Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik"

Transkript

1 Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik

2

3 Indhold Forord... s Fremtidens udfordringer... s Vores overordnede ambitioner... s Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle... s. 13 b. Samarbejde og partnerskaber... s. 16 c. Livsfaser og kultur- og fritidslivet.... s. 18 d. Kompetencegivende miljøer.... s. 21

4 Forord Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, spændt følger handlingen i en film eller provokeres af et kunstværk. Vi mærker det, når vi bevæger os i naturen eller fordyber os i en bog. Og vi mærker det, når vi er sammen med familie og venner i den lokale forening. Med det for øje tager kultur- og fritidspolitikken afsæt i byrådets vision, og sætter fokus på det, vi vil. Af visionen fremgår det: ( ) at vi vil arbejde for en kommune, hvor der er engagement og lyst til at bidrage, hvor vi understøtter en borgerkultur med plads til den enkelte og helheden, og hvor nytænkning og iværksætteri trives. 4 Kultur- og fritidslivet er om noget det område, hvor vi har de bedste forudsætninger for at indfri visionens målsætninger. Et særligt kendetegn ved kultur- og fritidslivet er nemlig, at det opstår på baggrund

5 af lyst, engagement og frivillighed. Kultur- og fritidslivet er med andre ord summen af det, du og jeg, din nabo og alle andre gør den til. I forvejen er vi her i kommunen beriget med et varieret kultur- og fritidsliv. Specielt fordi engagerede borgere og dygtige fagfolk har skabt interessante, vedkommende og gode kultur- og fritidsaktiviteter. Med kultur- og fritidspolitikken udpeger byrådet en retning for den udvikling, vi ønsker at understøtte. Politikken er derfor ikke udtømmende, men indeholder de væsentligste udviklingsområder, som byrådet har prioriteret at arbejde med på kulturog fritidsområdet. I den sammenhæng skal kultur- og fritidspolitikken først og fremmest ses som en invitation fra byrådet til alle interessenter i og uden for - Holbæk Kommune. En invitation til at vi i fællesskab omsætter politikken til handling ved at videreudvikle kultur- og fritidslivet i de enkelte lokalsamfund og i kommunen som helhed. Ide- og vidensdeling i forbindelse med politikudviklingen har primært foregået på temadage, workshops, og i arbejdsgrupper. Det har været glædeligt at opleve, hvordan borgere, organisationer, erhvervsliv og kommunale medarbejdere med stort engagement har brugt tid på at dele ud af deres erfaringer, viden og ideer. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til formuleringen af denne politik. Emrah Tuncer Formand for Udvalget for kultur og fritid 5

6 1. Fremtidens udfordringer 6 I Holbæk Kommune har vi i dag et mangfoldigt og varieret kultur- og fritidsliv. Det der kendetegner kultur- og fritidslivet er et rigt udvalg af idræts- og foreningstilbud, der viser sig i teaterlivet, musikskolen, aftenskoletilbud, gallerier, et aktivt bymuseum. En del af disse foreninger anvender lokaler på kulturkasernen, der er et andet særligt kendetegn for Holbæk Kommune. Det er vores afsæt, men det er vigtigt, at vi holder os for øje, at kultur- og fritidslivet udspiller sig i en foranderlig verden. Samfundsudviklingen har betydet, at borgere har anderledes krav og forventninger til kultur- og fritidslivet end for bare år siden. Selvorganiserede fritidsaktiviteter Den travle børnefamilie efterspørger øget fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud. Der er en ny generation af unge, som er mindre trofaste over for de traditionelle fællesskaber og foreninger. De tiltrækkes i stedet for af aktiviteter, der er mere impulsivt og løst organiseret. Og en ny gruppe af ressourcestærke ældre efterspørger kultur- og fritidsaktiviteter i et hidtil uset omfang. Det betyder ikke, at organiserede foreninger mister betydning de vil forsat være de væsentligste aktører. Men både organisationerne og kommunen skal indstille sig på, at selvorganiserede aktiviteter i stigende grad appellerer til alle aldersgrupper. Hjørnesten for dannelse og formidling af viden Den teknologiske udvikling har gjort adgangen til viden og information enorm. Det giver fantastiske nye muligheder, men det betyder samtidig, at vi i stigende grad har brug for redskaber, der hjælper os med at sortere og forholde os kritisk til viden. Her spiller biblioteket, museet, teateret, kunstudstillingen og andre kulturinstitutioner en vigtig rolle. Den folkeoplysende voksenundervis-

7 ning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er vigtigt at fremhæve i relation til dannelse og viden. Ikke mindst aftenskolen spiller en vigtig rolle i at udvikle borgeres evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og blive aktive og engagerede samfundsborgere. Derfor er det vigtigt, at alle aktører på kultur- og fritidsområdet arbejder intenst med at levere relevante og vedkommende tilbud. Dette arbejde er allerede godt i gang, og kulturinstitutionerne og det folkeoplysende arbejde vil stadig være hjørnesten for dannelse og formidling af viden. Men vi har fortsat brug for at have fokus på, at de traditionelle aktører gør sig synlige, indgår i samarbejder med andre aktører og inddrager borgerne. Med andre ord skal kulturinstitutionerne bringe sig selv i spil også i sammenhænge, hvor vi normalt ikke ser dem. og fritidsområdet. Det betyder, at vi må prioritere. Hvis der skal være plads til faglig kvalitet og udviklingsinitiativer, må vi vælge noget til og dermed noget fra. Men det betyder også, at vi gennem samarbejde, partnerskaber og bedre udnyttelse af faciliteter skal sikre, at vi skaber gode tilbud og muligheder for kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune. Og vi skal udnytte tværkommunale samarbejdsaftaler på fx teater- og museumsområdet. Prioritering nødvendig En presset økonomi, er den største udfordring, vi står overfor på kultur- 7

8 2. Vores overordnede ambitioner 8 Kultur- og fritidspolitikken understøtter nærhed og gode muligheder for aktiviteter lokalt. Samtidig sættes der fokus på, at kommunen har tilbud af høj faglig kvalitet. Borgerne skal være med! Vi skelner her mellem: Kultur for... det vil sige kultur- og fritidstilbud, hvor borgerne er tilskuere, og hvor fokus er på selve produktet eller oplevelsen. Det kan fx. være en kunstudstilling eller en koncert. og Kultur med... det vil sige tilbud, der åbner op for deltagelse, og hvor fokus er på relationer og mødet mellem mennesker. Det er fx. når borgere dyrker idræt i den lokale klub. I dag støtter vi aktiviteter af alle typer, men tyngden af de ressourcer, kommunen bruger på tilbud, bruges til kultur med. Sådan ønsker vi, at det fortsat skal være. I Holbæk Kommune skal borgerne være med. I forhold til kultur for er der behov for, at vi sætter fokus på Holbæks særlige styrker. Fremadrettet vil vi satse på en afgrænset indsats på kultur for, så vi kan bibeholde og udvikle et højt fagligt niveau. Og vi vil prioritere de indsatser, hvor kultur for understøtter kultur med. Kultur for betyder også, at vi vil fremme et inkluderede kultur- og fritidsliv, der skaber muligheder for og åbner sig for børn og voksne i udsatte situationer En ny fortælling om Holbæk Kommune Kultur spiller en særlig rolle for identitet og sammenhængskraft. For den enkelte er kulturtilbud i stigende grad det, der giver livet mening og værdi. Og for fællesskabet er kulturelle oplevelser det kit, der binder kommunen sammen både lokalt og på tværs af by og lokalsamfund.

9 Kulturen har derfor et stort potentiale i forhold til fortællingen om, hvad det vil sige at leve og bo i netop vores kommune. I Holbæk Kommune har vi brug for at skabe en ny fælles fortælling. Vi skal fortælle, om og være stolte af, de forcer og potentialer, vi har. Og vi skal turde prioritere de indsatser, der enten gør eller kan gøre Holbæk stærk både indadtil og udadtil. I den fortælling, vil det ofte være Holbæk by, der er kommunens naturlige centrum, som byen i dag er det for fx. teater, musik og elitesport. Udvikling af satningsområder I andre sammenhænge vil centre af høj faglig kvalitet ligge i andre lokalområder. Samtidskunst af høj international kvalitet behøver fx. ikke nødvendigvis at ligge i en større by. Det er Sølyst, der ligger i Jyderup, et godt eksempel på. Det væsentlige er ikke, om et godt kulturtilbud geografisk er placeret det ene eller andet sted. Det afgørende er, at vi udnytter de enkelte lokalområders potentialer og muligheder, og drager nytte af de fordele, vi har af at arbejde og udvikle i fællesskab. Vi ønsker således at samle og fokusere den faglige indsats på kultur- og fritidsområdet. Byrådet vil derfor indlede en proces, hvor vi vil identificere og udvikle få satningsområder, hvor udvalgte institutioner skal fungere som drivkraft for hele kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune. Fremover vil færre kulturinstitutioner modtage støtte. Til gengæld vil nye satningsområder med fornyet styrke kunne skabe et stærkt fagligt fundament, der sætter Holbæk Kommune på landkortet både lokalt og nationalt. Fortsat fokus på den lokale forening Når det er fortalt, vil vi dog ikke glemme, at det, der betyder noget >> 9

10 10

11 for mange borgere i Holbæk Kommune, er de lokale fællesskaber og livet i den lokale forening. I Holbæk har vi altid været ekstraordinær ordinære var en af de opsigtsvækkende udtalelser fra den konference, der indledte arbejdet med kultur- og fritidspolitikken. Det beskriver et af Holbæks kendetegn, nemlig et fokus på hverdagslivet, på livet i foreningerne og rammerne omkring det. Breddeidrætten og dens positive indvirkning på både folkesundheden og udvikling af fællesskaber er her et vigtigt udgangspunkt for kulturog fritidspolitikken. Byrådet vil derfor fortsat prioritere basisdriften i de enkelte lokalområder. Vi vil gøre brug af naturens potentialer Endelig er et centralt omdrejningspunkt for den historie, vi vil skabe for Holbæk Kommune, at vi udnytter kommunens geografiske placering og sætter fokus på kommunens naturgivne muligheder. Det gælder fx. is- og morænelandskabet på Midtsjælland, Åmosen, Fælleden og ikke mindst Holbæk fjord. Disse områder indeholder hver især fine potentialer, som vi fremadrettet vil udnytte mere aktivt i udvikling af et kultur- og fritidsliv. I den sammenhæng vil vi gennem generel naturvejledning fremme borgernes kendskab til naturen, naturvidenskab og dens muligheder. Med disse overordnede ambitioner som drivkraft og med fremtidens udfordringer in mente har byrådet udvalgt fire udviklingsområder, der udfoldes i de følgende afsnit. 11

12 Udviklingsområder På de følgende sider vil politikkens fire udviklingsområder og de mål, der knytter sig til udviklingsområderne blive beskrevet. Udviklingsområderne konkretiseres gennem en udviklingsplan, der revideres årligt. Visionen: Det, vi vil: Udvikle en kommune, hvor engagerede borgere og virksomheder har lyst til at bidrage. Udvikle en borgerkultur, som giver plads til den enkelte og til helheden. Udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætter A. Kulturmuligheder for og med alle B. Partnerskaber og samarbejde C. Livsfaser og kultur- og fritidstilbud E. Kompetencegivende miljøer Udviklingsplan 12

13 A. Kulturmuligheder for og med alle Alle borgere i Holbæk Kommune skal have mulighed for at deltage i og skabe alsidige kultur- og fritidstilbud. Det gælder både i forhold til udbuddet af tilbud, og måden hvorpå tilbud organiseres og integreres i hverdagen. Mål A1: Kulturinstitutioner skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere. Vi vil derfor fortsat understøtte kulturinstitutionernes arbejde med at åbne sig for borgerne. Vi skal sammen finde veje til at gøre viden om kultur og kulturhistorie relevant og interessant for flere. Det skal vi gøre gennem inddragelse, og ved at møde borgerne, hvor de er. Mål A2: Lokaler og faciliteter anvendes og udvikles, så flest muligt får gavn heraf. Holbæk Kommune vil støtte bredden gennem medlems- og lokaletilskud. Vi vil fremadrettet prioritere, at så mange som muligt får mulighed for at anvende kommunens lokaler og idrætsfaciliteter. Det betyder for eksempel, at vi vil optimere og synliggøre haltider. Og det betyder, at medmindre der er særlige forhold, der taler for det, vil borgere og foreninger skulle deles om lokaler og faciliteter. Kommunen sikrer midler til renoveringer, udbygninger og vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og anlæg gennem årlige budgettildelinger. Det skal ske på en måde, så fremtidens behov tænkes ind og indpasses i fremtidige renoveringer og udbygninger. Vi vil i den sammenhæng arbejde på at skabe en mere fleksibel indretning af hallerne for der igennem reelt at åbne hallerne for en større målgruppe. Muligheder kunne være etablering af motionslokaler, squashbaner, booking af mindre dele af et halgulv samt etablering af >> 13

14 udendørsarealer, der kan benyttes individuelt (for eksempel klatrevægge, volleyball, basketball med videre). Mål A3: Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder. Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum, der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet. Mål A4: Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ikke-deltagere I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kulturog fritidstilbud i stigende omfang når ud til alle. Også til ikke-brugerne. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. Som den del af denne indsats, vil vi også fokusere på borgere, der enten på baggrund af handicap eller sociale problemer ikke kan deltage i de eksisterende kultur- og fritidstilbud. Byrådet vil samtidig styrke kunsten i det offentlige rum. 14

15 15

16 B. Samarbejde og partnerskaber I Holbæk Kommune vil vi skabe kultur sammen med borgerne. Byrådet ønsker at fremme muligheder og samarbejde med borgere og organisationer. I den optik er kommunen blot én blandt flere aktører i virkeliggørelsen af kulturpolitikken. Det betyder, at vi prioriterer initiativer og kulturaktiviteter, som borgerne eller organisationerne selv tager initiativ til. Mål B1: Vi iværksætter tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, fx på teater og museumsområdet. Vi ønsker at understøtte et fælles engagement i kommunen, der bygger på en fælles forståelse af, at vi alle er afhængige af hinanden kommune, foreninger, virksomheder, professionelle og amatører. Kultur- og fritidssekretariatet vil sammen med andre kommunale institutioner arbejde på at inspirere og understøtte foreninger og borgergrupper til aktivt at kunne drage nytte af nye og gamle samarbejdsrelationer. Vi kender det i dag fra teateret, hvor skoler i hele kommunen har glæde at et samarbejde med Fair Play. Sådanne partnerskaber skal vi have flere af i fremtiden. Derfor er det et indsatsområde for kultur- og fritidssekretariatet. Partnerskaber skal indgås med det private erhvervsliv. Kultur og oplevelsesøkonomi har et stort vækstpotentiale, og vi skal arbejde hen imod en afdækning af mulighederne for at udnytte denne vækst lokalt og i samspil med de øvrige kommuner i kulturregion Midt- og Vestsjælland. 16

17 Mål B2: På satningsområder indgås partnerskaber, som understøtter øvrige kommunale indsatser i forhold sundhed, uddannelse, erhvervs og/eller bosætning. På satningsområderne vil de involverede institutioner have en særlig rolle og forpligtigelse. De skal proaktivt indgå i samarbejder med kommunale institutioner, organisationer og borgere og derigennem løfte og berige kulturlivet sammen med andre. 17

18 C. Livsfaser og kultur- og fritidslivet 18 Kultur- og fritidspolitikken tager udgangspunkt i, at vi igennem livet har forskellige behov, ønsker og ressourcer. Vi vil særligt prioritere kommunens midler til aktiviteter for børn og unge samt sundhedsforebyggende indsatser for ældre rettet mod såvel fysiske som psykiske lidelser. Det betyder, at andre grupper af borgere i højere grad skal klare sig uden en kommunal støtte. Et vigtigt aspekt er arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden i kommunen. Foreningslivet spiller allerede en aktiv rolle i forhold til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde det arbejde vil vi understøtte! Samtidig skal der fortsat udvikles spændende og kompetencegivende koblinger mellem kultur- og fritidsområdet og sundhedsområdet, børnehaver, skoler og andre institutioner, herunder ældreområdet. Og vi skal fremadrettet undersøge, hvordan vi bedst muligt understøtter en sund livsstil. Mål C1: Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn. Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab. Kommunens indsats skal bestå i at give børn og unge muligheder for at opleve verden på en anden måde og dermed opnå ny viden og nye erkendelser. Børn og unge har særligt behov for at blive støttet i deres udvikling og anerkendt som individer. For forældre, foreninger og kommunen ligger der en særlig opgave i at sikre, at børn og unge tilvejebringes et godt grundlag for at kunne udvikle deres identitet og personlighed. Kulturtilbud spiller i den sammenhæng en ganske særlig rolle, og det er vigtigt, at børn introduceres til og lærer om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer. Det gælder indenfor de forskellige kunstarter og idræt, men det gælder også

19 naturformidling. Vi vil derfor prioritere naturformidling som et vigtigt element i børn og unges tilegnelse af naturfaglig viden og dannelse. For børn i udsatte situationer, kan kulturoplevelser være et middel til at bryde negative mønstre og sætte fokus på muligheder og ressourcer. I den sammenhæng er et forpligtende samspil med folkeskolen helt afgørende her når vi flest mulige børn, og her har vi kvalificeret >> 19

20 20 personale. Og vi skal sætte fokus på, at kulturtilbud skal være både for, med og af børn. Mål C2: Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur. Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde for udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mere specifikt vil vi forsøge at understøtte tilbud og initiativer, der vokser ud fra unges egne input. Det vil vi understøtte ved at opstille rammer, der kan støtte de unges egen kreativitet og med udgangspunkt i et minimum af kommunal indblanding i selve aktiviteterne. Mål C3: Den stigende andel af ældre får mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse. Den sundhedsforebyggende indsats over for ældre skal prioriteres. I de kommende år vil flere ressourcestærke ældre både efterspørge og være i stand til at skabe nye kulturog fritidsaktiviteter. Her ligger en ressource, som vi skal søge at gøre nytte af i forhold til at skabe et aktivt kultur- og fritidsliv. Ikke bare i forhold til de ældre selv, men også på tværs af generationerne. Mange ældre vil kunne få et sundere og rigere liv, hvis de aktivt deltager i kultur- og fritidslivet. Derfor vil vi prioritere sundhedsforebyggende tilbud til de ældre, der har brug for det.

21 D. Kompetencegivende miljøer Kultur- og fritidslivet spiller en vigtig rolle for at stimulere og udvikle kompetencegivende miljøer. Kompetence skal her ikke forstås i snæver forstand som udelukkende faglige kompetencer, men også som almene og personlige kompetencer, der knytter sig til medmenneskelig forståelse og demokrati. Mål D1: To til fire identitetsskabende satningsområder udvælges til at være kommunens kulturelle lokomotiv. Til at understøtte denne udvikling, vil vi udvælge to til fire satningssområder, der skal være drivkræft for kultur- og fritidslivet. Et satningsområde vil bestå af et eller nogle få institutioner, der udvikler sig på et højt fagligt niveau. De skal proaktivt indgå i samarbejder med borgere og andre organisationer i Holbæk Kommune og dermed løfte og berige kulturlivet. Det er byrådets forventning, at Holbæk Kommune på satningsområderne markerer sig som faglige centre. De valgte satningsområder skal på denne baggrund kunne skaffe ressourcer via fonde og eksterne midler, og på et højt niveau indgå i regionale og nationale sammenhænge. Og ambitionsniveauet er endnu højere: vi skal på udvalgte områder kunne markere os internationalt. Vi vil også arbejde for, at foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner, aftenskoler med flere sammen bidrager til at understøtte kompetencegivende miljøer for kommunens borgere. Kulturtilbud har en vigtig rolle i forhold til at supplere traditionelle uddannelser. Dels kan unge som gamle her tilegne sig væsentlige kompetencer og skabe sig vigtige netværk. Dels understøtter bl.a. folkeoplysningsaktiviteter og biblioteker voksen- og efteruddannelserne. >> 21

22 22 Mål D2: Der laves en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Det er vigtigt, at bibliotekets rolle og muligheder videreudvikles. Derfor vil vi inden udgangen af 2012 lave en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Udviklingsplanen skal bl.a. indeholde: En plan for digitalisering. Biblioteket mærker i særdeleshed, at den digitale tidsalder har gjort sit indtog. Indeholde en plan for, hvordan biblioteket både kan sikre faglighed og udvikle det fysiske biblioteksrum. Forholde sig til, hvorledes museer og lokalarkivers formidling af historiske og kulturelle rødder kan inddrages og se på, hvordan biblioteket kan øge samarbejdet med folkeoplysningen. Folkeoplysningens muligheder og potentialer vil desuden blive yderligere belyst, når den ventede nye lovgivning på området foreligger (i løbet af 2011). Mål D3: Der udvikles en strategi for talentudvikling. Vi vil i de kommende år udvikle en strategi for talentudvikling. Fokus skal være, at det enkelte barn i højere grad får mulighed for at arbejde med netop dets interesseområder hvad enten det handler om idræt, drama, musik eller noget helt fjerde. Det kunstneriske vækstlag skal støttes bl.a. gennem samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Lokalt i kommunen skal der skabes bedre og mere fleksible rammer for, at talenter får mulighed for at udvikle sig. Det kan fx. ske ved at børn i højere grad får mulighed for at kombinere træning og undervisning, ved etablering af profilskoler

23 eller ved talentpuljer. Kulturelle aktiviteter kan på den måde også medvirke til at skabe kreativitet og innovation kompetencer som vort samfund efterspørger voldsomt i disse år. 23

24 Foto: Forsidefoto Mikkel Thorning, Dansefoto side 19 Uffe Kongsted, DGI Alle øvrige fotos Holbæk Kommune og Colourbox.com

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Kultur på tværs børnekulturen i det nye kommunale landsskab - hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Af Per B. Christensen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere