CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab 12 Side 2/15

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Lars Nørby Johansen, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Jørgen Koch, kontorchef * Jørgen Lykke, assurandør * Marianne Philip, advokat Christian Sletten, konsulent * Derek Walsh, direktør David Weymouth, direktør *) Valgt af medarbejderne Direktion: Michael Holliday-Williams, administrerende direktør Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold RSA Insurance Group plc, One Plantation Place, London, England, ejer 100 % af aktierne i Codan A/S via et 100 %-ejet hollandsk datterselskab, RSA Overseas Holding B.V., Holland. Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/15

4 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktivitet Codan A/S er et finansielt holdingselskab, hvis hovedaktivitet består i at eje og drive skadeforsikringsselskaber i Skandinavien, hovedsageligt igennem det svenske datterselskab Trygg-Hansa Försäkrings AB og det danske datterselskab Codan Forsikring A/S, som begge tilbyder skadeforsikringer til såvel privat- som erhvervskunder. Halvårsrapporten for 2013 Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for Codan A/S-koncernen. Halvårsrapporten for 2013 er urevideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er beskrevet i årsrapporten for Oversigt over hoved- og nøgletal fremgår af halvårsrapportens note 2. Væsentlige begivenheder Udbytte Codan A/S har i første halvår af 2013 modtaget udbytte for 2012 fra datterselskabet Codan Forsikring A/S på 650 mio. kr. og fra datterselskabet Codan Finance Ltd. på mio. kr. Codan A/S har i 1. halvår af 2013 udbetalt mio. kr. i udbytte til RSA Overseas Holdings B.V., som er moderselskab for Codan A/S. Lån fra tilknyttede virksomheder Codan A/S har i 1. halvår 2013 lånt mio. svenske kr. fra datterselskabet Trygg-Hansa Försäkrings AB og mio kr. fra Trygg-Hansa Försäkrings ABs danske datterselskab NIS 2 A/S. Herudover er Codan A/S lån hos Codan Forsikring A/S på mio. kr. i 1. halvår af 2013 overdraget til NIS Norway AS, og i den forbindelse er lånet konverteret til 979 mio. norske kr. Valutarisici vedr. alle koncerninterne lån i fremmed valuta er afdækket ved valutaterminsforretninger. Kapitaltilførsel til datterselskaber Codan A/S har i januar 2013 tilført det helejede datterselskab Codan Ejendomme II A/S yderligere kapital på 15 mio. kr. Tilførelsen skete med begrundelse i selskabet øgede investeringsaktivitet i Codan A/S har ligeledes i januar 2013 midlertidigt tilført det helejede datterselskab Codan Finance Ltd. yderligere kapital på mio. kr. Periodens resultat og udvikling i egenkapital Periodens resultat blev 551 mio. kr. i forhold til 752 mio. kr. i samme periode sidste år. Nedgangen i periodens resultat sammenlignet med samme periode sidste år skyldes primært fald i indtægter fra tilknyttede virksomheder, der udgør 565 mio. kr. mod 773 mio. kr. i samme periode sidste år. Egenkapitalen udgør mio. kr. i forhold til mio. kr. 30. juni 2012 og mio. kr. 31. december Reduktionen skyldes primært udlodning af udbytte. Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra tilknyttede virksomheder er 565 mio. kr. mod 773 mio. kr. i samme periode sidste år. Indtægter fra tilknyttede virksomheder sammensætter sig således: Resultat af Trygg-Hansa Försäkrings AB udgør 475 mio. kr. og resultat af Codan Forsikring A/S udgør 94 mio. kr. Endelig udgør resultat af øvrige datterselskaber -4 mio. kr. Trygg-Hansa Försäkrings AB Trygg-Hansa Försäkrings AB driver skadeforsikringsvirksomhed primært i Sverige indenfor segmenterne Privat og Erhverv. Trygg-Hansa tilbyder et heldækkende sortiment af skadeforsikringer til privatpersoner samt til virksomheder og den offentlige sektor. Efter dansk regnskabspraksis er resultatet for første halvår af mio. kr. mod 348 mio. kr. i samme periode i Side 4/15

5 Ledelsesberetning Halvårsrapporten for Trygg-Hansa Försäkrings AB (aflagt efter svenske regnskabsprincipper) viser en stigning i præmieindtægter for egen regning, der udgør mio. svenske kr. mod mio. svenske kr. i samme periode sidste år. Bruttopræmierne er stigende for alle produkter undtagen trafikforsikring. Bruttoerstatningsprocenten udgør i ,0 mod 69,6 i Erstatningerne er positivt påvirket af øget diskontering af forsikringshensættelserne. Nettoomkostningsprocenten er 16,9 i 2013 mod 16,5 i Stigningen skyldes omkostninger til markedsføring som følge af selskabets styrkede salgsindsats samt øgede afskrivninger på udviklingsprojekter. Codan Forsikring A/S Codan Forsikring A/S sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring A/S har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for sø-, luft- og transportforsikring. Selskabet har filialer i Sverige, Norge, Finland og Estland. Filialen i Finland tegner ikke længere forsikringer og er under afvikling. Resultatet i Codan Forsikring A/S for første halvår af 2013 blev et overskud på 94 mio. kr. mod et overskud på 425 mio. kr. i samme periode sidste år. Codan Forsikring A/S har oplevet en vækst i bruttopræmieindtægterne på 0,6 % sammenlignet med samme periode sidste år, herunder en stærk vækst i filialerne i Norge og Estland. Bruttoerstatningsprocenten er 76,0 mod 70,1 i første halvår 2012 og 68,1 for regnskabsåret Stigningen i i bruttoerstatningsprocent kan hovedsageligt henføres til et mindre afløbsresultat. Omkostningsprocenten er i ,9. Renter og kursreguleringer Renteindtægter og kursreguleringer er i 1. halvår mio. kr. mod 7 mio. kr. i samme periode sidste år. Der er i 1. halvår 2013 optaget et koncerninternt lån i svenske kr., og det eksisterende lån hos Codan Forsikring A/S er omdannet til norske kr. i forbindelse med Codan Forsikrings overdragelse af fordringen til NIS Norway AS. Kursreguleringerne af lån i fremmed valuta udgør 83 mio. kr. Der er indgået valutaterminsforretninger til afdækning af valutarisici på lån i fremmed valuta. Kursreguleringen af valutaterminsforrentninger udgør -60 mio. kr. for 1. halvår Modtagne udbytter udgør 4 mio. kr. mod 11 mio. kr. i samme periode sidste år. Ligeledes var posten sidste år negativt påvirket af kursreguleringer på investeringsforeningsandelene på -9 mio. kr. Risikostyring i Codan Der henvises til afsnittet under ledelsesberetning i årsrapporten for Beskrivelsen er fortsat dækkende 30. juni Risici og usikkerheder Codan A/S forventer fortsat at fastholde det tilfredsstillende resultat af forsikringsdriften i datterselskaberne i de resterende 6 måneder af regnskabsåret i overensstemmelse med forventning for hele 2013 ifølge årsrapporten for Udviklingen i den finansielle situation og økonomiske faktorer vil dog fortsat have indflydelse på datterselskabernes forsikringsmæssige resultat. Herudover vil datterselskabernes forsikringsmæssige resultat især være afhængig af udviklingen inden for vejrligsrelaterede skader og storskader. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i de resterende 6 måneder af regnskabsåret. Begivenheder efter 30. juni 2013 Der er ikke efter 30. juni 2013 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Side 5/15

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2013 for Codan A/S. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Der er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 7. august Direktionen Michael Holliday-Williams Adm. direktør Vibeke Krag Bestyrelsen Lars Nørby Johansen Anthony Latham Jørgen Koch formand Næstformand Jørgen Lykke Marianne Philip Christian Sletten Derek Walsh David Weymouth Side 6/15

7 Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår Året Note kr Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Andre omkostninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Omvurdering af domicilejendomme i Valutakursregulering ved omregning af Valutakursregulering af goodwill vedrørende Valutakursregulering af mellemregning vedr Valutakursregulering vedrørende salg af Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gev. og tab vedr. pensionsforpligtelser i Minoriteters andel af skat på koncernbidrag Køb af minoritetsandele i datterselskaber Anden totalindkomst Anden totalindkomst Periodens resultat Totalindkomst i alt Side 7/15

8 Balance 30. juni 30. juni 31. december Note kr Aktiver Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Kapitalandele Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Side 8/15

9 Balance 30. juni 30. juni 31. december Note kr Passiver Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for valutaomregning Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Passiver, i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Hoved- og nøgletal Side 9/15

10 Egenkapitalopgørelse kr. Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserve for valutaomregning Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Året 2012 Egenkapital 1. januar Omvurdering af domicilejendomme i Valutakursregulering ved omregning af Valutakursregulering ved omregning af goodwill vedrørende Valutakursregulering af mellemregning med Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og tab vedr. pensionsforpligtelser Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i Minoriteters andel af skat på koncernbidrag Anden totalindkomst Årets resultat Årets totalindkomst Nedskrivning, stiftelseomk. NIS Norway AS Udbetalt udbytte Kursregulering af udbytte til deklareringstidspunkt Udbytte modtaget fra datterselskaber Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Side 10/15

11 Egenkapitalopgørelse kr. Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserve for valutaomregning Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt 1. halvår 2012 Egenkapital 1. januar Omvurdering af domicilejendomme i Valutakursregulering ved omregning af Valutakursregulering ved omregning af goodwill vedrørende Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser i Anden totalindkomst Periodens resultat Periodens totalindkomst Udbytte modtaget fra datterselskaber Udbetalt udbytte Kursregulering af udbytte til deklareringstidspunkt Periodens egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni halvår 2013 Egenkapital 1. januar Omvurdering af domicilejendomme i Valutakursregulering ved omregning af Valutakursregulering ved omregning af goodwill vedrørende Salg af datterselskaber i perioden Valutakursregulering vedrørende salg af Køb af minoritetsandele i datterselskaber Periodens resultat Periodens totalindkomst Udbytte modtaget fra datterselskaber Udbetalt udbytte Periodens egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Side 11/15

12 Noter til regnskab 30. juni 30. juni 31. december Note kr Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Codan A/S er urevideret og aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 112 af 7. februar 2013 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Codan A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan A/S-koncernen. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten for De tre perioder i hovedtal * Periodens resultat Egenkapital i alt Aktiver i alt Egenkapitalforrentning i procent p.a. 9,4 12,0 14,4 Solvensdækning ** *** 284 * Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. ** Solvensdækning i procent i forhold til mindstekravet på 8% for finansielle holdingvirksomheder ifølge lov om finansiel virksomhed. *** Udbytte deklaret af datterselskaber pr. 31. december 2012 indgår ikke i solvensdækningen for modtageren Codan A/S før end udbyttet betales. Hvis udbytte fra datterselskaber indregnes, øges solvensdækningen til 342 for Codan A/S. 3 Renteindtægter og udbytter mv. Renteindtægter af obligationer, udlån og indlån Ej skattepligtige renteindtægter Udbytte af investeringsforeningsandele og andre kapitalandele Andre renteindtægter Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Investeringsejendomme Kapitalandele Investeringsforeningsandele Derivater Investeringsaktiver i alt Lån i fremmed valuta Øvrige kursreguleringer Kursreguleringer Side 12/15

13 Noter til regnskab 30. juni 30. juni 31. december Note kr Renteudgifter Renter til tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger Renteudgifter Andre omkostninger Heri indgår personaleomkostninger, andre administrationsomkostninger og afskrivninger af immaterielle aktiver. 7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Anskaffelsessum ved årets begyndelse Årets afgang Kapitalforhøjelse Anskaffelsessum ved periodens slutning Reguleringer ved årets begyndelse Valutakursgevinster -og tab Valutakursreguleringer vedr. salg af datterselskaber Periodens totalindkomst Udbytte modtaget fra datterselskaber Andre reguleringer Reguleringer ved periodens slutning Regnskabsmæssig værdi ved periodens slutning Side 13/15

14 Noter til regnskab 30. juni 30. juni 31. december Note kr Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (fortsat) Værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder sammensætter sig således: NIS Denmark A/S NIS Sweden I AB NIS Sweden II AB NIS Norway AS * Codan Ejendomme II A/S Codan Finance Ltd Codan Forsikring A/S Trygg-Hansa Försäkrings AB Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Egenkapital i tilknyttede virksomheder, der har dannet grundlag for beregning af Codan A/S' andel oplyst ovenfor, er opgjort i overensstemmelse med Codan A/S' regnskabspraksis. Alle er selvstændige enheder. Supplerende oplysninger vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Hjemsted Ejerandel % Resultat 1. halvår Egenkapital Selskaber, der driver forsikringsvirksomhed: Codan Forsikring A/S Frederiksberg 100, Trygg-Hansa Försäkrings AB Sverige 100, Selskaber, der driver investeringsvirksomhed: Codan Ejendomme II A/S Frederiksberg 100, Codan Finance Ltd. England 100, Selskaber uden aktivitet: NIS Denmark A/S Frederiksberg 100, NIS Sweden I AB Sverige 100,00-43 NIS Sweden II AB Sverige 100,00-42 Resultat og egenkapital i tilknyttede virksomheder oplyst ovenfor er ifølge Codan A/S' regnskabspraksis. * Selskabet er blevet solgt til Codan Ejendomme II A/S. Side 14/15

15 Noter til regnskab Codan Note kr. Codan A/S koncernen 8 Egenkapital, i alt 2012 Egenkapital i alt Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver - -2 Kapitalkrav i, der driver forsikringsvirksomhed Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Solvensprocent (min. 8%) 22,744 22, halvår 2012 Egenkapital i alt Periodens resultat Immaterielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver - -4 Kapitalkrav i, der driver forsikringsvirksomhed Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Solvensprocent (min. 8%) 38,793 38, halvår 2013 Egenkapital i alt Periodens resultat Immaterielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver - -2 Kapitalkrav i, der driver forsikringsvirksomhed Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Solvensprocent (min. 8%) 21,922 21,891 9 Anden gæld I posten anden gæld indgår påløbne koncerninterne renter med t. kr. og negativ markedsværdi af koncerninterne derivater med t. kr. Side 15/15

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere