Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING"

Transkript

1 Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/ Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer med at få stoppet løbende betalinger, der bliver trukket på deres konto. Der kan både være tale om situationer, hvor forbrugeren bestrider, at der er indgået en aftale, men hvor den erhvervsdrivende fortsætter med at hæve beløb på forbrugerens konto, og situationer hvor forbrugeren af egen vilje har indgået en aftale, men hvor den erhvervsdrivende fortsætter med at hæve beløb, selvom forbrugeren har opsagt aftalen. Der er tale om løbende aftaler, fx abonnementsaftaler, og der vil typisk være tale om kortbetalinger, hvor forbrugeren har oplyst sine kortdata til den erhvervsdrivende, som herefter benytter dataene til løbende at hæve beløb på den betalingskonto, som betalingskortet er knyttet til. I dette notat skal det derfor undersøges, hvordan man har mulighed for at stoppe betalingerne. I den forbindelse vil relevante bestemmelser i betalingstjenesteloven (herefter BTL ) og betalingstjenestedirektivet (herefter direktivet ) blive gennemgået. Notatet er udtryk for Forbrugerombudsmandens fortolkning og forståelse af reglerne. Forbrugeren vil i gennemgangen som oftest blive benævnt betaleren, kortudstederen/banken udbyderen og den erhvervsdrivende betalingsmodtageren, da det er denne terminologi, der benyttes i BTL og direktivet. I afsnit 2 vil direktivets regulering af spørgsmålet om tilbagekaldelse af samtykke blive gennemgået, og i afsnit 3 vil reguleringen af tilbagekaldelse af samtykke blive gennemgået efter BTL.

2 2. REGULERINGEN EFTER BETALINGSTJENESTEDIREKTI- VET Tilbagekaldelse af samtykke til betalingstransaktioner er reguleret i direktivet, som derfor vil blive gennemgået i dette afsnit med Forbrugerombudsmandens fortolkning af direktivets regler Samtykke til en betalingstransaktion Det følger af direktivets art. 54, stk. 1, at en betalingstransaktion kun er autoriseret (godkendt), hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. Direktivets art. 54, stk. 1, har følgende ordlyd: 1. Medlemsstaterne sikrer, at en betalingstransaktion kun anses for at være autoriseret, hvis betaleren har meddelt sit samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. Betaleren kan autorisere en betalingstransaktion før eller, hvis det er aftalt mellem betaleren og hans udbyder af betalingstjenester, efter gennemførelsen af betalingstransaktionen. Art. 54, stk. 1, opstiller ikke krav til, hvordan et samtykke udformes og meddeles. Dette er overladt til betaleren og udbyderen at aftale, jf. direktivets art. 54, stk. 2, som har følgende ordlyd: 2. Samtykke til at gennemføre en betalingstransaktion eller en række betalingstransaktioner meddeles i den form, der er aftalt mellem betaleren og hans udbyder af betalingstjenester. Hvis dette samtykke mangler, anses betalingstransaktionen for uautoriseret Tilbagekaldelse af samtykke Mulighed for tilbagekaldelse af samtykke I Danmark følger det af almindelige obligationsretlige principper, at man kan tilbagekalde et samtykke, som man har givet. Denne ret fremgår også udtrykkeligt i direktivets art. 54. Direktivets art. 54, stk. 3, har følgende ordlyd: 3. Betaleren kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, men ikke senere end det tidspunkt for uigenkaldelighed, der er omhandlet i artikel 66. Et samtykke til at gennemføre en række betalingstransaktioner, kan også tilbagekaldes, med den virkning, at eventuelle fremtidige betalingstransaktioner skal anses for uautoriserede. Det fremgår således af art. 54, stk. 3, at betaleren kan tilbagekalde sit samtykke. Betaleren kan også tilbagekalde sit samtykke til en række beta- 2

3 lingstransaktioner, hvorved eventuelle fremtidige transaktioner vil være uautoriserede. Det kan fx være betalinger i en løbende abonnementsaftale Frister for tilbagekaldelse af et samtykke Det følger af art. 54, stk. 3, 1. pkt., at betaleren kan tilbagekalde sit samtykke, men ikke senere end det tidspunkt for uigenkaldelighed, der er omhandlet i artikel 66. Fristerne i art. 66 afhænger af, hvilken type betalingstransaktion der er tale om. Direktivets art. 66 har følgende ordlyd: 1. Medlemsstaterne sikrer, at brugeren af betalingstjenester ikke kan tilbagekalde en betalingsordre, når den er modtaget af betalerens udbyder af betalingstjenester, jf. dog denne artikel. 2. Hvis betalingstransaktionen initieres af eller via betalingsmodtageren, kan betaleren ikke tilbagekalde betalingsordren efter at have afgivet sin betalingsordre eller meddelt sit samtykke til gennemførelse af betalingstransaktionen til betalingsmodtageren. 3. I tilfælde af direkte debitering, og uden at dette berører retten til tilbagebetaling, kan betaleren dog tilbagekalde en betalingsordre senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato for debitering af midlerne. 4. I det i artikel 64, stk. 2, omhandlede tilfælde kan brugeren af betalingstjenester tilbagekalde en betalingsordre senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. 5. Efter udløbet af de i stk. 1-4 anførte tidsfrister kan betalingsordren kun tilbagekaldes, hvis det er aftalt mellem brugeren af betalingstjenester og hans udbyder af betalingstjenester. I det i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde kræves også betalingsmodtagerens samtykke. Hvis det er aftalt i rammeaftalen, kan udbyderen af betalingstjenester kræve betaling for tilbagekaldelsen. Art. 66 omhandler tilbagekaldelse af en betalingsordre og skal forstås således, at fristerne angår den betalingstransaktion, der er i proces, og ikke fremtidige betalinger. Det følger også af direktivets art. 54, stk. 3, 2. pkt., at der ikke er en frist for tilbagekaldelse af et samtykke til at gennemføre en række betalingstransaktioner. Betaleren kan således altid tilbagekalde fremtidige betalinger, der endnu ikke er i proces, uden at skulle iagttage en bestemt frist Hvem skal samtykket tilbagekaldes over for Det fremgår ikke udtrykkeligt af art. 54, hvem samtykket meddeles til, eller hvem samtykket kan tilbagekaldes over for. 3

4 Spørgsmålet er drøftet med EU-Kommissionen. Kommissionen er af den opfattelse, at et samtykke efter art. 54 skal anses for at være meddelt til udbyderen, da samtykket vedrører gennemførelsen af den betalingstransaktion, der skal udføres af betalerens betalingstjenesteudbyder. Der kan være visse tilfælde, hvor samtykket meddeles indirekte via betalingsmodtageren til betalingstjenesteudbyderen. Det er i forhold til betalerens ret til at tilbagekalde sit samtykke til fremtidige betalinger uden betydning, om samtykket til gennemførelsen af disse betalinger er blevet meddelt direkte af betaleren eller indirekte via betalingsmodtageren til udbyderen. Forbrugerombudsmanden kan tilslutte sig Kommissionens fortolkning. Efter danske formueretlige regler kan samtykket derfor også tilbagekaldes over for udbyderen. Derudover følger det af danske formueretlige regler, at en forbruger altid vil kunne meddele betalingsmodtageren, at denne ikke skal trække penge på forbrugerens konto, såfremt forbrugeren mener, at der ikke er indgået en aftale. Hvis der er indgået en aftale, vil forbrugeren med respekt for indholdet af aftalen kunne opsige den og meddele betalingsmodtageren, at denne således ikke længere må trække penge på kontoen Virkningen af tilbagekaldelse af samtykke Det fremgår af direktivets art. 54, stk. 3, 2. pkt. (citeret ovenfor under pkt ), at såfremt et samtykke til at gennemføre en række betalingstransaktioner tilbagekaldes, har det den virkning, at eventuelle fremtidige betalingstransaktioner skal anses for uautoriserede. Når betalingstransaktionerne således er uautoriserede, skal betalerens udbyder straks tilbagebetale betaleren de pågældende beløb, jf. direktivets art. 60, stk. 1. Direktivets art. 60 har følgende ordlyd: 1. Medlemsstaterne sikrer, at betalerens udbyder af betalingstjenester med forbehold af artikel 58 i tilfælde af en uautoriseret betalingstransaktion straks tilbagebetaler betaleren beløbet for den uautoriserede betalingstransaktion og, hvor det er relevant, fører den debiterede betalingskonto tilbage til den situation, der ville have været gældende, hvis den uautoriserede betalingstransaktion ikke var blevet gennemført. 2. Yderligere økonomisk godtgørelse kan fastsættes i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen mellem betaleren og dennes udbyder af betalingstjenester. 4

5 3. REGULERING EFTER BETALINGSTJENESTELOVEN Ovenfor er direktivets regulering af tilbagekaldelse af samtykke blevet gennemgået. Det er imidlertid den danske lovgivning, der skaber rettigheder og pligter i Danmark. Direktivet er implementeret i BTL, som vil blive gennemgået nedenfor Samtykke til en betalingstransaktion Det følger af BTL 57, stk. 1, at en betalingstransaktion kun er autoriseret (godkendt), hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. BTL 57 er en implementering af direktivets art. 54. BTL 57 har følgende ordlyd: 57. En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. Betaleren kan autorisere en betalingstransaktion før eller, hvis det er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder, efter gennemførelsen af betalingstransaktionen. Stk. 2. Et samtykke meddeles i den form og efter den procedure, der er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder. Stk. 3. Et samtykke kan ikke tilbagekaldes efter det tidspunkt, der følger af 73. Som det fremgår, opstiller 57 ikke krav til, hvordan et samtykke udformes og meddeles. Dette er overladt til betaleren og udbyderen at aftale, jf. BTL 57, stk. 2. I forarbejderne til BTL 57 (lovforslag nr. L 119 af 28. januar 2009) er der anført følgende eksempler på meddelelse af samtykke: Som eksempler på betalers meddelelse af samtykke kan nævnes, at betaler anvender sin pinkode i en forretning, underskriver en betalingsordre i en filial eller anvender sin kode i en netbank. Ved køb på internettet med et betalingskort meddeles samtykket ifølge tre af de største bankers kortholderregler 1 ved, at betaleren oplyser kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre Tilbagekaldelse af samtykke Mulighed for tilbagekaldelse af samtykke BTL 57, stk. 3, fastslår, at et samtykke ikke kan tilbagekaldes efter det tidspunkt, der følger af er citeret ovenfor under pkt Kortholderreglerne hos Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. 5

6 Det følger således forudsætningsvist af BTL 57, stk. 3, at et samtykke kan tilbagekaldes. Det fremgår også direkte af direktivets artikel 54, stk. 3, 1. pkt., at et samtykke kan tilbagekaldes. Direktivets artikel 54, stk. 3, har følgende ordlyd: 3. Betaleren kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, men ikke senere end det tidspunkt for uigenkaldelighed, der er omhandlet i artikel 66. Et samtykke til at gennemføre en række betalingstransaktioner, kan også tilbagekaldes, med den virkning, at eventuelle fremtidige betalingstransaktioner skal anses for uautoriserede. Ovennævnte bestemmelser hviler således på det udgangspunkt, at man frit kan tilbagekalde et samtykke, som man har givet. Dette følger også af almindelige obligationsretlige principper. BTL 57, stk. 3, er beskyttelsespræceptiv, når brugeren er forbruger, jf. BTL 5, stk. 1, og stk. 2, modsætningsvist, og betalerens ret til at tilbagekalde et samtykke kan således ikke fraviges ved aftale, når betaleren er forbruger. BTL 5, stk. 1-2, har følgende ordlyd: 5. Loven kan ikke fraviges til skade for brugeren af betalingstjenester, jf. dog stk Stk. 2. Kapitel 5, 55, 57, stk. 3, og 62, 64-66, 68, 73, 74 og 85 samt kapitel 10 kan fraviges ved aftale mellem udbyderen og brugere af betalingstjenester, der ikke er forbrugere. Parterne kan endvidere aftale en anden indsigelsesfrist end nævnt i 63. Efter almindelige aftaleretlige principper kan samtykket tilbagekaldes for de betalingstransaktioner, der er meddelt samtykke til. Hvis betaleren således har meddelt samtykke til en række løbende betalingstransaktioner, fx et løbende abonnement, kan betaleren også tilbagekalde sit samtykke til samtlige de fremtidige, løbende betalinger. Det støttes også af direktivets art. 54, stk. 3, 2. pkt., hvoraf fremgår, at et samtykke til at gennemføre en række betalingstransaktioner også kan tilbagekaldes Frister for tilbagekaldelse af et samtykke BTL 57, stk. 3, fastslår som nævnt, at et samtykke ikke kan tilbagekaldes efter det tidspunkt, der følger af 73. Fristerne i 73 afhænger af, hvilken type betalingstransaktion der er tale om. 6

7 73 har følgende ordlyd: 73. En betalingsordre kan ikke tilbagekaldes, efter at den er modtaget af betalers udbyder, jf. 71, stk. 1, medmindre andet følger af stk Stk. 2. En betalingsordre iværksat af eller via betalingsmodtageren kan ikke tilbagekaldes, efter at betaleren har afgivet sin betalingsordre eller meddelt sit samtykke til gennemførelse af betalingstransaktionen til betalingsmodtageren. Stk. 3. En betalingsordre i forbindelse med direkte debitering kan tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato for debitering af midlerne. Stk. 4. Betalingsordrer omfattet af 71, stk. 2, kan tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Stk. 5. Stk. 1-4 kan fraviges ved aftale mellem brugeren af betalingstjenesten og dennes udbyder. I de i stk. 2 og 3 omhandlede situationer kræves betalingsmodtagerens samtykke. En udbyder kan kræve betaling for tilbagekaldelsen, hvis det fremgår af rammeaftalen. Stk. 6. Det kan i forbindelse med mikrobetalingsinstrumenter uanset stk. 1-5 aftales, at betaleren ikke kan tilbagekalde betalingsordren efter at have afgivet sin betalingsordre eller meddelt sit samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen til betalingsmodtageren. 73 omhandler tilbagekaldelse af en betalingsordre og skal forstås således, at den angår en betalingstransaktion, der er i proces, men ikke eventuelle fremtidige betalingstransaktioner i en række. Den frist for tilbagekaldelse af samtykke, som betaleren skal iagttage, jf. BTL 57, stk. 3, angår således kun en betalingstransaktion, der er i proces, mens betaleren ikke skal iagttage en frist for tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger i en række. Det følger også af direktivets art. 54, stk. 3, 2. pkt., at der ikke er en frist for tilbagekaldelse af samtykket til en række betalingstransaktioner. Art. 54, stk. 3, er citeret ovenfor under pkt BTL 57 er en implementering af direktivets art. 54 og skal derfor fortolkes i overensstemmelse hermed. Betaleren kan således altid tilbagekalde fremtidige betalinger, der endnu ikke er i proces, uden at skulle iagttage en bestemt frist Over for hvem skal samtykket tilbagekaldes? Det fremgår ikke udtrykkeligt af BTL 57, hvem samtykket meddeles til, eller hvem meddelelse om, at samtykket tilbagekaldes, kan ske til. Der fremgår heller ikke noget herom af forarbejderne til BTL eller af direktivet. Forbrugerombudsmanden har derfor drøftet spørgsmålet med EU- Kommissionen, som oplyser, at direktivets art som 57 er en implementering af - efter Kommissionens opfattelse skal forstås således, at samtykket skal anses for at være meddelt til udbyderen, da samtykket vedrører gennemførelsen af den betalingstransaktion, der skal udføres af betalerens udbyder. Kommissionen oplyser videre, at der kan være visse 7

8 tilfælde, hvor samtykket meddeles indirekte via betalingsmodtageren til udbyderen, og at det i forhold til betalerens ret til at tilbagekalde sit samtykke til fremtidige betalinger er uden betydning, om samtykket til gennemførelsen af disse betalinger er blevet meddelt direkte af betaleren eller indirekte via betalingsmodtageren til udbyderen. Forbrugerombudsmanden kan tilslutte sig Kommissionens fortolkning. Det følger af almindelige aftaleretlige principper, at meddelelse om, at samtykket tilbagekaldes, kan ske til den, som samtykket er meddelt til. Samtykket meddeles af betaleren til udbyderen, evt. via en betalingsmodtager, jf. ovenfor. Betalerens meddelelse om, at samtykket til de fremtidige betalinger tilbagekaldes, jf. BTL 57, stk. 3, kan altså ske til udbyderen. En meddelelse om, at samtykket tilbagekaldes, er et påbud og har således virkning, fra det er kommet frem. Efter almindelige formueretlige regler vil forbrugeren derudover altid kunne henvende sig til betalingsmodtageren, hvis forbrugeren ikke mener, at der er indgået en aftale, og meddele betalingsmodtageren, at der ikke må trækkes penge på forbrugerens konto. Hvis der er indgået en aftale, vil forbrugeren med respekt for indholdet af aftalen kunne opsige den og meddele betalingsmodtageren, at denne således ikke længere må trække penge på kontoen Virkningen af tilbagekaldelse af samtykke Når et samtykke til en betalingstransaktion er tilbagekaldt, er eventuelle fremtidige betalinger uautoriserede, jf. BTL 57, stk. 1, modsætningsvist, og direktivets artikel 54, stk. 3, 2. pkt. BTL 57, stk. 1, har følgende ordlyd: 57. En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. Betaleren kan autorisere en betalingstransaktion før eller, hvis det er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder, efter gennemførelsen af betalingstransaktionen. Direktivets artikel 54, stk. 3, har følgende ordlyd: 3. Betaleren kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, men ikke senere end det tidspunkt for uigenkaldelighed, der er omhandlet i artikel 66. Et samtykke til at gennemføre en række betalingstransaktioner, kan også tilbagekaldes, med den virkning, at eventuelle fremtidige betalingstransaktioner skal anses for uautoriserede. 8

9 Det følger af BTL 61, at betalerens udbyder hæfter for betalerens tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner. BTL 61 har følgende ordlyd: 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. 57, medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Udbyderen hæfter således for betalerens tab som følge af eventuelle fremtidige betalingstransaktioner, efter at betaleren har tilbagekaldt sit samtykke, jf. BTL 61. Ved en uautoriseret betalingstransaktion skal udbyderen straks tilbagebetale beløbet til betaleren, jf. BTL 61, stk. 1, 2. pkt. Det betyder, at hvis betaleren anmelder en uautoriseret transaktion til udbyderen, bør udbyderen som udgangspunkt hurtigst muligt tilbageføre beløbet til betalerens konto, jf. forarbejderne til BTL 61, stk. 1 (lovforslag nr. L 119 af 28. januar 2009). Således fremgår følgende af de specielle bemærkninger til BTL 61, stk. 1: Det fremgår af bestemmelsen, at betalers udbyder i tilfælde af en uautoriseret transaktion straks skal tilbagebetale betaleren beløbet. En udbyder bør derfor som udgangspunkt hurtigst muligt efter en anmeldelse om en uautoriseret transaktion tilbageføre det omtvistede beløb. Hvis udbyderen har mistanke om, at der ikke er tale om en uautoriseret transaktion og derfor afviser en hurtig tilbageførsel, vil betaler efter rentelovens regler kunne have krav på renter, hvis det senere viser sig, at der forelå en uautoriseret transaktion. Der er tale om en hæftelsesregel, og den egentlige erstatningsansvarlige over for betaleren er betalingsmodtageren, som har hævet beløb uretmæssigt. Banken vil således i overensstemmelse med almindelige erstatningsretlige regler kunne gøre et regreskrav gældende over for betalingsmodtageren. Det fremgår ikke af 61, at betaleren skal fremsætte krav om, at udbyderen tilbagefører beløbet til hans konto. Når betaleren én gang har anmeldt til banken, at hævningerne fra en bestemt betalingsmodtager er uautoriserede, må udbyderen herefter tilbageføre eventuelle efterfølgende hævede beløb til betalerens konto af egen drift. Hævningerne udspringer af sam- 9

10 me aftale/samtykke, og betaleren behøver således ikke at henvende sig i sin bank hver gang, der bliver hævet et nyt beløb fra betalingsmodtageren på baggrund af samtykket. Hvis banken ikke tilbagefører beløbene af egen drift, vil det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne være i strid med god skik, jf. BTL Indsigelsesfrist Det følger af BTL 63, at indsigelse mod en uautoriseret betalingstransaktion skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. BTL 63 har følgende ordlyd: 63. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtager er fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet. Hvis udbyderen ikke har meddelt oplysninger eller har stillet oplysninger til rådighed efter kapitel 5, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor udbyderen har meddelt oplysninger eller stillet oplysninger til rådighed. Det følger af forarbejderne til 63 (lovforslag nr. L 119 af 28. januar 2009), at betaleren skal fremsætte sin indsigelse over for udbyderen snarest muligt, efter at betaleren er blevet opmærksom på den uautoriserede betalingstransaktion. Således fremgår følgende af de specielle bemærkninger til BTL 63: Indsigelser skal efter forslaget til 63 meddeles til udbyderen snarest muligt efter, at betaleren er blevet opmærksom på, at der foreligger en uautoriseret eller fejlbehæftet transaktion. Dette er også i overensstemmelse med direktivets artikel 58, som er implementeret i BTL 63. Direktivets artikel 58 har følgende ordlyd: For at kunne kræve tilbagebetaling af en transaktion skal brugeren af betalingstjenester underrette sin udbyder af betalingstjenester snarest muligt efter at have konstateret uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der giver anledning til krav, herunder krav som omhandlet i artikel 75, og ikke senere end 13 måneder efter debiteringsdatoen, medmindre udbyderen af betalingstjenester, hvor det er relevant, ikke har meddelt oplysningerne om den pågældende betalingstransaktion eller stillet dem til rådighed i overensstemmelse med afsnit III. (Vores fremhævelse). 10

11 Ved siden af den absolutte indsigelsesfrist på 13 måneder gælder de almindelige passivitetsregler, jf. forarbejderne til BTL 63 (lovforslag nr. L 119 af 28. januar 2009). Således fremgår følgende af de specielle bemærkninger til BTL 63: Selvom der efter bestemmelsen gælder en frist på højest 13 måneder til at gøre indsigelser gældende, kan brugeren af betalingstjenester fortabe denne ret på et tidligere tidspunkt på grund af passivitet Hvordan stoppes uberettigede hævninger på kontoen? Forbrugerombudsmanden har erfaret, at den måde, hvorpå bankerne som kortudbydere løser problemet med, at der sker hævninger på betalerens betalingskonto, som ikke er autoriserede, er, at banken spærrer det betalingskort, som er anvendt ved købet hos betalingsmodtageren. Den finansielle sektor har oplyst, at baggrunden for dette er, at de internationale kortsystemer i dag kun i begrænset omfang gør det muligt for udbyderen at identificere og stoppe betalinger fra en bestemt betalingsmodtager. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at banken som minimum skal sørge for af egen drift at tilbageføre de løbende hævede beløb til betalerens konto, når betaleren første gang har meddelt banken, at et samtykke er tilbagekaldt, jf. BTL 61. Forbrugerombudsmanden vil indgå i dialog med Finansrådet om dette. Det er dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er bedst i overensstemmelse med god skik, hvis banken kan blokere for, at den pågældende betalingsmodtager uautoriseret kan hæve penge på betalerens konto, når betaleren har tilbagekaldt sit samtykke. Mange forbrugere har i dag koblet deres betalingskort til en række forskellige betalingsordninger, fx et teleabonnement, fitnessabonnement, streamingtjenester, brobizz samt mobilbetalingsordninger. Forbrugeren kan også have bestilt en rejse, hotelophold, biludlejning mv., hvor forbrugeren har afgivet sine kortoplysninger, sådan at betalingsmodtageren på et senere tidspunkt kan trække betalingen på betalingskortet. Hvis forbrugeren får spærret sit betalingskort, vil forbrugeren således skulle kontakte alle disse forskellige erhvervsdrivende og meddele, at han har fået et nyt betalingskort. Dette er til stor gene for forbrugerne. Forbrugerombudsmanden er imidlertid opmærksom på, at den eneste tekniske løsning på nuværende tidspunkt er, at banken spærrer betalerens betalingskort. Forbrugerombudsmanden noterer sig med tilfredshed, at 11

12 Finansrådet har henstillet til bankerne, at de ikke opkræver gebyr for spærringen i de omhandlede situationer. Forbrugerombudsmanden finder dog, at det er bedst i overensstemmelse med god skik, jf. BTL 84, at det gøres muligt at stoppe de enkelte hævninger fra en bestemt betalingsmodtager. Forbrugerombudsmanden anbefaler derfor bankerne at arbejde på en løsning i den kommende tid, og Forbrugerombudsmanden indgår gerne i en dialog med bankerne i den forbindelse. 4. SAMMENFATNING AF REGULERINGEN EFTER BETA- LINGSTJENESTELOVEN Det følger af BTL 57, stk. 1, at betaleren skal meddele samtykke til en betalingstransaktion, for at den er autoriseret (godkendt). Det følger forudsætningsvist af BTL 57, stk. 3, samt direkte af direktivets artikel 54, stk. 3, 1. pkt., at et samtykke kan tilbagekaldes. Dette er i overensstemmelse med almindelige obligationsretlige principper. Det samtykke, der tilbagekaldes efter BTL 57, stk. 3, er det samtykke, der er meddelt efter bestemmelsens stk. 1. Hvis der således er meddelt samtykke til en række løbende betalinger (fx et abonnement), kan tilbagekaldelsen af samtykket efter 57, stk. 3, også ske for samtlige de fremtidige løbende betalinger. Dette følger også direkte af direktivets artikel 54, stk. 3, 2. pkt. For så vidt angår den betalingstransaktion, der er i proces, skal tilbagekaldelse af samtykket ske inden nogle frister, som er angivet i BTL 73. For så vidt angår de fremtidige betalinger, der endnu ikke er i proces, skal der ikke iagttages en frist, jf. BTL 57, stk. 3, forudsætningsvist, sammenholdt med direktivets art. 54, stk. 3, 2. pkt. Det fremgår ikke udtrykkeligt af BTL 57, hvem samtykket meddeles til, eller hvem samtykket kan tilbagekaldes over for. Spørgsmålet er drøftet med EU-Kommissionen, som har oplyst, at direktivets art. 54 som er implementeret i BTL 57 skal fortolkes således, at samtykket meddeles til udbyderen. Forbrugerombudsmanden kan tilslutte sig denne fortolkning. Efter almindelige aftaleretlige principper kan et samtykke tilbagekaldes over for den part, som samtykket er meddelt til, og tilbagekaldelse af samtykket kan således ske over for udbyderen. 12

13 Derudover følger det af almindelige formueretlige regler, at forbrugeren altid vil kunne henvende sig til betalingsmodtageren, hvis forbrugeren ikke mener, at der er indgået en aftale, og meddele betalingsmodtageren, at der ikke må trækkes penge på forbrugerens konto. Hvis der er indgået en aftale, vil forbrugeren med respekt for indholdet af aftalen kunne opsige den og meddele betalingsmodtageren, at denne således ikke længere må trække penge på kontoen. Når betaleren har tilbagekaldt samtykket til betalingerne, er eventuelle fremtidige betalinger uautoriserede, jf. BTL 57, stk. 1, modsætningsvist, og direktivets artikel 54, stk. 3, 2. pkt., og udbyderen/banken hæfter for betalerens tab som følge af disse betalinger, jf. BTL 61. Udbyderen skal af egen drift tilbageføre eventuelle efterfølgende hævede beløb, når betaleren har anmeldt til udbyderen, at betalingstransaktionerne er uautoriserede. På nuværende tidspunkt er den eneste tekniske løsning på problemet med at stoppe hævningerne på betalerens konto, at banken spærrer betalingskortet og udsteder et nyt. Dette kan imidlertid medføre betydeligt besvær for forbrugerne, og det er derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er bedst i overensstemmelse med god skik, jf. BTL 84, at det gøres muligt at stoppe de enkelte hævninger fra en bestemt betalingsmodtager. Forbrugerombudsmanden anbefaler derfor bankerne at arbejde på en løsning i den kommende tid. Banken bør dog under alle omstændigheder sørge for af egen drift at tilbageføre de løbende hævede beløb til betalerens konto, når betaleren første gang har meddelt banken, at et samtykke er tilbagekaldt, jf. BTL 61. Forbrugerombudsmanden vil indgå i en dialog med Finansrådet om dette. 13

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København Nordea Finans Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 30. december 2016

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 30. december 2016 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 30. december 2016 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Betalingsmodtageres ha ndtering af betalinger ved fjernsalg Retningslinjer 2014

Betalingsmodtageres ha ndtering af betalinger ved fjernsalg Retningslinjer 2014 Betalingsmodtageres ha ndtering af betalinger ved fjernsalg Retningslinjer 2014 BETALINGSMODTAGERES HÅNDTERING AF BETALINGER VED FJERNSALG Betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1. Kapitel 1

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1. Kapitel 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til lov om betalingskonti 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på

Læs mere

Forslag. Lov om betalingskonti 1)

Forslag. Lov om betalingskonti 1) Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2015-16 Fremsat den 13. januar 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om betalingskonti 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om betalingskonti 1)

Forslag. Lov om betalingskonti 1) 2015/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Fremsat den 13. januar 2016 af Troels

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Vilkår for betalingskonti privatkunder

Vilkår for betalingskonti privatkunder Gældende fra den 01.07.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014 ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler 27. Oktober 2014 1 Kort baggrund Aftaleforhold Direkte debitering Aftale med betalingstjenesteudbyder Aftale om konkret betaling Kreditorside

Læs mere

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ORIENTERINGSSKRIVELSE OM LOV OM BETALINGSTJENESTER Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti - Privatkunder

Vilkår for betalingskonti - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. januar 2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto,

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Vilkår for betalingskonti privatkunder Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 9. juli 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp med betalingskort

Brugerregler for Swipp med betalingskort Brugerregler for Swipp med betalingskort Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave pengeoverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 9. juli 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale, som du har indgået med

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 9. juli 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Bilag til besvarelse af spørgsmål 5 ad L 157, stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 24. marts 2017

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Vilkår for betalingskonti - Privatkunder

Vilkår for betalingskonti - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. januar 2018. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal FI-kreditornummer oplyses. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti - Privatkunder

Vilkår for betalingskonti - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. januar 2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 2. juli 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale, som du har indgået med

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 9. juli 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale, som du har indgået med

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Generelle regler for selvbetjening Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale, som du har indgået

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING # et godt sted at være GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder

Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere