KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING"

Transkript

1 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme fald i aktiekurserne, store problemer i den finansielle sektor og stigende renter. I Danmark kom kronen under pres i oktober, og Nationalbanken måtte ensidigt hæve renten i flere omgange. Den finansielle krise har nået et omfang, der vil føre til et mærkbart internationalt realøkonomisk tilbageslag. Væksten i USA er allerede negativ, og der er udsigt til negative vækstrater i 2009 i flere lande, herunder også i Danmark. Udgangspunktet for dansk økonomi er heldigvis gunstigt, også sammenlignet med udlandet. Hvor dansk økonomi i flere år har oplevet en kraftig højkonjunktur, har USA og euroområdet ikke oplevet helt samme opgang. Output gap, der måler produktionens størrelse i forhold til en normal konjunktursituation, er således større i Danmark end i USA og euroområdet. Endvidere er der ingen alvorlige balanceproblemer i dansk økonomi, der er store overskud på såvel betalingsbalancen som de offentlige finanser. Selv om væksten i Danmark ventes at falde tilbage på linje med vækstudsigterne i flere andre lande, forudses der en mildere lavkonjunktur i Danmark end i udlandet, jf. figur I.1. Kapitlet er færdigredigeret den 10. november

2 Figur I.1 Pct. 4 2 Output gap Danmark USA Euroområdet Anm.: Output gap er defineret som forskellen mellem faktisk og strukturelt BNP målt i pct. af strukturelt BNP. For Danmark er strukturelt BNP OECD s bud til og med 2005 og derefter egne skøn. For USA og euroområdet er strukturelt BNP beregnet af OECD, og det er antaget, at væksten i strukturelt BNP i 2010 og 2011 er uændret i forhold til 2009, dvs. 2,4 pct. for USA og 1,9 pct. for euroområdet. Overgangen til prognoseperioden er markeret med lodret streg. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank, OECD, Economic Outlook, og egne beregninger. Periode med høj vækst erstattes af lavkonjunktur Danmark har i flere år oplevet en høj vækst, som har været bredt funderet på såvel høj indenlandsk som høj udenlandsk efterspørgsel. Beskæftigelsen er steget til et historisk højt niveau, og ledigheden er faldet markant. Den høje vækst og faldende ledighed har bragt økonomien nær kapacitetsgrænsen, og det skønnes, at BNP i 2007 lå knap 3 pct. over niveauet i en normal konjunktursituation. Selv om ledigheden er fortsat med at falde, har der siden slutningen af 2007 været en afdæmpet vækst i den økonomiske aktivitet, og den seneste udvikling på de finansielle markeder gør, at der må forventes en mere brat nedgang i efterspørgselsvæksten. I de kommende år ventes perioden med højkonjunktur dermed at blive afløst af en decideret lavkonjunktur. 28

3 Væksten nedjusteres markant og nu forudses en hård landing BNP er kun steget med 0,2 pct. i første halvår 2008 i forhold til samme periode året før. I andet halvår 2008 og igennem 2009 forventes også lav vækst og sandsynligvis flere kvartaler med direkte fald i BNP. Herefter ventes BNP at vokse svagt i takt med, at den internationale økonomi stabiliseres. I år ventes BNP således at vokse omkring ½ pct., mens væksten i 2009 skønnes at blive omkring -½ pct. Dette forløb indebærer en markant nedjustering i forhold til den seneste konjunkturvurdering i Dansk Økonomi, forår Der forventes nu, at output gap bliver negativt allerede i 2010, og at ledigheden vil stige hurtigere, jf. figur I.2. Den forventede udvikling indebærer med andre ord en hård landing efter perioden med høj vækst, hvor vurderingen i foråret var, at der var udsigt til en klart mere blød landing. Figur I.2 Ledighed personer F08, prognose 20 E08 E08, prognose Anm.: Seneste observation i nærværende prognose (E08) er september 2008, og seneste observation i Dansk Økonomi, forår 2008 (F08) var marts Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, og egne beregninger. Væksten begrænses af fald i efterspørgslen Den forventede lave vækst i de kommende år er et resultat af en mærkbart afdæmpet udvikling i efterspørgslen. På samme tid indebærer den historisk lave ledighed imidlertid, at der fortsat er et betydeligt pres på store dele af arbejdsmarkedet. Selvom der er stor usikkerhed om niveauet for den strukturelle ledighed og dermed for produktions- 29

4 niveauet i en normal konjunktursituation, er der ikke tvivl om, at en normalisering af konjunkturerne under alle omstændigheder ville kræve en periode med lav vækst i produktionen og en stigning i ledigheden. Den finansielle krise er eskaleret De finansielle markeder fungerer ikke effektivt Den finansielle krise, som startede sidste sommer, er de seneste måneder blevet forværret og har ført til manglende likviditet, stigende risikopræmier, konkurser i banksektoren og kraftige fald i aktiekurserne. I flere lande er der gennemført redningspakker for at skabe stabilitet på finansmarkederne og i banksektoren. I forsøget på at afhjælpe krisen har centralbanker og regeringer stillet likviditet til rådighed og indskudt kapital i banker og kreditinstitutioner. Dette gælder både i USA og de fleste europæiske lande. I et yderligere forsøg på at stabilisere det finansielle system og understøtte realøkonomien gennemførte flere centralbanker i begyndelsen af oktober 2008 en koordineret nedsættelse af den pengepolitiske rente. Ultimo oktober sænkede centralbanken i USA igen den pengepolitiske rente med 0,5 pct.point til 1 pct. Primo november sænkede ECB den pengepolitiske rente med yderligere 0,5 pct.point, mens Bank of England samtidig sænkede sin rente med hele 1½ pct.point. ECB s rente er nu 3,25 pct., hvilket er 1 pct.point mindre end i sommer. Manglende tillid og frygt for, at modparten går konkurs, har gjort bankerne meget tilbageholdende med at låne til hinanden, og reelt brød interbankmarkedet sammen i september måned. Bankerne har lidt store tab, og der er en stor risiko for en såkaldt kreditklemme, hvor kreditinstitutterne reducerer låneudbuddet mere, end konjunkturudviklingen tilsiger. Redningspakkerne og rentenedsættelserne forsøger at modvirke dette. Det er dog endnu ikke muligt at vurdere redningstiltagenes fulde virkning, men udsigten for den internationale økonomi må under alle omstændigheder vurderes at være dyster. 30

5 Redningspakker skal bidrage til at redde danske banker og realkreditobligationer Usikkerhed om konsekvenserne af den finansielle krise Den internationale finansielle krise påvirker også dansk økonomi. Flere danske banker er kommet i vanskeligheder og er blevet hjulpet af Nationalbanken eller opkøbt af andre banker. I Danmark er der også iværksat en redningspakke af regeringen og bankerne, der giver statsgaranti for bankindskud og søger dermed at sikre finansiel stabilitet. Den danske redningspakke indebærer, at bankerne selv skal dække tabet af de første 35 mia. kr., der måtte opstå. Det er således ikke i første omgang skatteyderne, som skal betale, hvilket er tilfældet i mange andre lande. Regeringen har også lempet reglerne for pensionsselskabernes hensættelser. Lempelserne har blandt andet til hensigt at stabilisere udviklingen på markedet for realkreditobligationer, hvor renten som følge af den finansielle uro er steget markant. Den finansielle krise indebærer, at der er stor usikkerhed om den realøkonomiske udvikling. På den ene side kan det naturligvis ikke afvises, at de negative effekter af finanskrisen er overvurderet i denne prognose. De omfattende aktioner fra de fleste landes centralbanker og regeringer indikerer en betydelig vilje til at modvirke finanskrisens negative effekter, og det er muligt, at de finansielle markeders funktionsevne som følge heraf genoprettes hurtigere end implicit antaget i prognosen. Der er dog også en risiko for, at den finansielle krise får større realøkonomiske konsekvenser end forudsat i prognosen. Den negative udvikling i forbrugernes og erhvervslivets forventninger kan blive selvforstærkende, hvilket kan trække forbrug, investeringer og produktion nedad. Faldet i aktiekurser og boligpriser kan fortsætte, og de massive redningspakker kan forårsage så betydelige omkostninger på statsbudgetterne, at risikopræmierne på de ellers sikre statspapirer øges. I afsnit I.8 præsenteres derfor et risikoscenarium, hvor væksten i udlandet er lavere, og hvor faldet i boligpriserne er større, og væksten i det private forbrug er mindre end i nærværende prognose. I risikoscenariet falder BNP-væksten til omkring -1¼ pct. i 2009, hvilket er ca. ¾ pct.point lavere end i prognosen. Også i 2010 bliver væksten i risikoscenariet lavere, og ledigheden stiger til ca personer inden for de næste tre år, hvilket er omkring personer mere end i prognosen. Risikoscenariet indebærer lavere vækstrater og en længere lav- 31

6 konjunktur end det økonomiske tilbageslag i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne. Ledigheden vil dog være lavere og balanceproblemerne mindre end i 1980 erne. Kapacitetspres som i 1980 erne, men betydelige forskelle Økonomien i dag er mere robust De seneste år har ligesom perioden frem imod overophedningen i 1980 erne været karakteriseret ved høj vækst og markante fald i ledigheden. Den gang blev højkonjunkturen efterfulgt af syv år med lav vækst og stigende ledighed. Siden 1980 erne har skattereformer og strukturreformer på arbejdsmarkedet dog understøttet væksten, og skønnet over den strukturelle ledighed er reduceret fra omkring personer i 1980 erne til omkring personer i dag. Samtidig er den danske økonomi i dag væsentligt mere åben, end den var i 1980 erne. Selvom den faktiske ledighed også er faldet og er betydeligt lavere end den strukturelle ledighed, har reallønsstigningerne ikke været nær så høje som i 1980 erne, jf. figur I.3a. Dansk økonomi var i 1980 erne karakteriseret ved betydelige ubalancer med kraftig forværring af betalingsbalancen og et stort underskud på de offentlige finanser, jf. figur I.3b. Udviklingen var uholdbar, og det var nødvendigt at stramme den økonomiske politik. Stramningen af den økonomiske politik var en væsentlig del af forklaringen på, at perioden med lav vækst i kølvandet på overophedningen kom til at vare længe. I dag er der ikke tilsvarende problemer med ubalancer, og selv i et risikoscenarium vil der være overskud på betalingsbalancen og begrænset underskud på de offentlige finanser. Hvis konjunkturerne udvikler sig meget negativt, er der derfor i modsætning til i 1980 erne et råderum til ved hjælp af ekspansiv finanspolitik at begrænse effekterne af lavkonjunkturen. 32

7 Figur I.3a Løn og ledighed Figur I.3b Balancer Pct Reallønsstigninger Ledighedsgap Pct. af BNP Betalingsbalance Offentlig saldo Anm.: Ledighedsgap er forskellen mellem faktisk og strukturel ledighed. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank, og egne beregninger. så lavkonjunkturen bliver næppe så slem som i 1980 erne Strukturreformer på arbejdsmarkedet, lavere reallønsstigninger og ingen balanceproblemer er således nogle faktorer, der peger på, at lavkonjunkturen bliver mere begrænset end for 20 år siden. Et usikkerhedsmoment er dog den finansielle krise. Lavkonjunkturen sidst i 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne var dog også præget af international recession, en nordisk bankkrise og en europæisk valutakrise i slutningen af perioden, men den finansielle krise i dag er af større omfang. Samlet vurderes perioden med lav vækst dog at blive kortere og knap så dyb som i lavvækstperioden fra 1987 til Hovedtræk i konjunkturvurderingen Forbrugsfesten er slut Sidste år voksede det private forbrug med 2,4 pct. efter tre år med vækst over 3½ pct. I første halvår 2008 steg det private forbrug kun med 0,2 pct. i forhold til andet halvår Samtidig er forbrugertilliden faldet til det laveste niveau siden slutningen af 1980 erne. I andet halvår 2008 ventes det private forbrug at falde, hvilket indebærer, at væksten i det private forbrug i indeværende år bliver omkring ¾ pct. Boligpriserne er begyndt at falde, hvilket mindsker de store boligformuer, der er opbygget gennem de seneste år, og som har understøttet det private forbrug. I år og de kommende år ventes boligpriserne og dermed også boligformuerne at falde yderligere. Det private forbrug holdes dog oppe af de skattelettelser, der er givet i 2008 og 33

8 2009, og af den fortsatte suspension af den Særlige Pensionsordning (SP). Fremadrettet ventes lav vækst i det private forbrug i takt med afdæmpningen af konjunkturerne, faldende boligpriser og faldende beskæftigelse, jf. tabel I.1. Den lave vækst i forbruget indebærer, at forbrugskvoten ventes at falde. Boligpriserne falder fortsat Investeringer aftager Indenlandsk efterspørgsel aftager markant Boligpriserne har været stigende de seneste 14 år som følge af fald i renten og gode konjunkturer. Væksten i boligpriserne var særligt kraftig i 2005 og 2006, men aftog i I første halvår 2008 er boligpriserne faldet, og antallet af boliger til salg er steget markant. Som følge af højere renter, den finansielle uro og udsigten til faldende beskæftigelse ventes boligpriserne at falde yderligere i de næste år. Fra 2008 til 2011 ventes samlet et realt boligprisfald på omkring 20 pct. Dette vil bringe de reale huspriser ned på et niveau, der svarer til niveauet i De stigende boligpriser i det seneste årti har ført til stigende boliginvesteringer, og boliginvesteringerne udgør i dag en markant større andel af BNP, end de har gjort de seneste 20 år. Det forventede fald i boligpriserne indebærer faldende byggeaktivitet, og boliginvesteringernes andel af BNP ventes derfor at blive reduceret. Erhvervsinvesteringerne har også været kraftigt stigende i flere år. Fremadrettet begrænses erhvervsinvesteringerne af højere renter og aftagende efterspørgsel, og erhvervsinvesteringerne ventes at udvise deciderede fald de kommende år. Bidraget til væksten i BNP fra den indenlandske efterspørgsel ventes på denne baggrund at falde til knap 1 pct. i år, og de kommende år ventes direkte fald i efterspørgslen, jf. figur I.4. 34

9 Figur I.4 Bidrag til BNP-vækst Pct.point BNP Eksport Indenlandsk efterspørgsel Import Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank og egne beregninger. Lav eksportvækst i de kommende år Dæmpet udvikling i importen De danske lønstigninger har i længere tid været markant højere end i udlandet, hvilket har forringet den danske konkurrenceevne og ført til tab af markedsandele. Samtidig har den internationale finansielle krise allerede sat negative spor på de danske eksportmarkeder. I de kommende år ventes både meget lav vækst i den udenlandske efterspørgsel og fortsatte tab af markedsandele som følge af udviklingen i lønkonkurrenceevnen. På denne baggrund ventes en meget lav eksportvækst i de kommende år. I de seneste år har efterspørgslen været meget høj, og importen er steget kraftigt. Importkvoten er steget væsentligt mere end i en normal konjunktursituation, hvilket kan tilskrives, at økonomien har opereret nær kapacitetsgrænsen. I de kommende år ventes presset på arbejdsmarkedet at aftage og importkvoten at vokse mindre. Efter nogle år med negative vækstbidrag fra den samlede udenrigshandel vil nettoeksportens vækstbidrag dermed blive relativt tæt på nul i de kommende år. Dette afspejler nedgangen i de danske og udenlandske vækstudsigter, men det afspejler også forventningen om mindre pres på arbejdsmarkedet. Et mindre presset arbejdsmarked gør det i højere grad muligt at tilfredsstille efterspørgslen med dansk produktion, hvorfor efterspørgslen efter importvarer mindskes. 35

10 Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen Årets priser Mængdestigning Mia. kr Pct Privat forbrug 827 2,4 0,8 1,1 0,6-0,2 Offentligt forbrug 439 1,3 1,4 1,2 0,8 1,0 Offentlige investeringer 29-10,0 2,0 0,5 1,9 2,0 Boliginvesteringer 117 4,8-1,6-8,5-7,4-1,6 Erhvervsinvesteringer 230 4,4 1,0-4,1-2,4 1,0 Lagerændringer 9-0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 Indenlandsk efterspørgsel i alt ,9 0,9-0,2-0,2 0,3 Eksport i alt 883 2,2 2,7-0,1 1,2 2,9 Vareeksport 545-0,4 1,9-0,7 1,4 2,5 heraf industrivarer 366 1,4 2,4 0,2 1,4 3,4 Tjenesteeksport 337 6,7 3,9 1,0 0,9 3,5 Efterspørgsel i alt ,0 1,5-0,1 0,3 1,2 Import i alt 847 2,8 3,7 0,5 1,5 2,2 Vareimport 558 2,2 3,4 0,1 1,6 1,7 heraf industrivarer 446 2,3 3,3 0,1 1,7 1,7 Tjenesteimport 288 4,0 4,5 1,3 1,1 3,3 Bruttonationalprodukt ,6 0,4-0,5-0,3 0,7 Bruttoværditilvækst ,7 0,4-0,3-0,3 0,7 heraf private byerhverv 872 3,1 0,9-0,6-0,9 0,9 36

11 Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat Pct Forbrugerpriser 1,8 2,7 1,9 2,2 2,0 Eksportpriser 2,1 5,6 1,2 1,8 1,5 Importpriser 3,3 4,9 1,1 1,3 1,4 Timelønomkostninger 3,9 4,5 4,2 3,8 3,1 Kontantpris på boliger 5,2-5,4-7,8-1,8 1, Ændring i pers Arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Ledighed Mia. kr Betalingsbalance Offentlig saldo Tilgodehavende i udlandet Offentlig bruttogæld Pct Realvækst i aftagerlande 3,3 1,7 0,3 1,5 2,5 Vækst i udlandets timelønomkostninger 2,9 2,9 2,6 2,2 2,7 Ændring i den effektive kronekurs 1,8 1,6-2,0 0,0 0,0 10-årig obligationsrente 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 Timeproduktivitet i private byerhverv -2,0-0,3 2,6 2,2 2,2 Anm.: Mængdestigninger er angivet i kædeindeks. Mængdestigning i Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP, dvs. ændringen i lagerinvesteringerne i pct. af BNP det foregående år. Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde, og at ændringen i tilgodehavende i udlandet er lig saldoen på betalingsbalancen. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank, Bureau of Labor Statistics, EcoWin og egne beregninger. 37

12 Historisk god udvikling på arbejdsmarkedet men ledigheden forventes at stige Højere produktivitetsvækst ventes i de kommende år Højere lønstigninger Ledigheden er de seneste år faldet til et meget lavt niveau, og beskæftigelsen er steget betydeligt. Ledigheden er i september 2008 faldet til ca personer, hvilket vurderes at være væsentligt lavere end det ledighedsniveau, der på lang sigt er foreneligt med en indenlandsk inflation på niveau med inflationen i euroområdet. Beskæftigelsesstigningen har i de senere år været større end faldet i ledigheden, hvilket betyder, at arbejdsstyrken er steget. Manglen på arbejdskraft har de senere år bl.a. øget antallet af grænsearbejdere i Danmark. Manglen på arbejdskraft er imidlertid aftagende. Ledigheden har dermed nået bunden, og det forventes, at den vil stige mærkbart i de kommende år. Ifølge prognosen vil ledigheden i 2011 nå op omkring personer, hvilket er godt personer over det skønnede strukturelle niveau. Både beskæftigelse og arbejdsstyrke ventes at falde i de kommende år, beskæftigelsen forventes at falde ca personer, og arbejdsstyrken skønnes at falde ca personer. Mange af de udenlandske arbejdere ventes at rejse ud af landet igen i takt med, at konjunkturerne vender. Bag faldet i arbejdsstyrken ligger et konjunkturbetinget fald, men også et underliggende fald i det demografisk betingede arbejdsudbud. Da beskæftigelsen steg mere end produktionen i 2007, faldt produktiviteten. Udviklingen i beskæftigelse og produktion i første halvår af 2008 tyder på et yderligere fald i produktivitetsudviklingen. Den svage produktivitet kan skyldes, at den høje beskæftigelse har fået nye og mindre produktive grupper ind på arbejdsmarkedet, og at oplæring af nye medarbejdere har været ressourcekrævende. I de kommende år ventes produktiviteten at stige mere end normalt, idet de mindst produktive personer forventes at miste beskæftigelse først. Antagelsen om høj produktivitetsvækst fremover indebærer, at arbejdsgiverne nedbringer beskæftigelsen hurtigt. Givet den forventede udvikling i efterspørgsel og produktion kan det ikke udelukkes, at produktivitetsvæksten bliver lavere end antaget. Den meget lave ledighed har ført til tiltagende lønstigninger. I 2. kvartal 2008 steg lønnen i industrien i forhold til samme kvartal året før med 4,5 pct. Indenfor bygge- og anlægsbranchen er lønstigningstakten dog 38

13 aftaget, idet lønnen i denne branche i 2. kvartal kun steg med 4,7 pct. mod lønstigningstakter på over 5 pct. de foregående to kvartaler. I år ventes en lønstigningstakt omkring 4½ pct. Lønstigningstakten skønnes at aftage i de kommende år, da den stigende ledighed vil fjerne en del af presset fra arbejdsmarkedet. Selvom reallønsstigningerne har været begrænsede, er størrelsen af lønstigningerne problematiske, idet de er markant højere end lønstigningerne i udlandet. Da de højere danske lønstigninger ikke har været modsvaret af højere produktivitetsstigninger snarere tværtimod har udviklingen indebåret en markant forringelse af konkurrenceevnen, der ventes at fortsætte de kommende år. Højere prisstigningstakt Lempelig finanspolitik De tiltagende lønstigninger har også bidraget til stigning i inflationen. Den tiltagende inflation har dog primært været forårsaget af stigende importpriser, herunder stigende olieog fødevarepriser. I år ventes inflationen, målt ved deflatoren for det private forbrug, at være ca. 2¾ pct. Inflationen ventes at ligge omkring 2 pct. i de kommende år. Finanspolitikken har været ekspansiv de seneste år, og den har dermed bidraget til at øge og fastholde presset på arbejdsmarkedet. Også i 2008 og 2009 er der med skattelettelser og en relativ høj vækst i det offentlige forbrug lagt op til en lempelig finanspolitik. De offentlige finanser har de senere år udover af de gunstige konjunkturer været positivt påvirket af høje indtægter fra olieudvindingen i Nordsøen. I de kommende år ventes overskuddet at blive mærkbart reduceret som følge af dels den stigende ledighed, dels lempelserne af finanspolitikken og lavere skatteindtægter fra Nordsøen, selskabsskatten og skatten på pensionsafkast. Ændringer i konjunkturvurderingen Grundlaget for konjunkturvurderingen Konjunkturvurderingen er baseret på De Økonomiske Råds Sekretariats makroøkonometriske model SMEC og de senest tilgængelige statistiske oplysninger. Nationalregnskabet foreligger frem til 2. kvartal 2008, mens flere indikatorer rækker ind i andet halvår. 39

14 Kraftig nedjustering også i andre prognoser Den negative udvikling på de finansielle markeder de seneste måneder har medført en meget markant nedjustering af vækstudsigterne. Vækstskønnet for BNP er således nedjusteret med knap 1 pct.point i 2008, godt 1¼ pct.point i 2009 og 1 pct.point i 2010 i forhold til Dansk Økonomi, forår 2008, jf. tabel I.2 og figur I.5a. Nedjusteringen af vækstskønnet for Danmark er af samme størrelsesorden som den nedjustering, der er foretaget af væksten i udlandet. EU-Kommissionen har eksempelvis primo november nedjusteret skønnet for BNP-væksten i euroområdet med godt ½ pct.point i år og 1½ pct.point i 2009 i forhold til prognosen fra maj IMF s skøn fra oktober for væksten i euroområdet i 2009 var omkring 1 pct.point lavere end i prognosen fra april, mens væksten i USA i 2009 var blevet nedjusteret med ½ pct.point. Primo november har IMF foretaget yderligere nedjusteringer i forhold til prognosen fra oktober. BNP-væksten i USA og euroområdet i 2009 er blevet nedjusteret yderligere med 0,8 pct.point hhv. 0,7 pct.point. I nærværende prognose er vækstskønnet for den sammenvejede udenlandske vækst nedjusteret med godt 1¾ pct.point i 2009 og knap 1 pct.point i

15 Tabel I.2 Skøn for dansk økonomi, forår 2008 og efterår 2008 Forår 2008 Efterår Mængdestigning i pct Privat forbrug 2,3 1,9 1,6-0,8 1,1 0,6-0,2 Offentligt forbrug 1,3 1,2 0,8-1,4 1,2 0,8 1,0 Offentlige investeringer 4,3 6,0 1,9-2,0 0,5 1,9 2,0 Boliginvesteringer -3,0-3,8-4,2 - -1,6-8,5-7,4-1,6 Erhvervsinvesteringer 3,4 1,2 1,3-1,0-4,1-2,4 1,0 Lagerændringer a) 0,0 0,0 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0 Indl. efterspørgsel i alt 1,8 1,3 0,9-0,9-0,2-0,2 0,3 Vareeksport 2,0 2,0 2,4-1,9-0,7 1,4 2,5 Tjenesteeksport 5,1 2,8 2,2-3,9 1,0 0,9 3,5 Efterspørgsel i alt 2,3 1,6 1,4-1,5-0,2 0,3 1,2 Vareimport 4,1 3,6 3,3-3,4 0,1 1,6 1,7 Tjenesteimport 4,1 2,5 2,1-4,5 1,3 1,1 3,3 Bruttonationalprodukt 1,3 0,8 0,7-0,4-0,5-0,3 0,7 BVT i private byerhverv 2,3 1,1 0,8-0,9-0,6-0,9 0, Ændring i pers Arbejdsstyrke Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse pers Ledighed Pct Forbrugerpriser b) 3,1 2,6 2,3-2,7 1,9 2,2 2,0 Eksportpriser 3,4 1,2 1,3-5,6 1,2 1,8 1,5 Importpriser 2,8 1,1 0,8-4,9 1,1 1,3 1,4 Timelønomkostninger 4,9 5,0 4,4-4,5 4,2 3,8 3,1 Realvækst i aftagerlande 2,2 2,1 2,4-1,7 0,3 1,5 2,5 10-årig obligationsrente 4,4 4,6 4,8-4,4 4,4 4,5 4,6 Timeprod. i priv. byerhv. 1,4 2,3 2,2 - -0,3 2,6 2,2 2, Mia. kr Betalingsbalance Offentlig saldo a) b) Vækstbidraget til BNP, dvs. lagerændringerne målt i pct. af BNP det foregående år. Væksten i deflatoren for det private forbrug. 41

16 Figur I.5a BNP-vækst Figur I.5b Importkvote Pct F08 E08 Pct F08 E Anm.: Importkvoten vedrører kun handel med varer og er opgjort i forhold til BNP i faste priser. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM s databank og egne beregninger. Output gap lukkes hurtigere Lavere skøn på alle komponenter Væsentlig lavere vækst i det private forbrug skyldes bl.a. større fald i boligprisen Den lavere forventede vækst i BNP indebærer, at aktivitetsniveauet skønnes at blive normaliseret væsentligt hurtigere end forventet i foråret. Output gap ventes således nu at blive reduceret fra knap 3 pct. i 2007 til omkring -½ til -1 pct. i , hvor skønnet for output gap i 2010 i Dansk Økonomi, forår 2008 var 1 pct. De lavere vækstudsigter indebærer med andre ord, at BNP-niveauet målt i forhold til en normal konjunktursituation nu skønnes at være omkring 1½ pct. lavere i 2010 end forventet i foråret. Vækstforventningerne er nedjusteret på stort set alle efterspørgselskomponenterne. Skønnet for væksten i den samlede efterspørgsel er ændret fra 2¼ pct. til ca. 1½ pct. i 2008, fra 1½ pct. til knap -¼ pct. i 2009 og fra ca. 1½ pct. til ca. ¼ pct. i I nærværende prognose skønnes en vækst i det private forbrug, der i 2008 er knap 1½ pct.point lavere end skønnet i foråret, og i både 2009 og 2010 ca. 1 pct.point lavere. Vækstbidraget fra det private forbrug er dermed godt ½ pct.point lavere i denne prognose end i Dansk Økonomi, forår Den markant lavere forbrugsvækst hænger sammen med den generelle nedjustering af vækstskønnet, men nærværende prognose indebærer også en nedjustering af forbrugskvoten. Den lavere forbrugskvote hænger blandt andet sammen med det markante fald i forbrugertilliden, der 42

17 er sket i forbindelse med, at finanskrisen eskalerede i efteråret Samtidig er skønnet over boligpriserne sat ned, blandt andet i lyset af en forventning om et højere niveau for boligrenterne. I 2009 forventes boligprisen nu at falde realt med ca. 9½ pct. mod et fald omkring 3½ pct. i forrige prognose. Isoleret set har ændringen i skønnet for boligpriserne medført en BNP-vækst i 2009, der er knap ½ pct.point lavere. Lavere vækstbidrag fra investeringerne Udsigt til større lavkonjunktur i udlandet Vækstbidrag fra nettoeksporten omtrent nul De samlede investeringer skønnes i denne prognose at falde i det kommende år, mens det i Dansk Økonomi, forår 2008 var forventningen, at investeringerne ville være omtrent uændret i Det er især maskininvesteringerne, der forventes at udvise et relativt stort fald i lyset af den aftagende efterspørgsel, men også boliginvesteringerne forventes nu at falde mere som følge af det større fald i boligprisen. Nedjusteringen af udviklingen i investeringerne indebærer, at vækstbidraget fra investeringerne i 2009 er omkring ¾ pct.point mindre i nærværende prognose end i foråret. Den globale afmatning og finansielle krise påvirker de danske eksportmarkeder, og i de kommende år skønnes nu en markant lavere BNP-vækst i udlandet. I 2008, 2009 og 2010 er væksten i Danmarks aftagerlande således nedjusteret med ca. ½ pct.point, godt 1½ pct.point henholdsvis ca. 1 pct.point. Lavere vækst i udlandet smitter af på dansk eksport, og der ventes således et væsentligt lavere vækstbidrag fra eksporten i de kommende år. De mere dystre udsigter for væksten i udlandet er en relativt stor del af årsagen til, at der nu skønnes lavere vækst i dansk økonomi. Isoleret set medfører den lavere vækst på de danske eksportmarkeder, at BNP-væksten i Danmark bliver knap ¼ pct.point lavere i indeværende år, ca. ¾ pct. point lavere i 2009 og ca. ½ pct.point lavere i Importen forventes også at reagere på udsigten til en mere mærkbar afmatning. Da importen er vokset meget under den aktuelle højkonjunktur, er importkvoten steget mere end i en normal konjunktursituation, men med udsigt til en større afmatning end i foråret ventes nu en noget mindre stigning i importkvoten, jf. figur I.5b. Samlet skønnes vækstbidraget 43

18 fra nettoeksporten at være tæt på nul i de kommende år, mens det var omkring minus ½ pct. i Dansk Økonomi, forår Opjustering af skøn for udvikling på betalingsbalancen Fald i produktiviteten i 2008 Mere drastisk stigning i ledigheden Den mindre stigning i importkvoten indebærer, at skønnet over betalingsbalanceoverskuddet er opjusteret i forhold til skønnet i Dansk Økonomi, forår I foråret forventedes det, at betalingsbalancen ville blive forværret i de kommende år som et resultat af, at opsparingskvoten faldt hurtigere end investeringskvoten. Et kraftigere fald i investeringerne i nærværende prognose indebærer, at faldet i investerings- og opsparingskvote nu vurderes at blive stort set parallelt, hvilket indebærer, at betalingsbalanceoverskuddet vil være stort set uændret i de kommende år. Det højere skøn end i foråret for betalingsbalancen i 2008 skal bl.a. ses i lyset af, at løn- og formueindkomst fra udlandet har udviklet sig overraskende positivt i den forløbne del af Forventningen til udviklingen i beskæftigelsen i 2008 er blevet nedjusteret mærkbart. Dette skyldes primært de mere afdæmpede forventninger til efterspørgslen, men er også et resultat af en betydelig ændring i niveauet for beskæftigelsen i 2007, som er sket i forbindelse med, at Danmarks Statistik har revideret nationalregnskabet. Skønnet over produktivitetsvæksten er også sat ned i I Dansk Økonomi, forår 2008 var det forventet, at produktiviteten oven på et markant fald i 2007 ville stige i Den forventede stigning er imidlertid udeblevet i første halvår. Udviklingen i første halvår peger derimod på et fald i produktiviteten, hvilket er baggrunden for nedjusteringen af skønnet for produktivitetsvæksten i Skønnet for ledigheden i 2008 er lavere end i den seneste konjunkturvurdering, da ledigheden mod forventning er fortsat med at falde hen over sommeren og efteråret. I 2009 skønnes imidlertid en hurtigere stigning i ledigheden end i Dansk Økonomi, forår Niveauet for ledigheden ved udgangen af 2009 skønnes nu at blive omkring personer, hvor skønnet i foråret var omkring I 2010 er ledighedsskønnet omkring personer højere end i foråret. 44

19 Lavere lønstigninger Nedjustering af skøn for offentlige finanser bl.a. som følge af finanskrise og lavere oliepris Forventningen til lønstigningerne i 2008 og 2009 er nedjusteret ca. ½ pct.point. Den lavere lønstigningstakt er et resultat af de markant nedjusterede vækstforventninger, og udsigten til højere ledighed. I 2010 skønnes lønstigningstakten nu at blive omkring 3¾ pct., hvilket er godt ½ pct.point lavere end i Dansk Økonomi, forår Inflationstakten er ligeledes nedjusteret, hvilket for 2009 blandt andet skyldes en lavere oliepris. I foråret forventedes en oliepris på godt 100 dollar pr. tønde i , mens olieprisen nu antages at ligge på dollar i disse år. Overskuddet på den offentlige saldo forværres i nærværende prognose markant fra 2007 til 2008 med en yderligere forværring i Konkret ventes nu et overskud i 2009 på kun 10 mia. kr., hvor der i Dansk Økonomi, forår 2008 blev forudsagt et overskud på over 50 mia. kr. Den markante nedjustering skal delvis ses som et resultat af den kraftigere afmatning, der nu lægges op til. Indtægterne fra de generelle skatter er således nedjusteret, og udgifterne er opjusteret, bl.a. som følge af højere ledighed. To poster står dog for hovedparten af nedjusteringen af skønnet for den offentlige saldo, nemlig selskabsskatterne og pensionsafkastskatten. Selskabsskatterne er negativt påvirket dels af den lavere oliepris, der giver mindre indtægter fra Nordsøen, dels af mindre forventede overskud i erhvervslivet, herunder den finansielle sektor. Pensionsafkastskatten er især påvirket af den finansielle krise, hvor store kurstab indebærer, at pensionssektoren forventes stort set ikke at skulle betale skat hverken i 2008 eller Nedjusteringen af disse to poster står alene for en nedjustering på tilsammen 36 mia. kr. i I.2 International baggrund Finanskrise fører til markant lavere global vækst Den globale vækst er aftaget siden slutningen af 2007, og der er udsigt til endnu lavere vækst i år og næste år. De markant lavere vækstrater skal blandt andet ses i lyset af store prisfald på boliger, aktiekursfald, stigende renter og stramninger af kreditvilkårene som følge af finanskrisen samt en periode med høje energi- og fødevarepriser. Den 45

20 finansielle krise eskalerede i oktober måned, hvor aktiekurserne på alverdens børser faldt med i størrelsesordenen 20 til 40 pct., jf. figur I.6. Trods omfattende tiltag fra regeringer, centralbanker og tilsynsmyndigheder har den finansielle krise nået et omfang, der gør, at en omfattende økonomisk afmatning med negativ vækst i flere lande må imødeses. For 2009 forventes således svagt negativ vækst i Europa og en negativ vækst på ½ pct. i USA, jf. tabel I.3. Figur I.6 5/ = Aktiekursindeks USA, S&P 500 Tyskland, DAX 30 Storbritannien, FTSE 100 Japan, Nikkei Anm.: Seneste observation er primo november Kilde: EcoWin Udsigt til den værste krise i mange år Udsigterne for den internationale økonomi er præget af betydelig usikkerhed. Den største usikkerhed vedrører konsekvenserne af den finansielle krise, herunder de afledte realøkonomiske effekter. Der er trods omfattende redningspakker, ekstraordinær likviditetstilførsel og en koordineret rentenedsættelse fortsat en betydelig nervøsitet på de finansielle markeder, og det er vanskeligt at vurdere, hvor alvorlig den økonomiske situation bliver. Nærværende vurdering tegner et billede af amerikansk økonomi, der indebærer en økonomisk recession med store fald i aktiekurser. Den negative udvikling er ikke begrænset til USA, og også i Europa forventes de laveste vækstrater i mange år. I slutningen af dette afsnit diskuteres den finansielle krise nærmere. 46

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2010 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende internationalt opsving og finanspolitiske problemer I kølvandet på finanskrisen fulgte den kraftigste økonomiske tilbagegang

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Svag økonomisk udvikling i Danmark og euroområdet Den økonomiske situation i såvel Danmark som resten af Europa er præget af betydelig usikkerhed og den manglende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i begyndelsen af 2015 Risiko for vækstopbremsning i international økonomi Dansk økonomi fortsatte

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7 Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, 13.12.2008, 1. sektion, Side 7 Af finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) Statsministeren mødes i disse dage med sine kollegaer

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Svigtende tillid til offentlige finanser påvirker konjunkturerne i Europa Konjunktursituationen i Europa er stærkt påvirket af manglende tillid til de offentlige

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 2013 7.1.213 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi efterår 213 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 213. INDHOLD 1. International økonomi... 4 1.1. Hovedtræk i international

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015 d. 21.5.215 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 215 Hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 215 opridses, og der sammenlignes med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende opsving fortsat lang vej til fuld normalisering Aktivitetsniveauet faldt voldsomt i både Danmark og resten af verden under krisen, og selvom produktionen

Læs mere