CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring 10 Ledelseshverv 13 Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors påtegning 15 Resultatopgørelse 16 Balance pr. 31. december 17 Egenkapitalopgørelse Side 2/62

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Rowan Saunders, direktør Clare Sheikh, direktør Christian Sletten, konsulent * *) Valgt af medarbejderne Direktion: Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Codan Forsikring A/S Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/62

4 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring A/S sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og til virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring A/S har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for marineområdet. Codan Forsikring A/S tilbyder et bredt dækkende sortiment af skadeforsikringer og har i dag ca kunder. Selskabet har filialer i Norge, Sverige, Finland og Estland. Årsrapporten for 2010 Codan Forsikring A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc., der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring A/Skoncernen. Årsrapporten for 2010 er revideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet i årsrapportens note 1. Oversigt over hoved- og nøgletal for de seneste fem år fremgår af årsrapportens note 3. Væsentlige begivenheder i 2010 Udbytte og lån Codan Forsikring A/S har 4. maj 2010 udbetalt udbytte for 2009 på 140 mio. kr. Herudover ydede selskabet i 2009 lån til moderselskabet Codan A/S på mio. kr. Lånet er ydet på markedsbaserede vilkår og består fortsat. Udvidet reassuranceprogram Som et led i den overordnede, internationale kapital- og økonomiforvaltningsstrategi har RSA etableret reassuranceselskabet RSA Reinsurance Ireland Ltd. Ledelsen i Codan Forsikring A/S indgik i regnskabsåret en reassuranceaftale med det irske selskab. Aftalen berører ikke bestående reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring A/S indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 25 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i andet halvår af Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland sker til markedspris, og Codan Forsikring A/S får en provision, der dækker alle administrative omkostninger samt et mindre overhead. Aftalen er godkendt af Finanstilsynet og løber første gang i et halvt år. I december 2010 blev en ny aftale indgået. Aftalen gælder for 2011 og dækker 35 % af nettopræmierne. Køb af marineportefølje Codan Forsikring A/S har pr. 1. maj 2010 købt rettighederne til at forny TrygVestas Marine Hull portefølje, der i 2009 havde en præmieindkomst på 400 mio. kr. Med købet konsoliderer Codan Forsikring A/S marinedivision det nordiske marked for marineforsikring og forstærker sin position som den tredjestørste spiller på det nordiske marinemarked. Selskabsretlig omorganisering i Norge Codan Forsikring A/S er forsikringsgiver vedr. Codan-koncernens forsikringsmæssige aktiviteter i Norge. Hidtil har en del af aktiviteterne være foretaget gennem norske agentselskaber ejet af Codan A/S. Med henblik på at opnå en mere enkel struktur tilførte Codan A/S i april 2010 agentselskaberne til Codan Forsikring A/S som koncernbidrag. Efterfølgende er agentselskaberne fusioneret med Codan Forsikring A/S med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Direktør fratrådt Kim Hvirgel er fratrådt som administrerende direktør. Direktionen består herefter af Vibeke Krag. Frigivelse af sikkerhedsfonde Den beskattede del af sikkerhedsfondene på 687 mio. kr. overføres til overført overskud. Side 4/62

5 Ledelsesberetning Årets resultat og selskabets udvikling Resultatet i Codan Forsikring A/S for 2010 blev et overskud på 127 mio. kr. mod et overskud på 433 mio. kr. i Årets resultat sammensætter sig således (alle beløb i mio. kr.): Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Andre indtægter og omkostninger 0-13 Skat Årets resultat Årets resultat er mindre tilfredsstillende. Det skyldes øgede erstatninger og mindre investeringsresultat. Til gengæld har der været tale om øgede bruttopræmier og god udvikling i omkostningerne. Bruttoerstatningsprocenten er øget som følge af det hårde vintervejr i Danmark og er påvirket af fortsat høje skadeprocenter på det norske marked. Egenkapitalen udgør mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Faldet i egenkapitalen skyldes primært udbetaling af udbytte på 140 mio. kr. til selskabets moderselskab Codan A/S. Skadeforsikringsvirksomhed Præmieindtægter Codan Forsikring A/S viser vækst i bruttopræmieindtægterne, der i 2010 er steget med ca. 0,3 % til mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen sammensættes af fremgang vedrørende privatforsikringer på 8,5 %, mens bruttopræmieindtægterne på erhvervsforsikring er faldet med 3,6 %. Fremgangen i privatforsikringer afspejler en stærk vækst i den norske filial, hvor bruttopræmieindtægterne på privatforsikringer er steget med 33 %, samt vækst i produkterne motor/ansvar og brand og løsøre. Nedgangen i erhvervsforsikringer dækker over flere modsatrettede faktorer. Den norske filial viser også stærk vækst på erhvervsforsikringer, hvor bruttopræmieindtægterne stiger med 44 %, samtidig med at Codan Forsikring A/S oplever flot vækst indenfor vedvarende energi. Integrationen af fornyelsesretten til TrygVestas nordiske marineportefølje forløber efter planen. Den intense konkurrence på markedet for erhvervsforsikringer sammen med en fortsat afmatning på erhvervsmarkedet har dog betydet, at bruttopræmieindtægterne for erhverv totalt set falder. Præmieindtægterne for egen regning er faldet med 667 mio. kr. til mio. kr., svarende til et fald på ca. 10,2 %. Afgivne forsikringspræmier i forbindelse med reassurance til RSA Reinsurance Ireland udgør 605 mio. kr. Justeret herfor falder præmieindtægterne for egen regning med 0,9 % igen drevet af reduktion i erhvervsforsikringer. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgifterne udgør i mio. kr. mod mio. kr. i 2009, svarende til en stigning på 268 mio. kr. eller 5,2 %. Udbetalte bruttoerstatninger stiger med 1,7 %, mens resten af stigningen kan henføres til ændringer i erstatningshensættelserne. Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne kan blandt andet henføres til det hårde vintervejr både i starten som i slutningen af Den hårde frost har betydet stigende omkostninger til rør- og bilskader og har især påvirket produkterne motor/ansvar samt sø-, luftfart og transport. Bruttoerstatningsudgifterne var også berørt af oversvømmelser i sommerperioden samt den islandske askesky fra Eyjafjallajökul. Den norske erhvervsportefølje viser en fortsat forbedring i forhold til såvel helåret 2009 som halvåret 2010, hvorimod den norske privatportefølje viser stigende bruttoerstatningsprocenter primært på privat motor og bygningsforsikringer. Bruttoerstatningsprocenten udgør 78,9 i 2010 mod 75,2 i Årets afløbsresultat er positivt med 175 mio. kr. mod et positivt afløbsresultat på 69 mio. kr. i Det positive afløbsresultat stammer blandt andet fra afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, hvilket primært skyldes ændrede forudsætninger i beregningsmodeller med hensyn til forventninger til inflation, tidshorisont og lovgivningsmæssige ændringer. Afløbsresultatet dækker imidlertid også over afløbstab på motorporteføljen, som skyldes nye analyser. Side 5/62

6 Ledelsesberetning Forsikringsteknisk rente For 2010 er den forsikringstekniske rente 33 mio. kr. mod 64 mio. kr. i Faldet i overført forsikringsteknisk rente skyldes primært nedgang i den rentesats, der ligger til grund for beregningen af den forsikringstekniske rente. Rentesatser oplyses af Finanstilsynet og udgjorde for ,32 % mod 2,28 % for Driftsomkostninger Bruttoomkostningsprocenten er 20,0 i 2010 mod 20,4 i Dette er i overensstemmelse med forventningen for 2010, ifølge årsrapporten for 2009, om en lavere omkostningsprocent end Faldet skyldes en stram operationel omkostningsstyring i det målrettede arbejde med selskabets strategi, hvilket har medført en generel lavere omkostningsbase i de danske aktiviteter. Omkostningsstyringen understøttes af selskabets arbejde med konstant optimering og effektivisering af arbejdsprocesser, og mere end 80 % af organisation har været igennem arbejde med LEAN. Som en konsekvens af de selskabsretlige omorganiseringer i Norge har Codan Forsikring A/S overtaget medarbejderne i de tidligere agentselskaber. Overtagelsen af medarbejderne er en væsentlig forklaring på stigningen i selskabets personaleudgifter fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Også som konsekvens af omorganiseringen afregner Codan Forsikring A/S ikke længere provision til de norske agentselskaber, hvilket har betydet, at provisioner vedrørende direkte forsikringer falder. Slutteligt betyder selskabets deltagelse i koncernens strategiske indsatser på udvikling af blandt andet fælles nordiske præmie- og skadesystemer en stigning i omkostninger til systemudvikling. I den norske filial er der stigende omkostninger, hvilket hænger sammen med den stigende aktivitet i Norge. Resultat af afgiven forretning Resultat af afgiven forretning før forsikringsteknisk rente udgør -171 mio. kr. i 2010 mod -296 mio. kr. i Den positive udvikling opleves især i marinedivisionen, hvor Codan Forsikring A/S har modtaget genforsikringsdækning på storskader opstået i forbindelse med brand på færger. Her udover har den reassuranceaftale, som Codan har indgået med RSA Reinsurance Ireland, påvirket resultatet negativt med 17 mio. kr. Forsikringsteknisk resultat Det samlede forsikringstekniske resultat er -62 mio. kr. i 2010 mod 72 mio. kr. i Størstedelen af ændringen kan henføres til stigningen i bruttoerstatningsprocenten som følge af vejrlig. Selskabet betragter resultatet af forsikringsdriften som mindre tilfredsstillende. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber samt investering i andre finansielle investeringsaktiver. Det samlede investeringsafkast udgør i mio. kr. mod 475 mio. kr. i Investeringsafkast før forsikringsteknisk rente udgør 440 mio. kr. mod 763 mio. kr. sidste år, svarende til en nedgang på 323 mio. kr. Investeringsafkastet er i 2010 påvirket af det faldende renteniveau, der blandt andet har betydet kurstab i forbindelse med ændring i den diskonteringssats, der anvendes til tilbagediskontering af selskabets erstatningshensættelser. Selskabet har realiseret kursgevinster på beholdningen af obligationer på 65 mio. kr. På grund af den stigende rente i slutningen af året på papirer med løbetid under 5 år er kursgevinsterne mindre end i Resultat af datterselskaber sammensætter sig således: Resultat af Forsikringsselskabet Privatsikring udgør 31 mio. kr. (69 mio. kr. i 2009) og resultat af Trekroner Forsikring udgør -15 mio. kr. (-8 mio. kr. i 2009). Endelig udgør resultat af øvrige datterselskaber 7 mio. kr. (6 mio. kr. i 2009). Forsikringsselskabet Privatsikring A/S Forsikringsselskabet Privatsikrings tegning af direkte skadeforretning sker via lokale pengeinstitutter i Danmark. Resultatet af Privatsikring udgør et overskud på 31 mio. kr. i 2010 mod et overskud på 69 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på 23 mio. kr. (69 mio. kr. i 2009), et resultat af investeringsvirksomhed på 18 mio. kr. (23 mio. kr. i 2009) og skat på -10 mio. kr. (-23 mio. kr. i 2009). Bruttopræmieindtægterne i Privatsikring er steget fra 406 mio. kr. i 2009 til 451 mio. kr. i Faldet i det forsikringstekniske resultat skyldes en 20 mio. kr. forøgelse af skadebehandlingsomkostningerne og et 7 mio. kr. negativt afløb vedrørende tidligere år. Hertil kommer at der i 2010 har været 3 vejrbegivenheder, imod 0 i 2009, hvilket har medført en forringelse af årets resultat på 14 mio. kr. Side 6/62

7 Ledelsesberetning Trekroner Forsikring A/S Trekroner Forsikring arbejder især inden for segmentet private forsikringer til den almindelige danske familie og i særdeleshed inden for campingsegmentet. Resultatet af Trekroner Forsikring er et underskud på -15 mio. kr. mod et underskud på -8 mio. kr. i Resultatet sammensætter sig af et forsikringsteknisk resultat på -37 mio. kr. (-32 mio. kr. i 2009), et resultat af investeringsvirksomhed på 17 mio. kr. (21 mio. kr. i 2009) og skat på 5 mio. kr. (3 mio. kr. i 2009). Bruttopræmieindtægterne i Trekroner Forsikring er steget fra 437 mio. kr. i 2009 til 439 mio. kr. i Det forsikringstekniske resultat før afløb er forbedret til -7 mio. kr. fra -52 mio. kr. året før svarende til en forbedring af lønsomheden på 45 mio. kr. Det negative afløbsresultat stammer blandt andet fra afløbstab på motor ansvarsforsikring. Obligationer Selskabets eksponering mod europæiske virksomhedsobligationer forøgedes i løbet af 2010 og udgjorde ved årets udgang DKK 596 mio. kr. Derudover blev selskabets eksponering mod statsobligationer og realkreditobligationer øget. Porteføljens størrelse blev forøget som følge af reinvestering af porteføljens afkast. Varigheden på obligationsbeholdningen er blevet øget gennem 2010 fra ca. 2,8 år til ca. 3,6 år for at opnå bedre afdækning af renterisiko på de forsikringstekniske hensættelser i selskabet. Det samlede afkast på obligationsporteføljer udgør 510 mio. kr. i forhold til 651 mio. kr. i Danske obligationer har givet et tilfredsstillende afkast på 3,9 % i 2010 i forhold til 5,3 % i Investeringen i amerikanske statsobligationer har givet et afkast på 11,7 % i 2009, hvilket primært skyldes valutakursændringer. Norske statsobligationer har givet et meget tilfredsstillende afkast på 10,6 % som følge af den norske krones stigning gennem Aktier Selskabet har fortsat en lav eksponering mod aktier. Selskabets aktieinvesteringer har givet et afkast på 0,5 mio. kr. i 2010 i forhold til et afkast på 1 mio. kr. i Selskabets aktieinvesteringer har i 2010 udelukkende bestået af unoterede aktier. Balance Totale aktiver for Codan Forsikring A/S er steget med mio. kr. fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i En væsentlig del af stigningen kommer fra genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, der er øget med 695 mio. kr. som konsekvens af den indgåede genforsikringsaftale med RSA Reinsurance Ireland. De finansielle investeringsaktiver er steget med mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes øget investering i obligationer. Stigningen i immaterielle aktiver skyldes primært øget aktivering af udviklingsprojekter med 126 mio. kr. Selskabet startede i 2008 en del projekter op som et led i virksomhedsstrategien frem til år Projekterne omfatter blandt andet forbedret skadesystem, forbedret præmiesystem, forskellige indsatser i de lokale kontorer samt udvikling af platforme og itværktøjer, der skal optimere og effektivisere arbejdsgange og rutiner. Forretningsmæssige tiltag Codan Forsikring A/S har i 2010 fortsat haft fokus på lønsom vækst understøttet af nye aftaler med bl.a. Danmarks Jægerforbund, Danske Fragtmænd og Grafisk Arbejdsgiverforening. Eksisterende aftaler med blandt andet DTL er genforhandlet, og erhvervsdivisionen har indgået nye samarbejder med blandt andet lokale pengeinstitutter. I Codan Forsikring A/S privatdivision er der i 2010 blevet implementeret en række nye underwriting-tiltag indenfor hus- og indboporteføljen. Ligeledes lancerede Codan Forsikring A/S med stor succes online-salg til private kunder. I overensstemmelse med koncernens strategi har Codan Forsikring A/S i 2010 fortsat fokuseret på forsikringsteknisk og operationel excellence. Codan Forsikring A/S satsning på arbejde med LEAN fortsætter med at bære frugt og understøtter forretningsstrategiens vigtige budskab om Smart Insurance og Profitable Growth gennem fokus på at øge effektiviteten i behandling af erstatninger og kunder, samt at forbedre tegningsprocessen og derved opnå en velafbalanceret skadeforsikringsportefølje. Direktionens aflønning I februar 2009 blev der indført loft over incitamentsaflønning for direktører i finansielle virksomheder. Direktionens variable løndele må herefter maksimalt udgøre 50 % af den faste grundløn inklusive pension. Direktionen i Codan Forsikring A/S er aflønnet i overensstemmelse med gældende regler og Codan Forsikring opfylder dermed aflønningskravet i FIL 77a. Side 7/62

8 Ledelsesberetning Revisionskomite Bestyrelsen i Codan Forsikring A/S og Trekroner Forsikring A/S har nedsat et koncernrevisionsudvalg "Codan Forsikring/Trekroner Forsikring Audit Committee". Udvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer fra de respektive bestyrelser. Som det uafhængige medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har selskabets bestyrelse udpeget Lars Nørby Johansen. Bestyrelsen har vurderet hans kvalifikationer og fundet, at de opfylder kravene i henhold til lovgivningen. Dette er også meddelt Finanstilsynet. Lars Nørby Johansen er medlem af bestyrelserne i Codan A/S og Codan Forsikring A/S. Udvalgets opgave er fastsat i "Terms of Reference", der tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 690 om Revisionsudvalg i Virksomheder samt Koncerner, der er underlagt Tilsyn af Finanstilsynet. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet overvågning og kontrol af, at såvel regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder fastlæggelse af den individuelle solvensgrad, som virksomhedernes interne kontrolsystem, risikostyringssystemer samt den interne revision fungerer effektivt. Tillige overvåges den lovpligtige revision af årsregnskabet samt revisors uafhængighed. Ved varetagelsen af opgaverne sørger revisionsudvalget for, at der tages hensyn til forhold, der er væsentlige for den enkelte virksomhed, uanset om det er væsentligt for koncernen. Revisionsudvalgets arbejde er baseret på tilsyn med historiske begivenheder og omfatter derfor ikke fremadrettede begivenheder, forventninger eller budgetter. Revisionsudvalget har i 2010 afholdt 4 møder, der blev afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskabets bestyrelse og Finanstilsynet. Begivenheder efter 31. december 2010 Udvidet reassuranceprogram Ledelsen i Codan Forsikring A/S indgik i december 2010 en ny reassuranceaftale med RSA s irske genforsikringsselskab, RSA Reinsurance Ireland, for Aftalen berører ikke bestående reassuranceaftaler men indebærer, at Codan Forsikring A/S indgår i et såkaldt quota sharing program og dermed udvider sin totale reassurance. Programmet dækker 35 % af nettopræmierne på danske forsikringer og alle marineforsikringer i Reassurance hos RSA Reinsurance Ireland sker til markedspris, og Codan Forsikring A/S får en provision, der dækker alle administrative omkostninger. Udbytte for 2010 Bestyrelsen foreslår at der ikke udloddes udbytte for Der er ikke efter 31. december 2010 indtruffet øvrige begivenheder med væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for 2011 Codan Forsikring A/S forventer i 2011 et tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften. Det kommende år forventes at være præget af forbedrede makroøkonomiske forhold. Det offentlige og private forbrug forventes at være påvirket heraf, ligesom også handel og eksport forventes at være uændret eller stigende. Den økonomiske afmatnings negative effekt på præmievæksten forventes at aftage i Erstatningsudgifter forventes forbedret i 2011 primært på grund af lavere vejrligsrelaterede skader samt fortsat arbejde med lønsomhed i de enkelte produkter. Omkostningsprocenten forventes i 2011 at ligge lidt højere end i Selskabet forestår store investeringer i udviklingsprojekter, samtidig med at der arbejdes målrettet med gennemførelsen af selskabets strategi. Herudover er resultatet afhængigt af udviklingen inden for personskader, vejrligsrelaterede skader og storskader samt udviklingen i renteniveauet i Danmark. Codan Forsikring A/S finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Side 8/62

9 Ledelsesberetning Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling Codan-koncernens fremgang bygger på, at vi har formået at forbedre vores evne til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Selskabets ambition er fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, som desuden bidrager til en øget interesse for at arbejde indenfor forsikringsbranchen som helhed. Ved at fokusere på den enkelte medarbejders udvikling samt på lederskabet skabes forudsætninger for et dynamisk, lærerigt og udviklende miljø bygget på respekt. Codan-koncernen skal være en ansvarlig arbejdsplads, hvor forskellighederne betragtes som berigende, og alle har lige muligheder. Ansvar og miljø Codan Forsikring A/S har valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Selskabet er ikke omfattet af nye regler vedrørende offentliggørelse af redegørelse om samfundsansvar, men har offentliggjort en ansvarlighedsrapport, som blandt andet ligger offentlig tilgængelig på hjemmesiden: I 2008 stiftede Codan Forsikring A/S sammen med H.C. Andersen Børnehospital Børneulykkesfonden. Arbejdet med at skabe kendskab til fonden er gået stærkt frem i Der har været stor fokus på forebyggelse af børneulykker, blandt andet har fonden uddelt samlet over refleksveste til danske børnehavebørn I 2010 har Codan, som en del af CSR-strategien, haft fokus på frivilligt arbejde. 235 danske medarbejdere har deltaget i frivilligt arbejde i 2010 og har bl.a. hjulpet til ved Børneulykkesfondens arrangement "Sjov med Sikkerhed" i Tivoli og holdt jul i Codanhus sammen med Dansk Røde Kors for ca. 200 danskere, fordi de enten ikke selv har råd til at holde jul, eller fordi de ikke har nogen at holde jul sammen med. På klimaområdet har Codan Forsikring A/S også været i front. Eksempelvis blev Codan Forsikring A/S den første finansielle virksomhed, der indgik partnerskab med DONG Energy om fra 2010 at få leveret energi fra nyopførte møller ved Avedøre Holme. Codan Forsikring A/S har desuden indledt et spændende samarbejde med Verdensnaturfonden, WWF, som skal styrke det igangværende klimaarbejde og tilføre nye dimensioner, blandt andet i form af nye klimainnovationer og fælles klimakampagner. Forsikringsselskaber kan som så mange andre brancher spille en afgørende rolle i verdens indsats mod klimaforandringer. I Codan-koncernen har vi haft fokus på at formindske vores eget CO2-udslip. Målsætningen er at mindske udslippet med 40 % inden udgangen af 2020 sammenlignet med niveauet i Det er vigtigt, at vi selv arbejder systematisk med vor egen klimapåvirkning, hvis vi vil have, at samarbejdspartnere og kunder skal tænke på miljøet, når de træffer beslutninger. I 2010 har Codan Forsikring A/S udviklet en ny Code of Conduct til leverandørerne, som beskriver forventningerne til vores leverandører i forhold til f.eks. arbejdsforhold, korruption og miljø. Målet er, at vi sammen med vores leverandører kan finde nye ansvarlige løsninger til gavn for samfundet. Fokus på engagement I 2010 har vi fortsat arbejdet på at skabe muligheder for løbende udvikling af den enkelte medarbejder blandt andet gennem Codan-koncernens lokale og globale karriereudviklingsprogrammer, som vi har tilgang til via moderselskabet RSA. Eksempler på disse programmer er Technical Academy (for specialister), Leadership Development Programme (Programmet vandt International Award i 2010), Fast Track (for kommende ledere) og Global Graduate (for nyuddannede kandidater). I løbet af året har vi lanceret det intensive udviklingsprogram Unlocking Your Full Potential, som er målrettet alle vores ledere og medarbejdere. Formålet med programmet er at frigøre mest muligt af det potentiale vores ledere og medarbejdere besidder, og at give vores ledere redskaber til at opnå dette gennem strukturerede samtaler i deres eget team. Programmets første etape afsluttes i første kvartal 2011 og har været en stor succes med synlig effekt på vores engagements- og ledermåling. Fremtidige initiativer Codan-koncernen vil fortsat arbejde ud fra et tydeligt medarbejderperspektiv. På kompetenceområdet udrulles i øjeblikket et globalt kompetence- og træningsmodul, der gør det muligt for alle medarbejdere at evaluere deres kompetencer i forhold til de specifikke kompetencekrav til deres rolle. Evalueringen gør det efterfølgende muligt at lave en målrettet personlig udviklingsplan, der samtidigt kan indfries med det tilknyttede træningsmodul. I 2011 vil Codan-koncernen lancere en ny revideret CSR strategi frem til Ambitionen er, at medarbejderne fortsat engageres i CSR-agendaen internt (fx via intern klimauge, sundhedsuge og frivilligt arbejde), og at CSR integreres yderligere i Codan Forsikring A/S kerneforretning til gavn for kunderne. Side 9/62

10 Ledelsesberetning Risikostyring Codan Forsikring A/S er udsat for risici, hvoraf forsikringsrisici, finansielle og operationelle risici er de væsentligste. Forsikringsrisici vedrører primært tegningsrisiko og reserverisiko. Finansielle risici består primært af markedsrisici og effekten af ændringer i rentesatser, især på obligationsbeholdningen og de forsikringsmæssige hensættelser. Codan Forsikring A/S håndtering af disse risici er beskrevet nedenfor samt i note 2. En del af risikostyringen varetages af fælles funktioner i Codan-koncernen. En af Codan Forsikring A/S vigtigste udfordringer i risikosammenhænge er at vurdere forsikringsmæssige risici effektivt, således at rentabiliteten kan fastholdes på et stadig mere konkurrencepræget marked for skadeforsikring. For at imødegå disse udfordringer arbejder Codan Forsikring A/S fortsat aktivt med en lang række projekter, såsom Lean for at øge effektiviteten i behandling af erstatninger og kunder, samt Smart insurance for at forbedre tegningsprocessen og derved opnå en velafbalanceret skadeforsikringsportefølje, som vil gøre det muligt at modstå udsving i markedet. Da en stor del af Codan Forsikring A/S forpligtelser er indekserede, og mere end halvdelen af forpligtelserne har en løbetid på over 3 år, er det også vigtigt, at Codan Forsikring A/S kontrollerer sine finansielle risici, for at der ikke opleves uønskede udsving i resultatet og egenkapitalen. Codan Forsikring A/S strategi for håndtering af finansielle risici er blandt andet at have en konservativ investeringsportefølje med en stor andel af fastforrentede obligationer med en varighed, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser. Risikostyring i Codan Forsikring A/S Codan Forsikring A/S overordnede risikopolitik og -rammer fastlægges af selskabets bestyrelse. Sammenhængen mellem de strategiske overvejelser om accept af risiko og daglige beslutninger om at indgå aftaler med kunder, partnere, leverandører og andre er styrket gennem løbende vurdering af Codan Forsikring A/S aktuelle risikoprofil i Risk Management Forum, der fungerer som et rådgivende organ for de ansvarlige direktører. Risikoprofilen rapporteres løbende til bestyrelsen. For yderligere information om risikostyringen henvises til note 2. Codan Forsikring A/S har implementeret nødvendige og relevante overvågninger, forretningsgange og kontroller til at minimere risici. De væsentligste elementer i Codan Forsikring A/S risikoprofil håndteres af risiko- og tegningsfunktionen gennem Portfolio Excellence teamets dedikerede fokus på adressering af forsikringsrisici samt en Enterprise Risk Management gruppe fokuseret på finansiel og operationel risiko. Forsikringsrisici Accepten af forsikringsrisici er underlagt de retningslinjer for påtagelse af risiko, der er fastlagt af bestyrelsen. Retningslinjerne fastlægger, hvilken risiko bestyrelsen vil acceptere fordelt på forsikringsklasser, og fastlægger ligeledes den maksimale brutto- og nettokapital, som bestyrelsen vil allokere til de enkelte risici vurderet, prisfastsat og accepteret af tegningsafdelingen. Retningslinjerne beskriver også omfanget af genforsikringsbeskyttelse, der kræves for at reducere Codan Forsikring A/S forsikringsrisiko til et acceptabelt niveau. Genforsikringsdækning købes for at beskytte Codan Forsikring A/S mod tab hidrørende fra storskader på individuelle policer og katastrofebegivenheder, hvor samme begivenhed påvirker flere policer. Politikken fastsætter også klare krav til kreditvurderingen af de enkelte modparter, som genforsikring tegnes hos. Codan Forsikring A/S tilgang til præmiefastsættelse er defineret ved en tegningsproces, der forbinder vurderingen af individuelle risikoegenskaber, dækning og, hvor det er passende, kvaliteten af risikostyringen til den præmie, der opkræves hos den enkelte kunde. I såvel privat som erhvervsmarkedet fastsættes præmierne for de fleste af kunderne med udgangspunkt i tariffer, der beregnes af aktuarer. For større erhvervskunder er prisfastsættelsen baseret på de individuelle virksomheder og deres skadehistorik. Den enkelte assurandørs bemyndigelse til prisfastsættelse kontrolleres ved hjælp af en personlig tegningslicens. Forsikringsmæssige hensættelser til fremtidige udbetalinger af erstatninger for allerede indtrufne skader er opgjort ved hjælp af aktuarmæssige metoder. Codan Forsikring A/S bruger flere statistiske metoder og teknikker til at vurdere og fastsætte det nødvendige niveau for erstatningsreserver og udgifter til fremtidige erstatningsudbetalinger. Skadeforløbet og reserveniveauer gennemgås kvartalsvist af Codan Forsikring A/S aktuarer og er underlagt en valideringsproces, der involverer såvel ledelsen for erstatningsafdelingerne som porteføljemanagerne. Side 10/62

11 Ledelsesberetning De forsikringsmæssige hensættelser beregnes af chef-aktuaren, der forelægger dokumentationen for reservefastsættelsen for reservekomiteen. Reservekomiteen mødes kvartalsvis og har en rådgivende rolle i forhold til direktionen. Markedsrisici En væsentlig del af Codan Forsikring A/S aktiviteter er investeringsaktiviteter. Investeringsaktiverne værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at Codan Forsikring A/S egenkapital og resultat påvirkes af nationale og globale resultater på de finansielle markeder. Codan Forsikring A/S har retningslinjer for allokering af aktiver og investeringer for at kunne afbøde og begrænse de risici, der er forbundet med såvel de individuelle investeringer som på tværs af investeringer. Codan Forsikring A/S har en af direktionen nedsat investeringskomite, der følger op på den af bestyrelsen fastlagte investeringsstrategi. Størstedelen af Codan Forsikring A/S investeringer er i børsnoterede statsobligationer og AAA realkreditobligationer. Disse obligationer er særdeles likvide og kan sælges til markedspriser med kort varsel. Investeringsrisici Investeringsrisiko er risikoen for, at bevægelser på de finansielle markeder påvirker markedsværdien af aktiver og investeringsafkast og dermed resultat og kapitalgrundlag. Codan Forsikring A/S allokering af investeringsaktiver er baseret på den af bestyrelsen godkendte investeringspolitik. Målet er at begrænse rente-, inflations-, likviditets-, valuta- og markedsrisiko på obligationer og aktier. Renterisici Ændringer i rentesatser er blandt de vigtige faktorer, der påvirker Codan Forsikring A/S finansielle risici. Hvis renten falder, vil værdien af selskabets obligationsbeholdning stige. Samtidig vil de forsikringsmæssige hensættelser falde som følge af ændring i diskonteringssatsen. Ændringer i renteniveauet har således en modsatrettet effekt på aktiver og passiver. Codan Forsikring A/S risikostyring involverer, at investeringer placeres på en måde, der er med til at balancere de modsatrettede renteeffekter på et acceptabelt niveau. Aktierisici Værdien af aktieporteføljen svinger sammen med udsvingene på aktiemarkederne. Codan Forsikring A/S håndterer risikoen for tab ved negativ udvikling i markedet ved at fastsætte investeringsrammer for såvel den samlede eksponering som den enkelte udsteder. Aktieporteføljen består primært af direkte investeringer i børsnoterede europæiske aktier. Valutarisici Codan Forsikring A/S har ikke væsentlige valutarisici, da de forsikringsmæssige hensættelser som hovedregel modsvares af investeringer i samme valuta. Hvis en valutaposition ligger uden for visse definerede rammer, minimeres eksponeringen ved anvendelse af valutaderivater. Nettoforpligtelserne i fremmed valuta søges altid i store træk afdækket. Codan Forsikring A/S udenlandske filialer indebærer valutarisici. Ved udarbejdelse af Codan Forsikring A/S regnskab omregnes resultat og egenkapital i udenlandske filialer til danske kroner. Væsentlige ændringer i valutakurserne vil derfor kunne påvirke Codan Forsikring A/S resultat og egenkapital. Kreditrisici Kreditrisici er risici for, at der opstår et tab, hvis en modpart ikke kan honorere sine forpligtelser. Codan Forsikring A/S håndterer sine kreditrisici ved diversifikation og grænser for risikokoncentration. Grænserne er fastsat i investeringspolitikken. Codan Forsikring A/S kredit- og modpartsrisiko hidrører primært fra koncernens genforsikrings- og modpartsaftaler samt beholdning af stats-, realkredit- og europæiske virksomhedsobligationer. For europæiske virksomhedsobligationer skal modparten have en kreditrating på minimum BBB. Gennemsnitligt består investeringsporteføljen af mere end 75 % AAA vurderede stats- og realkredit obligationer. Operationelle risici Operationelle risici omfatter tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer samt menneskelige eller systematiske fejl. Codan Forsikring A/S registrerer og vurderer løbende operationelle risikohændelser. Årligt vurderes den direkte og indirekte økonomiske påvirkning som følge af forskellige scenarier. Parallelt hermed opdateres beredskabsplaner, således at eventuelle økonomiske tab minimeres. Side 11/62

12 Ledelsesberetning Forberedelse til Solvens 2 Codan-koncernen, som Codan Forsikring A/S er en del af, startede i 2009 formelt et Solvens 2 projekt. Projektet ledes af en skandinavisk projektorganisation, der afspejler RSA-koncernens opbygning af arbejdet med Solvens 2. For Codan Forsikring A/S indebærer projektet en løbende tilpasning til og udvikling af en intern model og et system til risikohåndtering. Designet af systemet til risikohåndtering er først og fremmest bygget på stærke eksisterende procedurer for risikohåndtering, og indsatsen i projektet er rettet mod områder, der kræver yderligere dokumentation og styringsmekanismer. Som udgangspunkt for designet anvendes primært den britiske Individual Capital Assessment proces og den danske proces for individuel solvens. Den skandinaviske projektorganisation omfatter en styregruppe, som mødes hver måned, en ledende komite med ugentlige møder og et centralt team, som i øjeblikket består af et kontor for projektledelse. I projektet er der 10 arbejdsgrupper, som alle samarbejder med en tilsvarende arbejdsgruppe i RSA-koncernen for at anvende ressourcer effektivt og fremme en sammenhængende tilgang i RSA-koncernen. Dette muliggør også en videndeling, som i sidste ende sikrer, at den fulde bredde af kompetente medarbejdere i RSA-koncernen bidrager til et ensartet risikostyringsmiljø af høj kvalitet i Codan. Bestyrelsens indflydelse på og styring af projektet er sikret ved, at Codan Forsikring A/S CFO, som indgår i ledelsen af Solvens 2 projektet, jævnligt aflægger rapport om arbejdet til bestyrelsen. Ud over interaktion via de forskellige arbejdsgrupper interagerer Codan Forsikring A/S med RSA-koncernen på flere niveauer. CFO en deltager i RSA-koncernens styregruppe, og repræsentanter fra det centrale team deltager i grupper for koordinering mellem virksomheder i lande, hvor RSA driver virksomhed. RSA-koncernen søger en god og åben dialog med alle tilsynsmyndigheder. Side 12/62

13 Ledelsesberetning Ledelseshverv Bestyrelse Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapportens godkendelse oplyst følgende om de ledelseshverv, som medlemmerne beklæder i andre danske aktieselskaber. 100 %-ejede datterselskaber er ikke medtaget i oversigten. Bestyrelse Simon Lee, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Andrew Burke, direktør Lars Nørby Johansen, direktør Jørgen Lykke, assurandør * Henrik Müllertz, kontorchef * Rowan Saunders, direktør Clare Sheikh, direktør Christian Sletten, konsulent * Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber Codan A/S (formand) Codan A/S (næstformand) Codan A/S Falck A/S (formand), Georg Jensen A/S (formand), Codan A/S, William Demant Holding A/S (formand), Index Award A/S, Falck Danmark A/S (formand), Cat Invest I A/S (formand)**, Dong Energy A/S (næstformand), CAT Forsknings- og Teknologipark A/S**, OMI A/S (formand)**, Cat Seed A/S**, Arp-Hansen Hotel Group A/S Codan A/S Codan A/S Codan A/S Codan A/S Codan A/S Direktion Bestyrelsen for Codan Forsikring A/S har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at de i løbet af 2010 anmeldte direktører i selskabet har beklædt eller beklæder følgende bestyrelses- og direktionsposter: Direktion Vibeke Krag, adm. Andre ledelseshverv Bestyrelsespost i: Trekroner Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Besigtelses Kontoret af 1914 A/S, Codan Ejendomme II A/S (næstformand) Direktionspost i: Codan A/S (direktør) Kim Hvirgel, adm.** Bestyrelsespost i: Besigtelses Kontoret af 1914 A/S (formand)**, Forsikringsselskabet Privatsikring A/S** * Valgt af medarbejderne ** Hvervet ophørt inden årets udgang. Side 13/62

14 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Codan Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. april 2011 Direktionen Vibeke Krag Bestyrelsen Simon Lee Anthony Latham Andrew Burke formand næstformand Lars Nørby Johansen Jørgen Lykke Henrik Müllertz Rowan Saunders Clare Sheikh Christian Sletten Side 14/62

15 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Codan Forsikring A/S Vi har revideret årsregnskabet for Codan Forsikring A/S for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 27. april 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Priskorn statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Side 15/62

16 Resultatopgørelse Note kr Skadeforsikring 4 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af domicilejendomme 97 - Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsdisponering: Årets resultat Overført til/fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Til disposition Foreslået udbytte Overført til overført overskud Side 16/62

17 Balance pr. 31. december Note kr Aktiver 12 Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 17/62

18 Balance pr. 31. december Note kr Passiver 17 Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser i alt Sikkerhedsfonde Reserve for valutaomregning Udjævningsreserve Reserver i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Risikooplysninger 3 Hoved- og nøgletal 23 Nærtstående parter 24 Sikkerhedsstillelser 25 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser 26 Incitamentsordninger 27 Koncernregnskab Side 18/62

19 Egenkapitalopgørelse kr. Opskrivnings- Overkurs ved henlæggelser/ Foreslået Overført Egenkapital Aktiekapital emission reserver udbytte overskud i alt 2009 Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2009: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske filialer Koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser, efter skat Årets resultat Årets totalindkomst Udjævningsreserve (kredit og kaution) Overført til/fra opskrivningshenlæggelser Udbetalt udbytte Foreslået udbytte Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Egenkapital ved årets begyndelse Egenkapitalbevægelser i 2010: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske filialer Koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser, efter skat Anden totalindkomst Årets resultat Årets totalindkomst Frigivelse af overkurs ved emission Frigivelse af sikkerhedsfonde Udjævningsreserve (kredit og kaution) Overført til/fra opskrivningshenlæggelser Modtaget koncernbidrag fra moderselskab Udbetalt udbytte Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital ved årets slutning Side 19/62

20 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Codan Forsikring A/S er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 2011 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Bekendtgørelsen indeholder i 147 (ikrafttrædelses og overgangsbestemmelser) mulighed for implementering af dele af den nye bekendtgørelse i årsrapporter for regnskabsåret Som følge heraf har Codan Forsikring A/S implementeret ændring af 95a og 125, stk. 2, hvilket medfører, at selskabet ikke giver oplysning om effekten på resultat, egenkapital, solvenskrav og basiskapital som den ville have været, hvis selskabet havde anvendt den løbetidsafhængige diskonteringssats. Codan Forsikring A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring A/S-koncernen. Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for I enkelte opstillinger og noter er sammenligningstallene reklassificerede i forhold til årsrapporten for Reklassifikationerne har ingen betydning for informationsværdien af de enkelte opstillinger og noter. Generelt Årsrapporten er aflagt i hele tusinde DKK. Størstedelen af Codan Forsikring A/S virksomhed består i at sælge skadeforsikringer på det danske marked samt at foretage investering i danske værdipapirer. Herudover har selskabet filialer i Norge, Sverige, Finland og Estland. Indregning og måling Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Måling til amortiseret kostpris indebærer indregning af en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Finansielle instrumenter indregnes i overensstemmelse med dette princip, og indregning sker således på handelsdatoen. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Endvidere indregnes reguleringer som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende poster, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Side 20/62

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere