Det gående menneske Homo ambulans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gående menneske Homo ambulans"

Transkript

1 Det gående menneske Homo ambulans

2

3 Kurt Jørgensen Det gående menneske Homo ambulans København 2013

4 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 Sats og tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Omslag: Donald Jensen, Unisats ApS ISBN Omslagsillustration: S. Carlsöö: How man moves. Kinesiological studies and methods. London, Heinemann Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Det gående menneske er udgivet med støtte fra VELUX FONDEN VELUX FONDENs støtte er ydet under fondens fundatsbestemmelse, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene.

5 Indholdsfortegnelse Forord Indledning kapitel 1 Menneskets gangarter kapitel 2 Den oprette gangs naturhistorie og evolution og det moderne menneskes (Homo sapiens) kolonisering af jorden kapitel 3 Gangens fysiologi og biomekanik kapitel 4 Forskellige tiders fodgængere kapitel 5 Gang og arbejde kapitel 6 Gang og idræt kapitel 7 Gang som sundhedsfremme Efterskrift

6 Det gående menneske Homo ambulans Litteraturfortegnelse og forslag til videre læsning ordnet efter kapitler Udvalgte vandreruter i Danmark og Sydsverige Ordliste og navneregister

7 Forord Denne bog handler om forskellige sider af menneskets gang. Herunder gangens udviklingshistorie på det afrikanske kontinent og gangen som en forudsætning for menneskets kolonisering af jorden. Videre behandles gangens fysiologi og biomekanik, dvs. hvorledes centralnervesystemet styrer gangen, og kroppens muskler udvikler den nødvendige kraft og energi under forskellige ydre omstændigheder. På den baggrund vil den sundhedsmæssige effekt af gang blive diskuteret: Hvor langt, hvor tit og hvor hurtigt skal man gå for at opnå en positiv helbredsmæssig virkning, og i hvilket omfang kan gang hos ældre dæmpe den aldersrelaterede nedgang i fysiske og psykiske kapaciteter og derved bidrage til livslangt at bevare livsduelighed og uafhængighed? Bogen indeholder også kapitler om gangens rolle i arbejdslivet og idrætten. Endelig behandles de kulturhistoriske aspekter af gangen som transportform. Det er håbet, at bogen kan være en nyttig håndbog og lærebog inden for bevægelsesfagene på universiteter og professionshøjskoler, f.eks. for de studerende, der uddanner sig til idrætslærere, fysio-, ergo- og psykomotoriske terapeuter, samt til udøverne af disse professioner inden for forebyggelse og rehabilitering. Lærere og elever på de studieretninger inden for de gymnasiale uddannelser, hvor biologi og idræt indgår, kan forhåbentlig finde støtte og inspiration i bogen. Bogen henvender sig også til de mange mennesker, der har genopdaget og genoptaget gangen, og som har interesse i at få udbygget deres viden om de forskellige aspekter af menneskets gang. For at tilgodese alle de potentielle læsere har jeg fundet det nødvendigt at udarbejde en ordliste, der dækker betydningen af anvendte fagtermer. De termer, der er forklaret i denne ordliste, er i teksten markeret med fed skrift samt tegnet, som det ses ovenfor. Af stor betydning for arbejdet med bogen har været en måneds stipendium til ophold på San Cataldo-klosteret og spændende diskussioner med fysiolog og professor Bengt Saltin, Københavns Universitet, anatom og læge, 7

8 Det gående menneske Homo ambulans dr.med. Finn Bojsen-Møller, historiker, mag.art. Hans Christian Bjerg, leder af Forsvarets Arkiver, kulturantropolog og universitetslektor, mag.art. Ida Nicolaisen, seniorforsker ved NIAS, Københavns Universitet, og militærhistoriker, major Jesper Gram-Andersen fra Livgardens Historiske Samling. Min kone, biolog, cand.scient. Lone Boesen har været en værdifuld samtalepartner undervejs. For eventuelle fejl og mangler bærer forfatteren naturligvis det fulde ansvar. Forskningsbibliotekar Henriette Arnoldus, Institut for Idræt og Ernæring, KU, har været en god og hjælpsom sparringspartner undervejs. Sekretær Allis Jepsen, Institut for Idræt og Ernæring, KU, og it-medarbejder Otto Almind, SCIENCE IT, KU, har ydet stor teknisk bistand. Alle takkes de varmt. Sidst, men ikke mindst takkes Institut for Idræt og Ernæring, KU, for at stille faciliteter og ressourcer til rådighed for arbejdet, og VELUX FON- DEN for økonomisk støtte til udgivelsen. København, den 22. juni Kurt Jørgensen 8

9 Indledning En Fodgænger er et Menneske, der næsten uafhængig af Veirlig og Næringsmidler, flere Dage i træk tilbagelægger 5-7 Mile i Døgnet og selv bærer, hvad han vil have med. En Ven af Naturen, med åben Sands for alt Skjønt, Mærkværdigt, eller Pudsigt; der er fordomsfri nok til ikke at fordre, at Alle skulle tænke som han og; fuldeligen overbevist om, at man alle Vegne og af enhver kan og bør lære noget. En Saadan foretrækker ganske vist at gaae for ethvert andet Befordringsmiddel; han er aldrig gnaven, krybende eller frastødende; falsk Undseelse er ham fremmed; han er munter og tilfreds, i det mindste så længe Fodreisen varer. (Hindenburg 1836) I dette citat udtrykker Hindenburg for godt 170 år siden i Kortfattet Haandbog for Fodgængere et Forsøg, hvad en fodgænger er, og hvilke egenskaber han måtte forventes at besidde. En beskrivelse, som nok må anses for noget ekskluderende. På den tid i romantikken og guldalderen var naturen i fokus, og tidens filosoffer, kunstnere og studenter søgte til fods ud af byerne, ud af deres studerekamre og atelierer for at skildre naturen og for at blive inspireret og søge Eventyr på Fodrejsen (Hostrup 1848). Siden Hindenburgs beskrivelse blev lavet, har der været perioder, hvor gang ikke har været så moderne ; man benyttede og benytter mindre krævende transportformer som f.eks. cykler, biler og kollektiv trafik, ikke mindst på grund af stigende urbanisering og lange transportveje mellem hjem og arbejde. Det kommer fint til udtryk i en sangstrofe fra Poul Henningsens Danmarksfilm fra 1935: det er gammeldags at gå, cykle er moderne. I løbet af de seneste årtier har antallet af fodgængere i ilandene været stigende som en reaktion på fedmeepidemier og trusler om livsstilssygdomme relateret til fysisk inaktivitet og manglende motion. I hverdagen er fodgængeri med og uden stave atter kommet i fokus i byrummets grønne lunger parkerne og byskovene og naturligvis i skovene og i det åbne land; og 9

10 Det gående menneske Homo ambulans hvem ved, måske i de kommende terapihaver. Ikke mindst appellerer gangaktiviteter til mange ældre. Regioner og kommuner anlægger attraktive gangruter, eksempelvis som en del af brandingen af de nye administrative strukturer, f.eks. Nordsøruten i Region Nordjylland i samarbejde med Nordsø-regioner i Tyskland, Holland, England, Norge og Sverige. Et andet eksempel er Rudersdalruten i Rudersdal Kommune i Nordsjælland, der også signalerer en sammenbinding af de to fusionerede kommuner Birkerød og Søllerød. Ligeledes har politikerne på Københavns Rådhus i 2011 udformet en fodgængerstrategi for at få byens borgere til at gå mere. Den normale gang og gangart er underkastet store, individuelle forskelle, som er betinget af både biologiske og psykologiske forskelligheder, og man kan f.eks. ofte kende en person blot på lyden af dennes skridt. Politiet og anklagemyndigheden tager helt aktuelt videobaserede ganganalyser i brug som bevismateriale ved domstolene. Men der kan også påvises betydelige forskelle i gangmønstret hos det enkelte individ på forskellige tidspunkter, ligesom et menneskes gang vil ændre sig igennem et livsløb. Gangarten er en vigtig del af kropssproget, som kommer til udtryk såvel bevidst som ubevidst. Om forskellene i gangen vidner de følgende udtryk for gangarter: f.eks. beslutsom, slæbende og stoltserende gang. Disse forhold vil også blive berørt undervejs. Den tobenede eller bipedale oprejste gang er karakteristisk for mennesket og for enkelte aber, og den er også blevet brugt af et antal uddøde menneskelignende og abelignende former. Palæontologer og antropologer anslår, at de første menneskelignende aber rejste sig og begyndte at gå bipedalt for 5-10 millioner år siden. Den udvikling, der begyndte i Afrika, skal formentlig tolkes som en tilpasning til livet på sletter eller savanner, som opstod i kølvandet på visse geologiske hændelser og deraf følgende klimatiske forandringer, og som bevirkede, at skovene var på tilbagetog. For at få de mest basale livsbehov dækket ved at samle planter, rødder, insekter og vand var det et grundkrav at kunne bevæge sig langt omkring på en energieffektiv måde. Bipedalismen frigjorde armene til andre formål, og det var naturligvis også en fordel, at øjnene kunne løftes højere over jordniveau, således at mulige farer kunne spottes. Den tids menneskelignende dyreformer bevægede sig rigtig meget ved gang, ligesom det moderne menneske (Homo sapiens) har gjort det de sidste år og sta- 10

11 Indledning dig gør det, især i mange udviklingslande. I det 20. århundrede udviklede mennesket i den industrialiserede del af verden sig til fortrinsvist at blive en Homo sedens et siddende menneske. Noget tyder imidlertid på, at den trend inden for de sidste år langsomt er vendt, når man ser, hvor mange gående og løbende mennesker der efterhånden befolker landet både i og uden for byerne. For mange mennesker er det blevet klart, at det både er rart og sundhedsmæssigt fornuftigt atter at blive et gående menneske en HOMO AMBULANS. At gangen for mennesket er en urgammel, basal og vigtig aktivitet, afspejler sig også i sproget, hvor verbet at gå og dets afledte former hører til blandt de mest anvendte, der hyppigt bruges i overførte og metaforiske betydninger. Det ses i den efterfølgende tekst, som tillige illustrerer en del af de sider af gangen, som bogen kommer ind på. En GÅ-historie Lone skal ud at GÅ en tur på 6 km i omegnen af byen. Inden hun går op på loftet og henter sit tøj, går hun også hen efter sin skridttæller og pulsur i skrivebordsskuffen. Hun går skridttællerens brugsanvisning efter, således at den bliver korrekt indstillet, og der tjekkes, om pulsuret nu også går. Lone klæder sig på og går ud af døren. Snart passerer hun en kilometersten og noterer tidspunktet på sit ur. Vejen går forbi kirken, hvis klokker netop ringer solen op. Nu begynder vejen at gå op ad bakke, og hun mærker, at pulsslagene og antallet af åndedrag bliver hyppigere. Pludselig går det op for hende, at snørebåndet på den ene sko er gået op, og hun standser for at få det bundet. Det var dejligt, at fornemmelsen af løs sko om foden nu er gået over, tænker hun og kommer atter op i tempo. Mens hun går, nyder hun lyden af fuglestemmer og synet af floraen i grøftekanten. Lone er botaniker og bemærker, at der ikke er så mange arter af planter, som der var, dengang hun for en snes år siden studerede, og det går hende noget på. Pludselig ser hun den sjældne Pomerans-Høgeurt, men synes ikke, det går an at plukke den. Der er fart på; nu har hun snart tilbagelagt 2 km, og der er gået 20 min. Hun ser på pulsuret, som viser, at hjertet slår 120 slag i minuttet. Ikke så dårligt, tænker hun, det går bestemt an. Hun regner 11

12 Det gående menneske Homo ambulans sig hurtigt frem til, at hendes arbejdsbelastning ligger på % af det maksimale, at konditionen i øvrigt er o.k., og glæder sig over, at det går fremad med den fysiske form. Hun traver ufortrødent videre og nyder, at solen kommer lidt højere på himlen, selvom det bevirker, at hun sveder noget mere. Der er nu gået en time, og der er ca. seks minutter til, at hun er hjemme igen. Hun spekulerer på, hvordan de fysiologiske resultater fra morgenens gåtur kan bruges i biologiundervisningen i gymnasiets nye studieretning, hvor idræt og fysik også indgår. Så, nu er turen overstået. Hun aflæser skridtmåleren og ser, at hun har tilbagelagt skridt på de 6 km, og at hun har forbrændt 1260 kj eller 300 kcal mere, end hvis hun i stedet havde sovet længe. Det svarer til et tab på godt 40 g fra fedtdepoterne. Inden Lone går i bad, går hun lidt på hænder for også at træne arm- og skuldermuskler. I badet tænker Lone på, om der mon går noget godt i biografen i aften. Da hun senere går ud af døren, møder hun naboen, som hun fortæller om turen. Han synes, at det var godt gået: Gå væk, hvor er det vildt. Det, gå-historien ikke viser, er, at at gå har et rekordstort antal op imod et halvt hundrede synonymer, som sigter imod gangens stil, intensitet, formål og de omstændigheder, under hvilke der gås. 12

13 kapitel 1 Menneskets gangarter Menneskets gang kan variere inden for ret vide grænser, og der kan skelnes mellem normal gang og patologisk eller sygelig gang. Normal gang Det raske menneskes gang er meget individuel, og den er hos den enkelte tillige ofte præget af hans eller hendes sindstilstand og stemningsleje. Et menneske kan f.eks. udvise en målbevidst og energisk gang, en tøvende gang, en slæbende gang og en stoltserende gang, alt efter hvordan de føler sig til mode. Gangen bliver derfor et virksomt udtryksmiddel, som er en vigtig del af kropssproget og dermed af kommunikationen, og som tages i brug, f.eks. når skuespillere eller operasangere på scenen skal gestalte forskellige personer og stemninger, og når personer bevidst eller ubevidst fører sig frem på en determineret måde. Det havde allerede den romerske digter Ovid for 2000 år siden blik for. Det bevidner følgende citat fra hans bog Ars amandi, på dansk Elskovskunsten (i nudansk oversættelse af den klassiske filolog Otto Steen Due 2006), nærmere betegnet i den del, der er adresseret til kvinderne: Alle de ting skal I flittigt studere! For dem har I gavn af. Som for eksempel en fin og yndig kvindelig gang. Det er en ting man ikke skal undervurdere! Den vækker sym- eller antipati også hos fremmede mænd. Én kan bare det der med hoften og kan lade briser flagre med tøj at gå selvbevidst på sine ben, én kan blot ile af sted som en rødmosset Umbrermadamme der med gevaldige skridt skrævende stolprer af sted. 13

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere