bæredygtighedsstrategi KOLDING KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 bæredygtighedsstrategi KOLDING KOMMUNE

2 FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer på samarbejdet med alle samfundets aktører i de forskellige roller vi har som serviceudbyder, virksomhed, planlægger og ikke mindst som den mest borgernære myndighed med daglig kontakt til store dele af lokalsamfundet. Sammen kan vi skabe en bæredygtig udvikling for Kolding Kommune. Denne Bæredygtighedsstrategi er Kolding Kommunes lovpligtige Agenda 21-strategi og er opbygget omkring Aalborg Commitments, et internationalt charter for bæredygtig udvikling. Kolding Byråd har med udgangspunkt i Aalborg Commitments udpeget de ti temaer, som vi vil sætte fokus på i de kommende fire år. Disse temaer spænder over en lang række områder og er desuden i mangt og meget de samme temaer som i kommuneplanstrategien. Det understreger de to strategiers tætte sammenhæng. Bæredygtighedsstrategien vil blive fulgt op af handlingsplaner inden for temaerne, men vi vil desuden sikre at intentionerne i strategien bliver implementeret i Kommunens styrende dokumenter og aktiviteter på alle områder Kommunen skal helt enkelt blive endnu mere bæredygtig! Et tiltag er, at udarbejde et tværfagligt baseret værktøj for bæredygtighed, der skal bruges i udarbejdelsen af strategier, politikker og overordnede planer i alle forvaltninger og værktøjet skal også bruges til at vurdere vores nuværende aktiviteter og strategier. Som borgmester for Kolding Kommune glæder jeg mig meget til at modtage kommentarer til bæredygtighedsstrategien og ser ikke mindst frem til samarbejdet om at realisere de ambitiøse intentioner. Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Kommune 2 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

3 INDHOLD Forord... 2 Fremtidens transport SSTRATEGI - DE 10 TEMAER Indledning... 4 Sundhed og trivsel for alle Erhverv og uddannelse Fokus på borgerinvolvering... 6 Social lighed og fællesskaber Bæredygtighed internt i Kommunen... 7 Klima - en fælles opgave Beskyttet og tilgængelig natur og miljø... 8 Ansvarlighed - forbrug og livsstil... 9 IMPLEMENTERING Fra strategi til handling Bæredygtig byudvikling B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 3

4 INDLEDNING En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. (Vor Fælles Fremtid - Brundtlandrapporten, 1987) Bæredygtighedsbegrebet social og økonomisk bæredyg- afhængighed. omhandler alt fra intern im- de - det vil sige inden udgan- indtager en central plads i tighed. plementering af bæredygtig- gen af offentliggøre en Kolding Kommunes udvikling Aalborg Commitments hed, nærdemokrati, sundhed Agenda 21-strategi. og bæredygtig vækst er en De tre dele skal ses som en Kolding Kommune har fastslå- og social lighed til naturbe- forudsætning for kommunens helhed, der sammen sikrer en et et højt ambitionsniveau for skyttelse, ansvarligt forbrug, Strategien skal blandt andet langsigtede udvikling. bæredygtig udvikling. Der skal bæredygtighedsarbejdet gen- lokal bæredygtig økonomi og indeholde oplysninger om, tages samtidig hensyn til og nem tilslutningen til Aalborg klima. hvordan Kolding Kommune Alle strategier, politikker, lægges vægt ved de tre dele, Commitments, et internatio- inddrager befolkningen og det planer og aktiviteter i Kolding uanset hvilket område, der nalt charter for bæredygtig Lovgrundlag og øvrige samfund i det lokale Kommune skal laves med arbejdes med. udvikling. offentlig høring Agenda 21-arbejde samt By- udgangspunkt i bæredygtig- Kolding Byråd skal ifølge plan- rådets overordnede mål inden hedsprincipperne, det gælder Illustrationen ovenfor beskri- I Aalborg Commitments er der loven inden udgangen af den for Agenda 21-området, se både i forhold til miljømæssig, ver de tre deles indbyrdes opstillet ti fokusområder, der første halvdel af en valgperio- faktaboks på næste side. 4 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

5 FAKTA Ifølge planloven kapitel 6a, 33a, skal alle kommuner offentliggøre en Agenda 21-strategi i første halvdel af hver valgperiode. Byrådet fastsætter en frist for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter skal Byrådet tage stilling til de fremkomne kommentarer og offentliggøre eventuelle ændringer i strategien. Den seneste Agenda 21-strategi Strategi Kolding blev udarbejdet integreret med kommuneplanstrategien i Denne gang er Agenda 21-strategien en selvstændig strategi og kaldes for Bæredygtighedsstrategi. Agenda 21-strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i det lokale Agenda 21-arbejde. Agenda 21-strategien skal desuden indeholde Byrådets overordnede mål inden for følgende fem områder: Mindskelse af miljøbelastningen. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Fremme af biologisk mangfoldighed. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde. Fremme af samspillet mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 5

6 FOKUS PÅ BORGERINVOLVERING Fokusere på borgerinvolvering og arbejde strategisk med opgaven; intern videndeling, udarbejdelse af retningslinjer og organisering. Bruge forskellige former for borgerinvolvering; alternative høringsformer, dialog i alle faser i en proces, digitale værktøjer, idéråd mv. Afprøvning af velfærdsteknologier i borgernes hjem. Kommunen har et stort ansvar for at involvere borgere, virksomheder og andre samfundsaktører i arbejdet for en bæredygtig udvikling og for at påvirke og inspirere til holdnings- og adfærdsændringer. Det handler om at øge nærdemokratiet og engagere alle i udviklingen af samfundet - Kommunen kan ikke skabe en bæredygtig udvikling alene. Hvis det skal lykkes, skal vi sætte ekstra fokus på borgerinvolvering og arbejde mere strategisk, ambitiøst og tværgående med opgaven. På den måde kan Kommunen være på forkant med tendenser og strømninger i samfundet samt de meninger borgerne har, og udvikle Kommunen i den rigtige retning sammen og i takt med det omgivende samfund. Udviklingsplaner for samtlige landsbyer i Kommunen. Sundhedsambassadører i boligområder. Uddannelse i og projekter om bruger- og medarbejderdreven innovation. AALBORG COMMITMENTS NR. 1 STYRING OG LEDELSE Vi er forpligtede til at øge dynamikken i beslutningsprocessen gennem et øget nærdemokrati. 6 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

7 INTERNT I KOMMUNEN Udvikle, gennemføre og bruge forskellige værktøjer og tiltag for at implementere og integrere bæredygtighed i alle interne strategier, politikker, planer og aktiviteter. Sikre, at alle kommunens medarbejdere har kendskab til det brede bæredygtighedsperspektiv. Bæredygtighed, klima og energi - et program i For at udvikle samfundet i en bæredygtig retning og ikke mindst for at gå foran som et godt eksempel er bæredyg- tighed et overordnet princip, der gennemsyrer alt arbejde i Kolding Kommune. Der er gode eksempler på, hvordan bæredygtighed er integreret i Kommunens styrende dokumenter og organisation, men der er stadig brug for flere tiltag, så bæredygtighed bliver en integreret del af alle forvaltningers arbejde. På strategisk plan vil vi derfor arbejde med blandt andet miljøstyring og med fordel integrere arbejdet med det eksisterende arbejdsmiljøarbejde. Ude i institutioner og på arbejdspladser vil vi arbejde med såkaldte grønne institutioner, hvor medarbejderne selv arbejder med miljø og bæredygtighed. By- og Udviklingsforvaltningen. Sundhed og trivsel for alle - et tværgående program for alle forvaltninger. Grønt flag skoler. AALBORG COMMITMENTS NR. 2 LOKAL LEDELSE FOR Vi er forpligtede til at implementere effektive ledelsesrutiner, fra formulering over implementering til evaluering. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 7

8 BESKYTTET OG TILGÆNGELIG NATUR OG MIL JØ Sikre opfyldelse af Green Cities målsætningerne omkring fx sikring af drikkevand, øget biodiversitet samt mindsket støjbelastning. Sikre, at mest mulig natur i Kolding Kommune bliver tilgængelig for borgerne. Bynære stisystemer i Kløverstiprojektet. dygtighed. Det høje ambitionsniveau på miljøområdet er yderligere blevet fastslået med Ophold i naturen er godt for helbredet og trivslen og kan forebygge og til dels helbrede Ny vandforsynings- samt ny spildevandsplan. Oplevelser, naturgenopretning og naturformidling i Kolding Ådalprojektet. medlemskabet i miljøsamarbejdet Green Cities i Vi vil i de kommende år fortsat livsstilslidelser som stress. I Kolding Kommune er der gode muligheder for oplevelser og aktiviteter ved kysten og i den Læs mere om Green Cities på og Kolding Ådal projektet på Natur og miljø har siden den første miljøplan i 1989 været én af grundstenene i Kolding Kommunes arbejde med bære- arbejde ambitiøst med natur og miljø gennem projekter, samarbejder og kampagner og ikke mindst med god sagsbehandling. bynære natur, skovene og det åbne land. Vi vil gennemføre flere tiltag inden for området for yderligere at forbedre mulighederne. AALBORG COMMITMENTS NR. 3 NATURLIGE FÆLLES GODER Vi er forpligtede til fuldt ud at påtage os ansvar for at beskytte, bevare og sikre ligelig adgang til naturlige fælles goder. 8 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

9 ANSVARLIGHED - FORBRUG OG LIVSSTIL Opprioritere energistyring og grønne indkøb samt udvikle affaldshåndteringen internt i Kommunen. Informere, engagere og samarbejde med alle aktører i samfundet omkring fornuftigt og effektivt ressourceforbrug. Smart SPP - et EU-projekt omkring grønne offentlige indkøb. Kolding Kommune har i mange år arbejdet med at mindske ressourceforbruget, især gennem energistyring i de kommunale bygninger og grønne offentlige indkøb. Der er stadig meget at hente internt i Kommunen på energi-, indkøbs- og fx affaldsområdet og vi vil derfor fortsat arbejde ambitiøst inden for mange forskellige områder. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det kun er Kommunen, der arbejder med at mindske res- sourceforbruget. Alle aktører i samfundet har et ansvar for et fornuftigt forbrug og livsstil. Vi vil derfor sammen med alle samfundets aktører udvikle og gennemføre tiltag omkring ansvarligt forbrug og livsstil. Ved samtidigt at feje for egen dør er Kommunen et godt eksempel og troværdig i samarbejdet. Energirigtige offentlige bygninger med fokus på vedvarende energi. Grøn Butik. Læs mere om Smart SPP på og og Grøn Butik på AALBORG COMMITMENTS NR. 4 ANSVARLIGT FORBRUG OG ANSVARLIG LIVSSTIL Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv brug af ressourcer og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 9

10 BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Sikre bæredygtighed i al planlægning. Sikre godt design og god arkitektur i alle planer og projekter. Ådalsbyen - omdannelse og fortætning af byområde. Nordic Synergy Park - erhvervsområde med fokus på natur og fritidsaktiviteter. Med den nye planstrategi for Kolding Kommune er bæredygtig byudvikling det bærende princip for Kolding Kommu- nes fremtidige planlægning. Bæredygtig byudvikling omhandler mange ting, for eksempel byfortætning, udvikling af gode transportmuligheder, klimatilpasning, øget sundhed og energiminimering i boliger og andet byggeri - både i nybyggeri og i den eksisterende bygningsmasse. Det handler også om god kvalitet i byrum og god arkitektur, hvor den brede designsatsning skal styrke Kolding Kommunes design- og arkitekturmæssige profil og indvirke på beslutninger inden for alle områder. Vi vil fortsætte med at fremme bæredygtig byudvikling i planer og projekter i byerne, landsbyerne og det åbne land. Bevægelse i alle planer - værktøj for flere bevægelsesfremmende tiltag i planlægningen. Ny arkitekturpolitik for Kommunen. Læs mere om Nordic Synergy Park på AALBORG COMMITMENTS NR. 5 PLANLÆGNING OG DESIGN Vi er forpligtede til, at byplanlægningen skal være til gavn for alle og spille en strategisk rolle i behandlingen af miljømæssige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og kulturelle emner. 10 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

11 FREMTIDENS TRANSPORT Sikre at transportplanen for Kolding Kommune udvikles og implementeres. Engagere og samarbejde med alle samfundets aktører omkring bæredygtig transport. Elbiler: etablering af infrastruktur samt elbiler til både private og Kommunen. Kolding Cykelby og Cykler uden grænser - cykel- Transportområdet bidrager med ca. 1/3 af den totale CO2-udledning i kommunen som geografisk område og er dermed ét af de områder, der bidrager mest til klimaproblematikken. Desuden bidrager især vejtransporten til mange luftforureninger. Internt vil Kommunen fortsat arbejde med transportvaner og egen bilpark, fx elbiler. Lige så væsentligt er dog, at borgere, erhverv og øvrige samfundsaktører ændrer transportadfærd og overgår til mere bære- dygtige transportformer som cykel, kollektiv trafik mv. I den kommende Transportplan for Kolding Kommune er temaerne Vækst, Klima, Sundhed og Byliv blevet udpeget og med udgangspunkt i disse vil der udarbejdes forskellige planer for vej, kollektiv trafik, cykel og trafiksikkerhed. projekter for hele kommunen. Delebilsordninger. Elcykler og ruteoptimering i hjemmeplejen. Læs mere om Cykler uden grænser på AALBORG COMMITMENTS NR. 6 BEDRE MOBILITET, MINDRE TRAFIK Vi anerkender sammenhængen mellem transport, sundhed og miljø og er forpligtede til seriøst at fremme bæredygtige valg af transportformer. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 11

12 SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE fem tværgående programmer. Programmet skal sikre en tværfaglig sundhedsfremmeindsats til gavn for alle borgere. Arbejde med fokusområderne fysisk aktivitet, røg, sund mad, alkohol og mental sundhed, så målsætningerne i Sundhedspolitikken realiseres. Sundhed og trivsel er mange ting - en god arbejdsplads, en folkeskole uden mobning Igangsætte tværfaglige sundheds- og trivselsfremmeprojekter i relation til programmet Sundhed og trivsel for alle. mv. Det er også en oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen og en aktiv realisering af vores Rygestoptilbud til unge. De tre overordnede mål for indsatsen, som de er formuleret i Sundhedspolitikken, er: Den generelle folkesundhed øges. livsmuligheder. Det kan fx handle om kultur, hvor forskning viser, at mennesker, der har kulturelle interesser, lever længere og Mærk Maden - sund mad til personale og borgere i Kolding Kommune. Projekt Let dig fremme af fysisk aktivitet på skoler, arbejdspladser og for ældre. Antimobbestrategier og projekter i folkeskolen. Alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundheds- vurderer selve at have bedre helbred. Derfor vil vi udvikle Trivselsmålinger blandt Kommunens personale. Sundhed og trivsel er vigtige fokusområder i Kolding Kommune, både internt og eksternt. fremme. Den sociale ulighed i sundhed mindskes. Desuden er Sundhed og trivsel for alle ét af Kommunens det uudnyttede potentiale mellem sundhed og kulturelle aktiviteter og gennemføre tiltag på dette område ligesom på mange andre områder. AALBORG COMMITMENTS NR. 7 LOKAL HANDLING FOR SUNDHED Vi er forpligtede til at beskytte og fremme sundheden og velværet hos vores borgere. 12 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

13 ERHVERV OG UDDANNELSE Kolding Kommunes ambitiøse klima- og bæredygtigheds- indsats skal være med til at skabe lokale arbejdspladser inden for fx energirenovering og vi skal støtte de mange virksomheder, der allerede Skabe optimale rammebetingelser for videnvirksomheder. Sikre godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. har mange års erfaring med udvikling af bæredygtig produktion. Fokusere på internt bæredygtighedsarbejde, miljøstyring mv. i erhvervslivet. Vi skal uddanne unge til at Kolding Kommune er ét af Danmarks førende vækstcentre og for at sikre fortsat lokal bæredygtig vækst skal vi arbejde inden for mange forskellige områder. Vi skal tiltrække videnvirksomheder, fx gennem Nordic Synergy Park, hvor videnbaseret erhverv, forskning og uddannelse udvikler sig i et internationalt miljø og er et centrum for bæredygtig vækst. være velkvalificerede medarbejdere og sikre, at de i og efter deres uddannelsesforløb får tilknytning til det lokale erhvervsliv. Iværksætteri skal understøttes for at skabe fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. Vi skal også fokusere på socialøkonomiske virksomheder for at generere et rummeligt arbejdsmarked. KarriereCentret i samarbejde med Syddansk Universitet. House of Innovation - rådgivning mv. om iværksætteri. Grøn Erhvervsvækst - lokal vækst inden for energirenovering. CARBON 20 - energioptimering i virksomheder. AALBORG COMMITMENTS NR. 8 LEVENDE OG BÆREDYGTIG LOKAL ØKONOMI Vi er forpligtede til at skabe og sikre en levende lokal økonomi, der giver adgang til arbejdspladser uden at skade miljøet. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 13

14 S O C I A L L I G H E D O G FÆ L L E SS K A BE R Sikre, at alle borgere har mulighed for en aktiv fritid kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Arbejde for at reducere uligheden i sundhed. Sikre at udsatte borgere får sammenhængende tilbud, der er tilpasset den enkeltes behov. Udsattepolitik i Kolding Kommune. centrale dele af et socialt bæredygtigt samfund. er Kommunens tværgående program Frivillighed. Ny handicappolitik samt ny fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik, præget af en høj grad af Rummelighed, tryghed, mulighed for udvikling og indflydelse og et ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet er For at opnå dette vil vi igangsætte og fortsætte initiativer og tiltag på en lang række områder. Vi vil blandt andet styrke det frivillige arbejde for at medvirke til at skabe mening for mennesker og give et socialt tilhørsforhold. Et konkret tiltag Et andet område er socialt udsatte borgere, der ofte kæmper med komplekse problemstillinger. Kommunen fokuserer her på en bred indsats, som omfatter bolig, uddannelsesmuligheder, fritid, beskæftigelse, kultur, idræt, demokrati, behandlingsmuligheder, støtte og omsorg. inddragelse af borgerne. Sundhedsambassadører i samarbejde med Byliv Kolding. Gademix og brugerstyrede huse, fx Midtgården. AALBORG COMMITMENTS NR. 9 LIGHED OG RETFÆRDIGHED Vi er forpligtede til at sikre rummelige og støttende fællesskaber. 14 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

15 KLIMA - EN FÆLLES OPGAVE Gennemføre projekter, kampagner mv. for at mindske CO2-udledningen i hele kommunen. Indarbejde klimatilpasning i alle kommunale aktiviteter, især planlægning af infrastruktur og byudvikling. Samarbejde omkring klima og bæredygtighed med alle aktører, fra lokale til globale. området, både med mindskning af CO2-udledningen og klimatilpasning. For klimatilpasning skal der udarbejdes en overordnet plan for Kommunen med temaer som oversvømmelser, Strategisk energiplan i samarbejde med andre kommuner i Trekantområdet. Planlægning for vedvarende energi, fx vindmøller og biogas. Vi vil arbejde for at mindske energiforbruget, fremme bæredygtig transport, øge an- regnvandshåndtering, havvandsstigninger, beredskab og forsyningssikkerhed. Lavenergilandsbyer i samarbejde med landsbyer og Københavns Universitet. delen af vedvarende energi og bruge energien mere effektivt. For at klare udfordringerne AALBORG COMMITMENTS NR. 10 Kolding Kommune er en foregangskommune på klimaområdet og vi vil de kommende år fortsat arbejde ambitiøst på Metoderne er projekter, samarbejder, kampagner mv., der involverer hele samfundet. vil vi samarbejde bredt med mange forskellige aktører i samfundet, fra det lokale niveau til det globale niveau. FRA LOKAL TIL GLOBAL Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 15

16 FRA STRATEGI TIL HANDLING Vurderingsværktøj for bæredygtighed Kommuneplanstrategi Andre overordnede strategier og politikker Strategier og politikker Overordnede planer Kommuneplan Lovpligtig miljøvurdering Fysiske udviklingsplaner Lokalplaner Mere konkrete planer Bæredygtighedsstrategien vil Værktøjet skal bruges dels forskellige områder og deres miljøvurderingslovgivningen, se ningerne om brugen af værk- blive fulgt op af handlingspla- strategisk ved udarbejdelse af indflydelse på hinanden. illustration ovenfor. tøjet. ner inden for de ti udpegede strategier, politikker og over- temaer. ordnede planer, dels ved vurde- På det strategiske niveau skal Succeskriterier for værktøjet Værktøjet skal bruges tidligt ring af eksisterende aktiviteter vurderingsværktøjet ses som er især en bred forankring og i udarbejdelsesprocessen af For at sikre at temaerne i i Kommunen. en udvikling af den lovpligtige ledelsesmæssigt ansvar for strategier, politikker og over- bliver implementeret internt i miljøvurdering, hvor planer og formål og brug af værktøjet ordnede planer for at have Kommunen, skal der derudover Værktøjet skal være med til at programmer vurderes ud fra samt en smidig arbejdsproces i mest mulig effekt. udvikles et tværfagligt vurde- forebygge utilsigtede konse- fastlagte kriterier inden for det anvendelsen af værktøjet. ringsværktøj for bæredygtig- kvenser; økonomiske, sociale brede bæredygtighedsområde. Der skal desuden laves en ind- hed, der skal bruges af alle og miljømæssige, og synlig- Det skal blandt andet sikres ledende screening for at finde forvaltninger og fagområder. gøre sammenhænge mellem Værktøjet vil blive brugt på det gennem en intern konsulent- ud af hvilke strategier, politik- strategier og aktiviteter på niveau, der ikke er omfattet af gruppe, som rådgiver forvalt- ker og overordnede planer, det 16 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

17 er mest hensigtsmæssigt at værktøjet bliver brugt på. Bæredygtighedsværktøj Udviklingen af vurderingsværktøjet vil foregå som en vekselvirkning mellem udarbejdelse, implementering og test Bæredygtighedsstrategi alt for at værktøjet skal blive så godt, brugbart og velforankret som muligt. Implementering og test Udarbejdelse Kolding Kommune er udarbejdet af Afdeling for Klima og Bæredygtighed, By- og Udviklingsforvaltningen. Billeder: Kolding Kommune, Grøn Erhvervsvækst, Energistyrelsen, Mette Ruhlmann. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 17

18 Kolding Kommune, Afdelingen for Klima og Bæredygtighed, Nytorv 11, 6000 Kolding eller

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere