Ferskvandsfiskeribladet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.: de Aargang. Sorø. SoI"Jll BoMi'yk.kerl (AIctI... raltab) ved. Ra.muuth~KM1I'" 1909.

2 Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsskiftet. 1 Medlemsfortegnelse 5 Skal vi indplante Aalefaringen (P. Chr. Knudsen, Lærer, Aalborg) Igleplagen og Middel derimod (Fisch. Zeit.). 16 Blandede Meddelelser 19 Den gule AaIs Vandringer (Smidt Nissen). 25 Statistik over den gule AaIs Vandringer (P. Chr. Knudsen) 30 Lystfiskeri (En gammel Lystfisker) Praktiske Vink for Begyndere il Karpedambrug (A. ~'. Z.) 35 Indholdstortf gnelse. Igleplagen og Middel derimod ~. F.ZJ. ~ Aalens Vandringer (S. N.). 42 Blandede Meddeldser. 45 Vejledning til rationel 0rredavl (S. N.). 49 Aalens Vanuringer (P. Chr. Knudsen). 51 Om Forelmarkedets Stilling (A. F. Z.) 5~ Blandede Meddu leiser. 60 Vejledning til rationel 0rredavl (Smidt Nissen). 65 Et Par Bemærkninger til Hr. Godsejer Conces Jl'oredrag (A. F. Z.) Aalenes Vandringer (Jens Ohr. Sørenseu)..72 Lystfiskeri. 75 Hvad bør der gøres for at lette Aalens Vandringer vore Ferskvande? (S. N.). 77 Spalte Praktiske Vink tor Begyndere i Karpedambrug (A. F. Z.). En.ny Opfindelse 87 Blandede Meddelelser.., 89 Om Udsættelse af Ynglen Dammene 97 Aalen& Vandringer (Magister C. V. Otterstrøm) 100 Fiskeriudstillingen i Esløf 8-12 Juli Blandede Meddelelser 107 Aarhus Udstillingen 113 Vejledning til rationel 0rredavl (Smidt Nissen). 114 Aalens Vandringer (Magister C.. V. Otterstrøm) 118 Svar til Magister C. V. Otterstrøm p. p. (P. Cbr. Knudsen) 123 Lystfiskeri. 128 Praktiske Vink tor Begyndere i Karpedambrug (A. F. Z.). 129 Regnbueforellens Leg som Vildfisk i Dam (Fisehg. Gaz.) L33 Blandede Meddelelser 135 Aalens Vandringer Svar til Hr. Mag. C. V. Otterstrøm (Smidt Ni S St'll ) 145 Lystfiskeri I Anledning af Hr. Magister C. V. Otterstrøms Artikel (Fiskemester N. Munk) 153 Til mine Kollegaer! 155 Blandede Meddelelser 156 O. H. N. Baunholt. 161 Vejledning til rationel 0rredavl (Smidt Nissen). 162 Aalens Vandringer (Magister O. V. Ottel'strøm. 165 Aarhus Udstillingen 171

3 Spalt!; Blandede Meddelelser Dambrug med Naturfoder (Smidt Nissen) Efterspørgslen pda Gedder er stigende Møde af Udstillingsudvalget. 184 Aarhus Udstillingen.., 185 Gittergrusseng og Drejestrømsapparat (A. F. Z.) Blandede Meddelelser. 194 Landbruget og Ferskvandsfiskeriet (S. N.) Om Solidaritet og Organisation 210 Opfordring fraen Fiskeproducent 2 i 3 Lystfiskeri Praktiske Vink' for Begyndere i Karpedambrug (A. F. Z.) 21R Fiskeristationen Blllndede Meddelelser 223 I~and8udstillingen i Aarhus. 233 Vejledning til rationel Ørredavl (Smidt Nissen) Aalemængden i vore frie, ferske Vande (P. Ohr. Knudsen). 239 En Massedemonstration af Angel. fiskere (A. F. Z.) Blandede Meddelelser Generalforsamlingen. 249 Vejledning til rationel Ørredavl (Smidt Nissen). 249 Foreningen for tyske Dambrugere (A. F. Z.) Praktiske Vink for Begyndere i Kampedambrug (A. F. Z.). 259 Hvad er der udrettet? (S. N.). 26~ Blandede Meddelelser 268 Den gule Aals Vandringer i vore ferske Vande og i Brakvand (P. Ohr. Knudsen). 281 Nogle Iagttagelser over Aalen (A. F. Z.) Oll. Virkningen af Garnkonserveringsmidler(Skrifter utgifna af sødra Sveriges Fiskeriforening) Spalte Kogekursus for Ferskvandsfisk (A. F. Z.) Blandede Meddelelser Generalforsamlingen i Aarhus d Juni Vejledning til rationel Ørredavl (Smidt Nissen). 306 Lystfiskeri Suderen som Bifisk i Karpedamme (A. F. Z.) Lidt om Foreldrift (A.. F. Z.). 319 \Vegweiser ful' Fiseher und Teichwirte Blandede Meddelelser Ferskvandsudstillingen i Aarhus 329 Lidt om Foreldrift (A. F. Z.). 333 Om Præparering af Fiskeredskaber..... " Blandede Meddelelser Vejledning til rationel Ørredavl (Smidt Nissen) Et Indlæg mod Grusklækning (Oentsch Fisch. ZeiL) Praktiske Vink for Begyndere i Karpedambrug (A. F. Z.) 358 Vandpest (A. F. Z.) 364 Suderen som Bifisk i Karpedamme (A. F. Z.). 365 Blandede Meddelelser 370 Redaktørskiftet. 377 :Fra Ferskvandsfiskeriudstillingen i Aarhus Saltvandsfiskeriets Skadedyr og Kampen imod dem (Magister BøYing-Petersen).... il80 Dansk Fiskeriforening, Aarsberetning for Driftsaaret Bl andede l\f&ddelelser Ved min Fratrædelse som Redaktør (Smidt Nissen) y ejledning til rationel Ørredavl (Smidt Nissen).., 402 Naturdammene ved Mariager Kloster (L A. Bie). 407

4 Spalte Fiskemesterkursus (Magister O. V. Otterstrøm) Fiskesport (Jack) Redaktørskiftet (Smidt Nissen) 413 Øgning af Fiskeforbruget (Hamburger Nach.).... '. 414 Høst's naturhistoriske 'l'avler. 416 Spørgsmaal og SVRr Blandede Meddelelser...'. 418 Vejledning til rationel Ørredavl (Smidt Nissen) Yngler Aalen i vore ferske Vande? (Smidt Nissen) Fiskesport (Jack) Lidt Statistik (P. Ohr. Knudsen) 436 Opfordring Om kunstig Klækning af Gedder (A. F. Z;) Praktiske Vink for Begyndere i Karpedambrug (A. F. Z.). 443 Blandede Meddelelser Takskrivelse til Hr. Fiskeriejer Smidt Nissen fra Bestyrelsen 457 Hvadjeg vil! (Dr.phil.Hoffmeyer) 458 }~jskesport (Jack) Redaktørskiftet (Dr. Hoffmeyer) 467.Finansloven Tak (Smidt Nissen) Fiskeauktion i København Hvad jeg vil! (Dr. Hoffmeyer) Yngler Aalen i vore ferske. Vande (Smidt Nissen) Aabent Brev til Hr. Smidt Nissen (G. Fensmark) Lad intet gaa til Spilde Spatie Om Fiske-Regulativer og Vedtægter for vore Vandløb og Fjorde Kaptajn A. Søllings Fiskeemballage Kunstig: Støravl i Amerika (Deutsch Fisch. Zeit.) Mindre Meddelelser Statistik over Fiskefangst Praktiske Vink for Begyndere i Karpedambrug (A. :F. Z.). 497 Fiskeri-Beretningen for Spørgsmaal til Hr. Fensmark Stort Fiskermøde i Roskilde 510 :Fiskesport (Jack) Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab Hvad jeg vil!. (Dr. Hoffmeyer). 521 Om Savnet af en Konsulent for Søfiskeri, Karpe- og Suderdambrug (Smidt Nissen). 525 Fiskeri-Beretningen 101' Praktiske Vink for Begyndere i Karpedambrug (A. F. Z.). 531 Laksens Vandringer (Dr. Hoffmeyer) Blandede Meddelelser Statistik over Fiskefangst (P. Ohr. Knudsen) Ferskvandsaalenes Udbredning i Verden (Dansk :Fiskeritidende Hr. Magister Bøving Petersen Hvad jeg vil! (Dr. Hoffmeyer). 560 En ny Fiske-Almanak for UH0565

5 , " 'Ferskvandsfiskeribladet. ~r Ferskvandsfiskeriforeningens, Medlemsblad. r dgaar (len 1. og H). i her linulled:,. Recligeret af S Dl i Il t N i S s en. Hvilestedgaard pr. Ejstrup. Bladets I{ontor hos fm henv. Lærer P. Nissen, GjelbaIle pr. Lunderskov. Xl'. 1 I. Jannal' j;y;i;v;ill.{;;ilr#i.l.tfjj~ i har resulteret i Vedtagelse af Re A~~l~.t~,.(~::t"'~'~A~~A:'":.<~,~t~~j gulativer for disse Vande. Det var Indmeldelse i at haabe, at dette maatte ske snarest, ligesom det maa haabes, at,,1erskuandsfiskeriforeningen", der ogsaa mange flere Steder maa sker til Kontoret gøres~ Skridt til at faa saadanne eller, et Medlem af Bestyrelsen. Regulativer vedtagne.,dette er Aarskontingent 4 Kr., Medlem~ nemlig en nødvendig Betingelse. bladet gratis tilsendt. for, at Ferskvandsfiskeriloven kan A arsahonnt'lilt'nt paa Bladet komme til at virke efter sin Bestemmelse.,. kan~ tegnes paa alle Postkontorer. I det forløbne Efteraar har vore Pris 4 Kr. Fiskeriinspektører i Henhold til med 1IriJ1æg af Postpenge. nævnte Lov haft travlt med at af ~Y;.~~.. ~føiiy.'ij/iiiijtøj "'~~;"~_A'-'_'~~A::A~~t~A~"~,... ' Ved. il a r s k i f t e t. ' ~.,:. :.. ".r~~~-;-o_ ' ' Ser vi" til9age. paa Fremgangen af vort Ferskvandsfiskeri i det,forløbne "Aar" da mrra vi tilstaa, at denrle ikke har været meget iøjne-. faldende. :.". :.Med Opr~ttelse af Fiskeri-Re., gulativ'er. har det.kun gaaet smaat fremad.,: Saa',vidt. os bekendt, <' er. ;derkun. vedtaget et eneste ~aadant, nemlig for,'en Del alkolding-nebel Aa med Tilløbet'. Aakjær Aa.. VI ved, at der andre Steder. er gjort Forarbejde til Op, rettelse af Fiskeri-Regulativer; men vlhår ikke hørt noget om, ;~tdette I ' sætte F r e d n i n g S b æ l t e r i Fjordene udfor Vandløbene, ligesom der ogsaa er ansat F i s k e r i ~ o n fi- o Il ø r e r og O p s y n s m æ n d til at paase, at Lovens og Fiskerivedtægternes Bestemmelser,bliver overholdte.. Dette vil ventelig. faa en betydelig Indflydelse pai Fiskebesta~deDs Øgning; men det vil. dog ikke være tilstrækkeligt, naar.der ikke ved Fiskerivedtægter, i n d 1ø r e s o r d n e d e T il s t a n d e ' baade i Va'ndløb og Fjorde.: Med Ophjælpning af vort S ø fi s k e r i.er det ogsaa kun gaaet smaat fremad. Men.: det. er da ikke til at undr~s over; thi det er et,s,tort Arbejde, der.. her ligger for, ;;øg Hindringerne". der skal li ". o"erv~~des,er. mange :og store..';

6 3 Ferskv3udsuskeribladet Hvad vor Damkultur angaar, da tror vi, af; turde sige, at den Krise, som dette nye Erhverv har maattet gennemgaa:, nu i det store og hele er overstaaet, og Tyskernes Spaadom er ikke gaaet i Opfyldelse. - Damkulturen har nu faaet Indfødsret her i Landet, og den vil for Fremtiden være et Led i vort Erhvervsliv. Tyskerne har hidtil paa dette Omraade søgt at skade os og vil rimeligds vedblive dernled; men trods dette og trods de mange mislykkede Forsøg med Damdrift, baade i større og mindre Stil, hvad der mange Steder har bragt denne Erhvervsgren i Miskredit, har nu ikke faa Steder Damkulturen saa mange udmærkede Resultater at,opvise, at vi føler os overbeviste om, at en Opgang i Dambruget er forestaaende. Vi har tidligere her i Bladet paavist Aarsagerne til de mislykkede Forsøg og skal derfor ikke komme nærmere ind paa det igen, i hvert Fald ikke denne Gang.. - Dambruget har naturligvis endnu Hindringer at overvinde og adskillige Erfaringer at gøre; men s~a vidt er vi dog mange Steder komne, at vi ikke alene kan se, at det kan gaa, men at det kan gaa godt, ogsaa for de fleste mislykkede Dambrugs vedkommende, na-ar der ved disse indføres virkelig rationel Drift. Blandt det, der særligt har trykket vort Dambrug, er E k s P o r t- og T r a n s p o r tf o r h o I d e n e, Det har trods ihærdigt Arbejde ikke lykkedes her at faa en tilfredsstillende Ordning endnu. Det svundne Aar maner os derfor til ihærdigt Arbejde i det paabegyndte Aar. Til Søfiskeriets F r e m m e var det ønskeligt, om der snart hist og her kunde finde Sammenslutning Sted mellem Søejere eller Forpagtere for derved at fremme Sødriften genmim. Fællesindkøb og Fællesbrug af dyrere Fiskeredskaber og for ved disses Betjening af fælles Fiskere at øge Fiskefangsten og paa samme Tid formindske Driftsomkostningerne. En saadan Sammenslutning vil navnlig være af største Betydning, navnlig for de mindre Søer, hvor Driftsomkostningerne vil blive for store, naar der til hver enkelt Sø skal anskaffes f. Eks de ofte meget dyre Vaad. Der har i den sidste Tid været arbejdet paa at faa tilvejebragt Samarbejde mellem ~Dansk Fiskeriforening" og.ferskv å n d s f i s k e r if o r e n i n g e n" paa de Punkter, h\'or de har fælles Interesser. Det er at haabe, at et saadant Samarbejde maa blive virkeliggjort r Aarets Løb; thi uden dette vil det ikke være muligt at til\'ejebringe ordnede Tilstande i Vandløb og Fjorde, der er i Samklang med hinanden, saaledes at Salt- og Ferskvandsfiskerne arbejder Haand i Haand med hinanden mod det fælles MaaI. Saa yilde det endelig være at ønske, at I n t e r e s s e n f o r O p hjælpning af vort Ferskvandsfiskeri vilde forøges ganske betydeligt i laarets Løb, og at Fiskeriudstillingen ved Udstillingen i Aarhus maatte give et godt Bidrag dertil. Saa. længe Interessen for denne Sag er saa ringe, som deri er nu, vil det kun gaa fremad med Sneglefjed.. pet var i hvert Fald ønskeligt, at denne kunde vækkes i den Grad

7 5 FerskTandsfi~keribladet 6 fortegnelse ouer Medlemmerne af ferskuandsfiskerjføreningen red Begyndelsen af Anret og Udstrækning, at der i det mindste en Del Steder ved ration~l Drift af vore frie Vande kunde konstateres, hvad Fiskeriet kan drives til, endog med de Midler, under de Forhold og med den Indsigt, vi for Tiden sidder inde med. -0- Aalborg: C. Langer, Hasse1'isgaarden. Gustav Hansen, Lærer, Kastehej. Orla Lund, Bogholder, Lindenborg. P. Ch1'. Knudsen, Lærel, Kjellerupgade 23. Alken: O. Skouellborg. Gaardejer, Al ken østergaard. AIlingaabro: F. N. F. Andersen..\ arhus; Thomsen, Hospil.alsforstander. DrechseL Borgmester. N. C. Petersen, Mejerist, Guldsmedgade 42. Aaulum: Hans Gravlulld.' Gaardejer, Kronborg pr. -\aulum. Arden: E. Bluhme, Godsejer, Kommandør, Nørlund. \Vulff-Stamer, Insppktør. Villestrup. Marius Petersen, Fiskernester. Lars Jensen. Vr"a Mølle. Emil Larsen, Gaarde,icr, BIegedø. ClIr. Nielsen. BIegedø.. Blære: Spliid. Fiskemester, Poulholm. Borris: Joharmes J euben, Gaardejer. Ahler østergaard.,l. Ch. Jensen. Odders Kjær Mølle. BirkeIse: Jørgensen, SkoHider, "Glyehus. Bjerrel!rav: N: Dyrholm, 31ejeribestyrer, Baastedbro. Bjerringhro. P. Pecleroen, TouI. Brabrand: Valdemar Jensen, Fiskeriussistent. Kr. luathiesen, Fiskemester, Dansk Fiskerianstalt. Chr. Goltermann, Fiskeriforpagter. Dansk Fiskerianstalt. Bramminge: G. V. Eich; Proprietær, Bramminge Hovedgllard..1. Chr. Sørensen, Fiskerifoged. Peter Chr. Mortensen, Hjortkjær. Perthon, Mejeribestyrer, Endrup Mølle. Jes. P. Jensen, Gaardejer, Darum. IS. (J. ;\oe. Brande: N. Therki:ldsen, Gaardejer, Riabjærg. P. Kristensen, Gaardejer, Prangeboel, Risbjærg. Smidt Nissen, jun., Ha.rildgaard. Brørup: Niels Petersen, Forstander, Ladelund. Børkop: Th. Thomsen, Proprt., Skjærup. Daugaard: T. Schmidt. Landpost, Rasmus P. Christiansen, Fiskf'riassistent, Lild ~{ølle. Ebeltoft: P. Homaa, Forretningsfører. Ebberup: Melchiorsen, Proprt., ågernæsgaard. Egtved: Søren Thomsen, Gaardejer, Spjarup. Ejstrup: Smidt Nissen, Fiskerif'jer, Hvi leetedgaard., Kjeld Mortensen, Mejeribestyrer, Højrup. Kr. Dahl f ~Iøller,Stenvad 1{fSlle. Haye, Proprietær. Åsbølgaard. Ingv. Petersen, Proprietær, HØjl'Up. M_ Munch, Fiskemester,lIaugaard Fiskeri. Ra.smussen, Branddirektør, liøjrupgaard. Ellested: Sehested Juul. Stamhusbesidder. Hofjægermester, R!mnholt. Fr. Jen sen, Fiskerikonsulent. Ellested. Esbjerg: E. Ebbesen, 'M øller, Direktør. Thorvald ~hlller, Grosserer. I. C. SØrensen, Fiskehandler. G. TaabbeL Fiskeeksportør, Færsø: Soren F. Hangh0J, Gaardejer. Tandr:.p. _ Fa~e: Kiels Kristensen. Pr0vcgaarden. Otto Hansen, Gaardbestyrer, St. Ellemose. Flauenskjold: C. A. )Iathiescn, Forstkand., Skovejer. Topheden. S. Jensen, Skovfoged. Stagsted Skov. Fredericia: H. C. Risting, Købmand. S. Sørensen, (iaardejer, FoIlerup. Martin Nielsen Fiskehandler..L Christensen, Fiskemester. Frederikssund; Syh-ert, Gresed l\iølie. Fredf'riksyærk: Karl Brammer, Fiskeeksportør. Frørup'.-\. Christiansen, Arkitekt.. Kongshøj Fiskeri. H. P. lian "m. Kongshøj Fiskeri. Fuglebjærg: Jens P. Mortensen. Give: Th. Biilow, Gaardejer, Donne rupiund. E. Eriks,"n, Møller, Ulkjær ~Iølle. Glyngøre: A. F. Christensen, Fiskeeksportør. Glamsbjerg: H. M. Pedersen, Gaard ejer, Bukkerupiund. Lars Rasmussen, Mosegaard..

8 7 Ferskl'au41stiskeribladet s' Grcstedbro: S. Anderscn, Fiske.mester,.1 e.dsted Mølle.. Grenaa:'.J espersen, Jllpllel', G L ]\J!511e. M. Madsen, Fiskeeksportør, Grcnaa :\lølle. Gelsted (Fyn): H. P. Andersen. Y ærkfører, Lunghøj. Gørding: N. C. Madsen, Gartner. Guldager: C. Windfeldt. Propr!., Amt,, raadsruedl., Olnfgaard. Hadsten: Karl Larsen, Købmand. Hammel: Beck, SkoYfoged. PIlt :\1 ølle'. \Vinge, Oyerførster. Kraglund.. Haslev: I. Rencke, Fiskemester, G isselfeldt. Herning: X. Tl'oelscn, Pederslyst. Arnborg.,Jens Chl. Jensen. Kølu3Æl. Aktieselskabet "Skjærbæk" ycd.1.,giesilig Thisted, Farmaceut. Hiller!+d: H. Ransel!. lll~pektør, Strødem. Hinnerup: }r. P. RaSlnU"'l'll. Gaal'dejer, Foldoy. Xiehi SOrensell, Gaardejer, ~terkjær. Brask, Pruprt., Hal'ildslllarl\, Hjørring: Bre~11 - Peter~ell. Inspt>kt(,l'. Bogstetl. Emil Møller, K01.11IlHW.I. Herfølge: "'edel, O\'ed'prster. Hobro: I. A. Bie, cand. pol~,t" Bryg. geriejer, Form. for Fel'~l,yalld,fisk(,l'if(ll' eningen. Scl,rpaer, Tpmfl rmester. J oh. Km'mark, Spllrekasi'ebogl101der. Pelle!' Dalsgaard, G2<!rdl"jer. Stpllild. r. XieIsen, Proprietær, Hannerllpgaal'd. HarnId Riis, Tandlæge. cand. phil. Hou: L Cllr. Hamen. Fiskehalldlc'J'. Holstebro: )larkrnanh, Amtsforntlter. Ferdinand Poulsen, X orre ~'t'lc1illg :\loll('. Holsted: P. Schmidt, \. ejassistellt. Aalykke. H. P. Sdllllitlt. Husmalld. l'o:t!('r.jensen, MØller, Hulkjær Mølle. Bodil I'iskeri. J"iskerise1skabet ~Hulkjær l\1plle". Hornslet: Rosenkrantz, Baroll, Hosenholm. HOl'llsyld: Sander-La;'sen, Dyrlæge, K il n celliraad, Elisedal. Horsens: J ens Andreasen, Fiskeeksportør. Schmidt Madsen, Grosserer. P-etr.r l\førch, Fabrikant. C. G. W. Schmidt, Godaekspeditør. Hovedgaard : S. P. Pedersen, Proprt, Bornpgaard. Hvam: N. Husom, Gaardejer. Hurup: Eugen Schoug, (h'cl'l'ds,",agfol'er. Hørve: Peder Jakobsen, Skolllag('!', Vallekilde. Hørning: L. P. Lam:scn. Pl'oprL Dø I Up. IlIaag.. Jakobsen, Inspekt~il', Dørup "'l ø l]!'. Bent Andcr:,el1, Fiskel'iejer, Sko:" lide. Hør~'lOlm: G. E. Drøk,e" Best:'l'cr. Donse Krudb æl'k. HUlfJlum: H. Jprgcll,en, J'l'ojll't., Tallg,' Br,'"lIuing HanSCll, r:odse,ier. Lt.~i,m(,,;('. J ægaspris: :\hilkr: I'l"'prt., Chri,tians mi lid;;. Karup: Chr. Chr",tc'llsl'!1, l:iogil<l :'Ilølle..L Chr. Jr:'l1sen, Ganrdeji l'. :;-,,(lre Fhre. Ecrtlmdnde: Åndl'. 0tter,tl'øm, cand. Kol<1ing: F. :\lnnfofll. X. C. Madsen, Detaillist. Slagteriudsalg'et. C. E. Warrning, Kg!. K"llekt,0r. elir. Lilld, Propl't., Binderup. Ole Viuff, l'r0l'rida'r, Agtrup. il. X."g~13nl. l'roprt., Ndr. BjaTt. Marti HUs Fris, Pl'Ojll t., Hjarup. :\lorten Xiel s{'n, 2\lul'crmcster. h':ohlillf!. Fr. Elkpll, Sagfører, I\.olllillg.,H. Hansen, S):)lld('l' Hl. X. Li 11,1. Pl'oprt., Rncrl"aanl. Ilo Il i'. Xi];lllaj ;-klllllidt, l\15j11el', Rende hanen, Kolding. Ch!'. Sehrnidt, Kpbmanll. Kolding. H. Hans('.n..Ternbanegade 3. Korso!': V. Kiihler. A..J' 0l'crsen, Fasunj,'(:ger. BOlldrrup. horintl: :\ 1'('(ler'('I1, Fi~ker, Brahe troliebol f!'. H}l~",u,sell. Forpagter. Toll<: rul'. Kolillcl: J:h'lJl1il1!! ~Ioll('r, C;odsf'jn, ycno. Koo('nl1a\,l1 K.: Hulgl~r Pl't c)ni en. Groc' 5el'('l'. K olhllager!!ade 4:j.. Dan,k Fi,keri nt! Yi,ldJak.-llllali( g:a,le 3fi. BC'cket,& :'1c,I'( r. (1!-oosl J'('rnnlla. K "('" huhg. o. ~oga {1 en~en~ La lid~ka r,;..:nlaler, Gother'gane 143,3. Bii,logisk Stati"ll Tcd C. G. Joh. Pt'tersen, Breypu:>tk. L. P. LHrsen. Tnhakshamller, Amag'ertory Xl'.!J. ThofY;,ld,:IIiiIler. Gl'l,,,,erl'r., \;1. :-ih'nnl! 52. All,lds8dskaht't "Saltbæln ig". Le)]! ga ngsstræde 20. KObenhavn C.: Th.!\ladsen. Staten:! Sel'umsinstitut. Københayn 1:'.: C. V. Hu fl'owy er, Dr., Smallegade 36. 1\1. L. Ltzon, N'et & Garnfabrik, Mariendalsyej 55, Ji..0Lenhavn ø.: HOlllH'l1S,le' T>ichtenberg. Kaptajn, I{osem,r:ngets Alle 14. K;>henhaYll Y.: J. Y. Bøving- I'etel"cn.' Redaktør, GL Kongcvc,j 152. Chr. Løfting, Fiskeriinspektl1r, Lykkesholrns Alle 3 2 E Klein, Direktør, 0aterfælledyej. Holger

9 Ferskvandstiskeribladet 10 Skovby, GI. Kongevej 152. 'C. V. Otterstrøm, mag. scient, Vof!"rØdsyej 55. K\~ge:.Hansen, Fiskeriassistent. Kallundborg : Guldborg. Hansen, Købmand. Lillerød : Brødrene H. & A. Jensen, Gaarde~ere, Yassingerød 1'1'. Lillenjd. Lundersko,,: L P. Hansen, Fiskeriejer, A.akjærdaL P. Jørgensen, Fiskeriejer,,Kild e \'::l:kk. Niels Thuesen, Fiskeriejer, Lejrskov. r. P. Hansen,jun.. Fiskeriejer, Aakjærdal. P, Nissen, pens. Lærer, Gjelballe. I. C. Christensen, Fiskeriejer, Aalykke: Lystrup: P. Xieisen, Lisbjærg TBl'p. Lem;ig: C. Raunholdt, Prokurator. A. Poulsen. OYerklitfoged. 'K r. Touberg. Proprt., Kloster Mølle, Gudum. C. 'Villemoes, Fabrikant, Teglgaarden. P. Petersen, Bankdirekty)r, Lemvig, Langaa: Rasmm' Deugsø,. Gaardejer, V. Velling. N. N, Jensen, Prvprt., LUllgaagaard. L0gst(ir: Niels P. JakoLseli, Husejer, Bl'usaa. P. Mosbech, Landil18pektør" Løgst(~r, L%n:ng: Axel Castemkjold, Proprietær, IJs"inggaard. :'II arsley: Clansen, ForpagtC'r. Mariager: E. Kiel er, Kjellerup. J\Inn de'lstrnp : G. ',alther TholIlsen, Bestyrer, Terp Mølle,, ]\f nnkobjergb}':.f..joj'gensen, :'IIj'llleejer, Bromme Mølle. :!\førke: A. Jørgensen Storm, ~kj,1rr1l1g Andelsmej... ri. Nyborg: E. :\fackeprang. Forpagter. Borgeskov. Nykøbing :'II.: ehr. :'Ilogeh-ang, Købmand. lng\'ard.tensen, Gaardejer, Ersle\'. Christensen, Guldsmed. Nnne-Aahy. N. Carl.Jensen, Roerslev. X. Hansen. Drejer, Roerslev. Nørre Snerle: Alfre>d Nissen, Behtyrer, }:jjskup. Nørre-1Sl1ndhy: K. HC'nrihen, Slagtermester. Onsild': Liittic]jan, Karnmerherl'e, Tjele. Otterup :B. Vestergaard, Sagfører. Odder: H. Finderup, :liplleforpagte'r, Skægs Mølle. P. Jensen, :\løller, Odder Dampmølle. O<l.ense: M. 8 ylrensell, Sagfprer, Vester gade 26. Carl Jensen, Firma: C. (1'. & P. Jensen, Grosserer. Marius Knudsen, Ingeniør. V. Christiansen, 'I.'andlæge. Dreyer, Redaktør. Pederstrup: Copmann, God.inspektør, Hellerup. Randers: Peter Hansted, Købmand, Kirkegade 16, C. Y. Folsach, Godsejer, Gjessinggaard. Randers A rnts Husholdningsselskab yed Sekretær Kjærulf Petersen, Kil'kegade 17. H. C. Petersen, Karetmager, (jsterbro 173 F. Otto Tho rup, Lci:rer, Vihorgvej. Madsen, 'rømrermester, Østerbro. Clausholms Fiskeri,,:Iskab yed Slotsgartner Hansen, Clausholm. P. Andersen, Frijsenyold Laksegaard. Niels Gaardejer, Lom østergaard. Th, Møller, Hoymarb. Remmer via Lemvig: Mads Bjerrum, Gaardejer. Gudum. Ribe: Jul. Nors, Sagfører. A. Bolvig, Partihulier. N. Lind, Apotheker. C. Rostenstand, Kæmner. Rillgkøbing: L Jørgensen, Nymølle. L Sørensen. Forpagter, ~ )'møl1e. A. Brædstrup liolm, Prm'ianterillgshunuler, Ril:gkøhing. Ringe CF~'II): L.P, LOl1lholdt Beck, Gjerdelev. J. En boe. Roskilde: I, P. :\Iide, Direktf)r. Rnds-V edly: B. Bw;ek. Ti?sø. Ry: \'. Deurs, Forstkandidat, GlelJt holm. Rønde: O. _-\. Nielsen. PObtrnest.:T. Silkeborg: ehr. Nielsen, l:lodkerrnester. Schultz, Ganermester. Oscar LUlle1,,} \lstitsraad, Birkefuldmægtig. Sindal: A. Hansen, Gaard og?ii ølleejer, Linderum Mølle. Auensen, P,roprt., Yaaen. Cbr. Ottesen, Hotelhestyrer, '?lfaj-. lund. Skanderborg: Lysholm, OY<:ll'bancmester. C. Hartz. Gaardejer, BertelsJund. Chr.. Heilmann, Proprt. Tommestrup. Bodenhof!", Løftnant, Kloster Mølle..A. l\iourier Petersen, Etatsraad, Edelshorg. P..Tørgensen, SnJdbro'?lhllle. Skjelhije : l\iichael l\iogellsoll Dollerup Mølles Damkultur. Skjern; David Frandsen, Alhæk. A. Paller, Alkjærsig Teglyærk. Hans Sørenlien, Fiskemester, Albæk Fiskeri. Skiye: 'lu. Munch, In'IJektør. Hel'man G. :!\I øll er, Nedremplles Damkultur, Balling. Gudiksen, Gaardejer, Krejbjærggaard. AndI'. Andersen, Nedremølles Damkultur, Krejbjærg.

10 11 Ferskrandsfisli:eribladet 12 Sorø: A. Ingerslev, SorØ lille Lade gaard. Howden Rønnemkamp, Hofjæger mester, Næsbygaard. Spentrup:.J ørgen Ehlers, Sagfører. Stenbjærg: R. Harding RieffestahL Godsejer, Hurup. Storheddinge :.l. A..l. Blichkilde, Land brugskandidat. Struer: Frands Paaskesen. Vester 0lbygaard. r. Nielsen, Købmand. Xiels Lan gergaard, Landmand, Resen..T. Hansen, Fiskemester, Kjærgaard Mølle. ~. Mehl sen, Struer. Stege: A. B. Cruse, Forpagter, Marienborg. Svebølle: "iih. Huss, Arnakke. Taars: A ndr. Chr. Andreasen, Gaard ejer, Skajbjærg, U gilt. Thisted: G. Nielsen, T,eds Klitplan. tage. Thar~ø: S(jrcll Christensen, Tharsø Mølle. Tim: L. Nielsen. Tim St,. Tirstrup: Gustav Fensmark. Proprl.. Sø holt. Tjærborg : H. P. Hansen. Proprietær. Sncumgaard. Tolne: Ch1'. O. Holm, Eskjær. Tranekjær : D. H. Pape. Jagtinspektør, Ravnebjerg. Ahlefeldt Laurvig. Lensgreve, Tranekjær. Tvingstrup :.l. 'Winther, Proprt., Tal strup. ljllerslev: Bech, Kammerjunker, Rønningesø~aard. R Kattrup, Risinge. Ulstrup: Fr. Ahlefeldt Laun-ig-, Gren. Vamdrup: N. P. Petersen, Speditør. H. K. Ravn. :\lølleejer, Vamdrup Mølle. Søren Lomholdt, Fiskemester, Lille Andst. Varde: A. Schack, Alslev Mølle. Vejen : Joh. Lauridsen, Landstingsrnand, N ationalbank-direktør. P. Buhl, G aard ejer. Gjesten. P..l. Pedcrsen, Brugsfor. eningsbestyrer. Rasmus Pedersen, G:1ardejer, Gamst. L. Lauritsen, Bestyrer, St. Møllens.Fiskeri. Vejle: _ Kjeldkjær Fiskeriselskab, Bred ~ten. SR'rmark Thomsen Gartner, Uhre Bakker. H. Chr. Hansen, Forpagter, Tyrsbæk. Fr. Knudsen, O,erretssagfører. Brpdrene C. og P. Poulscn, Vejle. Fiske. riet "Vejle Kildevæld u ved Bagcrmester Clausen, Yejle. P. Koch, Ravning. Ellehæk, Riskeriforpagtcr, Petersholm Fi,keri. A. Ladegaard, Raming Fiskeri, Uyrlæge, Bredsten. Vrøgnm: Christensen, Uddeler, Brugsforeningen. Madsen. Plantør. Viborg:.l. Ohr. Esbensen. Mejeriejer. J oh. r. Bruun, Fabrikejer, Bruunshaab. Th. Søegaard, Oherstløjtnant, Viborg. V. Christensen, Fisker, Nonbo. B. Petersen, MØlleejer, Vindt Mølle. L F. Pape, Viborg. R. Albers, Fisker, Viborg. Ærøskøbing: L Steenstrup, Gaurdbestyl'er, Borgnæsdal. Øsløs: Knud J.lrun, Fisker. østrup: Kjeldsen. Godsejer, Lerkenfeldt. 0xendrup: VillumselI, ForpagtC'r. An hof. ~kkestad (~orge): E. A. BodahL Smaalenene. Berlin: G. Domaschke, Fischhandlung, J onasstrasse 3. Branderup (N ordsles\'ig):' Markus Top. ::\løller, Bran<lerup Mølle. Burg: G. Hesse-Clausen, Direkt(~r, Rit tergut,,yusten J erichov,. Bez, ::\1 agdeburg. Dannemora ('~\'errig): J. Lundgren, Kronfoged, Olands Fogderi. Hamburg: H. Pontoppidan, Grosserer, Nelieburg 6. Peter N.. Jensen, Købmand, Catharinenstrasse 48. HelsingfGrs: J. l\f. \Vallcnius, Ill8truktø\' der Fischcrei, Finland. Krist.ian ia: A. Landmark, Fiskeriinspekt0\'. Lamhult (Sverrig) : Carl ~l. Petersson, Ugglehults Gård. J esper SØrenscn, Fiskerifoged, Alleboda. Lorch am Rhein: Gustav 'ivarn, Fi,kcmester, Laukenmuhle Malmø (Sverrig): Georg v. DøbeIn, Angfortygget G y!fe. Nortoft (Tyskland): Fr. Xang, Geschåftsflihrer (Holsten). Rendsborg : Bydekarken, Fischzucht. Tharandt (Tyskland): Rudolf Lincke. * * * ~ersk,an d sfi ak erifo ri!n i ngens B e s t y r e I s e bestaar af følge~de Med; lemmcr: L A. Bie, Bryggeriejer, cand. polyt., Hobro (Formand)..l oh. Lauridsel.l, Nationalbankdirektør, Landstingsmand, København (Næstform.). Jul. N ars, Sagfører, Ribe. (Kas~erer.) A. Christiansen, Direktør, Frørup.

11 13 FcrskvlludsHskeribladet.14 Skal ui indplante.1lalefaringen? G. Fensmark, Proprietær, Søholt pr~ Tirstrup. lkunil1gs - Hansen, Godsejer, Løgismose pr. Haarby. Hoffmeyer, Dr., Smallegade 36 C., København. N. K ristens/)ll, Gaardejcl', Prøyegaarden, Faxe., Lyaholm, O"erbailemester. Skand.erborg. ::Ilorten Nielsen, :'Iurermester, Kolding. N. P. Petersen, Speditør. Vamdrup. N. Pedersen, Fisker, Brahetrolleborg pr. Korinth. Rarnbusch,.Oberstløjti:ml1h Landstingsmand, København.. Stall1er, Godsinspektør, Villestrup pr. Arden. J. ehr. SØrensen, Fiskerifoged, Bramminge. -0 "- Dette Spørgsmaal er jo aktuelt i Tiden og kan maaske. af den Grund gøre Regning paa Interesse. Man siger jo, at dette er forsøgt andre Steder, og derfor maa vi vel ogsaa kunne gøre det samme. Ja, ganske rigtigt, men vi maa da ogsaa spørge om, hvilket Udbytte man andre Steder har haft al de gjorte Forsøg. Der. er desuden en anden Side af Sagen, jeg vil. minde om, og det er maaske ikke den mindst vigtige. Det er den gule' Aals Vandringer, jeg. tænker paa. Ganske vist ser jeg, at en Del tvivler paa denne Kendsgerning, spm, jeg vil kalde den. Og jeg. vil indrømme alle de tvivlende, at man. skal være meget varsom med at fastslaa noget, før man har uomstødelige Beviser i Hænde, Men det er aldeles soleklart, at den gule Aal vandrer ind i de ferske Vande om Efteraaret, og at den om Foraaret gaar 'ud.til Havet. J eg skal endnu en Gang give følgende Oplysninger i denne Sag: I disse Dage har jeg modtaget 13 Breve, som atter bekræfter disse Vandringer. Af disse Breve og af de tidligere modtagne s.kai jeg fremføre nogle Tal og Udtalelser. Forleden' Dag modtog jeg fra Fiskeeksportør Struer-Mikkelsen' Esbjerg et Brevkort saalydende: Esbjerg: den 10. Decbr. 1!l08. I Anledning af Deres Opraab skal jeg meddele: 1) Jeg modtager om Efteraaret i Septbr.,. Oktbr. og Novbr. en Mængde gule Aal fra den slesvigske Vestkyst - de fanges under Opgang fra Havet i Aaer. Kvantummet. varierer fra 25,000 til 50,000 Pd. 2) Ligeledes modtager jeg om Foraaret (April og Maj) Aal, som fanges samme Steder for Udgang til Havet. Det samme Træk finder Sted i K o n ge aa, S n e u m a a og Var d e a a. - - Ogsaa herfra kommer et ret betydeligt Kvantum. Fangsten af Blankaal er i disse Vande ganske forsvindende i Sammenligning med Fangst af gule Aar. Æl'bødigst Strl/et Mikke7sen. - I Vardeaa fanges de! aarlig 40,000 Pd. gule Aal - dette Tal er tilmed for lille. Lægger vi disse Tal sammen 50, ,000 = 90,000 Pd. Og dog modtager Firmaet i Esbjerg desuden et stort Kvantum om Foraaret. Hvis vi nu fik Skjernaa, Holstebroaa og de andre Smaaaaer med, saa faar vi et ganske respektabelt Tal. En Fisker i Randers fanger aarlig for 1100 Kr. gule Aal. Ved

12 15 F~ ni;; vlindsftskeribladet 16 Udbyhøj fanges temmelig sikkert over 50,000 Pd. gule Aal aarlig. I Mariager Fjord og nogle Aaet til samme fangedes der i Fjor 220,000 Pd. gule Aal..ved Skelskør Nor og Fjord fangedes i Fjor 14,000 Pd. gule Aal.,Alle disse Aal er fanget paa deres Vandringer Foraar og Ef teraar. N aar nu nogen, som Hr. Ma,gister Gemzøe, vil mene, at dette '.' Træk' slet ikke foregaar, eller at det kun er ved Aamundingerne, det mærkes, saa skal ogsaa her oplyses, at Fiskerne' ved Gudenaa og Randers Fjord er af den Mening, at Aaletrækket der gaar op til Søerne ved Silkeborg (det er mange Mil). Selv ved jeg, at det i Vardeaa mærkes mindst 4 Mil op i Aaen og dens Forgreninger. ~ Lægger vi nu disse Tal sammen, saa faar vi ca. 376,500 Pd. gule Aal, som er fanget paa deres Vandringer. Tænk saa paa, hvor mange Fjorde og Aaer o. s. v. vi endnu savner Oplysninger fra. - Tænk endvidere paa, at Fiskerne 'altid er saa beskedne at opgive Minimum og ikke Maximum. I det jeg fremdeles haaber paa Fiskernes, Fiskerifogdernes og Fiskemesternes Støtte i denne Sag, vil det, forhaabentlig i en nær Fremtid lykkes at faa en paalidelig Statistik for Aalefiskeriet i vore ferske Vande. Lykkes dette, vil Lovgiv~ingsmagten være villig til at beskytte det og til at yde større Tilskud til dets Interesser. Men nu til Aalefaringen, Ja, jeg er, a b s o l II t af samme Mening paa df,tte Omraade, som afdøde Zoolog Arthur Feddersen, som mener, at man kun skal indplante Aaleyngel i Damme, som ikke har d i r e k t e F o r b i n d e l s m e d a n dre Vande, men er i'solerede eller afspærr'ede derfra. P. Chr. Knudsen, Lærer, l\jellerupsgade li3, Aalbprg. Jgleplagen og Niddet derimod. -0- Aaret 1907 var velsignet med Igler. Hundreder af Dambrug har lidt derunder; mange er blevne Plagen kvit, men ikke alle, og andre nye er traadte til. Saa meget jeg har læst derom, og saa meget jeg har opspurgt derom, har jeg ikke kunnet finde, n'oget egentligt Universalmiddel' derimod.. Jeg havde i Foraaret 1907 selv kalket saa grui)digt, som det var muligt. I de 15 Aar det herværende Dambrug har bestaaet, er der ikke blevet kalket, og desuagtet optraadte Iglerne kun enkeltvis. Man skulde næsten tro, at Iglerne først var fremkaldte ved Kalken. Til al Lykke var kun de større Fisk befængte dermed; de først i Maj og Juni spændte Yngeldamme var fuldstændigt iglefrie; men trods dette gaves der Fisk nok af enhver Art, som var mere eller mindre befængte dermed. Allerførst forsøgte jeg alle de Bademidler, der, er mig bskendte. '., Da ved Badning med Ammoniak (1 Del Ammoniak til 1000 Dele Van'd) ikke alene Igler, men ogsaa andre Parasiter gaar til Grunde, saa' har jeg i lang Tid kun badet dermed; men det holdt jeg op med og tog igen min Tilflugt til Salt. I en Spand, der omtrent kunde rumme 12 Liter V~d, blev

13 l ~ /.,Fllrskvandslisk~rlb)adl't 18 " opløst' to' Haandfulde Salt. Tre Spandefulde 'af denne Opløsning i en Bæreballie vat tilstrækkeligt til at bade 20 til 30 Kg. Fisk. Opløsningen,,kan anvendes nogle Gange, kun, maa man afhælde efter hver Gangs Brug, da de kun bedøvede, men ikke dræbte Igler, danner et Bundfald og vil ved at bringes i friskt Vand straks leve op igen. J eg har ikke bemærket skadelige Følger, for større Fisk, ved Badning i Saltvand., Nogle Timer efter Badet er allerede den ved Saltbadet fremkomne lysere grønlige Farve af hele Legemet igen forsvunden. Værst er det at bade ensommers Suder; thi de fleste Igler lever endnu,. efter at Suderne allerede er døde bort; men det er ikke desto mindre muligt ogsaa at befri disse fra Snyltegæster, da de fleste dør uden Bad. Ofte lyk kes det en enkelt Igle, som har haft Tid nok til at udsuge Blodet, at dræbe Suderen; men de overlevende kan reddes. Som bekendt sætter de fleste Igler sig først fast under U dfiskningen, og naar man har Opløsningen, som i dette Tilfælde maa være meget svag, omtrent 2 pct.; allerede staa~nde færdig, saa kan man dog holde en stor Del i Live. Man bader kun saa længe, til enkelte Suder ligger. paa Ryggen eller Siden; 'derefter rører man kraftigt omkring og hælder Suderne gennem en snever Ketser. Kun en Del' af Iglerne, er bedøvede og har løsladt sig,~ de øvrige sidder endnu fast. Men bringer, mån nu Suderne, i rent, klart Vand, saa vil ogsaa disse paa en lille Rest nær løslade, sig og sætte sig fast paa 'Karrets Bund.,Et gentaget Bad nogle Timer, efter gør d~t ogsaa af med Resten, Saaledes behandlede.suder har jeg til Iagttagelse holdt i en Beholder, 8 til 14 Dage, uden at der viste sig Tab, Udsatte voksede disse godt, 'og U d fiskningsresultatet var endog undtagelsesvis godt; jeg har sjældent haft saa lidt Tab. " Meri hvordan faar man nu Iglen ud af Dammene? En Tørlægning hiælper kun lidt; jeg har, endog læst i "Fischerei-Zeitung", at Iglen endog har optraadt' 'efter, et helt Aars Tørlægning; først en intensiv Kalkning havde hjulpet deri'mod; men hvilken Umage Kalkning, i større forsumpede Damme koster, det kan mange tale med om, Ogsaa her, hvor Dammene, ligger terrasseformigt, og man ofte maa klatre over tre, fire Dæmninger meel Bærebøtten for at naa de mellemste Damme, er Sagen meget vanskelig. Hvo der kun kalker for Iglens Skyld, kan udføre Sagen lettere. - Om Efter.aaret, naar Dammene er udfiskede, maa Grøft~rne tømmes saaledes, at ikke det ringeste Vand bliver staaende; enhver Pyt maa føres til Afløbet. Derefter spændes Dammen og tømmes straks igen. Hvo der har, Vand nok, maa gøre det to Gange. Iglerne er skaffede bort uden Kalk; men hvo der vil sikre sig helt, kan ogsaa nu kalke Render og Grøfter; dertil bruges kun. lidt Kalk. At Aborren skulde' æde Iglen af Karpen og Suderen, er Indbildning., Forsøg desangaaende var uden Resultat; ja Aborren var endog selv helt fuld af Igler. Det er meget at anbefale at indsætte

14 /' 19 Fersklands6skerlblndet 20 smaa Gedder kort før Udfiskningeni disse bliver i kort Tid bedækkede med Igler, 'og Karper og Suder bliver skaanede. Undertiden mister Fiskene om, Vinteren Iglerne af sig selv; om Sommeren er dette regelmæssigt Tilfældet.,Men ofte er disse om Foraaret lige saa fulde, som de var om Efteraaret. Større Fisk helbredes snart. ' Saaledes fangede jeg i Maj nogle Legesuder, der i Marts var saa fulde og forbidte af Igler, at jeg frygtede" for deres Tab, men som. nu var saa sunde og glatte, at man slet ikke mere saa Spor deraf. (Fortsætte.) Th. Sehulze. (Efter Fisch.-Zeit.) Blandede l1leddelelser. -o- M edlems a n tallet i.. Deutsche Fischerei-V erein ~ er, i Følge Med-. deleise i et Foredrag i Fischerei \ Verein fur die Provinz Brandenburg, med et rundt Tal 33,000, naar alle Underforeninger og Sideforeninger' medregnes.. Tidlig "Laksleg". En ~endt Sportsfisker har meddelt ~Svensk Fiskeri Tidsskrift~ følgende: "Forleden Søndag (den 13. September 1908) fik jeg ved Norsholm (Motala Strøm ved Roxen) \ en' Hunlaks, som var saa godt. som udlegt; kun nogle faa Æg fandtes endnu i Ovarierne.. Hele Fisken havde Udseende af en ud_o legt Fisk, hvilket gav mig Anledning til at dissekrere samme, hvorved det fremgik, at den virkelig var saa godt som udlegt. Det 'var et Eksemplar af Roxens Laksform, en ægte Trutta (Laksørred) Form, og den vejede omkring 3,,, Kg. For mig forekom det ejendommeligt, at Legen allerede havde taget sin Begyndelse og næsten var afsluttet hos denne Fisk;~ Til Tætning af mindre Damme anbefaler Technische Zentralanzeiger at anvende fugtigt, af o'mkring 40 pct. Ler og 60 pct. Sand bestaaende Jord (der imidlertid maa være fri fpr Planterester), som ind- \1 stampes og fasttrykkes af Ctm. Tykkelse. Dette Dæklag bør i sin Helhed være c. tykt. \ - En fuldstændigere Vandtæthed. opnaas hvis man under Indsampningen overhælder Materialet med. Kalkmælk. (Fisch. Zeit.) Indplantning' af Fiskeyngel. I Finansaaret kan der til. Indplantning af Fiskeyngel i salte og ferske Va~de anvendes et Beløb af indtil 25,000 Kr. af Statskassens Midler. Ansøgninger om Tilskud, ledsagede af Oplysninger om, hvilke Fiskearter der ønskes indplantede, samt om, hvor stort et Bidrag der vil blive ydet af Andragerne selv, skal stiles og indsendes til Landbrugsministeriet og maa for at kunne komme i Betragtning være indsendte inden den 15. Januar n. A. Dyrebeskyttelse ~g Spildevand. Som "Deutsche Fischerei-Zeitung" meddeler har Dyrebeskyttelsen for nylig ogsaa taget sig af Spildevandssagen. Saaledes blev der d. 23. August af den Slesvig-Holstenske Dyre beskyttelsesforening vedtaget følgende Forslag: "Samfundet ~Den Slesvig - Holstenske Dyrebeskyttelsesforening" vil foretage egnede Skridt til Standsning af den stærkt overhaandtagende, I

15 21 Ferskvandsl1skedhladet 22 ved giftig Fabrikspildevand foraarsagede. og med store Kvaler forbundne Dødelighed blandt Fiskene i Indlandsvandene. " Slesvigsk Aalefiskeri. Det nu i Aar afsluttede Aalefiskeri i SU har givet et meget gunstigt Resultat. Et Udbytte af Pund pr.... Dag og pr. Redskab var ingen Sjældenhed. Det samtlige Udbytte anslaas til 120,000 Pund Forsendelsen er sket germem den Slesvigske Fiskerieksportforretning i '\ Hovedsagen til Kiel, Lybæk, Hamborg og Berlin. (Deuts. Fisch. Zeit.) liskemarkedet. -0- København, 5.-1~. Decbr. Aal 3ii-60 Øre pr. Pd. Laks Gedde I Aborre Krehs R ø. pr. 100 Stk. Berlin, Decbr. (Officiel Markedsberetning.) Levende Fisk: Gedde Pf. pr. Pd. Gedde. store. no-78 Sandart, st., mellst Sandart. smaa. 114 Sandart, usort., Aborre Suder, store, Suder,- smaa, Suder, U8ort.. iii-99.brasen Brasen, smaa, Aal, mellst, 7ii-86 Aal, smaa, AaI, usort., Karudse Karpe Hamborg, Deebr. Ispakkede Fisk' A borre, store, Pf. pr. Pd. Abo~re. smaa, 17 1 / ' Sandart, store, IOii-lIlO - Sandart, smaa, Brasep, store, 21 1 / 2-3S Brasen, smaa, Geddl', store, Gedde, smaa, Laks IJaksforeller, store, Laksforeller, smaa., Foreller, store, 127..: Foreller, smaa Aal, store },al. smaa, Indhuld : Ved Aarskiftet. Fortegnelse over ;)fedlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen ved Begyndelsen af Aa ret Skal. yi indplante Aalefanngen? - Igleplagen og Middel derimod. - Blandede Meddelelser. Fiskemarke det. - Annoncer. Annoncer Sættefisk købes. 15,000 Stk... " 8-12 Centm., Regnbuer ønskes til Købs. Tilbud med billigste Pris modtager Bladets Kontor i Billet mærket "Sættefisk~. Sættefisk. 20,000 Stkr. Bækørred, Størrelse 7-9 Ctm., ønskes paa Grund af Pladsmangel solgt snarest. - Prisen er 40 Kr~ pr Stkr. leverede Arden St., Jylland. Godsinspektør Copmaun, Hellerup pr. Pederstrup. Hn HaKK~IDa~kin~, til Fiskefoder, beregnet til Remtræk, kun lidt brugt, har kostet 120 Kr.; er billigt til Salg ved Henvendelse til undertegnede. Mejeribestyrer Storm, Skjørring Mejeri pr. Mørke.

16 " Fi S k'e.ri e t "A aly kk e" l, pr. Lunderskov I Portionsørred,... Telefon 13 Telefon 13 I større: Ørred, tilbyder prima øjn.eæg, Yngel og' Sætt efisk af Bæk-, Kildeog Regnbueørred samt Sættefisk af Kl;lrper og Suder,)itabsolut bu!igste?rlser. Portionsfis#:,og større Spisefisk af alle Arter:købes til højeste Dag~pris. Fi~k~ri~t i Vam~rll~, Jllodtager BestiJling paa øjneæg~" Yngel og Sættefisk af ø r r ed samt Sættefisk af Karller og,suder. ~?ortionsfiskog større :fisk købes. N.,P,. Petersen,. :. ;" t.. >- Telefon' 26. ' Forretningsfører. feuenderv-a - I,.' ~l l s' k.oji.:! C,:. H. '.,. -.. Karper og Suder købes' og afhentes paa nærmeste Jærnbanestation mod Kontant Martin N felsen, Fredericia. ',... Telefon Nr ' 1iskefoder.. Der kan nu i Reglen daglig faas fri kfanget FiskefDder a 3 Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. pr. Pund fra :fryseriet "f i m f i o r d e n",, " =-..,.0. o.r:- ;.o.,' 50";:"'0., saasom,: f.0rtiqns~rr~-, '.. = ;.. ~ ~.:::: ~ der, store Havørreder,.::a:: c:.:t.= ~ ~,!;,.~ G dd K S d. (It - ~ 'i ;I e. er,' arp er, u er, a- k:....: 'Skaller;: Aborre, 'ønskes. = 8. ~ ~ i = til ' Køb~. Afhentning' c:a Ja : g ~ ~... med: Specialvogn paa '*'. CW).;:; ;... Q3.:::: ~ Sælgererls" nærmeste I...!. ~ ; ~ i~ Stats~~n~st~~ion: Kon-. e. -< ~ ~.:::: tant Beta,lin'g.',. : "",.; '; 1.=. : ~ ::. ~ " '," "" "... '11 ~ G-, t: Domasel.lk. e,, '. '. '.,Kontånt Betalin!:'. Fisc~handlung;.'..,,~ BerlinN:W.21; Jonas-'..:'~.. _ strassg 3...,..., Glyngøre.., Sydjydsk Damkultur leverer som sædvanlig øjneæg, Yngel og. Sættefisk af llæk-, Regnbue- og KildeM ørred af vore bekendte Moderfisk samt Sættefisk af KarJler og Sn-' der til billigste Priser.,PortioJlsfisk. o'g større SI,isefisk 'af 'alle Arter købes i fast Regning eller pr. Kommission.. P. H a Jl s e n;, ". Aakjærdal. P. J ø r g e n s e n, Kildeværk. Begge pr. Lunderskov. Trykt;,Kolding Folkeblad"_ Bogtrykkeri, Kolding:

17 Ferskvandsfiskeribladef. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. \: ilgaal' dejl 1. og 1 fl. i hver MalIned. Redigeret af S mi flt N is s en, Hvilestedgaard pr. Ejstrup. Bladets Kontor er hos forhenv. Lærer P. N i s s e n, Gjelballe pr. Lunderskov. Xr.2 I 15 JanuRI iIJl'ilil1'ili11'ili11'ili11iiltiiltiiltiJliiJliilf,~.'Y<ijj J eg har imidlertid af og til I staaet overfor Gaader, vedrørende Aalens Liv i vore ferske Vande, som denne Teori ikke har kunnet løse, og mine Iagttagelser syntes snarere at komme i Strid med Indmeldelse i "Jerskuandsfiskeriforeningen" sker til Kontoret eller et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., Medlems 'bladet gratis tilsendt. Aarsabonnement paa Bladet kan tegnes paa alle Postkontorer. Pris 4 Kr. med Tillæg af Postpenge. Den gnle Aals Vandringer. -0- Det er en Kendsgerning, at Glasaalen hvert Foraar i store Stimer vandrer ind i vore ferske Vande, og hidtil har vist alle antaget, at Glasaalen blev i disse Vande, indtil den som B]ankaal vandrede ud igen i Havene for at søge ud til Ynglepladserne. - J eg har naturligvis ogsaa delt denne sidste Opfattelse og i Grunden gaaet ud fra den som en Kendsgerning, skønt det i Virkeligheden kun er en Paastand eller Antagelse, som man intet Bevis har for. den. Jeg skal nævne nogle Eksempler. Noget over en halv Mil vest for Kolding ligger der en Sø, der hedder Stallerupgaard Sø. Her har man i sin Tid iagttaget en meget stor Indvandring af Glasaal. Man forsøgte nemlig at tørlægge Søen ved at pumpe Vandet ud af den. Enkelte Gange gik Pumpeværket i Staa paa Grund af en Masse Glasaals Indtrængen i det, og. man saa da det Særsyn, at Kanal, Render og Pumpetrug var fulde af Glasaal. Søen blev ikke varigt tørlagt. Forsøget mislykkedes. Nævnte Sø har intet Tilløb, men et mindre A f l ø b, og der er ingen Grund til at tvivle om, at der fremdeles aarligt gaar en Mængde Glasaal ind i Søen. Men hvor bliver den Masse Aal af? Endskønt der er gjort Forsøg af ~lere og anvendt forskellige Maaderfor at fange N edgangsaaien, er det dog kun lykkedes at fange Stkr. aariigt; og det

18 27 FerskvRndsfiskerlbladet 28 uagtet Afløbsvandet fra Søen ledes Skumkasser. Alt dette ser ud, gennem store Rør neden under som om disse Aal er nedgaaende. en Landevej, saa at Fangered- Endelig har jeg i M i d t j Y Il a n d skaberne kan an bringes her saale- og M i d t f Y n i Aaer set Aaleruser des, at N edgangsaalene er tvungne anbragte for Opgang, og paa mit til at gaa i dem, da en Undvigelse Spørgsmaal til vedkommende Fineden under, til Siderne eller op sker om Aarsagen hertil, har han over Vejen synes umulig.. Men de svaret, at han fangede flere Aal nedgaaende Aal er muligvis s a a for Opgang end for Nedgang. s m a a, at de gaar gennem Ma- Alle de her nævnte Iagttagelser skerne paa Garnene. og endnu flere var mig som sagt Et andet Eksempel: J eg saa en en Gaade; thi de stred mod min Gang ved en Mølle en sammen- Opfattelse, at Aalene kun gik falden Aalehæk. Paa mit Spørgs- o p a d s o m G l a s a a l og n e d a d maal til Mølleren, hvorfor han s o m B l a n k a a 1. - Taler de Erikke holdt Hækken i Orden, navn- faringer, jeg er fremkommen med, lig da jeg kunde se, at der var ikke til Gunst for Hr. Knudsens gjort en Del for at lette Smaa- Opfattelse? aalenes Opgang, svarede denne, Til Slut vil jeg endnu minde at det nu ikke kunde betale sig. om Aalefangsten i Barn Sø ved En Gang vat" her fanget en dennes Udfiskning, hvad allerede Mængde Nedgangsaal; men siden tidligere er omtalt her i Bladet. der var kommet saa mange Stem- Denne Sø har h ve r k e n T i Il ø b meværker nedenfor Møllen, fange- e Il e r A fl ø b, og dens Vand hiddes der ikke mere Aal af nogen rører alene fra Nedbøren. _. Inden Betydning. - Det ligger nær at I Søen af Ferskvandsfiskeriforeninspørge: Hvad er Aarsagen til gen toges i Brug som Forsøgsdenne stærke Aftagen af Aale- vand, blev den tørlagt ved, at fangsten her? Stemmeværkerne dens Vand gennem en Kanal ledekan dog næppe i den Grad des ned til en nærliggende Sø. - hæmme Glasaalens Opgang, at Ved denne Lejlighed er det forder ikke skulde komme saa mange staaeligt, at en Mængde Smaaaal ovenfor Møllen, at det kunde lønne er vandrede ind under Tørlægninsig at holde Hækken i Orden for gen. - Efter at Søen var stemt at fange dem, naar de gik ned op igen, har nævnte Kanal siden igen som B I a n k a a l. ligget tør; og naar man kender,} eg skal endvidere nævne, at vi Forholdene der, skulde man synes, ved. Haugaard Kultur, der faar det var umuligt, at der efter Opsit Vand fra Kolding-Nebel Aa, stemningen af Søen, kunde indved Foraarssorteringen fanger en vandre Aaleyngel i den. Og dog betydelig Del smaa og større gule fandtes der foruden 600 Pd. Smaa Aal i Dammene, hvor Strømmen aal af forskellig Alder og Størrelse, har ført dem ind. Lignende Er- I der efterhaanden fangedes ved U d faringer har jeg fra enkelte andre I fiskningen, ogsaa en Mængde Aale Fiskerier, hvor Smlaaal er gaaet I yngel, der altsaa maa være vanind i de for ved Indløbet anbragte dret ind i Søen i 1908.

19 29 FerskvandsliskeribJlldet 30 Folk, der var til Stede ved Ud- vilde faa stor Betydning for Aalefiskningen, og som kender Forhol- opdrætningen og Aalefangsten i dene der og dehor anser en Ind- vort Land. Saa længe som vi i vandring i Søen af Glasaal for mer eller mindre Grad med Henumulig, var naturligvis straks paa syn hertil handler i Blinde, kan det rene med, at Aalene havde der nemlig ikke være Tale om, at ynglet i Søen, i Lighed med de denne Fiskeart kan komme nnder Forældrefisk af Gedder og Abor- rationel Drift i vore Vande. rer, der desværre var blevne til- Hr. Knudsen skriver i forrige bage i Søen trods Tørlægningen, Nr. af dette Blad, at han absolut og fra hvilke der fandtes et Utal er af samme Mening som afdøde af Yngel. Hvor mange Smaaaal Prof. Feddersen, nemlig, at man og hvor megen Aaleyngel, der er kun skal indplante Aaleyngel i gaaede gennem Fangekassens Damme, som ikke har direkte Tremmer, er ikke godt at vide; Forbindelse med andre Vande, men det er sandsynligt, at der er men er isolerede eller afspærrede gaaet Mængder igennem. Fra derfra. - J eg er af samme Medenne Sø har der i de tre Aar, ning, hvor det gælder private den har været anvendt som For- I Vande; men ikke,naar der er søgsvand, ikke kunnet være Tale Tale om offentlige, frie Vande. I om nogen Udvandring af den saadanne ferske Vande bør der gule Aal, da Søen jo som sagt absolut, som tidligere omtalt her i ikke har noget Afløb. Bladet, indplantes Aaleyngel, hvad Hvis Ferskvandsfiskeriforeningen enten saa en saadan Indplantning faar denne Sø til et næste Forsøg, kommer Ferskvandsfiskere eller var det maaske muligt at faa Klar- I Fiskere i Fjord og Hav tilgode. hed over de gaadefulde Foreteel-, Smidt Nissen. ser, som jeg her har berørt, især naar sagkyndige Mænd gjorde sig bekendt med Forholdene og bl. a. var til Stede ved næste Udfiskning' for nøjere at undersøge Søens Statistik ovel' Aalebestand. den gule Jtals Vandringer. Ved Stallerupgaard Sø eller en (Eftertryk forbydes.) lignende Sø uden Tilløb, men med -0- Afløb, burde der vist undersøges, I Den gule Aal fanges for Indom Smaaaalene forlader Søen, in- gang om Efteraaret og for Udden de bliver til blanke Aal, og gang om Foraaret følgende Steom Forholdene hindrer dem i igen der: Aaerne paa Slesvigs Vestat gaa op og ind i Søen. kyst, Kongeaa, Ribeaa, Sneumaa, Dersom Hr. Knudsens Oplys- Vardeaa, Skjernaa, Alslevaa (Biaa ninger om den gule Aals Van- til Vardeaa), Villestrupaa, Kadringer kunde føre til, at de strupaa og Kielstrup Søs Afløb nævnte og maaske andre Forsøg og Gudenaa. og Iagttagelser blev gjorte i en I Desuden fanges gule Aal følnær Fremtid, tror jeg sikkert, det, gende Steder: Aarhus, Hov Vig,

20 31 Fersklands6skeribladet 32 Nakskov Fjord, Søholt pr. Bursø (Lolland), Kimmerslev pr. Borup (Sjælland), Kallundborg Fjord, Holbæk Fjord, den indre Del af Issefjorden, Skelskør Nor og Fjord, Klitmøllen pr. Thisted, Randers Fjord og Mariager Fjord. Ved Randers Fjord fanges en Mængde gule Aal paa de regelmæssige Vandringer F oraar og Efteraar. Navnlig ved Udbyhøj pr. Havndal. I Aar er der fanget en Mængde gule Aal ved Udbyhøj. I to Nætter havde to Fiskere 1500 Pd., og mange af de andre FisKere havde. noget lignende. En anden Fisker i Nærheden af Randers fanger aarlig der 3~4000 Pd. gule Aal. Men endnu mere storstilet er disse Foraars- og, Efteraarsvandringer i den af mig før omtalte Mariager Fjord (med de tilhørende Aaer: Villestrupaa, Kastrupaa og Kielstrup Søs Afløb). Det er i denne Fjord og i disse Aaer, man har de store Fangst at vise hen til - takket være Stedets Fiskerifoged, som har været mig til fortrinlig Støtte; jeg gengiver Tallene og tilføjer Værdierne: 1904: 177,578 Pund gule Aal til 71,031 Kr. 20 øre. 1905: 115,000 Pund gule Aal til 46,000 Kr : 133,050 Pund gule Aal til 53,220 Kr. 1907: 220,000 Pund gule AaI til 88,000 Kr. Der var saa at sige ingen BlankaaI imellem dem. Naar man nu tager i Betragtning, at de mange Aaer og Fjorde, hvorfra jeg har Fiskeres og Fiskerifogders Underskrifter for de omtalte Vandringer, er ganske godt spredt Landet over, fristes man saa ikke til at formode e Il e r h re v d e, at det er saa klart med disse Vandringer, at man ikke kan komme uden om dem. Det er samtidigt 0plyst, at der n æ s t e n i n g e n Blankaal fanges i Aaerne paa Slesvigs Vestkyst, i Ribeaa, Vardea~, Kongeaa og Sneumaa. Desudtn er Blankaalsfangsten i Fjordene g a n s k e f o r s v i n d e n d e i Sammenligning med Fangsten af gule Aal i dem. ~ Nu siger Hr. Gemzøe (men uden at føre noget som helst Bevis), at de g u l e A a l, h v i s Van d r i n g e r j e g h a r o m t a l t, e r d e g u l e A a l, s o m e Il e r s l e v e r ved Kysterne. ("D. F. T." Nr. 47.) Jeg vil dertil sige: Tænk, hvilken Opdagelse: Naar de ikke findes i vore Aaer og Fjorde, saa findes de ved vore Kyster. Men naar vi husker paa, at disse gule Aal tilbringer ca. 8 Maaneder i fersk Vand og ca. 4 Maaneder i salt Vand, skal vi saa ikke hellere vende Sagen om og sige, at det er gule Aal fra det ferske Van d, som foretager en S o m merudflugt til Havet paa ca. 4 Maaned er. P. Chr. Knudsen, Lærer, Kjellerupsgade 23, Aalborg. fgstfiskerit -0- Lidt mere om Wire Himp. Efter at Wire Gimpen nu har været kendt og brugt en Del Aar, er der naturligvis indvundet en

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. FøTskvandsnskøTlfoTøninlens Medlemsblad. 1908. 6. Aargang.,l{oldllll\ }'oikebla.t". ROfllorykkerlj Kolding Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsldftp,t.,..'.......... 2 Blandene

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. - Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1907.. 5. Aargang.,KoldinlJ Folkeblad"s Bogtrykkeri, KoldiDIJ. Yed...;\arskiftet.. FerskVan dsfiskeril oyen Gonsvar til Artiklon ~Fiskeriet

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet

Ferskvandsfiskeribladet Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsftskøriforenlngens. Medlemsblad. 1906. 4. Aargang.,Koldi,,!! Folkeblad". Bowtrykkeri, Kolding, -Indholdsfortegnelse:.\dYHI'SeL Af AJ thur Fedch'l''''ClJ.. Stal1ingfiskeri

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. --- .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ---- ~---- ------ --- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. ---.. -...-- - NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere