JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS"

Transkript

1 MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage af øvrige dækshøjder 4.6 Montage af gelænder 4.7 Afstivning og fastgørelse 5. Montagegelænder 6. Specialopstillinger 6.1 Konsol 6.2 Trapper 6.3 Fortovsrammer 6.4 Dragere 6.5 Tagarbejde 7. Komponenter & tilbehør 8. Egne noter 9. Advarsler & misbrug 10. Forhandler JUMBO JUMBO Typekontrol-nr: Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at stilladset vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre stilladsløsninger. Før facadestilladset tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning læses grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug. 30/04/2014

2 1. Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale. Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads. JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning. 2. Garantibestemmelser Der er 10 års fabriksgaranti på facadestilladset. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på facadestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Facadetilladsets levetid anslås til min. 3 år (jf. garantien). Kombidæk skal kontrolleres hvert 2. år jf. Mærkning & kontrol af kombidæk BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti, ansvar og godkendelse. 3. Generelt Denne montagevejledning gælder udelukkende for facadestillads opbygget af JUMBOs originalkomponenter Etager kan monteres med 0,5, 0,75, 1,0 og 2,0 m interval i højden. Faglængden for denne type stillads er max. 3,05 m. Hvis platformen befinder sig 2 m eller mere over underlaget, skal der monteres hånd- og knælister ( i henholdsvis 1 og 0,5 m højde over platform), endestop og fodspark (skal være minimum 15 cm højt og 3,2 cm tykt). ADVARSEL Der må ikke arbejdes på stilladset, hvis vejrliget udgør en særlig fare! (F.eks. is og sne) VIGTIGT: Opstillet stillads skal jævnligt efterses af fagkyndige eller tilsvarende, således at eventuelle fejl og mangler opdages hurtigst muligt. Eftersynet omfatter også stilladsets underlag, samt tilspænding af fodplader. Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO Facadestillads. Hop IKKE ned på dæk fra højere niveau! Vedligehold: Det anbefales at efterse stilladset min. en gang årligt og løbende kontrollere stilladskomponenterne visuelt før brug (for ex. skader og sprækkedannelse i svejsninger). Komponenter som er kraftigt skadet skal kasseres. Hvis smøring skønnes nødvendigt anbefales JUMBO Stilladssmøremiddel. Brug IKKE olie på JUMBO Facadestillads. Opbevaring: JUMBO Facadestillads er beregnet til udendørs brug - men det anbefales at du opbevarer dit stillads et tørt sted, når det ikke er i brug, da det vil forlænge stilladset levetid væsentligt. Reparation: Der må aldrig foretages ændringer af komponenterne ( ex. påsvejsning, afkortning eller bøjning) uden ny godkendelse / kontrol af komponenten. Opstår der skader på stilladset skal komponenten enten kasseres, eller sendes til reparation på JUMBOs fabrik i Kolding (hvis det skønnes en reparation kan udbedre skaden på forsvarlig vis). 3.1 Ergonomi Sørg for at pladsen / adgangsvejen er ryddet, ikke glat og veloplyst. Løft så vidt muligt med dine ben m/ret ryg og undgå vrid og drej i løftet. Sørg for at planlægge arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden, benyt så vidt muligt de letteste komponenter til stilladset, indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne egnede tekniske hjælpemidler (feks. diverse elspil og hejs) for at mindske byrden. Vi henviser iøvrigt til Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser (findes på samt Arbejdets udførelse (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde. Koblinger skal spændes med 50Nm. Det betyder at kraften der skal bruges er på 0,25 kn ved arm/ skafte på stilladsnøglen, hvis denne er 0.2 m lang. Max. tilladte byggehøjde 24 m Klasselast: 200 Kg/m 2 Max. tilladt nyttelast*: Vindhastigheder op til 18 m/s: 1 dækniveau med klasselast 1 dækniveau med 50% af klasselast Vindhastigheder over 18 op til 34,7 m/s: 1 dækniveau med klasselast I henhold til SP-rapport P er maximale dimensionerede kræfter i vinklede vægforankringe 3,8 kn og 7,5 kn parallelt respektive vinkelret mod facaden, samt kræften i vægforankringer vinkelret mod facaden 2,8 kn. Max. vertikale kræfter mod underlag er 16 kn og max. tilladte søjlekræft er 5,5 kn i henhold til SP-rapport P *Højest tilladte nyttelast (personer, materialer, værktøj), på belastede etager i stilladset.

3 4. Montage 4.1 Bunden For korrekt udformning og placering af bunden, bør der tages hensyn til følgende faktorer: Formål og anvendelse af stilladset. Bygningens højde. Niveauforskelle ved terræn (opstilling bør påbegyndes på højeste sted Facadens beskaffenhed - dvs. indgangspartier, el-ledninger, bæretråde, skilte, kviste, gesimser, markiser, udhæng, fremspring, m.m. Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Kontroller stilladset for fejl og mangler inden brug. Hvis underlaget ikke er tilstrækkeligt stabilt, opstilles de justérbare fodplader på planker eller anden egnet trykudligning. Fodplader og opklodsningen skal være fuldt understøttet på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være højere end 20 cm. Fodpladerne skal have minimum 10 cm indstik i søjlerne. Det skal sikres at opstillingen er i lod og vater. I takt med opbygningen af stilladset, skal der fortløbende monteres gelænder og fodspark Bunden lægges. Montagen påbegyndes ved terrænnets højeste niveau. Der opstilles 2 fodplader med spindlerne skruet i bund. Afstanden til væggen skal være mindre end 30 cm. De næste fodplader placeres langs væggen - afstanden udmåles ved at udlægge gelænderrør. Om nødvendigt afrettes underlaget og strøer udlægges De to første rammer opstilles. Sæt to rammer op på fodpladerne. Brug en håndliste til at forbinde de to rammer og montér sidst en diagonal. Montér første dæk på rammerne. Husk at skyde stormlåsen på plads. Indstil rammerne i lod og vatter, samt i flugt med facaden.

4 4.1.3 Bunden udbygges. Fortsæt med at montere rammer og dæk til den planlagte længde af stilladset. Monter håndlister løbende i bunden, så rammerne holdes på plads. Diagonaler monteres i hvert 5. fag i henhold til figur 1 under punkt Afstiv rammerne i bunden. Monter et kødben (håndliste 69 cm) nederst på hver ramme så kloen hviler på fodpladens spindel Adgangsvej etableres. Etabler adgang til 1. platform med en stilladsstige. Stigens kroge hægtes overliggeren på rammen i enden af stilladset 4.2 Montage af 1. dækhøjde Skal stilladset ikke være højere end én ramme i højden afsluttes der med gelænder i henhold til punkt 4.6. Ellers fortsættes som følger: Montér de første to toprammer. HUSK at sikre alle rammer med clips! BEMÆRK: Per 1. januar 2014 skal montagegelænder (opskydeliget rækværk) jf. den danske stilladshandleplan benyttes. Se punkt 5 for vejledning i brugen af JUMBO Montagegelænder Montér hånd- og knælister mellem de to rammer. De skal monteres på de lodrette søjle - lige over de påsvejsede ringe, indefra og ud Rækken færdiggøres i rækkefølgen ramme, gelænder, ramme, gelænder osv Montér endestop Monter diagonal(er) i henhold til punkt Før videre opbygning monteres fodlister i hele længden

5 4.3 Montage af fodlister Fodlister monteres. Klem røde fodlistebeslag på hver søjle der vender væk fra væggen, samt en i hver ende af stilladset ind mod væggen. Sæt fodlisterne ned i beslagene i hele længden. Slut af med korte fodlister i enden af stilladset (lad siden hvor stigen sættes til stilladset være fri). 4.4 Montage af 2. dækhøjde Anden dækhøjde monteres ved udlægning af dæk i hele længden. Ét dæk skal være med lem således der kan etableres adgang til dæklaget. HUSK at sikre alle dæk ved at dreje stormlåsen ind under rammernes overligger Adgang til 2. platform etableres Stigen hægtes på tværpingden der sidder på undersiden af dækket med lem VIGTIG: Før videre montage og færdsel på platformen monteres fastgørelse af stillads til væg - i henhold til punkt Montage af øvrige dækhøjder Øvrige dækhøjder monteres efter mønsteret i punkt Det vil sige: Adgangsvej etableres til dækhøjden. Dernæst monteres rammer, gelænder, endestop og diagonal. Næste dæklag monteres. Fodlister (punkt 4.3) og fastgørelser (punkt 4.7.2) monteres løbende på det dæklag man arbejder på.

6 4.6 Montage af gelænder Monter en gelænderramme i den ene ende af platformen og monter som det næste en pibe på det næste horn. Husk at sikre rammer og piber med en clips! Monter en hånd- og knælister mellem ramme og pibe De monteres indefra og ud på gelænderrammens lodrette søjle og på piben lige over de påsvejste ringe Fortsæt med at montere gelænder i hele længde i rækkefølgen pibe, gelænder, pibe gelænder og slut af i enden af stilladset med en gelænderramme. HUSK løbende at sikre med clips! Monter fodspark. Følg anvisningerne i punkt 4.3 og monter fodlistebeslag og fodlister i hele længden. 4.7 Afstivning og fastgørelse Afstivning Diagonal afstivning monteres for hver 5. felt - og altid i yderfagene! (se figur 1). Husk at der i bunden af hvert diagonalfeldt skal være en vandret afstivning (en håndliste). Figur 1 Diagonalerne monteres på de diagonalholdere der sidder på rammerne. Montage foretages skiftevis mod højre og venstre (se figur 1). = Diagonaler = Forankring = Hånd- og knælister Fastgørelse For at fastgøre stilladset til væggen skal der først skrues en øjebolt i væggen. Dernæst føres murankerets krog gennem øjet og koblingen lægges omkring rammens lodrette sølje. Spænd koblingen til med gevindhåndtaget. BEMÆRK: Fastgørelserne må ikke monteres vinkelret på stilladset, men skal monteres skiftevis pegende mod højre og venstre (se figur 2). Fastgørelserne skal monteres så færdsel kan foregå uhindret. Figur 2 Ved uindækket stillads monteres der ALTID fastgørelse på hvert knudepunkt (rammesamling) på ydersøljerne, samt under øverste platform. Der ud over monteres fastgørelserne forskudt ved hverandet knudepunkt i højden (se figur 1) Ved indækket stillads SKAL der monteres fastgørelser på ALLE knudepunkter! Benyttes der konsoller SKAL der benyttes fastgørelser på samtlige knudepunkter i niveau med konsollaget

7 5. Montagegelænder 5.1 Montage af montagegelænder Før en platform betrædes, monteres montagegelænderet. gelænderet befæstiges på de lodrette søjler ét trin under den ønskede platformshøjde. Koblingerne spændes om søjlen i begge sider, lige over trinnet 5.2 Hånd- og knælister Når montagegelænderet er på plads, kan platformen betrædes i sikkerhed og den videre montage af hånd- og knælister og selve stilladset fortsætte i henhold til punkt Efter montage af hånd- og knælister på den pågældende platform, må montagegelænderet afmonteres Videre montage Når platformen er udstyret med komplet gelænder, kan montagegelænderet afmonteres og re-monteres til næste platform i stilladset. Igen befæstiges montagegelænderet et trin under ønskede platformshøjde - med koblingerne lige over trinnet. Fortsæt videre montage af stilladser jf. punkt 5 samt indtil den ønskede stilladshøjde er opnået. Platform kan monteres såvel før som efter montage af montagegelænderet. Betræd IKKE platformen, før montageglænder er sikkert monteret!

8 6. Specialopstillinger 6.1 Konsol Skal der monteres konsoller på stilladset, skal du vende det rigtigt fra start - der kan ikke monteres konsoller på den side af rammerne hvor horn til diagnoal sidder! Ved udvendige konsoller - vend rammens horn ind mod væggen. Ved indvendige konsoller - vend rammens horn væk fra væggen BEMÆRK: Ind mod væg monteres konsol med horn, pibe og endestop i hver ende af konsollaget. De mellemliggende konsoller kan være uden horn (gelænder er ikke påkrævet ind mod væg) Ved konsollag der vender væk fra væggen skal hver konsol være med horn og der skal monteres fuldt rækværk! Ved udvendige konsoller er konsolunderstøtning påkrævet! Ved brug af konsoller skal der benyttes fastgørelser på samtlige knudepunkter i niveau med konsollaget Montage af konsoller. På JUMBO 4mm facadestillads kan du Konsolunderstøtning Figur 1 vælge at montere konsoller i niveau med dæklaget - eller montere konsollen forskudt, hvor som helst på den lodrette søjle. Sørg for at U-profilen nederst på konsollen ligge omkring rammens lodrette rør og spænd koblingen omkring rammens lodrette rør. Understøtningen monteres ved først at sætte ringbeslaget omkring den underste del af konsollens horn. Herefter føres understøtningen ind på rammen hvorpå konsollen er monteret og koblingen spændes fast. BEMÆRK: Ved montage af udvendige konsoller SKAL understøtning (varenr HU) benyttes! Fortsæt med at montere konsoller i den ønskede længde. Figur Monter dæklag på konsollerne. Skub dækket ind over den ene konsol og træk det derefter på plads, så krogene på dækket hviler med krogene på konsollernes overliggere. HUSK at dreje stormlåsen på plads. Forsæt med at lægge dæk op i hele længden. OBS: Er der risiko for at mellemrummet mellem dæk og konsoldæk overstiger 8 cm, skal et skjold (varenr ) benyttes så mellemrummet lukkes. Ilæg skjoldet så klodserne ligger mellem de to dæk.

9 6.1.3 Monter rækværk. Vender konsollaget mod væggen monteres der konsol med horn yderst i hver ende af konsollaget. Pibe og endestop monteres på de yderste konsoller. HUSK at sikre piberne med clips. De mellemliggende konsoller kan være uden horn da et gelænder ikke er påkrævet ind mod væggen (max. afstand til væg 30 cm). Vender konsollaget bort fra væggen er rækværk påkrævet i konsollagets fulde længde - sæt først piber på samtlige horn på konsollerne. HUSK at sikre piberne med clips. Monter et endestop i hver ende at konsollaget. Flyt dernæst hånd- og knælister fra dæklaget og ud på piberne på konsollerne - i hele konsollagets længde Monter fodspark. Sæt først de røde fodsparkholede på piberne samt den yderste søjle ud om konsollaget. Monter fodspark mellem beslagene - i hver ende af konsollaget, samt i hele længden.

10 6.2 Trapper Start med at montere to rammer på det eksisterende stillads. Brug to drejelige alu-koblinger pr. ramme. Rammen skal monteres med en fodplade i den yderste søjle, og ingen i den inderste. Rammer skal monteres forskudt i ca 45 - husk at spænde boltene forsvarligt Monter en starttrappe på den ene ramme. Krogene på trappen skal ligge på rammens overligger overligger - HUSK dreje stormlåsen på plads Monter fodplader på starttrappen i de to holdere nederst på trappen. Brug spindlerne til at få trappen i lod og vater Monter startgelænder på trappen. Gelænderets gafler sættes på trappens udvendige vange. Monter også en vandret afstivning på rammernes horn. HUSK at sikre gelænderet med bolte.

11 6.2.5 Monter rækværk ved starttrappens repos. Start med at montere den næste facaderamme. Sæt derefter et endestop på rammen Endestoppets kløer skal monteres på indvendig side. HUSK at sikre rammen med en clips og montere fodspark på trappegavlen i henhold til punkt Monter næste trappe. Skal trappen fortsætte, monteres nu endnu en ramme (som sikres med en drejelig alu-kobling) og den næste trappe monteres. Husk at låse stormlåsen under hvert repos Monter rækværk. Sæt et endestop på rammen ved trappens nederste repos og monter det udvendige trappegelænder, dernæst det indvendige. Husk at spænde boltene på gelænderne. Monter fodspark i henhold til punkt Monter en vandret afstivning inden videre udbygning. Ønskes trappen bygget højere, fortsættes i henhold til punkt Til sidst afsluttes med topgelænder - punkt 6.2.8

12 6.2.8 Monter topgelænder. Afslut trapperammerne med en 1 m gelænderramme i hver side. Husk at sikre med clips. Fjern håndlisterne og monter istedet et topgelænder. Gaflen på topgelænderet monteres på det indvendige gelænders baluster - koblingen monteres på den modstående gelænderramme. HUSK at spænde koblingen. Monter fodspark på trappens øverste repos i henhold til punkt Monter fodlister. På hvert repos, ved trappens gavl, monteres et kort fodspark. Sæt et fodsparkbeslag på piben og et på den modstående ramme (hvis der ikke allerede er monteret et) og monter til sidst selve fodsparket.

13 6.3 Fortovsramme Fortovsrammer muliggør fri passsage under stilladset Bunden lægges. Montagen påbegyndes ved terrænnets højeste niveau. Der opstilles 2 fodplader med spindlerne skruet i bund. Afstanden til væggen skal være mindre end 30 cm. De næste fodplader placeres langs væggen - afstanden udmåles ved at udlægge gelænderrør. Om nødvendigt afrettes underlaget og strøer udlægges De to første rammer opstilles. Sæt to bundrammer op på fodpladerne. HUSK: Skal der senere monteres konsoller, skal stilladset vendes korrekt fra starten. Brug en håndliste til at forbinde de to rammer og montér sidst en diagonal. Montér første dæk på rammerne - sørge for det er skubbet ind mod væggen. Husk at dreje stormlåsen på plads. Indstil rammerne i lod og vatter, samt i flugt med facaden Bunden udbygges. Fortsæt med at montere rammer og ét dæk per fag, indtil den planlagte længde af stilladset er nået. Brug håndlister til at holde rammerne på plads indtil dæk er monteret. Når dæk er oplagt kan hånddlisterne fjernes pånær i diagonalfelter, hvor der skal være en håndliste i bunden i henhold til punkt Diagonaler monteres i hvert 5. fag i henhold til figur 1 under punkt Monter koblingshorn. på hver rammes overligger. De skal sidde op mod det allerede monterede dæk. Undlad at spænde koblingshornet for hårdt, da det skal tilpasses når næste lag rammer skal monteres. Herefter oplægges nr. 2 dæk monteres i hvert fag i stilladset fulde længde Facaderammer monteres med den ene søjle på fortovsrammens horn og den anden på koblingshornet. Passer rammen ikke præcist på løsnes koblingshornet en smule og tilpasses. HUSK at spænde koblingshornet godt igen bagefter og sikre alle rammer med clips! Når der er monteret facederammer i hele stilladsets længde udføres den fortsatte montage i henhold til punkt Med hensyn til befæstigelse og diagonaler er beskrivelserne under punkt 4.7 gældende.

14 6.4 Dragere Dragere monteres med faste 50 mm alu-koblinger. Fastgør først koblingen til søjlen på stilladset, og dernæst på drageren. Spænd boltene på koblingerne forsvarligt. 6.5 Tagarbejde 1,0 meter Tæt afdækning max. 30 mm Skærmkasse max. 0,5 meter Murankre min. 1,2 meter min. 1,0 meter Benyttes facadestilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes: Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m. Stilladset skal fastgøre til væg med murankre. Der skal monteres to murankre på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Murankrene fastgøres til væg med en øjeskrue. Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) - enten af krydsfiner eller net. Afstanden fra tagrende til øverste platform må max. udgøre 50 cm. Stilladset skal monteres med tæt afdækning, dvs. afstand fra væg til platform må max udgøre 30 mm. Gelænderet skal flugte med skæringslinien beregnet 1 meter over tagets hældning (dog minimum 1 meter).

15 7. Komponenter og tilbehør Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg Fortovsramme Ø50x4mm 13, s Facaderamme 74x200 cm - Ø50x4mm 9, s Facaderamme 74x100 cm - Ø50x4mm 5, s Facaderamme 74x75 cm - Ø50x4mm 5, s Facaderamme 74x50 cm - Ø50x4mm 4, s Gelænderramme Ø50x4mm 5, Endestop 2, Diagonal 351 cm 4, Diagonal 314 cm (til facaderamme 74x100cm) 3, Diagonal 309 cm (til facaderamme 74x75cm) 3, Diagonal 306 cm (ttil facaderamme 74x50cm) 3, Håndliste 305 cm 3, Håndliste 250 cm 3, Håndliste 178 cm 2, Håndliste 69 cm 1, Fodliste 305 cm (150x32mm) 5, Fodliste 250 cm (150x32mm) 4, Fodliste 178 cm (150x32mm) 3, Fodliste 74 cm (150x32mm) 2,50 FLB Fodlistebeslag 0, Clips (grisehale) 0,12 26ST Fodplade 80 cm (justerbar 65 cm) 5,00 26ST Fodplade 65 cm (justerbar 50 cm) 4,00 26ST Fodplade 50 cm (justerbar 30 cm) 3, Dæk u/lem 305 cm 20, Dæk u/lem 250 cm 15, Dæk u/lem 178 cm 8, Dæk m/lem 305 cm 21, Dæk m/lem 250 cm 16, Dæk m/lem 178 cm 11, Skjold 5, Stige 212 cm 3, Stige 312 cm 5, s Pibe Ø50x4mm 1,60 26ST Fastgørelse 0,90 m 2,60 26ST Fastgørelse 0,60 m 2,00 26ST Fastgørelse 0,30 m 2, Øjeskrue 0, Rawplugs 0, S Starttrappe 4 trin 11, S Starttrappe 8 trin 17, Trappe til 305 cm dæk 26, Trappe til 250 cm dæk 22, G Startgelænder til startrappe 4 trin 4, G Startgelænder til starttrappe 8 trin 6, i Indvendigt gelænder til 305 cm 6, i Indvendigt gelænder til 250 cm 3, u Udvendigt gelænder til 305 cm 8, u Udvendigt gelænder tiil 250 cm 6, top Topgelænder til 305 cm 4, top Topgelænder til 250 cm 4, s Koblingshorn Ø50x4mm 1, Hs Konsol - 60 cm m/horn Ø50x4mm 3, Konsol - 60 cm u/horn Ø50x2mm 2, HU Konsolunderstøttelse 3, Fast alu-kobling 50mm 1, Drejelig alu-kobling 50 mm 1, m gitterdrager (fås også i kortere udgaver) 25,00

16 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 5 Figur 6 Figur 4 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 13 Figur 11 Figur 14 Figur 15 Figur 16 Figur 17 Figur 10 Figur 12 Figur 18 Figur 19 Figur 20 Figur 21 Figur 23 Figur 24 Figur 22 Figur 25 Figur 26 Figur 27 Figur 28 Figur 29 Figur 30 Figur 31 Figur 32

17 8. Egne noter

18

19

20 9. Advarsler & misbrug ADVARSEL Der må ikke arbejdes på stilladset, hvis vejrliget udgør en særlig fare! (F.eks. is og sne) Facadestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug. Facadestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.! Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. Må kun opstilles på stabil og fast grund. Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen. Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l. Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele. Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle passager under stilladset skal afskærmes effektivt. Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. Facadestilladset må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar. Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO Facadestillads. Beskyt stormlås og sammenkoblingsklo imod slag og snavs. Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: JUMBO Stillads A/S Stålvej 9 DK 6000 Kolding Tlf: Forhandler JUMBO JUMBO

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM facadestillads 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2014 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, se nyheder og find montagevejledninger. EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 -

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 - bilindretning Dansk samle- og montagevejledning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Ladda ned den svenska versionen på www.raaco.com Last ned norsk versjon

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage- og betjeningsanvisning K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Udgave: DK2 Gældende fra: 24.02.2004 Spindelmotor M3/230/...-G500:250N/Tandem Beregnet til facadevinduer, oven-

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 ET EKSEMPEL PÅ RASTERS MANGESIDIGHED. RASTER er den ultimative formtype, når det gælder komplicerede forskallingsopgaver. Ingen anden formtype kommer op på siden

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016 max. 10 cm / 4 inch GMG009 version 09-2016 DK Monteringsvejledning Yepp Easyfit bærer XL Yepp Easyfit bæreren XL er egnet til fastgørelse på standard bagagebærere, som er egnet til op til maksimal 35 kg

Læs mere

Redskabsskur Model Classic

Redskabsskur Model Classic Redskabsskur Model Classic Behold Monteringsvejledninger, hvis du skulle få brug for den fremover Contents 1 2 22 3 MADE IN GREATBRITAIN Advarsel Der er gjort et stort arbejde for At undgå splinter i træet,

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht.

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht. Montagevejledning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Ansvarsfordeling. 3. Generelle anvisninger. 4. Detailanvisning. 5. Anhugning og løft. 6. Lagring. 7. Transport 8. Aflæsning. 9. Belastning.

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Helena SystemRoMedic TM Manual - Dansk Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er et fritstående skinnesystem, som sammen med

Læs mere

www.brenderup.dk www.brenderup.dk 1

www.brenderup.dk www.brenderup.dk 1 DK BådtrailerKatalog 2012 www.brenderup.dk www.brenderup.dk 1 2 Brenderup bådtrailere. Vær uafhængig af en fast bådplads - og stik til søs lige der, hvor du har lyst! PREMIUM Bådtrailere 9 stærke facts

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere