B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter"

Transkript

1 B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

2 Byggevaredirektivet

3 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat (GEPVP), sammenslutningen af planglasproducenter i Europa, fungerer som sekretariat for CEN/TC129 om bygningsglas på vegne af IBN (det nationale belgiske standardiseringsorgan). Sammenslutningens udvalg for markedskommunikation har på glasindustriens vegne udarbejdet et sæt sammenfattende dokumenter, der skal danne grundlag for vejledningen i -mærkning af bygningsglas. I disse dokumenter redegøres der for byggevaredirektivet og dettes betydning for glas- og byggebranchen. Gennem dette direktiv harmoniseres standarderne i alle Den Europæiske Unions medlemsstater. GEPVP vil udsende meddelelser, hvori man forklarer baggrunden for de kommende harmoniserede europæiske standarder (hen), samt en række referencedokumenter, der vil lette forståelsen af denne proces og de juridiske forpligtelser, der påhviler branchens virksomheder. Ud over det skriftlige materiale vil GEPVP lægge en udgave af resuméerne på Den Europæiske Unions 11 hovedsprog ud på Internettet. GEPVP ønsker både at forklare konsekvenserne af og parametrene for disse harmoniserede europæiske standarder og at hjælpe alle sektorer inden for glasindustrien med så let og så billigt som muligt at komme i gang med at anvende disse hen er. Ændringerne træder i kraft, når de første hen er offentliggøres. Den forventede dato for offentliggørelsen er medio GEPVP vil ajourføre den internetbaserede udgave efter behov for at sikre, at branchen holdes underrettet om, hvilke skridt der skal tages med henblik på -mærkning af glasprodukter til brug i bygværker. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Tlf.: Fax: eller se GEPVP s websted:

4 Byggevaredirektivet»Vejledning i -mærkning af bygningsglas«når vejledningen er færdig, vil man her kunne se, hvordan inden for bygge og anlæg. -mærket kan anvendes til bygningsglas til brug -mærket betyder, at: 1) Varen overholder den anførte harmoniserede varestandard. 2) Der er fri bevægelighed for de således mærkede varer på tværs af landegrænserne inden for EU. 3) Varer, der importeres fra tredjelande, skal ligeledes mærkes for at markere, at de overholder standarden. Men -mærkningen betyder imidlertid ikke umiddelbart, at varen kan anvendes. Anvendelsen af varer er omfattet af national lovgivning. Producenten bærer det fulde ansvar for attesteringen af, at varerne er i overensstemmelse med kravene i en teknisk specifikation. Selvom et notificeret organ deltager, også når det skal udstede et EFoverensstemmelsescertifikat, fritages producenten ikke for nogen af dennes forpligtelser. 4

5 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Del 1 OVERENSSTEMMELSE MED BYGGEVAREDIREKTIVET (CPD) Formålet med dette dokument er at forklare baggrunden for byggevaredirektivet Construction Production Directive, standardiseringsarbejdet, rammerne for de europæiske standarder samt overholdelsesmetoder. Rutediagrammet på bagsiden viser forholdet mellem CPD, mandat M135 om bygningsglas, de harmoniserede europæiske standarder (hen) og de supplerende standarder. Ved at følge rutediagrammet kan producenterne, når alle standarder inklusive hen erne er offentliggjort, arbejde hen imod overensstemmelse og i sidste ende -mærkning af deres varer. Selv før alle standarder er offentliggjort, vil rutediagrammet og dette dokument gøre det muligt at træffe beslutninger vedrørende produktgruppe, påtænkt anvendelse, systemet til attestering af overensstemmelseserklæring, typeprøvning (Initial Type Testing - ITT) og producentens processtyring (Factory Production Control - FPC). INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Baggrund 6 a. Den nye metode b. Byggevaredirektivet c. Væsentlige krav 2) Mandat 7 a. Varegrupper b. Påtænkte anvendelser c. Systemet for attestering af overensstemmelse d. Notificerede organer 5 3) Typer af standarder 7 a. Supplerende b. Harmoniserede europæiske standarder 4) Harmoniserede europæiske standarder 8 a. Typeprøvning (ITT) b. Producentens processtyring (FPC) c. Bilag ZA 5) -mærkning 9 6) Eksempel 10 7) Ordliste 11 Tabel 1 Nærmere beskrivelse af varegrupper og undergrupper i henhold til mandat M Tabel 2 Sammenfattende tabel over egenskaber i henhold til mandat M Tabel 3 Producentens og det notificerede organs rolle inden for attesteringssystemer, 14 der finder anvendelse for glasprodukter i henhold til mandat M135 Tabel 4 Forholdet mellem påtænkt anvendelse og attesteringssystemet for 14 glasprodukter under mandat M135 Rutediagram for -mærkning 16

6 Byggevaredirektivet 1 Baggrund Op til 1985 håndhævede medlemsstaterne deres egne tekniske specifikationer og overensstemmelseskontrol for industrielt fremstillede varer. Fra 1985 indførtes fælles tekniske krav til de enkelte varegrupper og overensstemmelsesprocedurer gennem EF-direktiver (den nye metode). Den nye metode som defineret af De Europæiske Fællesskaber (EF) er udtryk for en ny indfaldsvinkel til teknisk harmonisering: > I EF-direktiverne defineres de»væsentlige krav«, som varer skal overholde, når de markedsføres. > De europæiske standardiseringsorganer har til opgave at udarbejde de tilhørende tekniske specifikationer, der skal opfylde de væsentlige krav i direktiverne, således at overholdelsen af de tekniske specifikationer tages som udtryk for, at de væsentlige krav er overholdt. Sådanne specifikationer betegnes»harmoniserede standarder«. Byggevaredirektivet (CPD) Følgende gælder for byggevarer: Rådets direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (89/106/EØF) 1. Betegnes nu byggevaredirektivet (CPD). 6 Formålet med CPD er følgende: > at fjerne tekniske handelshindringer, > at give flest mulig producenter adgang til markedet, > at sikre størst mulig gennemsigtighed på markedet, > at skabe forudsætningerne for et harmoniseret system med generelle bestemmelser inden for byggebranchen. En byggevare er en vare, som fremstilles med henblik på at indgå varigt i byggeri, dvs. bygninger og anlægsarbejder Væsentlige krav Følgende krav gælder for CPD: 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 2. Brandsikring 3. Hygiejne, sundhed og miljø 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Beskyttelse mod støjgener 6. Energibesparelser og varmeisolering Bemærk: Det forudsættes, at alle varer er holdbare, således at de anførte krav opfyldes i løbet af en økonomisk rimelig levetid. 1 EFT L 40 af

7 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 2 Mandate Kommissionen har givet CEN, Comité Européen de Normalisation, navnlig TC 129, mandat til at udarbejde harmoniserede europæiske standarder (hen) for»bygningsglas«. Mandatet 2 dækker»planglas, profilglas og glasblokke«. Varegrupper Nærmere oplysninger om glasprodukter, dvs. varegrupper og undergrupper, der er omfattet af mandat M135, findes i tabel 1. Påtænkte anvendelser Dette er de funktioner, som varen hævdes at have, når den bringes på markedet. Disse funktioner vedrører de væsentlige krav, som beskrives i mandatet. Tabel 2 indeholder en samlet liste over væsentlige krav hentet fra mandat M135, der gælder for»bygningsglas«. Systemet for attestering af overensstemmelse»systemerne for attestering af overensstemmelse«i CPD indeholder de nærmere detaljer for de»notificerede organers«deltagelse i proceduren til påvisning af overensstemmelse. Afhængigt af den påtænkte endelige anvendelse af glasproduktet kan et andet»attesteringsniveau«finde anvendelse. Af de eksisterende»attesteringsniviauer«finder kun 1, 3 og 4 anvendelse på»bygningsglas«. I tabel 3 beskrives de»notificerede organers«deltagelse i henhold til mandat M135 om bygningsglas. I tabel 4 beskrives de»attesteringsniveauer«, som EF har mandateret for specifikke påtænkte anvendelser 3 under mandat M Notificerede organer GEPVP vil offentliggøre listen over»notificerede organer«, når disse godkendes. En producent kan vælge et»notificeret organ«fra en hvilken som helst medlemsstat. Producenten kan ligeledes vælge det antal»notificerede prøvelaboratorier«, de anvender, f.eks. et for hvert af de væsentlige krav. 3 Typer af standarder TC129 er i færd med at udarbejde forskellige typer af standarder. Der er tale om følgende: > supplerende standarder Der er tale om følgende to typer: 1) Supplerende standarder (varer), der omfatter følgende: produktdefinitioner produktegenskaber almindeligt accepterede værdier 2) Supplerende standarder (egenskaber), der omfatter følgende: almindeligt accepterede værdier beregningsmetoder metoder til afprøvning af produktegenskaber 2 Mandat M135 dateret Kommissionens beslutning 2000/245/EF af

8 Byggevaredirektivet Når disse standarder offentliggøres af CEN, vil de erstatte ALLE nationale standarder, der vedrører samme emne, og som er udarbejdet af CEN s medlemsorganisationer. > Harmoniserede europæiske standarder (hen) Disse standarder vil være OBLIGATORISKE, og glasprodukter, der bringes på markedet inden for EU, SKAL overholde dem. GEPVP vil offentliggøre en samlet liste over supplerende standarder og hen er, når disse er færdige. 4 Harmoniserede europæiske standarder Disse standarder betegnes også»del X: Erklæring om overensstemmelse/produktstandard«. hen en indeholder følgende: 1. Nærmere oplysninger om varens overensstemmelse med mandatet 2. Nærmere oplysninger om typeprøvning af produktet og dets egenskaber (ITT) 3. Nærmere oplysninger om producentens processtyring (FPC) 4. Bilag ZA - Bestemmelserne i EU s byggevaredirektiv Typeprøvning Typeprøvning (ITT) foretages af producenten ved»attesteringsniveau 4«og af et notificeret laboratorium ved»attesteringsniveau 1 eller 3«. Prøvningsmetoderne beskrives i de supplerende standarder. 8 Producentens processtyring Alle harmoniserede europæiske standarder indeholder et bilag A om producentens processtyring. Producenten skal sikre, at det system, der anvendes på produktionsanlægget, omfatter alle de relevante kriterier fra dette bilag. Der findes ikke blot oplysninger om kvalitetssystemet, men ligeledes bestemmelser for følgende: - Materialekontrol - Produktionskontrol - Produktkontrol Bilag ZA Et forslag til en harmoniseret europæisk standard skal indeholde et informativt bilag ZA, hvori man angiver, hvilke bestemmelser i standarden der danner grundlag for opfyldelsen af de væsentlige krav i byggevaredirektivet. Når Kommissionen godkender den foreslåede harmoniserede europæiske standard som en hen, henvises der til dette bilag i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Derved bliver bilag ZA normativt, dvs. det skal overholdes.

9 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 5 -mærkning Når varen bringes på markedet, skal den være forsynet med -mærke. Mærket kan anbringes på selve varen, på emballagen eller på dokumentationsmateriale, der medfølger ved leveringen. Varen skal ligeledes været ledsaget af et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om egenskaberne i henhold til de væsentlige krav i mandat M135. Hvis en givet egenskab ikke er nødvendig eller ikke angives, anvendes klassificeringen»npd«(no performance determined), dvs.»egenskaben ikke fastlagt«. I bilag ZA beskrives ligeledes, hvordan og hvor -mærket skal anvendes samt hvilke nærmere oplysninger, der skal vedlægges. GEPVP vil offentliggøre yderligere oplysninger, når EF har tænkt færdig.. Det skal bemærkes, at -mærkning betyder: > At varen opfylder alle bestemmelser i CPD (og alle andre gældende direktiver om -mærkning) > At varen er i overensstemmelse med de europæiske tekniske specifikationer og har gennemgået de relevante procedurer for Attestering af overensstemmelse > At varen er egnet til den anvendelse, den er bestemt til, i henhold til definitionen i artikel 2, stk. 1, i CPD -mærkning er ikke > En oprindelsesmærkning > Et kvalitetsmærke i traditionel forstand > Relateret til aspekter ud over de væsentlige krav (dvs. valgfrie egenskaber som farve og udseende) > En tilladelse til at anvende varen til alle bygværker i alle medlemsstater. -mærkningen kan foretages, så snart den pågældende hen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og er gennemført i en af medlemsstaterne. 9

10 Byggevaredirektivet 6 Eksempel Dette eksempel er baseret på klart kalk-soda-silikatfloatglas og viser forholdet mellem den harmoniserede europæiske standard, supplerende standarder (varer og egenskaber) og specifikke påtænkte anvendelser, f.eks.: termiske egenskaber, emissivitet. Eksempel Forholdet mellem hen og supplerende standarder HARMONISERET EUROPÆISK STANDARD Produkt- standard EN [omfatter bilag ZA] EGENSKABER Produktets overensstemmelse Produktdefinition og beskrivelsesstandarder Glasset er kalk-soda-silikat (analyse) Glasset er klart eller farvet (måling) Glasset er floatglas; tykkelse/dimensioner (måling) - Jumbo eller splitmål - Udskåret eller færdige størrelser (cut sizes) Almindeligt accepterede værdier, f.eks. tæthed, hårdhed, specifik varme osv. SUPPLERENDE STANDARD EN EN EN EN EN Overensstemmelse ved påtænkt anvendelse Målings/beregningsstandarder Lystransmittans/reflektans(måling) Solvarmetransmittans/reflektans (måling) Varmetransmittans (U-værdi) (beregning) EN 410 EN 410 EN 673 Standarder, der refereres til i eksemplet numre og titler STANDARDNUMMER STANDARDTYPE STANDARDTITEL EN 410 EN 572 EN Måling Supplerende " " hen Beregning Bygningsglas Bestemmelse af lys- og solvarmeegenskaber for glas Bygningsglas Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas Del 1: Definitioner og generelle fysiske og mekaniske egenskaber Del 2: Floatglas Del 8: Udskåret og færdige størrelser Del 9: Erklæring om overensstemmelse/produktstandard Bygningsglas Bestemmelse af varmetransmittans (U-værdi) Beregningsmetode

11 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 7 Ordliste»CEN«Comité Européen de Normalisation (Den Europæiske Standardiseringsorganisation). CEN repræsenterer alle de nationale standardiseringsorganer i EU og EFTA, f.eks. AFNOR, BSI, DIN, IBN, UNI, SNV osv. og handler på Europa-Kommissionens vegne ved udarbejdelsen af harmoniserede europæiske standarder i henhold til EF-mandater.»Harmoniserede standarder«europæiske standarder vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen. Disse udarbejdes gennem en åben og gennemsigtig procedure, der er baseret på enighed mellem alle de involverede parter.»supplerende standarder«europæiske standarder, der er vedtaget af CEN. Disse udarbejdes gennem en åben og gennemsigtig procedure, der er baseret på enighed mellem alle de involverede parter. De udarbejdes ikke i henhold til et EF-mandat.»Notificerede organer«organisationer, der beskæftiger sig med certificering og/eller inspektion og/eller afprøvning, og som en medlemsstat over for Europa-Kommissionen har notificeret som værende kompetent. Afprøvninger, inspektioner og certifikater, der er udarbejdet/udstedt af et»notificeret organ«, skal anerkendes og accepteres i alle EU s medlemsstater. 11»Typeprøvning«Produktet og dets egenskaber skal vurderes (i henhold til valideringsmetoden) med henblik på at kontrollere, hvorvidt de er i overensstemmelse med kravene. I stedet for at foretage en egentlig afprøvning kan man ved den typeprøvning anvende følgende: - almindeligt accepterede og/eller konventionelle og/eller standardiserede værdier, der nævnes i de relevante standarder eller i dokumenter, som der henvises til i de relevante standarder; - standardiserede beregningsmetoder og anerkendte beregningsmetoder, der nævnes i de relevante standarder eller i dokumenter, som der henvises til i de relevante standarder.

12 Byggevaredirektivet Tabel 1 Nærmere beskrivelse af produktgrupper og undergrupper som angivet i mandat M135 A - PLANT OG BØJET GLAS Enkeltglas eller lamineret, transparent, translucent, klart, farvet eller matteret glas leveret i rektangulære plane tavler i lagerstørrelser til endelig anvendelse i byggeri, eller fremstillet eller formet i størrelse: 1. BASISGLAS, f.eks.: > Kalk-soda-silikat glas (floatglas, poleret trådglas, maskintrukket glas, valset glas (ornamentglas), valset trådglas; > Borosilikatglas (floatglas, maskintrukket glas, valset glas, valset glas (ornament glas)); > Glaskeramik (drejet glas, valset glas (ornament glas)); 2. FORARBEJDET GLAS, (med egne typiske brudegenskaber) f.eks.: Termisk forstærket glas, keramisk forstærket glas, og lamineret glas lavet af f.eks. kalk-soda-silikatglas, borosilikatglas eller glaskeramik 3. SPECIAL- ELLER SIKKERHEDSGLAS f.eks.: > Termisk hærdet sikkerhedsglas, varmebehandlet (heat soak test) sikkerhedsglas, lamineret sikkerhedsglas > Specialglas lavet af lamineret sikkerhedsglas, f.eks. skudsikkert glas, eksplosionssikkert glas og sikringsglas > Specialglas til brug i glaspartier til brandsikring eller med indbyggede elektriske, varme- og/eller alarmsystemer 4. BELAGT GLAS, FOLIEBELAGT GLAS, EMALJERET GLAS, OVERFLADEBEHANDLET GLAS ELLER SPEJLGLAS 12 B - PROFILGLAS 5. PROFILGLAS Gennemsigtigt eller matteret, klart eller farvet kalk-soda-silikatglas med eller uden trådarmering fremstillet ved kontinuerlig støbning og valsning, formet til U-profil under produktionsprocessen. Leveres i lagerstørrelser for byggeri. C - TERMORUDER 6. TERMORUDER Termoruder bestående af mindst to glaslag, adskilt af et eller flere afstandsprofiler langs periferien, samlet på fabrik ved hjælp af forskellige kantforseglingsprocesser. Glaslagene er adskilt af et eller flere hermetisk forseglede rum bestående af tørret luft og/eller andre gasarter. Termoruder kan opbygges af et hvilket som helst af glastyperne under»varegruppe A«. Formen kan være rektangulær eller have andre former med lige og/eller buede kanter. Termoruder kan være plane eller bøjede. D - GLASBLOKKE 7. GLASBLOKKE Kvadratiske, rektangulære eller runde lufttætte, hule eller massive glasblokke lavet af kalk-soda-silikatglas. Anvendes til konstruktion af ikke-bærende vægge (glasblokke adskilt med mørtelfuger, der anvendes til aflukning, indendørs eller udendørs, til udfyldning i vægge og facader eller som rumdeling).

13 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Tabel 2 Samlet tabel over egenskaber hentet fra Mandat M135 Varegruppe/undergruppe A B C D V.K. EGENSKABER Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet i.a. 2 a) Brandmodstand X X X X X X N b) Påvirkning ved brand X X X X X X X c) Eksterne brandegenskaber X X X X X N (til tagdækning) 3 Hygiejne, sundhed og miljø i.a. 4 a) Brudsikkerhed/egenskaber ved slag X X X X X X N b) Modstandsdygtighed over X X X X X X X for slag/angreb 13 c) Mekanisk modstand X X X X X X X 5 Isolering mod direkte luftbåren støj X X X X X X X 6 a) Termiske egenskaber X X X X X X X b) Strålingsegenskaber X X X X X X X Signaturforklaring: Vk Væsentlige Krav i.a. Gælder ikke for glas X Kræves N Kræves ikke

14 Byggevaredirektivet Tabel 3 Producentens og det notificerede organs rolle under attesteringssystemer, der anvendes for bygningsglas i henhold til mandat M135 ATTESTERINGS- PRODUCENTENS ROLLE DET NOTIFICEREDE ORGANS ROLLE NIVEAU Producentens Type- Inspektion af Type- Første inspektion Løbende produktions- prøvning FPC-dok prøvning af produktions- overvågning styring (FPC) (ITT) (ITT) anlæg (FPC) 1 X X X X X 3 X X 4 X X 14 Tabel 4 Forholdet mellem påtænkt anvendelse og attesteringssystemet for glasprodukter under mandat M135 ATTESTERING- SYSTEM PÅTÆNKTE ANVENDELSER 1 Brandmodstand, skudsikkerhed, eksplosionssikkerhed 3 Påvirkning ved brand, ektern brandmæssig ydeevne, risici forbundet med»brugssikkerhed«, energibesparelse, begrænsning af støjgener 4 Øvrige anvendelser

15 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

16

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Fremtidig godkendelse af drikkevandskomponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut 1 Godkendelser BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes

Læs mere

Direktivom byggevarer i EF's indre marked

Direktivom byggevarer i EF's indre marked Direktivom byggevarer i EF's indre marked Direktivforslag om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (status november 1988) 1 Ordforklari ng Det Stående

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 CE-mærkning af Byggevarer Byggevareforordningen(CPR) afløste Byggevaredirektivet(CPD) 1. juli 2013 Ikke den store forskel - CE-mærkningsstandarder

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

ETA-Danmark.. Europæisk Teknisk Godkendelse

ETA-Danmark.. Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-Danmark. Europæisk Teknisk Godkendelse Ordforklaring Forord Byggevaredireklivet: Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer. Direktivet

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen Obligatorisk 1. juli 2013 -mærking CE-mærket fungerer som et pas, der tillader produktet på markedet i alle medlemslande samt EØS. CE-mærkningen vil fra 1. juli 2013 vise overensstemmelse

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

14 Normer, standarder og CE-mærkning

14 Normer, standarder og CE-mærkning 14 Normer, standarder og CE-mærkning Af Dorthe Mathiesen Konstruktionsnormer (Eurocodes) Produktstandarder Prøvningsstandarder For at gøre det nemmere, billigere og bedre at anvende byggevarer er væsentlige

Læs mere

Vejudstyr skal CE mærkes!

Vejudstyr skal CE mærkes! Vejudstyr skal CE mærkes! Som et led i det indre marked og for at fremme fri og fair konkurrence blev Byggevaredirektivet. for mange år siden vedtaget og er nu implementeret i alle EU medlemslande. Af

Læs mere

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI

Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, TI Krav til produkter i BR og prøvning af afløbskomponenter v/ Ulrik Hindsberger,, TI 1 Krav til fabriksfremstillede produkter i Bygningsreglementet 1. Være CE-mærkede 2. eller Have gennemgået produktionskontrol

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK YDEEVNEDEKLARATION DoP No. 0679-CPD-0913 - DK (Version 1) 1. Varetypens unikke identifikationskode: SPIT MULTI-MAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken

Læs mere

'Durability' projektet og status for CEN arbejdet. Kai Sørensen, DELTA

'Durability' projektet og status for CEN arbejdet. Kai Sørensen, DELTA 'Durability' projektet og status for CEN arbejdet Kai Sørensen, DELTA Hvad er CEN? CEN (Comité Européen de Normalisation) er et samarbejde mellem DIN, BSI, DS... CEN standarder skal implementeres som nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 688 af 17/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1729-0519 Senere

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations Dato 2. juni 2014 Sagsbehandler Charlotte Sejr Mail cslp@vd.dk Telefon +45 7244 2340 Dokument 14/10726-2 Side 1/13 1

Læs mere

Implementering af europæiske standarder i tilbud

Implementering af europæiske standarder i tilbud Implementering af europæiske standarder i tilbud Hvilke standarder er der tale om? Skal vi implementere dem? Er der noget specielt ved standarder, der indfører CEmærkning? Et kig fremover Implementering

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2008 KOM(2008) 311 endelig 2008/0098 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FASTLÆGGELSE AF HARMONISEREDE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen

Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen Hvordan opfyldes kravene i det ny Bygningsreglement og vandnormen TEMADAG-VAND 09. april 2008 Leon Buhl Teknologisk Institut Lovgivning og bygningsreglementet Hvordan fungerer regelsættet? Bygningsreglementet

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) Side 1 af 34 BEK nr 688 af 17/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-06-2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 118 af 16/02/1998 BEK nr 1075 af 10/11/2008

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

7 FAKTAARK MED FOKUS PÅ DEN HARMONISEREDE STANDARD EN 1090

7 FAKTAARK MED FOKUS PÅ DEN HARMONISEREDE STANDARD EN 1090 OVERSIGT - 02.2016 7 FAKTAARK MED FOKUS PÅ DEN HARMONISEREDE STANDARD Som en del af sindsatsen vedr. den harmoniserede standard EN 1090 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner, har Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II P7_TA-PROV(2011)0004 Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. januar 2011 om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations Dato 8. september 2017 Sagsbehandler Charlotte Sejr Mail cslp@vd.dk Telefon +45 7244 2340 Dokument 14/10726-2 Side 1/9

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER

Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER Brandsikret træ Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER 2015 10 Womags information om brandsikret træ og træbaserede plader til arkitekter,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Markedsovervågning af byggevarer

Markedsovervågning af byggevarer Markedsovervågning af byggevarer Formålet med markedsovervågning At sikre, at de byggevarer, som anvendes i dansk byggeri, er Sunde Sikre Fair konkurrence 1 Der kontrolleres for overholdelse af: Byggevaredirektivet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet SCHÖNOX MES. Nr

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet SCHÖNOX MES. Nr YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 for produktet SCHÖNOX MES Nr. 313120614 1. Entydig identifikationskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Europæisk standardiseringsarbejde

Europæisk standardiseringsarbejde Af Mogens Andersen Det europæiske standardiseringsarbejde varetages af de tre europæiske standardiseringsorganisationer CEN (Comité Européen de Normalisation), CENELEC (Comité Européen de Normalisation

Læs mere

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1179/2012 af 10. december 2012 om fastsættelse af kriterier for, hvornår nyttiggjort glas ophører med at være affald

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2. Natursten og lovkrav

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2. Natursten og lovkrav Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2 Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2-2006-2009 Final Version Dato 2009-02-27 Udarbejdet af: Claes Christiansen, Teknologisk Institut og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD Generelt Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger, fremstillet i en proces hvor glasset

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet MARIN & TEKNIK. Nr

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet MARIN & TEKNIK. Nr YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 for produktet MARIN & TEKNIK Nr. 313120607 1. Entydig identifikationskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

CE-mærkning og frivillige mærkningsordninger v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret

CE-mærkning og frivillige mærkningsordninger v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret CE-mærkning og frivillige mærkningsordninger v/ Ulrik Hindsberger, Ændringer i Bygnings- og Småhusreglement De overordnede krav i vand- og afløbsnormen er skrevet ind i Bygnings- og Småhusreglement Vand-

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Hvordan opfyldes kravene i det ny bygningsreglement og vandnormen Temadag 22. Maj 2007 Leon Buhl

Hvordan opfyldes kravene i det ny bygningsreglement og vandnormen Temadag 22. Maj 2007 Leon Buhl Hvordan opfyldes kravene i det ny bygningsreglement og vandnormen Temadag 22. Maj 2007 Leon Buhl Lovgivning frem til februar 2005 1. Hvordan var det frem til 2005?? 2. Og hvordan er de nu og fremover??

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere