Strategi for bæredygtig udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde

2 Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker i kommunen. Agenda 21-strategien er med til at styre Middelfartplanen i en bæredygtig retning. Startskuddet til strategien gik i Byrådet den 7. marts 2011, hvor det videre arbejde med strategien blev besluttet. Der blev fastlagt særlige fokusområder, som strategien er bygget op omkring, samt hvilke interessenter der inddrages i processen. Strategien har været drøftet på møde med lokaludvalg og LAG d. 23. maj 2011 i Husby forsamlingshus. Den har desuden været drøftet med Grønt Råd og Erhvervspolitisk Forum på møder henholdsvis d. 31. maj 2011 og d. 23. juni Tak for jeres engagement og input til strategien. 2

3 Fælles handling for en bæredygtig udvikling I Middelfart Kommune arbejder vi aktivt for vores vision Sammen bygger vi broer til fremtiden. En af de helt centrale broer til fremtiden er indsatsen for en bæredygtig udvikling, der skal sikre, at vi kan overgive Jorden til vores børn i mindst lige så god stand, som vi selv overtog den. En bæredygtig udvikling i Middelfart Kommune indebærer, at vores bestræbelser på at sikre et godt miljø, en sund økonomi og en høj livskvalitet spiller solidt sammen. Det skal indtænkes i samtlige processer og beslutninger lige fra ideerne bliver født. Denne tankegang ligger som en rød tråd i Trekantsområdets fælles planstrategi og Middelfart Kommunes vision, som følgende grundstene er inspireret af: Middelfart den bæredygtige kommune Bæredygtighed er det bærende princip i kommunens politikker, planer og aktiviteter og borgere og virksomheder inviteres til dialog og samarbejde om en bæredygtig udvikling. Middelfart den grønne vækstkommune I Middelfart Kommune går vækst og bæredygtighed hånd i hånd. Vi vil skabe vækst indenfor det grønne område og aktivt markedsføre Middelfart Kommune som den grønne vækstkommune. Middelfart den samarbejdende miljøkommune Middelfart Kommune har et meget udbygget miljøsamarbejde mellem kommune og erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder. Vi vil fremme private/offentlige samarbejder og afprøve utraditionelle samarbejdsformer. Middelfart som klimakommune Kommunens egne aktiviteter vil i fremtiden bidrage væsentligt mindre til klimaforandringerne (i form af CO 2 -udslip pr. medarbejder). Middelfart den sunde og grønne opvækstkommune. Her vokser børnene op i et sundt og trygt miljø omgivet af vand og grønne skove. 3

4 Hvad er en bæredygtig udvikling i Middelfart Kommune? En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland-rapporten FNs verdenskommission for miljø og udvikling 1987). Arbejdet med bæredygtig udvikling er en helhedsorienteret og fortløbende proces. En integrering af bæredygtighedstanken i kommunens strategi - og planlægningsprocesser sikrer, at miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn bliver inddraget i alle beslutningsgrundlag. Borgerinddragelse og -medindflydelse er nøglebegreber for strategien for bæredygtig udvikling. Det lokale Agenda 21 arbejde er en udmøntning af global tænkning til lokal handling. Planlovens bestemmelser Planloven forpligter kommunerne til at udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 3. Fremme af biologisk mangfoldighed 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 4

5 5

6 Bæredygtighed et fælles ansvar En bæredygtig udvikling kræver, at alle fra den enkelte borger over virksomheder, kommuner og stater til verdenssamfundet tager et aktivt medansvar. Middelfart Kommune påtager sig naturligvis et stort medansvar for at sikre bæredygtighed i kommunens egne aktiviteter og for at inspirere, motivere og understøtte kommunens borgere og virksomheder, så de også tager ansvar for en bæredygtig udvikling. Bæredygtighed er et fælles ansvar for alle i Middelfart Kommune. Strategien for bæredygtig udvikling indeholder derfor også to overordnede indsatsområder: 1. Bæredygtighed i den kommunale organisation 2. Bæredygtighed i lokalsamfundet 6

7 Bæredygtighed i den kommunale organisation Middelfart Kommune har som virksomhed og myndighed en række muligheder for at fremme en bæredygtig udvikling: I den fysiske planlægning skabes rammer og retningslinjer for kommunens fremtidige udvikling I kommunens politikker skabes rammer og retningslinjer for kommunens aktiviteter og servicetilbud Kommunens egen drift påvirker direkte bæredygtigheden i form af bl.a. energi- og ressourceforbrug Bæredygtighed er grundlæggende en fællesskabsopgave. En væsentlig forudsætning for, at bæredygtighed kan integreres effektivt i den kommunale organisation, er derfor, at der er en stærk forankring i den politiske og administrative ledelse - samt at de nødvendige organisatoriske rammer og retningslinjer er til stede. Politisk forankring Udgangspunktet for, at Middelfart Kommune kan påtage sig et stærkt medansvar for en bæredygtig udvikling er et klart tilsagn fra den politiske ledelse. Middelfart Byråd forpligter sig med denne strategi til at indtænke bæredygtighed i alle politiske beslutninger. Miljømæssige hensyn indtænkes på linje med sociale og økonomiske hensyn i politiske beslutninger Organisering og implementering Bæredygtighed skal integreres og forankres overalt i den kommunale organisation. For at sikre en effektiv forankring skal bæredygtighed integreres i organisationen og i ledelsessystemet. Bæredygtighed er en fællesskabsopgave og ansvaret påhviler derfor grundlæggende alle ledere og medarbejdere i kommunen. Direktionen er ansvarlig for integration af bæredygtighed i den kommunale organisation Kommunale ledere på alle niveauer har ansvaret for at sikre, at bæredygtighed prioriteres og integreres i de daglige aktiviteter og kommunens medarbejdere skal aktivt og positivt medvirke til at sikre bæredygtighed overalt i den kommunale organisation Miljø- og energiudvalget sikrer et samarbejde på tværs af udvalg og partier om at fastholde og udvikle Middelfart som grøn vækstkommune 7

8 Opfølgning og evaluering Middelfart Kommune vil sikre løbende opfølgning på indsatserne for en bæredygtig udvikling samt sikre evaluering af indsatser og resultater med henblik på fortsat kvalitetsudvikling. Middelfart Kommune gennemfører forud for udarbejdelsen af den næste strategi for bæredygtig udvikling en evaluering af de gennemførte indsatser og opnåede resultater 8

9 Bæredygtighed i den fysiske planlægning Bæredygtighed i planstrategien Bæredygtighed er et af de gennemgående principper i både den fælles planstrategi for Trekantområdet og i Middelfart Kommunens lokale planstrategi. Den fælles planstrategi for Trekantområdet fokuserer netop på en bæredygtig udvikling i byerne og på landet. Planstrategien tegner perspektiver for kommunens generelle udvikling, og det er derfor afgørende, at bæredygtighed fortsat er et af de gennemgående principper. Middelfart Kommune vil sikre, at fremtidige planstrategier fremmer en bæredygtig udvikling samt at planstrategien og den lokale Agenda 21-strategi koordineres og integreres mest muligt Bæredygtighed i kommune- og lokalplaner Middelfart Kommune er lovmæssigt forpligtet til at vurdere sandsynlige, væsentlige miljøkonsekvenser af kommune- og lokalplaner. Middelfart Kommune vil vurdere de mulige konsekvenser for bæredygtighed i en bred betydning, som omfatter mere end de miljømæssige konsekvenser. Middelfart Kommune videreudvikler løbende de eksisterende procedurer for miljøvurdering Miljøvurdering anvendes som et aktivt værktøj til at sikre bæredygtige kommune- og lokalplaner Bæredygtighed i sektorplaner Middelfart Kommune udarbejder sektorplaner på en række områder med store konsekvenser for bæredygtighed fx affaldsplaner og spildevandsplaner. Her er kommunen også lovmæssigt forpligtet til at vurdere sandsynlige, væsentlige miljøkonsekvenser af planerne. Middelfart Kommune anvender det udarbejdede værktøj til at sikre, at de udarbejdede sektorplaner i videst mulige omfang er bæredygtige 9

10 Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i den fysiske planlægning: Vi har udviklet et værktøj til udarbejdelse af bæredygtige kommune- og lokalplaner Den seneste kommuneplan har kvalitet og bæredygtighed som overordnede temaer Vi har vedtaget, at alt nybyggeri i kommunens nye lokalplaner skal opføres som lavenergibyggeri Vi har vedtaget en cykelpolitik og gør en aktiv indsats for at fremme cykeltrafikken gennem anlæg, arrangementer og projekter både for at mindske miljøbelastningen og fremme sundheden, bl.a. som tovholder på EU-projektet Cykler uden grænser Vi har opfyldt affaldsplanens målsætninger om genanvendelse og har gjort det nemmere for borgerne at anvende genbrugsordningerne og meget mere 10

11 Bæredygtighed i kommunens politikker Middelfart Kommune udarbejder i overensstemmelse med vores vision Sammen bygger vi broer til fremtiden en række politikker og strategier, der har afgørende betydning for den daglige virksomhed i kommunen. Det er derfor afgørende, at bæredygtighed også integreres i kommunens politikker og strategier. Integrationen af bæredygtighed i kommunens politikker og strategier sikres gennem løbende bæredygtighedsvurdering under udarbejdelsen. Middelfart Kommune videreudvikler løbende det udarbejdede værktøj til bæredygtighedsvurdering af alle politikker og strategier Bæredygtighedsvurdering er en integreret del i udarbejdelse af alle politikker og strategier i Middelfart Kommune, idet bæredygtighed indtænkes helt fra starten Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i kommunens politikker: Vi har udviklet et værktøj til bæredygtighedsvurdering af politikker og strategier Vi har integreret bæredygtighed i en lang række af kommunens politikker Vi giver borgerne i Middelfart Kommune mulighed for at blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af de enkelte politikker og har afholdt workshops for borgerne i forbindelse med udarbejdelsen af hver enkelt politik 11

12 Bæredygtighed i kommunens egen drift Middelfart Kommune er en stor virksomhed med en lang række aktiviteter, der i mere eller mindre grad har konsekvenser for bæredygtigheden i kommunen. Middelfart Kommune vil derfor gå foran og sikre størst mulig bæredygtighed i sin egen drift dels for at mindske belastningen af miljøet, naturen og sundheden, dels for at fremstå som et godt eksempel og dermed inspirere og motivere borgere og virksomheder i kommunen til at følge trop. Miljørigtigt indkøb Middelfart Kommune køber ind for store beløb hvert år, og har dermed et særligt ansvar for at inddrage miljøhensyn ved indkøb. At handle grønt skal være en naturlig del af den daglige drift. Sikre at alle indkøb følger kommunens indkøbspolitik ved bl.a. at udbrede kendskabet til politikken Sætte fokus på brug af miljøvenlige materialer Miljøledelse Miljøledelse er en systematisk metode til at sikre løbende fokus på miljøforbedringer. Middelfart Kommune vil derfor anvende miljøledelsesprincipper i den kommunale organisation. På den måde bliver der fokus på kommunens egen drift og vi kan fungere som rollemodeller ved at feje for egen dør. Middelfart Kommune opstiller løbende mål for reduktion af miljøbelastningen Middelfart Kommune vil sikre en fortsat reduktion af miljøbelastning fra kommunens aktiviteter 12

13 Vand og energiforbrug Middelfart Kommune vil tænke nyt i arbejdet med vand- og energibesparende foranstaltninger. Vi vil bl.a. indtænke nye samarbejdsrelationer for at opfylde vores mål for reduktion i den kommunale bygningsmasse. Middelfart Kommune vil gennemføre energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse Middelfart Kommune vil sikre en fortsat reduktion af vand- og energiforbruget fra kommunens aktiviteter og opstille løbende mål for reduktionen. Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i kommunens egen drift: Vi har igangsat det første større ESCO-projekt i Danmark, hvor der gennem føres en omfattende energirenovering af kommunens bygninger (Middelfartmodellen) Vi har vedtaget en indkøbspolitik, der fokuserer på, hvilke indkøb der belaster miljøet mindst Vi har eksempelvis en ny miljøvenlig saltspreder og har skiftet gas ud med damp i ukrudtsbekæmpelsen Vi har som en af de første kommuner i landet købt en elbil Vi har vedtaget en Bæredygtig skovplan for kommunens egne skovarealer Vi har gjort en ekstra indsats for at beskytte miljøet ved kommunens kyster og er blevet belønnet med Blå Flag på 5 strande og meget mere 13

14 Klima et fællesskabsprojekt En af de allerstørste globale udfordringer er de igangværende klimaforandringer, der ikke mindst skyldes vores store forbrug af fossile brændsler som olie, kul og naturgas. Trods global uenighed om, hvordan udfordringen skal håndteres, forsøger byer og lokalsamfund over hele kloden at finde lokale løsninger, der kan bidrage til at forebygge eller i det mindste tage toppen af klimaforandringerne. Indsatsen for at reducere CO 2 -udledninger er en fælles opgave for kommunen, borgerne og virksomhederne. Derfor har Middelfart igangsat en lang række indsatser både indenfor kommunens egne vægge og udenfor i samarbejde med en lang række lokale aktører. Formålet med Middelfart Kommunes ambitiøse klimaarbejde er naturligvis i første omgang at mindske energiforbruget og CO 2 -udledningerne men samtidig også at skabe vækst i det lokale erhvervsliv. Vi vil gennem netværk og samarbejde være nyskabende og gå foran. Blandt de mange initiativer, der allerede er sat i søen eller gennemført, kan nævnes: Middelfart-modellen, hvor Middelfart Kommune var den første danske kommune, der igangsatte et ESCO-projekt omfattende den samlede kommunale bygningsmasse med en garanteret energibesparelse på 21% ESCOmmuner, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med Kalundborg og Gribskov Kommuner og en række private og offentlige netværkspartnere fungerer som rollemodel med henblik på at fremme og udbrede kendskabet til energieffektive teknologier og vedvarende energi i den offentlige bygningsmasse i Danmark Minklimaplan.nu, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med lokale virksomheder tilbyder private boligejere hjælp til energibesparelser og energirenovering Grøn Erhvervsvækst, hvor målet er at skabe vækst og udvikling for alle aktører i det energieffektive byggeris værdikæde Cykler uden grænser, hvor Middelfart Kommune sammen med 5 andre danske og tyske byer arbejder målrettet på at forbedre vilkårene for cyklister og fremme cykeltrafikken Danish Energy Performance, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med 15 virksomheder fra energisektoren bistår danske firmaer med eksport af viden og energiteknologi inden for energi Strategisk energiplanlægning, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med lokale aktører og forsyningsselskaber arbejder systematisk med at opnå energibesparelser og en større andel af vedvarende energi i energiforsyningen. 14

15 15

16 Bæredygtighed i lokalsamfundet Borgerne og virksomhederne i Middelfart Kommune har et lige så stort ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling som kommunen. Dialog og samarbejde er derfor nøgleord i de fremtidige bæredygtighedsindsatser. Middelfart Kommune vil som virksomhed gå foran og feje for egen dør. Samtidig vil vi som myndighed med vores planlægning skabe gode rammer for, at borgere og virksomheder følger trop. Dialog og information Dialog og information er altafgørende for at sikre en bæredygtig udvikling. Det er nødvendigt, at alle både kommunen, borgerne og erhvervslivet bidrager aktivt til at sikre en bæredygtig udvikling. Middelfart Kommune prioriterer derfor dialog både imellem kommunens egne medarbejdere og med borgere og virksomheder meget højt. En god dialog og et højt informationsniveau er således afgørende forudsætninger for, at hele kommunen kan påtage sig et medejerskab for en bæredygtig udvikling. Middelfart Kommune sikrer løbende information om kommunens bæredygtighedsarbejde og om handlemuligheder for borgere og virksomheder Middelfart Kommune sikrer tæt dialog med borgere og erhvervsliv om det lokale Agenda 21-arbejde 16

17 Grønne partnerskaber Projekter, der sættes fokus på bæredygtighed og inspirerer borgere og virksomheder til egne indsatser, er højt prioriterede. Middelfart Kommune sigter mod, at de konkrete projekter så vidt muligt gennemføres som grønne partnerskabsprojekter, hvor der etableres et tæt samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder. Middelfart Kommune vil fortsætte og udvikle det tætte samarbejde i Det Grønne Råd Middelfart Kommune har fortsat fokus på at igangsætte og understøtte projekter, der fremmer energibesparelser og energirenoveringer i den private bygningsmasse Middelfart Kommune har underskrevet Countdown 2010 og vil fortsat arbejde på at fremme den biologiske mangfoldighed i tæt samspil med alle relevante aktører Middelfart Kommune indgår i et tæt samarbejde med erhvervslivet om fortsat udvikling af den grønne vækstkommune Middelfart Kommune vejleder og understøtter borgerinitiativer, der fremmer en bæredygtig udvikling Vi er godt i gang Middelfart Kommune er allerede godt i gang med at fremme bæredygtighed i lokalsamfundet: Vi har etableret et godt og tæt samarbejde med en lang række foreninger gennem Det Grønne Råd Vi har kortlagt de samlede CO 2 -udledninger fra kommunen Vi har igangsat projektet Grøn erhvervsvækst, hvor Middelfart Kommune i samarbejde med Kolding Kommune og en lang række virksomheder arbejder for at skabe vækst i bæredygtige energitiltag og energirenovering i den priva te sektor Vi har igangsat et ESCO-projekt (ESCO-light), der omfatter den private bolig masse. Private husstande er blevet termograferet og energianalyseret hvoref ter der er etableret et ESCO-projekt, der bærer navnet minklimaplan.nu Vi har etableret Naturparken Hindsgavl Dyrehave som partnerskabsprojekt baseret på en fælles vision om en levende naturhave og et kulturlandskab med storslået beliggenhed Vi har igansat flere naturprojekter som grønne partnerskabsprojekter, fx na turprojekt i Håre Mose og Hønnerup Bæk Vi har taget initiativ til etablering af Marin naturpark Lillebælt i samarbejde med Kolding og Fredericia Kommuner og meget mere 17

18 18

19 19

20

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel!

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel! Middelfart KOMMUNE - En kommune i vækst FAKTA: Den fynske del af Trekantområdet Kendt for: - God infrastruktur - Klima- og erhvervsvenlighed - Kilometervis af kystnær natur - Central placering i DK 157

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Realisering af energibesparelser via ESCO

Realisering af energibesparelser via ESCO Realisering af energibesparelser via ESCO Foreløbige erfaringer fra et forskningsprojekt Jesper Ole Jensen, SBi-Aalborg Universitet Et kort CV Jesper Ole Jensen Civilingeniør Seniorforsker, PhD Forskningsområder:

Læs mere

Miljøpolitik. Odense Kommune

Miljøpolitik. Odense Kommune Miljøpolitik Odense Kommune Forord................................................................ 3 Visionen for en bæredygtig udvikling i Odense................ 4 Miljøpolitikken.....................................................

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE 1 INDHOLD FORORD... 3 FREMME AF EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG BYOMDANNELSE... 4 MINDSKELSE AF MILJØBELASTNINGEN... 6 FREMME AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED...

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Vision: Vi bygger broer til fremtiden Den grønne vækstkommune

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Den nye klimadagsorden

Den nye klimadagsorden Den nye klimadagsorden Muligheder og trusler for kommuner og region Søren Dyck-Madsen Vi er på vej mod plus 4 grader 4 o C Kilde: DMI s hjemmeside Vandstanden stiger meget mere end forudset af IPCC 2000

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Forslag KLIMAPOLITIK 2015

Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 Offentlighedsperiode Forslaget til klimapolitik er offentliggjort den 11. marts 2015. Eventuelle bemærkninger og indsigelser

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr.

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. 480-2014-139587 Strategi for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har i mange år

Læs mere

Strategi for. grøn vækst

Strategi for. grøn vækst Strategi for grøn vækst Gældende for 2013-2017 Strategi for grøn vækst 2013-2017 Middelfart Kommune 2013 Staben Østergade 11 5500 Middelfart Indledning Strategi for grøn vækst er Middelfart Kommunes strategi

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV)

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV) Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv Den strategiske miljøvurdering (SMV) v. Caroline Hartoft-Nielsen og Ulf Kjellerup 8. maj, 2008. Den strategiske miljøvurdering - Disposition Disposition:

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Veje til bæredygtig forvaltning. Et redskab til bycirkelkommunernes tekniske forvaltninger

Veje til bæredygtig forvaltning. Et redskab til bycirkelkommunernes tekniske forvaltninger V æ r k t ø j e r t i l v i s i o n e r V æ r k t ø j e r t i l a n a l y s e V æ r k t ø j e r t i l h a n d l i n g Veje til bæredygtig forvaltning Et redskab til bycirkelkommunernes tekniske forvaltninger

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere