Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik"

Transkript

1 Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik

2

3 Indhold Forord... s Fremtidens udfordringer... s Vores overordnede ambitioner... s Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle... s. 13 b. Samarbejde og partnerskaber... s. 16 c. Livsfaser og kultur- og fritidslivet.... s. 18 d. Kompetencegivende miljøer.... s. 21

4 Forord Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, spændt følger handlingen i en film eller provokeres af et kunstværk. Vi mærker det, når vi bevæger os i naturen eller fordyber os i en bog. Og vi mærker det, når vi er sammen med familie og venner i den lokale forening. Med det for øje tager kultur- og fritidspolitikken afsæt i byrådets vision, og sætter fokus på det, vi vil. Af visionen fremgår det: ( ) at vi vil arbejde for en kommune, hvor der er engagement og lyst til at bidrage, hvor vi understøtter en borgerkultur med plads til den enkelte og helheden, og hvor nytænkning og iværksætteri trives. 4 Kultur- og fritidslivet er om noget det område, hvor vi har de bedste forudsætninger for at indfri visionens målsætninger. Et særligt kendetegn ved kultur- og fritidslivet er nemlig, at det opstår på baggrund

5 af lyst, engagement og frivillighed. Kultur- og fritidslivet er med andre ord summen af det, du og jeg, din nabo og alle andre gør den til. I forvejen er vi her i kommunen beriget med et varieret kultur- og fritidsliv. Specielt fordi engagerede borgere og dygtige fagfolk har skabt interessante, vedkommende og gode kultur- og fritidsaktiviteter. Med kultur- og fritidspolitikken udpeger byrådet en retning for den udvikling, vi ønsker at understøtte. Politikken er derfor ikke udtømmende, men indeholder de væsentligste udviklingsområder, som byrådet har prioriteret at arbejde med på kulturog fritidsområdet. I den sammenhæng skal kultur- og fritidspolitikken først og fremmest ses som en invitation fra byrådet til alle interessenter i og uden for - Holbæk Kommune. En invitation til at vi i fællesskab omsætter politikken til handling ved at videreudvikle kultur- og fritidslivet i de enkelte lokalsamfund og i kommunen som helhed. Ide- og vidensdeling i forbindelse med politikudviklingen har primært foregået på temadage, workshops, og i arbejdsgrupper. Det har været glædeligt at opleve, hvordan borgere, organisationer, erhvervsliv og kommunale medarbejdere med stort engagement har brugt tid på at dele ud af deres erfaringer, viden og ideer. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til formuleringen af denne politik. Emrah Tuncer Formand for Udvalget for kultur og fritid 5

6 1. Fremtidens udfordringer 6 I Holbæk Kommune har vi i dag et mangfoldigt og varieret kultur- og fritidsliv. Det der kendetegner kultur- og fritidslivet er et rigt udvalg af idræts- og foreningstilbud, der viser sig i teaterlivet, musikskolen, aftenskoletilbud, gallerier, et aktivt bymuseum. En del af disse foreninger anvender lokaler på kulturkasernen, der er et andet særligt kendetegn for Holbæk Kommune. Det er vores afsæt, men det er vigtigt, at vi holder os for øje, at kultur- og fritidslivet udspiller sig i en foranderlig verden. Samfundsudviklingen har betydet, at borgere har anderledes krav og forventninger til kultur- og fritidslivet end for bare år siden. Selvorganiserede fritidsaktiviteter Den travle børnefamilie efterspørger øget fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud. Der er en ny generation af unge, som er mindre trofaste over for de traditionelle fællesskaber og foreninger. De tiltrækkes i stedet for af aktiviteter, der er mere impulsivt og løst organiseret. Og en ny gruppe af ressourcestærke ældre efterspørger kultur- og fritidsaktiviteter i et hidtil uset omfang. Det betyder ikke, at organiserede foreninger mister betydning de vil forsat være de væsentligste aktører. Men både organisationerne og kommunen skal indstille sig på, at selvorganiserede aktiviteter i stigende grad appellerer til alle aldersgrupper. Hjørnesten for dannelse og formidling af viden Den teknologiske udvikling har gjort adgangen til viden og information enorm. Det giver fantastiske nye muligheder, men det betyder samtidig, at vi i stigende grad har brug for redskaber, der hjælper os med at sortere og forholde os kritisk til viden. Her spiller biblioteket, museet, teateret, kunstudstillingen og andre kulturinstitutioner en vigtig rolle. Den folkeoplysende voksenundervis-

7 ning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er vigtigt at fremhæve i relation til dannelse og viden. Ikke mindst aftenskolen spiller en vigtig rolle i at udvikle borgeres evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og blive aktive og engagerede samfundsborgere. Derfor er det vigtigt, at alle aktører på kultur- og fritidsområdet arbejder intenst med at levere relevante og vedkommende tilbud. Dette arbejde er allerede godt i gang, og kulturinstitutionerne og det folkeoplysende arbejde vil stadig være hjørnesten for dannelse og formidling af viden. Men vi har fortsat brug for at have fokus på, at de traditionelle aktører gør sig synlige, indgår i samarbejder med andre aktører og inddrager borgerne. Med andre ord skal kulturinstitutionerne bringe sig selv i spil også i sammenhænge, hvor vi normalt ikke ser dem. og fritidsområdet. Det betyder, at vi må prioritere. Hvis der skal være plads til faglig kvalitet og udviklingsinitiativer, må vi vælge noget til og dermed noget fra. Men det betyder også, at vi gennem samarbejde, partnerskaber og bedre udnyttelse af faciliteter skal sikre, at vi skaber gode tilbud og muligheder for kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune. Og vi skal udnytte tværkommunale samarbejdsaftaler på fx teater- og museumsområdet. Prioritering nødvendig En presset økonomi, er den største udfordring, vi står overfor på kultur- 7

8 2. Vores overordnede ambitioner 8 Kultur- og fritidspolitikken understøtter nærhed og gode muligheder for aktiviteter lokalt. Samtidig sættes der fokus på, at kommunen har tilbud af høj faglig kvalitet. Borgerne skal være med! Vi skelner her mellem: Kultur for... det vil sige kultur- og fritidstilbud, hvor borgerne er tilskuere, og hvor fokus er på selve produktet eller oplevelsen. Det kan fx. være en kunstudstilling eller en koncert. og Kultur med... det vil sige tilbud, der åbner op for deltagelse, og hvor fokus er på relationer og mødet mellem mennesker. Det er fx. når borgere dyrker idræt i den lokale klub. I dag støtter vi aktiviteter af alle typer, men tyngden af de ressourcer, kommunen bruger på tilbud, bruges til kultur med. Sådan ønsker vi, at det fortsat skal være. I Holbæk Kommune skal borgerne være med. I forhold til kultur for er der behov for, at vi sætter fokus på Holbæks særlige styrker. Fremadrettet vil vi satse på en afgrænset indsats på kultur for, så vi kan bibeholde og udvikle et højt fagligt niveau. Og vi vil prioritere de indsatser, hvor kultur for understøtter kultur med. Kultur for betyder også, at vi vil fremme et inkluderede kultur- og fritidsliv, der skaber muligheder for og åbner sig for børn og voksne i udsatte situationer En ny fortælling om Holbæk Kommune Kultur spiller en særlig rolle for identitet og sammenhængskraft. For den enkelte er kulturtilbud i stigende grad det, der giver livet mening og værdi. Og for fællesskabet er kulturelle oplevelser det kit, der binder kommunen sammen både lokalt og på tværs af by og lokalsamfund.

9 Kulturen har derfor et stort potentiale i forhold til fortællingen om, hvad det vil sige at leve og bo i netop vores kommune. I Holbæk Kommune har vi brug for at skabe en ny fælles fortælling. Vi skal fortælle, om og være stolte af, de forcer og potentialer, vi har. Og vi skal turde prioritere de indsatser, der enten gør eller kan gøre Holbæk stærk både indadtil og udadtil. I den fortælling, vil det ofte være Holbæk by, der er kommunens naturlige centrum, som byen i dag er det for fx. teater, musik og elitesport. Udvikling af satningsområder I andre sammenhænge vil centre af høj faglig kvalitet ligge i andre lokalområder. Samtidskunst af høj international kvalitet behøver fx. ikke nødvendigvis at ligge i en større by. Det er Sølyst, der ligger i Jyderup, et godt eksempel på. Det væsentlige er ikke, om et godt kulturtilbud geografisk er placeret det ene eller andet sted. Det afgørende er, at vi udnytter de enkelte lokalområders potentialer og muligheder, og drager nytte af de fordele, vi har af at arbejde og udvikle i fællesskab. Vi ønsker således at samle og fokusere den faglige indsats på kultur- og fritidsområdet. Byrådet vil derfor indlede en proces, hvor vi vil identificere og udvikle få satningsområder, hvor udvalgte institutioner skal fungere som drivkraft for hele kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune. Fremover vil færre kulturinstitutioner modtage støtte. Til gengæld vil nye satningsområder med fornyet styrke kunne skabe et stærkt fagligt fundament, der sætter Holbæk Kommune på landkortet både lokalt og nationalt. Fortsat fokus på den lokale forening Når det er fortalt, vil vi dog ikke glemme, at det, der betyder noget >> 9

10 10

11 for mange borgere i Holbæk Kommune, er de lokale fællesskaber og livet i den lokale forening. I Holbæk har vi altid været ekstraordinær ordinære var en af de opsigtsvækkende udtalelser fra den konference, der indledte arbejdet med kultur- og fritidspolitikken. Det beskriver et af Holbæks kendetegn, nemlig et fokus på hverdagslivet, på livet i foreningerne og rammerne omkring det. Breddeidrætten og dens positive indvirkning på både folkesundheden og udvikling af fællesskaber er her et vigtigt udgangspunkt for kulturog fritidspolitikken. Byrådet vil derfor fortsat prioritere basisdriften i de enkelte lokalområder. Vi vil gøre brug af naturens potentialer Endelig er et centralt omdrejningspunkt for den historie, vi vil skabe for Holbæk Kommune, at vi udnytter kommunens geografiske placering og sætter fokus på kommunens naturgivne muligheder. Det gælder fx. is- og morænelandskabet på Midtsjælland, Åmosen, Fælleden og ikke mindst Holbæk fjord. Disse områder indeholder hver især fine potentialer, som vi fremadrettet vil udnytte mere aktivt i udvikling af et kultur- og fritidsliv. I den sammenhæng vil vi gennem generel naturvejledning fremme borgernes kendskab til naturen, naturvidenskab og dens muligheder. Med disse overordnede ambitioner som drivkraft og med fremtidens udfordringer in mente har byrådet udvalgt fire udviklingsområder, der udfoldes i de følgende afsnit. 11

12 Udviklingsområder På de følgende sider vil politikkens fire udviklingsområder og de mål, der knytter sig til udviklingsområderne blive beskrevet. Udviklingsområderne konkretiseres gennem en udviklingsplan, der revideres årligt. Visionen: Det, vi vil: Udvikle en kommune, hvor engagerede borgere og virksomheder har lyst til at bidrage. Udvikle en borgerkultur, som giver plads til den enkelte og til helheden. Udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætter A. Kulturmuligheder for og med alle B. Partnerskaber og samarbejde C. Livsfaser og kultur- og fritidstilbud E. Kompetencegivende miljøer Udviklingsplan 12

13 A. Kulturmuligheder for og med alle Alle borgere i Holbæk Kommune skal have mulighed for at deltage i og skabe alsidige kultur- og fritidstilbud. Det gælder både i forhold til udbuddet af tilbud, og måden hvorpå tilbud organiseres og integreres i hverdagen. Mål A1: Kulturinstitutioner skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere. Vi vil derfor fortsat understøtte kulturinstitutionernes arbejde med at åbne sig for borgerne. Vi skal sammen finde veje til at gøre viden om kultur og kulturhistorie relevant og interessant for flere. Det skal vi gøre gennem inddragelse, og ved at møde borgerne, hvor de er. Mål A2: Lokaler og faciliteter anvendes og udvikles, så flest muligt får gavn heraf. Holbæk Kommune vil støtte bredden gennem medlems- og lokaletilskud. Vi vil fremadrettet prioritere, at så mange som muligt får mulighed for at anvende kommunens lokaler og idrætsfaciliteter. Det betyder for eksempel, at vi vil optimere og synliggøre haltider. Og det betyder, at medmindre der er særlige forhold, der taler for det, vil borgere og foreninger skulle deles om lokaler og faciliteter. Kommunen sikrer midler til renoveringer, udbygninger og vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og anlæg gennem årlige budgettildelinger. Det skal ske på en måde, så fremtidens behov tænkes ind og indpasses i fremtidige renoveringer og udbygninger. Vi vil i den sammenhæng arbejde på at skabe en mere fleksibel indretning af hallerne for der igennem reelt at åbne hallerne for en større målgruppe. Muligheder kunne være etablering af motionslokaler, squashbaner, booking af mindre dele af et halgulv samt etablering af >> 13

14 udendørsarealer, der kan benyttes individuelt (for eksempel klatrevægge, volleyball, basketball med videre). Mål A3: Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder. Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum, der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet. Mål A4: Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ikke-deltagere I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kulturog fritidstilbud i stigende omfang når ud til alle. Også til ikke-brugerne. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. Som den del af denne indsats, vil vi også fokusere på borgere, der enten på baggrund af handicap eller sociale problemer ikke kan deltage i de eksisterende kultur- og fritidstilbud. Byrådet vil samtidig styrke kunsten i det offentlige rum. 14

15 15

16 B. Samarbejde og partnerskaber I Holbæk Kommune vil vi skabe kultur sammen med borgerne. Byrådet ønsker at fremme muligheder og samarbejde med borgere og organisationer. I den optik er kommunen blot én blandt flere aktører i virkeliggørelsen af kulturpolitikken. Det betyder, at vi prioriterer initiativer og kulturaktiviteter, som borgerne eller organisationerne selv tager initiativ til. Mål B1: Vi iværksætter tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, fx på teater og museumsområdet. Vi ønsker at understøtte et fælles engagement i kommunen, der bygger på en fælles forståelse af, at vi alle er afhængige af hinanden kommune, foreninger, virksomheder, professionelle og amatører. Kultur- og fritidssekretariatet vil sammen med andre kommunale institutioner arbejde på at inspirere og understøtte foreninger og borgergrupper til aktivt at kunne drage nytte af nye og gamle samarbejdsrelationer. Vi kender det i dag fra teateret, hvor skoler i hele kommunen har glæde at et samarbejde med Fair Play. Sådanne partnerskaber skal vi have flere af i fremtiden. Derfor er det et indsatsområde for kultur- og fritidssekretariatet. Partnerskaber skal indgås med det private erhvervsliv. Kultur og oplevelsesøkonomi har et stort vækstpotentiale, og vi skal arbejde hen imod en afdækning af mulighederne for at udnytte denne vækst lokalt og i samspil med de øvrige kommuner i kulturregion Midt- og Vestsjælland. 16

17 Mål B2: På satningsområder indgås partnerskaber, som understøtter øvrige kommunale indsatser i forhold sundhed, uddannelse, erhvervs og/eller bosætning. På satningsområderne vil de involverede institutioner have en særlig rolle og forpligtigelse. De skal proaktivt indgå i samarbejder med kommunale institutioner, organisationer og borgere og derigennem løfte og berige kulturlivet sammen med andre. 17

18 C. Livsfaser og kultur- og fritidslivet 18 Kultur- og fritidspolitikken tager udgangspunkt i, at vi igennem livet har forskellige behov, ønsker og ressourcer. Vi vil særligt prioritere kommunens midler til aktiviteter for børn og unge samt sundhedsforebyggende indsatser for ældre rettet mod såvel fysiske som psykiske lidelser. Det betyder, at andre grupper af borgere i højere grad skal klare sig uden en kommunal støtte. Et vigtigt aspekt er arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden i kommunen. Foreningslivet spiller allerede en aktiv rolle i forhold til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde det arbejde vil vi understøtte! Samtidig skal der fortsat udvikles spændende og kompetencegivende koblinger mellem kultur- og fritidsområdet og sundhedsområdet, børnehaver, skoler og andre institutioner, herunder ældreområdet. Og vi skal fremadrettet undersøge, hvordan vi bedst muligt understøtter en sund livsstil. Mål C1: Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn. Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab. Kommunens indsats skal bestå i at give børn og unge muligheder for at opleve verden på en anden måde og dermed opnå ny viden og nye erkendelser. Børn og unge har særligt behov for at blive støttet i deres udvikling og anerkendt som individer. For forældre, foreninger og kommunen ligger der en særlig opgave i at sikre, at børn og unge tilvejebringes et godt grundlag for at kunne udvikle deres identitet og personlighed. Kulturtilbud spiller i den sammenhæng en ganske særlig rolle, og det er vigtigt, at børn introduceres til og lærer om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer. Det gælder indenfor de forskellige kunstarter og idræt, men det gælder også

19 naturformidling. Vi vil derfor prioritere naturformidling som et vigtigt element i børn og unges tilegnelse af naturfaglig viden og dannelse. For børn i udsatte situationer, kan kulturoplevelser være et middel til at bryde negative mønstre og sætte fokus på muligheder og ressourcer. I den sammenhæng er et forpligtende samspil med folkeskolen helt afgørende her når vi flest mulige børn, og her har vi kvalificeret >> 19

20 20 personale. Og vi skal sætte fokus på, at kulturtilbud skal være både for, med og af børn. Mål C2: Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur. Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde for udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mere specifikt vil vi forsøge at understøtte tilbud og initiativer, der vokser ud fra unges egne input. Det vil vi understøtte ved at opstille rammer, der kan støtte de unges egen kreativitet og med udgangspunkt i et minimum af kommunal indblanding i selve aktiviteterne. Mål C3: Den stigende andel af ældre får mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse. Den sundhedsforebyggende indsats over for ældre skal prioriteres. I de kommende år vil flere ressourcestærke ældre både efterspørge og være i stand til at skabe nye kulturog fritidsaktiviteter. Her ligger en ressource, som vi skal søge at gøre nytte af i forhold til at skabe et aktivt kultur- og fritidsliv. Ikke bare i forhold til de ældre selv, men også på tværs af generationerne. Mange ældre vil kunne få et sundere og rigere liv, hvis de aktivt deltager i kultur- og fritidslivet. Derfor vil vi prioritere sundhedsforebyggende tilbud til de ældre, der har brug for det.

21 D. Kompetencegivende miljøer Kultur- og fritidslivet spiller en vigtig rolle for at stimulere og udvikle kompetencegivende miljøer. Kompetence skal her ikke forstås i snæver forstand som udelukkende faglige kompetencer, men også som almene og personlige kompetencer, der knytter sig til medmenneskelig forståelse og demokrati. Mål D1: To til fire identitetsskabende satningsområder udvælges til at være kommunens kulturelle lokomotiv. Til at understøtte denne udvikling, vil vi udvælge to til fire satningssområder, der skal være drivkræft for kultur- og fritidslivet. Et satningsområde vil bestå af et eller nogle få institutioner, der udvikler sig på et højt fagligt niveau. De skal proaktivt indgå i samarbejder med borgere og andre organisationer i Holbæk Kommune og dermed løfte og berige kulturlivet. Det er byrådets forventning, at Holbæk Kommune på satningsområderne markerer sig som faglige centre. De valgte satningsområder skal på denne baggrund kunne skaffe ressourcer via fonde og eksterne midler, og på et højt niveau indgå i regionale og nationale sammenhænge. Og ambitionsniveauet er endnu højere: vi skal på udvalgte områder kunne markere os internationalt. Vi vil også arbejde for, at foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner, aftenskoler med flere sammen bidrager til at understøtte kompetencegivende miljøer for kommunens borgere. Kulturtilbud har en vigtig rolle i forhold til at supplere traditionelle uddannelser. Dels kan unge som gamle her tilegne sig væsentlige kompetencer og skabe sig vigtige netværk. Dels understøtter bl.a. folkeoplysningsaktiviteter og biblioteker voksen- og efteruddannelserne. >> 21

22 22 Mål D2: Der laves en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Det er vigtigt, at bibliotekets rolle og muligheder videreudvikles. Derfor vil vi inden udgangen af 2012 lave en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Udviklingsplanen skal bl.a. indeholde: En plan for digitalisering. Biblioteket mærker i særdeleshed, at den digitale tidsalder har gjort sit indtog. Indeholde en plan for, hvordan biblioteket både kan sikre faglighed og udvikle det fysiske biblioteksrum. Forholde sig til, hvorledes museer og lokalarkivers formidling af historiske og kulturelle rødder kan inddrages og se på, hvordan biblioteket kan øge samarbejdet med folkeoplysningen. Folkeoplysningens muligheder og potentialer vil desuden blive yderligere belyst, når den ventede nye lovgivning på området foreligger (i løbet af 2011). Mål D3: Der udvikles en strategi for talentudvikling. Vi vil i de kommende år udvikle en strategi for talentudvikling. Fokus skal være, at det enkelte barn i højere grad får mulighed for at arbejde med netop dets interesseområder hvad enten det handler om idræt, drama, musik eller noget helt fjerde. Det kunstneriske vækstlag skal støttes bl.a. gennem samarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Lokalt i kommunen skal der skabes bedre og mere fleksible rammer for, at talenter får mulighed for at udvikle sig. Det kan fx. ske ved at børn i højere grad får mulighed for at kombinere træning og undervisning, ved etablering af profilskoler

23 eller ved talentpuljer. Kulturelle aktiviteter kan på den måde også medvirke til at skabe kreativitet og innovation kompetencer som vort samfund efterspørger voldsomt i disse år. 23

24 Foto: Forsidefoto Mikkel Thorning, Dansefoto side 19 Uffe Kongsted, DGI Alle øvrige fotos Holbæk Kommune og Colourbox.com

Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011

Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011 Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Udkast februar 2011 Indhold Forord side 3 1. Fremtidens udfordringer side 4 2. Vores overordnede ambitioner.. side 5 Udviklingsområder: 3. Kulturmuligheder for

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Idrætspolitisk strategi for Holbæk kommune

Idrætspolitisk strategi for Holbæk kommune 2012 Idrætspolitisk strategi for Holbæk kommune Kultur og Fritidspolitikken stuha Holbæk Kommune 23022012 Oplæg til Idrætspolitisk strategi for Holbæk Kommune. Indledende bemærkninger: Udarbejdelsen af

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen Kulturpolitisk udtalelse, 13. november 2003 Forord I 1998 formulerede BKF en kultur- og fritidspolitik, der blandt andet lagde vægt på behovet for politisk klarhed, mangfoldighed

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere