På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark."

Transkript

1 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark tabt lønkonkurrenceevne svarende til over 13 pct. siden Selvom der er indgået overenskomstaftaler med beskedne lønstigninger i de seneste år, viser opgørelsen af lønkonkurrenceevnen, at lønstigningerne op til finanskrisen tynger konkurrenceevnen i uformindsket omfang. Årsagen er, at der har været en tilsvarende løntilbageholdenhed i vores samhandelslande. Ud over lønstigningerne påvirker valutakursen og produktivitetsudviklingen også lønkonkurrenceevnen. Valutakursudviklingen har kostet konkurrenceevne, mens industriens produktivitetsudvikling samlet har øget lønkonkurrenceevnen som følge af de seneste års positive udvikling. Produktivitetsudvikling siden 2008 kan således forklare næsten hele forbedringen i lønkonkurrenceevnen fra ca. -27 pct. i 2008 til ca. -13 pct. i Denne positive produktivitetsudvikling i forhold til udlandet skal dog ses i lyset af den relativt høje reduktion i industribeskæftigelse siden finanskrisen, som isoleret set fører til en produktivitetsforbedring. Den svage lønkonkurrenceevne har haft konsekvenser. Den danske stigning i industrieksporten fra 2000 til 2013 har været lidt lavere end i udlandet, og det har kostet industriarbejdspladser. Således er Danmarks industribeskæftigelse faldet med 29 pct. ( ) i perioden , mens industribeskæftigelsen i EU28 er faldet med 16 pct. Politikernes bedste mulighed for at rette op på lønkonkurrenceevnen er at understøtte produktivitetsstigninger i industrien såvel som i de erhverv, der leverer input til industrien. Produktivitetskommissionens forslag er et oplagt sted at starte. Det er fx oplagt at sænke selskabsskatten, fjerne progressionen i kapitalbeskatningen og lette topskatten, så marginalskat på kapital og arbejde reduceres. Politikerne kan desuden understøtte konkurrenceevnen gennem konkrete lempelser af energiafgifter og andre produktionsskatter samt ved at mindske de administrative byrder. Industrieksport fra Danmark halter efter udlandet Industriproduktion er vigtig for dansk økonomi. Både direkte og indirekte er danske produktionsvirksomheder med til at skabe høje lønninger og dermed et højt indkomstgrundlag for danske borgere. Produktionsvirksomhederne er et vigtigt element i den internationale specialisering. Eksport fra produktionsvirksomhederne øger indkomsterne for danske borgere og giver eksportindtægter, så vi kan importere en lang række importprodukter til lavere priser, end hvis vi skulle producere alt selv. Således stod industrien for omkring 80 pct. af Danmarks eksport af varer (ekskl. olie og gas) i Og ser man på eksporten af både varer og tjenesteydelser, der ikke stammer fra råstofudvinding fra Nordsøen eller søtransport, var godt 60 pct. varer fra industrien. På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. 1 Tallet er baseret på Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik. Råstofudvinding og søtransport er ekskluderet af to årsager. For det første afhænger produktionen inden for råstofudvinding og særligt søtransport kun i begrænset omfang af de generelle domestiske konkurrencevilkår. Desuden er beskæftigelsen i mindre grad rettet mod danskere end andre brancher, da rekrutteringen ofte sker bredere. Når man ser bort fra de to brancher, så er det således for at understøtte analysens nationale beskæftigelsesvinkel. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Regeringen understreger også produktionsvirksomhedernes betydning: Produktion er en stærk drivkraft for vækst og velstand. Mere end en tredjedel af Danmarks samlede produktivitetsvækst kommer fra produktionserhvervene. Således har de industrielle produktionserhverv haft en god produktivitetsudvikling. Samtidig er der mange arbejdspladser knyttet til produktionsaktivitet. Det kan være hos underleverandører, i byggeri, transport eller andre serviceerhverv. Produktionsvirksomheder står for 40 pct. af dansk eksport og halvdelen af erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. Vækstpakke 2014, Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Udviklingen i den danske industrieksport har imidlertid været lidt svagere end i udlandet. Fra 2000 til 2013 steg industrieksporten fra Danmarks vigtigste samhandelslande samlet med 0 pct. (målt i værdier), mens Danmarks industrieksport steg med 44 pct., jf. figur 1. Figur 1 Udvikling i industrieksport for Danmark og udlandet (2000=100) Anm.: Industrieksporten (SITC-9 målt i EURO) i udlandet er vægtet med Nationalbankens kronekursindeks. Kilde: CEPOS på baggrund af Eurostat (EU-lande) og OECD (USA, Japan, Norge, Korea, Canada og Australien) Udlandet Danmark Siden 2002 har den danske udvikling i industrieksporten været lavere end i udlandet. I forbindelse med finanskrisen var det danske fald dog ikke så stort som i udlandet, hvilket nedbragte forskellen. Udviklingen efter 2009 indikerer imidlertid, at dette skyldes en lavere krisefølsomhed i den danske eksport, idet forskellen i udviklingen hurtigt er genetableret og udvidet til Danmarks ugunst. Tilbage står således et billede af en relativ svag industrieksport siden starten af 00erne. Lav vækst i industrieksport koster beskæftigelse i industrien Produktivitetsvæksten betyder, at der skal bruges færre arbejdstimer til at producere den samme mængde produkter. Og når produktionsvirksomhederne har en højere gennemsnitlig produktivitetsvækst end mange andre erhverv, har det den naturlige konsekvens, at industrien over årene kommer til at udgøre en stadig mindre del af økonomien. Det er derfor ikke overraskende, hvis industrien over tid kommer til at beskæftige færre personer. I det omfang at faldet i industribeskæftigelsen er en konsekvens af den langsigtede produktivitetsvækst, så er det en ønskelig udvikling, der er med til at undgå spild af arbejdskraft. Derfor ser man også en faldende industribeskæftigelse i alle industrialiserede, markedsbaserede lande. Det gælder også i Danmark. 2

3 I Danmark er industribeskæftigelsen imidlertid faldet langt mere end i andre europæiske lande, som Tyskland og Sverige. Mens EU28 samlet har reduceret industribeskæftigelsen med 16 pct. fra 2000 til 2013, har faldet været på 29 pct. i Danmark. Dette forholdsvis store fald i industribeskæftigelsen kan ikke alene henføres til et tilbageslag i forbindelse med finanskrisen. I perioden forsvandt mere end 9 ud af 100 industriarbejdspladser i Danmark, mens det var under 6 arbejdspladser ud af 100 i EU28, jf. figur 2. Figur 2 Udvikling i industribeskæftigelsen for udvalgte EU-lande (2000=100) Danmark Sverige Tyskland EU Kilde: Eurostat Udviklingen i industribeskæftigelse synes således ikke alene at kunne henføres til den generelle internationale tendens til faldende industribeskæftigelse. Også udviklingen i industrieksporten har betydning, da Danmark alt andet lige ville have behov for en højere industribeskæftigelse, hvis udviklingen i industrieksporten havde været lige så høj som i udlandet. Industriens lønkonkurrenceevnen er stadig svag Lønkonkurrenceevnen er central for eksporten og dermed også industribeskæftigelse. Hvis det er dyrt at producere en given mængde produkter i Danmark i forhold til i udlandet, så flytter produktionen væk fra Danmark. Det kan ske gennem outsourcing fra danske virksomheder, ved at danske virksomheder oplever nedgang i afsætningen pga. høje priser på produkterne, eller ved at virksomheder i Danmark lukker. Omvendt betyder en forbedret lønkonkurrenceevne, at danske virksomheder kan erobre markedsandele i udlandet og øge produktionen. Dermed får de brug for flere medarbejdere til produktionen, så beskæftigelsen stiger, og vi får en lav dansk ledighed. Når man skal finde forklaringer på den relativt svage udvikling i dansk industrieksport og det relativt store fald i industribeskæftigelsen, er lønkonkurrenceevnen derfor yderst relevant. Figur 3 viser, at industriens lønkonkurrenceevne er forbedret med ca. 14 pct. point fra 2008 til 2013, men at lønkonkurrenceevnen stadig er svækket i forhold til

4 Figur 3. Udvikling i lønkonkurrenceevnen Pct. Pct Kronekurs Lønudvikling Produktivitet Lønkonkurrenceevne korrigeret for kronekurs -30 Anm.: Kilde: Lønkonkurrenceevnen er målt ved de valutakurskorrigerede relative enhedsomkostninger for industrien (=Manufacturing). For Danmark er der anvendt data fra det kvartalsvise nationalregnskab. Der er anvendt skift i vægtene i det effektive valutakursindeks efter gældende praksis. CEPOS på baggrund af data fra Nationalbanken, Danmarks Statistik, EU Kommissionen, EUROSTAT, OECD og BLS Opsplitningen af lønkonkurrencen på hhv. produktivitet, løn og valutakurs i figur 3 viser, at lønstigningerne op til finanskrisen tynger konkurrenceevnen i uformindsket omfang, svarende til ca. -11 pct.point. Årsagen er, at der har været en tilsvarende løntilbageholdenhed i vores samhandelslande. De seneste års beskedne lønstigninger i industrien har således kun modvirket en yderligere forværring af lønkonkurrenceevnen. Figur 3 viser også, at styrkelsen af Euroen (og dermed kronen) siden 2000 fortsat fører til en lavere konkurrenceevne for Danmark. Fra 2012 til 2013 steg Euroens værdi, og denne udvikling er fortsat ind i Når Danmark alligevel har styrket lønkonkurrenceevne siden 2008, er det fordi produktivitetsudviklingen i Danmark har været højere i denne periode end i Danmarks vigtigste samhandelslande. Produktivitetsudvikling siden 2008 kan således forklare næsten hele forbedringen i lønkonkurrenceevnen fra ca. -27 pct. i 2008 til ca. -13 pct. i Sidstnævnte er umiddelbart opløftende efter en lang periode med lav produktivitetsvækst i dansk industri sammenlignet med andre lande. Denne positive produktivitetsudvikling i forhold til udlandet skal dog ses i lyset af den relativt høje reduktionen i industribeskæftigelse siden finanskrisen, som isoleret set kan give en kortsigtet produktivitetsforbedring. Sammenholder man den reale produktivitetsudvikling fra 2008 til 2013 med beskæftigelsesudviklingen i industrien i samme periode, viser der sig en klar tendens: Jo større reduktion i industribeskæftigelsen, jo højere produktivitetsudvikling har industrien i landet haft, jf. figur 4. 4

5 Figur 4 Sammenhæng ml. beskæftigelsesudvikling og real produktivitetsudvikling y = -1,1913x - 0,012 R² = 0,3649-0,3-0,3-0,30-0,2-0,20-0,1-0,10-0,0 0,00 Beskæftigelsesudvikling Anm.: Grafen indeholder de 16 europæiske lande med data for 2013 Kilde: AMECO (EU Kommissionen) Produktivitetsudvikling 0, Med en relativ stor nedgang i den danske industribeskæftigelse i Danmark (angivet med rød i figur 4), er det derfor ikke overraskende, at produktivitetsstigningen i dansk industri har været højere end i mange af Danmarks samhandelslande. Det synes ikke at være en fornuftig strategi at øge produktivitetsvæksten gennem lignende kraftige reduktioner i industribeskæftigelsen. Andre tiltag, der reducerer omkostningerne for erhvervslivet og øger produktiviteten, vil derimod sikre en væsentlig industribeskæftigelse i fremtiden. 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere