Center. Paarup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center. Paarup Skole"

Transkript

1 Center for normalt begavede børn med ASF Paarup Skole Udviklingsområder, som vi vil kendes på: Individualitet i læringsmiljøer og differentierede fællesskaber Videns Center for ASF læringsmiljøer Fyn Tilværelseskompetencer Forældre Basen Centret Paarup Skole Side

2 Centret Centerafdelingen på Paarup Skole har plads til ca. 50 elever fordelt på 6 klasser fra indskoling til udskoling. Centret er pr. 1. august 2011 et helhedstilbud, med obligatorisk fremmøde fra Fra samt ind til kl er der åbent i klubben. Elever i overbygningen tilbydes desuden klubaften 1 gang hver 14. dag. Og elever i H-klassen klubaften ca. 1 gang pr. mdr. Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i en neuropsykiatrisk og neuropsykologisk referenceramme. Undervisningen formidles gennem visuel synlig struktur og forudsigelighed ved hjælp af en TEACCH inspireret pædagogik, der sikrer den nødvendige struktur for den enkelte elev. Der arbejdes ud fra en grundlæggende anerkendelse af og indføling med det enkelte barns formåen. Læreprocesserne i undervisningen er individuelle og har til formål at støtte elevernes alsidige udvikling, hvor det at lære og være i tilværelsen skaber livskvalitet. Afdelingen har 33 pædagogiske medarbejdere med lærer- eller pædagoguddannelse. Centret modtager efter visitation børn og unge fra hele Fyn. Centret ledes af to afdelingsledere med fælles ansvar for centrets drift og udvikling. Målgruppe af børn og unge: Normalt begavede kontaktforstyrrede børn i alderen 6-18 år. Skolen tilbyder primært undervisning til børn med autismespektrum-forstyrrelser (ASF), men modtager også børn med ADHD og andre udviklingsforstyrrelser (se diagnoseprofil). Centrets målsætning for barnet/den unge: Vi ser det enkelte barn som unikt. Vi ser det enkelte barns udvikling i muligheder, - kombinationen af det man kan, den man er og det man vil. Vi ser det enkelte barns alsidige udvikling som en helhed, - det sker, når den faglige, personlige og sociale udvikling udfordrer og inspirerer hinanden. Vi ser det enkelte barns udvikling som en proces på vej til - ud fra evner og interesser - at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og have mod på livet. Centret Paarup Skole Side

3 Målsætning for Centret. Vi er en dynamisk organisation, der udvikler os til skiftende krav og udfordringer i dialog med eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på, optimerer og udvikler fagfagligheden. Vi gør det, vi siger praktiserer udvikling af samarbejde og sammenhæng mellem lærer og pædagogfagligheden. Vi tænker i individuelle og fælles læringsrum, hvor man lærer at lære og lærer at være. Vi tænker forældre som samarbejdspartnere. Vi arbejder på at blive Videns center for læringsmiljøer til elever med ASF. Diagnoseprofiler for børn og unge i USFO-C: (revideres ved lejlighed af Centret selv) Børn med autisme (ICD10, F84,0) De højt fungerende inden for det autistiske spektrum. Børn med Aspergers Syndrom (ICD10, F84,5) Forstyrrelse vedrørende socialt samspil/handleevne. Forstyrrelse vedrørende kommunikation/kontaktevne. Speciel opmærksomhedsforstyrrelse/særinteresser. Forstyrrelse vedrørende forestillingsevne/empatiforstyrrelse. Psykosegennembrud kan ses i ungdoms- og voksenalder. Børn med anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse GUA (ICD10, F84,8) Børn med uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse GUU (F84,9) Grænsepsykose/psykose Forstyrrelse af realitetssans (skelnen mellem fantasi og virkelighed). Skizotypiske tilstande og angsttilstande m.m. Psykisk sarte - skrøbelige/sårbare - syge børn. Forstyrrelse i socialt samspil - kontaktetablering/fastholdelse/udvikling. Børn med ADD/ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (DAMP) Opmærksomheds-/koncentrationsvanskeligheder. Motoriske vanskeligheder. Perceptuelle vanskeligheder (indlæringsproblemer). Hos os: De overvejende indadrettede psykisk svært belastede. Børn med Tourette Syndrom Belastende ufrivillige bevægelser/motioriske tics. Belastende ufrivillinge udbrud af lyde/verbale tics. Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Børn med OCD Obsessive tilstande/tvangstanker. Compulsive tilstande/tvangshandlinger. Psykisk/socialt belastede. Centret Paarup Skole Side

4 Undervisning og tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter Centret arbejder med inspiration og afsæt i TEACCH-konceptets 5 dimensioner: 1) Første dimension rummer en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme. Den enkelte underviser må kende omfanget af de problemer, han stilles over for, og han må have kendskab til det særlige udviklingsforløb, der kendetegner mennesker med autisme. 2) Anden dimension rummer en grundig beskrivelse af eleven - ikke blot som en person med autisme, men som en hel og unik person. Skole-hjem relationen, tværfagligheden og den individuelle undervisningsplan er nogle af de væsentlige aspekter inden for denne dimension. 3) Tredje dimension rummer begrebet alternativ mening. Begrebet alternativ mening dækker over en række forskellige strategier og søgemodeller, som udvikles individuelt ud fra elevens særlige evner og behov. Visualisering, konkretisering, systematik samt organisering af tid og rum kan henføres til denne dimension. 4) Fjerde dimension rummer det livslange perspektiv. Selv om autisme er et livslangt handicap, har mennesker med autisme ofte særdeles gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af elevens selvstændighed samt potentielle handlemuligheder. 5) Femte dimension rummer en erkendelse af, at undervisning er en dynamisk proces, hvor problemer med social forståelse, kommunikation, abstraktion, begrebsdannelse, differentiering og generalisering konstant må finde nye løsninger. Helhedstilbuddet tilrettelægges efter folkeskoleloven og bekendtgørelse om SFO (pædagogiske læreplaner) retsinformation.dk - BEK nr 550 af 18/06/2009. Links til: Odense Kommune - Centerafdelingen på Pårup skole Videnscenter for Autisme - Forside Autismeportalen.dk Centret Paarup Skole Side

5 Individualitet i læringsmiljøer og differentierede fællesskaber Se mig som den jeg er, lad mig være ligesom dig, udfordre mine kompetencer og vis mig hvem jeg kan blive Individ Vi vil kendes på, at Centret et sted, hvor alle kan lide at være at glæde og godt humør præger og mærkes i hverdagen og bidrager til en god trivsel for alle Vi vil kendes på, at børn og unge bliver set, som dem de er at alle børn hører til i fællesskabet at hvert barn bidrager og deltager på sin unikke måde til samværet om undervisning, fritid og aktiviteter at kultur og struktur fremmer forudsigelighed og giver eleven mulighed for at kunne få overblik, og få tryghed til at turde lære noget. Vi vil kendes på, at vi tager afsæt i, at det enkelte barn er unikt at den anerkendende tilgang bruges i alle relationer, og der arbejdes ud fra elevens motivation for at lære elevens mulighed for at lære på forskellige måder elevens mulighed for at deltage, lære og være sammen med andre i differentierede fællesskaber Vi vil kendes på, at børn og unge kan vurdere og forholde sig til deres udfoldelsesmuligheder at de udvikler selvvurderingskompetence - prøver at være medstyrende i, hvad der er rigtige og gode mål at udvikle for en selv. Det handler om fx - evnen til selvrefleksion og selvvurdering i forhold til egne kompetencer og lærestrategier værenskompetence - lære at mærke efter, hvad der er det rigtige at gøre for én selv og handle derefter. Det handler om fx at mærke følelsen og lære at forstå meningen med den at kende, hvad der er det rigtige at gøre at have viden og kendskab om sig selv (selvindsigt) og vide at andre kan tænke og føle anderledes Det er utroligt, hvad man kan, når man ikke kender sine begrænsninger. Garfield Centret Paarup Skole Side

6 Videns Center for ASF læringsmiljøer fag-faglighed Vi vil kendes på, at vi tager afsæt i det enkelte barns unikke evner at vi bygger videre på de anbefalinger, der kommer fra faglige, eksterne samarbejdspartnere, samt fra forældre at vi har et undervisnings- og fritidsmiljø med tydelig struktur og brug af visuel formidling, et sted der giver mening for den enkelte elev at vi i helhedstilbuddet tilpasser vore fagligheder til barnet og er fleksible i forhold til krav og måder at nå målene på at vi tilpasser vores kommunikation til elevens forudsætninger at vi følger vore etiske og moralske principper Vi vil kendes på, at vi er på forkant på ASF-området at medarbejdere tilbydes uddannelse/kurser i ASF at medarbejdere tilbydes kurser/uddannelse inden for fag og valgte indsatsområder at medarbejdere optimerer deres IT/medie-faglighed at vi deltager og bidrager til konferencer at vi er åbne for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om udvikling af undervisningstilbud til elever med ASF at vi samarbejder med lignende skoler på Fyn, herunder Lumby og Sundhøjskolen. Vi vil kendes på, at vi er en dynamisk organisation at der er en plan for modtagelse af nye medarbejdere og mentorordning at Centrets organisering og samarbejdsstruktur er under stadig udvikling at vi ad hoc opretter de fora som understøtter den ønskede udvikling at skemaet fremmer indhold og samarbejde mellem undervisning og fritid Vi vil kendes på, at vi vil udvikle os til Videns Center ASF Fyn for børn og unge i grundskolen/10. klasse/sfo og klubvirksomhed at vi samler, udfordrer, udvikler og formidler viden om autisme og specialpædagogik i relation til undervisning, fritid og familie at vi samarbejder med og rådgiver kommuner/skoler/samarbejdspartnere og brugere om ASF at vi samarbejder med andre Videns Centre, ASF- og uddannelsesinstitutioner om kendskabet til og udviklingen af ASF-området Mennesker, der har prøvet at føre en ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop pointen, fordi man arbejder på et fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. Samtale handler om at forsøge på at blive klogere ved hjælp af hinanden. Nielsen, Arno Victor Centret Paarup Skole Side

7 Tilværelseskompetencer Det vi må sætte alt ind på er de smukkeste, de omstændeligste og mest lærerige omveje til målet. Det ved jo ethvert barn, at man ingen vegne kommer i verden hvis man går den lige vej. Hvis der er en kantsten, må man balancere, en trappesten og man må op og springe ned, og porte må man ind i, og træer må man rundt om, og hvis der ingen svinkeærinder er, men kun er fortov med fliser, må man opfinde farer og forbud og forsinke det hele med en nærmest hensigtsløs opmærksomhed, som når man ikke må træde på stregerne. Rum for læring Inger Christensen Vi vil kendes på, at vi ser mulighed for læring alle steder ud fra TEACCH-konceptet at vi med udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer tænker i alternative tilgange til undervisning, fritid, fællesskab, aktiviteter, så det præger vore handlinger og samvær i hverdagen. Vi vil kendes på, at vi skaber rum for den enkeltes alsidige udvikling at vi i helhedsskolen i samarbejde tager afsæt i en anerkendende tilgang til den enkelte elevs unikke potentialer, interesser og motivation giver eleven mulighed for at se, afprøve og udvikle sine stærke sider og få oplevelsen af, at man kan andet og mere, end man tror er opmærksom på og afprøver praktiske og kropslige tilgange til læringsmiljøet udeliv, ridning, klatring, osv. Vi vil kendes på, at vi skaber alderssvarende individuelle og fælles læringsrum, der motiverer til udvikling af tilværelseskompetencer Handlekompetence at vore unge møder og lærer at håndtere udfordringer, der venter dem i deres ungdoms- og voksenliv. at den enkelte unge selv er med til at udforme uddannelsesaktiviteter, der matcher deres potentiale, deres ønsker, drømme og håb at de øver sig i at være aktive, deltage i beslutninger om deres dagligdag, får med og modspil, tager medborgerskab til deres liv at vi tilrettelægger en undervisning, der er vedkommende for den enkelte elev med faglige, sociale og personlige målsætninger Videnskompetence at elevens basale faglige færdigheder modsvarer deres klassetrin de kan - tale, læse, skrive og bruge sproget/forholde sig matematisk/logisk til problemer forstå og anvende it og medier - se verden i en naturvidenskabelig forståelsesramme, opleve den, udfolde sig kropsligt, udtrykke sig praktisk musisk alene og sammen med andre. Centret Paarup Skole Side

8 Forældre Basen Forældresamarbejde Vi vil kendes på, at vi ser forældre som samarbejdspartnere og eksperter i deres egne børns udvikling at vi vægter et højt kommunikationsniveau, en løbende dialog og opfølgning i samarbejdet med forældrene om barnet at vi i samråd med forældre opstiller realistiske mål, som undervisning/sfo og forældre samarbejder om at opfylde, iagttage og vurdere Vi vil kendes på, at forældre oplever Centret som en troværdig, professionel og nærværende samarbejdspartner at vi er ærlige i vore udmeldinger om barnet at vi er fagligt velfunderede og udstråler engagement at vi er imødekommende at vi lytter Vi vil kendes på, at Centret ser og bruger forældre som resursepersoner i sammenhæng med hele Centrets virke at vi søger og inddrager forældre, der kan give andre vinkler ind til en undervisning/aktivitet at vi bruger forældre til at åbne døre til udadvendte muligheder for undervisning/aktiviteter i skolens nærområde at vi kontakter forældre, der kan give en hånd Vi vil kendes på, at Centret over 2-3 år skaber en Forældre Base (FOBA), der sammen med os tager og forestår initiativer, der understøtter børn og unges liv døgnet rundt at FOBA og Centret afholder kurser og uddanner forældre at FOBA virker for og understøtter netværk for forældre at FOBA virker for børn og unges fritidsmuligheder at FOBA virker for og synliggør vore unge i deres uddannelses- og jobmuligheder at FOBA søger midler til aktiviteter gennem støtteforeningen, fonde m.v. Centret Paarup Skole Side

9 Indsatsområder (justeres hvert år): 1) Helhedsskolen 2) Tilværelseskompetencer 3) Pædagogiske planer og vurderinger 4) Forældre Basen Indsatsområder beskrives efter SMTTE-modellen Rev. august 2011, CB og STR. Centret Paarup Skole Side