bæredygtighedsstrategi KOLDING KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 bæredygtighedsstrategi KOLDING KOMMUNE

2 FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer på samarbejdet med alle samfundets aktører i de forskellige roller vi har som serviceudbyder, virksomhed, planlægger og ikke mindst som den mest borgernære myndighed med daglig kontakt til store dele af lokalsamfundet. Sammen kan vi skabe en bæredygtig udvikling for Kolding Kommune. Denne Bæredygtighedsstrategi er Kolding Kommunes lovpligtige Agenda 21-strategi og er opbygget omkring Aalborg Commitments, et internationalt charter for bæredygtig udvikling. Kolding Byråd har med udgangspunkt i Aalborg Commitments udpeget de ti temaer, som vi vil sætte fokus på i de kommende fire år. Disse temaer spænder over en lang række områder og er desuden i mangt og meget de samme temaer som i kommuneplanstrategien. Det understreger de to strategiers tætte sammenhæng. Bæredygtighedsstrategien vil blive fulgt op af handlingsplaner inden for temaerne, men vi vil desuden sikre at intentionerne i strategien bliver implementeret i Kommunens styrende dokumenter og aktiviteter på alle områder Kommunen skal helt enkelt blive endnu mere bæredygtig! Et tiltag er, at udarbejde et tværfagligt baseret værktøj for bæredygtighed, der skal bruges i udarbejdelsen af strategier, politikker og overordnede planer i alle forvaltninger og værktøjet skal også bruges til at vurdere vores nuværende aktiviteter og strategier. Som borgmester for Kolding Kommune glæder jeg mig meget til at modtage kommentarer til bæredygtighedsstrategien og ser ikke mindst frem til samarbejdet om at realisere de ambitiøse intentioner. Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Kommune 2 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

3 INDHOLD Forord... 2 Fremtidens transport SSTRATEGI - DE 10 TEMAER Indledning... 4 Sundhed og trivsel for alle Erhverv og uddannelse Fokus på borgerinvolvering... 6 Social lighed og fællesskaber Bæredygtighed internt i Kommunen... 7 Klima - en fælles opgave Beskyttet og tilgængelig natur og miljø... 8 Ansvarlighed - forbrug og livsstil... 9 IMPLEMENTERING Fra strategi til handling Bæredygtig byudvikling B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 3

4 INDLEDNING En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. (Vor Fælles Fremtid - Brundtlandrapporten, 1987) Bæredygtighedsbegrebet social og økonomisk bæredyg- afhængighed. omhandler alt fra intern im- de - det vil sige inden udgan- indtager en central plads i tighed. plementering af bæredygtig- gen af offentliggøre en Kolding Kommunes udvikling Aalborg Commitments hed, nærdemokrati, sundhed Agenda 21-strategi. og bæredygtig vækst er en De tre dele skal ses som en Kolding Kommune har fastslå- og social lighed til naturbe- forudsætning for kommunens helhed, der sammen sikrer en et et højt ambitionsniveau for skyttelse, ansvarligt forbrug, Strategien skal blandt andet langsigtede udvikling. bæredygtig udvikling. Der skal bæredygtighedsarbejdet gen- lokal bæredygtig økonomi og indeholde oplysninger om, tages samtidig hensyn til og nem tilslutningen til Aalborg klima. hvordan Kolding Kommune Alle strategier, politikker, lægges vægt ved de tre dele, Commitments, et internatio- inddrager befolkningen og det planer og aktiviteter i Kolding uanset hvilket område, der nalt charter for bæredygtig Lovgrundlag og øvrige samfund i det lokale Kommune skal laves med arbejdes med. udvikling. offentlig høring Agenda 21-arbejde samt By- udgangspunkt i bæredygtig- Kolding Byråd skal ifølge plan- rådets overordnede mål inden hedsprincipperne, det gælder Illustrationen ovenfor beskri- I Aalborg Commitments er der loven inden udgangen af den for Agenda 21-området, se både i forhold til miljømæssig, ver de tre deles indbyrdes opstillet ti fokusområder, der første halvdel af en valgperio- faktaboks på næste side. 4 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

5 FAKTA Ifølge planloven kapitel 6a, 33a, skal alle kommuner offentliggøre en Agenda 21-strategi i første halvdel af hver valgperiode. Byrådet fastsætter en frist for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter skal Byrådet tage stilling til de fremkomne kommentarer og offentliggøre eventuelle ændringer i strategien. Den seneste Agenda 21-strategi Strategi Kolding blev udarbejdet integreret med kommuneplanstrategien i Denne gang er Agenda 21-strategien en selvstændig strategi og kaldes for Bæredygtighedsstrategi. Agenda 21-strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i det lokale Agenda 21-arbejde. Agenda 21-strategien skal desuden indeholde Byrådets overordnede mål inden for følgende fem områder: Mindskelse af miljøbelastningen. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Fremme af biologisk mangfoldighed. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde. Fremme af samspillet mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 5

6 FOKUS PÅ BORGERINVOLVERING Fokusere på borgerinvolvering og arbejde strategisk med opgaven; intern videndeling, udarbejdelse af retningslinjer og organisering. Bruge forskellige former for borgerinvolvering; alternative høringsformer, dialog i alle faser i en proces, digitale værktøjer, idéråd mv. Afprøvning af velfærdsteknologier i borgernes hjem. Kommunen har et stort ansvar for at involvere borgere, virksomheder og andre samfundsaktører i arbejdet for en bæredygtig udvikling og for at påvirke og inspirere til holdnings- og adfærdsændringer. Det handler om at øge nærdemokratiet og engagere alle i udviklingen af samfundet - Kommunen kan ikke skabe en bæredygtig udvikling alene. Hvis det skal lykkes, skal vi sætte ekstra fokus på borgerinvolvering og arbejde mere strategisk, ambitiøst og tværgående med opgaven. På den måde kan Kommunen være på forkant med tendenser og strømninger i samfundet samt de meninger borgerne har, og udvikle Kommunen i den rigtige retning sammen og i takt med det omgivende samfund. Udviklingsplaner for samtlige landsbyer i Kommunen. Sundhedsambassadører i boligområder. Uddannelse i og projekter om bruger- og medarbejderdreven innovation. AALBORG COMMITMENTS NR. 1 STYRING OG LEDELSE Vi er forpligtede til at øge dynamikken i beslutningsprocessen gennem et øget nærdemokrati. 6 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

7 INTERNT I KOMMUNEN Udvikle, gennemføre og bruge forskellige værktøjer og tiltag for at implementere og integrere bæredygtighed i alle interne strategier, politikker, planer og aktiviteter. Sikre, at alle kommunens medarbejdere har kendskab til det brede bæredygtighedsperspektiv. Bæredygtighed, klima og energi - et program i For at udvikle samfundet i en bæredygtig retning og ikke mindst for at gå foran som et godt eksempel er bæredyg- tighed et overordnet princip, der gennemsyrer alt arbejde i Kolding Kommune. Der er gode eksempler på, hvordan bæredygtighed er integreret i Kommunens styrende dokumenter og organisation, men der er stadig brug for flere tiltag, så bæredygtighed bliver en integreret del af alle forvaltningers arbejde. På strategisk plan vil vi derfor arbejde med blandt andet miljøstyring og med fordel integrere arbejdet med det eksisterende arbejdsmiljøarbejde. Ude i institutioner og på arbejdspladser vil vi arbejde med såkaldte grønne institutioner, hvor medarbejderne selv arbejder med miljø og bæredygtighed. By- og Udviklingsforvaltningen. Sundhed og trivsel for alle - et tværgående program for alle forvaltninger. Grønt flag skoler. AALBORG COMMITMENTS NR. 2 LOKAL LEDELSE FOR Vi er forpligtede til at implementere effektive ledelsesrutiner, fra formulering over implementering til evaluering. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 7

8 BESKYTTET OG TILGÆNGELIG NATUR OG MIL JØ Sikre opfyldelse af Green Cities målsætningerne omkring fx sikring af drikkevand, øget biodiversitet samt mindsket støjbelastning. Sikre, at mest mulig natur i Kolding Kommune bliver tilgængelig for borgerne. Bynære stisystemer i Kløverstiprojektet. dygtighed. Det høje ambitionsniveau på miljøområdet er yderligere blevet fastslået med Ophold i naturen er godt for helbredet og trivslen og kan forebygge og til dels helbrede Ny vandforsynings- samt ny spildevandsplan. Oplevelser, naturgenopretning og naturformidling i Kolding Ådalprojektet. medlemskabet i miljøsamarbejdet Green Cities i Vi vil i de kommende år fortsat livsstilslidelser som stress. I Kolding Kommune er der gode muligheder for oplevelser og aktiviteter ved kysten og i den Læs mere om Green Cities på og Kolding Ådal projektet på Natur og miljø har siden den første miljøplan i 1989 været én af grundstenene i Kolding Kommunes arbejde med bære- arbejde ambitiøst med natur og miljø gennem projekter, samarbejder og kampagner og ikke mindst med god sagsbehandling. bynære natur, skovene og det åbne land. Vi vil gennemføre flere tiltag inden for området for yderligere at forbedre mulighederne. AALBORG COMMITMENTS NR. 3 NATURLIGE FÆLLES GODER Vi er forpligtede til fuldt ud at påtage os ansvar for at beskytte, bevare og sikre ligelig adgang til naturlige fælles goder. 8 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

9 ANSVARLIGHED - FORBRUG OG LIVSSTIL Opprioritere energistyring og grønne indkøb samt udvikle affaldshåndteringen internt i Kommunen. Informere, engagere og samarbejde med alle aktører i samfundet omkring fornuftigt og effektivt ressourceforbrug. Smart SPP - et EU-projekt omkring grønne offentlige indkøb. Kolding Kommune har i mange år arbejdet med at mindske ressourceforbruget, især gennem energistyring i de kommunale bygninger og grønne offentlige indkøb. Der er stadig meget at hente internt i Kommunen på energi-, indkøbs- og fx affaldsområdet og vi vil derfor fortsat arbejde ambitiøst inden for mange forskellige områder. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det kun er Kommunen, der arbejder med at mindske res- sourceforbruget. Alle aktører i samfundet har et ansvar for et fornuftigt forbrug og livsstil. Vi vil derfor sammen med alle samfundets aktører udvikle og gennemføre tiltag omkring ansvarligt forbrug og livsstil. Ved samtidigt at feje for egen dør er Kommunen et godt eksempel og troværdig i samarbejdet. Energirigtige offentlige bygninger med fokus på vedvarende energi. Grøn Butik. Læs mere om Smart SPP på og og Grøn Butik på AALBORG COMMITMENTS NR. 4 ANSVARLIGT FORBRUG OG ANSVARLIG LIVSSTIL Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv brug af ressourcer og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 9

10 BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Sikre bæredygtighed i al planlægning. Sikre godt design og god arkitektur i alle planer og projekter. Ådalsbyen - omdannelse og fortætning af byområde. Nordic Synergy Park - erhvervsområde med fokus på natur og fritidsaktiviteter. Med den nye planstrategi for Kolding Kommune er bæredygtig byudvikling det bærende princip for Kolding Kommu- nes fremtidige planlægning. Bæredygtig byudvikling omhandler mange ting, for eksempel byfortætning, udvikling af gode transportmuligheder, klimatilpasning, øget sundhed og energiminimering i boliger og andet byggeri - både i nybyggeri og i den eksisterende bygningsmasse. Det handler også om god kvalitet i byrum og god arkitektur, hvor den brede designsatsning skal styrke Kolding Kommunes design- og arkitekturmæssige profil og indvirke på beslutninger inden for alle områder. Vi vil fortsætte med at fremme bæredygtig byudvikling i planer og projekter i byerne, landsbyerne og det åbne land. Bevægelse i alle planer - værktøj for flere bevægelsesfremmende tiltag i planlægningen. Ny arkitekturpolitik for Kommunen. Læs mere om Nordic Synergy Park på AALBORG COMMITMENTS NR. 5 PLANLÆGNING OG DESIGN Vi er forpligtede til, at byplanlægningen skal være til gavn for alle og spille en strategisk rolle i behandlingen af miljømæssige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og kulturelle emner. 10 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

11 FREMTIDENS TRANSPORT Sikre at transportplanen for Kolding Kommune udvikles og implementeres. Engagere og samarbejde med alle samfundets aktører omkring bæredygtig transport. Elbiler: etablering af infrastruktur samt elbiler til både private og Kommunen. Kolding Cykelby og Cykler uden grænser - cykel- Transportområdet bidrager med ca. 1/3 af den totale CO2-udledning i kommunen som geografisk område og er dermed ét af de områder, der bidrager mest til klimaproblematikken. Desuden bidrager især vejtransporten til mange luftforureninger. Internt vil Kommunen fortsat arbejde med transportvaner og egen bilpark, fx elbiler. Lige så væsentligt er dog, at borgere, erhverv og øvrige samfundsaktører ændrer transportadfærd og overgår til mere bære- dygtige transportformer som cykel, kollektiv trafik mv. I den kommende Transportplan for Kolding Kommune er temaerne Vækst, Klima, Sundhed og Byliv blevet udpeget og med udgangspunkt i disse vil der udarbejdes forskellige planer for vej, kollektiv trafik, cykel og trafiksikkerhed. projekter for hele kommunen. Delebilsordninger. Elcykler og ruteoptimering i hjemmeplejen. Læs mere om Cykler uden grænser på AALBORG COMMITMENTS NR. 6 BEDRE MOBILITET, MINDRE TRAFIK Vi anerkender sammenhængen mellem transport, sundhed og miljø og er forpligtede til seriøst at fremme bæredygtige valg af transportformer. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 11

12 SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE fem tværgående programmer. Programmet skal sikre en tværfaglig sundhedsfremmeindsats til gavn for alle borgere. Arbejde med fokusområderne fysisk aktivitet, røg, sund mad, alkohol og mental sundhed, så målsætningerne i Sundhedspolitikken realiseres. Sundhed og trivsel er mange ting - en god arbejdsplads, en folkeskole uden mobning Igangsætte tværfaglige sundheds- og trivselsfremmeprojekter i relation til programmet Sundhed og trivsel for alle. mv. Det er også en oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen og en aktiv realisering af vores Rygestoptilbud til unge. De tre overordnede mål for indsatsen, som de er formuleret i Sundhedspolitikken, er: Den generelle folkesundhed øges. livsmuligheder. Det kan fx handle om kultur, hvor forskning viser, at mennesker, der har kulturelle interesser, lever længere og Mærk Maden - sund mad til personale og borgere i Kolding Kommune. Projekt Let dig fremme af fysisk aktivitet på skoler, arbejdspladser og for ældre. Antimobbestrategier og projekter i folkeskolen. Alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundheds- vurderer selve at have bedre helbred. Derfor vil vi udvikle Trivselsmålinger blandt Kommunens personale. Sundhed og trivsel er vigtige fokusområder i Kolding Kommune, både internt og eksternt. fremme. Den sociale ulighed i sundhed mindskes. Desuden er Sundhed og trivsel for alle ét af Kommunens det uudnyttede potentiale mellem sundhed og kulturelle aktiviteter og gennemføre tiltag på dette område ligesom på mange andre områder. AALBORG COMMITMENTS NR. 7 LOKAL HANDLING FOR SUNDHED Vi er forpligtede til at beskytte og fremme sundheden og velværet hos vores borgere. 12 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

13 ERHVERV OG UDDANNELSE Kolding Kommunes ambitiøse klima- og bæredygtigheds- indsats skal være med til at skabe lokale arbejdspladser inden for fx energirenovering og vi skal støtte de mange virksomheder, der allerede Skabe optimale rammebetingelser for videnvirksomheder. Sikre godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. har mange års erfaring med udvikling af bæredygtig produktion. Fokusere på internt bæredygtighedsarbejde, miljøstyring mv. i erhvervslivet. Vi skal uddanne unge til at Kolding Kommune er ét af Danmarks førende vækstcentre og for at sikre fortsat lokal bæredygtig vækst skal vi arbejde inden for mange forskellige områder. Vi skal tiltrække videnvirksomheder, fx gennem Nordic Synergy Park, hvor videnbaseret erhverv, forskning og uddannelse udvikler sig i et internationalt miljø og er et centrum for bæredygtig vækst. være velkvalificerede medarbejdere og sikre, at de i og efter deres uddannelsesforløb får tilknytning til det lokale erhvervsliv. Iværksætteri skal understøttes for at skabe fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. Vi skal også fokusere på socialøkonomiske virksomheder for at generere et rummeligt arbejdsmarked. KarriereCentret i samarbejde med Syddansk Universitet. House of Innovation - rådgivning mv. om iværksætteri. Grøn Erhvervsvækst - lokal vækst inden for energirenovering. CARBON 20 - energioptimering i virksomheder. AALBORG COMMITMENTS NR. 8 LEVENDE OG BÆREDYGTIG LOKAL ØKONOMI Vi er forpligtede til at skabe og sikre en levende lokal økonomi, der giver adgang til arbejdspladser uden at skade miljøet. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 13

14 S O C I A L L I G H E D O G FÆ L L E SS K A BE R Sikre, at alle borgere har mulighed for en aktiv fritid kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Arbejde for at reducere uligheden i sundhed. Sikre at udsatte borgere får sammenhængende tilbud, der er tilpasset den enkeltes behov. Udsattepolitik i Kolding Kommune. centrale dele af et socialt bæredygtigt samfund. er Kommunens tværgående program Frivillighed. Ny handicappolitik samt ny fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik, præget af en høj grad af Rummelighed, tryghed, mulighed for udvikling og indflydelse og et ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet er For at opnå dette vil vi igangsætte og fortsætte initiativer og tiltag på en lang række områder. Vi vil blandt andet styrke det frivillige arbejde for at medvirke til at skabe mening for mennesker og give et socialt tilhørsforhold. Et konkret tiltag Et andet område er socialt udsatte borgere, der ofte kæmper med komplekse problemstillinger. Kommunen fokuserer her på en bred indsats, som omfatter bolig, uddannelsesmuligheder, fritid, beskæftigelse, kultur, idræt, demokrati, behandlingsmuligheder, støtte og omsorg. inddragelse af borgerne. Sundhedsambassadører i samarbejde med Byliv Kolding. Gademix og brugerstyrede huse, fx Midtgården. AALBORG COMMITMENTS NR. 9 LIGHED OG RETFÆRDIGHED Vi er forpligtede til at sikre rummelige og støttende fællesskaber. 14 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

15 KLIMA - EN FÆLLES OPGAVE Gennemføre projekter, kampagner mv. for at mindske CO2-udledningen i hele kommunen. Indarbejde klimatilpasning i alle kommunale aktiviteter, især planlægning af infrastruktur og byudvikling. Samarbejde omkring klima og bæredygtighed med alle aktører, fra lokale til globale. området, både med mindskning af CO2-udledningen og klimatilpasning. For klimatilpasning skal der udarbejdes en overordnet plan for Kommunen med temaer som oversvømmelser, Strategisk energiplan i samarbejde med andre kommuner i Trekantområdet. Planlægning for vedvarende energi, fx vindmøller og biogas. Vi vil arbejde for at mindske energiforbruget, fremme bæredygtig transport, øge an- regnvandshåndtering, havvandsstigninger, beredskab og forsyningssikkerhed. Lavenergilandsbyer i samarbejde med landsbyer og Københavns Universitet. delen af vedvarende energi og bruge energien mere effektivt. For at klare udfordringerne AALBORG COMMITMENTS NR. 10 Kolding Kommune er en foregangskommune på klimaområdet og vi vil de kommende år fortsat arbejde ambitiøst på Metoderne er projekter, samarbejder, kampagner mv., der involverer hele samfundet. vil vi samarbejde bredt med mange forskellige aktører i samfundet, fra det lokale niveau til det globale niveau. FRA LOKAL TIL GLOBAL Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 15

16 FRA STRATEGI TIL HANDLING Vurderingsværktøj for bæredygtighed Kommuneplanstrategi Andre overordnede strategier og politikker Strategier og politikker Overordnede planer Kommuneplan Lovpligtig miljøvurdering Fysiske udviklingsplaner Lokalplaner Mere konkrete planer Bæredygtighedsstrategien vil Værktøjet skal bruges dels forskellige områder og deres miljøvurderingslovgivningen, se ningerne om brugen af værk- blive fulgt op af handlingspla- strategisk ved udarbejdelse af indflydelse på hinanden. illustration ovenfor. tøjet. ner inden for de ti udpegede strategier, politikker og over- temaer. ordnede planer, dels ved vurde- På det strategiske niveau skal Succeskriterier for værktøjet Værktøjet skal bruges tidligt ring af eksisterende aktiviteter vurderingsværktøjet ses som er især en bred forankring og i udarbejdelsesprocessen af For at sikre at temaerne i i Kommunen. en udvikling af den lovpligtige ledelsesmæssigt ansvar for strategier, politikker og over- bliver implementeret internt i miljøvurdering, hvor planer og formål og brug af værktøjet ordnede planer for at have Kommunen, skal der derudover Værktøjet skal være med til at programmer vurderes ud fra samt en smidig arbejdsproces i mest mulig effekt. udvikles et tværfagligt vurde- forebygge utilsigtede konse- fastlagte kriterier inden for det anvendelsen af værktøjet. ringsværktøj for bæredygtig- kvenser; økonomiske, sociale brede bæredygtighedsområde. Der skal desuden laves en ind- hed, der skal bruges af alle og miljømæssige, og synlig- Det skal blandt andet sikres ledende screening for at finde forvaltninger og fagområder. gøre sammenhænge mellem Værktøjet vil blive brugt på det gennem en intern konsulent- ud af hvilke strategier, politik- strategier og aktiviteter på niveau, der ikke er omfattet af gruppe, som rådgiver forvalt- ker og overordnede planer, det 16 B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E

17 er mest hensigtsmæssigt at værktøjet bliver brugt på. Bæredygtighedsværktøj Udviklingen af vurderingsværktøjet vil foregå som en vekselvirkning mellem udarbejdelse, implementering og test Bæredygtighedsstrategi alt for at værktøjet skal blive så godt, brugbart og velforankret som muligt. Implementering og test Udarbejdelse Kolding Kommune er udarbejdet af Afdeling for Klima og Bæredygtighed, By- og Udviklingsforvaltningen. Billeder: Kolding Kommune, Grøn Erhvervsvækst, Energistyrelsen, Mette Ruhlmann. B Æ R E D Y G T I G H E D S S T R AT E G I K O L D I N G K O M M U N E 17

18 Kolding Kommune, Afdelingen for Klima og Bæredygtighed, Nytorv 11, 6000 Kolding eller

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN VOR FÆLLES VISION Vi, europæiske lokale myndigheder, der er forenede i European Sustainable Cities & Towns Campaign (Kampagnen for bæredygtige europæiske byer), og

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Forslag KLIMAPLAN 2015-17

Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 AABENRAA KOMMUNE Klimaplan Indledning Klimaplanen beskriver de initiativer som Aabenraa Kommune vil arbejde for at igangsætte

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere