveren, kan du i User s Guide (Brugervejledning) finde yderligere oplysninger om printerens funktioner, vedligeholdelse, fejlfinding, tekniske specifikationer og ekstraudstyr. Dansk Anvendelse af Online User s Guide (Brugervejledning) Den indeholder detaljerede instruktioner om, hvordan printeren anvendes, samt oplysninger om anvendelse af ekstraudstyr. Dobbeltklik på ikonet ESPR4450_488X Manual på skrivebordet for at få vist User s Guide (Brugervejledning). I Windows kan du også få adgang til User s Guide (Brugervejledning) via menuen Start. Klik på Start, peg på All Programs (Alle programmer) i Windows XP/Vista eller Programs (Programmer) i Windows Vælg EPSON, og vælg derefter EPSON Stylus Pro 4450_488X Manual. For at kunne læse online-brugervejledningen skal du have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader installeret på din computer. 13

16

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udpakning og installation

Vejledning til udpakning og installation Dansk Vejledning til udpakning og installation Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Kontrol af indholdet......................... 3 Udpakning og samling af EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450....................

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udpakning og installation

Vejledning til udpakning og installation Dansk Vejledning til udpakning og installation Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Kontrol af indholdet......................... 5 Udpakning og samling af EPSON Stylus Pro 9800/9400............

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Brugervejledning NPD4134-01 DA

Brugervejledning NPD4134-01 DA NPD4134-01 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Fysisk installation af printeren... 11 Vælge en placering

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Disk Station. Hurtig installationsvejledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Hurtig installationsvejledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Hurtig installationsvejledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Lys sort, lys lys sort, fotosort, mat sort, cyan, lys cyan, gul, klar magenta, klar lys magenta, orange, grøn, violet 4

Lys sort, lys lys sort, fotosort, mat sort, cyan, lys cyan, gul, klar magenta, klar lys magenta, orange, grøn, violet 4 SPECIFIKATIONER SureColor SC-P6000 SureColor SC-P7000/V SureColor SC-P8000 SureColor SC-P9000/V Teknologi Blækteknologi UltraChrome HD UltraChrome HDX UltraChrome HD UltraChrome HDX Udskrivningsmetode

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugervejledning NPD4894-03 DA

Brugervejledning NPD4894-03 DA NPD4894-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning NPD5372-00 DA

Brugervejledning NPD5372-00 DA NPD5372-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5068-00 DA

Brugervejledning NPD5068-00 DA NPD5068-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere