Bekendtgørelse om foderstoffer 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om foderstoffer 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 878 af 23. august 2004 Bekendtgørelse om foderstoffer 1) I medfør af 1 og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000 som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003, og efter bemyndigelse, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse omfatter fremstilling, transport, salg, indførsel, udførsel og anvendelse af foderstoffer. 2. I denne bekendtgørelse anvendes en række definitioner som anført i bilag Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter 2 i lov om foderstoffer, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Foderstoffer må ikke ved salg og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende. Stk. 2. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, må ikke anvendes til fodring. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs: Rådsdirektiv 79/373/EØF (EFT 1979, L 86, s. 30), senest ændret ved rådsforordning 807/2003 (EUT 2003, L 122, s. 36), Kommissionsdirektiv 80/511/EØF (EFT 1980, L 126, s. 14), senest ændret ved kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 82/471/EØF (EFT 1982, L 213, s. 8), senest ændret ved rådsdirektiv 2003/104/EF (EUT 2003, L 295, s. 83), Kommissionsdirektiv 82/475/EØF (EFT 1982 L 213, s. 27), senest ændret ved kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 93/74/EØF (EFT 1993, L 237, s. 23), senest ændret ved rådsforordning 2003/806 (EUT 2003, L 122, s. 1), Kommissionsdirektiv 94/39/EF (EFT 1994, L 207, s. 20), senest ændret ved kommissionsdirektiv 2002/1/EF (EFT 2002, L 5, s. 8), Rådsdirektiv 95/53/EF (EFT 1995, L 265, s. 17), senest ændret ved rådsdirektiv 2001/46/EF (EFT 2001, L 234, s. 55), Rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35), senest ændret ved rådsforordning 2003/806 (EUT 2003, L 122, s. 1), Rådsbeslutning 98/728/EF (EFT 1998, L 346, s. 51), Rådsdirektiv 2002/ 32/EF (EFT 2002, L 140, s. 10), senest ændret ved kommissionsdirektiv 2003/100/EF (EUT 2003, L285, s. 33) og Kommissionsbeslutning 2004/217/EF (EUT 2004, L 67, s. 31). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra nedennævnte forordninger. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark: Kommissionens forordning nr. 1234/2003/EF af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 99/2001 og af forordning nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder (EUT 2003, nr. L 173, side 6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1774/2002/EF af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EUT 2002, L 273, s. 1), som ændret ved Kommissions Forordning nr. 808/2003/EF (EUT 2003, nr. L 117, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24). Fødevaremin., Plantedir., J.nr AH Schultz Grafisk

2 2 Stk. 3. Er der begrundet formodning om, at anvendelsen af et parti foderstoffer til fodring vil udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forbyde salg og anvendelse af partiet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. 4. Stoffer nævnt i bilag 3, må ikke omsættes eller anvendes som fodermidler. 5. Fodermidler må kun sælges og anvendes efter bestemmelserne i bilag 4, I. og II. Stk. 2. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges på de betingelser, der er anført i bilag 4, I., nr. 1. Stk. 3. Andre fodermidler jf. bilag 4, tabel 2, skal, jf. bilag 4, I., nr. 2, sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. Stk. 4. Fodermidler af animalsk oprindelse som omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes som anført i dette bilag. Stk. 5. Forarbejdet animalsk protein til foder, undtagen fiskemel, skal transporteres i overdækkede, plomberede containere eller transportmidler fra producenten eller godkendt lageranlæg direkte til modtageren. Plombering må kun foretages og brydes af kontrolmyndigheden. 6. Hvis det er nødvendigt at forarbejde et fodermiddel, må andre fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2, tilsættes som denatureringseller bindemidler, jf. bilag 4, II., uden at foderstoffet derfor anses for en foderblanding. Mængden af anvendte bindemidler må ikke overstige 3 % af den samlede vægt. 7. Til fremstilling af foderblandinger må der anvendes fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2. Stk. 2. En foderblanding skal opfylde de særlige krav til indholdet, der er fastsat i bilag 4, III. Stk. 3. I en foderblanding skal indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 8, tabel 1, være ensartet fordelt. 8. Foderblandinger må kun sælges som foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder), hvis de er af en sådan art og sammensætning, at de er egnet til det særlige ernæringsformål, de er bestemt til, jfr. bilag 8, tabel Et produkt, som er fremstillet med henblik på direkte eller indirekte at tilføre protein eller kvælstof til foderstoffer, samt foderstoffer med indhold af dette produkt må kun sælges, hvis 1) produktet er nævnt i bilag 5, kolonne 2, og 2) kravene i bilag 5, kolonne 3-5 er opfyldt. Stk. 2. Plantedirektoratet kan dog efter skriftlig ansøgning i hvert enkelt tilfælde og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at bestemmelserne i stk. 1 fraviges, hvis der er tale om forsøg eller videnskabelige undersøgelser. 10. Foderstoffer, som indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke sælges eller anvendes til fodring. Er der i bilag 6 ikke fastsat nogen tilladt største mængde af uønskede stoffer i tilskudsfoder, gælder den tilladte største mængde uønskede stoffer, som gælder for fuldfoder under hensyn til den mængde der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet. Stk. 2. Foderstoffer, jf. stk. 1, der indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke blandes med det samme eller andet foderstof med henblik på fortynding. 11. Den, der besidder eller ejer et parti foderstoffer, der ikke overholder bestemmelserne i 10, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller agtes tilintetgjort. Tilsvarende gælder, hvis et parti ikke overholder øvrige forskrifter om foderstoffer, herunder forordninger om foderstoffer, og det udgør en alvorlig risiko for mennesker eller dyrs sundhed eller for miljøet. Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderstofpartiet samt alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende partier udgør. Underretningen skal endvidere omfatte en beskrivelse af, hvilke aktioner, der er iværksat for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed ellers for miljøet. Stk. 3. Registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 3, stk. 2, i lov om foderstoffer. 12. Ved salg skal foderstoffer være pakket efter bestemmelserne i bilag Ved salg skal foderstoffer være mærket

3 3 efter bestemmelserne i bilag 8, herunder bilagene 8A, 8B og 8C. Stk. 2. Ved salg her i landet skal mærkningen være affattet på dansk og skal være anført klart synligt, let læseligt og uudsletteligt. Stk. 3. Ved salg til en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab skal mærkningen være affattet på mindst et af modtagerlandets officielle sprog. Stk. 4. Det angivne indhold af analytiske bestanddele og af produkter skal svare til det indhold, der kan påvises ved officielle analysemetoder. 14. Plantedirektoratet og fødevareregionerne fører tilsyn med, at produktion, salg og anvendelse af foderstoffer sker efter bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder forordninger om foderstoffer udstedt af Det Europæiske Fællesskab. Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionerne udtager prøver af foderstoffer til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. Foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, er omfattet af kontrollen. Prøverne analyseres ved officielle analysemetoder. Stk. 3. I medfør af 3, stk. 2, i lov om foderstoffer skal registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer give Plantedirektoratet og fødevareregionerne de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen. Ved forsendelser af foderstoffer, herunder forsendelser fra en anden medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, kan Plantedirektoratet i særlige tilfælde anmode den erhvervsdrivende om at give oplysninger om foderstoffets ankomst til bestemmelsesstedet. Stk. 4. Plantedirektoratets og fødevareregionernes kontrol- og analyseresultater offentliggøres. Stk. 5. Efter 2, stk. 4, i lov om foderstoffer kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af 3 samt af øvrige fastsatte bestemmelser. Plantedirektoratet kan herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foderstoffer, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. Plantedirektoratet kan endvidere bestemme, at foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal avendes til andet formål end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderstofferne skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at fremstilling m.v. eller salg af foderstoffer midlertidigt skal indstilles, eller for så vidt angår foderstoffer, der er indført i landet fra udlandet, skal tilbagesendes. Stk. 6. Udgifterne til påbud og forbud meddelt efter stk. 5 påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod. 15. Bestemmelser om salg, herunder omsætning eller handel, gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse af foderstoffer til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse af foderstoffer med henblik på salg. 16. Bestemmelserne i 5-9 og gælder ikke for foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab. 17. Overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med bøde: 1) 1-13 og 14, stk. 3 og 6, 2) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer, 3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer, og 4) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/ 2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

4 4 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 448 af 25. juni 1998 om foderstoffer ophæves. Plantedirektoratet, den 23. august 2004 OLE P. KRISTENSEN / Henrik Oftebro-Svendsen

5 5 Bilag 1 Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Bilag 8A: Bilag 8B: Bilag 8C: Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Fortegnelse over bilag Definitioner Forbudte stoffer Fodermidler og foderblandinger Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som ikke er optaget på listen i bilag 4, tabel 1 Fodermidler hvis anvendelse er begrænset Produkter, der tilfører protein og kvælstof Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer Pakning Mærkning Mærkning af fodermidler Mærkning af foderblandinger Mærkning af diætetisk foder Analytiske bestanddele i foderblandinger Kategoribetegnelser for fodermidler til foderblandinger til selskabsdyr Foder til særlige ernæringsformål. Liste over anvendelsesområder

6 6 Bilag 2 Definitioner I bekendtgørelsen forstås ved 1. Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr. 1) 2. Opdrættede dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum. 3. Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum 4. Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitligt er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring. 5. Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger. 6. Tilsætningsstoffer: a) Stoffer eller præparater, der anvendes i foderstoffer med henblik på i) i positiv retning at påvirke egenskaberne ved fodermidler, foderblandinger eller animalske produkter eller ii) at opfylde dyrenes ernæringsmæssige behov eller at forbedre den animalske produktion, især gennem påvirkning af mave-tarmfloraen eller foderets fordøjelighed, eller iii) at tilføre foderet elementer, der fremmer særlige ernæringsmæssige formål eller midlertidige specifikke ernæringsmæssige behov hos dyrene, eller iv) at forebygge eller mindske gener, der skyldes husdyrgødning, eller at forbedre dyrenes miljø. b) Mikroorganismer, der danner kolonier. 7. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, med eller uden indhold af tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller diætetisk foder. 8. Fuldfoder: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration. 9. Tilskudsfoder: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer dækker den daglige ration. 10. Mineralsk foder: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske. 11. Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve. 12. Melassefoder: Tilskudsfoder fremstillet på grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold på mindst 14 pct. beregnet som saccharose. 13. Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger, der består af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer, og som er bestemt til fremstilling af foderstoffer. 14. Diætetisk foder: Foderblandinger, der ved deres særlige sammensætning eller særlige fremstillingsproces klart adskiller sig fra såvel almindelige foderblandinger som fra foderlægemidler, og som sælges til særlige ernæringsformål. 15. Særlige ernæringsformål: Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos bestemte kategorier af selskabs- eller brugsdyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte kan blive forstyrret midlertidigt eller er forstyrret, midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation. 16. Datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding: Den dato indtil hvilken foderblan-

7 7 dingen bevarer sine egenskaber, når den opbevares under egnede forhold. 17. Forarbejdet animalsk protein: Som defineret i bilag I, nr. 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer. 1) Foderstoffer omfatter alle produkter defineret i nr

8 8 Bilag 3 Forbudte stoffer (Til 4) 1. Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding. 2. Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra. 3. Frø og andet planteformeringsmateriale, herunder materiale der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler under hensyn til det pågældende anvendelsesformål, og eventuelle biprodukter heraf. 4. Træ, herunder savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/ 8/EF 1). 5. Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/ EØF 2), uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra 3). 6. Fast byaffald 4), som f.eks. husholdningsaffald. 7. Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien. 1) 2) 3) 4) Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24. april 1998, s. 1). Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30. maj 1991, s. 40) som implementeret i Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Udtrykket»spildevand«omfatter ikke»procesvand«, d.v.s. vand fra uafhængige ledninger i fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsynet med vandforsyningsanlæg. Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land. Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale og det er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt efter foderstoflovgivningen. Udtrykket»fast byaffald«omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002.

9 9 Bilag 4 Fodermidler og foderblandinger (Til 5-7) I. Generelle bestemmelser for fodermidler 1. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges under de navne, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, hvis de svarer til beskrivelsen i bilag 4, tabel 1, kolonne 3, og indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 4, er anført. 2. Andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. For andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal indholdet af analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 2, kolonne 2, være anført. 3. Som fodermidler må ikke omsættes eller anvendes stoffer nævnt i bilag Fodermidler omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes, som anført i dette bilag, herunder hvilke dyrearter, de må anvendes til, og hvilke betingelser de skal anvendes under. 5. Fodermidlers navne a) I tabellen anvendes de almindelige navne/ udtryk, som er defineret i bilag 4, I., nr. 9,»Ordforklaringer«. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn/udtryk, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition. b) Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie. 6. Botanisk renhed: a) Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i tabellerne, må ikke være mindre end 95 %, med mindre andet er anført sammesteds. b) Nedenstående betragtes som botaniske urenheder: Naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt). Uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %. c) De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkts/biprodukts vægt. 7. Kemisk renhed: a) Fodermidler skal, i det omfang det er muligt gennem god fremstillingspraksis, være fri for kemiske urenheder, der skyldes, at der i fremstillingsprocessen er anvendt tekniske hjælpestoffer som omhandlet i bestemmelserne om tilsætningsstoffer til foderstoffer. Dog tillades indhold af tekniske hjælpestoffer i fodermidler, hvis maksimumindholdet af disse stoffer er fastsat for de enkelte fodermidler i bilag 4, tabel 1. b) Fedt, hvis indehold af nikkel er på 10 mg/ kg eller derover, må ikke anvendes til fremstilling af foderstoffer eller sælges og anvendes til fodring. 8. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele: a) Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til fodermidlets vægt, med mindre andet er anført. b) Med mindre der i bilag 4, tabel 1, stilles særlige krav til fodermidlets vandindhold, skal dette indhold angives, hvis det overstiger 14 % af fodermidlets vægt. For fodermidler, hvis vandindhold ikke overstiger ovennævnte værdi, skal dette indhold angives, hvis køberen anmoder herom. Vandindholdet skal dog ikke angives, ved salg af vegetabilske eller animalske biprodukter, der anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50 %. c) Hvis der ikke er fastsat et andet indhold i bilag 4, tabel 1 og 2, skal fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 % af tørstoffet.

10 9. Ordforklaringer: Nedenfor henvises til de almindeligste processer, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og Proces Definition Almindeligt navn/udtryk Koncentrering Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand Koncentreret, koncentrat eller andre bestanddele Afskalning 1) Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, Afskallet, delvis afskallet frugter, nødder m.v. Tørring Naturlig eller kunstig tørring Tørret (soltørret eller kunsttørret) Ekstraktion Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer Ekstraheret, skrå (olieholdige ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller plantematerialer) af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved benyttelse Melasse, pulp (fra plantematerialer som indeholder suk- af organisk opløsningsmiddel skal varen ker eller andre vandopløseli- være teknisk fri for dette middel ge bestanddele) Ekstrudering Presning, trykning eller udklemning af materiale Ekstruderet gennem åbninger under tryk. Se også prægelatinering Flagefremstilling Valsning af dampbehandlet vare Flager Melfremstilling Fysisk bearbejdning af korn for at nedsætte partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel) Mel, klid, strømel, fodermel Varmebehandling Generelt udtryk, som dækker over en række varmebehandlinger, der foretages på særlige betingelser for at påvirke foderstoffets næringsværdi eller struktur Toasted, kogt, varmebehandlet Hærdning Omdannelse af umættede glycerider til mættede Hærdet, delvis hærdet glycerider (hærdning af olie og fedtstoffer) Hydrolyse Nedbrydning til enklere kemiske bestanddele Hydrolyseret ved passende behandling med vand og eventuelt enten enzymer eller syre/lud Presning Fjernelse af olie eller fedt fra olierige plantematerialer Kage 2) (olieholdige planteter eller saft fra frugt og andre planteprodukmaterialer) ved mekanisk tryk og eventuelt nogen varme Kvas (frugt osv.) Pressede roesnitter (sukkerroer) Pelletering Presning gennem en form Piller Prægelatinering Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre Prægelatineret, puffed kvældningsegenskaber i koldt vand Raffinering Hel eller delvis fjernelse af urenheder i sukkerarter, Raffineret, delvis raffineret olier og andre naturlige materialer ved fysisk/ kemisk behandling Vådformaling Mekanisk adskillelse af kerne-/korndelene ved Kim, gluten, stivelse kvældning i vand eventuelt tilsat svovldioxid til ekstraktion af stivelse Formaling Mekanisk forarbejdning af korn eller andre fodermidler for at reducere partikelstørrelsen Formalet, knust

11 11 Proces Definition Almindeligt navn/udtryk Afsukring Hel eller delvis ekstraktion af mono- og disaccharider af melasse og andre stoffer, der indeholder sukker, ved hjælp af kemiske eller fysiske processer. Afsukret, delvist afsukret 1) Ordet»afskalning«kan erstattes af ordet»skrællet«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindeligt anvendte ord/udtryk skal i så fald være»skrællet«. 2) Når det er hensigtsmæssigt, kan»kage«erstattes af ordet»expeller«. II. Bestemmelser for fodermidler, der anvendes som denaturerings- eller bindemidler Hvis de produkter, der er anført i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, og i bilag 4, tabel 2, kolonne 1, anvendes til denaturering eller binding af andre fodermidler, skal følgende oplysninger gives: Denatureringsmidler: Arten og mængden af de anvendte produkter Bindemidler: De anvendte produkters art. For bindemidlers vedkommende må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede vægt. III. Bestemmelser for foderblandinger 1. Tilsætning af formaldehyd til foderblandinger i forbindelse med eller efter afslutning af blandeprocessen er ikke tilladt. 2. Indholdet af aske, der er uopløseligt i saltsyre, må ikke overstige følgende andel af tørstoffet: a) i foderblandinger, der hovedsageligt indeholder biprodukter af ris: 3,3 % og b) i andre foderblandinger (dog ikke foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler, mineralske foderblandinger, foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer og foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%), jf. bilag 8B, nr. 8, hhv. bilag 8C, nr. 8: 2,2 %. 3. Indholdet af jern i mælkeerstatninger til kalve med en levende vægt på indtil 70 kg skal være mindst 30 mg/kg fuldfoder omregnet til et vandindhold på 12 %.

12 12 Bilag 4, tabel 1 Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler (Til 5) I. Forklarende bemærkninger A. Fodermidlerne er angivet og benævnt i tabellen efter følgende kriterier: produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks. flager, klid, kvas, fedt produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold. B. Tabellen er opdelt i 12 afsnit: 1. Korn samt produkter og biprodukter heraf 2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf 4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf 5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 6. Tørrede planteprodukter og grovfoder 7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf 8. Mejeriprodukter 9. Produkter af landdyr 10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf 11. Mineralstoffer 12. Diverse produkter II. Anvendte betegnelser og udtryk Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan f.eks. soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

13 1. Korn samt produkter og biprodukter heraf Nummer Navn Beskrivelse Obligatoriske angivelser Havre Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre 1.02 Havreflager Produkt fremkommet ved dampbehandling og Stivelse valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele 1.03 Havrefodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn Træstof og mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm 1.04 Havreskalmel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn Træstof og renset havre. Varen består hovedsage- lig af havreskaller og klid Byg Korn af Hordeum vulgare L Bygfodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet Træstof byg 1.07 Bygprotein Tørret biprodukt fra fremstilling af bygstivelse. Varen består hovedsagelig af protein fremkommet ved udskillelse af stivelsen 1.08 Brudris Biprodukt fra fremstilling af polerede eller glaserede ris Oryza sativa L. Varen består hovedsagelig af små og/eller brudte korn 1.09 Risfodermel, gult Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder samt dele af aleuronlaget, endospermen og kimen 1.10 Risfodermel, hvidt 1.11 Risfodermel med calciumcarbonat 1.12 Fodermel af parboiled ris 1.13 Foderris, formalet 13 Biprodukt fra anden polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen Råprotein Stivelse Stivelse Træstof Træstof Træstof Calciumcarbonat Biprodukt fra polering af afskallede forkogte ris. Træstof Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af Calciumcarbonat aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen Produkt fremstillet ved formaling af foderris, der Stivelse enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 159/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe Grain Free Puppy Recipe NOW FRESH Grain Free Puppy Recipe er lavet med 100% frisk kalkun, laks, ænder og 100% friske NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder INGEN: NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder Råprotein:

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69 Råvarekatalog Fiskeensilage... 2 Fiskemel... 3 Grønpiller... 6 Gærfløde... 9 Gærfløde, sprit... 11 Gærfløde, øl... 12 Havre, Afskallet, Nøgen... 13 Hestebønner... 16 Hvedegluten... 19 Hvedeglutenfoder...

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner.

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. NYT Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Sensitive til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Sensitive

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse:

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse: Now! Hvalpefoder Endelig en komplet og balanceret tilgang til at fodre dit nye familiemedlem, der ikke indeholder renderet kød, renderet olier eller korn. Rendering er en proces der omdanner animalsk affaldskød

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere Regler for brug af logo hos håndværksbagere 1 Indeks Side 3. Fuldkornslogoet Side 4. Brug af logo i bagerbutik Side 5. Eksempler til brug af logo Side 6. Eksempel på forkert brug af logo Side 7. Nuværende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87 Kapitel 10 side 87 Fisk bliver til mel Fisk kan også blive til mel og olie. Fiskemel er et proteinprodukt, og både fiskemel og -olie kan bruges til mange ting. Fiskemelet bruges bl.a. til forskellige foderblandinger,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Produktkatalog - frossen brød og kager

Produktkatalog - frossen brød og kager Produktkatalog - frossen brød og kager www.dktrading.dk Tlf. 75 13 66 33 Marts 2013 økologisk brød morgenbrød helbrød flutes brød til sandwich Økologisk Soft rugbolle 75 g 4 Varenr.:... 2000001 Beskrivelse:...

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Kornfri kost til din hund og kat

Kornfri kost til din hund og kat Kornfri kost til din hund og kat Priserne gælder fra 1. november 2012 Mange års domesticering har udviklet vores kæledyr fra glubske rovdyr til vores bedste venner. Ikke desto mindre påviser moderne videnskab,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere