bæredygtighedsstrategi KOLDING KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 bæredygtighedsstrategi KOLDING KOMMUNE

2 FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer på samarbejdet med alle samfundets aktører i de forskellige roller vi har som serviceudbyder, virksomhed, planlægger og ikke mindst som den mest borgernære myndighed med daglig kontakt til store dele af lokalsamfundet. Sammen kan vi skabe en bæredygtig udvikling for Kolding Kommune. Denne Bæredygtighedsstrategi er Kolding Kommunes lovpligtige Agenda 21-strategi og er opbygget omkring Aalborg Commitments, et internationalt charter for bæredygtig udvikling. Kolding Byråd har med udgangspunkt i Aalborg Commitments udpeget de ti temaer, som vi vil sætte fokus på i de kommende fire år. Disse temaer spænder over en lang række områder og er desuden i mangt og meget de samme temaer som i kommuneplanstrategien. Det understreger de to strategiers tætte sammenhæng. Bæredygtighedsstrategien vil blive fulgt op af handlingsplaner inden for temaerne, men vi vil desuden sikre at intentionerne i strategien bliver implementeret i Kommunens styrende dokumenter og aktiviteter på alle områder Kommunen skal helt enkelt blive endnu mere bæredygtig! Et tiltag er, at udarbejde et tværfagligt baseret værktøj for bæredygtighed, der skal bruges i udarbejdelsen af strategier, politikker og overordnede planer i alle forvaltninger og værktøjet skal også bruges til at vurdere vores nuværende aktiviteter og strategier. Som borgmester for Kolding Kommune glæder jeg mig meget til at modtage kommentarer til bæredygtighedsstrategien og ser ikke mindst frem til samarbejdet om at realisere de ambitiøse intentioner. Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Kommune 2 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

3 INDHOLD Forord... 2 Fremtidens transport SSTRATEGI - DE 10 TEMAER Indledning... 4 Sundhed og trivsel for alle Erhverv og uddannelse Fokus på borgerinvolvering... 6 Social lighed og fællesskaber Bæredygtighed internt i Kommunen... 7 Klima - en fælles opgave Beskyttet og tilgængelig natur og miljø... 8 Ansvarlighed - forbrug og livsstil... 9 IMPLEMENTERING Fra strategi til handling Bæredygtig byudvikling B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 3

4 INDLEDNING En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. (Vor Fælles Fremtid - Brundtlandrapporten, 1987) Bæredygtighedsbegrebet social og økonomisk bæredyg- afhængighed. omhandler alt fra intern im- de - det vil sige inden udgan- indtager en central plads i tighed. plementering af bæredygtig- gen af offentliggøre en Kolding Kommunes udvikling Aalborg Commitments hed, nærdemokrati, sundhed Agenda 21-strategi. og bæredygtig vækst er en De tre dele skal ses som en Kolding Kommune har fastslå- og social lighed til naturbe- forudsætning for kommunens helhed, der sammen sikrer en et et højt ambitionsniveau for skyttelse, ansvarligt forbrug, Strategien skal blandt andet langsigtede udvikling. bæredygtig udvikling. Der skal bæredygtighedsarbejdet gen- lokal bæredygtig økonomi og indeholde oplysninger om, tages samtidig hensyn til og nem tilslutningen til Aalborg klima. hvordan Kolding Kommune Alle strategier, politikker, lægges vægt ved de tre dele, Commitments, et internatio- inddrager befolkningen og det planer og aktiviteter i Kolding uanset hvilket område, der nalt charter for bæredygtig Lovgrundlag og øvrige samfund i det lokale Kommune skal laves med arbejdes med. udvikling. offentlig høring Agenda 21-arbejde samt By- udgangspunkt i bæredygtig- Kolding Byråd skal ifølge plan- rådets overordnede mål inden hedsprincipperne, det gælder Illustrationen ovenfor beskri- I Aalborg Commitments er der loven inden udgangen af den for Agenda 21-området, se både i forhold til miljømæssig, ver de tre deles indbyrdes opstillet ti fokusområder, der første halvdel af en valgperio- faktaboks på næste side. 4 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

5 FAKTA Ifølge planloven kapitel 6a, 33a, skal alle kommuner offentliggøre en Agenda 21-strategi i første halvdel af hver valgperiode. Byrådet fastsætter en frist for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter skal Byrådet tage stilling til de fremkomne kommentarer og offentliggøre eventuelle ændringer i strategien. Den seneste Agenda 21-strategi Strategi Kolding blev udarbejdet integreret med kommuneplanstrategien i Denne gang er Agenda 21-strategien en selvstændig strategi og kaldes for Bæredygtighedsstrategi. Agenda 21-strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i det lokale Agenda 21-arbejde. Agenda 21-strategien skal desuden indeholde Byrådets overordnede mål inden for følgende fem områder: Mindskelse af miljøbelastningen. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Fremme af biologisk mangfoldighed. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde. Fremme af samspillet mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 5

6 FOKUS PÅ BORGERINVOLVERING Fokusere på borgerinvolvering og arbejde strategisk med opgaven; intern videndeling, udarbejdelse af retningslinjer og organisering. Bruge forskellige former for borgerinvolvering; alternative høringsformer, dialog i alle faser i en proces, digitale værktøjer, idéråd mv. Afprøvning af velfærdsteknologier i borgernes hjem. Kommunen har et stort ansvar for at involvere borgere, virksomheder og andre samfundsaktører i arbejdet for en bæredygtig udvikling og for at påvirke og inspirere til holdnings- og adfærdsændringer. Det handler om at øge nærdemokratiet og engagere alle i udviklingen af samfundet - Kommunen kan ikke skabe en bæredygtig udvikling alene. Hvis det skal lykkes, skal vi sætte ekstra fokus på borgerinvolvering og arbejde mere strategisk, ambitiøst og tværgående med opgaven. På den måde kan Kommunen være på forkant med tendenser og strømninger i samfundet samt de meninger borgerne har, og udvikle Kommunen i den rigtige retning sammen og i takt med det omgivende samfund. Udviklingsplaner for samtlige landsbyer i Kommunen. Sundhedsambassadører i boligområder. Uddannelse i og projekter om bruger- og medarbejderdreven innovation. AALBORG COMMITMENTS NR. 1 STYRING OG LEDELSE Vi er forpligtede til at øge dynamikken i beslutningsprocessen gennem et øget nærdemokrati. 6 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

7 INTERNT I KOMMUNEN Udvikle, gennemføre og bruge forskellige værktøjer og tiltag for at implementere og integrere bæredygtighed i alle interne strategier, politikker, planer og aktiviteter. Sikre, at alle kommunens medarbejdere har kendskab til det brede bæredygtighedsperspektiv. Bæredygtighed, klima og energi - et program i For at udvikle samfundet i en bæredygtig retning og ikke mindst for at gå foran som et godt eksempel er bæredyg- tighed et overordnet princip, der gennemsyrer alt arbejde i Kolding Kommune. Der er gode eksempler på, hvordan bæredygtighed er integreret i Kommunens styrende dokumenter og organisation, men der er stadig brug for flere tiltag, så bæredygtighed bliver en integreret del af alle forvaltningers arbejde. På strategisk plan vil vi derfor arbejde med blandt andet miljøstyring og med fordel integrere arbejdet med det eksisterende arbejdsmiljøarbejde. Ude i institutioner og på arbejdspladser vil vi arbejde med såkaldte grønne institutioner, hvor medarbejderne selv arbejder med miljø og bæredygtighed. By- og Udviklingsforvaltningen. Sundhed og trivsel for alle - et tværgående program for alle forvaltninger. Grønt flag skoler. AALBORG COMMITMENTS NR. 2 LOKAL LEDELSE FOR Vi er forpligtede til at implementere effektive ledelsesrutiner, fra formulering over implementering til evaluering. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 7

8 BESKYTTET OG TILGÆNGELIG NATUR OG MIL JØ Sikre opfyldelse af Green Cities målsætningerne omkring fx sikring af drikkevand, øget biodiversitet samt mindsket støjbelastning. Sikre, at mest mulig natur i Kolding Kommune bliver tilgængelig for borgerne. Bynære stisystemer i Kløverstiprojektet. dygtighed. Det høje ambitionsniveau på miljøområdet er yderligere blevet fastslået med Ophold i naturen er godt for helbredet og trivslen og kan forebygge og til dels helbrede Ny vandforsynings- samt ny spildevandsplan. Oplevelser, naturgenopretning og naturformidling i Kolding Ådalprojektet. medlemskabet i miljøsamarbejdet Green Cities i Vi vil i de kommende år fortsat livsstilslidelser som stress. I Kolding Kommune er der gode muligheder for oplevelser og aktiviteter ved kysten og i den Læs mere om Green Cities på og Kolding Ådal projektet på Natur og miljø har siden den første miljøplan i 1989 været én af grundstenene i Kolding Kommunes arbejde med bære- arbejde ambitiøst med natur og miljø gennem projekter, samarbejder og kampagner og ikke mindst med god sagsbehandling. bynære natur, skovene og det åbne land. Vi vil gennemføre flere tiltag inden for området for yderligere at forbedre mulighederne. AALBORG COMMITMENTS NR. 3 NATURLIGE FÆLLES GODER Vi er forpligtede til fuldt ud at påtage os ansvar for at beskytte, bevare og sikre ligelig adgang til naturlige fælles goder. 8 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

9 ANSVARLIGHED - FORBRUG OG LIVSSTIL Opprioritere energistyring og grønne indkøb samt udvikle affaldshåndteringen internt i Kommunen. Informere, engagere og samarbejde med alle aktører i samfundet omkring fornuftigt og effektivt ressourceforbrug. Smart SPP - et EU-projekt omkring grønne offentlige indkøb. Kolding Kommune har i mange år arbejdet med at mindske ressourceforbruget, især gennem energistyring i de kommunale bygninger og grønne offentlige indkøb. Der er stadig meget at hente internt i Kommunen på energi-, indkøbs- og fx affaldsområdet og vi vil derfor fortsat arbejde ambitiøst inden for mange forskellige områder. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det kun er Kommunen, der arbejder med at mindske res- sourceforbruget. Alle aktører i samfundet har et ansvar for et fornuftigt forbrug og livsstil. Vi vil derfor sammen med alle samfundets aktører udvikle og gennemføre tiltag omkring ansvarligt forbrug og livsstil. Ved samtidigt at feje for egen dør er Kommunen et godt eksempel og troværdig i samarbejdet. Energirigtige offentlige bygninger med fokus på vedvarende energi. Grøn Butik. Læs mere om Smart SPP på og og Grøn Butik på AALBORG COMMITMENTS NR. 4 ANSVARLIGT FORBRUG OG ANSVARLIG LIVSSTIL Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv brug af ressourcer og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 9

10 BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Sikre bæredygtighed i al planlægning. Sikre godt design og god arkitektur i alle planer og projekter. Ådalsbyen - omdannelse og fortætning af byområde. Nordic Synergy Park - erhvervsområde med fokus på natur og fritidsaktiviteter. Med den nye planstrategi for Kolding Kommune er bæredygtig byudvikling det bærende princip for Kolding Kommu- nes fremtidige planlægning. Bæredygtig byudvikling omhandler mange ting, for eksempel byfortætning, udvikling af gode transportmuligheder, klimatilpasning, øget sundhed og energiminimering i boliger og andet byggeri - både i nybyggeri og i den eksisterende bygningsmasse. Det handler også om god kvalitet i byrum og god arkitektur, hvor den brede designsatsning skal styrke Kolding Kommunes design- og arkitekturmæssige profil og indvirke på beslutninger inden for alle områder. Vi vil fortsætte med at fremme bæredygtig byudvikling i planer og projekter i byerne, landsbyerne og det åbne land. Bevægelse i alle planer - værktøj for flere bevægelsesfremmende tiltag i planlægningen. Ny arkitekturpolitik for Kommunen. Læs mere om Nordic Synergy Park på AALBORG COMMITMENTS NR. 5 PLANLÆGNING OG DESIGN Vi er forpligtede til, at byplanlægningen skal være til gavn for alle og spille en strategisk rolle i behandlingen af miljømæssige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og kulturelle emner. 10 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

11 FREMTIDENS TRANSPORT Sikre at transportplanen for Kolding Kommune udvikles og implementeres. Engagere og samarbejde med alle samfundets aktører omkring bæredygtig transport. Elbiler: etablering af infrastruktur samt elbiler til både private og Kommunen. Kolding Cykelby og Cykler uden grænser - cykel- Transportområdet bidrager med ca. 1/3 af den totale CO2-udledning i kommunen som geografisk område og er dermed ét af de områder, der bidrager mest til klimaproblematikken. Desuden bidrager især vejtransporten til mange luftforureninger. Internt vil Kommunen fortsat arbejde med transportvaner og egen bilpark, fx elbiler. Lige så væsentligt er dog, at borgere, erhverv og øvrige samfundsaktører ændrer transportadfærd og overgår til mere bære- dygtige transportformer som cykel, kollektiv trafik mv. I den kommende Transportplan for Kolding Kommune er temaerne Vækst, Klima, Sundhed og Byliv blevet udpeget og med udgangspunkt i disse vil der udarbejdes forskellige planer for vej, kollektiv trafik, cykel og trafiksikkerhed. projekter for hele kommunen. Delebilsordninger. Elcykler og ruteoptimering i hjemmeplejen. Læs mere om Cykler uden grænser på AALBORG COMMITMENTS NR. 6 BEDRE MOBILITET, MINDRE TRAFIK Vi anerkender sammenhængen mellem transport, sundhed og miljø og er forpligtede til seriøst at fremme bæredygtige valg af transportformer. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 11

12 SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE fem tværgående programmer. Programmet skal sikre en tværfaglig sundhedsfremmeindsats til gavn for alle borgere. Arbejde med fokusområderne fysisk aktivitet, røg, sund mad, alkohol og mental sundhed, så målsætningerne i Sundhedspolitikken realiseres. Sundhed og trivsel er mange ting - en god arbejdsplads, en folkeskole uden mobning Igangsætte tværfaglige sundheds- og trivselsfremmeprojekter i relation til programmet Sundhed og trivsel for alle. mv. Det er også en oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen og en aktiv realisering af vores Rygestoptilbud til unge. De tre overordnede mål for indsatsen, som de er formuleret i Sundhedspolitikken, er: Den generelle folkesundhed øges. livsmuligheder. Det kan fx handle om kultur, hvor forskning viser, at mennesker, der har kulturelle interesser, lever længere og Mærk Maden - sund mad til personale og borgere i Kolding Kommune. Projekt Let dig fremme af fysisk aktivitet på skoler, arbejdspladser og for ældre. Antimobbestrategier og projekter i folkeskolen. Alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundheds- vurderer selve at have bedre helbred. Derfor vil vi udvikle Trivselsmålinger blandt Kommunens personale. Sundhed og trivsel er vigtige fokusområder i Kolding Kommune, både internt og eksternt. fremme. Den sociale ulighed i sundhed mindskes. Desuden er Sundhed og trivsel for alle ét af Kommunens det uudnyttede potentiale mellem sundhed og kulturelle aktiviteter og gennemføre tiltag på dette område ligesom på mange andre områder. AALBORG COMMITMENTS NR. 7 LOKAL HANDLING FOR SUNDHED Vi er forpligtede til at beskytte og fremme sundheden og velværet hos vores borgere. 12 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

13 ERHVERV OG UDDANNELSE Kolding Kommunes ambitiøse klima- og bæredygtigheds- indsats skal være med til at skabe lokale arbejdspladser inden for fx energirenovering og vi skal støtte de mange virksomheder, der allerede Skabe optimale rammebetingelser for videnvirksomheder. Sikre godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. har mange års erfaring med udvikling af bæredygtig produktion. Fokusere på internt bæredygtighedsarbejde, miljøstyring mv. i erhvervslivet. Vi skal uddanne unge til at Kolding Kommune er ét af Danmarks førende vækstcentre og for at sikre fortsat lokal bæredygtig vækst skal vi arbejde inden for mange forskellige områder. Vi skal tiltrække videnvirksomheder, fx gennem Nordic Synergy Park, hvor videnbaseret erhverv, forskning og uddannelse udvikler sig i et internationalt miljø og er et centrum for bæredygtig vækst. være velkvalificerede medarbejdere og sikre, at de i og efter deres uddannelsesforløb får tilknytning til det lokale erhvervsliv. Iværksætteri skal understøttes for at skabe fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. Vi skal også fokusere på socialøkonomiske virksomheder for at generere et rummeligt arbejdsmarked. KarriereCentret i samarbejde med Syddansk Universitet. House of Innovation - rådgivning mv. om iværksætteri. Grøn Erhvervsvækst - lokal vækst inden for energirenovering. CARBON 20 - energioptimering i virksomheder. AALBORG COMMITMENTS NR. 8 LEVENDE OG BÆREDYGTIG LOKAL ØKONOMI Vi er forpligtede til at skabe og sikre en levende lokal økonomi, der giver adgang til arbejdspladser uden at skade miljøet. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 13

14 S O C I A L L I G H E D O G FÆ L L E SS K A BE R Sikre, at alle borgere har mulighed for en aktiv fritid kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Arbejde for at reducere uligheden i sundhed. Sikre at udsatte borgere får sammenhængende tilbud, der er tilpasset den enkeltes behov. Udsattepolitik i Kolding Kommune. centrale dele af et socialt bæredygtigt samfund. er Kommunens tværgående program Frivillighed. Ny handicappolitik samt ny fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik, præget af en høj grad af Rummelighed, tryghed, mulighed for udvikling og indflydelse og et ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet er For at opnå dette vil vi igangsætte og fortsætte initiativer og tiltag på en lang række områder. Vi vil blandt andet styrke det frivillige arbejde for at medvirke til at skabe mening for mennesker og give et socialt tilhørsforhold. Et konkret tiltag Et andet område er socialt udsatte borgere, der ofte kæmper med komplekse problemstillinger. Kommunen fokuserer her på en bred indsats, som omfatter bolig, uddannelsesmuligheder, fritid, beskæftigelse, kultur, idræt, demokrati, behandlingsmuligheder, støtte og omsorg. inddragelse af borgerne. Sundhedsambassadører i samarbejde med Byliv Kolding. Gademix og brugerstyrede huse, fx Midtgården. AALBORG COMMITMENTS NR. 9 LIGHED OG RETFÆRDIGHED Vi er forpligtede til at sikre rummelige og støttende fællesskaber. 14 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

15 KLIMA - EN FÆLLES OPGAVE Gennemføre projekter, kampagner mv. for at mindske CO2-udledningen i hele kommunen. Indarbejde klimatilpasning i alle kommunale aktiviteter, især planlægning af infrastruktur og byudvikling. Samarbejde omkring klima og bæredygtighed med alle aktører, fra lokale til globale. området, både med mindskning af CO2-udledningen og klimatilpasning. For klimatilpasning skal der udarbejdes en overordnet plan for Kommunen med temaer som oversvømmelser, Strategisk energiplan i samarbejde med andre kommuner i Trekantområdet. Planlægning for vedvarende energi, fx vindmøller og biogas. Vi vil arbejde for at mindske energiforbruget, fremme bæredygtig transport, øge an- regnvandshåndtering, havvandsstigninger, beredskab og forsyningssikkerhed. Lavenergilandsbyer i samarbejde med landsbyer og Københavns Universitet. delen af vedvarende energi og bruge energien mere effektivt. For at klare udfordringerne AALBORG COMMITMENTS NR. 10 Kolding Kommune er en foregangskommune på klimaområdet og vi vil de kommende år fortsat arbejde ambitiøst på Metoderne er projekter, samarbejder, kampagner mv., der involverer hele samfundet. vil vi samarbejde bredt med mange forskellige aktører i samfundet, fra det lokale niveau til det globale niveau. FRA LOKAL TIL GLOBAL Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 15

16 FRA STRATEGI TIL HANDLING Vurderingsværktøj for bæredygtighed Kommuneplanstrategi Andre overordnede strategier og politikker Strategier og politikker Overordnede planer Kommuneplan Lovpligtig miljøvurdering Fysiske udviklingsplaner Lokalplaner Mere konkrete planer Bæredygtighedsstrategien vil Værktøjet skal bruges dels forskellige områder og deres miljøvurderingslovgivningen, se ningerne om brugen af værk- blive fulgt op af handlingspla- strategisk ved udarbejdelse af indflydelse på hinanden. illustration ovenfor. tøjet. ner inden for de ti udpegede strategier, politikker og over- temaer. ordnede planer, dels ved vurde- På det strategiske niveau skal Succeskriterier for værktøjet Værktøjet skal bruges tidligt ring af eksisterende aktiviteter vurderingsværktøjet ses som er især en bred forankring og i udarbejdelsesprocessen af For at sikre at temaerne i i Kommunen. en udvikling af den lovpligtige ledelsesmæssigt ansvar for strategier, politikker og over- bliver implementeret internt i miljøvurdering, hvor planer og formål og brug af værktøjet ordnede planer for at have Kommunen, skal der derudover Værktøjet skal være med til at programmer vurderes ud fra samt en smidig arbejdsproces i mest mulig effekt. udvikles et tværfagligt vurde- forebygge utilsigtede konse- fastlagte kriterier inden for det anvendelsen af værktøjet. ringsværktøj for bæredygtig- kvenser; økonomiske, sociale brede bæredygtighedsområde. Der skal desuden laves en ind- hed, der skal bruges af alle og miljømæssige, og synlig- Det skal blandt andet sikres ledende screening for at finde forvaltninger og fagområder. gøre sammenhænge mellem Værktøjet vil blive brugt på det gennem en intern konsulent- ud af hvilke strategier, politik- strategier og aktiviteter på niveau, der ikke er omfattet af gruppe, som rådgiver forvalt- ker og overordnede planer, det 16 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

17 er mest hensigtsmæssigt at værktøjet bliver brugt på. Bæredygtighedsværktøj Udviklingen af vurderingsværktøjet vil foregå som en vekselvirkning mellem udarbejdelse, implementering og test Bæredygtighedsstrategi alt for at værktøjet skal blive så godt, brugbart og velforankret som muligt. Implementering og test Udarbejdelse Kolding Kommune er udarbejdet af Afdeling for Klima og Bæredygtighed, By- og Udviklingsforvaltningen. Billeder: Kolding Kommune, Grøn Erhvervsvækst, Energistyrelsen, Mette Ruhlmann. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 17

18 Kolding Kommune, Afdelingen for Klima og Bæredygtighed, Nytorv 11, 6000 Kolding eller

GÖTEBORG AALBORG ÅRHUS HELSINGB KØBENHAVN ESBJERG TREKANTOMRÅDET ODENSE MAL FLENSBORG KIEL ROSTOCK LÜBECK HAMBORG Give Århus Grindsted Jelling Billund Egtved Vejle Børkop Lillebælt Esbjerg Fredericia Strib

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE 1 INDHOLD FORORD... 3 FREMME AF EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG BYOMDANNELSE... 4 MINDSKELSE AF MILJØBELASTNINGEN... 6 FREMME AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED...

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune Vida Christeller Center for Byplanlægning Fingerplanen Kommuneplan 2015 1. Grøn boligby 6. Infrastruktur 2. Sammenhængende by 5. Greater Copenhagen 3. Kvalitet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere