Vejledning. Til TSE-reglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Til TSE-reglerne"

Transkript

1 Vejledning Til TSE-reglerne September 2003

2

3 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 999/2001 og af Forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder (TSE-forordninger) - Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopateier - Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1326/2001 af 29. juni 2001 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopateier og om ændring af bilag VII og XI til forordningen - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 808/2003 af 12. maj 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum og dertil hørende national lovgivning

4

5 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Vejledningens opbygning Definitioner Gebyrer Foder til drøvtyggere Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Foder med indhold af fiskemel, hydrolyseret protein og di- og tricalciumfosfat Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Registre Salg af rene produkter af fiskemel m.m Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Bedrifter Foder med indhold af blodmel og blodprodukter Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Registre Bedrifter Foder med indhold af kødbenmel m.m Registrering og godkendelse Advarselsmærkning Oplagring Registre Bedrifter Transport af foder med indhold af animalsk protein Registrering Kontrolsystem til transport af fiskemel og foder til drøvtyggere Transport af foder Kontrolforanstaltninger Gelatine Offentliggørelse... 24

6

7 1 Indledning Denne vejledning handler udelukkende om foderstoffer til dyr. Reglerne i vejledningen gælder for både foderstofvirksomheder, bedrifter og transportvirksomheder. Formålet med denne vejledning er at oplyse om de regler, der gælder for håndtering af animalsk protein bestemt til foderbrug, og foder med indhold af dette. Reglerne findes i de forordninger, der er nævnt i starten af vejledningen. Formålet med reglerne er at standse udbredelsen af TSE, transmissible spongiforme encephalopatier (herunder kogalskab). Anvendelse og håndtering af foderstoffer med indhold af animalsk protein bliver reguleret af EU-Kommissionen og kontrolleret af Plantedirektoratet ud fra de nævnte forordninger. Formålet med reglerne En forordning gælder direkte i alle EU s medlemslande, og det er derfor ikke nødvendigt at lave særlig dansk lovgivning på området. Der kan dog laves supplerende lovgivning, der tilpasser indholdet i forordningerne til danske forhold. Den seneste ændring til TSE-forordningen, Kommissionens Forordning 1234/2003/EF, er gældende fra 1. september Bestemmelserne i TSE-forordningerne overlapper visse steder med bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (Biproduktforordningen). I denne vejledning bliver der flere steder henvist til Biproduktforordningen og Fødevaredirektoratets vejledning til den. Denne vejledning kan fås i Fødevaredirektoratet. Udgangspunktet for reglerne på området er, at det er forbudt at fodre drøvtyggere med protein af animalsk oprindelse. For at forhindre at drøvtyggerfoder bliver forurenet med forarbejdet animalsk protein er det derfor også forbudt at bruge forarbejdet animalsk protein til andre produktionsdyr. Reglerne skal indhegne forarbejdet animalsk protein og sikre, at det ikke finder vej over i foderstoffer, hvor det kan gøre skade. Alle virksomheder der håndterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein er omfattet af reglerne. Det vil sige: Fokus på forarbejdet animalsk protein Hvem er omfattet? - Virksomheder, der fremstiller foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein - Lagre med foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein - Mellem- og detailhandlere af foder med indhold af forarbejdet animalsk protein - Transportvirksomheder der transporterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein - Bedrifter, der håndterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein

8 8 Det er Plantedirektoratets opgave at kontrollere, at disse virksomheder overholder reglerne. Vejledningens opbygning 1.1 Vejledningens opbygning Vejledningen er opbygget sådan at reglerne for fremstilling, håndtering og oplagring af de forskellige fodertyper gennemgås hver for sig. Dernæst bliver der gennemgået regler, der gælder for transport af foderstoffer. Bagerst i vejledningen findes relevante bilag. De fodertyper der bliver gennemgået er: a) Foder til drøvtyggere b) Foder med indhold af fiskemel m.m. c) Foder med indhold af blodmel m.m. d) Foder med indhold af kødbenmel m.m. Fodertyperne er her opremset i rækkefølge efter vurdering af, hvor stor en risiko de udgør for at smitte med TSE. a) er vurderet til at være det laveste risikoniveau mens d) er højest. Definitioner Gebyr 1.2 Definitioner Bagerst i vejledningen findes en række definitioner over begreber, som er brugt her. Plantedirektoratet gør opmærksom på at det er egne definitioner, der til en vis grad uddyber de definitioner EU-Kommissionen bruger. Plantedirektoratet har valgt at bruge de uddybede definitioner for overskuelighedens skyld. 1.3 Gebyrer Plantedirektoratet opkræver et årligt gebyr fra virksomheder, der er godkendte eller registrerede til at håndtere foderstoffer. Gebyret fastsættes i betalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 556 af 19. juni 2003 om betaling for foderstofkontrol).

9 2 Foder til drøvtyggere Det er forbudt at fodre drøvtyggere med animalsk protein bortset fra mælk, mælkebaserede produkter, colostrum (råmælk), æg, ægprodukter og gelatine fra andre dyr end drøvtyggere. 2.1 Registrering og godkendelse Virksomheder, der udelukkende håndterer foderstoffer til drøvtyggere, skal ikke godkendes eller registreres efter reglerne om anvendelse af forarbejdet animalsk protein. Virksomheder skal være opmærksomme på, at der kan være krav om godkendelse eller registrering på andre områder. Hvem skal godkendes? Der må ikke fremstilles foder med indhold af animalsk protein på anlæg, hvor der fremstilles drøvtyggerfoder. En virksomhed kan dog blive godkendt til samtidig produktion af foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m. til andre dyr, hvis produktionen sker på to separate fysisk adskilte anlæg (støvtæt adskillelse). Der må ikke anvendes fiskemel m.m. i det anlæg, hvor der fremstilles drøvtyggerfoder. Virksomheder kan kun opnå denne godkendelse på baggrund af et individuelt tilsyn fra Plantedirektoratet. Et sådant tilsyn vil som regel finde sted efter et længere forløb, hvor virksomheden og Plantedirektoratet i samarbejde har gennemgået, at forholdene på virksomheden lever op til reglerne. Dette samarbejde indledes ved at virksomheden kontakter Plantedirektoratet og søger om en godkendelse. 2.2 Advarselsmærkning Foder til drøvtyggere skal ikke mærkes med advarselsmærkning. 2.3 Oplagring Sækkevarer: Foder med fiskemel m.m. og foder til drøvtyggere må oplagres i samme rum, hvis der er tale om sækkevarer. Det er et krav at sækkene skal være lukkede. Hvis der går hul på en fodersæk og der løber foder ud betragtes det som en løsvare, og skal behandles som sådan. Virksomheden skal fjerne evt. løst foder fra hullede sække. Foder fra sække der går hul på, betragter Plantedirektoratet som fiskemelsholdigt, og det skal bruges til dyr, der må fodres med fiskemel m.m. Hvordan oplagres drøvtyggerfoder? Foderstoffer med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal opbevares støvtæt adskilt fra foderstoffer til produktionsdyr. Det betyder, at foder med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal oplagres i et separat rum uden adgang til rum, hvor der oplagres foder til andre dyr. Løsvarer: Foder til drøvtyggere skal oplagres adskilt fra foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein. Plantedirektoratet betragter ikke råvare- eller færdigvaresiloer, der står ved siden af hinanden, som tilstrækkelig adskillelse. Der er risiko for forurening ved af- og pålæsning. Det er

10 10 virksomhedens/bedriftens ansvar at sikre, at foderstoffer til drøvtyggere ikke forurenes med forarbejdet animalsk protein. Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder 2.4 Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Virksomheder, der er godkendt til både at fremstille foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m., skal rutinemæssigt undersøge prøver af drøvtyggerfoderet for indhold af fiskemel m.m. Prøven skal undersøges efter forskrifter fastsat i Kommissionens Direktiv 98/88/EF, se dette link: Plantedirektoratet vurderer på baggrund af produktionen på den enkelte virksomhed hvor mange prøver, der skal analyseres. Det vil blive oplyst i forbindelse med den sagsbehandling et kontrolbesøg medfører.

11 3 Foder med indhold af fiskemel, hydrolyseret protein og di- og tricalciumfosfat Reglerne for håndtering af foderstoffer med indhold af fiskemel, hydrolyseret protein og di- og tricalciumfosfat er ens. Derfor er reglerne nævnt her under ét under betegnelsen fiskemel m.m.. Dette foder må anvendes til alle dyrearter undtagen drøvtyggere. 3.1 Registrering og godkendelse Virksomheder og bedrifter, der fremstiller eller blander foderstoffer med indhold af fiskemel m.m., skal være godkendt i Plantedirektoratet efter biproduktforordningen. Virksomheder, der oplagrer foderstoffer med indhold af fiskemel m.m. skal være registreret i Plantedirektoratet efter registreringsbekendtgørelsen. En virksomhed/bedrift kan blive godkendt eller registreret på baggrund af en ansøgning og evt. et efterfølgende tilsyn. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om et tilsyn er nødvendigt. Hvem skal registreres? På anlæg, hvor der fremstilles foder med fiskemel m.m. må der kun fremstilles foder til andre dyr end drøvtyggere. En virksomhed kan dog blive godkendt til samtidig produktion af foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m., hvis produktionen sker på to separate fysisk adskilte anlæg. Der må ikke anvendes fiskemel m.m. i det anlæg, hvor der fremstilles drøvtyggerfoder. Virksomheder, der tidligere har været registreret og kontrolleret af Plantedirektoratet, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt skøn. Virksomheder, der ikke tidligere har været registreret, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt tilsyn. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 3.2 Advarselsmærkning Mærkningssedler og indlægssedler til foder med indhold af fiskemel m.m. skal mærkes med advarselstekst. Advarselsmærkning Foder, der indeholder fiskemel skal være tydeligt mærket med teksten "Indeholder fiskemel - må ikke gives til drøvtyggere". Foder, der indeholder hydrolyseret protein, skal være tydeligt mærket med teksten: "Indeholder hydrolyserede proteiner - må ikke gives til drøvtyggere". Foder, der indeholder di- eller tricalciumphosphat skal være tydeligt mærket med teksten: "Indeholder animalsk dicalciumphosphat/tricalciumphosphat - må ikke gives til drøvtyggere". Der skal ikke være advarselsmærkning på foder til selskabsdyr.

12 12 Hvordan oplagres foder med indhold af fiskemel m.m.? 3.3 Oplagring Sækkevarer: Foder med fiskemel m.m. og foder til drøvtyggere må oplagres i samme rum, hvis der er tale om uåbnede sækkevarer. Det er et krav at sækkene skal være lukkede. Hvis der går hul på en fodersæk og der løber foder ud betragtes det som en løsvare, og skal behandles som sådan. Virksomheden skal fjerne evt. løst foder fra hullede sække. Foder fra sække der går hul på, betragter Plantedirektoratet som fiskemelsholdigt, og det skal bruges til dyr, der må fodres med fiskemel m.m. Foderstoffer med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal opbevares støvtæt adskilt fra foderstoffer til produktionsdyr. Det betyder, at foder med indhold af blodmel m.m. eller kødbenmel m.m. skal oplagres i et separat rum uden adgang til rum, hvor der oplagres foder til andre dyr. Løsvarer: Fiskemel m.m. og løsvarer med indhold heraf skal oplagres adskilt fra foder, der kan bruges til drøvtyggere. Plantedirektoratet betragter ikke råvare- eller færdigvaresiloer, der står ved siden af hinanden, som tilstrækkelig adskillelse. Der er risiko for forurening ved af- og pålæsning. Register over indkøb, anvendelse og salg af fiskemel m.m. 3.4 Registre Virksomheder og bedrifter skal føre register over indkøb, forbrug og salg af fiskemel m.m. Registeret skal indeholde oplysninger om: - Indkøb, for eksempel ved at samle og opbevare indkøbsfakturaer - Anvendelse, for eksempel ved at dokumentere forbruget ud fra produktionsrecepter og mængder - Salg, for eksempel ved at samle og opbevare salgsfakturaer Plantedirektoratet betragter det som fyldestgørende, hvis virksomheden kan trække registeroplysningerne fra et EDB-system. Virksomheden skal kunne fremvise registeret til Plantedirektoratet på forlangende. Oplysningerne fra registeret skal opbevares i 2 år. Virksomheder, der er godkendt til produktion af drøvtyggerfoder og foder med indhold af fiskemel m.m. på 2 separate linjer, skal dog opbevare registeroplysninger i 5 år. Sporbarhed Registrene over indkøb, anvendelse og salg af fiskemel m.m. skal sikre, at der er sporbarhed på foderstoffer til dyr, og at der kan redegøres for indkøbt fiskemel m.m. 3.5 Salg af rene produkter af fiskemel m.m. Der må kun sælges rene produkter af fiskemel m.m. til bedrifter, der er godkendt til dette. Virksomheden skal sikre sig, at bedriften er godkendt, enten ved at kontrollere den enkelte bedrifts godkendelsesbrev, eller ved at kontrollere om bedriften er godkendt på Denne service forventer Plantedirektoratet at kunne yde fra 2004.

13 13 Plantedirektoratet vil kontrollere om virksomhederne overholder dette ved at sammenholde salgsfakturaer med lister over godkendte bedrifter. 3.6 Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder for indhold af fiskemel Virksomheder, der er godkendt til både at fremstille foder til drøvtyggere og foder med indhold af fiskemel m.m., skal rutinemæssigt undersøge prøver af drøvtyggerfoderet for indhold af fiskemel m.m. Prøven skal undersøges efter forskrifter fastsat i Kommissionens Direktiv 98/88/EF, se dette link: Rutinemæssig undersøgelse af drøvtyggerfoder Plantedirektoratet vurderer på baggrund af produktionen på den enkelte virksomhed hvor mange prøver, der skal analyseres. Det vil blive oplyst i forbindelse med den sagsbehandling, et kontrolbesøg medfører. 3.7 Bedrifter Bedrifter, der fremstiller foder med indhold af rent fiskemel m.m. skal være godkendt til dette i Plantedirektoratet. Virksomheder, der sælger rent fiskemel m.m. til bedrifter skal sikre sig, at bedriften er godkendt. Plantedirektoratet vil kontrollere dette ved at sammenholde salgsfakturaer med lister over godkendte bedrifter. Hvilke bedrifter skal godkendes? Blandede bedrifter, der fremstiller (blander) foder med indhold af fiskemel, skal være godkendt til dette i Plantedirektoratet. Virksomheder, der sælger tilskudsfoder eller forblandinger med indhold af fiskemel til bedrifter skal sikre sig, at bedriften er godkendt. Plantedirektoratet vil kontrollere dette ved at sammenholde salgsfakturaer med lister over godkendte bedrifter. Bedrifter, der ikke er godkendte, kan fremstille foder med indhold af fiskemel m.m., hvis følgende betingelser er opfyldt: Hvilke bedrifter skal registreres? - bedriften er registreret i CHR - der ikke er drøvtyggere på bedriften - der ikke findes rent fiskemel m.m. på bedriften - bedriften udelukkende fremstiller fuldfoder til eget brug - der er mindre end 50 % råprotein i de foderstoffer, der indeholder fiskemel eller hydrolyseret protein, og som anvendes til fremstillingen - der er mindre end 10 % fosfor i de foderstoffer, der indeholder di- og tricalciumfosfat, og som anvendes til fremstillingen Bedrifter, som ikke selv fremstiller foder, og som både har drøvtyggere og andre opdrættede dyr, kan indkøbe foder med indhold af fiskemel m.m., hvis følgende betingelser er opfyldt: - bedriften er registreret i CHR - drøvtyggere og de øvrige opdrættede dyr holdes adskilte

14 14 - foder, lagre, anlæg og udendørsarealer til drøvtyggere og til de øvrige opdrættede dyr holdes adskilte

15 4 Foder med indhold af blodmel og blodprodukter Det er på visse betingelser tilladt at anvende blodmel og blodprodukter (herefter blodmel m.m.) til fiskefoder, hvis blodmel mm. er fremstillet af andre dyr end drøvtyggere. Blodmel m.m. Blodmel m.m. skal være fremstillet af blod som kommer fra et EU-godkendt slagteri der ikke slagter drøvtyggere. Blodmel m.m. skal være forarbejdet på en forarbejdningsvirksomhed som er godkendt af Fødevaredirektoratet. 4.1 Registrering og godkendelse Foder med indhold af blodmel m.m. må kun fremstilles på anlæg, som er godkendt til dette af Plantedirektoratet. Virksomheder, der fremstiller foder med indhold af blodmel m.m. må ikke fremstille foder til andre produktionsdyr end fisk, eller foder med indhold af kødbenmel m.m. Det betyder, at disse virksomheder udover fiskefoder må fremstille foder til selskabsdyr eller pelsdyr, hvis foderet ikke indeholder kødbenmel m.m. Det er tilladt at bruge fiskemel m.m. i fiskefoderet. Hvem skal godkendes? Virksomheder, der tidligere har været registreret og kontrolleret af Plantedirektoratet, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning (se bilag) og et individuelt skøn. Virksomheder, der ikke tidligere har været registreret, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt tilsyn. Virksomheder, der oplagrer foderstoffer med indhold af blodmel m.m. skal være godkendt i Plantedirektoratet, jf. Biproduktforordningen. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 4.2 Advarselsmærkning Mærkningssedler og indlægssedler til foder med indhold af blodmel m.m. skal mærkes med advarselstekst. Advarselsmærkning Foder der indeholder blodmel, og som er bestemt til fisk, skal være tydeligt mærket med teksten "Indeholder blodmel må kun gives til fisk". Foder der indeholder blodprodukter, og som er bestemt til fisk, skal være tydeligt mærket med teksten "Indeholder blodprodukter må kun gives til fisk". Der skal ikke være advarselsmærkning på foder til selskabsdyr eller pelsdyr. 4.3 Oplagring Sækkevarer: Sækkevarer med indhold af blodmel m.m. må ikke oplagres sammen med foder til andre produktionsdyr eller foder med indhold af kødbenmel m.m. Hvordan oplagres foder med blodmel m.m.?

16 16 Løsvarer: Rent blodmel m.m. og foder med indhold af blodmel m.m. i løs form må ikke oplagres på virksomheder, der håndterer foderstoffer til andre produktionsdyr eller på virksomheder, der håndterer foder med kødbenmel m.m. Register over indkøb, anvendelse og salg af blodmel m.m. 4.4 Registre Virksomheder skal føre register over indkøb, forbrug og salg af blodmel m.m. Registeret skal indeholde oplysninger om: - Indkøb, for eksempel ved at samle og opbevare indkøbsfakturaer - Anvendelse, for eksempel ved at dokumentere forbruget ud fra produktionsrecepter og -mængder - Salg, for eksempel ved at samle og opbevare salgsfakturaer Plantedirektoratet betragter det som fyldestgørende, hvis virksomheden kan trække registeroplysningerne fra et EDB-system. Virksomheden skal kunne fremvise registeret til Plantedirektoratet på forlangende. Oplysningerne fra registeret skal opbevares i 2 år. Det er Biproduktforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1774/2002/EF) der fastsætter regler for dokumentation af indkøb, forbrug og lagerbeholdning af animalske proteinprodukter. Plantedirektoratet henviser til Fødevaredirektoratets vejledning om biproduktforordningen. Sporbarhed Bedrifter Registrene over indkøb, anvendelse og salg af blodmel m.m. skal sikre, at der er sporbarhed på foderstoffer til dyr, og at der kan redegøres for indkøbt blodmel m.m. 4.5 Bedrifter På ejendomme med fiskeopdræt må der ikke være andre produktionsdyr end fisk, hvis der på ejendommen bruges eller oplagres foder med indhold af blodmel m.m.

17 5 Foder med indhold af kødbenmel m.m. 5.1 Registrering og godkendelse Der skelnes her mellem våde (slagteaffald og lignende) og tørre (kødbenmel m.m.) animalske biprodukter. Hvem skal godkendes? Virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr og pelsdyr med indhold af tørre proteinprodukter (kødbenmel m.m.) som eneste animalske proteinkilde skal være godkendt af Plantedirektoratet. Virksomheder, der anvender våde proteinprodukter skal være godkendt af Fødevaredirektoratet. Hvis virksomheden anvender begge dele, skal den godkendes af Fødevaredirektoratet. Virksomheder, der oplagrer kødbenmel m.m. eller foderstoffer med indhold af kødbenmel m.m. skal være registreret i Plantedirektoratet. Dette gælder ikke for detailhandlere, der udelukkende oplagrer foderstoffer til selskabsdyr. Ompakning eller opsækning af løst foder med indhold af kødbenmel m.m. kræver en godkendelse. Kødbenmel m.m. må kun anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr og pelsdyr. En virksomhed kan blive godkendt til at bruge kødbenmel m.m. til produktion af foder til selskabsdyr eller pelsdyr. Der må udelukkende fremstilles foder til selskabsdyr og pelsdyr på virksomheden. Der må ikke fremstilles foderstoffer til produktionsdyr på en virksomhed der er godkendt til at bruge kødbenmel m.m. Virksomheder, der tidligere har været registreret og kontrolleret af Plantedirektoratet, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning (se bilag) og et individuelt skøn. Virksomheder, der ikke tidligere har været registreret, kan opnå godkendelse på baggrund af en ansøgning og et individuelt tilsyn. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 5.2 Advarselsmærkning Der skal ikke være advarselsmærkning på foderstoffer med indhold af kødbenmel m.m. 5.3 Oplagring Sækkevarer: Sækkevarer med indhold af kødbenmel m.m. skal oplagres i et separat rum med egen indgang. Det må ikke oplagres sammen med foder til produktionsdyr. Advarselsmærkning Hvordan oplagres foder med indhold af kødbenmel m.m.? Løsvarer: Skal oplagres adskilt fra foderstoffer, der kan bruges til produktionsdyr. Rent kødbenmel m.m. og foder med indhold af kødbenmel m.m. i løs form må ikke oplagres på virksomheder, der håndterer foderstoffer til produktionsdyr.

18 18 Registre over indkøb, anvendelse og salg af kødbenmel m.m. 5.4 Registre Virksomheder skal føre register over indkøb, forbrug og salg af kødbenmel m.m. Registeret skal indeholde oplysninger om: - Indkøb, for eksempel ved at samle og opbevare indkøbsfakturaer - Anvendelse, for eksempel ved at dokumentere forbruget ud fra produktionsrecepter og -mængder - Salg, for eksempel ved at samle og opbevare salgsfakturaer Plantedirektoratet betragter det som fyldestgørende, hvis virksomheden kan trække registeroplysningerne fra et EDB-system. Virksomheden skal kunne fremvise registeret til Plantedirektoratet på forlangende. Oplysningerne fra registeret skal opbevares i 2 år. Det er Biproduktforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1774/2002/EF) der fastsætter regler for dokumentation af indkøb, forbrug og lagerbeholdning af animalske proteinprodukter. Plantedirektoratet henviser til Fødevaredirektoratets vejledning om biproduktforordningen. Sporbarhed Bedrifter Registrene over indkøb, anvendelse og salg af kødbenmel m.m. skal sikre, at der er sporbarhed på foderstoffer til dyr, og at der kan redegøres for indkøbt kødbenmel m.m. 5.5 Bedrifter Hvis der findes produktionsdyr på bedriften skal alt foder med indhold af kødbenmel m.m. opbevares i et separat rum med egen indgang. Der må ikke være dør mellem stald og det rum, hvor der opbevares foder med indhold af kødbenmel. Fodring af selskabsdyr skal ske på en måde, så der ikke er fare for at foder til produktionsdyr forurenes med kødbenmel m.m. Produktionsdyr må ikke have adgang til foder med indhold af kødbenmel m.m. Der må ikke opbevares løst foder med indhold af kødbenmel m.m. på bedrifter med produktionsdyr, bortset fra åbne sække med foder til selskabsdyr, så længe dette er opbevaret rigtigt.

19 6 Transport af foder med indhold af animalsk protein Der gælder særlige regler for transport af foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein. Det fremgår af TSE-forordningen. Bestemmelserne gælder både for transport af foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein og for forarbejdet animalsk protein i ren form til foderbrug. Det betyder, at alt forarbejdet animalsk protein, som blandt andet omfatter kødbenmel, fiskemel, blodprodukter, hydrolyseret protein samt di- og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse, er omfattet af bestemmelserne. Hvem gælder reglerne for? Transportreglerne gælder både for foderstofvirksomheder, der transporterer foder på egne køretøjer, samt for bedrifter og transportvirksomheder. Alle typer transport er omfattet, både lastbil-, tog-, fly-, skibstransport og lignende. Det er transportørens ansvar at bestemmelserne om transport overholdes, så længe transportøren har foderstofferne på sit transportmiddel. Hvem er ansvarlig? Transportøren skal sikre sig, at leverandøren oplyser hvilket produkt der skal transporteres. Leverandøren skal oplyse dette til transportvirksomheden. Begge parter skal opbevare registre over det transporterede, se også afsnit Registrering Transport- og fragtmandsvirksomheder skal registreres i Plantedirektoratet på linje med foderstofvirksomheder, hvis de transporterer foderstoffer med indhold af forarbejdet animalsk protein. Plantedirektoratet vil kontrollere, at disse virksomheder overholder reglerne for transport af foderstoffer. Registrering dækker en virksomhed som helhed. Køretøjer, anhængere/trailere, sættevogne og lignende skal altså ikke registreres enkeltvis. Hvem skal registreres? Hvad skal registreres? Virksomheden bør i en intern procedure beskrive hvilke køretøjer, der anvendes til transport af foder med indhold af forarbejdet animalsk protein, og derfor er omfattet af en given procedure eller regelsæt. Blanket til ansøgning om godkendelse/registrering kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside: 6.2 Kontrolsystem til transport af fiskemel og foder til drøvtyggere TSE-forordningen stiller krav om at virksomheder, der skiftevis transporterer drøvtyggerfoder og foderstoffer med fiskemel m.m., skal have et kontrolsystem for rengøring og inspektion af transportmidler. Alternativt skal det enkelte transportmiddel efter rengøring inspiceres af Plantedirektoratet ved skift fra foder med fiskemel m.m. til drøvtyggerfoder. Kontrolsystemet kaldes herefter en transportprocedure. I proceduren skal der indgå opdaterede oplysninger, der som minimum omfatter følgende: Krav til kontrolsystemet

20 20 - register over hvilke foderstoffer, der er transporteret i hvert enkelt transportmiddel - hvordan transportmidlerne rengøres og hvornår de er rengjorte - rutinemæssig udtagelse af prøver af det transporterede drøvtyggerfoder og undersøgelse af dette for forekomst af fiskemel Oplysningerne skal være tilgængelige for Plantedirektoratet i 5 år, og skal samles på virksomhedens kontoradresse, når det er relevant. Udtagning af prøver Begrebet rutinemæssig udtagelse afhænger af, hvor ofte en virksomhed skifter mellem foder med indhold af fiskemel m.m. og foder til drøvtyggere. Plantedirektoratet vil ved tilsyn foretage en konkret vurdering af, om omfanget af prøvetagning er tilstrækkeligt. Prøven skal udtages som en skrabeprøve fra ladet, lastrummet eller fra udstyr til transportmidlet (blæse-/sugeudstyr eller lignende). Prøven udtages før læsning af et læs drøvtyggerfoder efter tidligere transport af foder med indhold af fiskemel m.m. En prøve skal være på minimum 10 gram og gerne mere for at kunne gennemgå analyse. Prøven skal undersøges efter forskrifter fastsat i Kommissionens Direktiv 98/88/EF, se dette link: En kopi af transportproceduren skal være tilgængelig på alle virksomhedens faciliteter, inklusive i transportmidler, under Plantedirektoratets kontrolbesøg. Når det er relevant, samles dokumentation for hvilke produkter der er transporteret på virksomhedens transportmidler på virksomhedens kontoradresse. En foderstofvirksomhed, der anvender eksterne vognmænd til transport af foder, skal sikre sig at transportvirksomheden har en procedure, der er godkendt af Plantedirektoratet. Foderstofvirksomheden skal kunne dokumentere overfor Plantedirektoratet, at der kun anvendes registrerede transportvirksomheder. 6.3 Transport af foder For de enkelte fodertyper gælder følgende regler for transport: Hvordan må foder til drøvtyggere transporteres? Foder til drøvtyggere Alle foderstoffer uden indhold af forarbejdet animalsk protein bør betragtes som foder til drøvtyggere. De medfølgende dokumenter kan sandsynliggøre om det udelukkende er foderstoffer til andre dyr end drøvtyggere. Det påhviler den virksomhed, der transporterer foder til drøvtyggere, at sikre at dette ikke forurenes med animalsk protein under transport. Derfor bør

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat F Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret GD(SANCO)/8572/2002 MR Endelig RAPPORT OM ET KONTROLBESØG I DANMARK I PERIODEN

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Nye regler om foder og fødevarer

Nye regler om foder og fødevarer Nye regler om foder og fødevarer Vejledning om god produktionspraksis i akvakulturproduktionen - en branhekode Den 1. januar 2006 indførtes nye produktionsregler for hygiejne ved produktion af fødevarer

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED 9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED For 50 år siden og tidligere blev fødevarer produceret lokalt, så når landmanden skulle købe varer hos købmanden, blev købmandens regning måske betalt med æg, som så

Læs mere

Eksempel I. Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter.

Eksempel I. Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter. Eksempel I Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter. Per Bruun Brockhoff IMM DTU 02402 Eksempler 1 Eksempel I Tiden mellem kundeankomster på et posthus

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87

Fisk bliver til mel. Kapitel 10 side 87 Kapitel 10 side 87 Fisk bliver til mel Fisk kan også blive til mel og olie. Fiskemel er et proteinprodukt, og både fiskemel og -olie kan bruges til mange ting. Fiskemelet bruges bl.a. til forskellige foderblandinger,

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse om foderstoffer 1) Bekendtgørelse nr. 878 af 23. august 2004 Bekendtgørelse om foderstoffer 1) I medfør af 1 og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000 som ændret ved lov nr. 376

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere