B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter"

Transkript

1 B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

2 Byggevaredirektivet

3 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat (GEPVP), sammenslutningen af planglasproducenter i Europa, fungerer som sekretariat for CEN/TC129 om bygningsglas på vegne af IBN (det nationale belgiske standardiseringsorgan). Sammenslutningens udvalg for markedskommunikation har på glasindustriens vegne udarbejdet et sæt sammenfattende dokumenter, der skal danne grundlag for vejledningen i -mærkning af bygningsglas. I disse dokumenter redegøres der for byggevaredirektivet og dettes betydning for glas- og byggebranchen. Gennem dette direktiv harmoniseres standarderne i alle Den Europæiske Unions medlemsstater. GEPVP vil udsende meddelelser, hvori man forklarer baggrunden for de kommende harmoniserede europæiske standarder (hen), samt en række referencedokumenter, der vil lette forståelsen af denne proces og de juridiske forpligtelser, der påhviler branchens virksomheder. Ud over det skriftlige materiale vil GEPVP lægge en udgave af resuméerne på Den Europæiske Unions 11 hovedsprog ud på Internettet. GEPVP ønsker både at forklare konsekvenserne af og parametrene for disse harmoniserede europæiske standarder og at hjælpe alle sektorer inden for glasindustrien med så let og så billigt som muligt at komme i gang med at anvende disse hen er. Ændringerne træder i kraft, når de første hen er offentliggøres. Den forventede dato for offentliggørelsen er medio GEPVP vil ajourføre den internetbaserede udgave efter behov for at sikre, at branchen holdes underrettet om, hvilke skridt der skal tages med henblik på -mærkning af glasprodukter til brug i bygværker. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Tlf.: Fax: eller se GEPVP s websted:

4 Byggevaredirektivet»Vejledning i -mærkning af bygningsglas«når vejledningen er færdig, vil man her kunne se, hvordan inden for bygge og anlæg. -mærket kan anvendes til bygningsglas til brug -mærket betyder, at: 1) Varen overholder den anførte harmoniserede varestandard. 2) Der er fri bevægelighed for de således mærkede varer på tværs af landegrænserne inden for EU. 3) Varer, der importeres fra tredjelande, skal ligeledes mærkes for at markere, at de overholder standarden. Men -mærkningen betyder imidlertid ikke umiddelbart, at varen kan anvendes. Anvendelsen af varer er omfattet af national lovgivning. Producenten bærer det fulde ansvar for attesteringen af, at varerne er i overensstemmelse med kravene i en teknisk specifikation. Selvom et notificeret organ deltager, også når det skal udstede et EFoverensstemmelsescertifikat, fritages producenten ikke for nogen af dennes forpligtelser. 4

5 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Del 1 OVERENSSTEMMELSE MED BYGGEVAREDIREKTIVET (CPD) Formålet med dette dokument er at forklare baggrunden for byggevaredirektivet Construction Production Directive, standardiseringsarbejdet, rammerne for de europæiske standarder samt overholdelsesmetoder. Rutediagrammet på bagsiden viser forholdet mellem CPD, mandat M135 om bygningsglas, de harmoniserede europæiske standarder (hen) og de supplerende standarder. Ved at følge rutediagrammet kan producenterne, når alle standarder inklusive hen erne er offentliggjort, arbejde hen imod overensstemmelse og i sidste ende -mærkning af deres varer. Selv før alle standarder er offentliggjort, vil rutediagrammet og dette dokument gøre det muligt at træffe beslutninger vedrørende produktgruppe, påtænkt anvendelse, systemet til attestering af overensstemmelseserklæring, typeprøvning (Initial Type Testing - ITT) og producentens processtyring (Factory Production Control - FPC). INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Baggrund 6 a. Den nye metode b. Byggevaredirektivet c. Væsentlige krav 2) Mandat 7 a. Varegrupper b. Påtænkte anvendelser c. Systemet for attestering af overensstemmelse d. Notificerede organer 5 3) Typer af standarder 7 a. Supplerende b. Harmoniserede europæiske standarder 4) Harmoniserede europæiske standarder 8 a. Typeprøvning (ITT) b. Producentens processtyring (FPC) c. Bilag ZA 5) -mærkning 9 6) Eksempel 10 7) Ordliste 11 Tabel 1 Nærmere beskrivelse af varegrupper og undergrupper i henhold til mandat M Tabel 2 Sammenfattende tabel over egenskaber i henhold til mandat M Tabel 3 Producentens og det notificerede organs rolle inden for attesteringssystemer, 14 der finder anvendelse for glasprodukter i henhold til mandat M135 Tabel 4 Forholdet mellem påtænkt anvendelse og attesteringssystemet for 14 glasprodukter under mandat M135 Rutediagram for -mærkning 16

6 Byggevaredirektivet 1 Baggrund Op til 1985 håndhævede medlemsstaterne deres egne tekniske specifikationer og overensstemmelseskontrol for industrielt fremstillede varer. Fra 1985 indførtes fælles tekniske krav til de enkelte varegrupper og overensstemmelsesprocedurer gennem EF-direktiver (den nye metode). Den nye metode som defineret af De Europæiske Fællesskaber (EF) er udtryk for en ny indfaldsvinkel til teknisk harmonisering: > I EF-direktiverne defineres de»væsentlige krav«, som varer skal overholde, når de markedsføres. > De europæiske standardiseringsorganer har til opgave at udarbejde de tilhørende tekniske specifikationer, der skal opfylde de væsentlige krav i direktiverne, således at overholdelsen af de tekniske specifikationer tages som udtryk for, at de væsentlige krav er overholdt. Sådanne specifikationer betegnes»harmoniserede standarder«. Byggevaredirektivet (CPD) Følgende gælder for byggevarer: Rådets direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (89/106/EØF) 1. Betegnes nu byggevaredirektivet (CPD). 6 Formålet med CPD er følgende: > at fjerne tekniske handelshindringer, > at give flest mulig producenter adgang til markedet, > at sikre størst mulig gennemsigtighed på markedet, > at skabe forudsætningerne for et harmoniseret system med generelle bestemmelser inden for byggebranchen. En byggevare er en vare, som fremstilles med henblik på at indgå varigt i byggeri, dvs. bygninger og anlægsarbejder Væsentlige krav Følgende krav gælder for CPD: 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 2. Brandsikring 3. Hygiejne, sundhed og miljø 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Beskyttelse mod støjgener 6. Energibesparelser og varmeisolering Bemærk: Det forudsættes, at alle varer er holdbare, således at de anførte krav opfyldes i løbet af en økonomisk rimelig levetid. 1 EFT L 40 af

7 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 2 Mandate Kommissionen har givet CEN, Comité Européen de Normalisation, navnlig TC 129, mandat til at udarbejde harmoniserede europæiske standarder (hen) for»bygningsglas«. Mandatet 2 dækker»planglas, profilglas og glasblokke«. Varegrupper Nærmere oplysninger om glasprodukter, dvs. varegrupper og undergrupper, der er omfattet af mandat M135, findes i tabel 1. Påtænkte anvendelser Dette er de funktioner, som varen hævdes at have, når den bringes på markedet. Disse funktioner vedrører de væsentlige krav, som beskrives i mandatet. Tabel 2 indeholder en samlet liste over væsentlige krav hentet fra mandat M135, der gælder for»bygningsglas«. Systemet for attestering af overensstemmelse»systemerne for attestering af overensstemmelse«i CPD indeholder de nærmere detaljer for de»notificerede organers«deltagelse i proceduren til påvisning af overensstemmelse. Afhængigt af den påtænkte endelige anvendelse af glasproduktet kan et andet»attesteringsniveau«finde anvendelse. Af de eksisterende»attesteringsniviauer«finder kun 1, 3 og 4 anvendelse på»bygningsglas«. I tabel 3 beskrives de»notificerede organers«deltagelse i henhold til mandat M135 om bygningsglas. I tabel 4 beskrives de»attesteringsniveauer«, som EF har mandateret for specifikke påtænkte anvendelser 3 under mandat M Notificerede organer GEPVP vil offentliggøre listen over»notificerede organer«, når disse godkendes. En producent kan vælge et»notificeret organ«fra en hvilken som helst medlemsstat. Producenten kan ligeledes vælge det antal»notificerede prøvelaboratorier«, de anvender, f.eks. et for hvert af de væsentlige krav. 3 Typer af standarder TC129 er i færd med at udarbejde forskellige typer af standarder. Der er tale om følgende: > supplerende standarder Der er tale om følgende to typer: 1) Supplerende standarder (varer), der omfatter følgende: produktdefinitioner produktegenskaber almindeligt accepterede værdier 2) Supplerende standarder (egenskaber), der omfatter følgende: almindeligt accepterede værdier beregningsmetoder metoder til afprøvning af produktegenskaber 2 Mandat M135 dateret Kommissionens beslutning 2000/245/EF af

8 Byggevaredirektivet Når disse standarder offentliggøres af CEN, vil de erstatte ALLE nationale standarder, der vedrører samme emne, og som er udarbejdet af CEN s medlemsorganisationer. > Harmoniserede europæiske standarder (hen) Disse standarder vil være OBLIGATORISKE, og glasprodukter, der bringes på markedet inden for EU, SKAL overholde dem. GEPVP vil offentliggøre en samlet liste over supplerende standarder og hen er, når disse er færdige. 4 Harmoniserede europæiske standarder Disse standarder betegnes også»del X: Erklæring om overensstemmelse/produktstandard«. hen en indeholder følgende: 1. Nærmere oplysninger om varens overensstemmelse med mandatet 2. Nærmere oplysninger om typeprøvning af produktet og dets egenskaber (ITT) 3. Nærmere oplysninger om producentens processtyring (FPC) 4. Bilag ZA - Bestemmelserne i EU s byggevaredirektiv Typeprøvning Typeprøvning (ITT) foretages af producenten ved»attesteringsniveau 4«og af et notificeret laboratorium ved»attesteringsniveau 1 eller 3«. Prøvningsmetoderne beskrives i de supplerende standarder. 8 Producentens processtyring Alle harmoniserede europæiske standarder indeholder et bilag A om producentens processtyring. Producenten skal sikre, at det system, der anvendes på produktionsanlægget, omfatter alle de relevante kriterier fra dette bilag. Der findes ikke blot oplysninger om kvalitetssystemet, men ligeledes bestemmelser for følgende: - Materialekontrol - Produktionskontrol - Produktkontrol Bilag ZA Et forslag til en harmoniseret europæisk standard skal indeholde et informativt bilag ZA, hvori man angiver, hvilke bestemmelser i standarden der danner grundlag for opfyldelsen af de væsentlige krav i byggevaredirektivet. Når Kommissionen godkender den foreslåede harmoniserede europæiske standard som en hen, henvises der til dette bilag i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Derved bliver bilag ZA normativt, dvs. det skal overholdes.

9 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 5 -mærkning Når varen bringes på markedet, skal den være forsynet med -mærke. Mærket kan anbringes på selve varen, på emballagen eller på dokumentationsmateriale, der medfølger ved leveringen. Varen skal ligeledes været ledsaget af et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om egenskaberne i henhold til de væsentlige krav i mandat M135. Hvis en givet egenskab ikke er nødvendig eller ikke angives, anvendes klassificeringen»npd«(no performance determined), dvs.»egenskaben ikke fastlagt«. I bilag ZA beskrives ligeledes, hvordan og hvor -mærket skal anvendes samt hvilke nærmere oplysninger, der skal vedlægges. GEPVP vil offentliggøre yderligere oplysninger, når EF har tænkt færdig.. Det skal bemærkes, at -mærkning betyder: > At varen opfylder alle bestemmelser i CPD (og alle andre gældende direktiver om -mærkning) > At varen er i overensstemmelse med de europæiske tekniske specifikationer og har gennemgået de relevante procedurer for Attestering af overensstemmelse > At varen er egnet til den anvendelse, den er bestemt til, i henhold til definitionen i artikel 2, stk. 1, i CPD -mærkning er ikke > En oprindelsesmærkning > Et kvalitetsmærke i traditionel forstand > Relateret til aspekter ud over de væsentlige krav (dvs. valgfrie egenskaber som farve og udseende) > En tilladelse til at anvende varen til alle bygværker i alle medlemsstater. -mærkningen kan foretages, så snart den pågældende hen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og er gennemført i en af medlemsstaterne. 9

10 Byggevaredirektivet 6 Eksempel Dette eksempel er baseret på klart kalk-soda-silikatfloatglas og viser forholdet mellem den harmoniserede europæiske standard, supplerende standarder (varer og egenskaber) og specifikke påtænkte anvendelser, f.eks.: termiske egenskaber, emissivitet. Eksempel Forholdet mellem hen og supplerende standarder HARMONISERET EUROPÆISK STANDARD Produkt- standard EN [omfatter bilag ZA] EGENSKABER Produktets overensstemmelse Produktdefinition og beskrivelsesstandarder Glasset er kalk-soda-silikat (analyse) Glasset er klart eller farvet (måling) Glasset er floatglas; tykkelse/dimensioner (måling) - Jumbo eller splitmål - Udskåret eller færdige størrelser (cut sizes) Almindeligt accepterede værdier, f.eks. tæthed, hårdhed, specifik varme osv. SUPPLERENDE STANDARD EN EN EN EN EN Overensstemmelse ved påtænkt anvendelse Målings/beregningsstandarder Lystransmittans/reflektans(måling) Solvarmetransmittans/reflektans (måling) Varmetransmittans (U-værdi) (beregning) EN 410 EN 410 EN 673 Standarder, der refereres til i eksemplet numre og titler STANDARDNUMMER STANDARDTYPE STANDARDTITEL EN 410 EN 572 EN Måling Supplerende " " hen Beregning Bygningsglas Bestemmelse af lys- og solvarmeegenskaber for glas Bygningsglas Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas Del 1: Definitioner og generelle fysiske og mekaniske egenskaber Del 2: Floatglas Del 8: Udskåret og færdige størrelser Del 9: Erklæring om overensstemmelse/produktstandard Bygningsglas Bestemmelse af varmetransmittans (U-værdi) Beregningsmetode

11 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter 7 Ordliste»CEN«Comité Européen de Normalisation (Den Europæiske Standardiseringsorganisation). CEN repræsenterer alle de nationale standardiseringsorganer i EU og EFTA, f.eks. AFNOR, BSI, DIN, IBN, UNI, SNV osv. og handler på Europa-Kommissionens vegne ved udarbejdelsen af harmoniserede europæiske standarder i henhold til EF-mandater.»Harmoniserede standarder«europæiske standarder vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen. Disse udarbejdes gennem en åben og gennemsigtig procedure, der er baseret på enighed mellem alle de involverede parter.»supplerende standarder«europæiske standarder, der er vedtaget af CEN. Disse udarbejdes gennem en åben og gennemsigtig procedure, der er baseret på enighed mellem alle de involverede parter. De udarbejdes ikke i henhold til et EF-mandat.»Notificerede organer«organisationer, der beskæftiger sig med certificering og/eller inspektion og/eller afprøvning, og som en medlemsstat over for Europa-Kommissionen har notificeret som værende kompetent. Afprøvninger, inspektioner og certifikater, der er udarbejdet/udstedt af et»notificeret organ«, skal anerkendes og accepteres i alle EU s medlemsstater. 11»Typeprøvning«Produktet og dets egenskaber skal vurderes (i henhold til valideringsmetoden) med henblik på at kontrollere, hvorvidt de er i overensstemmelse med kravene. I stedet for at foretage en egentlig afprøvning kan man ved den typeprøvning anvende følgende: - almindeligt accepterede og/eller konventionelle og/eller standardiserede værdier, der nævnes i de relevante standarder eller i dokumenter, som der henvises til i de relevante standarder; - standardiserede beregningsmetoder og anerkendte beregningsmetoder, der nævnes i de relevante standarder eller i dokumenter, som der henvises til i de relevante standarder.

12 Byggevaredirektivet Tabel 1 Nærmere beskrivelse af produktgrupper og undergrupper som angivet i mandat M135 A - PLANT OG BØJET GLAS Enkeltglas eller lamineret, transparent, translucent, klart, farvet eller matteret glas leveret i rektangulære plane tavler i lagerstørrelser til endelig anvendelse i byggeri, eller fremstillet eller formet i størrelse: 1. BASISGLAS, f.eks.: > Kalk-soda-silikat glas (floatglas, poleret trådglas, maskintrukket glas, valset glas (ornamentglas), valset trådglas; > Borosilikatglas (floatglas, maskintrukket glas, valset glas, valset glas (ornament glas)); > Glaskeramik (drejet glas, valset glas (ornament glas)); 2. FORARBEJDET GLAS, (med egne typiske brudegenskaber) f.eks.: Termisk forstærket glas, keramisk forstærket glas, og lamineret glas lavet af f.eks. kalk-soda-silikatglas, borosilikatglas eller glaskeramik 3. SPECIAL- ELLER SIKKERHEDSGLAS f.eks.: > Termisk hærdet sikkerhedsglas, varmebehandlet (heat soak test) sikkerhedsglas, lamineret sikkerhedsglas > Specialglas lavet af lamineret sikkerhedsglas, f.eks. skudsikkert glas, eksplosionssikkert glas og sikringsglas > Specialglas til brug i glaspartier til brandsikring eller med indbyggede elektriske, varme- og/eller alarmsystemer 4. BELAGT GLAS, FOLIEBELAGT GLAS, EMALJERET GLAS, OVERFLADEBEHANDLET GLAS ELLER SPEJLGLAS 12 B - PROFILGLAS 5. PROFILGLAS Gennemsigtigt eller matteret, klart eller farvet kalk-soda-silikatglas med eller uden trådarmering fremstillet ved kontinuerlig støbning og valsning, formet til U-profil under produktionsprocessen. Leveres i lagerstørrelser for byggeri. C - TERMORUDER 6. TERMORUDER Termoruder bestående af mindst to glaslag, adskilt af et eller flere afstandsprofiler langs periferien, samlet på fabrik ved hjælp af forskellige kantforseglingsprocesser. Glaslagene er adskilt af et eller flere hermetisk forseglede rum bestående af tørret luft og/eller andre gasarter. Termoruder kan opbygges af et hvilket som helst af glastyperne under»varegruppe A«. Formen kan være rektangulær eller have andre former med lige og/eller buede kanter. Termoruder kan være plane eller bøjede. D - GLASBLOKKE 7. GLASBLOKKE Kvadratiske, rektangulære eller runde lufttætte, hule eller massive glasblokke lavet af kalk-soda-silikatglas. Anvendes til konstruktion af ikke-bærende vægge (glasblokke adskilt med mørtelfuger, der anvendes til aflukning, indendørs eller udendørs, til udfyldning i vægge og facader eller som rumdeling).

13 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Tabel 2 Samlet tabel over egenskaber hentet fra Mandat M135 Varegruppe/undergruppe A B C D V.K. EGENSKABER Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet i.a. 2 a) Brandmodstand X X X X X X N b) Påvirkning ved brand X X X X X X X c) Eksterne brandegenskaber X X X X X N (til tagdækning) 3 Hygiejne, sundhed og miljø i.a. 4 a) Brudsikkerhed/egenskaber ved slag X X X X X X N b) Modstandsdygtighed over X X X X X X X for slag/angreb 13 c) Mekanisk modstand X X X X X X X 5 Isolering mod direkte luftbåren støj X X X X X X X 6 a) Termiske egenskaber X X X X X X X b) Strålingsegenskaber X X X X X X X Signaturforklaring: Vk Væsentlige Krav i.a. Gælder ikke for glas X Kræves N Kræves ikke

14 Byggevaredirektivet Tabel 3 Producentens og det notificerede organs rolle under attesteringssystemer, der anvendes for bygningsglas i henhold til mandat M135 ATTESTERINGS- PRODUCENTENS ROLLE DET NOTIFICEREDE ORGANS ROLLE NIVEAU Producentens Type- Inspektion af Type- Første inspektion Løbende produktions- prøvning FPC-dok prøvning af produktions- overvågning styring (FPC) (ITT) (ITT) anlæg (FPC) 1 X X X X X 3 X X 4 X X 14 Tabel 4 Forholdet mellem påtænkt anvendelse og attesteringssystemet for glasprodukter under mandat M135 ATTESTERING- SYSTEM PÅTÆNKTE ANVENDELSER 1 Brandmodstand, skudsikkerhed, eksplosionssikkerhed 3 Påvirkning ved brand, ektern brandmæssig ydeevne, risici forbundet med»brugssikkerhed«, energibesparelse, begrænsning af støjgener 4 Øvrige anvendelser

15 En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

16

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere