Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den , Danmarksgade 17, mødelokale 1

2 Tid Mødet den , Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Fraværende Til stede Poul Henrik Hansen Knud Erik Ledet Ellen Jensen Jørgen Linnemann Arne Fischer Jørgen Behrentz Mona Jørgensen Ane Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Eva-Vibeke Madsen Axel Bindslev Larsen Tove Jørgensen Knud Drews Michael Andersen Vibeke Olesen Luise G. Høgh Kristian Cronwald Pia Therkildsen

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om udskrivningsenheden Handleplan plejeboligfunktionen med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet de sidste fire måneder i Høring : s Sundhedspolitik Høringsgrundlag Mål og indsatser Godkendelse af pilotprojekt vedrørende Tøjvask i eget hjem Godkendelse af Sundhedsaftalen Sager til drøftelse/beslutning Formandens orientering Orientering fra ældrerådets repræsentanter Evt

4 AALBORG KOMMUNE Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Møde d Side 1

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Referat godkendt. Møde d Side 2

6 Punkt 3. Orientering om Udskrivningsenheden v/michael Andersen ---- Leder af Udskrivningsenheden Michael Andersen orienterede om Udskrivningsenheden. takker for en god og grundig orientering. Møde d Side 3

7 Punkt 4. Handleplan plejeboligfunktionen med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet de sidste fire måneder i 2014 v/kristian Cronwald ---- Ældre- og Sundhedschef Kristian Cronwald orienterede om status på forventninger til regnskab 2014 for plejehjemsområdet. fik en orientering om hændelsesforløbet på Lollandshus som er taget til efterretning. Møde d Side 4

8 Punkt 5. Høring : s Sundhedspolitik Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At At Høringsudkast til Aalborg kommunes Sundhedspolitik drøftes udarbejder høringssvar til fremsendelse senest 14.november Sagsbeskrivelse Aalborg kommunes nuværende sundhedspolitik udløber ved udgangen af Udkast til ny sundhedspolitik for perioden sendes i høring i Ældre- og handicapudvalget og med henblik på drøftelse af indholdet i politikken og afgivelse af høringssvar. Proces Høringsudkastet er udarbejdet i et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, By- og Landsskabsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Samtidig har Sundheds- og Kulturforvaltningen, som har koordineret arbejdet, løbende haft møder med de enkelte forvaltninger. Den tværgående styregruppe Styregruppen Sundhed har været styregruppe for udviklingen af høringsudkastet. I juni måned inviterede Sundheds- og Kulturforvaltningen medarbejdere, ledere, politikere og en lang række af eksterne samarbejdspartnere til konference om den kommende sundhedspolitik. Input fra deltagerne har også givet inspiration til udvikling af høringsudkastet. Sundhedspolitikken er udarbejdet, så den følger tidsplanen for udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler. Vision Det foreslås, at visionen fra nuværende Sundhedspolitik fastholdes: I har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Indhold Sundheds- og Kulturudvalget har godkendt, at høringsudkastet til Sundhedspolitikken indeholder fire politiske pejlemærker, som arbejdet med sundhed skal baseres på i politikperioden; sunde rammer, lighed i sundhed, mental sundhed og sundhed et fælles ansvar. Forvaltningerne har budt ind med indsatser under hvert politisk spor; eksempelvis røgfrie legepladser, fremskudte sundhedsindsatser i fremskudte boligområder, motion og sund kost på kommunens væresteder, udvikling af rolige oaser, hvor borgeren kan slappe af, integration af kulturelle tilbud i rehabilitering, samarbejde med ungdomsuddannelserne om sundhedsindsatser m.m. Indsatserne indenfor disse fire politiske pejlemærker udgør den retning, som kommunens sundhedsindsats vil følge de næste fire år. Som fundament for arbejdet foreslås implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mad og måltider og mental sundhed. Siden den nuværende Sundhedspolitik har Sundhedsstyrelsen udsendt en lang række anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. Anbefalingerne er struktureret i 11 forebyggelsespak- Møde d Side 5

9 ker 1 indenfor en række risikofaktorer. Pakkerne indeholder en række anbefalinger, som udgør den bedste viden om, hvilke indsatser der virker. Forebyggelsespakkerne indeholder både anbefalinger på grundniveau og på udviklingsniveau. Anbefalingerne på grundniveau er indsatser, hvor evidensen er størst. Høringsudkastet indeholder et mål om, at i løbet af politikperioden lever op til anbefalingerne på grundniveau i de ovennævnte pakker. Mål For at understøtte politikkens vision og for løbende at kunne følge med i, hvordan borgernes sundhedstilstand udvikler sig de næste fire år, er der opstillet en række mål for borgernes sundhed. Sundhedspolitikken indeholder mål om borgernes rygevaner, alkoholforbrug, BMI og fysisk aktivitet. Mål indenfor disse faktorer er valgt, fordi det er dem, som har størst betydning for de fleste borgeres sundhedstilstand og dermed levealder. Samtidig er der opstillet mål for borgernes mentale sundhed og selvvurderet helbred. Høring Sundhedspolitikken sendes i høring i Ældre- og Handicapudvalget, Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, By- og Landskabsforvaltningen,, Handicaprådet, Kommunalt Lægeligt Udvalg og Region Nordjylland. Høringsfrist er 14. november. Tidsplan: FL godkendelse af udkast til høringssvar fra Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget (Høring) (Høring) Høringsfrist Sundheds- og Kulturudvalget behandler revideret udkast Byrådet Bilag: Høringsudkast Aalborg kommunes Sundhedspolitik Høringssvar : Sundhedspolitikken er ambitiøs og dækker flot de fleste områder. har dog følgende tilføjelser: Det er s opfattelse at aktivitetscentrene spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet med hensyn til ensomme ældres mentale sundhed, her er det opsøgende arbejde vigtigt. 1 Alkohol, Tobak, Fysisk aktivitet, Mad og Måltider, Mental Sundhed, Stoffer, Solbeskyttelse, Seksuel Sundhed, Hygiejne, Indeklima og Overvægt. Møde d Side 6

10 Punkt 6. Høringsgrundlag Mål og indsatser Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at høringsgrundlaget for mål og indsatser drøftes og godkendes. Sagsbeskrivelse I foråret 2014 er der afholdt tre temamøder med deltagelse af Ældre- og Handicapudvalget samt ledere og medarbejderrepræsentanter fra forvaltningen. Formålet har været at formulere forvaltningens mål og indsatser for 2015 og De mange kvalificerede input fra temamøderne, er blevet formuleret til delmål og indsatser under hver af de fire strategier: Handlekraftig organisation, Samskabelse, Rehabilitering og Velfærdsinnovation. Det samlede forslag til mål og indsatser foreligger nu som høringsversion til drøftelse og godkendelse i Ældre- og Handicapudvalget. Tidsplan: FL drøfter og godkender høringsgrundlag Udvalget drøfter og godkender høringsgrundlag FMU drøfter forslag Handicaprådet drøfter forslaget drøfter forslaget FL Udvalget godkender mål og indsatser Bilag: Forslag til mål og indsatser Taget til orientering Møde d Side 7

11 Punkt 7. Godkendelse af pilotprojekt vedrørende Tøjvask i eget hjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender: At Pilotprojekt omkring tøjvask i eget hjem iværksættes. Sagsbeskrivelse Baggrund for indstilling Med afsæt Ældre- og Handicapforvaltningens Innovationsstrategi Aalborg på Forkant, har Innovationsenheden til formål at omsætte innovative løsninger til virkelighed. I det godkendte budget 2014 skal der findes effektiviseringer svarende til 13 mio. kr. ved investeringer på 8 mio.kr. Et af de innovationsprojekter, som er prioriteret i 2014 er Tøjvask i borgerens eget hjem. Med dette pilotprojekt ønskes en dybere undersøgelse af, hvordan vi opnår: Bedre service hos borgerne, Forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne og Frigørelse af ressourcer i organisationen. Derfor køres undersøgelsen sideløbende, i 2 spor; Dels 1) teste en løsning med en ekstern leverandør indenfor vaskeservice (Berendsen Textil Service A/S). Dels 2) undersøge det nuværende set-up indenfor Fritvalgs området med henblik på forbedringer. Nuværende håndtering af Tøjvask i borgerens eget hjem Vask af tøj hos borgere i eget hjem varetages i dag af leverandører på Fritvalgs området. Ydelsen giver udfordringer ift. planlægning af arbejdsopgaverne, idet tiden, som en vask faktisk tager, ikke nødvendigvis er sammenholdt med den visiterede tid til ydelsen. Det kan give stjerne-kørsel for medarbejderne, idet de skal frem og tilbage flere gange til borgeren, for at sætte tøj over, hænge op osv. Den planlægningsmæssige udfordring påvirker også den oplevede kvalitet hos borgeren ift. tøjets renhed, som følge af korte vaskeprogrammer samt at tøjet risikerer at ligge længe i vaskemaskinen før ophængning/tørring. Når borgeren har vaskekælder bliver arbejdsgangen desuden tung for medarbejderne, når der skal bæres til og fra boligen. Som det fremgår af ovenstående er vasketøjs-ydelsen i dag en udfordring både ift. økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø. Pilotprojekt på Tøjvask i borgerens eget hjem I mere end 10 danske kommuner håndteres ovenstående ydelse i et samarbejde med en ekstern vaske-leverandør. Erfaringerne herfra viser bl.a.: a. En overvejende positiv respons på kvaliteten af ydelsen fra borgerne, herunder tøjets renhed b. En overvejende tilfredshed blandt medarbejderne, især hos borgere med vaskekælder. c. Et frafald på op imod 40 % af de borgere, der ved projektets opstart er visiteret til vaskehjælp (uden brugerbetaling). Møde d Side 8

12 Erfaringerne herfra ønskes testet og yderligere belyst, med et pilotprojekt i Hjemmeplejen Distrikt Øst i samarbejde med Berendsen Textil Service A/S. Desuden ønskes en nærmere analyse af det nuværende set-up med Fritvalgs ordningen. Herunder: d. Fokus på planlægning af kørslen og opgaverne, eksempelvis muligheder for at minimere Stjernekørsel e. Fokus på alternative vaske-løsninger for målgrupper, vurderet ud fra eksempelvis borgerens vaskeløsning (vask i bolig eller vaskekælder), borgerens funktionsniveau og mulighed for rehabilitering samt geografiske placering. Forvaltningen indstiller derfor, at Ældre- og Handicapforvaltningen gennemfører et 6 mdr. langt pilotprojekt, som sideløbende tester, projekt med ekstern vaskeservice for 100 borgere og projekt med et servicetjek af den eksisterende Fritvalgsordning, også for ca. 100 borgere. Deltagelse i pilotprojektet er frivilligt for borgeren. Der foretages kvalitative interviews med medarbejdere og borgere samt undersøgelse af tidsforbruget, både før, under og efter projektperioden med henblik på en valid evaluering af løsninger på området. Investeringen i pilotprojektet vil være på knap kr ,- for den 6 mdr. lange periode. Denne udgift finansieres af Myndighedsafdelingens innovationspulje. I flertallet af kommuner som har ekstern leverandør til levering af vaskeydelsen, betaler borgeren mellem kr ,- om måneden, hvilket svarer til den reelle udgift til vaskepulver, strøm, vand mv. I pilotprojekt perioden opkræves der ikke egenbetaling hos borgerne. I forbindelse med evaluering af projektet vurderes dette parameter ift. borgerens oplevelse af ydelsen. Videre proces omkring pilotprojekt Efter udvalgets godkendelse af pilotprojektet og investering i afklaring af potentialet, afklares den endelige tidsplan for opstart og dialog med borgerne om deltagelse med leverandørerne på Fritvalgs området og Berendsen Textil Service A/S. Bilag 1: Projektplan og - business case samt spilleregler for gennemførslen af pilotprojektet. Tidsplan FL Godkendelse Udvalg Orientering FMU Orientering Ældreråd tager det til efterretning og ser positivt på projektet. Møde d Side 9

13 Punkt 8. Godkendelse af Sundhedsaftalen Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler Sundhedsaftalen til Byrådets godkendelse. Sagsbeskrivelse Af sundhedslovens 205 fremgår, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår en sundhedsaftale (der indgås en aftale i hver valgperiode). Gyldighedsperioden for den nye aftale er fra 1. januar 2015 til 31. december Når sundhedsaftalen er godkendt i regionsrådet og samtlige kommunalbestyrelser i regionen, fremsendes den til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Lovgivningen omkring sundhedsaftaler blev indført i forbindelse med strukturreformen, og det er således 3. aftale der indgås.formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner. Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen består af tre aftaler: - Den politiske sundhedsaftale, - Den tilhørende administrative sundhedsaftale og - Den tværsektorielle grundaftale Sundhedsaftalen er dynamisk og skal revideres en gang årligt. Målene i sundhedsaftalen er derfor heller ikke statiske men vil skulle tilpasses og videreudvikles i løbet af perioden Den Politiske Sundhedsaftale er en aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem aktørerne i det nordjyske sundhedsvæsen. Udkastet indeholder en politisk vision om Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres lige muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår. Sundhedskoordinationsudvalget har, med udgangspunkt i de nordjyske udfordringer, vedtaget 4 overordnede pejlemærker, der skal bidrage til Et stærkt fælles sundhedsvæsen : - Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet - Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres - En lærende og respektfuld samarbejdskultur - Sundhedstilbud på nye måder Udkast til politisk sundhedsaftale blev behandlet i Sundheds- og Kulturudvalget i 10. september Møde d Side 10

14 Den tilhørende administrative sundhedsaftale udmønter de politiske mål og visioner. Aftalen er kendetegnet ved en række udviklingstiltag som skal igangsættes i aftaleperioden. Primo 2015 godkender Sundhedskoordinationsudvalget en implementeringsplan, der konkretiserer hvornår de enkelte udviklingstiltag gennemføres. Sundhedsaftalen bygger videre på de foregående to sundhedsaftaler. De aftaler om samarbejde og kommunikation der allerede er indgået og fungerer godt videreføres i den tværsektorielle grundaftale. De fremlægges derfor ikke til politisk behandling. I perspektiv er nogle af de væsentligste fokusområder i den nye sundhedsaftale: Tværgående temaer: - Aftalen omfatter alle borgere, der har behov for en sammenhængende indsats. Et særligt fokus rettes imod borgere med psykisk sygdom (især borgere der også har somatisk sygdom) samt sårbare grupper. - Styrket sammenhæng mellem kommunal beskæftigelsesindsats og sundhedsindsats (samtidige borgerforløb). - Udvikling af samarbejdet mellem rehabiliteringscenter for flygtninge og kommunerne - Styrket fokus på flytning af opgaver fra sygehuse til kommuner og indgåelse af aftale om kontrol af behandling med blodfortyndende medicin i borgerens eget hjem, og aftale om IV (intravenøs =indgift i blodbanen) behandling i eget hjem - Styrket patientsikkerhed Indsatsområdet forebyggelse: - Øget fokus på børns og unges sundhed, blandt andet ved at sikre at flere deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser. - Kommunen forpligter sig til at have forældreuddannelsestilbud. Desuden fortsat fokus på opsporing og behandling af sårbare gravide. - Kommunerne forpligter sig til at efterleve Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak og alkohol. Til gengæld forventes almen praksis og sygehuse at henvise flere til kommunale tilbud. Indsatsområdet behandling og pleje: - Akuttilbud udvides til at omfatte alle borgere over 18 år og på sigt også borgere med lettere psykiatriske problemstillinger. - Aftale om rammerne for samarbejdet mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud incl. almen praksis. - Styrket samarbejde mellem kommune og sygehus i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk sygehus, så borgerne ikke efterlades i et tomrum, hvis der er behov for kommunal indsats. Indsatsområdet genoptræning og rehabilitering: - Rehabilitering er udgangspunktet for arbejdet med patienter/borgere. Der skal være fokus på, at indsatserne indenfor de forskellige sektorer kan køre sideløbende, for eksempel genoptræning i forhold til sygdom og udvikling af arbejdsevnen i andet regi. - Udvikling af model for samarbejde omkring borgere med smerteforløb, med det formål at undgå fastholdelse i kronisk smertetilstand. Møde d Side 11

15 - Udvikling af indsatser for mennesker med angst og depression - Udvikle samarbejdet omkring borgere med meget komplekse problemstillinger (eksempel multitraume patienter), hvor især samarbejdet mellem sygehuse og kommuner skal være i fokus. Indsatsområdet sundheds -IT: - Aftalen har fokus på at udvikle den elektroniske kommunikation, hvor det højner kvaliteten, øger patientsikkerheden og forbedrer mulighederne for dokumentation. - På det telemedicinske område er fokus på videreførelse af Telecare Nord (monitorering i eget hjem), telemedicinsk sårbehandling samt fælles medicinkort. Almen praksis er en vigtig aktør i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen. Her er der en tæt sammenhæng med praksisplanen, som er den ramme der sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse, idet der i regi af praksisplanudvalget skal indgås en underliggende aftale med almen praksis om udførelse af sundhedsopgaverne. I udkast til sundhedsaftale ligger et forslag om fremtidig politisk organisering af samarbejdet. Forslaget er, at der etableres fire klyngebaserede politiske forankringsgrupper bestående af politiske repræsentanter fra kommuner, region og Praktiserende Lægers Organisation. Jammerbugt og r udgør Klynge Midt. Sundhedsaftalen gælder for alle kommunerne i regionen og Region Nordjylland. Regionen og kommunerne har mulighed for at indgå supplerende aftaler. De supplerende aftaler er frivillige og skal ikke fremsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. forventer at indgå en supplerende aftale. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med de andre forvaltninger udarbejde forslag til supplerende aftale. Her i vil indgå initiativer til fælles styrkelse af sundhedsområdet, jf. Økonomiaftalen 2015 mellem KL og Regeringen om forebyggelse af indlæggelser. Udkast til sundhedsaftale er vedhæftet. Tidsplan: Høring Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Høring Handicaprådet Magistraten Byrådet Høringssvar: ser med tilfredshed på de mange fine hensigtserklæringer der er i Sundhedspolitikken ønsker at disse også implementeres hos vore ensomme og ældre, både i egen bolig og på plejehjem. Møde d Side 12

16 Vigtige tiltag kunne være: Se sundhed ud fra en helhedsbetragtning hvor borgernes generelle trivsel og mentale sundhed har stor betydning At få borgeren til at være en del af et fællesskab, være aktiv og gøre ting der er meningsfyldte og sundhedsfremmende At få samarbejde/partnerskab i gang med de mange forskellige aktører i kommunen. Møde d Side 13

17 Punkt 9. Sager til drøftelse/beslutning Møde d Side 14

18 Punkt 10. Formandens orientering Orientering om nyt fra Danske Ældreråd Der afholdes Regions-Ældrerådsmøde 3. december. Følgende medlemmer deltager: Eva- Vibeke Madsen Aksel Bindslev Larsen Ane Marie Viegh Jørgensen Knud Drews Jørgen Linnemann Ellen Jensen Arne Fischer Der er fremsendt invitation til 7-by møde i København, hvor følgende medlemmer ønsker at deltage: Ane Marie Viegh Jørgensn Jørgen Behrentz Mona Jørgensen Jørgen Linnemann Axel Bindslev Larsen Ellen Jensen Ellen Jensen har modtaget en henvendelse vedr. reklamefinansieret blad. får en præsentation primo er enige om at møder i ældrerådet bør prioriteres af medlemmerne i forhold til deltagelse i andre møder i eksempelvis centerråd, bruger/pårørenderåd, frivillige arrangementer oa. Møde d Side 15

19 Punkt 11. Orientering fra s repræsentanter Kort orientering om nyt fra lokalrådene, arbejdsgrupperne, samt nyt fra de enkelte forvaltninger efter gennemlæsning af referater: AKA (s Aktionsgruppe) Arne Fischer Orientering om seneste nyt. Dit Blad Knud Erik Ledet Jørgen Linnemann Ane-Marie Viegh Jørgensen Orientering om seneste nyt. Madsøjlen Knud Drews Poul Henrik Hansen Jørgen Behrentzs Orientering om seneste nyt. Klagedialoggruppen Ane-Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Ellen Jensen Ikke afholdt møde endnu. Følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken Arne Fischer Orientering om seneste nyt. Projektgruppen vedrørende Misbrug Mona Jørgensen Orientering om seneste nyt. Rehabilitering Aalborg Eva-Vibeke Madsen Intet nyt Byggeri af 50 nye plejehjemsboliger Knud-Erik Ledet intet nyt Elektronisk nøglesystem Knud Drews Orientering fra seneste møde Møde d Side 16

20 Evalueringsgruppe vedr. genoptræning v Mona Jørgensen Orientering fra seneste møde Test af skylle/tørre toiletter Aksel Bindslev Larsen Orientering fra seneste møde. Hjemmeboende demente Jørgen Behrentz Orientering fra seneste møde Lokalråd Nordøst Ellen Jensen orienterede om afholdt møde i område Nord med Thomas Krarup, centerråd og bruger-/pårørenderåd og lokalråd. Der er kommet en henvendelse fra formanden i Lokalområde Nordøst. Lokalrådet ønsker at vide, om andre områder har ønsker om, at der i referaterne fra lokalområderne, tydeligt kan ses hvilket område man taler om. Der gøres opmærksom på, at der er 7 områder. mener problemet skal løses lokalt. Møde d Side 17

21 Punkt 12. Evt Mødedatoer 2015 fremsendes til pr. mail Der afholdes julefrokost den 11. december efter mødet (mødet starter kl. 9.00). Møde d Side 18

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle-

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.... 3

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

1. Formøde 9.00 10.00 De tre lokalråd holdt separate møder om lokale emner.

1. Formøde 9.00 10.00 De tre lokalråd holdt separate møder om lokale emner. Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej 95 9200 Aalborg SV Tid 01-12-2014, kl. 10.00-13.00 Init.: RV Sted Deltagere Gug plejehjem Fortunavej 2, Gug

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.06.2013, Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Sager til drøftelse/beslutning.... 3 4. Sager til drøftelse/beslutning....

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 møde d. 6. juni 2014 Anders Broholm Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og sammenhæng

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Fælles udvalgsmøde om sundhed 13. juni 2014. Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget

Fælles udvalgsmøde om sundhed 13. juni 2014. Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget Fælles udvalgsmøde om sundhed 13. juni 2014 Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget Indhold 1. Sundhedsprofilen - udfordringer 2. Fælles aktiviteter mellem forvaltningerne

Læs mere

Tove Jørgensen (Ældrerådsrep.), Maja Larsen, Axel Bindslev Larsen, Hanne Kringel, Poul Jacobsen (formand)

Tove Jørgensen (Ældrerådsrep.), Maja Larsen, Axel Bindslev Larsen, Hanne Kringel, Poul Jacobsen (formand) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Distrikt Nord Team for økonomi og administration Tid 8. december 2014, kl. 9.30-13.30, (formøde kl. 8.30-9.30) Sted Lindholm

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Test af Chromalex-løsning til borgere med demens på plejecentre i Aalborg Kommune

Test af Chromalex-løsning til borgere med demens på plejecentre i Aalborg Kommune Test af Chromalex-løsning til borgere med demens på plejecentre i Aalborg Kommune Forvaltning/afdeling Ældre og Handicapforvaltningen/ Videnscenter for demens Indgår i projektprogram Innovationsprojekter

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik 6. Februar 2014 Direktør Bente Graversen, Aalborg Kommune Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Den fælleskommunale struktur på sundhedsområdet, KKR

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 08.04.2015 kl. 09.00 Kulturhuset

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 08.04.2015 kl. 09.00 Kulturhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 08.04.2015 kl. 09.00 Kulturhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse: Ældre- og Handicapudvalgets

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 05. december 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:50 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V)

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Integreret proaktiv forebyggende og behandlende indsats. - Nyt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune.

Integreret proaktiv forebyggende og behandlende indsats. - Nyt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Integreret proaktiv forebyggende og behandlende indsats. - Nyt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Baggrund Den politiske styregruppe for sundhedsaftalen mellem

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Temarapport. om mental sundhed. Til drøftelse på Sundheds- og Kulturudvalget. Februar 2015

Temarapport. om mental sundhed. Til drøftelse på Sundheds- og Kulturudvalget. Februar 2015 Temarapport om mental sundhed Til drøftelse på Sundheds- og Kulturudvalget Februar 2015 1 Indhold Formål... 3 Definition på mental sundhed... 3 Udviklingen i mentale helbredsproblemer... 4 Mental sundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast Sundhedspolitik v.1 Til Sundheds- og Kulturudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Torben Krogh Kjeldgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-2390/2014-227710 Sundhedsstrategi

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Mødet den 09.05.2012, kl. 09:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Referat. Aalborg Byråd. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Mødet den 09.05.2012, kl. 09:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 09.05.2012, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Udviklingsplaner i udvalgte lokalsamfund 2012.... 1 2. Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2012-15.... 4 3. 2. udbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Radisson Blu

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Radisson Blu Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 26.11.2014 kl. 17.00 Radisson Blu Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018

Læs mere

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby.

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. Punkt 3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. 2014-5596. Forvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, forvaltningen indgår i samarbejde med Københavns Kommune og de

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere