Referat. af ordinær generalforsamling i FSV. afholdt lørdag den 4. Maj 2013 på Malurtvej 4 på Sejerø kl til ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af ordinær generalforsamling i FSV. afholdt lørdag den 4. Maj 2013 på Malurtvej 4 på Sejerø kl. 10.30 til ca. 13.30."

Transkript

1 Referat Iht. udsendt dagsorden: af ordinær generalforsamling i FSV afholdt lørdag den 4. Maj 2013 på Malurtvej 4 på Sejerø kl til ca Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 4. Fremlæggelse af analyseresultater af vandkvalitet for de enkelte vandværker og foreningens nye indvinding. 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 7. De enkelte værker orienterer om udpegede bestyrelsesmedlemmer, 2 fra hvert værk 8. Valg af formand. 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 10. Eventuelt valg af administrator, jf. 19, stk Skal der ske fusion af vandværkerne på Sejerø? jfr. vedtægterne 16, Eventuelt. Mødedeltagere: Gunnar Ganzer, Jørgen Petterson, Jørn Bo Jensen, Jens-Olaf Madsen, Sten Langvad, Morten Dam, Uri Nathan, Mogens Andersen, Søren Molberg, Steen Schierbeck. Der forelå fredag eftermiddag den 3. maj afbud ved mail fra Arly Johannesen. 1 -rev.2

2 Forløbet: Steen Sch. bød velkommen, og der blev foretaget følgende iht. vedtægterne samt indkaldelsen udsendt rettidigt ved Ad 1 Steen Schierbeck blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var lovlig, samt at alle medlemmerne (de fire vandværker) var repræsenteret. Ad 2 Morten aflagde beretning for det forløbne år og henviste herunder med bistand fra mødedeltagerne til - Afholdt bestyrelsesmøde den 18. juni 2012 hos EKJ, hvor Vestre Vandværk og Mastrup Vandværk deltog. De to øvrige vandværker havde meldt afbud. Mødets indhold fremgår af bilag 1 og omhandlede tillige drøftelse og specifikation af omkostningerne ved ringforbindelse mellem vandværkerne og det påtænkte fælles vandværk for hele Sejerø, jfr. bilag 1. - Afholdt møde mellem bestyrelsen i Sejerby Vandværk og bestyrelsen i FSV, bilag 2. - Mogens Andersens oplæg til konsekvensberegning ved Sejerby Vandværks låneoptagelse. - Mogens Andersens oplysning til Sejerby vandværk om, at den enkelte brugers udgift til vand samt til nedbringelse af den nævnte låneoptagelse ikke ventes at overstige (væsentligt) de nuværende udgifter til vand. - Møderne med Kalundborg Kommunes Bertel Stenbæk blev aflyst af Bertel Stenbæk samt senest af Steen Sch. pga. manglede fremdrift i FSV, hvor udsigterne til etablering af fælles ny vandforsyning for hele Sejerø for en tid synes at være ude af syne. - Dialog med Kalundborg kommune, og herunder med kommunens Troels Sommer, Geolog, Direkte: , mail: - Sejerby Vandværk og Mastrup Vandværk benytter Eurofins Miljø A/S til udtagelse af vandprøver - Bestyrelsens beretning gav anledning til en længere drøftelse, som mundede ud i: - Drøftelse om den kommende nye fælles vandforsyning for hele Sejerø. Anlægsudgifterne fordeles iht. af myndighederne fastsat fordelingsnøgle, medens driftsudgifterne betales ligeligt af vandværkets brugere iht. forbrug. I driftsudgifterne indregnes også post til afskrivning. - Snarligt møde hos EKJ for gennemgang af foreliggende projekt og dettes kapacitet, skønnet efter hukommelsen ca m3 årligt vandforbrug, hvoraf Mastrup Vandværk ca m3. Hertil kommer afsat yderligere kapacitet, hvis størrelse ikke forelå under generalforsamlingen. Samtlige deltagere i generalforsamlingen, ekskl. Fruergårdens bestyrelsesmedlemmer, forventes at deltage. Mødet blev aftalt 2 -rev.2

3 til mandag den 13.ds. kl. 14 hos EKJ. Under mødet drøftes også gennemgang af kontraktgrundlag samt kommende styring af etableringsforløbet ved sagkyndig. Vi drøfter endvidere ledningsnettets tilstand i de fire vandværker og om mulig afklaring af tilstanden. Do. kravene til den boring, som påtænkes benyttet af den kommende fælles vandforsyning. Tiltag allerede nu? Skønnet størrelse af anlægsudgift og størrelsen af evt. yderligere sikkerhedsmargin. - Snarlig drøftelse af FSV rolle* under kontrakts indgåelse, herunder som part eller som stifter af nyt vandværk: Sejerø Vandforsyning a.m.b.a. det nye vandværk med FSV som daglig styrer iht. uigenkaldelig og eksklusiv fuldmagt eller som eneste medlem indtil Sejerø Vandforsynings færdiggørelse i mangelfri drift. Derefter drift og styring ved alle det nye vandværks brugere/aftagere. - Valg af statsautoriseret revisor. - Kommunal støtte/støtte fra private midler til FSV/Sejerø Vandforsyning. - Sejerby Vandværks beslutning om, hvorledes forventet lån med kommunegaranti nedbringes, herunder ved fast årlig afgift og ved bidrag via m3 forbrug, alt med henblik på koordinering med budgetteret takstblad for det kommende Sejerø Vandforsyning. For nye medlemmer: firma EKJ, jfr. beliggende: Blegdamsvej 58, 2100 København Ø. Kontaktperson: Rune Butzbach Geograf Leder i Miljøafdelingen D: Ad 3 Jens Olaf havde inden generalforsamlingen ved mail af 28.2 udsendt: regnskab 2012 og kopi af bankens kontoudtog for 2012 med følgende bemærkninger: Den eneste faktura, der påvirker 2012-regnskabet er betalt til EKJ 21. januar 2013, kr , og momsen er opkrævet fra SKAT, som netop i dag 28/2/2013, for første gang siden FSV's oprettelse, undrede sig over at skulle betale negativ moms til et forsyningsselskab. Det fremgår, at der er betalt en faktura til Brøker den 13/4/2012. Den vedrørte regnskabet 2011 ligesom indbetalingen fra Sejerby Vandværk. Disse to poster er medtaget i 2011, og påvirker således ikke driften i FSV, Sejerø Vandforsyning A.m.b.a. formue ultimo 2012 kr Resultatopgørelsen med status forelægges registreret eller statsautoriseret revisor, når denne er valgt af FSV. Senest inden underskrift af aftale med Totalentreprenør/Krüger A/S om etablering om fælles vandforsyning for hele Sejerø vælges statsautoriseret revisor, 3 -rev.2

4 herunder med henblik på rådgivning vedr. moms og beslutning om bygherre: FSV/nyetableret Sejerø Vandforsyning a.m.b.a.. Ad 4 Analyseresultater af vandkvalitet analyseresultaterne udsendes snarest til de enkelte vandværkers repræsentanter fra hvert af medlemmerne. Ad 5 Der forelå ikke forslag fra medlemmerne. Ad 6 Jens-Olav oplyste, at budget udarbejdes, når tilbud fra totalentreprenør foreligger, herunder med betalingsplan. Ind til da opkræver revisor/kasserer de nødvendige midler hos deltagerne. Medlemmerne tog dette til efterretning. Ad 7 De enkelte vandværker orienterede om udpegede bestyrelsesmedlemmer, 2 fra hvert værk, dvs. Arly Johannesen og Gunnar Ganzer, Morten Dam og Sten Langvad, Jens-Olaf Madsen og Jørn Bo Jensen, Søren Molberg og Steen Schierbeck. Ad 8 Morten Dam blev enstemmigt valgt som formand for FSV. Ad 9 Jens-Olaf ønskede ikke at fortsætte som revisor/kasserer pga. mange og andre gode verserende opgaver. Forsamlingen takker for hans behagelige og effektive indsats i årene, der gik. Efter kort drøftelse blev Jens Q. Thomassen, Sejerø, valgt som revisor/kasserer. Bestyrelsen bemyndigede medlemmerne til at bringe en registreret eller en statsautoriseret revisor i forslag til godkendelse på senere ekstraordinær generalforsamling. Ad 10 Der blev ikke valgt administrator. Ad 11 Der er ikke ønske om fusion, idet der fortsat arbejdes på etablering af fælles ny vandforsyning for hele Sejerø. Resultatet af Sejerby Vandværks bebudede og snarligt kommende ekstraordinære generalforsamling afventes. Ad 12 Vestre Vandværk oplyste, at vandværket råder over tilstrækkelige økonomiske midler til betaling af sin del af anlægsudgiften til Sejerø Vandforsyning anslået kr. 1.5 mio. kr. - bortset fra et mindre beløb, som kan fremskaffes inden for ca. 3 mdr. 4 -rev.2

5 Fruergården vandværk oplyste, at de kontante midler, skønnet kr , fremskaffes inden for en kort tidsperiode, måske også ca. 3 mdr. Mastrup vandværk råder over de nødvendige kontante midler, anslået kr Sejerby Vandværk lånefinancierer sin del af de nødvendige anlægsudgifter ved lånefinansiering i Kommunekredit (ca. 66 % af anlægsudgifterne). Sejerby Vandværk afklarer, om en del af egenkapitalen kan nedbringe lånebehovet. Der fremkom ikke yderligere under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet. Under mødet indtog bestyrelsen kaffe og en ostemad/laxemad/syltetøj samt en øl. Mødet hævet og deltagerne tog afsked ca. kl Bilag: Bilag 1 referat af bestyrelsesmøde afholdt juni 2012 hos EKJ på BLEGDAMSVEJ 58, 2100 KØBENHAVN Ø Bilag 2 referat af møde afholdt august 2012 mellem bestyrelsen i Sejerby Vandværk og bestyrelsen i FSV Bilag 3 - Udkast til oplæg til ansøgning om lån til etablering af vandværk med kommunegaranti. Udarbejdet efterår 2012 og overgivet Sejerby Vandværk. Mødedeltagernes efterskrift: ingen rettelser, bortset fra følgende: Sten Langvad: Bertel Stenbæk forsynes med sin "titel", formand for Teknik- & Miljøudvalget (V), ligeledes Troels Sommer, geolog i Team Natur og Miljø. Vandindvindingen har de senere år været ca m3 pr år, og vandforsyningsplanen for Sejerø 2005 fremskriver til m3 pr år i Produktionsmålet for det nye vandværk blev af Krüger/EKJ sat til m3 pr år i 2011, og det tal gælder vel stadigvæk. Morten Dam: to bemærkninger er indarbedet i det rev. Referat. En tredje bemærkning er følgende: *) Snarlig drøftelse af FSV rolle... Lige nu giver teksten mening for os med inside-viden, men når glemselen sidenhen vinder indpas, bliver det måske lidt sløret - for ikke at glemme tilstedeværendes mulighed for at ane substansen mellem linierne. Blot en strøtanke! Laver gerne et forslag til formulering, dersom dette ønskes. 5 -rev.2

6 Når Mortens formulering foreligger, bliver den indarbejdet i referatet eller i et referat fra førstkommende bestyrelsesmøde efter mødet hos EKJ. Dirigentens efterskrift: Se om lån i kommunekredit: Telefon: GENERELLE LÅNEVILKÅR Hvem kan låne? KommuneKredit yder lån til kommuner, regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti. Der ydes bl.a. lån til kraftvarmeværker, naturgasselskaber, vandværker, vandselskaber og sociale institutioner mod fuld kommunegaranti. Lån ydes endvidere til interessentskaber eller sammenslutninger, hvor deltagere hæfter solidarisk for de optagne lån, og hvor en eller flere kommuner er interessenter eller medlemmer. Lånebegrænsninger KommuneKredit kan yde lån indenfor de rammer, der er fastlagt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for kommunernes låntagning og garantistillelse, eller som de fremgår af lovgivningen i øvrigt. Vilkår for lån Lån ydes som obligationslån eller som aftalelån med fast eller variabel rente og afdrag efter aftale. Lån kan ydes i danske kroner eller valuta. Lån i KommuneKredit ydes mod udstedelse af gældsbrev, og der skal således ikke stilles pant. Ingen omkostninger Der er ingen etableringsomkostninger ved optagelse af lån i KommuneKredit, og der opkræves således ikke indskud eller stiftelsesprovision. Administrationsbidrag (ekskl. ældreboliger) Det årlige administrationsbidrag udgør p.t. 0,00 pct. p. a. for aftalelån og 0,08 pct. p.a. for obligationslån. Administrationsbidraget opkræves sammen med rentebetalingerne. Tinglysningsafgift Der betales ikke tinglysningsafgift for lån optaget i KommuneKredit. Lånetilbud KommuneKredit fremsender gerne orientering om lånemuligheder eller konkrete lånetilbud. 6 -rev.2

7 Få mere information hos Udlånsafdelingen 7 -rev.2

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ

Grundejerforeningen STORHØJ Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ 20 Februar 1997 Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling Fredag den 27. februar 1997 kl. 20 i Sognegården, Mårslet Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af

Læs mere