Vejledning. Til TSE-reglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Til TSE-reglerne"

Transkript

1 Vejledning Til TSE-reglerne September 2003

2

3 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 999/2001 og af Forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder (TSE-forordninger) - Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopateier - Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1326/2001 af 29. juni 2001 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopateier og om ændring af bilag VII og XI til forordningen - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 808/2003 af 12. maj 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum og dertil hørende national lovgivning

4

5 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Vejledningens opbygning Definitioner Gebyrer Foder til drøvtyggere Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Foder med indhold af fiskemel, hydrolyseret protein og di- og tricalciumfosfat Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Registre Salg af rene produkter af fiskemel m.m Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Bedrifter Foder med indhold af blodmel og blodprodukter Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Registre Bedrifter Foder med indhold af kødbenmel m.m Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Registre Bedrifter Transport af foder med indhold af animalsk protein Registrering Kontrolsystem til transport af fiskemel og foder til drøvtyggere Transport af foder Kontrolforanstaltninger Gelatine Offentliggørelse... 24

6

7 1 Indledning Denne vejledning handler udelukkende om foderstoffer til dyr. Reglerne i vejledningen gælder for både foderstofvirksomheder, bedrifter og transportvirksomheder. Formålet med denne vejledning er at oplyse om de regler, der gælder for håndtering af animalsk protein bestemt til foderbrug, og foder med indhold af dette. Reglerne findes i de forordninger, der er nævnt i starten af vejledningen. Formålet med reglerne er at standse udbredelsen af TSE, transmissible spongiforme encephalopatier (herunder kogalskab). Anvendelse og håndtering af foderstoffer med indhold af animalsk protein bliver reguleret af EU-Kommissionen og kontrolleret af Plantedirektoratet ud fra de nævnte forordninger. Formålet med reglerne En forordning gælder direkte i alle EU s medlemslande, og det er derfor ikke nødvendigt at lave særlig dansk lovgivning på området. Der kan dog laves supplerende lovgivning, der tilpasser indholdet i forordningerne til danske forhold. Den seneste ændring til TSE-forordningen, Kommissionens Forordning 1234/2003/EF, er gældende fra 1. september Bestemmelserne i TSE-forordningerne overlapper visse steder med bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (Biproduktforordningen). I denne vejledning bliver der flere steder henvist til Biproduktforordningen og Fødevaredirektoratets vejledning til den. Denne vejledning kan fås i Fødevaredirektoratet. Udgangspunktet for reglerne på området er, at det er forbudt at fodre drøvtyggere med protein af animalsk oprindelse. For at forhindre at drøvtyggerfoder bliver forurenet med forarbejdet animalsk protein er det derfor også forbudt at bruge forarbejdet animalsk protein til andre produktionsdyr. Reglerne skal indhegne forarbejdet animalsk protein og sikre, at det ikke finder vej over i foderstoffer, hvor det kan gøre skade. Alle virksomheder der håndterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein er omfattet af reglerne. Det vil sige: Fokus på forarbejdet animalsk protein Hvem er omfattet? - Virksomheder, der fremstiller foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein - Lagre med foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein - Mellem- og detailhandlere af foder med indhold af forarbejdet animalsk protein - Transportvirksomheder der transporterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein - Bedrifter, der håndterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein

8 8 Det er Plantedirektoratets opgave at kontrollere, at disse virksomheder overholder reglerne. Vejledningens opbygning 1.1 Vejledningens opbygning Vejledningen er opbygget sådan at reglerne for fremstilling, håndtering og oplagring af de forskellige fodertyper gennemgås hver for sig. Dernæst bliver der gennemgået regler, der gælder for transport af foderstoffer. Bagerst i vejledningen findes relevante bilag. De fodertyper der bliver gennemgået er: a) Foder til drøvtyggere b) Foder med indhold af fiskemel m.m. c) Foder med indhold af blodmel m.m. d) Foder med indhold af kødbenmel m.m. Fodertyperne er her opremset i rækkefølge efter vurdering af, hvor stor en risiko de udgør for at smitte med TSE. a) er vurderet til at være det laveste risikoniveau mens d) er højest. Definitioner Gebyr 1.2 Definitioner Bagerst i vejledningen findes en række definitioner over begreber, som er brugt her. Plantedirektoratet gør opmærksom på at det er egne definitioner, der til en vis grad uddyber de definitioner EU-Kommissionen bruger. Plantedirektoratet har valgt at bruge de uddybede definitioner for overskuelighedens skyld. 1.3 Gebyrer Plantedirektoratet opkræver et årligt gebyr fra virksomheder, der er godkendte eller registrerede til at håndtere foderstoffer. Gebyret fastsættes i betalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 556 af 19. juni 2003 om betaling for foderstofkontrol).

9 2 Foder til drøvtyggere Det er forbudt at fodre drøvtyggere med animalsk protein bortset fra mælk, mælkebaserede produkter, colostrum (råmælk), æg, ægprodukter og gelatine fra andre dyr end drøvtyggere. 2.1 Registrering og godkendelse Virksomheder, der udelukkende håndterer foderstoffer til drøvtyggere, skal ikke godkendes eller registreres efter reglerne om anvendelse af forarbejdet animalsk protein. Virksomheder skal være opmærksomme på, at der kan være krav om godkendelse eller registrering på andre områder. Hvem skal godkendes? Der må ikke fremstilles foder med indhold af animalsk protein på anlæg, hvor der fremstilles drøvtyggerfoder. En virksomhed kan dog blive godkendt til samtidig produktion af foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m. til andre dyr, hvis produktionen sker på to separate fysisk adskilte anlæg (støvtæt adskillelse). Der må ikke anvendes fiskemel m.m. i det anlæg, hvor der fremstilles drøvtyggerfoder. Virksomheder kan kun opnå denne godkendelse på baggrund af et individuelt tilsyn fra Plantedirektoratet. Et sådant tilsyn vil som regel finde sted efter et længere forløb, hvor virksomheden og Plantedirektoratet i samarbejde har gennemgået, at forholdene på virksomheden lever op til reglerne. Dette samarbejde indledes ved at virksomheden kontakter Plantedirektoratet og søger om en godkendelse. 2.2 Advarselsmærkning Foder til drøvtyggere skal ikke mærkes med advarselsmærkning. 2.3 Oplagring Sækkevarer: Foder med fiskemel m.m. og foder til drøvtyggere må oplagres i samme rum, hvis der er tale om sækkevarer. Det er et krav at sækkene skal være lukkede. Hvis der går hul på en fodersæk og der løber foder ud betragtes det som en løsvare, og skal behandles som sådan. Virksomheden skal fjerne evt. løst foder fra hullede sække. Foder fra sække der går hul på, betragter Plantedirektoratet som fiskemelsholdigt, og det skal bruges til dyr, der må fodres med fiskemel m.m. Hvordan oplagres drøvtyggerfoder? Foderstoffer med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal opbevares støvtæt adskilt fra foderstoffer til produktionsdyr. Det betyder, at foder med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal oplagres i et separat rum uden adgang til rum, hvor der oplagres foder til andre dyr. Løsvarer: Foder til drøvtyggere skal oplagres adskilt fra foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein. Plantedirektoratet betragter ikke råvare- eller færdigvaresiloer, der står ved siden af hinanden, som tilstrækkelig adskillelse. Der er risiko for forurening ved af- og pålæsning. Det er

10 10 virksomhedens/bedriftens ansvar at sikre, at foderstoffer til drøvtyggere ikke forurenes med forarbejdet animalsk protein. Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder 2.4 Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Virksomheder, der er godkendt til både at fremstille foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m., skal rutinemæssigt undersøge prøver af drøvtyggerfoderet for indhold af fiskemel m.m. Prøven skal undersøges efter forskrifter fastsat i Kommissionens Direktiv 98/88/EF, se dette link: Plantedirektoratet vurderer på baggrund af produktionen på den enkelte virksomhed hvor mange prøver, der skal analyseres. Det vil blive oplyst i forbindelse med den sagsbehandling et kontrolbesøg medfører.

11 3 Foder med indhold af fiskemel, hydrolyseret protein og di- og tricalciumfosfat Reglerne for håndtering af foderstoffer med indhold af fiskemel, hydrolyseret protein og di- og tricalciumfosfat er ens. Derfor er reglerne nævnt her under ét under betegnelsen fiskemel m.m.. Dette foder må anvendes til alle dyrearter undtagen drøvtyggere. 3.1 Registrering og godkendelse Virksomheder og bedrifter, der fremstiller eller blander foderstoffer med indhold af fiskemel m.m., skal være godkendt i Plantedirektoratet efter biproduktforordningen. Virksomheder, der oplagrer foderstoffer med indhold af fiskemel m.m. skal være registreret i Plantedirektoratet efter registreringsbekendtgørelsen. En virksomhed/bedrift kan blive godkendt eller registreret på baggrund af en ansøgning og evt. et efterfølgende tilsyn. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om et tilsyn er nødvendigt. Hvem skal registreres? På anlæg, hvor der fremstilles foder med fiskemel m.m. må der kun fremstilles foder til andre dyr end drøvtyggere. En virksomhed kan dog blive godkendt til samtidig produktion af foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m., hvis produktionen sker på to separate fysisk adskilte anlæg. Der må ikke anvendes fiskemel m.m. i det anlæg, hvor der fremstilles drøvtyggerfoder. Virksomheder, der tidligere har været registreret og kontrolleret af Plantedirektoratet, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt skøn. Virksomheder, der ikke tidligere har været registreret, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt tilsyn. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 3.2 Advarselsmærkning Mærkningssedler og indlægssedler til foder med indhold af fiskemel m.m. skal mærkes med advarselstekst. Advarselsmærkning Foder, der indeholder fiskemel skal være tydeligt mærket med teksten "Indeholder fiskemel - må ikke gives til drøvtyggere". Foder, der indeholder hydrolyseret protein, skal være tydeligt mærket med teksten: "Indeholder hydrolyserede proteiner - må ikke gives til drøvtyggere". Foder, der indeholder di- eller tricalciumphosphat skal være tydeligt mærket med teksten: "Indeholder animalsk dicalciumphosphat/tricalciumphosphat - må ikke gives til drøvtyggere". Der skal ikke være advarselsmærkning på foder til selskabsdyr.

12 12 Hvordan oplagres foder med indhold af fiskemel m.m.? 3.3 Oplagring Sækkevarer: Foder med fiskemel m.m. og foder til drøvtyggere må oplagres i samme rum, hvis der er tale om uåbnede sækkevarer. Det er et krav at sækkene skal være lukkede. Hvis der går hul på en fodersæk og der løber foder ud betragtes det som en løsvare, og skal behandles som sådan. Virksomheden skal fjerne evt. løst foder fra hullede sække. Foder fra sække der går hul på, betragter Plantedirektoratet som fiskemelsholdigt, og det skal bruges til dyr, der må fodres med fiskemel m.m. Foderstoffer med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal opbevares støvtæt adskilt fra foderstoffer til produktionsdyr. Det betyder, at foder med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal oplagres i et separat rum uden adgang til rum, hvor der oplagres foder til andre dyr. Løsvarer: Fiskemel m.m. og løsvarer med indhold heraf skal oplagres adskilt fra foder, der kan bruges til drøvtyggere. Plantedirektoratet betragter ikke råvare- eller færdigvaresiloer, der står ved siden af hinanden, som tilstrækkelig adskillelse. Der er risiko for forurening ved af- og pålæsning. Register over indkøb, anvendelse og salg af fiskemel m.m. 3.4 Registre Virksomheder og bedrifter skal føre register over indkøb, forbrug og salg af fiskemel m.m. Registeret skal indeholde oplysninger om: - Indkøb, for eksempel ved at samle og opbevare indkøbsfakturaer - Anvendelse, for eksempel ved at dokumentere forbruget ud fra produktionsrecepter og mængder - Salg, for eksempel ved at samle og opbevare salgsfakturaer Plantedirektoratet betragter det som fyldestgørende, hvis virksomheden kan trække registeroplysningerne fra et EDB-system. Virksomheden skal kunne fremvise registeret til Plantedirektoratet på forlangende. Oplysningerne fra registeret skal opbevares i 2 år. Virksomheder, der er godkendt til produktion af drøvtyggerfoder og foder med indhold af fiskemel m.m. på 2 separate linjer, skal dog opbevare registeroplysninger i 5 år. Sporbarhed Registrene over indkøb, anvendelse og salg af fiskemel m.m. skal sikre, at der er sporbarhed på foderstoffer til dyr, og at der kan redegøres for indkøbt fiskemel m.m. 3.5 Salg af rene produkter af fiskemel m.m. Der må kun sælges rene produkter af fiskemel m.m. til bedrifter, der er godkendt til dette. Virksomheden skal sikre sig, at bedriften er godkendt, enten ved at kontrollere den enkelte bedrifts godkendelsesbrev, eller ved at kontrollere om bedriften er godkendt på Denne service forventer Plantedirektoratet at kunne yde fra 2004.

13 13 Plantedirektoratet vil kontrollere om virksomhederne overholder dette ved at sammenholde salgsfakturaer med lister over godkendte bedrifter. 3.6 Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Virksomheder, der er godkendt til både at fremstille foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m., skal rutinemæssigt undersøge prøver af drøvtyggerfoderet for indhold af fiskemel m.m. Prøven skal undersøges efter forskrifter fastsat i Kommissionens Direktiv 98/88/EF, se dette link: Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder Plantedirektoratet vurderer på baggrund af produktionen på den enkelte virksomhed hvor mange prøver, der skal analyseres. Det vil blive oplyst i forbindelse med den sagsbehandling, et kontrolbesøg medfører. 3.7 Bedrifter Bedrifter, der fremstiller foder med indhold af rent fiskemel m.m. skal være godkendt til dette i Plantedirektoratet. Virksomheder, der sælger rent fiskemel m.m. til bedrifter skal sikre sig, at bedriften er godkendt. Plantedirektoratet vil kontrollere dette ved at sammenholde salgsfakturaer med lister over godkendte bedrifter. Hvilke bedrifter skal godkendes? Blandede bedrifter, der fremstiller (blander) foder med indhold af fiskemel, skal være godkendt til dette i Plantedirektoratet. Virksomheder, der sælger tilskudsfoder eller forblandinger med indhold af fiskemel til bedrifter skal sikre sig, at bedriften er godkendt. Plantedirektoratet vil kontrollere dette ved at sammenholde salgsfakturaer med lister over godkendte bedrifter. Bedrifter, der ikke er godkendte, kan fremstille foder med indhold af fiskemel m.m., hvis følgende betingelser er opfyldt: Hvilke bedrifter skal registreres? - bedriften er registreret i CHR - der ikke er drøvtyggere på bedriften - der ikke findes rent fiskemel m.m. på bedriften - bedriften udelukkende fremstiller fuldfoder til eget brug - der er mindre end 50 % råprotein i de foderstoffer, der indeholder fiskemel eller hydrolyseret protein, og som anvendes til fremstillingen - der er mindre end 10 % fosfor i de foderstoffer, der indeholder di- og tricalciumfosfat, og som anvendes til fremstillingen Bedrifter, som ikke selv fremstiller foder, og som både har drøvtyggere og andre opdrættede dyr, kan indkøbe foder med indhold af fiskemel m.m., hvis følgende betingelser er opfyldt: - bedriften er registreret i CHR - drøvtyggere og de øvrige opdrættede dyr holdes adskilte

14 14 - foder, lagre, anlæg og udendørsarealer til drøvtyggere og til de øvrige opdrættede dyr holdes adskilte

15 4 Foder med indhold af blodmel og blodprodukter Det er på visse betingelser tilladt at anvende blodmel og blodprodukter (herefter blodmel m.m.) til fiskefoder, hvis blodmel mm. er fremstillet af andre dyr end drøvtyggere. Blodmel m.m. Blodmel m.m. skal være fremstillet af blod som kommer fra et EU-godkendt slagteri der ikke slagter drøvtyggere. Blodmel m.m. skal være forarbejdet på en forarbejdningsvirksomhed som er godkendt af Fødevaredirektoratet. 4.1 Registrering og godkendelse Foder med indhold af blodmel m.m. må kun fremstilles på anlæg, som er godkendt til dette af Plantedirektoratet. Virksomheder, der fremstiller foder med indhold af blodmel m.m. må ikke fremstille foder til andre produktionsdyr end fisk, eller foder med indhold af kødbenmel m.m. Det betyder, at disse virksomheder udover fiskefoder må fremstille foder til selskabsdyr eller pelsdyr, hvis foderet ikke indeholder kødbenmel m.m. Det er tilladt at bruge fiskemel m.m. i fiskefoderet. Hvem skal godkendes? Virksomheder, der tidligere har været registreret og kontrolleret af Plantedirektoratet, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning (se bilag) og et individuelt skøn. Virksomheder, der ikke tidligere har været registreret, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt tilsyn. Virksomheder, der oplagrer foderstoffer med indhold af blodmel m.m. skal være godkendt i Plantedirektoratet, jf. Biproduktforordningen. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 4.2 Advarselsmærkning Mærkningssedler og indlægssedler til foder med indhold af blodmel m.m. skal mærkes med advarselstekst. Advarselsmærkning Foder der indeholder blodmel, og som er bestemt til fisk, skal være tydeligt mærket med teksten "Indeholder blodmel må kun gives til fisk". Foder der indeholder blodprodukter, og som er bestemt til fisk, skal være tydeligt mærket med teksten "Indeholder blodprodukter må kun gives til fisk". Der skal ikke være advarselsmærkning på foder til selskabsdyr eller pelsdyr. 4.3 Oplagring Sækkevarer: Sækkevarer med indhold af blodmel m.m. må ikke oplagres sammen med foder til andre produktionsdyr eller foder med indhold af kødbenmel m.m. Hvordan oplagres foder med blodmel m.m.?

16 16 Løsvarer: Rent blodmel m.m. og foder med indhold af blodmel m.m. i løs form må ikke oplagres på virksomheder, der håndterer foderstoffer til andre produktionsdyr eller på virksomheder, der håndterer foder med kødbenmel m.m. Register over indkøb, anvendelse og salg af blodmel m.m. 4.4 Registre Virksomheder skal føre register over indkøb, forbrug og salg af blodmel m.m. Registeret skal indeholde oplysninger om: - Indkøb, for eksempel ved at samle og opbevare indkøbsfakturaer - Anvendelse, for eksempel ved at dokumentere forbruget ud fra produktionsrecepter og -mængder - Salg, for eksempel ved at samle og opbevare salgsfakturaer Plantedirektoratet betragter det som fyldestgørende, hvis virksomheden kan trække registeroplysningerne fra et EDB-system. Virksomheden skal kunne fremvise registeret til Plantedirektoratet på forlangende. Oplysningerne fra registeret skal opbevares i 2 år. Det er Biproduktforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1774/2002/EF) der fastsætter regler for dokumentation af indkøb, forbrug og lagerbeholdning af animalske proteinprodukter. Plantedirektoratet henviser til Fødevaredirektoratets vejledning om biproduktforordningen. Sporbarhed Bedrifter Registrene over indkøb, anvendelse og salg af blodmel m.m. skal sikre, at der er sporbarhed på foderstoffer til dyr, og at der kan redegøres for indkøbt blodmel m.m. 4.5 Bedrifter På ejendomme med fiskeopdræt må der ikke være andre produktionsdyr end fisk, hvis der på ejendommen bruges eller oplagres foder med indhold af blodmel m.m.

17 5 Foder med indhold af kødbenmel m.m. 5.1 Registrering og godkendelse Der skelnes her mellem våde (slagteaffald og lignende) og tørre (kødbenmel m.m.) animalske biprodukter. Hvem skal godkendes? Virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr og pelsdyr med indhold af tørre proteinprodukter (kødbenmel m.m.) som eneste animalske proteinkilde skal være godkendt af Plantedirektoratet. Virksomheder, der anvender våde proteinprodukter skal være godkendt af Fødevaredirektoratet. Hvis virksomheden anvender begge dele, skal den godkendes af Fødevaredirektoratet. Virksomheder, der oplagrer kødbenmel m.m. eller foderstoffer med indhold af kødbenmel m.m. skal være registreret i Plantedirektoratet. Dette gælder ikke for detailhandlere, der udelukkende oplagrer foderstoffer til selskabsdyr. Ompakning eller opsækning af løst foder med indhold af kødbenmel m.m. kræver en godkendelse. Kødbenmel m.m. må kun anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr og pelsdyr. En virksomhed kan blive godkendt til at bruge kødbenmel m.m. til produktion af foder til selskabsdyr eller pelsdyr. Der må udelukkende fremstilles foder til selskabsdyr og pelsdyr på virksomheden. Der må ikke fremstilles foderstoffer til produktionsdyr på en virksomhed der er godkendt til at bruge kødbenmel m.m. Virksomheder, der tidligere har været registreret og kontrolleret af Plantedirektoratet, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning (se bilag) og et individuelt skøn. Virksomheder, der ikke tidligere har været registreret, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt tilsyn. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 5.2 Advarselsmærkning Der skal ikke være advarselsmærkning på foderstoffer med indhold af kødbenmel m.m. 5.3 Oplagring Sækkevarer: Sækkevarer med indhold af kødbenmel m.m. skal oplagres i et separat rum med egen indgang. Det må ikke oplagres sammen med foder til produktionsdyr. Advarselsmærkning Hvordan oplagres foder med indhold af kødbenmel m.m.? Løsvarer: Skal oplagres adskilt fra foderstoffer, der kan bruges til produktionsdyr. Rent kødbenmel m.m. og foder med indhold af kødbenmel m.m. i løs form må ikke oplagres på virksomheder, der håndterer foderstoffer til produktionsdyr.

18 18 Registre over indkøb, anvendelse og salg af kødbenmel m.m. 5.4 Registre Virksomheder skal føre register over indkøb, forbrug og salg af kødbenmel m.m. Registeret skal indeholde oplysninger om: - Indkøb, for eksempel ved at samle og opbevare indkøbsfakturaer - Anvendelse, for eksempel ved at dokumentere forbruget ud fra produktionsrecepter og -mængder - Salg, for eksempel ved at samle og opbevare salgsfakturaer Plantedirektoratet betragter det som fyldestgørende, hvis virksomheden kan trække registeroplysningerne fra et EDB-system. Virksomheden skal kunne fremvise registeret til Plantedirektoratet på forlangende. Oplysningerne fra registeret skal opbevares i 2 år. Det er Biproduktforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1774/2002/EF) der fastsætter regler for dokumentation af indkøb, forbrug og lagerbeholdning af animalske proteinprodukter. Plantedirektoratet henviser til Fødevaredirektoratets vejledning om biproduktforordningen. Sporbarhed Bedrifter Registrene over indkøb, anvendelse og salg af kødbenmel m.m. skal sikre, at der er sporbarhed på foderstoffer til dyr, og at der kan redegøres for indkøbt kødbenmel m.m. 5.5 Bedrifter Hvis der findes produktionsdyr på bedriften skal alt foder med indhold af kødbenmel m.m. opbevares i et separat rum med egen indgang. Der må ikke være dør mellem stald og det rum, hvor der opbevares foder med indhold af kødbenmel. Fodring af selskabsdyr skal ske på en måde, så der ikke er fare for at foder til produktionsdyr forurenes med kødbenmel m.m. Produktionsdyr må ikke have adgang til foder med indhold af kødbenmel m.m. Der må ikke opbevares løst foder med indhold af kødbenmel m.m. på bedrifter med produktionsdyr, bortset fra åbne sække med foder til selskabsdyr, så længe dette er opbevaret rigtigt.

19 6 Transport af foder med indhold af animalsk protein Der gælder særlige regler for transport af foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein. Det fremgår af TSE-forordningen. Bestemmelserne gælder både for transport af foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein og for forarbejdet animalsk protein i ren form til foderbrug. Det betyder, at alt forarbejdet animalsk protein, som blandt andet omfatter kødbenmel, fiskemel, blodprodukter, hydrolyseret protein samt di- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, er omfattet af bestemmelserne. Hvem gælder reglerne for? Transportreglerne gælder både for foderstofvirksomheder, der transporterer foder på egne køretøjer, samt for bedrifter og transportvirksomheder. Alle typer transport er omfattet, både lastbil-, tog-, fly-, skibstransport og lignende. Det er transportørens ansvar at bestemmelserne om transport overholdes, så længe transportøren har foderstofferne på sit transportmiddel. Hvem er ansvarlig? Transportøren skal sikre sig, at leverandøren oplyser hvilket produkt der skal transporteres. Leverandøren skal oplyse dette til transportvirksomheden. Begge parter skal opbevare registre over det transporterede, se også afsnit Registrering Transport- og fragtmandsvirksomheder skal registreres i Plantedirektoratet på linje med foderstofvirksomheder, hvis de transporterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein. Plantedirektoratet vil kontrollere, at disse virksomheder overholder reglerne for transport af foderstoffer. Registrering dækker en virksomhed som helhed. Køretøjer, anhængere/trailere, sættevogne og lignende skal altså ikke registreres enkeltvis. Hvem skal registreres? Hvad skal registreres? Virksomheden bør i en intern procedure beskrive hvilke køretøjer, der anvendes til transport af foder med indhold af forarbejdet animalsk protein, og derfor er omfattet af en given procedure eller regelsæt. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 6.2 Kontrolsystem til transport af fiskemel og foder til drøvtyggere TSE-forordningen stiller krav om at virksomheder, der skiftevis transporterer drøvtyggerfoder og foderstoffer med fiskemel m.m., skal have et kontrolsystem for rengøring og inspektion af transportmidler. Alternativt skal det enkelte transportmiddel efter rengøring inspiceres af Plantedirektoratet ved skift fra foder med fiskemel m.m. til drøvtyggerfoder. Kontrolsystemet kaldes herefter en transportprocedure. I proceduren skal der indgå opdaterede oplysninger, der som minimum omfatter følgende: Krav til kontrolsystemet

20 20 - register over hvilke foderstoffer, der er transporteret i hvert enkelt transportmiddel - hvordan transportmidlerne rengøres og hvornår de er rengjorte - rutinemæssig udtagelse af prøver af det transporterede drøvtyggerfoder og undersøgelse af dette for forekomst af fiskemel Oplysningerne skal være tilgængelige for Plantedirektoratet i 5 år, og skal samles på virksomhedens kontoradresse, når det er relevant. Udtagning af prøver Begrebet rutinemæssig udtagelse afhænger af, hvor ofte en virksomhed skifter mellem foder med indhold af fiskemel m.m. og foder til drøvtyggere. Plantedirektoratet vil ved tilsyn foretage en konkret vurdering af, om omfanget af prøvetagning er tilstrækkeligt. Prøven skal udtages som en skrabeprøve fra ladet, lastrummet eller fra udstyr til transportmidlet (blæse-/sugeudstyr eller lignende). Prøven udtages før læsning af et læs drøvtyggerfoder efter tidligere transport af foder med indhold af fiskemel m.m. En prøve skal være på minimum 10 gram og gerne mere for at kunne gennemgå analyse. Prøven skal undersøges efter forskrifter fastsat i Kommissionens Direktiv 98/88/EF, se dette link: En kopi af transportproceduren skal være tilgængelig på alle virksomhedens faciliteter, inklusive i transportmidler, under Plantedirektoratets kontrolbesøg. Når det er relevant, samles dokumentation for hvilke produkter der er transporteret på virksomhedens transportmidler på virksomhedens kontoradresse. En foderstofvirksomhed, der anvender eksterne vognmænd til transport af foder, skal sikre sig at transportvirksomheden har en procedure, der er godkendt af Plantedirektoratet. Foderstofvirksomheden skal kunne dokumentere overfor Plantedirektoratet, at der kun anvendes registrerede transportvirksomheder. 6.3 Transport af foder For de enkelte fodertyper gælder følgende regler for transport: Hvordan må foder til drøvtyggere transporteres? Foder til drøvtyggere Alle foderstoffer uden indhold af forarbejdet animalsk protein bør betragtes som foder til drøvtyggere. De medfølgende dokumenter kan sandsynliggøre om det udelukkende er foderstoffer til andre dyr end drøvtyggere. Det påhviler den virksomhed, der transporterer foder til drøvtyggere, at sikre at dette ikke forurenes med animalsk protein under transport. Derfor bør

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER INDHOLDSFORTEGNELSE TIL GENNEMFØRELSESFORORDNINGEN KOMMISSIONENES FORORDNING (EU) nr. 142/2011 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse. Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 Denne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Udarbejdet af Kontoret for Biologiske Risici i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010 Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder Mads Mourier 11. maj 2010 Forordning om nye mærkningsregler Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om markedsføring og anvendelse af foder Forordning

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2008/0110(COD) 10.11.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Utkast til forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Utkast til forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) Utkast til forskrift om endring i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg

Indsamling og transport. køkken-og madaffald og tidligere fødevarer, biogasanlæg. Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg Indsamling og transport af køkken- og madaffald og tidligere fødevarer til biogasanlæg Marts 2017 Information til transportører, lagre, håndteringsanlæg og biogasanlæg om Fødevarestyrelsens krav til indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum Bekendtgørelse nr. 1346 af 5. december 2007 Bekendtgørelse for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum I medfør af 27, 28, 29,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 297.243/72-123 ÆNDRINGSFORSLAG 72-123 UDKAST TIL BETÆNKNING af Marit Paulsen (PE 297.243) SUNDHEDSBESTEMMELSER

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger, transporterer eller

Læs mere

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

retsinformation.dk - VEJ nr 9420 af 05/08/2003

retsinformation.dk - VEJ nr 9420 af 05/08/2003 Page 1 of 70 Vejledning til EU-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (Biproduktforordningen)

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015 22. årgang nr. 3 29. april 2015 Mærkning m.v. af fødevarer Ny bekendtgørelse Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer. Der er tale om en lille

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Eva Hedegaard 11. maj 2010 PAKNINGS- REGLERNE Pakningsregler 2 Pakningsregler Reglerne gælder både for foderblandinger og fodermidler NYT Fodermidler

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) 13239/14 AGRILEG 180 VETER 85 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. september 2014 til: Komm. dok. nr.: D033683/04

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato).

Kolonne 1: B for bekendtgørelse, L for lov, F for forordning og reglens nummer (4 cifre). 2: Dato for ikrafttrædelse (år, mdr., dato). Senest opdateret: 18. maj 2011 Side 1 af 8 Bilag 3 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde Nedenstående oversigter viser først fødevarereglerne fordelt på lovgivningsområder til kontrolrapporten,

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere