Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1."

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V 21. december 2015 J.nr Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2015 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/S-koncernens (herefter benævnt Nykredit eller koncernen) årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. 2 FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Årsrapporten for 2014 er offentliggjort i henhold til 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v. og omfatter års- og koncernregnskabet. Årsrapporten for 2014, kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er for koncernregnskabets vedkommende aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, i henhold til lov om finansiel virksomhed 3 og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder 4. Selskabsregnskabet er aflagt efter lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 5 Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Finanstilsynet anmodede i brev af 13. april og 17. juni 2015 om Nykredits redegørelse vedrørende koncernens værdiforringelsestest af goodwill. Nykredit svarede herpå ved breve af 8. maj 2015 og 9. juli Regnskabskontrollen har alene fokuseret på en afgrænset del af årsrapporten for Det skal derfor bemærkes, at gennemgangen af årsrapporten ikke kan anses for udtømmende. 2 Lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar Bekendtgørelse nr af 16. december Bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014

2 2 Ved af 9. september 2015 anmodede Finanstilsynet om en yderligere redegørelse, som Nykredit svarede på ved af 23. september Nykredit har samtidig med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 den 5. november 2015 offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, delårsrapporten for 1. kvartal 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår Finanstilsynet sendte efterfølgende ved brev af 1. december 2015 udkast til afgørelse i partshøring til koncernen. Koncernen svarede herpå ved brev af 4. december 2015 med en række faktuelle bemærkninger, der er korrigeret i denne version. Nykredit har taget afgørelsen til efterretning. Afgørelse Det er Finanstilsynets vurdering, at koncernens årsrapport for 2014 indeholder fejl vedrørende indregning af og oplysninger om goodwill, som nævnt under punkt 1 og 2 nedenfor. Nykredit har i årsrapporten for 2014 indregnet goodwill på i alt mio. kr. svarende til 4,6 pct. af egenkapitalen. Der er hermed tale om en væsentlig regnskabspost. 1. Indregning af goodwill vedrørende Nykredit Bank A/S 852 mio. kr. af den samlede goodwill, svarende til 1,43 pct. af den samlede egenkapital, er henført til Nykredit Bank A/S. Ved opgørelsen af nytteværdi vedrørende goodwill relateret til opkøbet af Forstædernes Bank, der værdiforringelsestestes på den pengestrømsfrembringende enhed Nykredit Bank A/S, anvender koncernen ikke rimelige og dokumenterbare forudsætninger. Dette er en fravigelse fra kravet i IAS 36, afsnit 33a. Finanstilsynet vurderer, at koncernen ikke har anvendt en forventet vækst i udlånsvolumenen for 2015 og 2016 for Nykredit Bank A/S, som afspejler markedsforholdene, herunder konkurrencesituationen på markedet for bankudlån, og markedets generelle forventning om svag vækst i bankudlån. Herudover anvender koncernen ved opgørelsen af nytteværdien en budget- og fremskrivningsperiode på 10 år, uden at koncernen kan dokumentere sin evne til at budgettere sine pengestrømsprognoser over en sådan længere periode, og koncernen opfylder dermed ikke de betingelser for at kunne anvende en budgetperiode på mere end fem år, der fremgår af IAS 36, afsnit 33 (b) og 35.

3 3 2. Manglende oplysninger om goodwill relateret til Totalkredit mio. kr. af den samlede goodwill, svarende til 3,2 pct. af den samlede egenkapital, er relateret til Totalkredit. I årsrapporten for 2014 mangler en række oplysninger i henhold til IAS 36, afsnit 134, vedrørende koncernens indregnede goodwill relateret til opkøbet af Totalkredit, herunder: - Oplysninger om alle primære forudsætninger, der anvendes ved værdiforringelsestesten af den pengestrømsgenererende enhed Totalkredit (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (i)) - Beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, der er tildelt hver primær forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder/ historisk erfaring (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii)) - Følsomhedsoplysninger for den pengestrømsfrembringende enhed Totalkredit (jf. IAS 36, afsnit 134 (f)) - Begrundelse for hvorfor ledelsen har anvendt en budgetperiode på mere end fem år for Totalkredit (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (iii)) Nykredit har den 5. november 2015, som følge af dialogen med Finanstilsynet, offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, hvor koncernen har nedskrevet 852 mio. kr. vedrørende goodwill på Nykredit Bank samt givet de krævede oplysninger ved nedskrivning. Herudover er der i den korrigerende/supplerende information indeholdt de manglende oplysninger relateret til goodwill i Totalkredit. Som følge af ovenstående skal Finanstilsynet i medfør af 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. påtale, at der er fejl i koncernens årsrapport for Nedskrivningen af goodwill på 852 mio. kr. medfører, at der ligeledes er fejl i koncernens delårsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2015, da nedskrivningen af goodwill har væsentlig betydning for disse rapporter. Koncernen har som følge heraf den 5. november 2015 også offentliggjort korrigerende/supplerende information til både delårsrapporten og halvårsrapporten, hvor goodwill relateret til Forstædernes Bank er nedskrevet. Som følge af ovenstående skal Finanstilsynet i medfør af 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. også påtale, at der er fejl i koncernens delårsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2015.

4 4 Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Offentliggørelse Finanstilsynet og koncernen skal offentliggøre afgørelsen i medfør af 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Sagsfremstilling og vurdering I det følgende behandles følgende punkter: 1. Indregning af goodwill vedrørende Nykredit Bank A/S 2. Manglende oplysninger om goodwill 3. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår 2015 For overskuelighedens skyld er sagen for hvert punkt behandlet efter følgende opbygning: 1. Sagsfremstilling 2. Finanstilsynets vurdering Det retlige grundlag fremgår af appendiks Indregning af goodwill vedrørende Nykredit Bank A/S 1.1 Sagsfremstilling Generelt Finanstilsynet anmodede ved breve af 13. april og 17. juni 2015 Nykredit Realkredit A/S om redegørelser vedrørende koncernens værdiforringelsestest af goodwill.

5 5 Nykredit Realkredit A/S svarede herpå ved breve af 8. maj 2015 og 9. juli Ved af 9. september 2015 anmodede Finanstilsynet om en yderligere redegørelse, som Nykredit svarede på ved af 23. september Finanstilsynet har endvidere været i dialog med Nykredit om værdiforringelsestesten af goodwill i forbindelse med, at Nykredit ønskede at offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014 i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1-3. kvartal Nykredit har samtidig med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 den 5. november 2015, offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, delårsrapporten for 1. kvartal 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår Finanstilsynet sendte efterfølgende ved brev af 1. december 2015 udkast til afgørelse i partshøring til koncernen. Koncernen svarede herpå ved brev af 4. december Nykredit Realkredit A/S har i forbindelse med overtagelsen af Totalkredit i 2003 og Forstædernes Bank i 2008 indregnet goodwill. I henhold til IAS 36, afsnit 10, 80 a) og 90, skal goodwill erhvervet i forbindelse med virksomhedskøb testes en gang årligt for værdiforringelse eller oftere, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Goodwill testes på de pengestrømsgenererende enheder, hvortil goodwill er allokeret og på det laveste niveau, som overvåges i den interne ledelsesrapportering. Af koncernens svarbrev af 8. maj 2015 fremgik følgende: I Forstædernes Bank var aktiviteten ikke opdelt i forretningsområder, idet den interne rapportering og styring skete med udgangspunkt i filialstrukturen. Goodwill kunne derfor ikke hensigtsmæssigt fordeles på forretningsområder, men vedrørte hele banken. Forstædernes Bank fusionerede i 2010 med Nykredit Bank, hvorfor nedskrivningstesten fra 2010 og frem er udført på Nykredit Bank A/S som helhed. Pr. 31. december 2014 fordeltes goodwillen på følgende pengestrømsfrembringende enheder: Totalkredit: Nykredit Bank A/S: Øvrig goodwill: mio. kr. 852 mio. kr. 23 mio. kr.

6 6 Øvrig goodwill hidrører hovedsageligt fra købet af Amber Fondsmæglerselskab. Da Øvrig goodwill er uvæsentlig i forhold til det samlede goodwill beløb, behandles denne ikke yderligere. 1.2 Finanstilsynet vurdering Udlånsvækst i Nykredit Bank A/S I 2015 og 2016 budgetterer koncernen med en betydelig udlånsvækst. Til forskel herfra budgetteres der i perioden med en årlig udlånsvækst på 3 pct., mens der i den efterfølgende terminalperiode alene forudsættes en årlig udlånsvækst på 2 pct. I henhold til IAS 36, afsnit 33(a) skal virksomheden basere pengestrømsprognoser på rimelige og dokumenterbare forudsætninger, som repræsenterer ledelsens bedste skøn over de økonomiske forhold, som vil foreligge over aktivets resterende brugstid. Ekstern dokumentation tillægges mest vægt. Det er Finanstilsynets vurdering, at skønnet over udlånsvæksten for Nykredit Bank A/S i 2015 og 2016 er betydeligt højere end forventningen til udlånsvæksten for danske pengeinstitutter og den forventede generelle samfundsøkonomiske udvikling. Den forventede udlånsvækst i Nykredit Bank A/S forudsætter derfor, at banken i betydeligt omfang skal øge sin markedsandel. Finanstilsynet skal ikke her vurdere, om Nykredit Bank A/S har en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre pengeinstitutter. Tilsynet kan dog konstatere, at der generelt er et konkurrencepres, da flere andre pengeinstitutter også har iværksat fordelsprogrammer for deres kunder. Denne konkurrence har givet udslag i et pres på kreditvilkårene. Desuden er især privatkundeområdet præget af en vis træghed hos kunderne, hvorfor det kan være vanskeligt at tage betydelige markedsandele på dette marked på kort sigt. Finanstilsynet skal desuden bemærke, at kun ganske få pengeinstitutter i de sidste par år har præsteret en betydelig udlånsvækst. Grundet forventningen om en beskeden udlånsvækst i 2015 og 2016, vurderer Finanstilsynet, at en forventning om en betydelig udlånsvækst i et pengeinstitut skal kunne dokumenteres og/eller være i overensstemmelse med tidligere faktisk udfald, jævnfør IAS 36, afsnit 33(a) og 34. Dette har banken ikke i forbindelse med dialogen kunne overbevise Finanstilsynet om. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at Nykredit Bank A/S forventning til udlånsvæksten i 2015 og 2016 ikke bygger på rimelige og dokumenterbare forudsætninger, hvilket er en fravigelse fra kravet i IAS 36,

7 7 afsnit 33(a). Forventningen er endvidere ikke i overensstemmelse med tidligere faktiske udfald, hvilket er en fravigelse fra kravet i IAS 36, afsnit 34. Længden af budgetperioden i Nykredit Bank A/S I henhold til IAS 36, afsnit 35, er detaljerede, konkrete og pålidelige budgetter/fremskrivninger for fremtidige pengestrømme ud over en femårig periode normalt ikke tilgængelige. Ledelsens skøn over fremtidige pengestrømme skal derfor baseres på det seneste budget/fremskrivning for højest fem år. Ledelsen kan anvende pengestrømsprognoser baseret på budgetter/fremskrivninger for en periode på mere end fem år, hvis ledelsen er sikker på, at disse skøn er pålidelige, og den på baggrund af tidligere erfaringer kan dokumentere sin evne til at foretage korrekte fremskrivninger af pengestrømme over en sådan længere periode. Finanstilsynet har bemærket, at der er betydelige forskelle mellem de realiserede og budgetterede tal for koncernen. Bl.a. afviger resultat før skat fra budgettet med mellem 800 til mio. kr. i de seneste fem budgetår. Afvigelserne skyldes især betydelige forskelle i resultatet af kursreguleringer på bankens derivater. Der ses desuden betydelige afvigelser på nedskrivningsposten. Resultat før skat i Nykredit Bank A/S er meget svingende, og banken realiserede i 2014 et stort underskud på mio. kr. før skat. Det er Finanstilsynets vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt, at koncernen kan budgettere tilfredsstillende, når der ses bort fra poster som nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hensættelser til forpligtelser samt kursreguleringer af derivater mv., da disse elementer indgår som en væsentlig del af bankens drift og risikoeksponering. Anvendelse af en tiårig budget-/fremskrivningsperiode er derfor ikke i overensstemmelse med IAS 36, afsnit 35. Vurdering af væsentlighed Nykredit har oplyst, at anvendelse af en budgetperiode på 5 år i stedet for 10 år vil betyde en nedskrivning af goodwill på Forstædernes Bank svarende til 792 mio. kr. Herudover bemærker Finanstilsynet, at en ændring af udlånsvæksten i 2015 og 2016 til et lavere niveau kan betyde en fuld nedskrivning af goodwill. Af Nykredits offentliggjorte korrigerende/supplerende information vedrørende årsrapporten for 2014, fremgår følgende: I henhold til IAS 36 fremgår det yderligere, at skønnet over fremtidige betalingsstrømme skal baseres på en fremskrivning på højst 5 år, men der kan anvendes en længere periode, hvis disse skøn er pålidelige. Nykredit har

8 8 over for Finanstilsynet redegjort for ledelsens vurderinger, der ligger til grund for den anvendte budgetperiode på 10 år. Finanstilsynet har imidlertid ikke fundet den længere budgetperiode tilstrækkeligt begrundet, herunder at anvendelse af den længere periode ikke kan dokumenteres at give et bedre beregningsgrundlag på baggrund af tidligere erfaringer. Dertil kommer, at Finanstilsynet ikke finder den anvendte forretningsvækst mv. tilstrækkeligt dokumenteret. Kombinationen af en ændring af budgetperioden fra 10 til 5 år samt justering af den årlige forretningsvækst har medført et nedskrivningsbehov svarende til den regnskabsmæssige værdi af goodwill tilknyttet købet af Forstædernes Bank. Den samlede goodwill udgør mio. kr., hvilket svarer til 4,6 pct. af egenkapitalen. Goodwill anses dermed at være en væsentlig regnskabspost i Nykredits årsrapport for Goodwill vedrørende Forstædernes Bank udgør 852 mio. kr., hvilket svarer til 1,43 pct. af den samlede egenkapital. Hertil kommer, at nedskrivningen af goodwill indebærer, at koncernens resultat før skat ændrer sig fra 666 mio. kr. til -186 mio. kr. Henset til at en ændring af udlånsvæksten og længden af budgetperioden tilsammen indebærer en fuld nedskrivning af goodwill vedrørende Forstædernes Bank, at goodwill anses for en væsentlig regnskabspost, og at nedskrivningen også vurderes at være af væsentlig betydning for årsrapporten, er det Finanstilsynets vurdering en fejl, at der er indregnet 852 mio. kr. i goodwill vedrørende Forstædernes Bank i koncernens årsrapport for Manglende oplysninger om goodwill 2.1 Sagsfremstilling Af IAS 36, afsnit 134, fremgår en række oplysningskrav vedrørende goodwill og værdiforringelsestest af goodwill. Oplysningerne skal gives for hver enkelt pengestrømsfrembringende enhed, hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill er væsentlig i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill. Det var Finanstilsynets vurdering, at der i årsrapporten for 2014 manglede en del oplysninger om goodwill, både vedrørende goodwill relateret til Nykredit Bank A/S og goodwill relateret til Totalkredit. Henset til, at Nykredit Realkredit A/S i den korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014 nedskriver goodwill med det fulde beløb, er de manglende oplysninger vedrørende Nykredit Bank A/S ikke længere relevante.

9 9 Når der foretages en nedskrivning af goodwill, skal der imidlertid i henhold til IAS 36, afsnit 130 blandt andet gives oplysninger om: - De begivenheder og omstændigheder, som medførte indregning eller tilbageførsel af tabet ved værdiforringelse - Det indregnede eller tilbageførte tab ved værdiforringelse For en pengestrømsfrembringende enhed, skal der endvidere ved nedskrivning af goodwill gives følgende oplysninger: - En beskrivelse af den pengestrømsfrembringende enhed - Den beløbsmæssige størrelse af tab ved værdiforringelse, som er indregnet eller tilbageført Nykredit Realkredit A/S har givet disse oplysninger i den korrigerende/supplerende information. Ved regnskabskontrollen blev det vurderet, at Nykredit Realkredit A/S manglede at give følgende oplysninger vedrørende goodwill relateret til Totalkredit: a) Oplysninger om alle forudsætninger, som koncernens værdiforringelsestest er mest følsom overfor (primære forudsætninger), (jf. IAS 35, afsnit 134 (d) (i)) b) Beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier der er tildelt hver primære forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder/ historiske erfaring (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii)) c) Følsomhedsoplysninger for de primære forudsætninger, hvor en rimeligt sandsynlig ændring i den primære forudsætning ville medføre, at den regnskabsmæssige værdi af den pågældende enhed ville overstige genindvindingsværdien (jf. IAS 36, afsnit 134 (f)) d) Begrundelse for hvorfor ledelsen har anvendt en budgetperiode på mere end fem år (jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (iii)) Ad a) I koncernens årsrapport for 2014 opstilles tabeller for begge pengestrømsgenererende enheder, hvortil goodwill er allokeret, der indeholder en oplistning af de forudsætninger, som værdiforringelsestesten er baseret på. Af Nykredit Realkredit A/S årsrapport for 2014 oplyses om følgende forudsætninger: - Erhvervet goodwill - Afkastkrav før skat - Gnsn. årlig forretningsvækst i budgetperioden

10 10 - Fast årlig forretningsvækst i terminalperioden Ved høringsbrev af 13. april 2015 anmodede Finanstilsynet om en redegørelse for, hvilke primære forudsætninger der er anvendt ved koncernens værdiforringelsestest. Af koncernens svarbrev af 8. maj 2015, fremgik det at: Nykredit er enig i, at beskrivelsen af de primære forudsætninger, der er anvendt ved nedskrivningstesten, kunne være uddybet, men som det også fremgår af bilag 1 og 2, er testen faktisk foretaget på baggrund af nogle meget detaljerede forudsætninger, hvoraf ikke alle er egnet til offentliggørelse. Herudover oplyste koncernen, at Nykredit Realkredit A/S fremadrettet fra årsrapporten for 2015 vil sørge for en mere detaljeret beskrivelse af de primære forudsætninger. Det er Nykredit Realkredit A/S vurdering, at de primære forudsætninger, der anses for at være de væsentligste, er dem, der er givet oplysning om i årsrapporten for 2014, hvor der også gives følsomhedsoplysninger. De primære forudsætninger anses dermed af Nykredit for at være afkastkrav før skat, gennemsnitlig forretningsvækst i budgetperioden samt årlig forretningsvækst i terminalperioden. Herudover oplyste koncernen, at bl.a. nedskrivningernes procentuelle størrelse kunne være af mere primær karakter. I den korrigerende supplerende/information til årsrapporten for 2014 offentliggjort den 5. november 2015 gives der, udover ovenstående primære forudsætninger, også oplysning om den gennemsnitlige årlige nedskrivningsprocent før modregning. Ad b) Udover ovenstående manglende angivelse af de primære forudsætninger, mangler koncernen herudover oplysning om ledelsens metode til opgørelse af de primære forudsætninger, samt oplysninger om, hvorvidt denne er i overensstemmelse med eksterne kilder eller historisk erfaring, jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii). Finanstilsynet anmodede ved brev af 17. juni 2015 om en redegørelse for hvilken metode koncernen anvender til opgørelsen af de primære forudsætninger. Af Nykredit Realkredit A/S svarbrev af 9. juli 2015 fremgik følgende: Fastlæggelsen af de primære forudsætninger tager i væsentlig udstrækning udgangspunkt i de parametre som generelt belyses i den løbende vurdering af indtjening og aktivitet. Disse parametre indgår ligeledes som centrale

11 11 elementer i estimat- og budgetprocesserne, der forelægges og godkendes af ledelsen. Fastlæggelsen af parametre til brug for nedskrivningstesten sker i samarbejde mellem økonomiafdelingen og koncernens fagfolk. Resultatet heraf forelægges koncernens CFO til endelig godkendelse. Ad c) Nykredit mangler at give en række følsomhedsoplysninger, idet det i henhold til IAS 36, afsnit 134 (f), skal oplyses, hvis en rimelig sandsynlig ændring i den primære forudsætning vil forårsage, at enhedens regnskabsmæssige værdi vil overstige genindvindingsværdien. I årsrapporten fremgår følgende følsomhedsoplysninger vedrørende Totalkredit: Såfremt den gnsn. årlig vækst i budgetperioden reduceres med 1,8 procentpoint, ville det føre til nedskrivning. Ligeledes vil en forøgelse af afkastkravet med 0,6 procentpoint føre til nedskrivning. En forøgelse med 1 procentpoint vil føre til en nedskrivning på 881 mio. kr. I den korrigerende supplerende/information til årsrapporten for 2014 offentliggjort den 5. november 2015 gives der følgende følsomhedsoplysninger: Fastlæggelsen af pengestrømmene er baseret på en række skønnede parametre, hvor ændringer i forudsætningerne vil kunne påvirke nutidsværdien af de beregnede pengestrømme i større eller mindre omfang og derved resultatet af nedskrivningstesten, hvilket kan illustreres således: Reduktion af årlig forretningsvækst i budget-/fremskrivningsperioden på mere end 1,4 procentpoint vil medføre hel eller delvis nedskrivning. En reduktion på 1,9 procentpoint vil medføre fuld nedskrivning. Ændring af budget- og fremskrivningsperioden fra 10 til 5 år vil medføre en ændring i merværdien fra ca. 1,5 mia. kr. til ca. 0,8 mia. kr., men vil isoleret set ikke medføre et nedskrivningsbehov. En forøgelse af afkastkravet med mere end ca. 0,6 procentpoint vil føre til nedskrivning, og en forøgelse på 1 procentpoint vil medføre en nedskrivning på 0,8-0,9 mia. kr. En forøgelse af nedskrivningsprocenten med 0,1 eller 0,2 procentpoint vil medføre fuld nedskrivning af goodwillbeløbet. Tilsvarende forhold vil gøre sig gældende, hvis den gennemsnitlige bidragssats reduceres med 0,1 procentpoint. 2.2 Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at koncernen i henhold til IAS 36, afsnit 134 (d) (i), i årsrapporten for 2014 mangler at give oplysninger om alle primære forudsætninger for den pengestrømsgenerende enhed Totalkredit. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedernes genindvindingsværdier er mest følsom overfor, og de skal angives for hver enkelt pengestrømsfrembringende enhed, hvor den regnskabsmæssige værdi af

12 12 goodwill er væsentlig i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill. Koncernen angiver, at de primære forudsætninger i værdiforringelsestesten er afkastkrav før skat, gennemsnitlig forretningsvækst i budgetperioden samt årlig forretningsvækst i terminalperioden. Det skal bemærkes, at diskonteringsfaktoren og væksten i terminalperioden ikke er primære forudsætninger omfattet af oplysningskravene i IAS 36, afsnit 134, (d) (i) og (ii). IAS 36, afsnit 134, (d) (iv) og (v) indeholder særlige oplysningskrav til diskonteringsfaktoren og væksten i terminalperioden. Nykredit Realkredit A/S nævner i svarbrev af 9. juli 2015, at bl.a. nedskrivningernes procentuelle størrelse kan være af mere primær karakter. Henset til at koncernen viser, at værdiforringelsestesten er særligt følsom overfor ændringer i nedskrivningsprocenten, vurderer Finanstilsynet, at nedskrivningsprocenten er en primær forudsætning i værdiforringelsestesten. Vedrørende alle de primære forudsætninger mangler der endvidere efter Finanstilsynets vurdering oplysninger om ledelsens metode til opgørelse af de primære forudsætninger samt oplysninger om, hvorvidt disse er i overensstemmelse med eksterne kilder eller historisk erfaring, jf. IAS 36, afsnit 134 (d) (ii). I eksempel nr. 9 i IAS 36, IE 80-89, er det illustreret, hvordan der kan oplyses i henhold til IAS 36, afsnit 134. Det vurderes, at eksemplet illustrerer, at oplysningerne om virksomhedens primære forudsætninger, herunder beskrivelsen af ledelsens metode til at opgøre værdien af de primære forudsætninger skal være mere konkrete. Koncernen mangler at give en række følsomhedsoplysninger, idet det i henhold til IAS 36, afsnit 134 (f), skal oplyses, hvis en rimelig sandsynlig ændring i den primære forudsætning vil forårsage, at enhedens regnskabsmæssige værdi vil overstige genindvindingsværdien. Efter reglerne skal følsomhedsoplysningerne vise den værdi, hvormed en primær forudsætning skal ændres, for at der opstår et nedskrivningsbehov. I den korrigerende/supplerende information giver Nykredit følsomhedsoplysninger for flere primære forudsætninger end i årsrapporten, herunder budgetperiodens længde, nedskrivningsprocent og bidragsprocent. Det er i årsrapporten beskrevet, at koncernen ved værdiforringelsestesten af Totalkredit anvender en budgetperiode på 10 år. Når der anvendes en

13 13 længere budgetperiode, er der i henhold til IAS 36, afsnit 134 (d) (ii), krav om, at der i årsrapporten skal gives en begrundelse for, hvorfor der anvendes en længere periode. Der er i årsrapporten for 2014 ikke givet en begrundelse for, hvorfor der anvendes en budgetperiode på 10 år i Totalkredit. I den korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014 giver Nykredit oplysninger herom. Vurdering af væsentlighed Det er Finanstilsynets samlede vurdering, at det er en fravigelse fra reglerne, at Nykredit i noten vedrørende goodwill ikke angiver de ovenfor nævnte oplysninger vedrørende goodwill testet på den pengestrømsgenererende enhed Totalkredit. Goodwill vedrørende Totalkredit udgør mio. kr., hvilket svarer til 3,2 pct. af den samlede egenkapital. Den samlede goodwill før nedskrivning af goodwill relateret til Nykredit Bank A/S udgør mio. kr., hvilket svarer til 4,6 pct. af egenkapitalen. Goodwill anses dermed for at være en væsentlig regnskabspost i Nykredits årsrapport for Da der her er tale om en note, der relaterer sig til en væsentlig regnskabspost, anses det for en fejl, når der udelades væsentlige krævede oplysninger. Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at der mangler en del oplysninger. 3. kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. halvår 2015 Det forhold, at goodwill relateret til Nykredit Bank A/S skulle have været nedskrevet med 852 mio. kr. i årsrapporten for 2014 medfører, at der er fravigelser i Nykredits kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og i halvårsrapporten for 1. halvår 2015, idet egenkapitalen i de pågældende rapporter skulle have været reduceret med de 852 mio. kr. Henset til at den samlede goodwill før nedskrivning udgør mio. kr. i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 og i halvårsrapporten for 1. halvår 2015, hvilket svarer til 4,2 pct. af egenkapitalen, og at goodwill relateret til Nykredit Bank A/S udgør 1,3 pct. af egenkapitalen, vurderes den manglende nedskrivning at være væsentlig for såvel kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 og for halvårsrapporten for 1. halvår Afslutningsvis bemærkes, at der i henhold til IAS 34 ikke er krav om, at der i delårsrapporter skal gives de i afsnit 2 nævnte oplysninger om goodwill. De manglende oplysninger er dermed ikke en fravigelse i delårsrapporterne.

14 Kopi af denne afgørelse er sendt til Nykredits eksterne revisor samt interne revisionschef. 14

15 15 Appendiks 1 - Retligt grundlag 1. Indregning af goodwill vedrørende Nykredit Bank A/S Af IAS 36, afsnit 33 (a) og (b), fremgår følgende: Ved måling af nytteværdi skal virksomheden: a) basere pengestrømsprognoser på rimelige og dokumenterbare forudsætninger, som repræsenterer ledelsens bedste skøn over de økonomiske forhold, som vil foreligge over aktivets resterende brugstid. Ekstern dokumentation tillægges mest vægt. b) basere pengestrømsprognoser på de af ledelsen senest godkendte budgetter/fremskrivninger, men ikke på skønnede fremtidige pengestrømme til eller fra virksomheden, som forventes at hidrøre fra fremtidige omstruktureringer eller forbedring eller øgning af aktivets ydeevne. Prognoser på disse budgetter/fremskrivninger skal højest dække en 5-årig periode, medmindre en længere periode kan begrundes Af IAS 36, afsnit 34, fremgår følgende: Ledelsen skal vurdere rimeligheden af de forudsætninger, som ligger til grund for de aktuelle pengestrømsprognoser, ved at undersøge årsagerne til forskelle mellem tidligere pengestrømsprognoser og faktiske pengestrømsprognoser. Ledelsen skal sikre, at de forudsætninger, som ligger til grund for de aktuelle pengestrømsprognoser, er i overensstemmelse med tidligere faktiske udfald, forudsat at virkningen af efterfølgende begivenheder eller forhold, som ikke var til stede, da disse faktiske pengestrømme blev frembragt, gør dette relevant. Af IAS 36, afsnit 35, fremgår følgende: Detaljerede, konkrete og pålidelige budgetter/fremskrivninger for fremtidige pengestrømme ud over en 5-årig periode er normalt ikke tilgængelige. Af denne grund baseres ledelsens skøn over fremtidige pengestrømme på det seneste budget/seneste fremskrivning for højst fem år. Ledelsen kan anvende pengestrømsprognoser baseret på budgetter/fremskrivninger for en periode på mere end fem år, hvis ledelsen er sikker på, at disse skøn er pålidelige, og at den på baggrund af tidligere erfaringer kan dokumentere sin evne til at foretage korrekte fremskrivninger af pengestrømme over en sådan længere periode. 2. Oplysninger vedrørende goodwill Af IAS 36, afsnit 134, fremgår følgende: Virksomheder skal give de i a)-f) krævede oplysninger om hver pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til den pågældende enhed (gruppe af enheder), er væsentlig sammenlignet med

16 16 den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid: a) den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) b) den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) c) grundlaget for opgørelse af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi (dvs. nytteværdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger) d) hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien: i) en beskrivelse af hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser på grundlag af budgetter/fremskrivninger, som er godkendt af ledelsen og, når der er anvendt en periode på mere end fem år for en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), en forklaring på, hvorfor det er berettiget at anvende denne længere periode iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser ud over den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger, og begrundelsen for at anvende en vækstrate, der overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det eller de lande, som virksomhedens aktiviteter dækker, eller for det marked, som enheden (gruppen af enheden) er bestemt for v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne [..] f) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi, ville forårsage, at enhedens (gruppen af enheders) regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien:

17 17 i) det beløb, hvormed enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi ii) den værdi, der er tildelt den primære forudsætning iii) det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi.

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen og direktionen for Foreningen Nykredit Kalvebod Brygge 1 1560 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Foreningen Nykreditkoncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Tryg A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 21. december 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af årsrapporten,

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord 20. december 2012 Ref. MMA J.nr.10122-0002 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2012 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold kreditinstitutterne skal være

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning

Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Dato 18. juni 2013 Ref. FleNie J.nr. 2012-0033100 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011/12 for FCM Holding A/S,

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 25 91 26 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/6 2014 Mikael Lunøe Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S.

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S. FORTROLIGT Bestyrelsen for BioPorto A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2018 Ref./MetGyd J. nr. 2017-4580 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter Topdanmark A/S Supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten for 2014 16. november 2015 Redegørelse Finanstilsynet har i forbindelse med en delvis regnskabskontrol vurderet, at koncernregnskabet

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 25. april 2016 Sag 2015-2583 /MiaSim Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 Indledning Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 24. november 2005 har advokat NN

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10 CVR-nr. 87 10 89 10 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde, d. 09.03.15 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 35 42 08 94 CVR-nr. 35 42 08 94 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere