IT-løsning for håndtering af data i et klinisk forskningsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-løsning for håndtering af data i et klinisk forskningsprojekt"

Transkript

1 IT-løsning for håndtering af data i et klinisk forskningsprojekt Christian Michael Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax IMM-B.Eng

3 Resumé Resumé Denne rapport dokumenterer udviklingen af et IT system med mulig anvendelse indenfor klinisk forskning baseret på medicinsk billedmateriale i DICOM I formatet. Projektets baggrund er en henvendelse til Siemens Healthcare fra en overlæge i kardiologi, som efterlyste et system til indsamling, registrering og opbevaring of ultralydsscanninger af hjertet, med henblik på analyse i et internationalt multicenter forskningsprojekt. De fundamentale krav til systemet er formuleret som værende: Sikker transport af anonymiserede data, understøttelse af arbejdsgange og en tilførelse af fordele sammenlignet med en nulløsning: At sende billedmaterialet på CD med kurer, efterfulgt at registrering og indlæsning af data i en ikke nærmere specificeret Workstation. Et system til at håndtere dette problem foreslås designet som et database-system med klientapplikationer til de 2 brugergrupper: Klinikere og forskere. Hertil kommer et support website. DICOM filer indeholder obligatoriske tags i headeren med personfølsomme data (navn, ID), og kan derfor ikke uproblematisk anvendes til forskning. Et kardinalpunkt i systemdesignet er derfor sikring af patienters anonymitet. Dette håndteres ved passende erstatning af obligatoriske (type 1) DICOM tags, samt fjernelse af andre ikke obligatoriske tags som kan indeholde sensitive informationer. Dette foregår inden data transmitteres til databasen. Desuden maskeres eventuel sensitiv information i billeddata ( burned in annotation ). Anonymisering efter at data er produceret gør det muligt at anvende data til forskningsprojekter uden at ændre sædvanlige arbejdsgange. Klientapplikationen til klinikerne må forventes at blive anvendes sjældent, og brugergrænsefladen er derfor designet med hensyn til dette. En usability test afslørede insufficient overskuelighed og manglende feedback fra systemet, hvilket er søgt imødegået. Yderligere usability tests med brugergrupperne er påkrævet for at sikre, at mål om brugervenlighed opnås. Skal udviklingen af systemet fortsætte må det endvidere vurderes, om opnåelse af nødvendige godkendelser fra myndighederne vil betyde, at det ikke er muligt at understøtte udstyr fuldt ud, grundet problematikken omkring private tags. I Digital Imaging and Communications in Medicine

4 ii

5 Indholdsfortegnelse Resumé... i 1 Baggrund Analyse Problemstillinger ved anonymisering af DICOM data Særlige vanskeligheder ved anonymisering af DICOM data Juridiske krav Brugervenlighed Kravspecifikation Funktionelle krav Design og implementering Udviklingsplatform og anvendt software Informationsflow Komponenter i klientapplikationerne Modifikation og udtræk af data i DICOM headere Brugergrænseflade Konklusion Appendiks A: Anonymiserings algoritme for et FDA og CE godkendt PACS system Appendiks B: Scripts til opsætning af MySQL database Referenceliste... 45

6 iv

7 KAPITEL 1 Baggrund 1 Baggrund Dette projekt blev startet op i min praktikperiode his Siemens Healthcare (dengang Siemens Medical Solutions) i vintersemesteret En overlæge i kardiologi havde henvendt sig til min virksomhedsvejleder for at forhøre sig om, muligheden for at tilvejebringe en IT baseret løsning til et konkret forskningsprojekt, som var i planlægningsfasen. Forskningsprojektet var internationalt med en amerikansk pacemaker producent som sponsor. Lægen som kontaktede Siemens var kandidat til at stå for projektets gennemførsel, og ønskede at kunne tilbyde en komplet løsning. Ikke blot på den kliniske side, men også den praktiske udfordring med indsamling og opbevaring af data. Det er denne praktiske udfordring som dette eksamensprojekt beskæftiger sig med. Det basale problem var således, set fra den tekniske side, indsamling af medicinske billeddata (specifikt ultralydsscanninger af hjertet) i DICOM II format og samt opbevaring af disse data i en 5-årig periode, hvorefter data skulle anvendes til forskning. Jeg arbejdede på projektet i begyndelsen af min praktikperiode, hvor min opgave var at undersøge løsningsmuligheder og fremkomme med et skitseret løsningsforslag, som kunne danne basis for en vurdering af rentabiliteten for Siemens Medical Solutions. Derpå blev en simpel interaktiv Power-point prototype præsenteret for kunden. I slutningen af praktikperioden (dec og januar 2008) arbejdede jeg på en prototype, som derpå blev demonstreret for den overlæge som havde kontaktet Siemens. Forskningsprojektet blev ikke realiseret, da, så vidt jeg har forstået, overlægen konkluderede, at projektet ikke så ud til at finde en snarlig afklaring mht. hvem der skulle være ansvarlige for gennemførslen, og at det mulige udbytte ikke stod i II Digital Imaging and Communications in Medicine

8 2 1 Baggrund fornuftig relation til den tid han investerede. Imidlertid udtrykte han stor interesse for den basale funktionalitet i prototypen hvor han så potentiale for et mere omfattende peer-review system. Det var et aktuelt problem på pågældende sygehus, at mange undersøgelser skulle gøres om ved overflytning af patienter fra andre sygehuse, da de ikke havde fælles PACS III eller en platform for diagnostik af ultralyds-sekvenser som er fuldt kompatibel med scanninger fra udstyr med forskellige producenter. Jeg valgte dog på et tidligere tidspunkt at gøre IT løsning for det kardiologiske forskningsprojekt til mit eksamensprojekt. Det var fra kundens side anslået at ca patienter skulle indgå i undersøgelsen, og at disse skulle udvælges på basis af en evaluering af fast-track undersøgelser i forskningsprojektets første år. Derpå skulle der laves årlig opfølgende ultralydsscanning i de følgende 4 år. Den økonomiske ramme blev baseret på anslåede priser for nulløsningen : Forsendelse af ultralydsundersøgelser på CD-ROM med kurer-post, samt katalogisering af data og at lægge det ind i det eller de systemer, som siden skulle anvendes til den kliniske analyse. Denne økonomiske ramme fastlagde den øvre grænse for omkostningerne ved udvikling og drift af en IT løsning til forskningsprojektet. Løsningsmodellen skulle udmærke sig ved at være billigere og eller tilføre væsentlige fordele sammenlignet med den ovenfor skitserede nulløsning. III picture archiving and communication system

9 KAPITEL 2 Analyse 2 Analyse 2.1 Problemstillinger ved anonymisering af DICOM data Anonymisering af DICOM header data er en opgave som kan løses via adskillige gratis og kommercielle løsninger. Alle løsninger fjerner type1 tags indeholdende sensitive informationer (PatientName og PatientID), men mange andre standardiserede tags kan indeholde information som indirekte kan identificere patienten. Type 3 tags såsom PatientsAddress PatientTelephoneNumbers og OtherPatientIDs må også anonymiseres. Private tags med datatypen PN (=Person Name) kan potentielt indeholde direkte identificerende information. Mange eksisterende løsninger går radikalt til værks ved at fjerne alle private tags, hvilket kan kompromittere de diagnostiske muligheder. I Appendiks A ses detaljer for anonymiseringsproceduren i det FDA (Food and Drug Administration, USA) og CE (EU) godkendte WebPAX system, som stilles gratis til rådighed af HeartIT 1. Det skal bemærkes at systemet tilsyneladende ikke understøtter DICOM standardens Part 10 fuldt, da en fuld undersøgelse med DICOMDIR ikke kan uploades, men blot de enkelte billeddatafiler. I det system som her designes vil DICOMDIR filen bestemme hvilke data der skal uploades, således at et helt studie bliver uploadet i den sammenhæng som det er tiltænkt. Citat fra Dicom part 10 2 : DICOMDIR File: A unique and mandatory DICOM File within a File-set which contains the Media Storage Directory SOP Class. This File is given a single component File ID, DICOMDIR.

10 4 2 Analyse Særlige vanskeligheder ved anonymisering af DICOM data BurnedInAnnotation tag med værdien YES, indikerer, at pixeldata indeholder tekst, som kan identificere patienten. Da dette tag er type 3 (ikke påkrævet) kan man ikke forvente at det anvendes af alle producenter. F.eks. anvender Acuson Sequoia serien af ultralydsscannere ikke dette tag, til trods for at Burned In Annotation altid er til stede i billeddata. Med Acuson Antares anvendes et privat tag til at indikere om der er burned-in graphics eller om denne information i stedet er placeret i et overlay. Det er derfor ikke muligt blot at ekskludere alle file-sets som ikke har Burned In Annotation tag et sat til NO, da man dermed afskærer sig fra at anvende data fra en stor del af det udstyr som er i daglig anvendelse på kardiologiske afdelinger. Burned in annotation må enten adresseres i forsøgsprotokollen eller håndteres med teknisk, som det tænkes implementeret i dette projekt. For at kunne automatisere fjernelse af burned in annotation kræves en præcis viden om hvor i billedet oplysningerne om patienten befinder sig. Er der tale om eksport direkte fra ultralydsudstyret til et Dicom File-set (typisk lagret på CD/DVD) kan Manufacturer og ManufacturerModelName i reglen anvendes til at identificere udstyret entydigt, og dermed kan det associeres med et koordinatsæt for maskering af pixeldata. Mere sikkert er det imidlertid at anvende Type1 tag et Implementation Class UID, som entydigt henviser til DICOM implementeringen som sidst modificerede billedet. Dette er et type 1 tag, og vil således altid være tilstede. Der introduceres der imidlertid et nyt problem når eksempelvis GE Vingmed billeddata eksporteres fra EchoPAC eller EchoPAC PC PACS systemer og ikke

11 2.1.1 Særlige vanskeligheder ved anonymisering af DICOM data 5 direkte fra modaliteten, idet både ManufacturerModelName og Implementation Class UID overskrives med PACS systemets værdier. Identifikation af billedproducerende udstyr. Identifikation af udstyret som producerede billeddata er vigtigt af flere årsager. For det første er der fjernelse af Burned In Annotation. For det andet må man for at få det fulde klinisk-diagnostiske udbytte af data i reglen anvende den fuldt kompatibel arbejdsstation, som understøtter udstyrets private tags. Et relevant eksempel er GE Vingmed, Vivid7 ekkokardiografi scanneren. Den anvendes i den afdeling hvor lægen, der efterlyste et system til håndtering af DICOM data i et klinisk forsøg, har sin daglige gang. Ifølge den seneste version af den offentligt tilgængelige DICOM conformance statement 3 anvendes BurnedInAnnotation tag et hvis billeddata indeholder information som kan identificere patienten, men modelnavn, der ellers sættes til Vivid7 af ultralydsscanneren overskrives hvis billeddata eksporteres fra EchoPAC eller EchoPAC PC Workstations, som det må formodes at være almen praksis. DeviceSerialNumber kan ikke bruges som alternativ identifikation af modellen, da det ikke anvendes. Implementation Class UID et overskrives ligeledes, som ellers er en præcis identifikation af den pågældende DICOM implementering. Dette betyder at der må kræves en direkte eksport fra apparaturet eller at alle GE Vingmed DATA med EchoPAC eller EchoPAC PC som modelnavn, skal maskeres med det samme rektangel for at kunne sikre korrekt anonymisering i tilfælde af BurnedInAnnotation. Det kræver yderligere undersøgelser for at finde ud af om denne strategi kan anvendes. Hvis den skal kunne anvendes skal annotationen findes i samme område af billedet uafhængigt af hvilken model der er tale om.

12 6 2 Analyse Det ser ud til at en entydig identifikator er StudyInstanceUID tag et (type 1), som beholder sit originale indhold trods eksport til en EchoPAC workstation. I de 2 datasæt jeg har testet (et fra 2001 og et fra 2008), som begge er eksporteret fra EchoPAC workstations, indgår tilstrækkelig information fra ImplementationClassUID i StudyInstanceUID tag et til at identificere udstyret som Vivid7. Dette gælder også for Acoson Sequoia serien. Det må dog undersøges om dette gælder generelt for Dicom implementeringer, da der ikke er et krav i DICOM standatden at StudyInstanceUID genereres på basis af ImplementationClassUID. Producentspecifikke løsninger kan altså næppe undgås. Fra Dicom Conformance statement for GE Vingmed Vivid7 4 : ImplementationClassUID: StudyInstanceUID: Unquely generated by equipment Fra Dicom Conformance statement for GE Vingmed EchoPAC PC 5 : ImplementationClassUID: StudyInstanceUID: Unquely generated by equipment Tag dump fra system (læst fra DICOMDIR og IMAGE headere): (GE Vingmed EchoPAC PC datasæt 2001) StudyInstanceUID: X.98 hvor X er 2 eller 6 (GE Vingmed EchoPAC PC datasæt 2008) StudyInstanceUID: (I dette datasæt forekom billeder hvor ImplementationClassUID ikke er overskrevet af EchoPAC PC og StudyInstanceUID var ) GE Vingmed Vivid3 6 har følgende opbygning af StudyInstanceUID: System Serial Number+.2.+examination unique ID received from archiving module.

13 2.2 Juridiske krav har same forhold til ImplementationClassUID som Vivid7. Vivid3 ImplementationClassUID er Det bør således være teknisk muligt at implementere StudyInstanceUID matchning med et passende regular expression, og dermed understøtte hele Vivid serien af ultralydsscannere på en forsvarlig måde mht. forekomst af BurnedInAnnotation. 2.2 Juridiske krav Til ethvert klinisk forskningsprojekt hvor der indgår personfølsomme informationer kræves en præcist defineret forsøgsprotokol, som skal godkendes af de relevante myndigheder. Når det drejer sig om et internationalt forskningsprojekt vil der typisk være tale om påkrævede godkendelser fra FDA(Food And Drug Administration) og CE (Conformité Européenne "European Conformity"). Først skal det gøres klart, at dette projekt alene drejer sig om den tekniske side af håndteringen af data, og det overlades til forskerteamet at opstille en protokol som tager sig af den humane interaktion. For dette projekt vil det være relevant at se på det amerikanske FDA, som opstiller en række konformitetskrav til systemer som opbevarer data elektronisk. (21 CFR Part 11) Elementer som indgår i dette er f.eks. password styring, password forældning og automatisk log-af. Desuden kræves omfattende logging af system interakationer, som viser hvem der har tilgået en ressource, hvornår, og i hvilken kontekst. Mht. sikring af patienters anonymitet, kræves der, når der drejer sig om medicinske billeddata i DICOM formatet, at tags i datafilernes headere ikke på nogen måde kan

14 8 2 Analyse identificere den person som data stammer fra. Dette er ikke en triviel udfordring, da DICOM standarden specificerer en række type 1 tags (påkrævede informationsfelter), som bl.a. omfatter patientens navn og ID, og dertil en række andre tags som mere indirekte kan identificere en patient. Det vil altså fra den tekniske side være påkrævet at sådanne informationer fjernes inden data kan indgå i et multi-center forskningsprojekt, medmindre forsøgsprotokollen er tilrettelagt således, at enhver scanning som bidrager til forskningsprojektet, på forhånd er anonymiseret. Dvs. patientnavn angives som f.eks. anonym og ID sættes til patientens tildelte randomiseringsnummer. En sådan fremgangsmåde er dog en ændring af arbejdsgangen ved en scanning, og den må eventuelt gentages hvis den var led i patientens diagnostiske udredningsforløb. Systemet som her udvikles vil imidlertid være designet til at kunne anvende standard scanninger i forskningsprojekter. Der kræves derfor en anonymisering af de data som skal indgå i forsøget. 2.3 Brugervenlighed Mange typiske danske brugere af en applikation som denne (læger) ville være i 50+ aldersgruppen. Ud fra egne observationer, inkluderende en usability test med en sygeplejerske som deltager, anvender denne aldersgruppe anvender ofte applikationer på en anden måde end designeren ville forvente. Eksempelvis dobbelt-klikker brugere på alle knapper og vil ofte klikke knapper gentagne gange hvis et respons ikke ses efter ganske kort tid (få sekunder). Denne adfærd skal tages med i vurderingen når krav til bruger interface og brugervenlighed specificeres. Der er i og for sig intet galt med denne adfærd. Brugerne forventer, helt rimeligt, at få anvendelig og forståelig

15 2.3 Brugervenlighed 9 feed-back fra applikationen, og at det fungerer som på samme måde som windows operativsystemet hvor man dobbeltklikker for at åbne en fil eller mappe. Hvis brugerne ikke bliver præsenterede for information om præcist hvad der foregår under procedurer med mærkbar latenstid på systemet vil mange blive irriterede eller nervøse. De kunne efterlyse svar på spørgsmål som: Har programmet udført den opgave, som jeg forventede? eller Er det sikkert at klikke på knappen nu, eller risikerer jeg at der opstår en fejl? Hvis en applikation anvendes sjældent, hvilket er tilfældet med denne applikation (en eller få gange årligt for klinikernes vedkommende), er det ydermere meget vigtigt at applikationen er så intuitiv som muligt at anvende, uanset brugergruppens karakteristik. Det er endvidere urealistisk at forvente, at læger uden videre vil afsætte tid til at sætte sig grundigt ind i anvendelsen af en ny applikation, og eventuelt også bruge tid på at genindlære systemets anvendelse på et senere tidspunkt. Derfor må det tilstræbes at applikationen understøtter de almindelige arbejdsgange i videst muligt omfang, at procedurer under anvendelsen af applikation er enkle, og at brugeren har sufficient information til at opgaven kan udføres. Dette projekt stræber efter at overholde følgende usability guidelines i design af funktionalitet og brugerinterface 7 : At centrere designet omkring brugeren At gøre brugerens valgmuligheder synlige, let forståelige og overskuelige. At give brugeren kontinuerlig feedback om hvad der sker på systemsiden. At give let forståelige og konstruktive fejlmeddelelser når der opstår problemer.

16 10 2 Analyse 2.4 Kravspecifikation Funktionelle krav Løsningsmodel Database server Forskerens interface Oprette konti for klinikere Gennemse statistik og indhold I database Inkludere eller afvise patienter Gennemse undersøgelser Klinikerens interface Se statistisk oversigt for egne patienter Oprette patienter I system Uploade data fra scanninger Gennemse undersøgelser Downloade undersøgelsesdata Et support website som tilbyder FAQ, instruktionsvideo, password management funktionalitet og kontaktinformationer er ligeledes en del af kravspecifikationen, men er endnu ikke implementeret.

17 KAPITEL 3 Design og implementering 3 Design og implementering 3.1 Udviklingsplatform og anvendt software Implementeringen er foretaget i Java (jre6) og er testet på WindowsXP operativsystemet. Databasen som er anvendt under udviklingen er MySQL 5.0. Implementeringen bygger i stor udstrækning på kodeeksempler fra det anvendte DICOM API: dcm4che, som er open-source og under LGPL licens. LGPL licencen tillader i modsætning til GPL kommerciel anvendelse og det er ikke påkrævet at distribuere kildekode med applikationen. LGPL licens samt kodeeksempler for transcoding, en simpel viewer og dicomdir manipulation gjorde dcm4che til et naturligt valg. Implementeringen anvender både version 1.4 og 2.0, da kodeeksempler ikke var tilstrækkelige i 2.0.

18 2 2 years 3 3 years 12 3 Design og implementering 3.2 Informationsflow Solution outline Information flow Researcher login create physician account Database Physician login request anon. patient ID upload evaluation study view statistics download evaluation study enroll or reject patient view patient status upload follow-up #1 upload follow-up #2 upload follow-up #3 upload follow-up #4 download multiple studies

19 3.3 Komponenter i klientapplikationerne Komponenter i klientapplikationerne Klientprogrammets komponenter i oversigt. Den aktuelle implementering afviger noget. DCMLoader Load DICOM obj Parse DICOM obj Exp./Imp. header Save to File Save to Memory DCManonymizer Read name/id Write name/id Transcoder Burned in annotation removal MessageDigest Calculate digests SQLAPI Query/commit Connect/disconn. Logger Action + timestamp FileHandler Browse dir/files Load & save Core Flow control Transfer control User feedback Utility Print, browserlaunch ImageViewer Play-stop Approve/Dismiss View record data ImageDataParser Load data Exp./imp. content Save data GfxLibrary Pixel format conv. Brightness/contrast GUI GUI components Selection handler Diagrammet viser den funktionelle organisation af java klasserne. GUI klassen indeholder opsætning af brugerinterface. Core klassen er ansvarlig for program-flow. SQLAPI klassen holder styr på forbindelsen til databasen og udfører queries, hovedsageligt fra Core. I Appendiks B ses scripts til opsætning af databasen. 3.4 Modifikation og udtræk af data i DICOM headere Et DICOM file-set kan indeholde en række hyppigt anvendte kliniske markører i DICOMDIR headeren. Herunder demografiske data såsom alder (fødselsdag), vægt,

20 14 3 Design og implementering rygestatus og etnicitet. Markører som alder, rygestatus og over- eller undervægt har meget ofte betydning for behandlingsresultat og prognose. Jeg har derfor planlagt at udtrække disse data fra DICOMDIR headerens Patient record og gemme dem i databasens tabel demograph (ikke implementeret i skrivende stund). Det giver god mening at have disse informationer direkte tilgængelige i databasen, således at der kan foretages specielle søgninger efter studier eller patienter med disse kliniske markører som parametre. Følgende tabeller indeholder udvalgte DICOM tags som kræver særlig opmærksomhed mht. anonymisering samt udtræk af demografiske data. PATIENT IDENTIFICATION TAG PLANLAGT AKTUELT MODULE Patient Name 0010,0010 Erstat Erstat Patient ID 0010,0020 Erstat Erstat (rand.#) (rand.#) Issuer of Patient ID 0010,0021 Ingen Ingen Other Patient IDs 0010,1000 Fjern Fjern Other Patient's Names 0010,1001 Fjern Fjern Patient's Birth Name 0010,1005 Fjern Ingen Patient's Mother's Birth Name 0010,1060 Fjern Ingen Medical Record Locator 0010,1090 Fjern Ingen

21 3.4 Modifikation og udtræk af data i DICOM headere 15 PATIENT DEMOGRAPHIC TAG PLANLAGT AKTUELT MODULE Patient's Birth Date 0010,0030 Fjern Ingen Patient's Birth Time 0010,0032 Fjern Ingen Patient's Sex 0010,0040 Kopier til DB Ingen Patient's Insurance Plan Code 0010,0050 Fjern Ingen Sequence Patient's Age 0010,1010 Kopier til DB Ingen Patient's Size 0010,1020 Kopier til DB Ingen Patient's Weight 0010,1030 Kopier til DB Ingen Patient's Address 0010,1040 Fjern Ingen Country of Residence 0010,2150 Kopier til DB Ingen Region of Residence 0010,2152 Fjern Ingen Patient's Telephone Numbers 0010,2154 Fjern Ingen Ethnic Group 0010,2160 Kopier til DB Ingen Occupation 0010,2180 Fjern Ingen Patient Comments 0010,4000 Fjern Ingen PATIENT MEDICAL MODULE TAG PLANLAGT AKTUELT Medical Alerts 0010,2000 Kopier til DB Ingen Contrast Allergies 0010,2110 Kopier til DB Ingen Smoking Status 0010,21A0 Kopier til DB Ingen Additional Patient History 0010,21B0 Fjern Ingen Pregnancy Status 0010,21C0 Ingen Ingen Last Menstrual Date 0010,21D0 Ingen Ingen Special Needs 0038,0050 Kopier til DB Ingen Patient State 0038,0500 Fjern Ingen

22 16 3 Design og implementering Visit Status Module TAG PLANLAGT AKTUELT Current Patient Location 0038,0300 Fjern Ingen Patient's Institution Residence 0038,0400 Fjern Ingen Visit Comments 0038,4000 Fjern Ingen Visit Admission Module TAG PLAN AKTUELT Referring Physician's Name 0008,0090 Fjern Ingen Referring Physician's Address 0008,0092 Fjern Ingen Referring Physician's Telephone 0008,0094 Fjern Ingen Numbers Referring Physician Identification 0008,0096 Fjern Ingen Sequence Admitting Diagnoses Description 0008,1080 Fjern Ingen

23 3.5 Brugergrænseflade Brugergrænseflade Interface som møder klinikeren efter gennemført login:

24 18 3 Design og implementering Højreklik i tabellen viser de optioner som er tilgængelige. Alternativt kan Options ikonerne anvendes. New patient record er et tooltip. Ved klik på ikonet tages brugeren til en skærm hvor en ny patient kan oprettes i systemet. Tabellens søjler Patient name og Patient ID fremkommer kun i klinikerens interface. Oplysningerne er gemt lokalt sammen med randomiserings ID. Dette er det eneste sted hvor patienter hvis data ligger i databasen kan identificeres.

25 3.5 Brugergrænseflade 19 Thumbnail oversigt for et uploaded studie:

26 20 3 Design og implementering Denne oversigt fremkommer når brugeren vælger view contents of selected study. Efter at et studie er lagt i databasen er oversigten tilgængelig fra forsker interfacet og fra den interfacet hos den kliniker, som uploadede studiet. På næste side ses den indbyggeede DICOM viewer med understøttelse af kontrast/lysstyrke justering og afspilning af videosekvenser. Baggrunden for at inkludere denne feature var, at klinikerne, som uploader data, kan verificere at eventuel burned in annotation er fjernet korrekt. Vieweren kan også aktiveres for gennemsyn af data i databasen ved klik på thumbnails fra både klinikerens of forskerens interface. Vieweren kan tjene et formål i en eventuel kommunikation mellem forsker og kliniker, således at man kan referere præcist til en sekvens i et studie. Vieweren er implementeret med option for gråtone- og 256 farvers palette repræsentationer for at tilgodese systemer med ringe beregningskraft. Palette repræsentationen beregnes med Xiaolin Wu s algoritme 8, som jeg har oversat fra C til Java.

27 3.5 Brugergrænseflade 21

28 22 3 Design og implementering

29 KAPITEL 4 Konklusion 4 Konklusion I problemformuleringen og kravspecifikationen opstilles en række målsætninger, hvoraf de vigtigste kan opsummeres i følgende punkter: At tilvejebringe en sikker og pålidelig it-løsning for indsamling, opbevaring og udtræk af data fra ultralydsskanninger i DICOM filformatet til et medicinsk forskningsprojekt. At løsningen understøtter normale arbejdsgange hos klinikere og teknisk personale, sådan forstået, at udførslen af en ultralydsskanning til forskningsprojektet ikke kræver ændring af sædvanlige procedurer, og at registrering af patienter i systemet, kommunikation mellem forskerholdet og klinikerne samt afsendelse af undersøgelsesdata ikke kræver nævneværdig forhåndsviden om it-løsningens betjening. At løsningen bibringer fordele sammenlignet med nulløsningen (CD ROM er kurer post, manuel indlæsning og katalogisering af data). Disse målsætninger er nået med varierende grad af succes. Applikationen er i skrivende stund på et avanceret prototype niveau. Alt fungerer principielt, men der mangler grundig testning og usability optimering. En usability-test med en praktiserende læge som testdeltager er planlagt kort efter indleveringen af denne rapport. Endvidere er Help & Support websitet ikke implementeret, og debug output fra klientprogrammet kan ikke slås fra. Applikationen lever i udgangspunktet op til målsætningen om understøttelse af den normale arbejdsgang hos klinikerne, idet den har et automatiseret anonymiserings- og randomiseringssystem. Ultralydsscannere i Acuson Sequoia serien, der altid anvender burned-in annotation som kan identificere patienten, anonymiseres automatisk ved hjælp af en prædefineret maskering af et rektangulært område i billeddata.

30 24 4 Konklusion Koordinater for et rektangel er gemt i databasen og associeret med producent og modelnavn. Under upload proceduren checkes der om et sådant rektangel er defineret. Findes modelnavn og producentnavn ikke i databasen får brugeren besked om, at udstyret ikke understøttes i øjeblikket. Dette krav (eksistens af producent og modelnavn i databasen alternativt anvendes StudyInstanceUID tag et som persisterer trods eksport fra Workstations som overskriver producent- og eller modelnavn) sikrer at uploads kun tillades hvis data kommer fra udstyr hvor eventuel burned-in annotation kan håndteres forsvarligt af systemet. For at holde udviklings- og driftsomkostninger på et lavt niveau er der i vidt omfang anvendt open-source software. GPL licensens krav om distribution af source-kode og begrænsninger af kommerciel udnyttelse er ikke aktuelt, da GPL licensen ikke omfatter applikationer som blot anvender en GPL open-source komponent uden modifikation. Dette er tilfældet for MySQL database connector en. dcm4che API et med kode eksempler er under LGPL licensen, som tillader kommerciel anvendelse. Kodeeksemplerne distribueret med dcm4che danner basis for kerne-komponenter i applikationen (modifikation af DICOMDIR, fjernelse af burned-in annotation fra billeddata og viewer komponenten). Der eksisterer en række værktøjer, både kommercielle og open-source, som kan batch-anonymisere og fjerne burned-in annotation. Som eksempel kan nævnes Santesoft s Sante Dicomander (Licenser koster 200$ pr bruger) eller versionen med grafisk brugerflade Sante DICOM Viewer PRO (300$ pr bruger). Sante Dicomander kunne givetvis konfigureres fil at batch-anonymisere billeddata forud for upload, men omkostningerne ved et stort antal brugere (eks 100) ville langt overstige omkostningen ved selv at implementere automatiseret header- og billeddataanonymisering, sådan som jeg har valgt.

31 25 Heart Imaging Technologies er en udbyder af web baserede PACS systemer, som inkluderer et system skræddersyet til kliniske forskningsprojekter. (http://www.heartit.com/index.php/products/trials). Anonymisering af sensitive DICOM tags håndteres automatisk. Heart Imaging Technologies tilbyder deres løsninger i Software as a service modellen (SaaS), hvilket giver den store fordel, at man blot behøver en web-browser for at se sine billeder hvor i verden man måtte befinde sig. Det ville også være nemt at bede en kollega om et hurtigt gennemsyn af en undersøgelse. HeartIT tilbyder også en gratis løsning hvor deling af DICOM filer og gennemsyn online er muligt. Imidlertid er det ikke umiddelbart realistisk at anvende denne løsning, medmindre der i tillæg udvikles software til at håndtere specialtilfælde med burned in annotation sådan som det vil være påkrævet for Acuson Sequoia serien af ultralydsscannere. En anden vigtig målsætning er kravet om usability, som jeg ønsker at fremhæve for mit produkt. Var jeg på et tidligere tidspunkt blevet klar over eksistensen af Heart Imaging Technologies SaaS produkter ville det have været oplagt at undersøge disse. Som et minimum ville jeg foretage en grundig test af den gratis WebPAX service for at foretage en sammenligning af kompatibilitet features og usability med mit produkt. I en kort test af WebPAX ser det umiddelbart ud til egne sig glimrende til hurtige peer-reviews af enkelt-filer. Dog var der et alvorligt usability-problem med mit andet sæt af testdata. Beskeden FAILED ANONYMIZATION som jeg fik med testdata fra en moderne GE ultralydsscanner (Vivid 7) giver ikke nogen konstruktiv information til brugeren. Testdata som ikke kunne anonymiseres (og derfor ikke blev gemt) var fra Siemens kontakts egen scanner. Det ser umiddelbart heller ikke ud til at en undersøgelse kan uploades i sin helhed (med DICOMDIR). En anden umiddelbar svaghed ved systemet i forhold til mit produkt er at data skal uploades inden anonymiseringen bliver foretaget. Havde denne del af processen været henvist til klient software ville spildtid kunne undgås og usikkerhed omkring hvad der sker med data i sådanne fejlsituationer kunne elimineres.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

WEB1000 brugermanual Kliniker

WEB1000 brugermanual Kliniker WEB1000 brugermanual Kliniker 4/2 2004 Joakim Oldenskov Indholdsfortegnelse Opstart WEB1000 3 Luk WEB1000 4 Kom godt igang med WEB1000 4 Ikonforklaring 7 2 Opstart af WEB1000 Web1000 (webben) er en såkaldt

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist Citrix AppDNA 6.1 SP1 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist side 2 Introduktion til AppDNA Hvad handler AppDNA om? At skabe overblik over den udfordring du står overfor estimere

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning - Hjemmeværnet

Brugervejledning - Hjemmeværnet Brugervejledning - Hjemmeværnet Indhold: 01 CargoCRM Login til CargoCRM 02 CargoCRM Applikationer (Hovedmenu) 03 CargoCRM Min menu (Brugerdefineret menu) 04 CargoCRM Enheder Liste 05 CargoCRM Enheder Tilføj

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Canon Self-Service

Sådan kommer du i gang med Canon Self-Service Sådan kommer du i gang med Canon Self-Service En vejledning, der hjælper dig med at blive registreret og komme i gang med at bruge portalen til Canon Self-Service 1 Introduktion Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere