B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter"

Transkript

1 B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

2 Byggevaredirektivet

3 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat (GEPVP), sammenslutningen af planglasproducenter i Europa, fungerer som sekretariat for CEN/TC129 om bygningsglas på vegne af IBN (det nationale belgiske standardiseringsorgan). Sammenslutningens udvalg for markedskommunikation har på glasindustriens vegne udarbejdet et sæt sammenfattende dokumenter, der skal danne grundlag for vejledningen i -mærkning af bygningsglas. I disse dokumenter redegøres der for byggevaredirektivet og dettes betydning for glas- og byggebranchen. Gennem dette direktiv harmoniseres standarderne i alle Den Europæiske Unions medlemsstater. GEPVP vil udsende meddelelser, hvori man forklarer baggrunden for de kommende harmoniserede europæiske standarder (hen), samt en række referencedokumenter, der vil lette forståelsen af denne proces og de juridiske forpligtelser, der påhviler branchens virksomheder. Ud over det skriftlige materiale vil GEPVP lægge en udgave af resuméerne på Den Europæiske Unions 11 hovedsprog ud på Internettet. GEPVP ønsker både at forklare konsekvenserne af og parametrene for disse harmoniserede europæiske standarder og at hjælpe alle sektorer inden for glasindustrien med så let og så billigt som muligt at komme i gang med at anvende disse hen er. Ændringerne træder i kraft, når de første hen er offentliggøres. Den forventede dato for offentliggørelsen er medio GEPVP vil ajourføre den internetbaserede udgave efter behov for at sikre, at branchen holdes underrettet om, hvilke skridt der skal tages med henblik på -mærkning af glasprodukter til brug i bygværker. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Tlf.: Fax: eller se GEPVP s websted:

4 Byggevaredirektivet»Vejledning i -mærkning af bygningsglas«når vejledningen er færdig, vil man her kunne se, hvordan inden for bygge og anlæg. -mærket kan anvendes til bygningsglas til brug -mærket betyder, at: 1) Varen overholder den anførte harmoniserede varestandard. 2) Der er fri bevægelighed for de således mærkede varer på tværs af landegrænserne inden for EU. 3) Varer, der importeres fra tredjelande, skal ligeledes mærkes for at markere, at de overholder standarden. Men -mærkningen betyder imidlertid ikke umiddelbart, at varen kan anvendes. Anvendelsen af varer er omfattet af national lovgivning. Producenten bærer det fulde ansvar for attesteringen af, at varerne er i overensstemmelse med kravene i en teknisk specifikation. Selvom et notificeret organ deltager, også når det skal udstede et EFoverensstemmelsescertifikat, fritages producenten ikke for nogen af dennes forpligtelser. 4

5 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Del 1 OVERENSSTEMMELSE MED BYGGEVAREDIREKTIVET (CPD) Formålet med dette dokument er at forklare baggrunden for byggevaredirektivet Construction Production Directive, standardiseringsarbejdet, rammerne for de europæiske standarder samt overholdelsesmetoder. Rutediagrammet på bagsiden viser forholdet mellem CPD, mandat M135 om bygningsglas, de harmoniserede europæiske standarder (hen) og de supplerende standarder. Ved at følge rutediagrammet kan producenterne, når alle standarder inklusive hen erne er offentliggjort, arbejde hen imod overensstemmelse og i sidste ende -mærkning af deres varer. Selv før alle standarder er offentliggjort, vil rutediagrammet og dette dokument gøre det muligt at træffe beslutninger vedrørende produktgruppe, påtænkt anvendelse, systemet til attestering af overensstemmelseserklæring, typeprøvning (Initial Type Testing - ITT) og producentens processtyring (Factory Production Control - FPC). INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Baggrund 6 a. Den nye metode b. Byggevaredirektivet c. Væsentlige krav 2) Mandat 7 a. Varegrupper b. Påtænkte anvendelser c. Systemet for attestering af overensstemmelse d. Notificerede organer 5 3) Typer af standarder 7 a. Supplerende b. Harmoniserede europæiske standarder 4) Harmoniserede europæiske standarder 8 a. Typeprøvning (ITT) b. Producentens processtyring (FPC) c. Bilag ZA 5) -mærkning 9 6) Eksempel 10 7) Ordliste 11 Tabel 1 Nærmere beskrivelse af varegrupper og undergrupper i henhold til mandat M Tabel 2 Sammenfattende tabel over egenskaber i henhold til mandat M Tabel 3 Producentens og det notificerede organs rolle inden for attesteringssystemer, 14 der finder anvendelse for glasprodukter i henhold til mandat M135 Tabel 4 Forholdet mellem påtænkt anvendelse og attesteringssystemet for 14 glasprodukter under mandat M135 Rutediagram for -mærkning 16

6 Byggevaredirektivet 1 Baggrund Op til 1985 håndhævede medlemsstaterne deres egne tekniske specifikationer og overensstemmelseskontrol for industrielt fremstillede varer. Fra 1985 indførtes fælles tekniske krav til de enkelte varegrupper og overensstemmelsesprocedurer gennem EF-direktiver (den nye metode). Den nye metode som defineret af De Europæiske Fællesskaber (EF) er udtryk for en ny indfaldsvinkel til teknisk harmonisering: > I EF-direktiverne defineres de»væsentlige krav«, som varer skal overholde, når de markedsføres. > De europæiske standardiseringsorganer har til opgave at udarbejde de tilhørende tekniske specifikationer, der skal opfylde de væsentlige krav i direktiverne, således at overholdelsen af de tekniske specifikationer tages som udtryk for, at de væsentlige krav er overholdt. Sådanne specifikationer betegnes»harmoniserede standarder«. Byggevaredirektivet (CPD) Følgende gælder for byggevarer: Rådets direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (89/106/EØF) 1. Betegnes nu byggevaredirektivet (CPD). 6 Formålet med CPD er følgende: > at fjerne tekniske handelshindringer, > at give flest mulig producenter adgang til markedet, > at sikre størst mulig gennemsigtighed på markedet, > at skabe forudsætningerne for et harmoniseret system med generelle bestemmelser inden for byggebranchen. En byggevare er en vare, som fremstilles med henblik på at indgå varigt i byggeri, dvs. bygninger og anlægsarbejder Væsentlige krav Følgende krav gælder for CPD: 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 2. Brandsikring 3. Hygiejne, sundhed og miljø 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Beskyttelse mod støjgener 6. Energibesparelser og varmeisolering Bemærk: Det forudsættes, at alle varer er holdbare, således at de anførte krav opfyldes i løbet af en økonomisk rimelig levetid. 1 EFT L 40 af

7 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 2 Mandate Kommissionen har givet CEN, Comité Européen de Normalisation, navnlig TC 129, mandat til at udarbejde harmoniserede europæiske standarder (hen) for»bygningsglas«. Mandatet 2 dækker»planglas, profilglas og glasblokke«. Varegrupper Nærmere oplysninger om glasprodukter, dvs. varegrupper og undergrupper, der er omfattet af mandat M135, findes i tabel 1. Påtænkte anvendelser Dette er de funktioner, som varen hævdes at have, når den bringes på markedet. Disse funktioner vedrører de væsentlige krav, som beskrives i mandatet. Tabel 2 indeholder en samlet liste over væsentlige krav hentet fra mandat M135, der gælder for»bygningsglas«. Systemet for attestering af overensstemmelse»systemerne for attestering af overensstemmelse«i CPD indeholder de nærmere detaljer for de»notificerede organers«deltagelse i proceduren til påvisning af overensstemmelse. Afhængigt af den påtænkte endelige anvendelse af glasproduktet kan et andet»attesteringsniveau«finde anvendelse. Af de eksisterende»attesteringsniviauer«finder kun 1, 3 og 4 anvendelse på»bygningsglas«. I tabel 3 beskrives de»notificerede organers«deltagelse i henhold til mandat M135 om bygningsglas. I tabel 4 beskrives de»attesteringsniveauer«, som EF har mandateret for specifikke påtænkte anvendelser 3 under mandat M Notificerede organer GEPVP vil offentliggøre listen over»notificerede organer«, når disse godkendes. En producent kan vælge et»notificeret organ«fra en hvilken som helst medlemsstat. Producenten kan ligeledes vælge det antal»notificerede prøvelaboratorier«, de anvender, f.eks. et for hvert af de væsentlige krav. 3 Typer af standarder TC129 er i færd med at udarbejde forskellige typer af standarder. Der er tale om følgende: > supplerende standarder Der er tale om følgende to typer: 1) Supplerende standarder (varer), der omfatter følgende: produktdefinitioner produktegenskaber almindeligt accepterede værdier 2) Supplerende standarder (egenskaber), der omfatter følgende: almindeligt accepterede værdier beregningsmetoder metoder til afprøvning af produktegenskaber 2 Mandat M135 dateret Kommissionens beslutning 2000/245/EF af

8 Byggevaredirektivet Når disse standarder offentliggøres af CEN, vil de erstatte ALLE nationale standarder, der vedrører samme emne, og som er udarbejdet af CEN s medlemsorganisationer. > Harmoniserede europæiske standarder (hen) Disse standarder vil være OBLIGATORISKE, og glasprodukter, der bringes på markedet inden for EU, SKAL overholde dem. GEPVP vil offentliggøre en samlet liste over supplerende standarder og hen er, når disse er færdige. 4 Harmoniserede europæiske standarder Disse standarder betegnes også»del X: Erklæring om overensstemmelse/produktstandard«. hen en indeholder følgende: 1. Nærmere oplysninger om varens overensstemmelse med mandatet 2. Nærmere oplysninger om typeprøvning af produktet og dets egenskaber (ITT) 3. Nærmere oplysninger om producentens processtyring (FPC) 4. Bilag ZA - Bestemmelserne i EU s byggevaredirektiv Typeprøvning Typeprøvning (ITT) foretages af producenten ved»attesteringsniveau 4«og af et notificeret laboratorium ved»attesteringsniveau 1 eller 3«. Prøvningsmetoderne beskrives i de supplerende standarder. 8 Producentens processtyring Alle harmoniserede europæiske standarder indeholder et bilag A om producentens processtyring. Producenten skal sikre, at det system, der anvendes på produktionsanlægget, omfatter alle de relevante kriterier fra dette bilag. Der findes ikke blot oplysninger om kvalitetssystemet, men ligeledes bestemmelser for følgende: - Materialekontrol - Produktionskontrol - Produktkontrol Bilag ZA Et forslag til en harmoniseret europæisk standard skal indeholde et informativt bilag ZA, hvori man angiver, hvilke bestemmelser i standarden der danner grundlag for opfyldelsen af de væsentlige krav i byggevaredirektivet. Når Kommissionen godkender den foreslåede harmoniserede europæiske standard som en hen, henvises der til dette bilag i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Derved bliver bilag ZA normativt, dvs. det skal overholdes.

9 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 5 -mærkning Når varen bringes på markedet, skal den være forsynet med -mærke. Mærket kan anbringes på selve varen, på emballagen eller på dokumentationsmateriale, der medfølger ved leveringen. Varen skal ligeledes været ledsaget af et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om egenskaberne i henhold til de væsentlige krav i mandat M135. Hvis en givet egenskab ikke er nødvendig eller ikke angives, anvendes klassificeringen»npd«(no performance determined), dvs.»egenskaben ikke fastlagt«. I bilag ZA beskrives ligeledes, hvordan og hvor -mærket skal anvendes samt hvilke nærmere oplysninger, der skal vedlægges. GEPVP vil offentliggøre yderligere oplysninger, når EF har tænkt færdig.. Det skal bemærkes, at -mærkning betyder: > At varen opfylder alle bestemmelser i CPD (og alle andre gældende direktiver om -mærkning) > At varen er i overensstemmelse med de europæiske tekniske specifikationer og har gennemgået de relevante procedurer for Attestering af overensstemmelse > At varen er egnet til den anvendelse, den er bestemt til, i henhold til definitionen i artikel 2, stk. 1, i CPD -mærkning er ikke > En oprindelsesmærkning > Et kvalitetsmærke i traditionel forstand > Relateret til aspekter ud over de væsentlige krav (dvs. valgfrie egenskaber som farve og udseende) > En tilladelse til at anvende varen til alle bygværker i alle medlemsstater. -mærkningen kan foretages, så snart den pågældende hen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og er gennemført i en af medlemsstaterne. 9

10 Byggevaredirektivet 6 Eksempel Dette eksempel er baseret på klart kalk-soda-silikatfloatglas og viser forholdet mellem den harmoniserede europæiske standard, supplerende standarder (varer og egenskaber) og specifikke påtænkte anvendelser, f.eks.: termiske egenskaber, emissivitet. Eksempel Forholdet mellem hen og supplerende standarder HARMONISERET EUROPÆISK STANDARD Produkt- standard EN [omfatter bilag ZA] EGENSKABER Produktets overensstemmelse Produktdefinition og beskrivelsesstandarder Glasset er kalk-soda-silikat (analyse) Glasset er klart eller farvet (måling) Glasset er floatglas; tykkelse/dimensioner (måling) - Jumbo eller splitmål - Udskåret eller færdige størrelser (cut sizes) Almindeligt accepterede værdier, f.eks. tæthed, hårdhed, specifik varme osv. SUPPLERENDE STANDARD EN EN EN EN EN Overensstemmelse ved påtænkt anvendelse Målings/beregningsstandarder Lystransmittans/reflektans(måling) Solvarmetransmittans/reflektans (måling) Varmetransmittans (U-værdi) (beregning) EN 410 EN 410 EN 673 Standarder, der refereres til i eksemplet numre og titler STANDARDNUMMER STANDARDTYPE STANDARDTITEL EN 410 EN 572 EN Måling Supplerende " " hen Beregning Bygningsglas Bestemmelse af lys- og solvarmeegenskaber for glas Bygningsglas Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas Del 1: Definitioner og generelle fysiske og mekaniske egenskaber Del 2: Floatglas Del 8: Udskåret og færdige størrelser Del 9: Erklæring om overensstemmelse/produktstandard Bygningsglas Bestemmelse af varmetransmittans (U-værdi) Beregningsmetode

11 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 7 Ordliste»CEN«Comité Européen de Normalisation (Den Europæiske Standardiseringsorganisation). CEN repræsenterer alle de nationale standardiseringsorganer i EU og EFTA, f.eks. AFNOR, BSI, DIN, IBN, UNI, SNV osv. og handler på Europa-Kommissionens vegne ved udarbejdelsen af harmoniserede europæiske standarder i henhold til EF-mandater.»Harmoniserede standarder«europæiske standarder vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen. Disse udarbejdes gennem en åben og gennemsigtig procedure, der er baseret på enighed mellem alle de involverede parter.»supplerende standarder«europæiske standarder, der er vedtaget af CEN. Disse udarbejdes gennem en åben og gennemsigtig procedure, der er baseret på enighed mellem alle de involverede parter. De udarbejdes ikke i henhold til et EF-mandat.»Notificerede organer«organisationer, der beskæftiger sig med certificering og/eller inspektion og/eller afprøvning, og som en medlemsstat over for Europa-Kommissionen har notificeret som værende kompetent. Afprøvninger, inspektioner og certifikater, der er udarbejdet/udstedt af et»notificeret organ«, skal anerkendes og accepteres i alle EU s medlemsstater. 11»Typeprøvning«Produktet og dets egenskaber skal vurderes (i henhold til valideringsmetoden) med henblik på at kontrollere, hvorvidt de er i overensstemmelse med kravene. I stedet for at foretage en egentlig afprøvning kan man ved den typeprøvning anvende følgende: - almindeligt accepterede og/eller konventionelle og/eller standardiserede værdier, der nævnes i de relevante standarder eller i dokumenter, som der henvises til i de relevante standarder; - standardiserede beregningsmetoder og anerkendte beregningsmetoder, der nævnes i de relevante standarder eller i dokumenter, som der henvises til i de relevante standarder.

12 Byggevaredirektivet Tabel 1 Nærmere beskrivelse af produktgrupper og undergrupper som angivet i mandat M135 A - PLANT OG BØJET GLAS Enkeltglas eller lamineret, transparent, translucent, klart, farvet eller matteret glas leveret i rektangulære plane tavler i lagerstørrelser til endelig anvendelse i byggeri, eller fremstillet eller formet i størrelse: 1. BASISGLAS, f.eks.: > Kalk-soda-silikat glas (floatglas, poleret trådglas, maskintrukket glas, valset glas (ornamentglas), valset trådglas; > Borosilikatglas (floatglas, maskintrukket glas, valset glas, valset glas (ornament glas)); > Glaskeramik (drejet glas, valset glas (ornament glas)); 2. FORARBEJDET GLAS, (med egne typiske brudegenskaber) f.eks.: Termisk forstærket glas, keramisk forstærket glas, og lamineret glas lavet af f.eks. kalk-soda-silikatglas, borosilikatglas eller glaskeramik 3. SPECIAL- ELLER SIKKERHEDSGLAS f.eks.: > Termisk hærdet sikkerhedsglas, varmebehandlet (heat soak test) sikkerhedsglas, lamineret sikkerhedsglas > Specialglas lavet af lamineret sikkerhedsglas, f.eks. skudsikkert glas, eksplosionssikkert glas og sikringsglas > Specialglas til brug i glaspartier til brandsikring eller med indbyggede elektriske, varme- og/eller alarmsystemer 4. BELAGT GLAS, FOLIEBELAGT GLAS, EMALJERET GLAS, OVERFLADEBEHANDLET GLAS ELLER SPEJLGLAS 12 B - PROFILGLAS 5. PROFILGLAS Gennemsigtigt eller matteret, klart eller farvet kalk-soda-silikatglas med eller uden trådarmering fremstillet ved kontinuerlig støbning og valsning, formet til U-profil under produktionsprocessen. Leveres i lagerstørrelser for byggeri. C - TERMORUDER 6. TERMORUDER Termoruder bestående af mindst to glaslag, adskilt af et eller flere afstandsprofiler langs periferien, samlet på fabrik ved hjælp af forskellige kantforseglingsprocesser. Glaslagene er adskilt af et eller flere hermetisk forseglede rum bestående af tørret luft og/eller andre gasarter. Termoruder kan opbygges af et hvilket som helst af glastyperne under»varegruppe A«. Formen kan være rektangulær eller have andre former med lige og/eller buede kanter. Termoruder kan være plane eller bøjede. D - GLASBLOKKE 7. GLASBLOKKE Kvadratiske, rektangulære eller runde lufttætte, hule eller massive glasblokke lavet af kalk-soda-silikatglas. Anvendes til konstruktion af ikke-bærende vægge (glasblokke adskilt med mørtelfuger, der anvendes til aflukning, indendørs eller udendørs, til udfyldning i vægge og facader eller som rumdeling).

13 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Tabel 2 Samlet tabel over egenskaber hentet fra Mandat M135 Varegruppe/undergruppe A B C D V.K. EGENSKABER Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet i.a. 2 a) Brandmodstand X X X X X X N b) Påvirkning ved brand X X X X X X X c) Eksterne brandegenskaber X X X X X N (til tagdækning) 3 Hygiejne, sundhed og miljø i.a. 4 a) Brudsikkerhed/egenskaber ved slag X X X X X X N b) Modstandsdygtighed over X X X X X X X for slag/angreb 13 c) Mekanisk modstand X X X X X X X 5 Isolering mod direkte luftbåren støj X X X X X X X 6 a) Termiske egenskaber X X X X X X X b) Strålingsegenskaber X X X X X X X Signaturforklaring: Vk Væsentlige Krav i.a. Gælder ikke for glas X Kræves N Kræves ikke

14 Byggevaredirektivet Tabel 3 Producentens og det notificerede organs rolle under attesteringssystemer, der anvendes for bygningsglas i henhold til mandat M135 ATTESTERINGS- PRODUCENTENS ROLLE DET NOTIFICEREDE ORGANS ROLLE NIVEAU Producentens Type- Inspektion af Type- Første inspektion Løbende produktions- prøvning FPC-dok prøvning af produktions- overvågning styring (FPC) (ITT) (ITT) anlæg (FPC) 1 X X X X X 3 X X 4 X X 14 Tabel 4 Forholdet mellem påtænkt anvendelse og attesteringssystemet for glasprodukter under mandat M135 ATTESTERING- SYSTEM PÅTÆNKTE ANVENDELSER 1 Brandmodstand, skudsikkerhed, eksplosionssikkerhed 3 Påvirkning ved brand, ektern brandmæssig ydeevne, risici forbundet med»brugssikkerhed«, energibesparelse, begrænsning af støjgener 4 Øvrige anvendelser

15 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

16

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013 Alle priser skal angives i danske kr. ekskl. moms. Der skal afgives tilbud på samtlige de produkter og ydelser på tilbudslisten, hvor den estimerede indkøbte mængde er større end 0 på de(t) delområde(r),

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

GRUND- LÆGGENDE OM GLAS

GRUND- LÆGGENDE OM GLAS GRUND- LÆGGENDE OM GLAS Pilkington udviklede floatglasprocessen som i dag er verdensstandard for produktion af planglas Glas som byggemateriale Almindeligt planglas produceres af sand, soda og kalk med

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

FORCE-Dantest CERT. FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan. FORCE-Dantest CERT

FORCE-Dantest CERT. FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan. FORCE-Dantest CERT FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan 1 Samarbejde I FORCE Technology FORCE Institutternes Divisioner og regioner 2 kvalitetssystem F C S 0 0 1 C o r p o r a t e Q u a l i t y M a n u a l F

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Herudover beskrives de generelle regler for produktgodkendelse og deres betydning for sikring af produkternes og systemernes fremtidige kvalitet.

Herudover beskrives de generelle regler for produktgodkendelse og deres betydning for sikring af produkternes og systemernes fremtidige kvalitet. Godkendelser 41 4.0 Godkendelser Godkendelse og certificering af produkter og systemer har høj prioritet hos Uponor. Dette skal ses i sammenhæng med Uponors målsætning om at være en seriøs samarbejdspartner

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere