Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg"

Transkript

1 Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, Telefon: Regionspsykiatrien udgør en del af psykiatritilbuddet i Psykiatri og Social i Region Midtjylland, og Psykiatriens Hus drives i et samarbejde med Kommune. Regionspsykiatrien varetager hovedfunktion for ambulant diagnostisk udredning og psykiatrisk behandling for borgere i Kommune. I Regionspsykiatrien ønsker vi at være kendt for høj faglig kvalitet, samt et behandlingstilbud der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og at samarbejdet mellem patient og behandler er præget af tillid og respekt. Se endvidere: Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Medarbejdergruppen i Regionspsykiatrien, der arbejder i teams, er tværfagligt sammensat, og består af sygeplejersker, læger, psykologer, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, fysioterapeut, sekretærer og service personale. I Regionspsykiatrien er der både et tæt tværfagligt samarbejde i de enkelte teams og på tværs af de forskellige teams. Da Psykiatriens Hus drives i et samarbejde mellem Region og Kommune, er hverdagen også præget af et tæt tværsektorielt samarbejde, der tilsammen tilgodeser den støtte, pleje og behandling, som patienten har behov for på tværs af sektorer. Tætte samarbejdspartnere udover patienten og dennes pårørende, er bostøtter, kommunale sagsbehandlere, Arbejdsmarkeds-afdelingen, botilbud, dagtilbud, Rusmiddelcenteret, praktiserende læger og hjemmesygeplejersker. Patientkategorier/borgerkategorier Regionspsykiatrien i har et ansvar både i forhold til udredning og ambulant behandling. Målgruppen er voksne over 18 år, der er alvorligt psykisk syge eller hvor kompleksiteten af sygdommen medfører, at de har brug for en specialiseret og/eller tværfaglig indsats. Det vil primært sige personer med psykoser, svære depressioner, bipolar lidelser, svære angstlidelser, ADHD og personlighedsforstyrrelser. Tilbuddene er følgende: 1. Daghospital for patienter med svær depression. Side 1 af 10

2 Regionspsykiatrien. 2. Døgndækkende hjemmebehandling med mulighed for midlertidig ophold i Akut Døgntilbud. 3. Affektivt team og Psykoseteam. 4. Klinik for patienter med angst- og tvangslidelser. 5. Team for patienter med personlighedsforstyrrelser. 6. Shared-care team (projekt). Borgere fra kommune, der har behov for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, indlægges på Århus Universitetshospital i Risskov. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger De kliniske problemstillinger, som patientgrundlaget typisk frembringer, er fænomener som krisetilstande, isolation, angst, stemningssvingninger, selvmordstanker, selvskadende impulser, misbrug, hallucinationer, stemmehøring, traumer, døgnrytme forstyrrelser, bivirkninger, overvægt, metabolisk syndrom, manglende egenomsorg, omsorgssvigt, etiske dilemmaer,autonomi og magtrelationer. Patient forløb: - Patienter der lider af middelsvære til svære depressioner. - Patienter i manisk tilstand. - Patienter med personlighedsforstyrrelser. - Patienter med ADHD. - Patienter med risiko for suicidal adfærd. - Patienter med behandlingsdom. - Patienter med dobbelt diagnoser. - Patienter og pårørende i akut krisetilstand. - Patienter i psykotisk tilstand. - Patienter der hører stemmer. - Patienter med selvdestruktive impulser. - Patienter der lider af angst. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Den studerende vil i samarbejde med patienten tage sit faglige afsæt i patientologien. Den studerende vil arbejde med forskellige sygeplejefaglige problemstillinger på et niveau, hvor det forventes at den studerende i samarbejde med patienten og teamet, selvstændigt kan identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje. De specifikke sygeplejefaglige opgaver består blandt andet i at bringe såvel praksis-, udviklings- og forskningsbaseret sygeplejefaglig viden ind i kontaktpersonsarbejdet. Det kan være i forhold til: Målrettede samtaler. Observation af patientens symptomer og behov, såvel psykisk, fysisk og socialt. Ressourcer og egenomsorgskapacitet. Psykoeducation. Side 2 af 10

3 Regionspsykiatrien. Medicinsk behandling. Identificere og prioritere sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje. Recoveryorienteret sygepleje. Jeg styrkende sygepleje. Kognitive arbejdsredskaber. Relationsarbejde. Miljøterapi. Etiske problemstillinger. Mestring. Netværk. -Dokumentation: Journalnotater og udarbejdelse af behandlingsplan i EPJ i samarbejde med patienten. Kende til og kunne anvende relevante dokumenter fra E-dok. -Samarbejde: Samarbejde med patientens pårørende. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. - Særlige sygeplejefaglige opgaver varetages i samarbejde med fast personale: Vurdering af suicidal risiko. ECT behandling. Rating, ex. Hamilton. Typiske patientforløb/borgerforløb De daglige opgaver vil såvidt muligt tage afsæt i det læringsudbytte, den studerende arbejder med. Den studerende vil være medkontaktperson for 1-2 patienter. Den studerende vil arbejde med patientforløb, der vil være forskellige, afhængigt af hvilket team, den studerende er tilknyttet. Sygeplejemetoder Kliniske metoder: - Sygeplejeprocessen - EPJ, dokumentation og sygeplejefaglige standarder. - Tjeklister. - NIP - GAF - Hamilton - Selvmordsrisikovurdering. - Sundhedsfaglig kontaktperson. - Behandlingsplaner. - Kognitive behandlingsskemaer. Side 3 af 10

4 Regionspsykiatrien. - DDKM, sygeplejestandarder, ledelses- og organisationsredskaber. Refleksionsmetoder: - Daglig refleksion i teamet. - Sygeplejeforum. - Tværfaglige konferencer. - Sygeplejefaglig vejledning. - Supervision. Udviklings- og forskningsmetoder: Nøglepersoner der arbejder med indsatsområder som: - Pårørende og familiesamtaler. - Behandlingstilbud til stemmehørere. - Gruppetilbud til mænd. - ADHD. - Udredning. - Recovery. - NADA. - KRAM. - Dobbeltdiagnoser. - Arbejdsgange på tværs i organisationen. - NIP. - Patientsikkerhed - indberetning af utilsigtede hændelser. - Projekter. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder I Psykiatriens Hus er der ansat en kvalitetskoordinator og en udviklingssygeplejerske, der sammen med ledelsen står som garant for aktuel kvalitetsudvikling og forskning. Dette er bl.a.: - Den Danske Kvalitetsmodel. - Patient sikkerhed. - Udarbejdelse af relevante behandlings- og sygeplejefaglige standarder. - Samarbejde med Bruger - og Pårørendeorganisationer - Døgndækkende hjemmebehandling. - Tilbud til pårørende. - Projekt: Shared-Care. - Projekt: Integrerede forløb for sindslidende. Side 4 af 10

5 Regionspsykiatrien. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud LÆRING OG TILSTEDEVÆRELSE: Den studerendes tilstedeværelse er 30 timer / ugen - fordelt på 4 dage. Den studerendes tilstedeværelse planlægges ud fra de læringsmuligheder, som Regionspsykiatrien har at byde på. Derfor integreres læringsmulighederne i aften - og weekendvagter i det omfang, det giver mening for den studerendes læringsudbytte. De studerende i Psykiatrien Hus har et fælles studierum, hvor der er mulighed for at mødes til fælles refleksion og faglig drøftelse. Den studerende tilbydes adgang til litteratur, viden og IT på lignende vilkår, som det øvrige personale. Den kliniske vejleder introducerer hertil i introduktionsperioden. VEJLEDNING: Den vejledning og undervisning, der praktiseres i Regionspsykiatrien er organiseret ud fra planlagte og målrettede situationer, og ud fra læringssituationer der opstår i praksis. Vejledning og undervisning varetages overordnet af den kliniske vejleder i et tæt samarbejde med den daglige vejleder. Kontinuerligt vil perioden indeholde: - Ugentlige faglige refleksioner ved den kliniske vejleder, både fælles og individuel. - Daglig vejledning med fokus på den studerendes aktuelle læreprocesser. - Ad hoc vejledning i praksisfællesskabet. Hverdagen i Psykiatriens Hus integrerer studerende i praksisfællesskabet på en måde, der inviterer til, at man åbent kan undre sig og stille uddybende spørgsmål til praksis. I det daglige er vejledningen tilrettelagt som før-, under- og eftervejledning. Vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes læreprocesser og i de sygeplejeinterventioner, som den studerende står over for eller indgår i. PLANLÆGNINGSSAMTALE: Der stiles mod at afholde samtalen i første studieuge og senest i anden studieuge. Samtalen indeholder gensidig forventningsafklaring og drøftelse af den individuelle studieplan. Den studerende skal forberede sig skriftligt, og medbring udskrift fra e-portfolie af den individuelle Kliniske studieplan til alle deltagere. I planlægningssamtalen deltager den studerende, kliniske vejleder og daglig vejleder. MIDTVEJSSAMTALE: Samtalen afholdes midtvejs i det kliniske uddannelsesforløb. Formålet er at gøre status over, hvor langt den studerende er nået i forhold til mål og læringsudbytte for modul 8, og planlægge resten af forløbet. Den studerende skal inden samtalen ajourføre og evaluere den individuelle studieplan, som udleveres til alle deltagere. Side 5 af 10

6 Regionspsykiatrien. I samtalen deltager den studerende, klinisk vejleder og daglig vejleder. Ved behov kan underviser fra VIA indkaldes. AFSLUTTENDE EVALUERINGSSAMTALE: I den sidste studieuge afholdes en evalueringssamtale, hvori den studerendes læringsudbytte og den kliniske undervisning evalueres. Den studerende medbringer et print af det udfyldte evalueringsskema. Forventninger til den studerende At den studerende viser interesse, er imødekommende, åben og ærlig. At den studerende er studie aktiv, og tager ansvar for egen læring. At den studerende synliggør egne læringsmål for den kliniske undervisningsperiode. At den studerende møder velforberedt til planlagte samtaler og vejledning. At den studerende arbejder aktivt med den individuelle studieplan i e-portfolie og med ugeplaner, der indeholde personlig, faglig og teoretisk refleksion på patientforløb. At den studerende kan sige til og fra. At den studerende kender sit kompetenceområde, og søger vejledning ved behov. At den studerende er aktivt deltagende i praksisfællesskabet, og deltager i faglige diskussioner. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer I Regionpsykiatrien er der ansat en kliniske vejleder, der opfylder de formelle krav, der stilles for at kunne varetage funktionen; har bred erfaring med psykiatrisk sygepleje, har taget Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje og diplommodul i klinisk vejledning. Regionpsykiatrien har deltaget i aktionsforskningsprojektet Læring i Psykiatrien ( ) Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af opgivet litteratur fra uddannelsesinstitutionen, samt litteratur opgivet fra det kliniske undervisningssted Regionspsykiatrien. Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Pensum for den kliniske undervisning er på sider pr. ECTS-point, svarende til sider. Heraf opgiver den studerende selvvalgt litteratur svarende til sider. Selvvalgt pensum indskrives i e-portfolio senest 1 uge før intern prøve. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Pensum knyttet til klinisk undervisning fremgår af pensumlisten ( bilag A), som sendes til den studerende sammen med velkomstbrevet.. Side 6 af 10

7 Regionspsykiatrien. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser FASTLAGT STUDIEAKTIVITET - KOMMUNIKATIONSOPGAVE: Patientforløb med fokus på kommunikation med psykisk syge patienter. Hensigt: At den studerende udvikler sin evne til kommunikation. At den studerende i analyse af egen kommunikation kan inddrage relevant teori. At den studerende præsenterer læring på efterfølgende seminar. Kriterier: Præsenter patienten. Beskriv den sammenhæng, samtalen indgik i. Gengiv et kommunikationsforløb, som kan være planlagt eller spontant opstået. Beskriv den verbale og nonverbale kommunikation, såvel din egen som patientens. Analyser samtalens indhold og forløb. Foretag en vurdering af kvaliteten i kommunikationen, herunder din egen indsats. Rammer: Der arbejdes med fastlagt studieaktivitet i 3. og/eller 4. uge i det kliniske forløb. Det skriftlige oplæg må ikke overstige tegn. Generelle retningslinier for opgaveskrivning er gældende. Opgaven afleveres 2 dage inden seminar til andre studerende, klinisk vejleder, daglig vejleder og underviser fra VIA. Der gives en mundtlig tilbagemelding på kommunikationsopgaven af klinisk vejleder og underviser fra VIA. PLANLAGT STUDIEAKTIVITET - SEMINAR: Afholdes som seminar (Se Modulbeskrivelse modul 8). På seminaret diskuteres og nuanceres patientforløb, tema, praksissituation, sygeplejefaglig problemstilling, etisk dilemma m.v. udvalgt af den studerende. Seminar afvikles i 4. uge i det kliniske forløb. Forslag til diskussionstema tager afsæt i det patientforløb, der er lavet kommunikationsopgave over, og afleveres sammen med kommunikationsopgaven til alle deltagere 2 dage inden seminar. Diskussionstema beskrives på max. 2 sider, indeholdende forslag til relevant litteratur. Alle deltagere har læst kommunikationsopgave og seminaroplæg, og forbereder deltagelse. Side 7 af 10

8 Regionspsykiatrien. INTERN KLINISK PRØVE: Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve, der består af to delprøver (Se Modulbeskrivelse Modul 8). Det er en forudsætning, at den studerende er studieaktiv, for at kunne indstilles til den interne kliniske prøve. Det er den kliniske vejleder, der afgør, om den studerende har været studieaktiv ( Se Modulbeskrivelse Modul 8). Udarbejdet af: Klinisk vejleder Dorte Hedegaard Regionspsykiatrien, Psykiatriens Hus. Juli Dato og ledelsesansvarlig: Bente Pedersen Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen: udbudssted og dato. Side 8 af 10

9 Regionspsykiatrien. BILAG A KLINISK PENSUM: Aagaard, Jørgen, Merinder, Lars & Mundbjerg, Dorthe (2009). Psykoeducation (si ). 17: Niels Buus (red.). Psykiatrisk Sygepleje. (1.udg) Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Callaghan, Patrick & Crawford, Paul (2009). Evidensbaseret praksis i psykiatrien (si.78-92). 4: Niels Buus (red.). Psykiatrisk Sygepleje. (1.udg) Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Crafoord, Clarence (1994). Udviklende fortrolighed - Tanker om kontaktpersonfunktionen (si ). Hans Reizels Forlag, København. Foli, Inge Lise (2011). Sygepleje til den selvmordstruede patient (si ). 9: Kragerup & Sletterød (red.). Psykiatrisk sygepleje - Lærebog for sygeplejestuderende (1. udg.). Munksgård, Danmark. Gerlach, Jes & Vestergaard, Per (2010). Psykofarmaka (2.udg.)( si ). Psykiatrifondens Forlag, København. Hansen, Martin (2011). Det kommunikative aspekt i psykiatrisk sygepleje (si.75-97). 3: Kragerup & Sletterød (red.). Psykiatrisk sygepleje - Lærebog for sygeplejestuderende (1. udg.). Munksgård, Danmark. Hansen, Martin (2011). Læring og pædagogik i et sygeplejefagligt perspektiv (si ). 5: Kragerup & Sletterød (red.). Psykiatrisk sygepleje - Lærebog for sygeplejestuderende (1. udg.). Munksgård, Danmark. Hougaard, Esben; Falk, Tine; Rosenberg, Nicole (2002 ). Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser ( si ). 4: Hougaard, Rosenberg, Nielsen (red.) Angst og angstbehandling. Hans Reizels Forlag, Kbh. Kragelund, Linda (2009). Sygeplejestuderende i Psykiatrien - Forventninger, oplevelser og læring (si ). 2: Niels Buus (red.). Psykiatrisk Sygepleje. (1.udg) Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Krause-Jensen, Niels & Rye-Andersen, Jens (2009). Lovgivning, etik og moralsk beslutningstagningi psykiatrien (si ). 5: Niels Buus (red.). Psykiatrisk Sygepleje. (1.udg) Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Lauritsen, Anette (2011). Sygeplejerskens samarbejde med pårørende til sindslidende (si ). 14: Kragerup & Sletterød (red.). Psykiatrisk sygepleje - Lærebog for sygeplejestuderende (1. udg.). Munksgård, Danmark. Mørch, Merete M. & Rosenberg, Nicole K. (2005). Kognitiv terapi. Modeller og metoder (si ). Hans Retizels Forlag, København. Petersen, Stig (2004). Unge sind i sort unge fortæller om et liv med psykiske lidelser (si ). Turbine Forlaget, Århus. Side 9 af 10

10 Regionspsykiatrien. BILAG A KLINISK PENSUM: Sletterød, Hanne & Kragerup, Jeanet (2011). At være sygeplejestuderende i klinisk praksis i psykiatrien (si.21-26). 1: Kragerup & Sletterød (red.). Psykiatrisk sygepleje - Lærebog for sygeplejestuderende (1. udg.). Munksgård, Danmark. Strand, Liv (2006). Fra Kaos mod samling, mestring og helhed (si ). Munksgaard, Danmark. Andet: Den Danske Kvalitetsmodel. E-dok: Psykiatri og Social., Regionspsykiatrien. Medicin.dk. Side 10 af 10

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatrien Silkeborg. Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Regionspsykiatrien. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600. Telefon: 78475800 Regionspsykiatrien udgør en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage Søndersøparken 1 8800 Viborg Tlf: 78 47 41

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 8

Modulbeskrivelse Modul 8 Modulbeskrivelse Modul 8 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Birkeparken/Silkeborg kommune. Modul: 8

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Birkeparken/Silkeborg kommune. Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Birkeparken er beliggende på Kejlstrupvej 32A, 8600 Silkeborg. Tlf: 87989461. www.birkeparken.silkeborgkommune.dk Birkeparken

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering (SCH) er en del af Herning kommunes afdeling for Handicap og Psykiatri. Socialområdets vision er, at al indsats tager

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS- Klinik for unge med skizofreni er en specialfunktion og en del af Amb. P, Regionspsykiatrien Vest, og hovedkontoret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital, Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdelingen for organiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionspsykiatrien Midt Psykiatriens Hus Falkevej 5, 8600 Silkeborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk sengeafsnit O1 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon: 78475010 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulante Psykiatriske Enheder Regionspsykiatrien Vest Herning og Holstebro Gl. Landevej 61, 7400 Herning Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Dato:

Læs mere

Socialpsykiatrisk botilbud, Center for Psykiatri, Holstebro Kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Socialpsykiatrisk botilbud, Center for Psykiatri, Holstebro Kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Socialpsykiatrisk botilbud, Center for Psykiatri, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Modul 12 Psykose Afdelingen, Opus Århus Universitetshospital, Risskov Marts 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. Semester Sønderparken Specialområde Socialpsykiatri Voksne Søndergade 21 8783 Hornsyld Tlf.: 78476450 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Århus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, som er afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov (AUHR), tilbyder behandling til patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Lokalpsykiatrisk Center Regionspsykiatri Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Dronningborg Boulevard 15 8930 NØ Lokalpsykiatrisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Kragelund Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, Nord og syd. Desuden findes specialeafdelingerne

Læs mere

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: : Trænings- og bostedet Dragskilde, Thisted Kommune For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere