Bekendtgørelse om foderstoffer 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om foderstoffer 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 878 af 23. august 2004 Bekendtgørelse om foderstoffer 1) I medfør af 1 og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000 som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003, og efter bemyndigelse, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse omfatter fremstilling, transport, salg, indførsel, udførsel og anvendelse af foderstoffer. 2. I denne bekendtgørelse anvendes en række definitioner som anført i bilag Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter 2 i lov om foderstoffer, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Foderstoffer må ikke ved salg og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende. Stk. 2. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, må ikke anvendes til fodring. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs: Rådsdirektiv 79/373/EØF (EFT 1979, L 86, s. 30), senest ændret ved rådsforordning 807/2003 (EUT 2003, L 122, s. 36), Kommissionsdirektiv 80/511/EØF (EFT 1980, L 126, s. 14), senest ændret ved kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 82/471/EØF (EFT 1982, L 213, s. 8), senest ændret ved rådsdirektiv 2003/104/EF (EUT 2003, L 295, s. 83), Kommissionsdirektiv 82/475/EØF (EFT 1982 L 213, s. 27), senest ændret ved kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 93/74/EØF (EFT 1993, L 237, s. 23), senest ændret ved rådsforordning 2003/806 (EUT 2003, L 122, s. 1), Kommissionsdirektiv 94/39/EF (EFT 1994, L 207, s. 20), senest ændret ved kommissionsdirektiv 2002/1/EF (EFT 2002, L 5, s. 8), Rådsdirektiv 95/53/EF (EFT 1995, L 265, s. 17), senest ændret ved rådsdirektiv 2001/46/EF (EFT 2001, L 234, s. 55), Rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35), senest ændret ved rådsforordning 2003/806 (EUT 2003, L 122, s. 1), Rådsbeslutning 98/728/EF (EFT 1998, L 346, s. 51), Rådsdirektiv 2002/ 32/EF (EFT 2002, L 140, s. 10), senest ændret ved kommissionsdirektiv 2003/100/EF (EUT 2003, L285, s. 33) og Kommissionsbeslutning 2004/217/EF (EUT 2004, L 67, s. 31). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra nedennævnte forordninger. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark: Kommissionens forordning nr. 1234/2003/EF af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 99/2001 og af forordning nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder (EUT 2003, nr. L 173, side 6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1774/2002/EF af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EUT 2002, L 273, s. 1), som ændret ved Kommissions Forordning nr. 808/2003/EF (EUT 2003, nr. L 117, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24). Fødevaremin., Plantedir., J.nr AH Schultz Grafisk

2 2 Stk. 3. Er der begrundet formodning om, at anvendelsen af et parti foderstoffer til fodring vil udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forbyde salg og anvendelse af partiet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. 4. Stoffer nævnt i bilag 3, må ikke omsættes eller anvendes som fodermidler. 5. Fodermidler må kun sælges og anvendes efter bestemmelserne i bilag 4, I. og II. Stk. 2. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges på de betingelser, der er anført i bilag 4, I., nr. 1. Stk. 3. Andre fodermidler jf. bilag 4, tabel 2, skal, jf. bilag 4, I., nr. 2, sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. Stk. 4. Fodermidler af animalsk oprindelse som omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes som anført i dette bilag. Stk. 5. Forarbejdet animalsk protein til foder, undtagen fiskemel, skal transporteres i overdækkede, plomberede containere eller transportmidler fra producenten eller godkendt lageranlæg direkte til modtageren. Plombering må kun foretages og brydes af kontrolmyndigheden. 6. Hvis det er nødvendigt at forarbejde et fodermiddel, må andre fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2, tilsættes som denatureringseller bindemidler, jf. bilag 4, II., uden at foderstoffet derfor anses for en foderblanding. Mængden af anvendte bindemidler må ikke overstige 3 % af den samlede vægt. 7. Til fremstilling af foderblandinger må der anvendes fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2. Stk. 2. En foderblanding skal opfylde de særlige krav til indholdet, der er fastsat i bilag 4, III. Stk. 3. I en foderblanding skal indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 8, tabel 1, være ensartet fordelt. 8. Foderblandinger må kun sælges som foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder), hvis de er af en sådan art og sammensætning, at de er egnet til det særlige ernæringsformål, de er bestemt til, jfr. bilag 8, tabel Et produkt, som er fremstillet med henblik på direkte eller indirekte at tilføre protein eller kvælstof til foderstoffer, samt foderstoffer med indhold af dette produkt må kun sælges, hvis 1) produktet er nævnt i bilag 5, kolonne 2, og 2) kravene i bilag 5, kolonne 3-5 er opfyldt. Stk. 2. Plantedirektoratet kan dog efter skriftlig ansøgning i hvert enkelt tilfælde og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at bestemmelserne i stk. 1 fraviges, hvis der er tale om forsøg eller videnskabelige undersøgelser. 10. Foderstoffer, som indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke sælges eller anvendes til fodring. Er der i bilag 6 ikke fastsat nogen tilladt største mængde af uønskede stoffer i tilskudsfoder, gælder den tilladte største mængde uønskede stoffer, som gælder for fuldfoder under hensyn til den mængde der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet. Stk. 2. Foderstoffer, jf. stk. 1, der indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke blandes med det samme eller andet foderstof med henblik på fortynding. 11. Den, der besidder eller ejer et parti foderstoffer, der ikke overholder bestemmelserne i 10, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller agtes tilintetgjort. Tilsvarende gælder, hvis et parti ikke overholder øvrige forskrifter om foderstoffer, herunder forordninger om foderstoffer, og det udgør en alvorlig risiko for mennesker eller dyrs sundhed eller for miljøet. Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderstofpartiet samt alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende partier udgør. Underretningen skal endvidere omfatte en beskrivelse af, hvilke aktioner, der er iværksat for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed ellers for miljøet. Stk. 3. Registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 3, stk. 2, i lov om foderstoffer. 12. Ved salg skal foderstoffer være pakket efter bestemmelserne i bilag Ved salg skal foderstoffer være mærket

3 3 efter bestemmelserne i bilag 8, herunder bilagene 8A, 8B og 8C. Stk. 2. Ved salg her i landet skal mærkningen være affattet på dansk og skal være anført klart synligt, let læseligt og uudsletteligt. Stk. 3. Ved salg til en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab skal mærkningen være affattet på mindst et af modtagerlandets officielle sprog. Stk. 4. Det angivne indhold af analytiske bestanddele og af produkter skal svare til det indhold, der kan påvises ved officielle analysemetoder. 14. Plantedirektoratet og fødevareregionerne fører tilsyn med, at produktion, salg og anvendelse af foderstoffer sker efter bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder forordninger om foderstoffer udstedt af Det Europæiske Fællesskab. Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionerne udtager prøver af foderstoffer til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. Foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, er omfattet af kontrollen. Prøverne analyseres ved officielle analysemetoder. Stk. 3. I medfør af 3, stk. 2, i lov om foderstoffer skal registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer give Plantedirektoratet og fødevareregionerne de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen. Ved forsendelser af foderstoffer, herunder forsendelser fra en anden medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, kan Plantedirektoratet i særlige tilfælde anmode den erhvervsdrivende om at give oplysninger om foderstoffets ankomst til bestemmelsesstedet. Stk. 4. Plantedirektoratets og fødevareregionernes kontrol- og analyseresultater offentliggøres. Stk. 5. Efter 2, stk. 4, i lov om foderstoffer kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af 3 samt af øvrige fastsatte bestemmelser. Plantedirektoratet kan herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foderstoffer, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. Plantedirektoratet kan endvidere bestemme, at foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal avendes til andet formål end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderstofferne skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at fremstilling m.v. eller salg af foderstoffer midlertidigt skal indstilles, eller for så vidt angår foderstoffer, der er indført i landet fra udlandet, skal tilbagesendes. Stk. 6. Udgifterne til påbud og forbud meddelt efter stk. 5 påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod. 15. Bestemmelser om salg, herunder omsætning eller handel, gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse af foderstoffer til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse af foderstoffer med henblik på salg. 16. Bestemmelserne i 5-9 og gælder ikke for foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab. 17. Overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med bøde: 1) 1-13 og 14, stk. 3 og 6, 2) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer, 3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer, og 4) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/ 2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

4 4 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 448 af 25. juni 1998 om foderstoffer ophæves. Plantedirektoratet, den 23. august 2004 OLE P. KRISTENSEN / Henrik Oftebro-Svendsen

5 5 Bilag 1 Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Bilag 8A: Bilag 8B: Bilag 8C: Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Fortegnelse over bilag Definitioner Forbudte stoffer Fodermidler og foderblandinger Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som ikke er optaget på listen i bilag 4, tabel 1 Fodermidler hvis anvendelse er begrænset Produkter, der tilfører protein og kvælstof Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer Pakning Mærkning Mærkning af fodermidler Mærkning af foderblandinger Mærkning af diætetisk foder Analytiske bestanddele i foderblandinger Kategoribetegnelser for fodermidler til foderblandinger til selskabsdyr Foder til særlige ernæringsformål. Liste over anvendelsesområder

6 6 Bilag 2 Definitioner I bekendtgørelsen forstås ved 1. Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr. 1) 2. Opdrættede dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum. 3. Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum 4. Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitligt er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring. 5. Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger. 6. Tilsætningsstoffer: a) Stoffer eller præparater, der anvendes i foderstoffer med henblik på i) i positiv retning at påvirke egenskaberne ved fodermidler, foderblandinger eller animalske produkter eller ii) at opfylde dyrenes ernæringsmæssige behov eller at forbedre den animalske produktion, især gennem påvirkning af mave-tarmfloraen eller foderets fordøjelighed, eller iii) at tilføre foderet elementer, der fremmer særlige ernæringsmæssige formål eller midlertidige specifikke ernæringsmæssige behov hos dyrene, eller iv) at forebygge eller mindske gener, der skyldes husdyrgødning, eller at forbedre dyrenes miljø. b) Mikroorganismer, der danner kolonier. 7. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, med eller uden indhold af tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller diætetisk foder. 8. Fuldfoder: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration. 9. Tilskudsfoder: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer dækker den daglige ration. 10. Mineralsk foder: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske. 11. Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve. 12. Melassefoder: Tilskudsfoder fremstillet på grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold på mindst 14 pct. beregnet som saccharose. 13. Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger, der består af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer, og som er bestemt til fremstilling af foderstoffer. 14. Diætetisk foder: Foderblandinger, der ved deres særlige sammensætning eller særlige fremstillingsproces klart adskiller sig fra såvel almindelige foderblandinger som fra foderlægemidler, og som sælges til særlige ernæringsformål. 15. Særlige ernæringsformål: Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos bestemte kategorier af selskabs- eller brugsdyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte kan blive forstyrret midlertidigt eller er forstyrret, midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation. 16. Datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding: Den dato indtil hvilken foderblan-

7 7 dingen bevarer sine egenskaber, når den opbevares under egnede forhold. 17. Forarbejdet animalsk protein: Som defineret i bilag I, nr. 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer. 1) Foderstoffer omfatter alle produkter defineret i nr

8 8 Bilag 3 Forbudte stoffer (Til 4) 1. Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding. 2. Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra. 3. Frø og andet planteformeringsmateriale, herunder materiale der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler under hensyn til det pågældende anvendelsesformål, og eventuelle biprodukter heraf. 4. Træ, herunder savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/ 8/EF 1). 5. Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/ EØF 2), uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra 3). 6. Fast byaffald 4), som f.eks. husholdningsaffald. 7. Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien. 1) 2) 3) 4) Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24. april 1998, s. 1). Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30. maj 1991, s. 40) som implementeret i Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Udtrykket»spildevand«omfatter ikke»procesvand«, d.v.s. vand fra uafhængige ledninger i fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsynet med vandforsyningsanlæg. Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land. Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale og det er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt efter foderstoflovgivningen. Udtrykket»fast byaffald«omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002.

9 9 Bilag 4 Fodermidler og foderblandinger (Til 5-7) I. Generelle bestemmelser for fodermidler 1. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges under de navne, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, hvis de svarer til beskrivelsen i bilag 4, tabel 1, kolonne 3, og indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 4, er anført. 2. Andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. For andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal indholdet af analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 2, kolonne 2, være anført. 3. Som fodermidler må ikke omsættes eller anvendes stoffer nævnt i bilag Fodermidler omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes, som anført i dette bilag, herunder hvilke dyrearter, de må anvendes til, og hvilke betingelser de skal anvendes under. 5. Fodermidlers navne a) I tabellen anvendes de almindelige navne/ udtryk, som er defineret i bilag 4, I., nr. 9,»Ordforklaringer«. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn/udtryk, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition. b) Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie. 6. Botanisk renhed: a) Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i tabellerne, må ikke være mindre end 95 %, med mindre andet er anført sammesteds. b) Nedenstående betragtes som botaniske urenheder: Naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt). Uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %. c) De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkts/biprodukts vægt. 7. Kemisk renhed: a) Fodermidler skal, i det omfang det er muligt gennem god fremstillingspraksis, være fri for kemiske urenheder, der skyldes, at der i fremstillingsprocessen er anvendt tekniske hjælpestoffer som omhandlet i bestemmelserne om tilsætningsstoffer til foderstoffer. Dog tillades indhold af tekniske hjælpestoffer i fodermidler, hvis maksimumindholdet af disse stoffer er fastsat for de enkelte fodermidler i bilag 4, tabel 1. b) Fedt, hvis indehold af nikkel er på 10 mg/ kg eller derover, må ikke anvendes til fremstilling af foderstoffer eller sælges og anvendes til fodring. 8. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele: a) Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til fodermidlets vægt, med mindre andet er anført. b) Med mindre der i bilag 4, tabel 1, stilles særlige krav til fodermidlets vandindhold, skal dette indhold angives, hvis det overstiger 14 % af fodermidlets vægt. For fodermidler, hvis vandindhold ikke overstiger ovennævnte værdi, skal dette indhold angives, hvis køberen anmoder herom. Vandindholdet skal dog ikke angives, ved salg af vegetabilske eller animalske biprodukter, der anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50 %. c) Hvis der ikke er fastsat et andet indhold i bilag 4, tabel 1 og 2, skal fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 % af tørstoffet.

10 9. Ordforklaringer: Nedenfor henvises til de almindeligste processer, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og Proces Definition Almindeligt navn/udtryk Koncentrering Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand Koncentreret, koncentrat eller andre bestanddele Afskalning 1) Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, Afskallet, delvis afskallet frugter, nødder m.v. Tørring Naturlig eller kunstig tørring Tørret (soltørret eller kunsttørret) Ekstraktion Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer Ekstraheret, skrå (olieholdige ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller plantematerialer) af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved benyttelse Melasse, pulp (fra plantematerialer som indeholder suk- af organisk opløsningsmiddel skal varen ker eller andre vandopløseli- være teknisk fri for dette middel ge bestanddele) Ekstrudering Presning, trykning eller udklemning af materiale Ekstruderet gennem åbninger under tryk. Se også prægelatinering Flagefremstilling Valsning af dampbehandlet vare Flager Melfremstilling Fysisk bearbejdning af korn for at nedsætte partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel) Mel, klid, strømel, fodermel Varmebehandling Generelt udtryk, som dækker over en række varmebehandlinger, der foretages på særlige betingelser for at påvirke foderstoffets næringsværdi eller struktur Toasted, kogt, varmebehandlet Hærdning Omdannelse af umættede glycerider til mættede Hærdet, delvis hærdet glycerider (hærdning af olie og fedtstoffer) Hydrolyse Nedbrydning til enklere kemiske bestanddele Hydrolyseret ved passende behandling med vand og eventuelt enten enzymer eller syre/lud Presning Fjernelse af olie eller fedt fra olierige plantematerialer Kage 2) (olieholdige planteter eller saft fra frugt og andre planteprodukmaterialer) ved mekanisk tryk og eventuelt nogen varme Kvas (frugt osv.) Pressede roesnitter (sukkerroer) Pelletering Presning gennem en form Piller Prægelatinering Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre Prægelatineret, puffed kvældningsegenskaber i koldt vand Raffinering Hel eller delvis fjernelse af urenheder i sukkerarter, Raffineret, delvis raffineret olier og andre naturlige materialer ved fysisk/ kemisk behandling Vådformaling Mekanisk adskillelse af kerne-/korndelene ved Kim, gluten, stivelse kvældning i vand eventuelt tilsat svovldioxid til ekstraktion af stivelse Formaling Mekanisk forarbejdning af korn eller andre fodermidler for at reducere partikelstørrelsen Formalet, knust

11 11 Proces Definition Almindeligt navn/udtryk Afsukring Hel eller delvis ekstraktion af mono- og disaccharider af melasse og andre stoffer, der indeholder sukker, ved hjælp af kemiske eller fysiske processer. Afsukret, delvist afsukret 1) Ordet»afskalning«kan erstattes af ordet»skrællet«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindeligt anvendte ord/udtryk skal i så fald være»skrællet«. 2) Når det er hensigtsmæssigt, kan»kage«erstattes af ordet»expeller«. II. Bestemmelser for fodermidler, der anvendes som denaturerings- eller bindemidler Hvis de produkter, der er anført i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, og i bilag 4, tabel 2, kolonne 1, anvendes til denaturering eller binding af andre fodermidler, skal følgende oplysninger gives: Denatureringsmidler: Arten og mængden af de anvendte produkter Bindemidler: De anvendte produkters art. For bindemidlers vedkommende må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede vægt. III. Bestemmelser for foderblandinger 1. Tilsætning af formaldehyd til foderblandinger i forbindelse med eller efter afslutning af blandeprocessen er ikke tilladt. 2. Indholdet af aske, der er uopløseligt i saltsyre, må ikke overstige følgende andel af tørstoffet: a) i foderblandinger, der hovedsageligt indeholder biprodukter af ris: 3,3 % og b) i andre foderblandinger (dog ikke foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler, mineralske foderblandinger, foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer og foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%), jf. bilag 8B, nr. 8, hhv. bilag 8C, nr. 8: 2,2 %. 3. Indholdet af jern i mælkeerstatninger til kalve med en levende vægt på indtil 70 kg skal være mindst 30 mg/kg fuldfoder omregnet til et vandindhold på 12 %.

12 12 Bilag 4, tabel 1 Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler (Til 5) I. Forklarende bemærkninger A. Fodermidlerne er angivet og benævnt i tabellen efter følgende kriterier: produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks. flager, klid, kvas, fedt produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold. B. Tabellen er opdelt i 12 afsnit: 1. Korn samt produkter og biprodukter heraf 2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf 4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf 5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 6. Tørrede planteprodukter og grovfoder 7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf 8. Mejeriprodukter 9. Produkter af landdyr 10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf 11. Mineralstoffer 12. Diverse produkter II. Anvendte betegnelser og udtryk Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan f.eks. soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

13 1. Korn samt produkter og biprodukter heraf Nummer Navn Beskrivelse Obligatoriske angivelser Havre Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre 1.02 Havreflager Produkt fremkommet ved dampbehandling og Stivelse valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele 1.03 Havrefodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn Træstof og mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm 1.04 Havreskalmel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn Træstof og renset havre. Varen består hovedsage- lig af havreskaller og klid Byg Korn af Hordeum vulgare L Bygfodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet Træstof byg 1.07 Bygprotein Tørret biprodukt fra fremstilling af bygstivelse. Varen består hovedsagelig af protein fremkommet ved udskillelse af stivelsen 1.08 Brudris Biprodukt fra fremstilling af polerede eller glaserede ris Oryza sativa L. Varen består hovedsagelig af små og/eller brudte korn 1.09 Risfodermel, gult Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder samt dele af aleuronlaget, endospermen og kimen 1.10 Risfodermel, hvidt 1.11 Risfodermel med calciumcarbonat 1.12 Fodermel af parboiled ris 1.13 Foderris, formalet 13 Biprodukt fra anden polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen Råprotein Stivelse Stivelse Træstof Træstof Træstof Calciumcarbonat Biprodukt fra polering af afskallede forkogte ris. Træstof Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af Calciumcarbonat aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen Produkt fremstillet ved formaling af foderris, der Stivelse enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 Cøliaki og mad uden gluten Hvad er cøliaki? 3 Hvor findes gluten? 8 I køkkenet og på indkøb 11 Varedeklarationer 12 Kostråd 15 Ideer til dagens måltider 18 Hjemmebagt brød

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 HVAD ER CØLIAKI OG HVOR MANGE HAR SYGDOMMEN? 3 Hvor findes gluten? 8 Kostråd 11 ideer til dagens måltider 14 Hjemmebagt brød 16 I køkkenet og på indkøb 18 Varedeklarationer

Læs mere

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den lille levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 3. reviderede udgave Udarbejdet af Erling Saxholt Sisse Fagt Anders Møller

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere