Bekendtgørelse om foderstoffer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om foderstoffer 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 878 af 23. august 2004 Bekendtgørelse om foderstoffer 1) I medfør af 1 og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000 som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003, og efter bemyndigelse, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse omfatter fremstilling, transport, salg, indførsel, udførsel og anvendelse af foderstoffer. 2. I denne bekendtgørelse anvendes en række definitioner som anført i bilag Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter 2 i lov om foderstoffer, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Foderstoffer må ikke ved salg og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende. Stk. 2. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, må ikke anvendes til fodring. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs: Rådsdirektiv 79/373/EØF (EFT 1979, L 86, s. 30), senest ændret ved rådsforordning 807/2003 (EUT 2003, L 122, s. 36), Kommissionsdirektiv 80/511/EØF (EFT 1980, L 126, s. 14), senest ændret ved kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 82/471/EØF (EFT 1982, L 213, s. 8), senest ændret ved rådsdirektiv 2003/104/EF (EUT 2003, L 295, s. 83), Kommissionsdirektiv 82/475/EØF (EFT 1982 L 213, s. 27), senest ændret ved kommissionsdirektiv 98/67/EF (EFT 1998, L 261, s. 10), Rådsdirektiv 93/74/EØF (EFT 1993, L 237, s. 23), senest ændret ved rådsforordning 2003/806 (EUT 2003, L 122, s. 1), Kommissionsdirektiv 94/39/EF (EFT 1994, L 207, s. 20), senest ændret ved kommissionsdirektiv 2002/1/EF (EFT 2002, L 5, s. 8), Rådsdirektiv 95/53/EF (EFT 1995, L 265, s. 17), senest ændret ved rådsdirektiv 2001/46/EF (EFT 2001, L 234, s. 55), Rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35), senest ændret ved rådsforordning 2003/806 (EUT 2003, L 122, s. 1), Rådsbeslutning 98/728/EF (EFT 1998, L 346, s. 51), Rådsdirektiv 2002/ 32/EF (EFT 2002, L 140, s. 10), senest ændret ved kommissionsdirektiv 2003/100/EF (EUT 2003, L285, s. 33) og Kommissionsbeslutning 2004/217/EF (EUT 2004, L 67, s. 31). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra nedennævnte forordninger. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark: Kommissionens forordning nr. 1234/2003/EF af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 99/2001 og af forordning nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder (EUT 2003, nr. L 173, side 6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1774/2002/EF af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EUT 2002, L 273, s. 1), som ændret ved Kommissions Forordning nr. 808/2003/EF (EUT 2003, nr. L 117, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24). Fødevaremin., Plantedir., J.nr AH Schultz Grafisk

2 2 Stk. 3. Er der begrundet formodning om, at anvendelsen af et parti foderstoffer til fodring vil udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forbyde salg og anvendelse af partiet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. 4. Stoffer nævnt i bilag 3, må ikke omsættes eller anvendes som fodermidler. 5. Fodermidler må kun sælges og anvendes efter bestemmelserne i bilag 4, I. og II. Stk. 2. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges på de betingelser, der er anført i bilag 4, I., nr. 1. Stk. 3. Andre fodermidler jf. bilag 4, tabel 2, skal, jf. bilag 4, I., nr. 2, sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. Stk. 4. Fodermidler af animalsk oprindelse som omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes som anført i dette bilag. Stk. 5. Forarbejdet animalsk protein til foder, undtagen fiskemel, skal transporteres i overdækkede, plomberede containere eller transportmidler fra producenten eller godkendt lageranlæg direkte til modtageren. Plombering må kun foretages og brydes af kontrolmyndigheden. 6. Hvis det er nødvendigt at forarbejde et fodermiddel, må andre fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2, tilsættes som denatureringseller bindemidler, jf. bilag 4, II., uden at foderstoffet derfor anses for en foderblanding. Mængden af anvendte bindemidler må ikke overstige 3 % af den samlede vægt. 7. Til fremstilling af foderblandinger må der anvendes fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2. Stk. 2. En foderblanding skal opfylde de særlige krav til indholdet, der er fastsat i bilag 4, III. Stk. 3. I en foderblanding skal indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 8, tabel 1, være ensartet fordelt. 8. Foderblandinger må kun sælges som foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder), hvis de er af en sådan art og sammensætning, at de er egnet til det særlige ernæringsformål, de er bestemt til, jfr. bilag 8, tabel Et produkt, som er fremstillet med henblik på direkte eller indirekte at tilføre protein eller kvælstof til foderstoffer, samt foderstoffer med indhold af dette produkt må kun sælges, hvis 1) produktet er nævnt i bilag 5, kolonne 2, og 2) kravene i bilag 5, kolonne 3-5 er opfyldt. Stk. 2. Plantedirektoratet kan dog efter skriftlig ansøgning i hvert enkelt tilfælde og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at bestemmelserne i stk. 1 fraviges, hvis der er tale om forsøg eller videnskabelige undersøgelser. 10. Foderstoffer, som indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke sælges eller anvendes til fodring. Er der i bilag 6 ikke fastsat nogen tilladt største mængde af uønskede stoffer i tilskudsfoder, gælder den tilladte største mængde uønskede stoffer, som gælder for fuldfoder under hensyn til den mængde der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet. Stk. 2. Foderstoffer, jf. stk. 1, der indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke blandes med det samme eller andet foderstof med henblik på fortynding. 11. Den, der besidder eller ejer et parti foderstoffer, der ikke overholder bestemmelserne i 10, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller agtes tilintetgjort. Tilsvarende gælder, hvis et parti ikke overholder øvrige forskrifter om foderstoffer, herunder forordninger om foderstoffer, og det udgør en alvorlig risiko for mennesker eller dyrs sundhed eller for miljøet. Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderstofpartiet samt alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende partier udgør. Underretningen skal endvidere omfatte en beskrivelse af, hvilke aktioner, der er iværksat for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed ellers for miljøet. Stk. 3. Registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen, jf. 3, stk. 2, i lov om foderstoffer. 12. Ved salg skal foderstoffer være pakket efter bestemmelserne i bilag Ved salg skal foderstoffer være mærket

3 3 efter bestemmelserne i bilag 8, herunder bilagene 8A, 8B og 8C. Stk. 2. Ved salg her i landet skal mærkningen være affattet på dansk og skal være anført klart synligt, let læseligt og uudsletteligt. Stk. 3. Ved salg til en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab skal mærkningen være affattet på mindst et af modtagerlandets officielle sprog. Stk. 4. Det angivne indhold af analytiske bestanddele og af produkter skal svare til det indhold, der kan påvises ved officielle analysemetoder. 14. Plantedirektoratet og fødevareregionerne fører tilsyn med, at produktion, salg og anvendelse af foderstoffer sker efter bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder forordninger om foderstoffer udstedt af Det Europæiske Fællesskab. Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionerne udtager prøver af foderstoffer til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. Foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, er omfattet af kontrollen. Prøverne analyseres ved officielle analysemetoder. Stk. 3. I medfør af 3, stk. 2, i lov om foderstoffer skal registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer give Plantedirektoratet og fødevareregionerne de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen. Ved forsendelser af foderstoffer, herunder forsendelser fra en anden medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, kan Plantedirektoratet i særlige tilfælde anmode den erhvervsdrivende om at give oplysninger om foderstoffets ankomst til bestemmelsesstedet. Stk. 4. Plantedirektoratets og fødevareregionernes kontrol- og analyseresultater offentliggøres. Stk. 5. Efter 2, stk. 4, i lov om foderstoffer kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af 3 samt af øvrige fastsatte bestemmelser. Plantedirektoratet kan herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foderstoffer, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. Plantedirektoratet kan endvidere bestemme, at foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal avendes til andet formål end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderstofferne skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at fremstilling m.v. eller salg af foderstoffer midlertidigt skal indstilles, eller for så vidt angår foderstoffer, der er indført i landet fra udlandet, skal tilbagesendes. Stk. 6. Udgifterne til påbud og forbud meddelt efter stk. 5 påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod. 15. Bestemmelser om salg, herunder omsætning eller handel, gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse af foderstoffer til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse af foderstoffer med henblik på salg. 16. Bestemmelserne i 5-9 og gælder ikke for foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab. 17. Overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med bøde: 1) 1-13 og 14, stk. 3 og 6, 2) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer, 3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer, og 4) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/ 2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

4 4 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 448 af 25. juni 1998 om foderstoffer ophæves. Plantedirektoratet, den 23. august 2004 OLE P. KRISTENSEN / Henrik Oftebro-Svendsen

5 5 Bilag 1 Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Bilag 8A: Bilag 8B: Bilag 8C: Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Fortegnelse over bilag Definitioner Forbudte stoffer Fodermidler og foderblandinger Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som ikke er optaget på listen i bilag 4, tabel 1 Fodermidler hvis anvendelse er begrænset Produkter, der tilfører protein og kvælstof Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer Pakning Mærkning Mærkning af fodermidler Mærkning af foderblandinger Mærkning af diætetisk foder Analytiske bestanddele i foderblandinger Kategoribetegnelser for fodermidler til foderblandinger til selskabsdyr Foder til særlige ernæringsformål. Liste over anvendelsesområder

6 6 Bilag 2 Definitioner I bekendtgørelsen forstås ved 1. Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr. 1) 2. Opdrættede dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum. 3. Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum 4. Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitligt er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring. 5. Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger. 6. Tilsætningsstoffer: a) Stoffer eller præparater, der anvendes i foderstoffer med henblik på i) i positiv retning at påvirke egenskaberne ved fodermidler, foderblandinger eller animalske produkter eller ii) at opfylde dyrenes ernæringsmæssige behov eller at forbedre den animalske produktion, især gennem påvirkning af mave-tarmfloraen eller foderets fordøjelighed, eller iii) at tilføre foderet elementer, der fremmer særlige ernæringsmæssige formål eller midlertidige specifikke ernæringsmæssige behov hos dyrene, eller iv) at forebygge eller mindske gener, der skyldes husdyrgødning, eller at forbedre dyrenes miljø. b) Mikroorganismer, der danner kolonier. 7. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, med eller uden indhold af tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller diætetisk foder. 8. Fuldfoder: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration. 9. Tilskudsfoder: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer dækker den daglige ration. 10. Mineralsk foder: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske. 11. Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve. 12. Melassefoder: Tilskudsfoder fremstillet på grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold på mindst 14 pct. beregnet som saccharose. 13. Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger, der består af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer, og som er bestemt til fremstilling af foderstoffer. 14. Diætetisk foder: Foderblandinger, der ved deres særlige sammensætning eller særlige fremstillingsproces klart adskiller sig fra såvel almindelige foderblandinger som fra foderlægemidler, og som sælges til særlige ernæringsformål. 15. Særlige ernæringsformål: Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos bestemte kategorier af selskabs- eller brugsdyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte kan blive forstyrret midlertidigt eller er forstyrret, midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation. 16. Datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding: Den dato indtil hvilken foderblan-

7 7 dingen bevarer sine egenskaber, når den opbevares under egnede forhold. 17. Forarbejdet animalsk protein: Som defineret i bilag I, nr. 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer. 1) Foderstoffer omfatter alle produkter defineret i nr

8 8 Bilag 3 Forbudte stoffer (Til 4) 1. Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding. 2. Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra. 3. Frø og andet planteformeringsmateriale, herunder materiale der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler under hensyn til det pågældende anvendelsesformål, og eventuelle biprodukter heraf. 4. Træ, herunder savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/ 8/EF 1). 5. Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/ EØF 2), uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra 3). 6. Fast byaffald 4), som f.eks. husholdningsaffald. 7. Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien. 1) 2) 3) 4) Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24. april 1998, s. 1). Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30. maj 1991, s. 40) som implementeret i Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Udtrykket»spildevand«omfatter ikke»procesvand«, d.v.s. vand fra uafhængige ledninger i fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsynet med vandforsyningsanlæg. Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land. Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale og det er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt efter foderstoflovgivningen. Udtrykket»fast byaffald«omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002.

9 9 Bilag 4 Fodermidler og foderblandinger (Til 5-7) I. Generelle bestemmelser for fodermidler 1. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges under de navne, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, hvis de svarer til beskrivelsen i bilag 4, tabel 1, kolonne 3, og indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 4, er anført. 2. Andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. For andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal indholdet af analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 2, kolonne 2, være anført. 3. Som fodermidler må ikke omsættes eller anvendes stoffer nævnt i bilag Fodermidler omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes, som anført i dette bilag, herunder hvilke dyrearter, de må anvendes til, og hvilke betingelser de skal anvendes under. 5. Fodermidlers navne a) I tabellen anvendes de almindelige navne/ udtryk, som er defineret i bilag 4, I., nr. 9,»Ordforklaringer«. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn/udtryk, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition. b) Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie. 6. Botanisk renhed: a) Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i tabellerne, må ikke være mindre end 95 %, med mindre andet er anført sammesteds. b) Nedenstående betragtes som botaniske urenheder: Naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt). Uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %. c) De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkts/biprodukts vægt. 7. Kemisk renhed: a) Fodermidler skal, i det omfang det er muligt gennem god fremstillingspraksis, være fri for kemiske urenheder, der skyldes, at der i fremstillingsprocessen er anvendt tekniske hjælpestoffer som omhandlet i bestemmelserne om tilsætningsstoffer til foderstoffer. Dog tillades indhold af tekniske hjælpestoffer i fodermidler, hvis maksimumindholdet af disse stoffer er fastsat for de enkelte fodermidler i bilag 4, tabel 1. b) Fedt, hvis indehold af nikkel er på 10 mg/ kg eller derover, må ikke anvendes til fremstilling af foderstoffer eller sælges og anvendes til fodring. 8. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele: a) Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til fodermidlets vægt, med mindre andet er anført. b) Med mindre der i bilag 4, tabel 1, stilles særlige krav til fodermidlets vandindhold, skal dette indhold angives, hvis det overstiger 14 % af fodermidlets vægt. For fodermidler, hvis vandindhold ikke overstiger ovennævnte værdi, skal dette indhold angives, hvis køberen anmoder herom. Vandindholdet skal dog ikke angives, ved salg af vegetabilske eller animalske biprodukter, der anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50 %. c) Hvis der ikke er fastsat et andet indhold i bilag 4, tabel 1 og 2, skal fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 % af tørstoffet.

10 9. Ordforklaringer: Nedenfor henvises til de almindeligste processer, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og Proces Definition Almindeligt navn/udtryk Koncentrering Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand Koncentreret, koncentrat eller andre bestanddele Afskalning 1) Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, Afskallet, delvis afskallet frugter, nødder m.v. Tørring Naturlig eller kunstig tørring Tørret (soltørret eller kunsttørret) Ekstraktion Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer Ekstraheret, skrå (olieholdige ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller plantematerialer) af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved benyttelse Melasse, pulp (fra plantematerialer som indeholder suk- af organisk opløsningsmiddel skal varen ker eller andre vandopløseli- være teknisk fri for dette middel ge bestanddele) Ekstrudering Presning, trykning eller udklemning af materiale Ekstruderet gennem åbninger under tryk. Se også prægelatinering Flagefremstilling Valsning af dampbehandlet vare Flager Melfremstilling Fysisk bearbejdning af korn for at nedsætte partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel) Mel, klid, strømel, fodermel Varmebehandling Generelt udtryk, som dækker over en række varmebehandlinger, der foretages på særlige betingelser for at påvirke foderstoffets næringsværdi eller struktur Toasted, kogt, varmebehandlet Hærdning Omdannelse af umættede glycerider til mættede Hærdet, delvis hærdet glycerider (hærdning af olie og fedtstoffer) Hydrolyse Nedbrydning til enklere kemiske bestanddele Hydrolyseret ved passende behandling med vand og eventuelt enten enzymer eller syre/lud Presning Fjernelse af olie eller fedt fra olierige plantematerialer Kage 2) (olieholdige planteter eller saft fra frugt og andre planteprodukmaterialer) ved mekanisk tryk og eventuelt nogen varme Kvas (frugt osv.) Pressede roesnitter (sukkerroer) Pelletering Presning gennem en form Piller Prægelatinering Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre Prægelatineret, puffed kvældningsegenskaber i koldt vand Raffinering Hel eller delvis fjernelse af urenheder i sukkerarter, Raffineret, delvis raffineret olier og andre naturlige materialer ved fysisk/ kemisk behandling Vådformaling Mekanisk adskillelse af kerne-/korndelene ved Kim, gluten, stivelse kvældning i vand eventuelt tilsat svovldioxid til ekstraktion af stivelse Formaling Mekanisk forarbejdning af korn eller andre fodermidler for at reducere partikelstørrelsen Formalet, knust

11 11 Proces Definition Almindeligt navn/udtryk Afsukring Hel eller delvis ekstraktion af mono- og disaccharider af melasse og andre stoffer, der indeholder sukker, ved hjælp af kemiske eller fysiske processer. Afsukret, delvist afsukret 1) Ordet»afskalning«kan erstattes af ordet»skrællet«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindeligt anvendte ord/udtryk skal i så fald være»skrællet«. 2) Når det er hensigtsmæssigt, kan»kage«erstattes af ordet»expeller«. II. Bestemmelser for fodermidler, der anvendes som denaturerings- eller bindemidler Hvis de produkter, der er anført i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, og i bilag 4, tabel 2, kolonne 1, anvendes til denaturering eller binding af andre fodermidler, skal følgende oplysninger gives: Denatureringsmidler: Arten og mængden af de anvendte produkter Bindemidler: De anvendte produkters art. For bindemidlers vedkommende må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede vægt. III. Bestemmelser for foderblandinger 1. Tilsætning af formaldehyd til foderblandinger i forbindelse med eller efter afslutning af blandeprocessen er ikke tilladt. 2. Indholdet af aske, der er uopløseligt i saltsyre, må ikke overstige følgende andel af tørstoffet: a) i foderblandinger, der hovedsageligt indeholder biprodukter af ris: 3,3 % og b) i andre foderblandinger (dog ikke foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler, mineralske foderblandinger, foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer og foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%), jf. bilag 8B, nr. 8, hhv. bilag 8C, nr. 8: 2,2 %. 3. Indholdet af jern i mælkeerstatninger til kalve med en levende vægt på indtil 70 kg skal være mindst 30 mg/kg fuldfoder omregnet til et vandindhold på 12 %.

12 12 Bilag 4, tabel 1 Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler (Til 5) I. Forklarende bemærkninger A. Fodermidlerne er angivet og benævnt i tabellen efter følgende kriterier: produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks. flager, klid, kvas, fedt produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold. B. Tabellen er opdelt i 12 afsnit: 1. Korn samt produkter og biprodukter heraf 2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf 4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf 5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 6. Tørrede planteprodukter og grovfoder 7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf 8. Mejeriprodukter 9. Produkter af landdyr 10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf 11. Mineralstoffer 12. Diverse produkter II. Anvendte betegnelser og udtryk Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan f.eks. soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

13 1. Korn samt produkter og biprodukter heraf Nummer Navn Beskrivelse Obligatoriske angivelser Havre Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre 1.02 Havreflager Produkt fremkommet ved dampbehandling og Stivelse valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele 1.03 Havrefodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn Træstof og mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm 1.04 Havreskalmel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn Træstof og renset havre. Varen består hovedsage- lig af havreskaller og klid Byg Korn af Hordeum vulgare L Bygfodermel Biprodukt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet Træstof byg 1.07 Bygprotein Tørret biprodukt fra fremstilling af bygstivelse. Varen består hovedsagelig af protein fremkommet ved udskillelse af stivelsen 1.08 Brudris Biprodukt fra fremstilling af polerede eller glaserede ris Oryza sativa L. Varen består hovedsagelig af små og/eller brudte korn 1.09 Risfodermel, gult Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder samt dele af aleuronlaget, endospermen og kimen 1.10 Risfodermel, hvidt 1.11 Risfodermel med calciumcarbonat 1.12 Fodermel af parboiled ris 1.13 Foderris, formalet 13 Biprodukt fra anden polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen Råprotein Stivelse Stivelse Træstof Træstof Træstof Calciumcarbonat Biprodukt fra polering af afskallede forkogte ris. Træstof Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af Calciumcarbonat aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen Produkt fremstillet ved formaling af foderris, der Stivelse enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 159/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Eva Hedegaard 11. maj 2010 PAKNINGS- REGLERNE Pakningsregler 2 Pakningsregler Reglerne gælder både for foderblandinger og fodermidler NYT Fodermidler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en) 14410/14 ADD 1 AGRILEG 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 14. oktober 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) Bekendtgørelse m fder g fderstfvirksmheder 1) I medfør af 1 g 6, stk. 2, i lv m fderstffer, jf. lvbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, sm ændret ved lv nr. 376 af 28. maj 2003, g efter bemyndigelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 477 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010 Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder Mads Mourier 11. maj 2010 Forordning om nye mærkningsregler Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om markedsføring og anvendelse af foder Forordning

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 52 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen NorFor Plan Fælles nordisk fodervurderingssystem til kvæg Ikke additivt system, de enkelte fodermidler har ikke en fast foderværdi Tager hensyn til samspillet

Læs mere

Alternative fodermidler og foderadditiver til slagtekalve

Alternative fodermidler og foderadditiver til slagtekalve Alternative fodermidler og foderadditiver til slagtekalve Dansk Kvægs Kongres 2008 Tema 3 Slagtekalve Konsulent Jens Møller, Dansk Kvæg Milokorn (Sorghum bicolor L.) Små hårde frø (2-3 mm) Findeling nødvendig

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 20.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 82/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 18. marts 2014 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i Markedsføringsforordningens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) LBK nr 1022 af 21/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Senere ændringer

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Foderanalyser. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum

Foderanalyser. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Foderanalyser Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Fra foder til mælk, Kursus for kvægrådgivere, AU Foulum, 21. marts 2017 Foderanalyser Hvad er det relevant at analysere? I hvilke

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Komplet startfoderprogram til grise

Komplet startfoderprogram til grise Komplet startfoderprogram til grise Primary er et fuldfoder som med fordel kan introduceres til grise der er startet op i farestald eller efter fravænning. Er til grise fra 5 kg. Primary blandinger er

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 9.4.2014 D L 106/7 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 354/2014 af 8. april 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe Grain Free Puppy Recipe NOW FRESH Grain Free Puppy Recipe er lavet med 100% frisk kalkun, laks, ænder og 100% friske NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder INGEN: NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder Råprotein:

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) D L 154/12 Den Europæiske Unions Tidende 15.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 20/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 51/2013 af 16. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår analysemetoder til bestemmelse

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere