BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GX35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GX35"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GX35

2 Side 2

3 Tak fordi De købte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX35. Alle oplysninger i denne bog er baseret på de produktinformationer, der forelå på tidspunktet for trykningen. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig ret til ændringer uden varsel og uden forpligtelser. Ingen del af denne betjeningsvejledning må gengives uden skriftlig tilladelse. Betjeningsvejledningen bør betragtes, som en del af motoren og bør følge denne ved salg. Læs denne betjeningsvejledning grundigt. Læg specielt mærke til oplysninger der følger disse overskrifter; ADVARSEL: Stor risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionen ikke følges. BEMÆRK: Mulighed for personskade eller skader på maskinen, hvis instruktionen ikke følges. NOTE: Indikerer at udstyr og egendele kan beskadiges, hvis instruktionen ikke følges. OBS: Nyttige informationer. Hvis der opstår problemer eller De har spørgsmål vedrørende motoren, bedes De kontakte Deres autoriserede Honda forhandler. ADVARSEL: Honda's motor er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når den bruges i henhold til vejledningen og til formålet. Læs og forstå denne betjeningsvejledning, inden motoren tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader eller skader på motoren. Side 3

4 1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL: FOR SIKKER DRIFT:- Honda's motorer er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når de bruges i henhold til vejledningen og til formålet. Læs og forstå betjeningsvejledningen, inden motoren tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader eller skader på motoren. Start aldrig motoren uden den er monteret på en maskine. Motoren er designet til at give en sikker og pålidelig ydelse, når den er monteret på en maskine. Inden anvendelse af motoren, læs og forstå denne betjeningsvejledning, som giver detaljerede råd, sammen med betjeningsvejledningen på selve maskinen, om anvendelsen. Udfør altid "Forberedelser inden start" (se side 7), inden motoren startes. De kan derved undgå mulige beskadigelser af motoren. For at mindske risikoen for brand, sørg for god ventilation, placer motoren mindst 1 mtr. fra bygninger og andet udstyr under drift. Undlad at stille brandbare genstande tæt opad motoren. Børn og kæledyr bør holdes væk fra motoren, når den er i drift, der er mulighed for personskader fra de varme motordele og fra de roterende dele, som motoren trækker. Lær hvordan De hurtigt stopper motoren og forstå brugen af alle betjeningsgreb. Giv aldrig nogen lov til at bruge motoren uden korrekt instruktion. Undlad at anbringe brandbare genstande, som benzin, tændstikker m.v. tæt ved motoren, når den er i drift. Side 4

5 1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL: FOR AT SIKRE RISIKOFRI DRIFT - Påfyld altid benzin på et sted med god ventilation og altid med motoren stoppet. Benzin er meget brandfarlig og kan under særlige omstændigheder eksplodere. Undgå at overfylde benzintanken. Der bør ikke være benzin i påfyldningsstudsen. Kontroller, at tankdækslet er monteret korrekt efter påfyldningen. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt og benzindampe skal være væk, inden motoren startes. Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares. Udstødningsgas indeholder giftig kulilte. Undgå indånding af udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i lukkede rum uden ventilation. Undlad at placere brandbare genstande på motoren, når den er i drift, da det vil udgøre risiko for brand. Lydpotten bliver under drift meget varm og forbliver varm et stykke tid efter, at motoren er stoppet. Pas på ikke at berøre lydpotten, mens den er varm. For at undgå forbrændinger og for at mindske brandfaren, lad altid motoren køle af, inden den transporteres eller stilles til opbevaring. Side 5

6 1. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER PLACERING AF SIKKERHEDSMÆRKAT Denne mærkat advarer Dem imod en potentiel risiko, der kan forvolde alvorlige personskader og skader på motoren. Læs betjeningsvejledningen grundigt inden brug. Side 6

7 2. FORBEREDELSER INDEN START 1. MOTOROLIE BEMÆRK: Drift med motoren uden tilstrækkelig olie på, kan resultere i alvorlige skader på motoren. Kontroller kun motorolien med motoren stoppet på en plan, vandret flade. 1. Skru olieproppen/pinden ud og kontroller olieniveauet. 2. Hvis olieniveauet er lavt, fyldes op til kanten af oliepåfyldningshullet med den anbefalede olie. Påfyld motorolien langsomt for at undgå spild, da indholdet af motorolie er meget lille. For hver 10 timers drift, skal motorolien kontrolleres og der skal påfyldes olie op til kanten af påfyldningshullet, hvis motoren anvendes til kontinuerlig drift i længere tid end 10 timer. Anvend Honda motorolie eller tilsvarende en førsteklasses motorolie, der svarer til kravene for API klassifikationen SG eller SF. Motorolier klassificeret, som SG eller SF har dette angivet på dunken. SAE 10W - 30 kan anbefales til brug ved alle temperaturer. BEMÆRK: Brug af ikke selvrensende og 2-takt motorolie vil forkorte motoren levetid. Anbefalet temperatur for drift af motoren er fra 15 C til + 40 C. Side 7

8 2. FORBEREDELSER INDEN START 2. LUFTFILTER BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren af de urenheder, der suges ind i den. Tag luftfilterdækslet af og kontroller, om luftfiltret er snavset eller tilstoppet (se side 18). Side 8

9 2. FORBEREDELSER INDEN START 3. BENZIN Anvend frisk, ren blyfri automobilbenzin oktan 92, (blyfri benzin anbefales, da det vil minimere dannelsen af koks i forbrændingskammeret). Brug aldrig olieblandet eller uren benzin. Undgå snavs, støv og vand i benzintanken. ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Påfyld kun benzin med motoren stoppet og på et sted med god ventilation. Rygning og brug af åben ild skal undgås, hvor motoren bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares. Undgå overfyldning af benzintanken (der bør ikke være benzin i påfyldningsstudsen). Kontroller, at tankdækslet er korrekt monteret efter påfyldningen. Pas på ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan bryde i brand. Hvis der spildes benzin, skal området være helt tørt, inden motoren startes. Undgå gentagen og længere tids kontakt med benzin og undgå indånding af benzindampe. BENZIN BØR OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. TANKINDHOLD: 0,65 ltr. Side 9

10 2. FORBEREDELSER INDEN START BENZIN INDEHOLDENDE KARBURATORSPRIT Hvis De beslutter at anvende benzin, der indeholder sprit, skal De forvisse Dem, om at oktantallet for alkoholen er mindst lige så højt, som det er foreskrevet af Honda. Der findes to typer karburatorsprit, ætylalkohol og metanol. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 10% ætylalkohol. Anvend aldrig en benzin/spritblanding, der ikke samtidigt indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der indeholder mere end 5% metanol, selvom det indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstof. OBS: Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens trækkraft, der skyldes brug af benzin med sprit, er ikke dækket af garantien. Honda kan ikke anbefale anvendelse af benzin indeholdende sprit, da virkningen af dette ikke er fuldt ud belyst endnu. Inden køb af benzin fra en tankstation, De ikke er kendt med, bør De forsøge at finde ud af, om benzinen indeholder sprit, og hvis den indeholder sprit, da hvilken art og mængde. Hvis De under drift med benzin indeholdende sprit, eller benzin, der muligvis indeholder sprit, bemærker nogen uregelmæssigheder, skift straks til benzin der ikke indeholder sprit. 4. EFTERSPÆNDING AF BOLTE OG MØTRIKKER Kontroller om der er løse bolte og møtrikker på motoren. Spænd bolte og møtrikker korrekt og sikkert, om nødvendigt. Side 10

11 3. START AF MOTOREN 1. Drej stopkontakten hen i kørestillingen (placeret på maskinen, som motoren trækker). 2. Luk chokeren. OBS: Anvend aldrig chokeren, hvis motoren er varm eller luftens temperatur er høj. Side 11

12 3. START AF MOTOREN 3. Pump nogle gange på håndpumpen indtil, der løber benzin gennem den gennemsigtige returslange. 4. Træk i håndtaget til rekylstarteren, indtil De mærker modstand og træk derefter hurtigt til. BEMÆRK: Undgå at håndtaget til rekylstarteren farer tilbage. Før det langsomt tilbage med hånden, for at undgå skader på rekylstarteren. OBS: Træk altid i håndtaget for rekylstarteren med et hurtig træk, gnisten på tændrøret kan svigte, hvis trækket i håndtaget ikke sker hurtigt nok, hvilket kan resultere i, at motoren ikke starter. Side 12

13 3. START AF MOTOREN ANVENDELSE AF MOTOREN I STOR HØJDE Ved anvendelse af motoren i stor højde, vil benzin/luftblandingen blive alt for fed. Ydelsen fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges. Anvendelse i stor højde kan tillades, når der udføres en modifikation på karburatoren. Hvis De altid skal anvende motoren i højder over mtr. over havets overflade, bør Deres autoriserede Honda forhandler udføre denne modifikation. Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5% for hver 300 mtr. højden øges. Ydelsen vil dog være større end uden eventuel modifikation. BEMÆRK: Drift med motoren i lavere højde end hvad den er indstillet til, vil resultere i mindsket ydelse, overophedning og eventuelt kraftige skader på motoren, grundet en for mager benzin/luftblanding. Side 13

14 4. ANVENDELSE AF MOTOREN 1. Åben gradvist chokeren. Lad motoren varme op indtil den har en jævn motorgang. 2. Indstil gasreguleringen til den ønskede hastighed (placeret på maskinen, som motoren trækker). Side 14

15 5. STOP AF MOTOREN For at stoppe motoren i et nødstilfælde, drej tændingskontakten over på stop. Ved normal drift, følg nedenstående procedure: 1. Indstil gasreguleringen til tomgang (placeret på maskinen, som motoren trækker). 2. Drej tændingskontakten over på stop (placeret på maskinen, som motoren trækker). Side 15

16 6. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: Stop motoren, før nogen form for vedligeholdelse udføres. For at undgå uventet start af motoren, sæt stopkontakten på stop. Motoren bør have udført service af Deres autoriserede Honda forhandler, medmindre De har det rigtige værktøj, servicedata og den nødvendige mekaniske kunnen. BEMÆRK: Anvend kun originale Honda reservedele til vedligeholdelse og reparation. Brug af ikke originale reservedele kan beskadige motoren. Periodiske eftersyn og justeringer af Honda motoren er vigtige, hvis den maksimale ydelse fra motoren skal bibeholdes. Regelmæssig vedligeholdelse vil ligeledes sikre motoren en lang levetid. Nødvendige serviceintervaller og vedligeholdelseskrav er beskrevet nederst på siden. SERVICESKEMA HYPPIGHED (3) Regelmæssig vedligeholdelse udføres ved hver angiven måned eller driftstime afhængig af, hvad der kommer først. Side 16 Efter første måned eller 10 timer Hver 3. måned eller hver 25 timer Hver 6. måned eller hver 50 timer Daglig Motorolie Kontrol Skift Luftfilter Kontrol Rengør (1) Tændrør Kontrol/justér Udskift Hvert år eller 100 timer Gnistfanger Rengør (ekstra udstyr) Kølefinner Kontrol Bolte og møtrikker Kontrol (Spænd om nødvendig) Koblingsbakker Kontrol (2) Tomgangshastighed Kontrol/justér (2) Ventilspillerum Kontrol/justér (2) Forbrændingskammer Rengør Efter hver 300 timer (2) Benzinfilter Rengør Benzintank Rengør Benzinslange Kontrol Hvert 2. år (Udskift om nødvendigt) (2) Olieslange Kontrol Hvert 2. år (Udskift om nødvendigt) (2) OBS: (1) Renses oftere ved brug under støvede forhold. (2) Bør foretages af Deres autoriserede Honda forhandler, medmindre De har det rigtige værktøj og mekanisk kunnen. Se Honda's værkstedshåndbog. (3) Ved professionel anvendelse, anvend timer i drift for at sikre korrekte intervaller for vedligeholdelse. Hvert 2. år eller 300 timer

17 6. VEDLIGEHOLDELSE 1. OLIESKIFT Olieaftapning bør foretages, mens motoren stadig er varm, for at sikre hurtig og fuldstændig tømning. 1. Kontroller at tankdækslet er korrekt monteret. 2. Skru olieprop/pinden ud og aftap motorolien i en passende beholder ved at vippe motoren over mod påfyldningshullet. 3. Påfyld med den anbefalede motorolie (se side 7), og kontroller olieniveauet. OLIE INDHOLD: 0,08 ltr. 4. Monter olieprop/pinden. Hvis der er spildt olie, skal De forvisse Dem om, at det bliver tørret op. Vask Deres hænder med vand og sæbe straks efter at have arbejdet med motorolien. OBS: Skil Dem af med den brugte motorolie på en miljømæssig forsvarlig måde. De kan eventuelt hælde motorolien tilbage i en beholder, der kan lukkes og aflevere den hos Deres lokale benzinforhandler. Undlad at smide beholderen væk sammen med Deres almindelige affald eller at hælde olien ud på jorden. Side 17

18 6. VEDLIGEHOLDELSE 2. VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFILTER Et snavset luftfilter vil hindre luften i at komme ind i karburatoren. For at modvirke karburatorfejl, rens luftfiltret jævnligt. Rens filtret oftere, hvis motoren bruges i meget støvede områder. ADVARSEL: Anvend aldrig benzin eller en brandfarlig rensevæske til rengøring af luftfiltret. Det kan resultere i brand og eksplosion. BEMÆRK: Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren fra urenheder, der suges ind i motoren. 1. Luk chokeren. 2. Tag luftfilterdækslet af, ved at trykke de to låsetappe øverste på luftfilterdækslet sammen og hægte det af de nederste tappe. 3. Tag luftfiltret ud fra luftfilterhuset. Vask luftfiltret i en ikke brandfarlig rensevæske og lad det tørre godt. 4. Dyp luftfiltret i ren motorolie og tryk det overskydende ud af filtret. 5. Monter luftfiltret. 6. Monter luftfilterdækslet ved at hægte det i de nederste tappe og trykke dækslet ind for oven til de øverste tappe låser. Side 18

19 6. VEDLIGEHOLDELSE 3. VEDLIGEHOLDELSE AF TÆNDRØR ANBEFALET TÆNDRØR: CMR5H (NGK) BEMÆRK: Anvend aldrig tændrør med forkert glødetal. For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden på tændrøret være korrekt, og tændrøret fri for koksaflejringer. 1. Skru den 5 mm. unbrakobolt, der holder topdækslet, løs og tag topdækslet af. Træk aldrig i håndtaget for rekylstarteren og start aldrig motoren, mens topdækslet er afmonteret. Der er roterende og varme motordele under topdækslet. Side 19

20 6. VEDLIGEHOLDELSE 2. Fjern snavs og urenheder omkring tændrøret. 3. Tag tændrørshætten af og brug en tændrørsnøgle til at afmontere tændrøret med. ADVARSEL: Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være meget varm. Pas på ikke at berøre lydpotten. 4. Undersøg tændrøret. Smid det væk, hvis porcelænet er krakeleret eller revnet. Hvis tændrøret kan bruges igen, renses det med en stålbørste. 5. Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger. Justér elektrodeafstanden ved at bøje sideelektroden. AFSTANDEN BØR VÆRE: 0,6 ~ 0,7 mm. Side 20

21 6. VEDLIGEHOLDELSE 6. Kontroller at pakningen på tændrøret er god stand og skru tændrøret i med hånden, for at undgå at skrue det skævt i gevindet. 7. Efter at have sat tændrøret i med hånden, spændes det med tændrørsnøglen, for at tætne pakningen. OBS: Når et nyt tændrør monteres, skal det spændes 1/2 omgang yderligere for at tætne pakningen. Et tidligere anvendt tændrør spændes kun 1/8 ~ 1/4 omgang for at tætne pakningen. 8. Monter tændrørshætten. 9. Monter topdækslet og spænd den 5 mm. unbrakobolt fast. BEMÆRK: Tændrøret skal spændes godt, et tændrør, der ikke er spændt ordentligt, kan blive meget varmt og muligvis beskadige motoren. Side 21

22 6. VEDLIGEHOLDELSE 4. RENGØRING AF GNISTFANGER (ekstra udstyr) ADVARSEL: Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være meget varm. Lad lydpotten køle af inden De fortsætter. BEMÆRK: Gnistfangeren skal rengøres for hver 100 timers drift for at bibeholde sin effektivitet. 1. Skru den 5 mm. unbrakobolt, der holder topdækslet, løs og tag topdækslet af (se side 19). 2. Skru de tre 4 x 6 mm. skruer, der holder gnistfangeren, ud og fjern gnistfangeren fra lydpotten. Side 22

23 6. VEDLIGEHOLDELSE 3. Anvend en stålbørste til at fjerne koksaflejringer på gnistfangerens net. Pas på ikke at beskadige nettet på gnistfangeren. Gnistfangeren skal være fri for revner og huller. Hvis gnistfangeren er beskadiget eller meget snavset, bør den udskiftes af Deres autoriserede Honda forhandler. Side 23

24 6. VEDLIGEHOLDELSE 5. VEDLIGEHOLDELSE AF BENZINFILTRET ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undgå rygning, åben ild og gnister på stedet, hvor De arbejder med benzinen. 1. Kontroller at olieproppen/pinden er korrekt monteret. 2. Skru tankdækslet af og aftap benzinen ved at vippe motoren over mod påfyldningsstudsen. 3. Træk forsigtigt benzinfiltret ud af benzintanken. 4. Kontroller benzinfiltret for snavs. Hvis det er beskidt, vask det forsigtigt i en ikke brandfarlig rensevæske. Hvis benzinfiltret er meget beskidt, bør det udskiftes. 5. Skub benzinfiltret tilbage i benzintanken og spænd tankdækslet fast. Side 24

25 6. VEDLIGEHOLDELSE 6. RENGØRING AF BENZINTANKEN ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undgå rygning, åben ild og gnister på stedet, hvor De arbejder med benzinen. 1. Kontroller at olieproppen/pinden er korrekt monteret. 2. Skru tankdækslet af og aftap benzinen ved at vippe motoren over mod påfyldningsstudsen. 3. Træk forsigtigt benzinfiltret ud af benzintanken. 4. Fjern vand og snavs fra benzintanken ved at skylle den indvendigt med en ikke brandfarlig rensevæske. 5. Skub benzinfiltret tilbage i benzintanken og spænd tankdækslet fast. Side 25

26 6. VEDLIGEHOLDELSE 7. KONTROL AF MOTORENS KØLEFINNER Kontroller kølefinnerne i gennem åbningerne i topdækslet. Hvis kølefinnerne er lukkede af græs, kviste og støv, bør De kontakte Deres autoriserede Honda forhandler for rengøring. Side 26

27 7. TRANSPORT/OPBEVARING ADVARSEL: Når motoren skal transporteres, skal tankdækslet lukkes korrekt, så der ikke spildes benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antænde. Inden motoren stilles til opbevaring i en længere periode; 1. Forvis Dem om, at stedet hvor motoren skal opbevares er fri for støv og fugtighed. 2. Aftap benzinen. ADVARSEL: Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undgå rygning, gnister og åben ild på stedet. a. Kontroller at olieproppen/pinden er korrekt monteret. b. Tag tankdækslet af og aftap benzinen i en passende beholder ved at vippe motoren over mod påfyldningsstudsen. c. Tryk nogle gange på håndpumpen indtil al benzinen i returslangen er løbet tilbage i benzintanken. d. Vip igen motoren over mod påfyldningsstudsen og aftap den sidste benzin fra benzintanken. e. Sæt tankdækslet korrekt fast efter aftapningen. Side 27

28 7. TRANSPORT/OPBEVARING 3. Skift motorolien (se side 17). 4. Rengør luftfiltret (se side 18). 5. Skru den 5 mm. unbrakobolt, der holder topdækslet, løs og tag topdækslet af (se side 19). 6. Tag tændrøret ud (se side 20). 7. Kom nogle dråber ren motorolie ind i cylinderen. 8. Monter topdækslet midlertidigt. 9. Træk nogle gange i håndtaget til rekylstarteren for at fordele olien. 10. Tag topdækslet af og monter tændrøret. 11. Monter topdækslet og spænd den 5 mm. unbrakobolt fast. 12. Træk langsomt i håndtaget til rekylstarteren indtil der mærkes modstand. 13. Dæk motoren til, som beskyttelse mod rust. Side 28

29 8. FEJLFINDINGSSKEMA HVIS DET ER VANSKELIGT AT STARTE MOTOREN: I visse tilfælde, kan det være vanskeligt at genstarte en varm motor straks efter den er stoppet, fordi benzinblandingen i cylinderen bliver for fed. I sådanne tilfælde, udfør nedenstående procedure punkt 1-4 for at løse problemet. 1. Skub stopkontakten på maskinen hen på stop. 2. Åben chokeren. 3. Hold gashåndtaget trykket ind (fuldgas). 4. Træk i håndtaget for rekylstarteren 3 ~ 5 gange. BEMÆRK: Forvis Dem om, at stopkontakten er i stopstilling. Hvis proceduren udføres, mens stopkontakten er i kørestillingen, kan maskinen, som motoren trækker, pludselig begynde at arbejde, hvis motoren starter, hvilket kan forårsage alvorlige personskader. Start motoren ifølge proceduren, som er beskrevet i afsnittet START AF MOTOREN. Start motoren med chokeren åben. MOTOREN KAN IKKE STARTE: 1. Er tændingskontakten på maskinen i kørestillingen? 2. Er der benzin i benzintanken? 3. Kommer der benzin til karburatoren? Kontroller ved at pumpe på håndpumpen nogle gange. 4. Er tændrøret i orden? 5. Hvis motoren stadig ikke kan starte, bringes den til Deres autoriserede Honda forhandler. Side 29

30 9. TEKNISKE DATA Dimensioner Type Modelkode Længde Bredde Højde Vægt GX35 SJ GCACM 198 mm. 234 mm. 240 mm. 3,35 kg. MOTOR: Type 4-takt topventilet, encylindret, overliggende knastaksel Slagvolumen 35,8 cm³. Boring x slaglængde 39 x 30 mm. Maks. ydelse 1,6 hk (1,2 kw)/7.000 omdr./min. Maks. drejn.moment 1,9 Nm/5.000 omdr./min. Maks. omdrejninger omdr./min. Benzinforbrug 265 gr./hk (360 gr./kw) Kølesystem Luftkølet Tændingssystem Elektronisk Udgangsakslens Mod uret omløbsretning Tankindhold 0,65 ltr. Motorolie indhold 0,08 ltr. Motorolie SF eller SG; SAE 10W - 30 Tændrør CMR6H (NGK) OBS: Specifikationerne kan variere efter type og kan ændres uden forudgående varsel. Side 30

31 Side 31

32 GX35 32Z0Z600 EU DK 02/04 skn IMPORTØR TIMA PRODUCTS A/S TÅRNFALKEVEJ 16 POSTBOKS HVIDOVRE TELEFON TELEFAX Side 32

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GC135 - GC160

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GC135 - GC160 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GC135 - GC160 Side 3 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af HONDA benzinmotorer GC135 - GC160.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GX100 STAMPERMOTOR

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GX100 STAMPERMOTOR BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GX100 STAMPERMOTOR Side 2 Tak fordi De valgte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af HONDA benzinmotor GX100, beregnet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GXV160

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GXV160 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GXV160 Side 2 Tak fordi De købte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GXV160. Alle oplysninger

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GC135E GC160E

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GC135E GC160E ( BETJENINGSVEJLEDNING HONDA BENZINMOTOR GC135E GC160E Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 Tak fordi du købte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Centrifugalpumpe Honda WB20XT Honda WB30XT Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4 TAKT HÆKKEKLIPPER HHH25D HHH25S

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4 TAKT HÆKKEKLIPPER HHH25D HHH25S BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4 TAKT HÆKKEKLIPPER HHH25D HHH25S Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4 TAKT LØVBLÆSER HHB25

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4 TAKT LØVBLÆSER HHB25 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4 TAKT LØVBLÆSER HHB25 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4-TAKT HONDA SPLIT-SKAFT BUSKRYDDER

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4-TAKT HONDA SPLIT-SKAFT BUSKRYDDER Læs og forstå denne betjeningsvejledning inden anvendelse af motorenheden BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4-TAKT HONDA SPLIT-SKAFT BUSKRYDDER UMC425E UMC435E Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GCV160A GCV190A. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

BETJENINGSVEJLEDNING GCV160A GCV190A. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. BETJENINGSVEJLEDNING GCV160A GCV190A Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 STARTHÅNDTAG (Visse typer) TANKDÆKSEL BENZINTANK LUFTFILTER PLACERING AF KONTROLGREB OLIEPIND/ PROP MOTORNUMMER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WX10

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WX10 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WX10 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4-TAKT GRÆSTRIMMER/BUSKRYDDER UMR435T

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4-TAKT GRÆSTRIMMER/BUSKRYDDER UMR435T Læs og forstå denne betjeningsvejledning inden anvendelse af græstrimmeren/buskrydderen BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 4-TAKT GRÆSTRIMMER/BUSKRYDDER UMR435T Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FG110

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FG110 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FG110 Side 2 INDLEDNING Tillykke med Deres valg af en Honda FG110 havefræser. Vi er overbeviste om, at De vil blive tilfreds med Deres køb af en af de bedste havefræsere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda havefræser FG201

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda havefræser FG201 BETJENINGSVEJLEDNING Honda havefræser FG201 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4. Sikkerhedsregler... 5. Advarselsmærkater... 9. De vigtigste dele...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRS536C SDE

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRS536C SDE BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRS536C SDE Side 2 INDLEDNING Tak fordi du har købt en Honda plæneklipper. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda plæneklipper

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C HYEA - HRX537C HZEA

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C HYEA - HRX537C HZEA BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C HYEA - HRX537C HZEA Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak fordi du har købt en Honda plæneklipper. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SNESLYNGE HS550E

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SNESLYNGE HS550E BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SNESLYNGE HS550E Side 2 INDLEDNING Tak fordi du har købt en Honda sneslynge. Vi ønsker at hjælpe dig til at få det bedste resultat med din nye sneslynge og at anvendelsen bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WX15

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WX15 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WX15 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FJ500

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FJ500 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FJ500 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 1 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WMP20XE

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WMP20XE BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WMP20XE Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tillykke med valget af din nye Honda vandpumpe. Vi er overbevist om, at du bliver tilfreds

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WH15X WH20X. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WH15X WH20X. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WH15X WH20X Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din motor. Følg altid de retningslinjer, din lokale Texas Power Line forhandler giver med hensyn til Texa

Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din motor. Følg altid de retningslinjer, din lokale Texas Power Line forhandler giver med hensyn til Texa Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din motor. Følg altid de retningslinjer, din lokale Texas Power Line forhandler giver med hensyn til Texas Power Line. Stop altid din motor før opfyldning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GX25

BETJENINGSVEJLEDNING GX25 BETJENINGSVEJLEDNING GX25 Side 2 INDLEDNING Tak for, at du har købt en Honda motor. Vi vil gerne hjælpe dig med at få det optimale ud af din nye motor og at betjene den sikkert. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

INDLEDNING DANSK SIKKERHEDSOVERSKRIFTER INDHOLD HRS536C4 VKEA PLÆNEKLIPPER. BETJENINGSVEJLEDNING (Oversættelse af den originale)

INDLEDNING DANSK SIKKERHEDSOVERSKRIFTER INDHOLD HRS536C4 VKEA PLÆNEKLIPPER. BETJENINGSVEJLEDNING (Oversættelse af den originale) INDLEDNING Tak for at du har købt en Honda plæneklipper! Betjeningsvejledningen dækker brugen og vedligeholdelsen af Honda HRS536C5 VKEA plæneklipper. Vi ønsker at hjælpe dig til at få det bedste resultat

Læs mere

Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: , , &

Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: , , & Brugsanvisning Overskrift Jordbor, benzindrevet Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:90 28 403, 90 28 779, 90 28 780 & 90 28 781 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C VYEA

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C VYEA BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C VYEA Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak fordi du har købt en Honda plæneklipper. Denne betjeningsvejledning omhandler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SNESLYNGE HSS760

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SNESLYNGE HSS760 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SNESLYNGE HSS760 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle

Læs mere

Jordbor Benzindrevet

Jordbor Benzindrevet Brugsanvisning Varenr.: 9053180, 9028779,780,781,782 Jordbor Benzindrevet Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk JORDBOR Model: GD490 Varenummer: 9053180, 9028779,780,781,782

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRD536 - HRH536

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRD536 - HRH536 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRD536 - HRH536 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER... 4. INDLEDNING... 8. Beskrivelse af modelkoder, der anvendes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA "TRASH" - VANDPUMPER WT20X WT30X WT40X

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA TRASH - VANDPUMPER WT20X WT30X WT40X BETJENINGSVEJLEDNING HONDA "TRASH" - VANDPUMPER WT20X WT30X WT40X Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER... 5. SIKKERHEDSMÆRKATER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C VKEA

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C VKEA BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX537C VKEA Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak fordi du har købt en Honda plæneklipper. Denne betjeningsvejledning omhandler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF2.3DH

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF2.3DH BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF2.3DH Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak fordi du købte en Honda påhængsmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WB20XT WB30XT

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WB20XT WB30XT BETJENINGSVEJLEDNING HONDA VANDPUMPE WB20XT WB30XT Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FF500

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FF500 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER FF500 Side 2 Tak fordi du købte en Honda havefræser. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda havefræser FF500. Alle oplysninger i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GX240 GX270 GX340 GX390. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

BETJENINGSVEJLEDNING GX240 GX270 GX340 GX390. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. BETJENINGSVEJLEDNING GX240 GX270 GX340 GX390 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak for, at du har købt en Honda motor. Vi vil gerne hjælpe dig med at få det optimale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER F220

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER F220 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA HAVEFRÆSER F220 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 Tak fordi du købte en Honda havefræser. Betjeningsvejledningen omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GRÆSTRIMMER OG BUSKRYDDER UMK425E1 - UMK435E1 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER... 5. SIKKERHEDSMÆRKATER... 9. IDENTIFIKATION AF MODEL... 9.

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GXH50

BETJENINGSVEJLEDNING GXH50 BETJENINGSVEJLEDNING GXH50 Side 2 INDLEDNING Tak for, at du har købt en Honda motor. Vi vil gerne hjælpe dig med at få det optimale ud af din nye motor og at betjene den sikkert. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF5A BF4.5B

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF5A BF4.5B BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF5A BF4.5B Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak fordi du købte en Honda påhængsmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA TRANSPORTER HP500

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA TRANSPORTER HP500 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA TRANSPORTER HP500 Tak fordi De købte en HONDA transporter. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af HONDA HPSOO transporter. Alle oplysninger i denne

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

MODEL: AG-HA-950 GENERATOR MANUAL LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGFT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES.

MODEL: AG-HA-950 GENERATOR MANUAL LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGFT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES. MODEL: AG-HA-950 GENERATOR MANUAL LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGFT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES. I SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst denne vejledning igennem. 2. Advarsel! Udstødningsgasserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GXV340 GXV390

BETJENINGSVEJLEDNING GXV340 GXV390 BETJENINGSVEJLEDNING GXV340 GXV390 Side 2 INDLEDNING Tak for, at du har købt en Honda motor. Vi vil gerne hjælpe dig med at få det optimale ud af din nye motor og at betjene den sikkert. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Honda Motor Europe Ltd. BETJENINGSVEJLEDNING Generator EM2300

Honda Motor Europe Ltd. BETJENINGSVEJLEDNING Generator EM2300 Honda Motor Europe Ltd. BETJENINGSVEJLEDNING Generator EM2300 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BETJENINGSVEJLEDNING Tak for at du har købt en Honda generator. Denne betjeningsvejledning dækker betjening og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SSES FORLÆNGER. for HONDA MOTORENHED UMC425E - UMC435E. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SSES FORLÆNGER. for HONDA MOTORENHED UMC425E - UMC435E. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. BETJENINGSVEJLEDNING HONDA SSES FORLÆNGER for HONDA MOTORENHED UMC425E - UMC435E Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 VIGTIGE INFORMATIONER Hvis du ikke har betjeningsvejledning for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 2-HJULSTRAKTOR F510 - F560

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 2-HJULSTRAKTOR F510 - F560 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA 2-HJULSTRAKTOR F510 - F560 Side 2 Tak fordi De købte en HONDA 2-hjulstraktor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af HONDA 2-hjulstraktorer F510 -

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX426C - HRX476C

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX426C - HRX476C BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER HRX426C - HRX476C Side 2 INDLEDNING... 4. Modelkoder, der anvendes i betjeningsvejledningen... 4. ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER... 5. BESKRIVELSE... 8. Udpakning...

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 043 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052524 2-takts benzindrevet pælehammer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Pælehammer - Varenr. 9052524 Beskrivelse: Benzindrevet pælehammer,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9029026 Tågesprayer 41,5 CC Rygbåret Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tågesprayer - Varenr. 9029026 Beskrivelse: 41,5 CC, rygbåret

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GENERATOR EM4500CXS EM5500CXS

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GENERATOR EM4500CXS EM5500CXS BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GENERATOR EM4500CXS EM5500CXS Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel.

Specifikationer, beskrivelse og illustrativt materiale i denne manual er standard. Alle illustrationer kan ændres uden varsel. Buskrydder 43 cm 3 Varenummer 9042896 Instruktion: Denne manual er lavet for at sikre maskinen bruges korrekt. Før maskinen tages i brug bedes hele manualen læses godt igennem. Specifikationer, beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF4A BF5D BF6A. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF4A BF5D BF6A. Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PÅHÆNGSMOTOR BF4A BF5D BF6A Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 INDLEDNING Tak fordi du købte en Honda påhængsmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Bruger manual Model Nr.: JA1040OD

Bruger manual Model Nr.: JA1040OD Spildolietønde Bruger manual Model Nr.: JA1040OD 1 Sikkerhed, advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Ved brug af værktøj, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at mindske risikoen for personskade

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GENERATOR. EU70is

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GENERATOR. EU70is BETJENINGSVEJLEDNING HONDA GENERATOR EU70is Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere