Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014"

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af en henvendelse fra Danica Pension A/S (herefter Danica Pension) har Finanstilsynet foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 2. Årsrapporten for 2014, der er udarbejdet i henhold til 183, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er aflagt efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 3 (herefter regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten for 2014 er revideret af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Finanstilsynet har haft en dialog med Danica Pension om den tekniske opgørelse af selskabets livsforsikringshensættelser vedrørende den såkaldte Rød Ordning, som er en ordning tegnet af Danske Bank A/S (herefter Danske Bank) for dets medarbejdere i det daværende Statsanstalten for Livsforsikring (nu Danica Pension), og om den regnskabsmæssige behandling af ordningen. Som følge af dialogen offentliggjorde Danica Pension den 22. juli 2015 korrigerende/supplerende information til årsrapporten for Finanstilsynet fremsendte den 14. august 2015 udkast til afgørelse til Danica Pension. Danica Pension svarede herpå den 17. august Regnskabskontrollen har alene fokuseret på en afgrænset del af årsrapporten for Det skal derfor bemærkes, at gennemgangen af årsrapporten ikke kan anses for udtømmende. 2 Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar Bekendtgørelse nr. 112 af 7. februar 2013

2 2/9 Afgørelse Det er Finanstilsynets vurdering, at Danica Pensions årsrapport for 2014 indeholder følgende fejl: 1. Manglende livsforsikringshensættelser under Rød Ordning Livsforsikringshensættelserne under Rød Ordning er opgjort som værdien af pensionstilsagnene med fradrag af en garantistillelse fra Danske Bank. Dette er ikke i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 65, og er endvidere i strid med modregningsforbuddet i 188, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed. Danica Pension har som følge af dialogen med Finanstilsynet samtidig med offentliggørelse af halvårsrapport for 2015 den 22. juli 2015 offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, hvori Danica Pension har korrigeret den regnskabsmæssige metode for måling og præsentation af livsforsikringshensættelserne til Rød Ordning. Som følge af ovennævnte skal Finanstilsynet i medfør af 197 i lov om finansiel virksomhed påtale, at der er fejl i Danica Pensions årsrapport for Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf , jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Offentliggørelse Finanstilsynet og Danica Pension skal offentliggøre afgørelsen i medfør af 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

3 3/9 1. Sagsfremstilling og vurdering 1.1 Sagsfremstilling Danica Pension og Finanstilsynet har siden slutningen af 2014 været i dialog om størrelsen af livsforsikringshensættelserne under Rød Ordning i Danica Pension. Rød Ordning er en pensionsordning for cirka medarbejdere i Danske Bank, hvoraf cirka er pensionerede i dag. Ordningen er etableret tilbage i 1930 erne. Pensionsordningen er lukket for tilgang. Selve den regnskabsmæssige behandling blev drøftet på to møder den 11. juni 2015 og den 9. juli 2015 samt i korrespondance mellem Finanstilsynet, Danica Pension og Danske Bank i perioden juni-juli Danica Pension har oplyst, at pensionstilsagnene er betinget af, at Danica Pension opnår et realt investeringsafkast på mindst 3,5 pct. før pensionsafkastsskat (PAL), og at der ikke indføres nye skatter og afgifter, som påvirker pensionsordningen. I forbindelse med at Danica Pension i 2005 nedsatte satserne for opregulering af pensionsudbetalingerne efter pensionering fra 60 pct. / 50 pct. af den fulde pristalsregulering til 16 pct. / 11 pct., afgav Danske Bank en finansgaranti overfor Danica Pension for at undgå yderligere reduktion af pensionsudbetalingerne. Danske Bank garanterede, at Danica Pension opnår et realt investeringsafkast på mindst 3,5 pct. p.a. Danske Bank kan ændre eller opsige garantien med et års varsel. Efter Danica Pensions opfattelse medfører dette, at pensionstilsagnene vil blive nedsat, såfremt afkastbetingelsen ikke opfyldes, og Danske Bank enten ikke opfylder eller opsiger garantien. Som følge heraf har Danica Pension ikke hensat til det fulde pensionstilsagn, men hensat til værdien af pensionstilsagnet under hensyn til retten til at nedsætte ydelserne og fratrukket værdien af garantien. Ud fra fremskrivninger af det forventede afkast fem år frem samt Danicas budgetter og driftsplaner beregner Danske Bank, hvorvidt der er behov for at hensætte til garantien. Ved udgangen af 2014 viste Danske Banks beregning en buffer på 323 mio. kr. Grundet usikkerhed under kontrakten valgte Danske Bank dog at medregne et ledelsesmæssigt skøn på 200 mio. kr. som en hensat forpligtelse, jf. IAS 37. For at sikre, at pensionerne er sikret reservemæssigt, og at pensionerne dermed vil kunne udbetales uafhængigt af arbejdsgiverens økonomiske situation, fremgår det af 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, at ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Dette gælder uanset om pensionstilsagnet er garanteret, betinget eller uga-

4 4/9 ranteret. Denne praksis følger desuden af Rapport om undersøgelse af hensigtsmæssigheden i den gældende lov om tilsyn med firmapensionskasser, som blev udarbejdet af et under Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsat udvalg fra 3. oktober Finanstilsynet fandt som følge heraf, at Danica Pension skulle indregne den fulde hensættelse til pensionstagerne, jf. regnskabsbekendtgørelsens 65, og, at det var en fejl, at garantien var modregnet i pensionsforpligtelserne i Danica Pensions årsrapport for 2014, hvorfor der ikke var hensat det fulde beløb. Det var endvidere Finanstilsynets umiddelbare vurdering, at Danica Pension i sin årsrapport for 2014 skulle have foretaget de fulde livsforsikringshensættelser, at livsforsikringshensættelserne skulle have været ca. 1,1 mia. kr. større, og at Danica Pension ikke kunne modregne den af Danske Bank stillede garanti i sine livsforsikringshensættelser under Rød Ordning. Med henvisning til bankens beskrivelse af, hvorledes værdien af den hensatte forpligtelse på 200 mio. kr. i Danske Banks årsrapport for 2014 var beregnet, vurderede Finanstilsynet, at dette beløb rimeligvis måtte angive dagsværdien af garantien ultimo Danica Pension ville derfor i årsrapporten for 2014 have kunnet indregne dagsværdien af garantien på 200 mio. kr. som etaktiv, jf. lovomfinansiel virksomhed 189. Herudover vurderede Finanstilsynet, at forholdet umiddelbart var væsentligt for Danica Pensions årsrapport for 2014, da den anslåede resultatmæssige effekt udgjorde ca. 900 mio. kr. før skat svarende til 37 % af resultat før skat og 4,3 % af egenkapitalen, hvorfor det var Finanstilsynets holdning, at Danica Pension burde offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten for Efter dialogen med Finanstilsynet valgte Danica Pension at foretage de fulde livsforsikringshensættelser under Rød Ordning samt at indregne dagsværdien af garantien til 200 mio. kr. og udsende korrigerende/supplerende information til årsrapporten herom. Danica Pension offentliggjorde efterfølgende i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten for 2015 den 22. juli 2015 den nævnte korrigerende/supplerende information til årsrapporten for I den korrigerende/supplerende information er ændringerne oplyst at være foretaget for de regnskabsposter, hvor det har været praktisk muligt at foretage rettelser tilbage til Dette indebærer, at rettelserne har forøget livsforsikringshensættelserne pr. 31. december 2014 med mio. kr., at afkastgarantien er indregnet som et selvstændigt aktiv til en skønnet dagsværdi på 200 mio. kr., at egenkapitalen på samme tidspunkt er reduceret med netto 736 mio. kr. efter skat, idet der som konsekvens af de forøgede

5 5/9 livsforsikringshensættelser er indregnet et skattetilgodehavende på 228 mio. kr. og en forpligtelse vedrørende pensionsafkastskat (PAL) på 127 mio. kr. og at årets resultat i 2014 er forøget med 103 mio. kr. Finanstilsynet fremsendte den 14. august 2015 udkast til afgørelse til høring til Danica Pension. Danica Pension svarede herpå den 17. august Danica Pensions høringssvar bestod i forslag til en række justeringer af teksterne i det fremsendte udkast. Finanstilsynet har imødekommet forslagene i det omfang, de bidrog til at tydeliggøre sagsforløbet og sagsbeskrivelsen og ikke var i modstrid med Finanstilsynets sædvanlige praksis for udarbejdelse af afgørelser. 1.2 Finanstilsynets vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at den af Danica Pension i årsrapporten for 2014 foretagne modregning af finansgarantien i livsforsikringshensættelserne er i strid med modregningsforbuddet i 188, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed og med 65 i regnskabsbekendtgørelsen. Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at meningen med pensionsaftalen under Rød Ordning er, at pensionerne ikke nedsættes, selvom afkastet på 3,5 pct. ikke opnås, men at Danske Bank i så fald træder til. For at efterleve regnskabsbekendtgørelsens 65 og lov om finansiel virksomhed 188, stk. 1, nr. 8, skal Danica Pensions livsforsikringshensættelser således svare til den fulde forpligtelse under Rød Ordning. Derfor er det Finanstilsynets vurdering, at Danica Pension skulle have forøget livsforsikringshensættelserne med mio. kr. ultimo Da Danske Bank A/S i sin årsrapport for 2014 har indregnet en hensat forpligtelse på 200 mio. kr. til finansgarantien, vurderer Finanstilsynet, at dette beløb rimeligvis må angive dagsværdien af garantien ultimo Danica Pension ville derfor i årsrapporten for 2014 have kunnet indregne dagsværdien af garantien på 200 mio. kr. som et aktiv, jævnfør 189 i lov om finansiel virksomhed. Under hensyntagen til den metodemæssige fejl i Danica Pensions årsrapport for 2014 vedrørende opgørelsen af livsforsikringshensættelserne under Rød Ordning, og de i den korrigerende/supplerende information anførte ændringer, herunder reduktionen af egenkapitalen med netto 736 mio. kr., hvilket udgør 3,5 pct. af egenkapitalen ultimo 2014, er det Finanstilsynets vurdering, at fravigelsen i årsrapporten er væsentlig.

6 6/9 Kopi af denne afgørelse er ligeledes sendt til Danica Pensions eksterne revisorer og interne revisionschef. Trine Camilla Høybye Henrik Hector kontorchef / fuldmægtig

7 7/9 Appendiks 1 Retligt grundlag Af 1, stk. 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser fremgår følgende: Ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der i henhold til lov om finansiel virksomhed må udøve forsikringsvirksomhed, eller i en pensionskasse, der har tilladelse i henhold til denne lov. Af 65 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser fremgår følgende: Hensættelser til forsikringsforpligtelser skal opgøres således, at de under hensyntagen til, hvad der med rimelighed kan forudses, er tilstrækkelige til at dække samtlige virksomhedens forsikringsforpligtelser, men samtidig ikke er større end nødvendigt. Af 188, stk. 1, nr. 8 i lov om finansiel virksomhed fremgår følgende: Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger: 8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). Af 189 i lov om finansiel virksomhed fremgår følgende: Finansielle virksomheders aktiver og forpligtelser skal, medmindre andet er fastslået i medfør af 196, måles til dagsværdi. Aktiver og forpligtelser opog nedskrives i overensstemmelse hermed, og op- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er fastsat i medfør af 196. Af 197 i lov om finansiel virksomhed fremgår følgende: Med henblik på at sikre, at finansielle virksomheders, finansielle holdingvirksomheders og forsikringsholdingvirksomheder årsrapporter er i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og de regler, der er udstedt i medfør af 196, og at finansielle virksomheders koncernregnskaber omfattet af artikel 4 i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, kan Finanstilsynet 1) yde vejledning 2) påtale overtrædelser og 3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør. Af 344, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed fremgår følgende: Finanstilsynet påser overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni

8 8/ om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter oig investeringsselskaber og denne lov og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen 75 b og 77, stk. 1 og 2. Dog påser Erhvervsstyrelsen overholdelsen af 15, stk. 1, 2 og 4, og 83, 87, 91 og 112. Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i og i regler udstedt i medfør af 196 er overholdt for finansielle virksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. 83, stk. 2 og 3 og 83 b i lov om værdipapirhandel m.v. Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af regler udstedt i medfør af 31, stk. 8, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Af 354 a, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed fremgår følgende: Reaktioner givet efter 345, stk. 7, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse til en virksomhed under tilsyn skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4. Virksomheden skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Hvis virksomheden kommenterer reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Reaktioner givet i henhold til 345, stk. 7, nr. 6, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 4. Indbringes reaktionen, der offentliggøres i henhold til 1. pkt. for Erhvervsankenævnet eller domstolene, skal dette fremgå af Finanstilsynets offentliggørelse, og status og det efterfølgende resultat af Erhvervsankenævnets eller domstolenes afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt. Af 372, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed fremgår følgende:

9 9/9 Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen i henhold til denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber eller regler udstedt i medfør af revisorlovens 31, stk. 8, forordninger udstedt i medfør af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger og regler udstedt i medfør af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, kan af den, som afgørelsen retter sig til, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Af 7 i Bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn fremgår følgende: Klage indgives skriftligt til Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, sekretariatet, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Stk. 2. Med klagen skal følge et gebyr på kr. Ved klager over forhold, der ikke har forbindelse med klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsudøvelse, er gebyret kr. Medfølger gebyret ikke, og betales dette ikke inden en af formanden fastsat frist, afvises klagen. Stk. 3. Ved klage over afslag på begæring om aktindsigt opkræves ikke gebyr. Af 15, stk. 4 i Bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn fremgår følgende: Gives der klageren helt eller delvis medhold i den indbragte klage, eller ændrer den indklagede myndighed sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr.

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder, samt opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 5, 128, stk.

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere