CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring 10 Ledelseshverv 13 Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors påtegning 15 Resultatopgørelse 16 Balance pr. 31. december 17 Egenkapitalopgørelse Side 2/62

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Rowan Saunders, direktør Clare Sheikh, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Codan Forsikring A/S Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/62

4 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring A/S sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og til virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring A/S har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for marineområdet. Codan Forsikring A/S tilbyder et bredt dækkende sortiment af skadeforsikringer og har i dag ca kunder. Selskabet har filialer i Norge, Sverige, Finland og Estland. Årsrapporten for 2010 Codan Forsikring A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc., der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring A/Skoncernen. Årsrapporten for 2010 er revideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i årsrapportens note 1. Oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem år fremgår af årsrapportens note 3. Væsentlige begivenheder i 2010 Udbytte og lån Codan Forsikring A/S har 4. maj 2010 udbetalt udbytte for 2009 på 140 mio. kr. Herudover ydede selskabet i 2009 lån til moderselskabet Codan A/S på mio. kr. Lånet er ydet på markedsbaserede vilkår og består fortsat. Udvidet reassuranceprogram Som et led i den overordnede, internationale kapital- og økonomiforvaltningsstrategi har RSA etableret reassuranceselskabet RSA Reinsurance Ireland Ltd. Ledelsen i Codan Forsikring A/S indgik i regnskabsåret en reassuranceaftale med det irske selskab. Aftalen berører ikke bestående reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring A/S indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 25 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i andet halvår af Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland sker til markedspris, og Codan Forsikring A/S får en provision, der dækker alle administrative omkostninger samt et mindre overhead. Aftalen er godkendt af Finanstilsynet og løber første gang i et halvt år. I december 2010 blev en ny aftale indgået. Aftalen gælder for 2011 og dækker 35 % af nettopræmierne. Køb af marineportefølje Codan Forsikring A/S har pr. 1. maj 2010 købt rettighederne til at forny TrygVestas Marine Hull portefølje, der i 2009 havde en præmieindkomst på 400 mio. kr. Med købet konsoliderer Codan Forsikring A/S marinedivision det nordiske marked for marineforsikring og forstærker sin position som den tredjestørste spiller på det nordiske marinemarked. Selskabsretlig omorganisering i Norge Codan Forsikring A/S er forsikringsgiver vedr. Codan-koncernens forsikringsmæssige aktiviteter i Norge. Hidtil har en del af aktiviteterne være foretaget gennem norske agentselskaber ejet af Codan A/S. Med henblik på at opnå en mere enkel struktur tilførte Codan A/S i april 2010 agentselskaberne til Codan Forsikring A/S som koncernbidrag. Efterfølgende er agentselskaberne fusioneret med Codan Forsikring A/S med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Direktør fratrådt Kim Hvirgel er fratrådt som administrerende direktør. Direktionen består herefter af Vibeke Krag. Frigivelse af sikkerhedsfonde Den beskattede del af sikkerhedsfondene på 687 mio. kr. overføres til overført overskud. Side 4/62

5 Ledelsesberetning Årets resultat og selskabets udvikling Resultatet i Codan Forsikring A/S for 2010 blev et overskud på 127 mio. kr. mod et overskud på 433 mio. kr. i Årets resultat sammensætter sig således (alle beløb i mio. kr.): Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Andre indtægter og omkostninger 0-13 Skat Årets resultat Årets resultat er mindre tilfredsstillende. Det skyldes øgede erstatninger og mindre investeringsresultat. Til gengæld har der været tale om øgede bruttopræmier og god udvikling i omkostningerne. Bruttoerstatningsprocenten er øget som følge af det hårde vintervejr i Danmark og er påvirket af fortsat høje skadeprocenter på det norske marked. Egenkapitalen udgør mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Faldet i egenkapitalen skyldes primært udbetaling af udbytte på 140 mio. kr. til selskabets moderselskab Codan A/S. Skadeforsikringsvirksomhed Præmieindtægter Codan Forsikring A/S viser vækst i bruttopræmieindtægterne, der i 2010 er steget med ca. 0,3 % til mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen sammensættes af fremgang vedrørende privatforsikringer på 8,5 %, mens bruttopræmieindtægterne på erhvervsforsikring er faldet med 3,6 %. Fremgangen i privatforsikringer afspejler en stærk vækst i den norske filial, hvor bruttopræmieindtægterne på privatforsikringer er steget med 33 %, samt vækst i produkterne motor/ansvar og brand og løsøre. Nedgangen i erhvervsforsikringer dækker over flere modsatrettede faktorer. Den norske filial viser også stærk vækst på erhvervsforsikringer, hvor bruttopræmieindtægterne stiger med 44 %, samtidig med at Codan Forsikring A/S oplever flot vækst indenfor vedvarende energi. Integrationen af fornyelsesretten til TrygVestas nordiske marineportefølje forløber efter planen. Den intense konkurrence på markedet for erhvervsforsikringer sammen med en fortsat afmatning på erhvervsmarkedet har dog betydet, at bruttopræmieindtægterne for erhverv totalt set falder. Præmieindtægterne for egen regning er faldet med 667 mio. kr. til mio. kr., svarende til et fald på ca. 10,2 %. Afgivne forsikringspræmier i forbindelse med reassurance til RSA Reinsurance Ireland udgør 605 mio. kr. Justeret herfor falder præmieindtægterne for egen regning med 0,9 % igen drevet af reduktion i erhvervsforsikringer. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgifterne udgør i mio. kr. mod mio. kr. i 2009, svarende til en stigning på 268 mio. kr. eller 5,2 %. Udbetalte bruttoerstatninger stiger med 1,7 %, mens resten af stigningen kan henføres til ændringer i erstatningshensættelserne. Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne kan blandt andet henføres til det hårde vintervejr både i starten som i slutningen af Den hårde frost har betydet stigende omkostninger til rør- og bilskader og har især påvirket produkterne motor/ansvar samt sø-, luftfart og transport. Bruttoerstatningsudgifterne var også berørt af oversvømmelser i sommerperioden samt den islandske askesky fra Eyjafjallajökul. Den norske erhvervsportefølje viser en fortsat forbedring i forhold til såvel helåret 2009 som halvåret 2010, hvorimod den norske privatportefølje viser stigende bruttoerstatningsprocenter primært på privat motor og bygningsforsikringer. Bruttoerstatningsprocenten udgør 78,9 i 2010 mod 75,2 i Årets afløbsresultat er positivt med 175 mio. kr. mod et positivt afløbsresultat på 69 mio. kr. i Det positive afløbsresultat stammer blandt andet fra afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, hvilket primært skyldes ændrede forudsætninger i beregningsmodeller med hensyn til forventninger til inflation, tidshorisont og lovgivningsmæssige ændringer. Afløbsresultatet dækker imidlertid også over afløbstab på motorporteføljen, som skyldes nye analyser. Side 5/62

6 Ledelsesberetning Forsikringsteknisk rente For 2010 er den forsikringstekniske rente 33 mio. kr. mod 64 mio. kr. i Faldet i overført forsikringsteknisk rente skyldes primært nedgang i den rentesats, der ligger til grund for beregningen af den forsikringstekniske rente. Rentesatser oplyses af Finanstilsynet og udgjorde for ,32 % mod 2,28 % for Driftsomkostninger Bruttoomkostningsprocenten er 20,0 i 2010 mod 20,4 i Dette er i overensstemmelse med forventningen for 2010, ifølge årsrapporten for 2009, om en lavere omkostningsprocent end Faldet skyldes en stram operationel omkostningsstyring i det målrettede arbejde med selskabets strategi, hvilket har medført en generel lavere omkostningsbase i de danske aktiviteter. Omkostningsstyringen understøttes af selskabets arbejde med konstant optimering og effektivisering af arbejdsprocesser, og mere end 80 % af organisation har været igennem arbejde med LEAN. Som en konsekvens af de selskabsretlige omorganiseringer i Norge har Codan Forsikring A/S overtaget medarbejderne i de tidligere agentselskaber. Overtagelsen af medarbejderne er en væsentlig forklaring på stigningen i selskabets personaleudgifter fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Også som konsekvens af omorganiseringen afregner Codan Forsikring A/S ikke længere provision til de norske agentselskaber, hvilket har betydet, at provisioner vedrørende direkte forsikringer falder. Slutteligt betyder selskabets deltagelse i koncernens strategiske indsatser på udvikling af blandt andet fælles nordiske præmie- og skadesystemer en stigning i omkostninger til systemudvikling. I den norske filial er der stigende omkostninger, hvilket hænger sammen med den stigende aktivitet i Norge. Resultat af afgiven forretning Resultat af afgiven forretning før forsikringsteknisk rente udgør -171 mio. kr. i 2010 mod -296 mio. kr. i Den positive udvikling opleves især i marinedivisionen, hvor Codan Forsikring A/S har modtaget genforsikringsdækning på storskader opstået i forbindelse med brand på færger. Her udover har den reassuranceaftale, som Codan har indgået med RSA Reinsurance Ireland, påvirket resultatet negativt med 17 mio. kr. Forsikringsteknisk resultat Det samlede forsikringstekniske resultat er -62 mio. kr. i 2010 mod 72 mio. kr. i Størstedelen af ændringen kan henføres til stigningen i bruttoerstatningsprocenten som følge af vejrlig. Selskabet betragter resultatet af forsikringsdriften som mindre tilfredsstillende. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber samt investering i andre finansielle investeringsaktiver. Det samlede investeringsafkast udgør i mio. kr. mod 475 mio. kr. i Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente udgør 440 mio. kr. mod 763 mio. kr. sidste år, svarende til en nedgang på 323 mio. kr. Investeringsafkastet er i 2010 påvirket af det faldende renteniveau, der blandt andet har betydet kurstab i forbindelse med ændring i den diskonteringssats, der anvendes til tilbagediskontering af selskabets erstatningshensættelser. Selskabet har realiseret kursgevinster på beholdningen af obligationer på 65 mio. kr. På grund af den stigende rente i slutningen af året på papirer med løbetid under 5 år er kursgevinsterne mindre end i Resultat af datterselskaber sammensætter sig således: Resultat af Forsikringsselskabet Privatsikring udgør 31 mio. kr. (69 mio. kr. i 2009) og resultat af Trekroner Forsikring udgør -15 mio. kr. (-8 mio. kr. i 2009). Endelig udgør resultat af øvrige datterselskaber 7 mio. kr. (6 mio. kr. i 2009). Forsikringsselskabet Privatsikring A/S Forsikringsselskabet Privatsikrings tegning af direkte skadeforretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. Resultatet af Privatsikring udgør et overskud på 31 mio. kr. i 2010 mod et overskud på 69 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på 23 mio. kr. (69 mio. kr. i 2009), et resultat af investeringsvirksomhed på 18 mio. kr. (23 mio. kr. i 2009) og skat på -10 mio. kr. (-23 mio. kr. i 2009). Bruttopræmieindtægterne i Privatsikring er steget fra 406 mio. kr. i 2009 til 451 mio. kr. i Faldet i det forsikringstekniske resultat skyldes en 20 mio. kr. forøgelse af skadebehandlingsomkostningerne og et 7 mio. kr. negativt afløb vedrørende tidligere år. Hertil kommer at der i 2010 har været 3 vejrbegivenheder, imod 0 i 2009, hvilket har medført en forringelse af årets resultat på 14 mio. kr. Side 6/62

7 Ledelsesberetning Trekroner Forsikring A/S Trekroner Forsikring arbejder især inden for segmentet private forsikringer til den almindelige danske familie og i særdeleshed inden for campingsegmentet. Resultatet af Trekroner Forsikring er et underskud på -15 mio. kr. mod et underskud på -8 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på -37 mio. kr. (-32 mio. kr. i 2009), et resultat af investeringsvirksomhed på 17 mio. kr. (21 mio. kr. i 2009) og skat på 5 mio. kr. (3 mio. kr. i 2009). Bruttopræmieindtægterne i Trekroner Forsikring er steget fra 437 mio. kr. i 2009 til 439 mio. kr. i Det forsikringstekniske resultat før afløb er forbedret til -7 mio. kr. fra -52 mio. kr. året før svarende til en forbedring af lønsomheden på 45 mio. kr. Det negative afløbsresultat stammer blandt andet fra afløbstab på motor ansvarsforsikring. Obligationer Selskabets eksponering mod europæiske virksomhedsobligationer forøgedes i løbet af 2010 og udgjorde ved årets udgang DKK 596 mio. kr. Derudover blev selskabets eksponering mod statsobligationer og realkreditobligationer øget. Porteføljens størrelse blev forøget som følge af reinvestering af porteføljens afkast. Varigheden på obligationsbeholdningen er blevet øget gennem 2010 fra ca. 2,8 år til ca. 3,6 år for at opnå bedre afdækning af renterisiko på de forsikringstekniske hensættelser i selskabet. Det samlede afkast på obligationsporteføljer udgør 510 mio. kr. i forhold til 651 mio. kr. i Danske obligationer har givet et tilfredsstillende afkast på 3,9 % i 2010 i forhold til 5,3 % i Investeringen i amerikanske statsobligationer har givet et afkast på 11,7 % i 2009, hvilket primært skyldes valutakursændringer. Norske statsobligationer har givet et meget tilfredsstillende afkast på 10,6 % som følge af den norske krones stigning gennem Aktier Selskabet har fortsat en lav eksponering mod aktier. Selskabets aktieinvesteringer har givet et afkast på 0,5 mio. kr. i 2010 i forhold til et afkast på 1 mio. kr. i Selskabets aktieinvesteringer har i 2010 udelukkende bestået af unoterede aktier. Balance Totale aktiver for Codan Forsikring A/S er steget med mio. kr. fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i En væsentlig del af stigningen kommer fra genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, der er øget med 695 mio. kr. som konsekvens af den indgåede genforsikringsaftale med RSA Reinsurance Ireland. De finansielle investeringsaktiver er steget med mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes øget investering i obligationer. Stigningen i immaterielle aktiver skyldes primært øget aktivering af udviklingsprojekter med 126 mio. kr. Selskabet startede i 2008 en del projekter op som et led i virksomhedsstrategien frem til år Projekterne omfatter blandt andet forbedret skadesystem, forbedret præmiesystem, forskellige indsatser i de lokale kontorer samt udvikling af platforme og itværktøjer, der skal optimere og effektivisere arbejdsgange og rutiner. Forretningsmæssige tiltag Codan Forsikring A/S har i 2010 fortsat haft fokus på lønsom vækst understøttet af nye aftaler med bl.a. Danmarks Jægerforbund, Danske Fragtmænd og Grafisk Arbejdsgiverforening. Eksisterende aftaler med blandt andet DTL er genforhandlet, og erhvervsdivisionen har indgået nye samarbejder med blandt andet lokale pengeinstitutter. I Codan Forsikring A/S privatdivision er der i 2010 blevet implementeret en række nye underwriting-tiltag indenfor hus- og indboporteføljen. Ligeledes lancerede Codan Forsikring A/S med stor succes online-salg til private kunder. I overensstemmelse med koncernens strategi har Codan Forsikring A/S i 2010 fortsat fokuseret på forsikringsteknisk og operationel excellence. Codan Forsikring A/S satsning på arbejde med LEAN fortsætter med at bære frugt og understøtter forretningsstrategiens vigtige budskab om Smart Insurance og Profitable Growth gennem fokus på at øge effektiviteten i behandling af erstatninger og kunder, samt at forbedre tegningsprocessen og derved opnå en velafbalanceret skadeforsikringsportefølje. Direktionens aflønning I februar 2009 blev der indført loft over incitamentsaflønning for direktører i finansielle virksomheder. Direktionens variable løndele må herefter maksimalt udgøre 50 % af den faste grundløn inklusive pension. Direktionen i Codan Forsikring A/S er aflønnet i overensstemmelse med gældende regler og Codan Forsikring opfylder dermed aflønningskravet i FIL 77a. Side 7/62

8 Ledelsesberetning Revisionskomite Bestyrelsen i Codan Forsikring A/S og Trekroner Forsikring A/S har nedsat et koncernrevisionsudvalg "Codan Forsikring/Trekroner Forsikring Audit Committee". Udvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer fra de respektive bestyrelser. Som det uafhængige medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har selskabets bestyrelse udpeget Lars Nørby Johansen. Bestyrelsen har vurderet hans kvalifikationer og fundet, at de opfylder kravene i henhold til lovgivningen. Dette er også meddelt Finanstilsynet. Lars Nørby Johansen er medlem af bestyrelserne i Codan A/S og Codan Forsikring A/S. Udvalgets opgave er fastsat i "Terms of Reference", der tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 690 om Revisionsudvalg i Virksomheder samt Koncerner, der er underlagt Tilsyn af Finanstilsynet. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet overvågning og kontrol af, at såvel regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder fastlæggelse af den individuelle solvensgrad, som virksomhedernes interne kontrolsystem, risikostyringssystemer samt den interne revision fungerer effektivt. Tillige overvåges den lovpligtige revision af årsregnskabet samt revisors uafhængighed. Ved varetagelsen af opgaverne sørger revisionsudvalget for, at der tages hensyn til forhold, der er væsentlige for den enkelte virksomhed, uanset om det er væsentligt for koncernen. Revisionsudvalgets arbejde er baseret på tilsyn med historiske begivenheder og omfatter derfor ikke fremadrettede begivenheder, forventninger eller budgetter. Revisionsudvalget har i 2010 afholdt 4 møder, der blev afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskabets bestyrelse og Finanstilsynet. Begivenheder efter 31. december 2010 Udvidet reassuranceprogram Ledelsen i Codan Forsikring A/S indgik i december 2010 en ny reassuranceaftale med RSA s irske genforsikringsselskab, RSA Reinsurance Ireland, for Aftalen berører ikke bestående reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring A/S indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 35 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland sker til markedspris, og Codan Forsikring A/S får en provision, der dækker alle administrative omkostninger. Udbytte for 2010 Bestyrelsen foreslår at der ikke udloddes udbytte for Der er ikke efter 31. december 2010 indtruffet øvrige begivenheder med væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for 2011 Codan Forsikring A/S forventer i 2011 et tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften. Det kommende år forventes at være præget af forbedrede makroøkonomiske forhold. Det offentlige og private forbrug forventes at være påvirket heraf, ligesom også handel og eksport forventes at være uændret eller stigende. Den økonomiske afmatnings negative effekt på præmievæksten forventes at aftage i Erstatningsudgifter forventes forbedret i 2011 primært på grund af lavere vejrligsrelaterede skader samt fortsat arbejde med lønsomhed i de enkelte produkter. Omkostningsprocenten forventes i 2011 at ligge lidt højere end i Selskabet forestår store investeringer i udviklingsprojekter, samtidig med at der arbejdes målrettet med gennemførelsen af selskabets strategi. Herudover er resultatet afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader samt udviklingen i renteniveauet i Danmark. Codan Forsikring A/S finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 8/62

9 Ledelsesberetning Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling Codan-koncernens fremgang bygger på, at vi har formået at forbedre vores evne til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Selskabets ambition er fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, som desuden bidrager til en øget interesse for at arbejde indenfor forsikringsbranchen som helhed. Ved at fokusere på den enkelte medarbejders udvikling samt på lederskabet skabes forudsætninger for et dynamisk, lærerigt og udviklende miljø bygget på respekt. Codan-koncernen skal være en ansvarlig arbejdsplads, hvor forskellighederne betragtes som berigende, og alle har lige muligheder. Ansvar og miljø Codan Forsikring A/S har valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Selskabet er ikke omfattet af nye regler vedrørende offentliggørelse af redegørelse om samfundsansvar, men har offentliggjort en ansvarlighedsrapport, som blandt andet ligger offentlig tilgængelig på hjemmesiden: I 2008 stiftede Codan Forsikring A/S sammen med H.C. Andersen Børnehospital Børneulykkesfonden. Arbejdet med at skabe kendskab til fonden er gået stærkt frem i Der har været stor fokus på forebyggelse af børneulykker, blandt andet har fonden uddelt samlet over refleksveste til danske børnehavebørn I 2010 har Codan, som en del af CSR-strategien, haft fokus på frivilligt arbejde. 235 danske medarbejdere har deltaget i frivilligt arbejde i 2010 og har bl.a. hjulpet til ved Børneulykkesfondens arrangement "Sjov med Sikkerhed" i Tivoli og holdt jul i Codanhus sammen med Dansk Røde Kors for ca. 200 danskere, fordi de enten ikke selv har råd til at holde jul, eller fordi de ikke har nogen at holde jul sammen med. På klimaområdet har Codan Forsikring A/S også været i front. Eksempelvis blev Codan Forsikring A/S den første finansielle virksomhed, der indgik partnerskab med DONG Energy om fra 2010 at få leveret energi fra nyopførte møller ved Avedøre Holme. Codan Forsikring A/S har desuden indledt et spændende samarbejde med Verdensnaturfonden, WWF, som skal styrke det igangværende klimaarbejde og tilføre nye dimensioner, blandt andet i form af nye klimainnovationer og fælles klimakampagner. Forsikringsselskaber kan som så mange andre brancher spille en afgørende rolle i verdens indsats mod klimaforandringer. I Codan-koncernen har vi haft fokus på at formindske vores eget CO2-udslip. Målsætningen er at mindske udslippet med 40 % inden udgangen af 2020 sammenlignet med niveauet i Det er vigtigt, at vi selv arbejder systematisk med vor egen klimapåvirkning, hvis vi vil have, at samarbejdspartnere og kunder skal tænke på miljøet, når de træffer beslutninger. I 2010 har Codan Forsikring A/S udviklet en ny Code of Conduct til leverandørerne, som beskriver forventningerne til vores leverandører i forhold til f.eks. arbejdsforhold, korruption og miljø. Målet er, at vi sammen med vores leverandører kan finde nye ansvarlige løsninger til gavn for samfundet. Fokus på engagement I 2010 har vi fortsat arbejdet på at skabe muligheder for løbende udvikling af den enkelte medarbejder blandt andet gennem Codan-koncernens lokale og globale karriereudviklingsprogrammer, som vi har tilgang til via moderselskabet RSA. Eksempler på disse programmer er Technical Academy (for specialister), Leadership Development Programme (Programmet vandt International Award i 2010), Fast Track (for kommende ledere) og Global Graduate (for nyuddannede kandidater). I løbet af året har vi lanceret det intensive udviklingsprogram Unlocking Your Full Potential, som er målrettet alle vores ledere og medarbejdere. Formålet med programmet er at frigøre mest muligt af det potentiale vores ledere og medarbejdere besidder, og at give vores ledere redskaber til at opnå dette gennem strukturerede samtaler i deres eget team. Programmets første etape afsluttes i første kvartal 2011 og har været en stor succes med synlig effekt på vores engagements- og ledermåling. Fremtidige initiativer Codan-koncernen vil fortsat arbejde ud fra et tydeligt medarbejderperspektiv. På kompetenceområdet udrulles i øjeblikket et globalt kompetence- og træningsmodul, der gør det muligt for alle medarbejdere at evaluere deres kompetencer i forhold til de specifikke kompetencekrav til deres rolle. Evalueringen gør det efterfølgende muligt at lave en målrettet personlig udviklingsplan, der samtidigt kan indfries med det tilknyttede træningsmodul. I 2011 vil Codan-koncernen lancere en ny revideret CSR strategi frem til Ambitionen er, at medarbejderne fortsat engageres i CSR-agendaen internt (fx via intern klimauge, sundhedsuge og frivilligt arbejde), og at CSR integreres yderligere i Codan Forsikring A/S kerneforretning til gavn for kunderne. Side 9/62

10 Ledelsesberetning Risikostyring Codan Forsikring A/S er udsat for risici, hvoraf forsikringsrisici, finansielle og operationelle risici er de væsentligste. Forsikringsrisici vedrører primært tegningsrisiko og reserverisiko. Finansielle risici består primært af markedsrisici og effekten af ændringer i rentesatser, især på obligationsbeholdningen og de forsikringsmæssige hensættelser. Codan Forsikring A/S håndtering af disse risici er beskrevet nedenfor samt i note 2. En del af risikostyringen varetages af fælles funktioner i Codan-koncernen. En af Codan Forsikring A/S vigtigste udfordringer i risikosammenhænge er at vurdere forsikringsmæssige risici effektivt, således at rentabiliteten kan fastholdes på et stadig mere konkurrencepræget marked for skadeforsikring. For at imødegå disse udfordringer arbejder Codan Forsikring A/S fortsat aktivt med en lang række projekter, såsom Lean for at øge effektiviteten i behandling af erstatninger og kunder, samt Smart insurance for at forbedre tegningsprocessen og derved opnå en velafbalanceret skadeforsikringsportefølje, som vil gøre det muligt at modstå udsving i markedet. Da en stor del af Codan Forsikring A/S forpligtelser er indekserede, og mere end halvdelen af forpligtelserne har en løbetid på over 3 år, er det også vigtigt, at Codan Forsikring A/S kontrollerer sine finansielle risici, for at der ikke opleves uønskede udsving i resultatet og egenkapitalen. Codan Forsikring A/S strategi for håndtering af finansielle risici er blandt andet at have en konservativ investeringsportefølje med en stor andel af fastforrentede obligationer med en varighed, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser. Risikostyring i Codan Forsikring A/S Codan Forsikring A/S overordnede risikopolitik og -rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om accept af risiko og daglige beslutninger om at indgå aftaler med kunder, partnere, leverandører og andre er styrket gennem løbende vurdering af Codan Forsikring A/S aktuelle risikoprofil i Risk Management Forum, der fungerer som et rådgivende organ for de ansvarlige direktører. Risikoprofilen rapporteres løbende til bestyrelsen. For yderligere information om risikostyringen henvises til note 2. Codan Forsikring A/S har implementeret nødvendige og relevante overvågninger, forretningsgange og kontroller til at minimere risici. De væsentligste elementer i Codan Forsikring A/S risikoprofil håndteres af risiko- og tegningsfunktionen gennem Portfolio Excellence teamets dedikerede fokus på adressering af forsikringsrisici samt en Enterprise Risk Management gruppe fokuseret på finansiel og operationel risiko. Forsikringsrisici Accepten af forsikringsrisici er underlagt de retningslinjer for påtagelse af risiko, der er fastlagt af bestyrelsen. Retningslinjerne fastlægger, hvilken risiko bestyrelsen vil acceptere fordelt på forsikringsklasser, og fastlægger ligeledes den maksimale brutto- og nettokapital, som bestyrelsen vil allokere til de enkelte risici vurderet, prisfastsat og accepteret af tegningsafdelingen. Retningslinjerne beskriver også omfanget af genforsikringsbeskyttelse, der kræves for at reducere Codan Forsikring A/S forsikringsrisiko til et acceptabelt niveau. Genforsikringsdækning købes for at beskytte Codan Forsikring A/S mod tab hidrørende fra storskader på individuelle policer og katastrofebegivenheder, hvor samme begivenhed påvirker flere policer. Politikken fastsætter også klare krav til kreditvurderingen af de enkelte modparter, som genforsikring tegnes hos. Codan Forsikring A/S tilgang til præmiefastsættelse er defineret ved en tegningsproces, der forbinder vurderingen af individuelle risikoegenskaber, dækning og, hvor det er passende, kvaliteten af risikostyringen til den præmie, der opkræves hos den enkelte kunde. I såvel privat som erhvervsmarkedet fastsættes præmierne for de fleste af kunderne med udgangspunkt i tariffer, der beregnes af aktuarer. For større erhvervskunder er prisfastsættelsen baseret på de individuelle virksomheder og deres skadehistorik. Den enkelte assurandørs bemyndigelse til prisfastsættelse kontrolleres ved hjælp af en personlig tegningslicens. Forsikringsmæssige hensættelser til fremtidige udbetalinger af erstatninger for allerede indtrufne skader er opgjort ved hjælp af aktuarmæssige metoder. Codan Forsikring A/S bruger flere statistiske metoder og teknikker til at vurdere og fastsætte det nødvendige niveau for erstatningsreserver og udgifter til fremtidige erstatningsudbetalinger. Skadeforløbet og reserveniveauer gennemgås kvartalsvist af Codan Forsikring A/S aktuarer og er underlagt en valideringsproces, der involverer såvel ledelsen for erstatningsafdelingerne som porteføljemanagerne. Side 10/62

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...8 Om LB koncernen... 8 Resultater... 13 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere