Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014"

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Tryg A/S Klausdalsbrovej Ballerup 21. december 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af årsrapporten, herunder koncernregnskabet for Tryg A/S (herefter benævnt Tryg eller selskabet) årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. 2 Trygs årsrapport for 2014, der er offentliggjort i henhold til 27, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., og som omfatter års- og koncernregnskabet, er for koncernregnskabets vedkommende aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU-Kommissionen, og i henhold til IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder 3. Moderselskabets årsregnskab er aflagt efter lov om finansiel virksomhed 4 og regnskabsbekendtgørelsen. 5 Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med den delvise kontrol af årsrapporten for 2014 en række fravigelser fra regnskabsreglerne i relation til oplysningskrav om goodwill. Den 15. juni 2015 anmodede Finanstilsynet om Trygs bemærkninger hertil. Tryg fremsendte selskabets bemærkninger og redegørelser i brev af 23. juni På baggrund af ovenstående udarbejdede Finanstilsynet et udkast til afgørelse, der blev fremsendt til Tryg den 11. november Finanstilsynet modtog Trygs svar på partshøringen den 20. november I forbindelse med partshøringen blev der endvidere afholdt en telefonsamtale den 16. november 2015 mellem tilsynet og Tryg. 1 Regnskabskontrollen har alene fokuseret på en afgrænset del af årsrapporten for Det skal derfor bemærkes, at gennemgangen ikke kan anses for udtømmende. 2 Lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni Bekendtgørelse nr af 16. december Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar Bekendtgørelse nr. 112 af 7. februar 2013

2 2 Afgørelse Det er Finanstilsynets vurdering, at Trygs årsrapport for 2014 indeholder følgende fejl: Oplysninger om goodwill Tryg har i koncernregnskabet for 2014 indregnet en goodwill på 542 mio. kr., svarende til 4,9 pct. af egenkapitalen og ca. 1 % af koncernens samlede aktiver. Det vurderes, at der er tale om en væsentlig regnskabspost. Koncernen mangler en række oplysninger i henhold til IAS 36, afsnit 134, i årsrapporten, herunder: i) Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til selskabets enkelte pengestrømsfrembringende enheder, jf. IAS 36, afsnit 134 (a) ii) Oplysninger om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger, som genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder er mest følsomme overfor, jf. IAS 36, afsnit 134 (d)(i) iii) En beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, jf. IAS 36, afsnit 134 (d)(ii) iv) Den værdi, der er tildelt de primære forudsætninger i forbindelse med opgørelse af kapitalværdien for Securator, jf. IAS 36, afsnit 134 (f)(ii) v) Det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt de primære forudsætninger, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdien, for at Securators genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi, jf. IAS 36, afsnit 134 (f)(iii) Henset til, at årsrapporten for 2015 ifølge Trygs finanskalender forventes offentliggjort allerede den 21. januar 2016, skal Finanstilsynet i medfør af 197 i lov om finansiel virksomhed, jf. 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., fremadrettet påbyde selskabet at rette dette forhold i årsrapporten for Dette indebærer, at der i årsrapporten for 2015 skal gives følgende oplysninger: - Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til de pengestrømsfrembringende enheder, (jf. IAS 36, afsnit 134 (a))

3 3 - Oplysninger om alle primære forudsætninger, dvs. de forudsætninger, som genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder er mest følsomme overfor, herunder combined ratio, (jf. IAS 36, afsnit 134 (d)(i)) - En beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder eller historisk erfaring. Og hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor disse afviger fra eksterne kilder eller historiske erfaringer, (jf. IAS 36, afsnit 134 (d)(ii)) - Den værdi, der er tildelt de primære forudsætninger ved beregning af kapitalværdien for Securator, (jf. IAS 36, afsnit 134 (f)(ii)) - Det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt de primære forudsætninger, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdi, for at Securators genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi, (jf. IAS 36, afsnit 134 (f)(iii)) Fejlen skal rettes i overensstemmelse med IAS 8.41, hvilket indebærer, at der skal gives sammenligningstal for Endvidere skal det fremgå, at årsrapporten for 2014 indeholdt fejl, og at fejlen er rettet efter påbud fra Finanstilsynet. Finanstilsynet skal henlede selskabets opmærksomhed på, at selskabet i henhold til 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., er forpligtet til at offentliggøre intern viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger, eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal ligeledes offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Finanstilsynet skal yderligere oplyse, at en udsteder på eget ansvar kan udsætte offentliggørelsen af intern viden for ikke at skade sine berettigede interesser, såfremt udsættelsen af informationen ikke vil vildlede offentligheden, og at det sikres, at denne viden behandles fortroligt, jf. 27, stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. Hvis selskabet mener, at betingelserne for at udsætte offentliggørelsen af intern viden er til stede, skal der straks rettes henvendelse til Finanstilsynet. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen

4 4 eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf.: , jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Offentliggørelse Finanstilsynet og selskabet skal offentliggøre afgørelsen i medfør af 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Sagsfremstilling og vurdering For overskuelighedens skyld er sagen behandlet efter følgende opbygning: Sagsfremstilling Finanstilsynets vurdering Det retlige grundlag fremgår af appendiks. Generelt Finanstilsynet konstaterede i forbindelse med den delvise kontrol af årsrapporten for 2014 en række fravigelser fra regnskabsreglerne i relation til oplysningskrav om goodwill, som Finanstilsynet anmodede om Trygs bemærkninger til og redegørelser for i brev af 15. juni Tryg fremsendte selskabets bemærkninger og redegørelser i brev af 23. juni Den 11. november 2015 sendte Finanstilsynet udkast til afgørelse i partshøring hos Tryg. Selskabet svarede i brev af 20. november I svaret anførte Tryg, at selskabet vil tilpasse årsrapporten for 2015 i overensstemmelse med Finanstilsynets udkast til afgørelse. Tryg redegjorde endvidere nærmere for de påtænkte ændringer i årsrapporten for Oplysninger vedrørende goodwill 1.1 Sagsfremstilling

5 5 Af IAS 36, afsnit 134 fremgår en række oplysningskrav vedrørende goodwill og værdiforringelsestest af goodwill. Oplysningerne skal gives for hver enkelt pengestrømsfrembringende enhed, hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill er væsentlig i forhold til den samlede regnskabsmæssige værdi af goodwill. Finanstilsynet bemærkede ved sin kontrol af Tryg, at selskabet manglede at give nedenstående specifikke oplysninger om goodwill og anmodede derfor om selskabets bemærkninger til følgende forhold: a) Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til de pengestrømsfrembringende enheder, jf. IAS 36, afsnit 134 (a) b) En beskrivelse af hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom overfor, jf. IAS 36, afsnit 134 (d)(i) c) En beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af de værdier, der er tildelt hver primær forudsætning, herunder om disse er i overensstemmelse med eksterne kilder / historisk erfaring, jf. IAS 36, afsnit 134 (d)(ii). d) Følsomhedsoplysninger i medfør af IAS 36, afsnit 134 (f)(ii) og (iii). Det fremgår af denne bestemmelse, at hvis en rimelig sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi, ville forårsage, at enhedens (gruppen af enheders) regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien, skal der gives visse beløbsmæssige oplysninger og vurderinger. Tryg besvarede Finanstilsynets henvendelse ved brev af 23. juni 2015 og bemærkede indledningsvist, at Tryg ved udarbejdelse af årsrapporten for 2014 havde lagt vægt på, at goodwill udgjorde 1 % af selskabets totale balance, og at selskabets skøn derfor havde været, at goodwill i oplysningssammenhæng var mindre væsentligt. Ad a) Vedrørende de manglende oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er allokeret til de forskellige pengestrømsfrembringende enheder, bemærkede Tryg, at de var af den opfattelse, at den bogførte værdi af goodwill kunne ses i note 11 i samspil med note 27, hvoraf det fremgår, at der i 2014 er købt goodwill på 188 mio. kr. vedrørende Securator og goodwill på 358 mio. kr. (primo), som vedrører Moderna. Endvidere bemærkede Tryg, at selskabet på side 71 i årsrapporten havde oplyst, at den beregnede værdi af egenkapitalen udgjorde 1,4 mia. kr., og at 238 mio. kr. vedrører henholdsvis Moderna og Securator, mens den bogfør-

6 6 te værdi af de samme poster udgjorde henholdsvis 0,5 mia. kr. og 174 mio. kr. Tryg anerkendte imidlertid Finanstilsynet tilkendegivelse om, at dette kunne være beskrevet tydeligere. Tryg oplyste, at selskabet ville tage dette op i forbindelse med dets udarbejdelse af årsrapporten for Ad b - d) Af note 11 fremgår det, at selskabet anvender de pengestrømme, der fremgår af de seneste ledelsesgodkendte budgetter, og at afkastkravet er baseret på risikoprofilen for forretningsaktiviteterne. Af note 30 fremgår det under nedskrivningstest af immaterielle aktiver, at Tryg har baseret de anvendte forudsætninger på tidligere erfaringer og forretningsplaner, Tryg har derfor gjort gældende, at det ud fra note 11 sammenholdt med note 30 kunne lægges til grund, at selskabet benytter vækst og afkastkrav som dets primære forudsætninger. Endvidere oplyste Tryg, at selskabets valg af primære forudsætninger er baseret på baggrund af sensitivitetsanalyser, hvor selskabet bl.a. har følsomhedstestet værdien baseret på growth rate, ændringer i combined ratio samt investeringsresultat. Ifølge selskabet er det primært vækst og afkastkrav, der påvirker værdien væsentligt. Til at underbygge dette havde selskabet vedlagt sensitivitetsanalyser, der viser følsomheden for den pengestrømsfrembringende enhed Securator, hvor kapitalværdien er opgjort til 238 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til den regnskabsmæssige egenkapital på 174 mio. kr. Af sensitivitetsanalyserne fremgår det, at såfremt afkastkravet stiger med 1 % samtidig med en negativ ændring i vækstraten på 1 % eller eksempelvis samtidig med en stigning i combined ratio på mere end 2 %, vil det betyde nedskrivninger af den goodwill, der er allokeret til den pengestrømsfrembringende enhed Securator. Tryg oplyste, at selskabets budgetter/prognoser primært byggede på ovenstående forudsætninger, og at alle selskabets modeller tog udgangspunkt i de anvendte vækstprocenter samt det afkast, som selskabet mente, at de forskellige områder skulle levere. Dette afkastkrav afspejler ifølge Tryg den kapitalbelastning, de enkelte områder er genstand for. Tryg gjorde endvidere opmærksom på, at disse forudsætninger generelt er de mest anvendte indenfor forsikring, hvilket i høj grad skyldes, at væksten i selskabets bestand af præmier ofte siger noget om erstatningsniveau m.v., hvilket Tryg kan aflæse i selskabets historiske datamateriale.

7 7 Tryg anerkendte imidlertid, at ovenstående godt kunne være beskrevet tydeligere i årsrapporten for 2014, og at selskabet derfor ville tage dette op i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for Tryg bemærkede, at vurderingen havde været, at de anvendte forudsætninger ikke lå højere end den generelle markedsudvikling for dette område, og at det på den baggrund ikke var nødvendigt at offentliggøre følsomhedsanalyser i henhold til IAS 36, afsnit 134 (f). Endvidere bemærkede Tryg, at de anvendte vækstrater var baseret på historiske data i forhold til de faktiske vækstprocenter i Securator inden Trygs overtagelse, og selskabet vedlagde en oversigt over historiske vækstrater i Securator. I oversigten fremgik det, at Securator inden overtagelsen havde haft store tocifrede vækstrater, der varierede betydeligt. Tryg vurderede, at vækstprocenterne ikke lå over markedets forventninger til vækst, og selskabet vedlagde endvidere en oversigt over den forventede markedsudvikling for produktforsikringer for , der havde været præsenteret for Trygs koncernledelse samt en oversigt over den historiske markedsudvikling, hvor det fremgår, at websalg af forsikringer indenfor elektronik i et specifikt område er øget væsentligt i årene I den forbindelse bemærkede Tryg, at den forventede vækst ligger i intervallet 0-36 % og 3 % i terminalperioden. Dermed ligger væksten på linje med den forventede markedsvækst på produktforsikringsområdet. Tryg oplyste i den forbindelse, at selskabet har fokus på, at den forventede vækst efter overtagelsen følger den generelle vækst for området. 1.2 Finanstilsynets vurdering Ad a) Vedrørende de manglende oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der er allokeret til de forskellige pengestrømsfrembringende enheder, henviser Tryg til note 27 om virksomhedsovertagelser, der skal ses i samspil med note 11 om immaterielle aktiver. I note 27 fremgår det, at Tryg i juni 2014 har overtaget kontrollen over Optimal Djurförsäkring i Norr AB, i september 2014 har overtaget kontrollen over Securator A/S ved overtagelse af alle aktier, og at den samlede opgjorte goodwill udgør 188 mio. kr. Det fremgår imidlertid ikke, om denne goodwill stammer fra Securator A/S, fra Optimal Djurförsäkring i Norr AB, eller om den stammer fra begge selskaber. Det er derfor ikke muligt for regnskabsbrugerne at vurdere, hvordan goodwill er allokeret på de to pengestrømsfrembringende enheder Secura-

8 8 tor og Moderna i note 11, hvilket er en fravigelse i henhold til IAS 36, afsnit 134 (a). Den samlede goodwill i årsrapporten for 2014 udgør 4,9 pct. af egenkapitalen og godt 1 % af koncernens samlede aktiver og vurderes dermed at være en væsentlig regnskabspost. Da der er tale om noteoplysninger, der relaterer sig til en væsentlig regnskabspost, anses det for en fejl, når der udelades væsentlige krævede oplysninger. Finanstilsynet har ved denne vurdering lagt vægt på, at der mangler væsentlige oplysninger, og at regnskabsbrugerne derved kan have svært ved at vurdere, på hvilket grundlag Tryg har skønnet de opgjorte værdier af de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, og hermed på hvilket grundlag værdiforringelsestesten er udført. En værdiforringelsestest er forbundet med usikkerhed, idet værdierne alene er baseret på ledelsens skøn, hvorfor det vurderes, at de manglende oplysninger er væsentlige for regnskabsbrugerne. Ad b - d) Vedrørende de manglende oplysninger om primære forudsætninger henviser Tryg til beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis i note 30 på side 91, hvoraf det under nedskrivningstest af immaterielle og materielle aktiver fremgår, at: Goodwill testes årligt for værdiforringelse eller oftere, såfremt der er indikationer på værdiforringelse og foretages for hver pengestrømsfrembringende enhed, aktivet tilhører. Normalt fastsættes nutidsværdien ved brug af budgetterede pengestrømme baseret på forretningsplaner. Forretningsplanerne bygger på tidligere erfaringer og en forventet markedsudvikling. Ovenstående oplysninger skal ifølge Tryg sammenholdes med oplysningerne i note 11 om immaterielle aktiver, hvoraf det fremgår, at der til brug for beregning af kapitalværdier er anvendt de pengestrømme, der fremgår af de seneste ledelsesgodkendte budgetter for de kommende 3 regnskabsår. For regnskabsår efter budgetperioderne (terminalperioden) er der sket ekstrapolation af pengestrømmene i den seneste budgetperiode, korrigeret for forventede vækstrater, som er fastsat på baggrund af forventninger til den generelle økonomiske vækst. Det anvendte afkastkrav er baseret på en vurdering af risikoprofilen for de testede forretningsaktiviteter sammenholdt med markedets forventninger til koncernen. Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet i henhold til IAS 36, afsnit 134 (d)(i), mangler at give oplysninger om alle primære forudsætninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedernes genindvindingsværdi er mest følsom overfor. Baseret på selskabets fremsendte sensitivi-

9 9 tetsanalyse er det Finanstilsynets vurdering, at combined ratio skal inkluderes som en primær forudsætning sammen med vækst og afkastkrav, idet det fremgår af sensitivitetsanalysen, at antagelser vedrørende combined ratio har stor betydning for opgørelse af genindvindingsværdien for den pengestrømsfrembringende enhed Securator. Finanstilsynet bemærker i den forbindelse, at selskabets combined ratio ifølge femårsoversigten har varieret mellem 84,2-98,3 i løbet af de sidste 5 år. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en fejl, når Tryg ikke har oplyst, at combined ratio er en primær forudsætning, jf. også det ovenfor under punkt a) og b) anførte om væsentlighed. Vedrørende følsomhedsoplysninger fremgår det af IAS 36, afsnit 134 (f), at hvis en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af enhedens genindvindingsværdi, ville forårsage, at den regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien, skal der gives yderligere oplysninger om de primære forudsætninger. Det er Finanstilsynets vurdering, at det for den pengestrømsfrembringende enhed Securator er rimeligt sandsynligt, at afkastkravet stiger med 1 % samtidig med en negativ ændring i vækstraten på 1 % eller en stigning i combined ratio på over 2 %. Det fremgår af den af selskabet fremsendte sensitivitetsanalyse, at begge scenarier vil resultere i en nedskrivning af den goodwill, der er allokeret til Securator. Som følge heraf er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en fejl, når Tryg ikke har givet de krævede oplysninger om de værdier, der er tildelt de primære forudsætninger, der anvendes til at opgøre genindvindingsværdien for Securator, jf. IAS 36, afsnit 134 (f)(ii). Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om en fejl, når Tryg ikke har oplyst det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdien for Securator, for at Securators genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi, jf. IAS 36, afsnit 134 (f)(iii). Finanstilsynet henviser i den forbindelse til vurderingen af væsentlighed under punkt a).

10 10 Appendiks Det retlige grundlag Fra IAS 8, afsnit 41 Der kan opstå fejl i forbindelse med indregning, måling, præsentation eller oplysning af årsregnskabets elementer. Årsregnskaber, som indeholder enten væsentlige fejl eller uvæsentlige fejl, som er foretaget bevidst for at opnå en bestemt fremstilling af virksomhedens finansielle stilling, indtjening eller pengestrømme, er ikke i overensstemmelse med IFRS-standarderne. Potentielle fejl vedrørende det aktuelle regnskabsår, som bliver opdaget i løbet regnskabsåret, skal korrigeres, inden årsregnskabet godkendes til offentliggørelse. Undertiden opdages væsentlige fejl imidlertid først i et efterfølgende regnskabsår. I så fald korrigeres disse fejl vedrørende tidligere regnskabsår i de i årsregnskabet for det efterfølgende regnskabsår præsenterede sammenligningstal (jf. afsnit 42-47). Fra IAS 36, afsnit 134 Virksomheder skal give de i a)-f) krævede oplysninger om hver pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), hvor den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til den pågældende enhed (gruppe af enheder), er væsentlig sammenlignet med den samlede regnskabsmæssige værdi af virksomhedens goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid: a) den regnskabsmæssige værdi af goodwill, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) b) den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver med uendelig brugstid, som er allokeret til enheden (gruppen af enheder) c) grundlaget for opgørelse af enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi (dvs. nytteværdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger) d) hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på nytteværdien: i) hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund for pengestrømsprognoser for den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom overfor ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, uanset om denne

11 11 eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer iii) den periode, for hvilken ledelsen har udarbejdet pengestrømsprognoser på grundlag af budgetter / fremskrivninger, som er godkendt af ledelsen og, når der er anvendt en periode på mere end fem år for en pengestrømsfrembringende enhed (gruppe af enheder), en forklaring på, hvorfor det er berettiget at anvende denne længere periode iv) den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser ud over den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger, og begrundelsen for at anvende en vækstrate, der overstiger den gennemsnitlige langsigtede vækstrate for de produkter, brancher eller det eller de lande, som virksomhedens aktiviteter dækker, eller for det marked, som enheden (gruppen af enheden) er bestemt for v) den eller de diskonteringssatser, der er anvendt ved pengestrømsprognoserne e) den anvendte metode ved opgørelse af dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger, hvis enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er baseret på dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger. Hvis dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger ikke er opgjort ved brug af en observerbar markedspris for enheden (gruppen af enheder), skal virksomheden desuden oplyse følgende: i) en beskrivelse af hver primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger. Primære forudsætninger er de forudsætninger, som enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi er mest følsom over for ii) en beskrivelse af ledelsens metode til opgørelse af den eller de værdier, som er tildelt hver primær forudsætning, uanset om denne eller disse værdier afspejler tidligere erfaringer eller, hvis dette er relevant, er i overensstemmelse med eksterne informationer og, hvis dette ikke er tilfældet, hvordan og hvorfor de afviger fra tidligere erfaringer eller eksterne informationer f) hvis en rimeligt sandsynlig ændring i en primær forudsætning, som ledelsen har lagt til grund ved opgørelsen af enhedens (gruppen af enheders)

12 12 genindvindingsværdi, ville forårsage, at enhedens (gruppen af enheders) regnskabsmæssige værdi ville overstige genindvindingsværdien: i) det beløb, hvormed enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi ii) den værdi, der er tildelt den primære forudsætning iii) det beløb, hvormed den værdi, der er tildelt den primære forudsætning, skal ændres efter indarbejdelse af eventuelle følgevirkninger af ændringen på de andre variabler, som anvendes til måling af genindvindingsværdi, for at enhedens (gruppen af enheders) genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi.

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen og direktionen for Foreningen Nykredit Kalvebod Brygge 1 1560 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Foreningen Nykreditkoncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter

Fejlen har ingen effekt på årets resultat, samlede aktiver, passiver eller egenkapital i årsrapporten for 2014 eller i delårsrapporter Topdanmark A/S Supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten for 2014 16. november 2015 Redegørelse Finanstilsynet har i forbindelse med en delvis regnskabskontrol vurderet, at koncernregnskabet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S.

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S. FORTROLIGT Bestyrelsen for BioPorto A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2018 Ref./MetGyd J. nr. 2017-4580 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Bestyrelsen for Asetek A/S. Sendt via digital post

Bestyrelsen for Asetek A/S. Sendt via digital post Bestyrelsen for Asetek A/S Sendt via digital post Dato 15. juni 2016 Ref. JesJes J.nr. 2015-5415 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for første halvår og 3. kvartal 2015 for Asetek A/S CVR-nr.

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Temaundersøgelse om goodwill. Til bestyrelsen og direktionen

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Temaundersøgelse om goodwill. Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2015 Ref. J.nr. 10120-0030 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2015 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Bestyrelsen for Foreningen european retail c/o Patrizia Nordics A/S Bredgade 25 F, København K

Bestyrelsen for Foreningen european retail c/o Patrizia Nordics A/S Bredgade 25 F, København K Bestyrelsen for Foreningen european retail c/o Patrizia Nordics A/S Bredgade 25 F, 5. 1260 København K 18. marts 2015 Ref. Betost. jesjes J.nr. 2013-0033621 / 2014-7561 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning

Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Bestyrelsen for FCM Holding A/S Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Dato 18. juni 2013 Ref. FleNie J.nr. 2012-0033100 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011/12 for FCM Holding A/S,

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010 Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2010 Ref. mma J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af årsrapport 2010 Finanstilsynet har valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor der

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

KAB-Holding15 ApS CVR-nr Billedvej Nordhavn. Årsrapport 2015/16

KAB-Holding15 ApS CVR-nr Billedvej Nordhavn. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk KAB-Holding15 ApS CVR-nr. 37351431

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Bestyrelsen for Simcorp A/S. Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Bestyrelsen for Simcorp A/S. Sendt til virksomhedens digitale postkasse Bestyrelsen for Simcorp A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse Dato 17. maj 2018 Ref. Jesjes J.nr. 2017-2708 Regnskabskontrolsag vedrørende halvårsrapporten for 1. halvår 2017 for SimCorp A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor.

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor. FORTROLIGT Coloplast A/S Att.: Bestyrelsen Sendt til virksomhedens digitale postkasse Dato 24. januar 2017 Ref. ChrSoj J.nr. 2016-7089 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for perioden 1. oktober

Læs mere

Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Alpha Insurance A/S årsrapporter for 2015 og 2016 samt halvårsrapporten for 1.

Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Alpha Insurance A/S årsrapporter for 2015 og 2016 samt halvårsrapporten for 1. Alpha Insurance A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen Harbour House 1 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 12. december 2017 Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Alpha Insurance A/S årsrapporter for 2015

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 25. april 2016 Sag 2015-2583 /MiaSim Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 Indledning Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Grundejerforeningen Den Hvide By

Grundejerforeningen Den Hvide By S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Grundejerforeningen Den Hvide By Årsrapport for 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@adclere.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 31. august 2018 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1 I bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K CVR-nr. 39 85 33 88 Første regnskabsår 11. september - 31. december 2018 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2019 Dirigent:... Indhold

Læs mere

Marianne Hvid Holding ApS

Marianne Hvid Holding ApS Marianne Hvid Holding ApS Kongevej 72, st. 6400 Sønderborg CVR-nr. 36 46 67 82 Årsrapport for 2016 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Max Bank A/S 7. december 2009 Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S årsrapport

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 33 24 25 30 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.04.17 Thomas Kofoed Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for German High Street Properties A/S CVR-nr

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for German High Street Properties A/S CVR-nr FONDSRÅDET Bestyrelsen for German High Street Properties A/S c/o Kartago A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Dato 9. maj 2011 Ref. laf J.nr. 2010-0022767 Afgørelse vedrørende årsrapporten

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser BEK nr 1442 af 03/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 25. maj maj Nr. 41. Indhold

2011 Udgivet den 25. maj maj Nr. 41. Indhold Ministerialtidende 2011 Udgivet den 25. maj 2011 23. maj 2011. Nr. 41. Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Indhold 1. Indledning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Påbud om at nedregulere tilgodehavendet hos Ahpla Aps samt tilgodehavendet hos selskab 1 Aps

Påbud om at nedregulere tilgodehavendet hos Ahpla Aps samt tilgodehavendet hos selskab 1 Aps Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 27. februar 2018 Ref. HHE/TSK/BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om at nedregulere tilgodehavendet hos Ahpla Aps

Læs mere

K/S Oliehavnsvej, Århus CVR-nr Årsrapport 2014

K/S Oliehavnsvej, Århus CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Oliehavnsvej, Århus CVR-nr. 26360625

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Indholdsfortegnelse Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2016 5. Balance

Læs mere

Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr

Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr Naverland 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 44 77 Fax 43 43 44 79 haamann@haamann.dk www.haamann.dk Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr. 24 25 69 95 ÅRSRAPPORT 2014/15 (2. regnskabsår) INDHOLD Side

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trekroner Syd CVR-nr Årsrapport 2016

Grundejerforeningen Trekroner Syd CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Trekroner Syd

Læs mere

Valeur Holding ApS Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr

Valeur Holding ApS Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr. 26 03 35 78 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.04.18 Karin Valeur Leffers Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

REPE ApS. Hesselrødvej Kokkedal. Årsrapport 1. januar december 2016

REPE ApS. Hesselrødvej Kokkedal. Årsrapport 1. januar december 2016 REPE ApS Hesselrødvej 13 2980 Kokkedal Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06/2017 René Jakobsen Dirigent Side

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej Gråsten CVR-nr Årsrapport 2017

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej Gråsten CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej 3 6300

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere