Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen"

Transkript

1 Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Eva Hedegaard 11. maj 2010

2 PAKNINGS- REGLERNE Pakningsregler 2

3 Pakningsregler Reglerne gælder både for foderblandinger og fodermidler NYT Fodermidler er også omfattet af reglerne Hovedregel Skal markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere Det skal kunne ses, hvis pakken/beholderen har været åbnet Art. 23 (1) Pakningsregler 3

4 Pakningsregler - fortsat Undtagelser Følgende foder må markedsføres i løs vægt: Fodermidler Foderblandinger der udelukkende er blandinger af helt korn, hele frø eller hele frugter Foderblandinger til den endelige bruger, maks. 50 kg, som udtages direkte af en pakning eller beholder, der var lukket Sliksten Art. 23 (2) (a, b, f og g) Pakningsregler 4

5 Pakningsregler fortsat Undtagelser Følgende foderblandinger må også markedsføres i løs vægt: Leverancer mellem producenter indbyrdes Leverancer fra producenter til emballeringsvirksomheder Direkte leverancer fra producenten til brugeren af foderet Art. 23 (2) (c, d og e) Pakningsregler 5

6 MÆRKNINGS- REGLERNE Mærkningsregler 6

7 Hvad omfatter mærkningsreglerne? Obligatorisk mærkning Detaljerede mærkningsregler i artikel Frivillig mærkning Omtales kortfattet i artikel 22: Overholde generelle principper i forordningen Aftales i EF-kodekser for god mærkningspraksis, hvor yderligere betingelser kan fastsættes Mærkningsregler 7

8 Hvem skal mærke foderet? Den mærkningsansvarlige skal sikre, at mærkningsoplysningerne gives og er indholdsmæssigt korrekte Art. 12 (1) Mærkningsregler 8

9 Hvem er mærkningsansvarlig? 1. Den leder af en foderstofvirksomhed, der først markedsfører foderet, er den mærkningsansvarlige 2. Den leder af en foderstofvirksomhed, under hvis navn eller firmanavn foderet markedsføres, er den mærkningsansvarlige Art. 12 (2) Mærkningsregler 9

10 Mærkningssprog Mærkning på det eller de officielle sprog i medlemsstaten eller regionen, hvor foderet sælges Ved salg i Danmark: Dansk mærkning Art. 14 (1) Mærkningsregler 10

11 Hvordan skal mærkningen stå? Obligatoriske mærkningsoplysninger skal gives på emballagen, beholderen, en etiket eller i ledsagedokumentet skal gives i deres helhed på et fremtrædende sted skal være iøjnefaldende, let læselige og må ikke kunne slettes Art. 14 (1) Mærkningsregler 11

12 Præcisering af hvordan mærkningen skal stå Obligatoriske mærkningsoplysninger skal være lette at identificere må ikke skjules af andre oplysninger Den anvendte farve, skrifttype og størrelse må ikke skjule eller fremhæve bestemte oplysninger Undtagelse: Sikkerhedssætninger kan fremhæves Art. 14 (2) Mærkningsregler 12

13 Mærkning i et følgedokument Efter pakningsreglerne er det tilladt at markedsføre fodermidler og forskellige foderblandinger i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere I disse tilfælde skal foderet være ledsaget af et dokument, der indeholder alle de obligatoriske mærkningsoplysninger Art. 11 (2) Mærkningsregler 13

14 Generelle regler Datoformat Datoer angives numerisk efter rækkefølgen dag, måned og år, og formatet angives i mærkningen på følgende måde:»dd/mm/åå«bilag II (2) Indeholdt mængde Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til foderets vægt, medmindre andet er anført Bilag II (1) Mærkningsregler 14

15 Fodermiddelfortegnelsen Struktur Kodeks God mærkningspraksis Fødevareproducerende dyr + Pelsdyr Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Forurenet foder Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder til selskabsdyr Kodeks God mærkningspraksis Selskabsdyr Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder med særlige ernæringsformål Særlige obligatoriske krav for mærkning af Fodermidler Særlige obligatoriske krav for mærkning af Foderblandinger Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Mærkningsregler 15

16 Basismærkningen Fodertype Fodermiddel VIGTIGT Fuldfoder - evt. Mælkeerstatning som fuldfoder Tilskudsfoder - evt. Mineralsk foder - evt. Mælkeerstatning som tilskudsfoder Partiets reference nr. - Batchnr. - Lot nr. Nettomængden Vægt evt. volumen for flydende produkter Den mærkningsansvarliges Navn / Firmanavn Adresse Vandindhold Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Godkendelsesnr. for den mærkningsansvarlige Tildelt efter 1) foderhygiejneforordningen 2) biproduktforordningen Indhold af fodertilsætningsstoffer OMTALES SENERE Art. 15 Mærkningsregler 16

17 Angivelse af vandindhold i fodermidler Hovedregel Vandindholdet skal angives efter bestemmelserne i bilag V om Obligatoriske angivelser for fodermidler Undtagelse Vandindholdet skal angives efter Fortegnelsen over fodermidler, hvis vand er en obligatorisk angivelse deri Bilag I (6), Bilag V og Fodermiddelfortegnelsen Mærkningsregler 17

18 Vandindhold Generel regel hvis ikke andet er angivet Påbudt angivelse af vandindhold ved > 5 % Mineralsk foder uden organiske bestanddele > 10 % Mineralsk foder med organiske bestanddele > 7 % Mælkeerstatninger Foderblandinger med > 40 % mælkeprodukter > 14 % Andet foder Bilag I (6) Mærkningsregler 18

19 Indhold af aske uopløselig i saltsyre Hovedregel Undtagelser Maks. 2,2 % af tørstoffet Må overskrides når indholdet angives: Fodermidler Foderblandinger med tilladte mineralske bindemidler Mineralsk foder Foderblandinger med > 50 % biprodukter fra ris el. sukkerroer Foderblandinger med > 15 % fiskemel, til opdrættede fisk Bilag I (5) Mærkningsregler 19

20 Mærkning af fodermidler ud over basismærkningen For fodermidler i fodermiddelfortegnelsen skal anvendes navne og obligatoriske angivelser deri Ved indhold af tilsætningsstoffer, der har fastsat maks. indhold, el. ikke er godkendt til alle dyrearter: Fodermidlets navn Obligatoriske angivelser efter bilag V Dyreart el. dyrekategori Brugsanvisning Særlige obligatoriske krav for mærkning af Fodermidler Dato for mindste holdbarhed Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Art. 16 Mærkningsregler 20

21 Undtagelse for fodermidler Mærkning af fodermidler uden konserveringsmidler eller ensileringsmidler der sælges fra én landmand til en anden Her behøver ikke angivelse af godkendelsesnr. referencenr. nettomængden vandindhold obligatoriske oplysninger Art. 21 (3) Mærkningsregler 21

22 Mærkning af fodermidler Undtagelse vedr. udeladelse af mærkningsoplysninger Følgende kan udelades, når køberen skriftligt inden handelen har givet afkald på oplysningerne Handelen kan gælde flere leverancer Den mærkningsansvarliges godkendelsesnr. Partiets referencenr. Nettomængden Vandindholdet De obligatoriske oplysninger for fodermidlet Art. 21 (1) Mærkningsregler 22

23 Mærkning af fodermidler Til denaturering eller binding af et fodermiddel kan bruges et andet fodermiddel Det denaturerede eller bundne fodermiddel kan fortsat betragtes som et fodermiddel Forudsætning: Fodermidlet, der bruges som bindemiddel, udgør maks. 3 % af den samlede vægt Bilag I (4) Mærkningsregler 23

24 Mærkning af foderblandinger ud over basismærkningen Fodermiddelindholdet Datoen for mindste holdbarhed Dyreart / Dyrekategori Obligatoriske angivelser, Analytiske bestanddele, efter bilag VI, kapitel II hhv. bilag VII, kapitel II Når den mærkningsansvarlige ikke er producenten, skal angives producentens navn / firmanavn og adresse eller godkendelsesnr. eller identifikationsnr. Brugsanvisning Særlige obligatoriske krav for mærkning af Fodermidler Særlige obligatoriske krav for mærkning af Foderblandinger Art. 17 Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Mærkningsregler 24

25 Brugsanvisningen Kan angives på følgende måder gælder både for foderblandinger og for de fodermidler, hvor brugsanvisning skal angives: 1) I gram eller kilogram eller volumenenheder tilskudsfoder pr. dyr pr. dag 2) I procentdel af den daglige ration 3) Pr. kg fuldfoder eller procentdel i fuldfoder Bilag II (4) Mærkningsregler 25

26 Som hidtil Datoen for mindste holdbarhed Letfordærveligt foder: Skal anvendes inden [holdbarhedsdatoen] Andet foder: Skal helst anvendes inden [måneden som foderet kan holde sig til] Angives fremstillingsdatoen, kan holdbarheden angives sammen med [dage / måneder] efter fremstillingsdatoen Art. 17 (1) (d) Mærkningsregler 26

27 Fodermiddelindholdet Overskriften Sammensætning og listen over fodermidler, som foderet er sammensat af For fodermidler omfattet af fodermiddelfortegnelsen skal anvendes navnene deri Fodermidler angives i faldende vægt, og vægtprocenten kan angives Hvis vægtprocenten ikke er angivet: Den mærkningsansvarlige skal fremlægge den mængdemæssige sammensætning 15 % for køberen, når denne anmoder om det Art. 17 (1) (e) og art. 17 (2) (b) Mærkningsregler 27

28 Fodermiddelindholdet fortsat Ved fremhævelse af indholdet af et fodermiddel med tekst med billede grafisk skal angives navnet på fodermidlet og den indgående mængde NYT: Påbudt mærkning Hidtil: Tilladt mærkning til selskabsdyr Art. 17(2) (a) Mærkningsregler 28

29 Obligatoriske angivelser Fødevareproducerende dyr Næsten uændret kun følgende ændringer Fuldfoder: Mineralsk foder: Andet tilskudsfoder: Melassefoder: Lysin til fjerkræ, methionin til svin Calcium + natrium til alle dyrearter Fosfor til alle dyrearter, ikke kun opdrættede fisk Lysin til fjerkræ, methionin til svin Lysin til fjerkræ, methionin til svin Natrium til alle dyrearter Udgået Bilag VI, kap. II Mærkningsregler 29

30 Obligatoriske angivelser Ikke-fødevareproducerende dyr selskabsdyr og pelsdyr Fuldfoder Ingen Mineralsk foder ændrin- Andet tilskudsfoder ger Melassefoder Udgået Bilag VII, kap. II Vigtig undtagelse til selskabsdyr tilladte udtryk Råprotein Protein Råfedt Fedtindhold Råaske Forbrændt rest / Uorganisk stof Bilag II (5) Mærkningsregler 30

31 Obligatoriske angivelser fortsat Hovedregel Tilsætningsstoffer angives som det tilsatte indhold Undtagelse Det totale indhold af Aminosyrer Vitaminer Sporstoffer angives under de obligatoriske angivelser Det tilsatte indhold kontrolleres ved papirkontrol Det totale indhold kontrolleres analytisk Bilag VI og VII, kapitel II (2) Mærkningsregler 31

32 Undtagelser for foderblandinger Blandinger af helt korn og hele frø og frugter Her kan undlades angivelse af obligatoriske angivelser analytiske bestanddele Art. 21 (4) Blandinger af højst 3 fodermidler Når fodermidlerne klart fremgår af beskrivelsen af blandingen, kan undlades angivelse af dyreart / dyrekategori og brugsanvisning Art. 21 (5) Mærkningsregler 32

33 Videreført regel for mælkeerstatninger Jernindhold: Mindst 30 mg/kg fuldfoder (med 12 % vand) i mælkeerstatninger til kalve på maks. 70 kg Bilag I (3) Mærkningsregler 33

34 Mærkning foder med særlige ernæringsformål Art. 18 Fodertypen tilføjet diætetisk Diætetisk fodermiddel Diætetisk fuldfoder (m.v.) Diætetisk tilskudsfoder (m.v.) Nødvendige oplysninger fra kolonne 1-6 i listen over anvendelsesområder for diætetisk foder Se direktiv 2008/38/EF Anbefaling af konsultation af ernæringsekspert el. dyrlæge inden anvendelse el. forlængelse af brug af foderet Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder med særlige ernæringsformål Særlige obligatoriske krav for mærkning af Fodermidler Særlige obligatoriske krav for mærkning af Foderblandinger Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Mærkningsregler 34

35 Mærkning af foder til selskabsdyr Fodermiddelindholdet Angives som for foder til fødevareproducerende dyr Desuden som hidtil: Kan angives i de kategorier som fodermidlerne tilhører Art. 17 (2) (c) Frikaldsnr. el. lign. Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder til selskabsdyr Info om fodermidler i kategorier Info om tilsætningsstoffer i foderet Art. 19 Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder med særlige ernæringsformål Særlige obligatoriske krav for mærkning af Fodermidler Særlige obligatoriske krav for mærkning af Foderblandinger Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Mærkningsregler 35

36 Undtagelse Foder til selskabsdyr For foder til andre selskabsdyr end hunde og katte må angives fodertypen Foderblanding i stedet for Fuldfoder el. Tilskudsfoder Art. 15 (a) (sidste pkt.) Mærkningsregler 36

37 Foder til selskabsdyr Undtagelse Foder til selskabsdyr kan sælges i pakninger, der indeholder flere beholdere. Maks. pakningsstørrelse 10 kg Følgende mærkningsoplysninger behøver kun at stå på pakningen, ikke på de enkelte beholdere deri: Den mærkningsansvarliges navn m.v. + godkendelsesnr. Indholdet af tilsætningsstoffer Vandindholdet Brugsanvisningen Producenten, hvis ikke mærkningsansvarlig Indholdet af fodermidler De obligatoriske oplysninger Art. 21 (7) Mærkningsregler 37

38 Fodermidler og foderblandinger Undtagelse For pakket foder Uden for mærkningshelheden må følgende mærkningsoplysninger stå, når der henvises til, hvor oplysningerne står: Den mærkningsansvarliges godkendelsesnr. Partiets referencenr. Nettomængden Datoen for mindste holdbarhed Producenten, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig (kun for foderblandinger) Indholdet af fodermidler i foderblandingen Art. 21 (2) Mærkningsregler 38

39 Fodermidler og foderblandinger Undtagelse For salg i løs vægt af foder, der var pakket For foder i mængden maks. 20 kg, der sælges til den endelige bruger: Mærkningsoplysningerne for fodermidlerne hhv. foderblandingerne kan gives ved opslag på salgsstedet Følgende mærkningsoplysninger skal gives på fakturaen: Foderets type For fodermidler: Fodermidlets navn For foderblandinger: Dyrearten / dyrekategorien Brugsanvisningen Art. 21 (6) Mærkningsregler 39

40 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Overskriften Tilsætningsstoffer og listen over tilsætningsstoffer For foder til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen: Tilsætningsstofferne angives efter bilag VI, kapitel I dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen: Tilsætningsstofferne angives efter bilag VII, kapitel I Mærkningen skal også omfatte mærkningskrav, der er stillet ved godkendelsen af de enkelte tilsætningsstoffer Art. 15 (f) Mærkningsregler 40

41 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Ligheder og forskelle Foderbekendtgørelsen Påbudt mærkning Ens krav Det specifikke navn Krav der kun gælder nogle stofgrupper Mængden af aktivt stof EF-nr. Holdbarhed Andre bestemmelser Særlige egenskaber Bilag 8 (tabellen) Kræves i forvejen i markedsførings- forordningen Markedsføringsforordningen Kun påbudt mærkning Ens krav Det specifikke navn Kræves for alle stoffer Den tilsatte mængde Identifikationsnr. Funktionel gruppe eller kategori Bilag VI (I) (1) og VII (I) (1) Til ikkefødevareproducerende dyr angives én eller begge NYT Mærkningsregler 41

42 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Coccidiostatica og histomonostatica Zootekniske stoffer (Hidtil: Enzymer, Mikroorganismer, Vækstfremmende stoffer) Foderbekendtgørelsen Alle stoffer skal angives i mærkningen Bilag 8 (tabellen) Markedsføringsforordningen Alle stoffer skal angives i mærkningen Bilag VI (I)(1)(b) Bilag VII (I)(1)(b) Mærkningsregler 42

43 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber 1 Vitaminer m.v. og Sporstoffer Foderbekendtgørelsen Påbudt Skal mærkes Vitamin A og D Vitamin E Kobber Tilladt Må mærkes Andre vitaminer m.v. end A, D og E Andre sporstoffer end kobber Bilag 8 (tabellen) Markedsføringsforordningen Påbudt Skal mærkes Vitamin A og D Alle sporstoffer Påbudt mærkning p.g.a. stoffer med fastsatte mængdebegrænsninger Tilladt Må mærkes Øvrige tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, forudsat mængden angives Bilag VI (I): (1)(a) og (6) Bilag VII (I): (1)(a) og (7) Mærkningsregler 43

44 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber 2 Aminosyrer m.v. og Urinstof og derivater deraf Foderbekendtgørelsen Markedsføringsforordningen Påbudt Urinstof og derivater deraf Hydroxy-analoger af aminosyrer Aminosyrer og deres salte Bilag 7 (tabellen) Påbudt Urinstof og derivater deraf Aminosyrer, deres salte og analoger Påbudt mærkning for stoffer hvor mængdebegrænsning er fastsat Tilladt Øvrige tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, forudsat mængden angives Bilag VI (I): (1)(c) og (6) Bilag VII (I): (1)(c) og (7) Mærkningsregler 44

45 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Sensoriske tilsætningsstoffer Farvestoffer og Aromastoffer Foderbekendtgørelsen Påbudt Skal mærkes Farvestoffer Ingen krav Aromastoffer Bilag 8 (tabellen) Markedsføringsforordningen Påbudt Skal mærkes Farvestoffer Aromastoffer Påbudt mærkning for stoffer hvor mængdebegrænsning er fastsat Tilladt Må mærkes Øvrige sensoriske tilsætningsstoffer, forudsat mængden angives Bilag VI (I): (1)(a) og (6) Bilag VII (I): (1)(a) og (7) Mærkningsregler 45

46 Mærkning af indhold af tilsætningsstoffer Alle øvrige tilsætningsstoffer Foderbekendtgørelsen Påbudt Skal mærkes Antioxidanter Konserveringsmidler Markedsføringsforordningen Påbudt Skal mærkes Alle tilsætningsstoffer, hvor der er fastsat mængdebegrænsning for nogen som helst dyreart / dyrekategori HOVED- REGLEN Tilladt Må mærkes Ingen nævnt Bilag 8 (tabellen) Tilladt Må mærkes Alle øvrige tilsætningsstoffer, må angives frivilligt Skal mærkes helt eller delvis som den påbudte mærkning Bilag VI (I): (1)(a) og (4) - Bilag VII (I): (1)(a) og (5) Mærkningsregler 46

47 Indhold af tilsætningsstoffer fortsat Ved fremhævelse af indholdet af et tilsætningsstof med tekst med billede grafisk skal angives navnet på tilsætningsstoffet og den tilsatte mængde NY REGEL Som ved fremhævelse af fodermiddelindholdet Bilag VI (I) (2) og Bilag VII (I) (3) Mærkningsregler 47

48 Indhold af tilsætningsstoffer fortsat Hvis et tilsætningsstof hører til i mere end én funktionel gruppe skal angives den funktionelle gruppe eller den kategori der svarer til tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet Bilag VI (I) (6) og Bilag VII (I) (7) Mærkningsregler 48

49 Indhold af tilsætningsstoffer fortsat Undtagelse for selskabsdyr For konserveringsmidler antioxidanter farvestoffer behøver kun angivelse af tilsætningsstoffets funktionelle gruppe Den mærkningsansvarlige skal oplyse om indholdet af tilsætningsstoffer, når køberen ønsker indholdet oplyst Bilag VII (I) (2) Mærkningsregler 49

50 Information om indhold af tilsætningsstoffer For tilsætningsstoffer, der ikke er angivet i mærkningen Den mærkningsansvarlige skal oplyse køberen om navn identifikationsnr. funktionel gruppe for tilsætningsstofferne, når køberen anmoder om det Bilag VI(I)(3) og Bilag VII(I)(4) Mærkningsregler 50

51 Information om sammensætningen af foderet og indhold af tilsætningsstoffer For foder til ikke-fødevareproducerende dyr Den mærkningsansvarlige skal for det foder som denne markedsfører give myndighederne alle oplysninger om sammensætningen af foderet og de påståede egenskaber ved foderet for at myndigheden kan afprøve rigtigheden af oplysningerne, der gives i mærkningen, inkl. fuldstændig oplysning om alle anvendte tilsætningsstoffer Bilag VII(I)(8) Mærkningsregler 51

52 Foder der ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen Foder med for stort indhold af [ ] må kun anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder Godkendes efter foderhygiejneforordningen Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Forurenet foder Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder til selskabsdyr Supplerende obligatoriske krav for mærkning af Foder med særlige ernæringsformål Særlige obligatoriske krav for mærkning af Fodermidler Direktiv 2002/32/EF Foder med for stort indhold af [ ] må kun anvendes som foder efter passende rensning Særlige obligatoriske krav for mærkning af Foderblandinger Generelle obligatoriske mærkningskrav Basismærkning for alt foder Art Bilag VIII Mærkningsregler 52

53 Salg ved fjernkommunikation Foder kan udbydes til salg ved fjernkommunikation De obligatoriske mærkningsoplysninger bortset fra nedenstående skal fremgå af salgsmaterialet eller gives inden salget Følgende oplysninger skal gives senest når foderet leveres: Navn m.v. for den mærkningsansvarlige Partiets referencenr. Nettomængden Datoen for mindste holdbarhed Art. 11 (3) Mærkningsregler 53

54 Opsummering Paknings- og mærkningsreglerne i markedsføringsforordningen Obligatorisk mærkning Detaljerede mærknings- og pakningsregler i forordningen i artikel 11, og 23 og bilag I-II og V-VIII Reglerne deri er gennemgået Frivillig mærkning Er omtalt kortfattet i artikel 22: Skal overholde generelle principper i forordningen Skal aftales i EF-kodekser for god mærkningspraksis, hvor yderligere betingelser kan fastsættes Mærkningsregler 54

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse

Læs mere

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010 Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder Mads Mourier 11. maj 2010 Forordning om nye mærkningsregler Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om markedsføring og anvendelse af foder Forordning

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i Markedsføringsforordningens

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål 2008L0038 DA 13.12.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Udkast til Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) Udkast til Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører: Kommissionens direktiv 82/475/EØF af 23. juni 1982, EF-Tidende 1982, L 213, s.

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en) 14410/14 ADD 1 AGRILEG 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 14. oktober 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1982L0471 18/04/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1982L0471 18/04/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1982L0471 18/04/2004 Antal sider: 21 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og fødevarekvalitet/fødevareenheden/eu-enheden Sagsnr. FVST 2013-29-221-01653/Dep.sagsnr. 18663 28. januar 2013 FVM 110 ORIENTERENDE

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

! Smager af mere. Opdag det nye og delikate Lara udvalg

! Smager af mere. Opdag det nye og delikate Lara udvalg ! Smager af mere Opdag det nye og delikate Lara udvalg KAT_LARA_Folder_120x120mm_DAN.indd 1 12/05/2015 17:34:05 Lækre bidder for gourmeter! KAT_LARA_Folder_120x120mm_DAN.indd 2 12/05/2015 17:34:10 Smagfuld

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink.

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink. TILSÆTNINGSSTOFFER Bilag 2. Om tolerancer for tilsætningsstoffer generelt og forblandinger gælder de aktuelle analyseusikkerheder. Ved analyse af fodermidler og foderblandinger skal den tekniske tolerance

Læs mere

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN OPTIMAL er resultatet af mange års ernæringsforskning og erfaring med hestefoder. Med serien ønsker vi, sammen med

Læs mere

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra en hård dag - men uanset

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT Lavt kulhydratindhold Uden hvede, majs, soja og gluten NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT SAMMENSAT Naturlig hensigtsmæssig føde har et højt indhold af frisk kød eller fisk, som kopierer det, som hunde og katte

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Økologikongres 2015 25. November 2015 Vingsted Kongrescenter Niels Finn Johansen SEGES Økologi MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Projektet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290)

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Formålet med projektet var at beskrive aminosyreindholdet i de enkeltdele, der kan indgå i fjerkræbiprodukt

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Pas på når du stabler halmballer

Pas på når du stabler halmballer FlexNyt Indhold Info Pas på når du stabler halmballer Mindre hestekød i oksekødsprodukter Ska du ha kaniner? Salmonella Dublin Tjek det nye udlæg Randzonebredden bliver reduceret til 9 meter To nye alternativer

Læs mere

FODERBLANDINGER Videncenter for Svineproduktion

FODERBLANDINGER Videncenter for Svineproduktion FODERBLANDINGER Videncenter for Svineproduktion Foder 2016 Fodring af søer 2... HVAD KARAKTERISERER EN GOD DRÆGTIGHEDSBLANDING? 3... HVAD KARAKTERISERER EN GOD DIEGIVNINGSBLANDINGER - ANBEFALINGER 4...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) D L 154/12 Den Europæiske Unions Tidende 15.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Hundefoder med Omega-3 - ernæring i særklasse -

Hundefoder med Omega-3 - ernæring i særklasse - Hundefoder med Omega-3 - ernæring i særklasse - Naturligt og afbalanceret - GMO fri Ernæring i særklasse Baggrund: Canifirst produceres af United Petfood i Ghent, Belgien. Fabrikken har produceret hundefoder

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Forslagene medfører samlet set en forhøjelse af beskyttelsesniveauet.

Forslagene medfører samlet set en forhøjelse af beskyttelsesniveauet. Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 11 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere ag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Komplet startfoderprogram til grise

Komplet startfoderprogram til grise Komplet startfoderprogram til grise Primary er et fuldfoder som med fordel kan introduceres til grise der er startet op i farestald eller efter fravænning. Er til grise fra 5 kg. Primary blandinger er

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen Bagom spiret frø v./jørgen Møller Hansen Først. I mange (alle) bøger om det at passe frøædende fugle står der om spiret frø, og hvor godt det er. Er det nu så godt, som alle siger? Det vil vi prøve at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere