Strategi for bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde

2 Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker i kommunen. Agenda 21-strategien er med til at styre Middelfartplanen i en bæredygtig retning. Startskuddet til strategien gik i Byrådet den 7. marts 2011, hvor det videre arbejde med strategien blev besluttet. Der blev fastlagt særlige fokusområder, som strategien er bygget op omkring, samt hvilke interessenter der inddrages i processen. Strategien har været drøftet på møde med lokaludvalg og LAG d. 23. maj 2011 i Husby forsamlingshus. Den har desuden været drøftet med Grønt Råd og Erhvervspolitisk Forum på møder henholdsvis d. 31. maj 2011 og d. 23. juni Tak for jeres engagement og input til strategien. 2

3 Fælles handling for en bæredygtig udvikling I Middelfart Kommune arbejder vi aktivt for vores vision Sammen bygger vi broer til fremtiden. En af de helt centrale broer til fremtiden er indsatsen for en bæredygtig udvikling, der skal sikre, at vi kan overgive Jorden til vores børn i mindst lige så god stand, som vi selv overtog den. En bæredygtig udvikling i Middelfart Kommune indebærer, at vores bestræbelser på at sikre et godt miljø, en sund økonomi og en høj livskvalitet spiller solidt sammen. Det skal indtænkes i samtlige processer og beslutninger lige fra ideerne bliver født. Denne tankegang ligger som en rød tråd i Trekantsområdets fælles planstrategi og Middelfart Kommunes vision, som følgende grundstene er inspireret af: Middelfart den bæredygtige kommune Bæredygtighed er det bærende princip i kommunens politikker, planer og aktiviteter og borgere og virksomheder inviteres til dialog og samarbejde om en bæredygtig udvikling. Middelfart den grønne vækstkommune I Middelfart Kommune går vækst og bæredygtighed hånd i hånd. Vi vil skabe vækst indenfor det grønne område og aktivt markedsføre Middelfart Kommune som den grønne vækstkommune. Middelfart den samarbejdende miljøkommune Middelfart Kommune har et meget udbygget miljøsamarbejde mellem kommune og erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder. Vi vil fremme private/offentlige samarbejder og afprøve utraditionelle samarbejdsformer. Middelfart som klimakommune Kommunens egne aktiviteter vil i fremtiden bidrage væsentligt mindre til klimaforandringerne (i form af CO 2 -udslip pr. medarbejder). Middelfart den sunde og grønne opvækstkommune. Her vokser børnene op i et sundt og trygt miljø omgivet af vand og grønne skove. 3

4 Hvad er en bæredygtig udvikling i Middelfart Kommune? En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland-rapporten FNs verdenskommission for miljø og udvikling 1987). Arbejdet med bæredygtig udvikling er en helhedsorienteret og fortløbende proces. En integrering af bæredygtighedstanken i kommunens strategi - og planlægningsprocesser sikrer, at miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn bliver inddraget i alle beslutningsgrundlag. Borgerinddragelse og -medindflydelse er nøglebegreber for strategien for bæredygtig udvikling. Det lokale Agenda 21 arbejde er en udmøntning af global tænkning til lokal handling. Planlovens bestemmelser Planloven forpligter kommunerne til at udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 3. Fremme af biologisk mangfoldighed 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 4

5 5

6 Bæredygtighed et fælles ansvar En bæredygtig udvikling kræver, at alle fra den enkelte borger over virksomheder, kommuner og stater til verdenssamfundet tager et aktivt medansvar. Middelfart Kommune påtager sig naturligvis et stort medansvar for at sikre bæredygtighed i kommunens egne aktiviteter og for at inspirere, motivere og understøtte kommunens borgere og virksomheder, så de også tager ansvar for en bæredygtig udvikling. Bæredygtighed er et fælles ansvar for alle i Middelfart Kommune. Strategien for bæredygtig udvikling indeholder derfor også to overordnede indsatsområder: 1. Bæredygtighed i den kommunale organisation 2. Bæredygtighed i lokalsamfundet 6

7 Bæredygtighed i den kommunale organisation Middelfart Kommune har som virksomhed og myndighed en række muligheder for at fremme en bæredygtig udvikling: I den fysiske planlægning skabes rammer og retningslinjer for kommunens fremtidige udvikling I kommunens politikker skabes rammer og retningslinjer for kommunens aktiviteter og servicetilbud Kommunens egen drift påvirker direkte bæredygtigheden i form af bl.a. energi- og ressourceforbrug Bæredygtighed er grundlæggende en fællesskabsopgave. En væsentlig forudsætning for, at bæredygtighed kan integreres effektivt i den kommunale organisation, er derfor, at der er en stærk forankring i den politiske og administrative ledelse - samt at de nødvendige organisatoriske rammer og retningslinjer er til stede. Politisk forankring Udgangspunktet for, at Middelfart Kommune kan påtage sig et stærkt medansvar for en bæredygtig udvikling er et klart tilsagn fra den politiske ledelse. Middelfart Byråd forpligter sig med denne strategi til at indtænke bæredygtighed i alle politiske beslutninger. Miljømæssige hensyn indtænkes på linje med sociale og økonomiske hensyn i politiske beslutninger Organisering og implementering Bæredygtighed skal integreres og forankres overalt i den kommunale organisation. For at sikre en effektiv forankring skal bæredygtighed integreres i organisationen og i ledelsessystemet. Bæredygtighed er en fællesskabsopgave og ansvaret påhviler derfor grundlæggende alle ledere og medarbejdere i kommunen. Direktionen er ansvarlig for integration af bæredygtighed i den kommunale organisation Kommunale ledere på alle niveauer har ansvaret for at sikre, at bæredygtighed prioriteres og integreres i de daglige aktiviteter og kommunens medarbejdere skal aktivt og positivt medvirke til at sikre bæredygtighed overalt i den kommunale organisation Miljø- og energiudvalget sikrer et samarbejde på tværs af udvalg og partier om at fastholde og udvikle Middelfart som grøn vækstkommune 7

8 Opfølgning og evaluering Middelfart Kommune vil sikre løbende opfølgning på indsatserne for en bæredygtig udvikling samt sikre evaluering af indsatser og resultater med henblik på fortsat kvalitetsudvikling. Middelfart Kommune gennemfører forud for udarbejdelsen af den næste strategi for bæredygtig udvikling en evaluering af de gennemførte indsatser og opnåede resultater 8

9 Bæredygtighed i den fysiske planlægning Bæredygtighed i planstrategien Bæredygtighed er et af de gennemgående principper i både den fælles planstrategi for Trekantområdet og i Middelfart Kommunens lokale planstrategi. Den fælles planstrategi for Trekantområdet fokuserer netop på en bæredygtig udvikling i byerne og på landet. Planstrategien tegner perspektiver for kommunens generelle udvikling, og det er derfor afgørende, at bæredygtighed fortsat er et af de gennemgående principper. Middelfart Kommune vil sikre, at fremtidige planstrategier fremmer en bæredygtig udvikling samt at planstrategien og den lokale Agenda 21-strategi koordineres og integreres mest muligt Bæredygtighed i kommune- og lokalplaner Middelfart Kommune er lovmæssigt forpligtet til at vurdere sandsynlige, væsentlige miljøkonsekvenser af kommune- og lokalplaner. Middelfart Kommune vil vurdere de mulige konsekvenser for bæredygtighed i en bred betydning, som omfatter mere end de miljømæssige konsekvenser. Middelfart Kommune videreudvikler løbende de eksisterende procedurer for miljøvurdering Miljøvurdering anvendes som et aktivt værktøj til at sikre bæredygtige kommune- og lokalplaner Bæredygtighed i sektorplaner Middelfart Kommune udarbejder sektorplaner på en række områder med store konsekvenser for bæredygtighed fx affaldsplaner og spildevandsplaner. Her er kommunen også lovmæssigt forpligtet til at vurdere sandsynlige, væsentlige miljøkonsekvenser af planerne. Middelfart Kommune anvender det udarbejdede værktøj til at sikre, at de udarbejdede sektorplaner i videst mulige omfang er bæredygtige 9

10 Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i den fysiske planlægning: Vi har udviklet et værktøj til udarbejdelse af bæredygtige kommune- og lokalplaner Den seneste kommuneplan har kvalitet og bæredygtighed som overordnede temaer Vi har vedtaget, at alt nybyggeri i kommunens nye lokalplaner skal opføres som lavenergibyggeri Vi har vedtaget en cykelpolitik og gør en aktiv indsats for at fremme cykeltrafikken gennem anlæg, arrangementer og projekter både for at mindske miljøbelastningen og fremme sundheden, bl.a. som tovholder på EU-projektet Cykler uden grænser Vi har opfyldt affaldsplanens målsætninger om genanvendelse og har gjort det nemmere for borgerne at anvende genbrugsordningerne og meget mere 10

11 Bæredygtighed i kommunens politikker Middelfart Kommune udarbejder i overensstemmelse med vores vision Sammen bygger vi broer til fremtiden en række politikker og strategier, der har afgørende betydning for den daglige virksomhed i kommunen. Det er derfor afgørende, at bæredygtighed også integreres i kommunens politikker og strategier. Integrationen af bæredygtighed i kommunens politikker og strategier sikres gennem løbende bæredygtighedsvurdering under udarbejdelsen. Middelfart Kommune videreudvikler løbende det udarbejdede værktøj til bæredygtighedsvurdering af alle politikker og strategier Bæredygtighedsvurdering er en integreret del i udarbejdelse af alle politikker og strategier i Middelfart Kommune, idet bæredygtighed indtænkes helt fra starten Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i kommunens politikker: Vi har udviklet et værktøj til bæredygtighedsvurdering af politikker og strategier Vi har integreret bæredygtighed i en lang række af kommunens politikker Vi giver borgerne i Middelfart Kommune mulighed for at blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af de enkelte politikker og har afholdt workshops for borgerne i forbindelse med udarbejdelsen af hver enkelt politik 11

12 Bæredygtighed i kommunens egen drift Middelfart Kommune er en stor virksomhed med en lang række aktiviteter, der i mere eller mindre grad har konsekvenser for bæredygtigheden i kommunen. Middelfart Kommune vil derfor gå foran og sikre størst mulig bæredygtighed i sin egen drift dels for at mindske belastningen af miljøet, naturen og sundheden, dels for at fremstå som et godt eksempel og dermed inspirere og motivere borgere og virksomheder i kommunen til at følge trop. Miljørigtigt indkøb Middelfart Kommune køber ind for store beløb hvert år, og har dermed et særligt ansvar for at inddrage miljøhensyn ved indkøb. At handle grønt skal være en naturlig del af den daglige drift. Sikre at alle indkøb følger kommunens indkøbspolitik ved bl.a. at udbrede kendskabet til politikken Sætte fokus på brug af miljøvenlige materialer Miljøledelse Miljøledelse er en systematisk metode til at sikre løbende fokus på miljøforbedringer. Middelfart Kommune vil derfor anvende miljøledelsesprincipper i den kommunale organisation. På den måde bliver der fokus på kommunens egen drift og vi kan fungere som rollemodeller ved at feje for egen dør. Middelfart Kommune opstiller løbende mål for reduktion af miljøbelastningen Middelfart Kommune vil sikre en fortsat reduktion af miljøbelastning fra kommunens aktiviteter 12

13 Vand og energiforbrug Middelfart Kommune vil tænke nyt i arbejdet med vand- og energibesparende foranstaltninger. Vi vil bl.a. indtænke nye samarbejdsrelationer for at opfylde vores mål for reduktion i den kommunale bygningsmasse. Middelfart Kommune vil gennemføre energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse Middelfart Kommune vil sikre en fortsat reduktion af vand- og energiforbruget fra kommunens aktiviteter og opstille løbende mål for reduktionen. Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i kommunens egen drift: Vi har igangsat det første større ESCO-projekt i Danmark, hvor der gennem føres en omfattende energirenovering af kommunens bygninger (Middelfartmodellen) Vi har vedtaget en indkøbspolitik, der fokuserer på, hvilke indkøb der belaster miljøet mindst Vi har eksempelvis en ny miljøvenlig saltspreder og har skiftet gas ud med damp i ukrudtsbekæmpelsen Vi har som en af de første kommuner i landet købt en elbil Vi har vedtaget en Bæredygtig skovplan for kommunens egne skovarealer Vi har gjort en ekstra indsats for at beskytte miljøet ved kommunens kyster og er blevet belønnet med Blå Flag på 5 strande og meget mere 13

14 Klima et fællesskabsprojekt En af de allerstørste globale udfordringer er de igangværende klimaforandringer, der ikke mindst skyldes vores store forbrug af fossile brændsler som olie, kul og naturgas. Trods global uenighed om, hvordan udfordringen skal håndteres, forsøger byer og lokalsamfund over hele kloden at finde lokale løsninger, der kan bidrage til at forebygge eller i det mindste tage toppen af klimaforandringerne. Indsatsen for at reducere CO 2 -udledninger er en fælles opgave for kommunen, borgerne og virksomhederne. Derfor har Middelfart igangsat en lang række indsatser både indenfor kommunens egne vægge og udenfor i samarbejde med en lang række lokale aktører. Formålet med Middelfart Kommunes ambitiøse klimaarbejde er naturligvis i første omgang at mindske energiforbruget og CO 2 -udledningerne men samtidig også at skabe vækst i det lokale erhvervsliv. Vi vil gennem netværk og samarbejde være nyskabende og gå foran. Blandt de mange initiativer, der allerede er sat i søen eller gennemført, kan nævnes: Middelfart-modellen, hvor Middelfart Kommune var den første danske kommune, der igangsatte et ESCO-projekt omfattende den samlede kommunale bygningsmasse med en garanteret energibesparelse på 21% ESCOmmuner, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med Kalundborg og Gribskov Kommuner og en række private og offentlige netværkspartnere fungerer som rollemodel med henblik på at fremme og udbrede kendskabet til energieffektive teknologier og vedvarende energi i den offentlige bygningsmasse i Danmark Minklimaplan.nu, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med lokale virksomheder tilbyder private boligejere hjælp til energibesparelser og energirenovering Grøn Erhvervsvækst, hvor målet er at skabe vækst og udvikling for alle aktører i det energieffektive byggeris værdikæde Cykler uden grænser, hvor Middelfart Kommune sammen med 5 andre danske og tyske byer arbejder målrettet på at forbedre vilkårene for cyklister og fremme cykeltrafikken Danish Energy Performance, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med 15 virksomheder fra energisektoren bistår danske firmaer med eksport af viden og energiteknologi inden for energi Strategisk energiplanlægning, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med lokale aktører og forsyningsselskaber arbejder systematisk med at opnå energibesparelser og en større andel af vedvarende energi i energiforsyningen. 14

15 15

16 Bæredygtighed i lokalsamfundet Borgerne og virksomhederne i Middelfart Kommune har et lige så stort ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling som kommunen. Dialog og samarbejde er derfor nøgleord i de fremtidige bæredygtighedsindsatser. Middelfart Kommune vil som virksomhed gå foran og feje for egen dør. Samtidig vil vi som myndighed med vores planlægning skabe gode rammer for, at borgere og virksomheder følger trop. Dialog og information Dialog og information er altafgørende for at sikre en bæredygtig udvikling. Det er nødvendigt, at alle både kommunen, borgerne og erhvervslivet bidrager aktivt til at sikre en bæredygtig udvikling. Middelfart Kommune prioriterer derfor dialog både imellem kommunens egne medarbejdere og med borgere og virksomheder meget højt. En god dialog og et højt informationsniveau er således afgørende forudsætninger for, at hele kommunen kan påtage sig et medejerskab for en bæredygtig udvikling. Middelfart Kommune sikrer løbende information om kommunens bæredygtighedsarbejde og om handlemuligheder for borgere og virksomheder Middelfart Kommune sikrer tæt dialog med borgere og erhvervsliv om det lokale Agenda 21-arbejde 16

17 Grønne partnerskaber Projekter, der sættes fokus på bæredygtighed og inspirerer borgere og virksomheder til egne indsatser, er højt prioriterede. Middelfart Kommune sigter mod, at de konkrete projekter så vidt muligt gennemføres som grønne partnerskabsprojekter, hvor der etableres et tæt samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder. Middelfart Kommune vil fortsætte og udvikle det tætte samarbejde i Det Grønne Råd Middelfart Kommune har fortsat fokus på at igangsætte og understøtte projekter, der fremmer energibesparelser og energirenoveringer i den private bygningsmasse Middelfart Kommune har underskrevet Countdown 2010 og vil fortsat arbejde på at fremme den biologiske mangfoldighed i tæt samspil med alle relevante aktører Middelfart Kommune indgår i et tæt samarbejde med erhvervslivet om fortsat udvikling af den grønne vækstkommune Middelfart Kommune vejleder og understøtter borgerinitiativer, der fremmer en bæredygtig udvikling Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i lokalsamfundet: Vi har etableret et godt og tæt samarbejde med en lang række foreninger gennem Det Grønne Råd Vi har kortlagt de samlede CO 2 -udledninger fra kommunen Vi har igangsat projektet Grøn erhvervsvækst, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med Kolding Kommune og en lang række virksomheder arbejder for at skabe vækst i bæredygtige energitiltag og energirenovering i den priva te sektor Vi har igangsat et ESCO-projekt (ESCO-light), der omfatter den private bolig masse. Private husstande er blevet termograferet og energianalyseret hvoref ter der er etableret et ESCO-projekt, der bærer navnet minklimaplan.nu Vi har etableret Naturparken Hindsgavl Dyrehave som partnerskabsprojekt baseret på en fælles vision om en levende naturhave og et kulturlandskab med storslået beliggenhed Vi har igansat flere naturprojekter som grønne partnerskabsprojekter, fx na turprojekt i Håre Mose og Hønnerup Bæk Vi har taget initiativ til etablering af Marin naturpark Lillebælt i samarbejde med Kolding og Fredericia Kommuner og meget mere 17

18 18

19 19

20

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere