Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6."

Transkript

1 I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej Glostrup Virksomheder J.nr. MST Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. Afgørelse Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, på baggrund af ansøgningen at revisionen af anlæg 6, ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Oplysninger i sagen Vestforbrændings anlæg 6, skal gennemgå en større renovering for at sikre forsat god drift og forbedret energiproduktion på anlægget. Revisionen omhandler energi-anlæggene og omfatter således hverken affaldsindfyringen eller renseforanstaltningerne direkte. Hvilke tekniske dele som revisionen vedrører, er beskrevet i bilag A Miljøstyrelsens vurdering Revisionen er et vedligeholdelsesarbejde med visse ændringer i de tekniske installationer. Anlæg 6 er ude af drift i minimum 1 måned. Vestforbrænding har oplyst at revisionen med de omtalte ændringer ikke vil give anledning til ændret performance. Dette er oplyst i ansøgningen og bekræftet på et møde i MST den 16. juni Dvs at ændringerne ikke giver anledning til nye eller ændrede emissioner i form af støj, lugt, luft eller anledning til ændret affaldsdannelse eller forbrug af hjælpestoffer. Ændring vil heller ikke give anledning til en revurdering af Vestforbrænding som et nyttiggørelsesanlæg. Revisionen er derfor en mindre og miljømæssig uvæsentlig ændring af det oprindelige godkendte projekt. 1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

2 Miljøstyrelsen vurderer derfor at Revisionen af anlæg 6, som den er beskrevet i ansøgnings bilag 6, ikke er godkendelsespligtig. VVM-bekendtgørelsen og Natura 2000 Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af revisionen af anlæg 6 i forhold til VVM-reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan siges at være til skade for miljøet. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. Der er ingen Natura 2000 områder der vil blive berørt af ændringen af anlæg 6. Udtalelse fra Glostrup Kommune. Glostrup Kommune har den 4. juni 2014, modtaget ansøgningen om revision af anlæg 6, til en 8 udtalelse efter godkendelsesbekendtgørelsen. Glostrup Kommune har i mail af 19. juni 2014 udtalt: Til Miljøstyrelsen Glostrup Kommune har den 4. juni 2014 modtaget nedenstående ansøgning om revision af anlæg 6 og ombygning til tørt udtag af aske. Ansøgningen er også er sendt direkte til Miljøstyrelsen og derfor er den ikke sendt videre til MST. I henhold til 8 i godkendelsesbekendtgørelsen sender jeg hermed kommunens udtalelse: Vi vurderer, at den omtalte revision af anlæg 6.., ikke vil påvirke forhold i omkring spildevand, trafik eller kommunens planlægning i øvrigt. Det skal dog bemærkes at, der er konstateret spidssnudet frø i den vestlige del Ejby Mose udenfor Vestforbrændings matrikel. Høring af afgørelsen Udkast til afgørelse om ikke -godkendelsespligt er sendt i høring hos Glostrup Kommune og I/S Vestforbrænding den 20. juni Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke andre parter med væsentlig individuel interesse i denne sag. Ved høringsfristen udløb den 21. juli 2014, var der kun modtaget svar fra I/S Vestforbrænding. I/S Vestforbrænding oplyser i mail af 23. juni 2014, at der ikke er kommentarer til udkastet. Annoncering Denne ansøgning er ikke annonceret jvf godkendelsesbekendtgørelsen 17 stk. 3. Afgørelsen er annonceret den 6. august, Klagevejledning og offentliggørelse Afgørelsen kan ses på Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

3 Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller Klagen skal være modtaget senest den 3. september 2014 inden kl Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. Kopi til: Glostrup Kommune 3

4 Danmarks Naturfredningsforening Noah Sundhedsstyrelsen Friluftsrådet Bilag a Ansøgningen JUNI 2014 I/S VESTFORBRÆNDING Rev. 2 REVISION AF ANLÆG 6 UGE ORIENTERING TIL MILJØSTYRELSEN JUNI

5 I/S VESTFORBRÆNDING Rev. 2 A. STAMOPLYSNINGER I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup Matrikel nr.: Ejerlav CVR nr. P-nr. Glostrup Kontaktperson Virksomhedsejere (19 kommuner) Listebetegnelse I hht. BEK nr af 20. dec (Godkendelsesbekendtgørelsen) Tilsynsmyndighed Tlf Tlf (døgnvagt) 7e, 7a, 7ai, Ejby By, Glostrup Kim Crillesen, Tlf Projektleder og Miljøkoordinator Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Vallensbæk 5.2 a. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time MST, Virksomheder 5

6 B. Oplysninger om virksomhedens art a. Kort beskrivelse af projektet Projektet Revision anlæg omfatter en teknisk opdatering af anlæg 6 men er meget mindre i omfang end den tilsvarende revision af anlæg 5 sidste år. Projektet består af kedelprojekter og konventionelle revisionsopgaver, der samlet set skal sikre anlæggets drift i mindst 5 år frem. Projektet gennemføres i uge i 2014 med start af revision 11. august 2014 og slut senest 12. september Revisionsprojektet omfatter: a.1 Kedelpaneler Udskiftning af kedelpaneler i toppen af 1. træk til Inconelbelagte, i alt ca. 280 m². Rørene er korroderede og ca. halvdelen af arealet er udmuret for beskyttelse. Kedelloftet er partielt meget slidt. Der er tale om 1 til 1 udskiftning og genetablering af alle eksisterende installationer, således at driftsforhold (og dermed miljøpåvirkning) ikke forandres efter revisionen. a.2 Fordamper 1 (EVAP1) Udskiftning af den første fordamper (en del af kedlen) til modificeret konstruktion for at reducere behov for detonations rensning af fordamperrør (eksplosions-rens). Den modificerede konstruktion vil medføre lidt ændrede kølearealer og dermed resultere i få grader højere temperaturer før overhederen, som vil afkorte kedlens indregulering. De små ændringer/omlægning i interne temperaturforhold i 4. træk vil ikke medføre kedlens/anlæggets ekstern performance (og dermed uændret miljøpåvirkning). a.3 Revisionsarbejder i øvrigt 6

7 Udover de nævnte opgaver er der et stort revisionsarbejde på turbinen, men dette må betragtes som vedligeholdsarbejde. Der sker ingen ændringer/opgraderinger. Turbinen bliver adskilt, slidte dele bliver udskiftet, og den bliver samlet igen. Der er ingen ændringer i forbrændings- eller røgrensningskoncept. a.4 A5 Dampudtag Udover revisionsarbejderne på anlæg 6, vil der over sommeren etableres mulighed for turbine by-pas på anlæg 5, således at der kan leveres damp til varmepumperne og dermed sikres varmeproduktion i de driftssituationer, hvor turbinen er ud af drift eller der er mindre behov for elproduktion. Ændringen består af ekstra afgrening i HT (højtryks-)damprør, hvor dampen føres gennem ny trykreduktionsstation og leveres til LT (lavtryks- )tilgangsrør til varmepumperne. By-passet vil blive brugt i de situationer hvor det enten teknisk eller forretningsmæssigt er mere fordelagtigt at producere varme end strøm (effektmæssigt mellem ca. 3 og 12 MW). Anlæggets samlede performance vil ikke blive ændret. b. Vurdering af om virksomheden bliver omfattet af risikobekendtgørelsen Projektet omfatter ikke etablering eller udvidelse af oplag af farlige stoffer i mængder, der medfører, at VF bliver omfattet af risikobekendtgørelsen. C. Oplysninger om etablering a. Oplysninger om bygningsmæssige udvidelser Der sker ingen bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte projekt. b. Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og idriftsættelse Revisionen forventes påbegyndt 11. august 2014 og afsluttet senest en måned senere den 12. september. 7

8 D. Oplysninger om virksomhedens placering Kedel og fordamperudstyr er placeret midt i ovnhallen for anlæg 6, som det fremgår af figur. 1. Figur 1. Placering af kedel og fordamper, anlæg 6. a. Vurdering af støjbelastning ved til- og frakørselsforhold Der er ingen ændringer i til- og frakørselsforhold.. E. Beskrivelse af virksomhedens produktion a. Råvarer, energi, vand og hjælpestoffer Projektet medfører ingen ændringer i forbrug af råvarer, energi, vand eller øvrige hjælpestoffer. Den samlede produktion af el og varme vil være uændret, dog vil etablering af dampudtag fra turbine 5 give mulighed for at drive varmepumperne i perioder hvor turbinen er ude af drift. I disse perioder vil anlægget producere 3-12 MW mere varme og mindre el. 8

9 b. Beskrivelse af virksomhedens procesforløb Projektet medfører ingen ændringer i processerne. c. Mulige driftsforstyrrelser og uheld Der vil ikke være ændringer i potentialet for driftsforstyrrelser. d. Særlige forhold ved opstart og nedlukning Ingen. F. Oplysninger om valg af bedst tilgængelig teknik Der er tale om en 1:1 udskiftning af alle komponenter. G. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luft og vand Projektet medfører ingen ændringer i emissioner til hverken luft eller spildevand. Forbrænding, røggasmængder, spildevandsmængder, røggasrensning, spildevandsrensning etc. er helt uændret i forhold til eksisterende metode. a. Emissioner fra diffuse kilder Luft, vand og jord Projektet medfører ingen ændringer i emissioner til hverken luft eller spildevand. Forbrænding, røggasmængder, spildevandsmængder, røggasrensning, spildevandsrensning etc. er helt uændret i forhold til eksisterende metode. Lugt og mikroorganismer Ingen. b. Støj og vibrationer 9

10 Der forventes ingen ændringer i støjniveauet i forhold til i dag. c. Affald Der sker ingen ændringer i hverken mængde eller sammensætning af det producerede affald (restprodukter). d. Bortskaffelse af restprodukter Ingen ændringer. e. Jord og grundvand Projektet medfører ingen ændringer i forhold til trusselsniveauet overfor jord og grundvand. H. Forslag til vilkår og egenkontrol Ingen. 10

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere