Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger"

Transkript

1 Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015

2 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr , som agent for AXA France Vie, Paris, Trade and Companies Register no Marsh & McLennan Agency A/S, CVR-nr herefter benævnt MMA, formidler sundhedsforsikringen for Dansk Sundhedssikring, som underagent for Dansk Sundhedssikring. Forsikringsaftalen med AXA France Vie udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler. Forsikringsaftalen, indgået via Dansk Sundhedssikring som agent, gælder mellem AXA France Vie og den/de personer, der står som forsikringstager i policen. Betegnelsen forsikrede dækker i vilkårene de personer, som er omfattet af forsikringen, og fremgår af policen. 2. Hvem forsikringen omfatter, hvor den dækker og ikrafttrædelse De forsikrede skal have fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), Sverige, Norge eller Tyskland og være omfattet af Danmarks offentlige sygesikringsordning, samt have et dansk sundhedskort. Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark samt i Sverige, Norge eller Tyskland efter aftale med Dansk Sundhedssikring. Forsikringen kan tegnes af forsikringstagere over 18 år. Forsikrede kan være Privatpersoner over 18 år. Forsikringen ophører når den opsiges af en af parterne eller ved forsikringstagerens dødsfald. Børn under 21 år, men over 1 år. Forsikringsdækningen ophører når det enkelte forsikrede barn fylder 21 år. Der er ingen øvre aldersgrænse for forsikrede. Prisen for forsikringen stiger ved forsikredes 60. år og igen ved forsikredes 68. år. Hvert barn under 21 år skal påføres policen separat for at være dækket. Forsikringstageren skal derfor selv kontakte MMA når nyfødte fylder 1 år for at få barnet påført policen hvis barnet ønskes omfattet af forsikringsdækningen. Alene børn af den samme indehaver af forældremyndigheden kan påføres én police. Én forsikringstager kan dog godt tegne flere policer med børn af flere indehavere af forældremyndighed. Forsikringstageren modtager information fra Dansk Sundhedssikring om forsikringen og om hvordan den bruges. Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter forsikringens tegning, medmindre en senere ikrafttrædelsesdato den 1. i en senere måned er aftalt. Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder karensperioden, jf. vilkårenes punkt 6. 2

3 Forsikringsdækningen gælder for én måned ad gangen og fornys automatisk hver måned med mindre forsikringen ophører af andre grunde. Hvis forsikrede har ret til dækning på en tidligere sundhedsforsikring, kan forsikrede ikke opnå dækning for samme undersøgelse eller behandling, før det tidligere forsikringsselskabs forpligtelse ophører. 3. Brug af forsikringen Al behandling skal altid godkendes af Dansk Sundhedssikring inden behandlingen påbegyndes. Hvis forsikrede får en sygdom eller kommer til skade, skal forsikrede kontakte egen læge. Forsikrede skal altid have en henvisning fra egen læge, med mindre der står andet i vilkårene, før behandlingen er dækket af forsikringen. Man kan dog uanset dette benytte vores SundhedsNavigator fra tegningstidspunktet af forsikringen. Akutbehandling og sub akut behandling, der kræver hurtig assistance (f.eks. vagtlæge, skadestue, ambulance eller lignende) og som kræver behandling med det samme (f.eks. trafikuheld, ulykkestilfælde, blodprop, iskæmisk hjertesygdom mv.) er ikke omfattet af forsikringen. Har forsikrede brug for akutbehandling, skal forsikrede kontakte egen læge eller akutberedskabet i egen region. Akut psykologisk krisehjælp er dog dækket af forsikringen. Dansk Sundhedssikring skal kontaktes på telefon når forsikrede ønsker at gøre brug af forsikringen. Forsikrede over 18 år, inklusive myndige børn over 18 år, men under 21 år, der er forsikrede på policer tegnet af forældre, bedsteforældre eller andre forsikringstagere end det forsikrede barn, skal selv anmode Dansk Sundhedssikring om dækning under forsikringen eller hjælp under SundhedsNavigatoren. For forsikrede børn under 18 år, er det alene forældre, der er indehavere af forældremyndigheden, som kan anmode Dansk Sundhedssikring om dækning under forsikringen eller hjælp under SundhedsNavigatoren. Dette gælder også såfremt forsikringstageren ikke har forældremyndigheden, for eksempel en bedsteforælder. Dén, der anmoder om dækning eller hjælp til børn under 18 år, skal på Dansk Sundhedssikrings anmodning dokumentere sin egen identitet og forældremyndighed. 4. Dækninger 4,1 SundhedsNavigator Dansk Sundhedssikring tilbyder læge- og sygeplejefaglig telefonisk vejledning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer. Hvis forsikrede har en sygdom eller skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper Dansk Sundhedssikring med at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det omfatter navigation og tovholderfunktion gennem forløb i den private og/eller den offentlige sundhedssektor. 4.2 Behandling hos fysioterapeut Ved henvisning fra egen læge og godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes fysioterapi. Dansk Sundhedssikring kan stille krav om at det skal ske i vort kvalitetssikrede netværk. Der ydes det antal rimelige og nødvendige fysioterapibehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Holdtræning dækkes som udgangspunkt ikke. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. 3

4 4.3 Behandling hos kiropraktor Ved godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes kiropraktik. Dansk Sundhedssikring kan stille krav om, at det skal ske i vort kvalitetssikrede netværk. Der ydes det antal rimelige og nødvendige kiropraktikbehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. 4.4 Behandling hos psykolog Ved henvisning fra egen læge og/eller godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes behandling hos psykolog. Dansk Sundhedssikring kan stille krav om, at det skal ske i vort kvalitetssikrede netværk. Der ydes det antal rimelige og nødvendige psykologbehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Er der stillet en diagnose på psykisk sygdom, der hører under de offentlige pakkeforløb, er den ikke omfattet af denne forsikring. 4.5 Behandling hos diætist Diætisten skal være autoriseret klinisk diætist efter dansk lov. Ved henvisning fra egen læge og/eller Dansk Sundhedssikrings læge dækkes et forløb med udarbejdelse af en kostplan og 10 opfølgninger inden for et år. Der er ikke BMI krav for dækning, men alene en medicinsk behovsvurdering 4.6 Behandling hos zoneterapeut Ved godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes zoneterapi til lidelser i bevægeapparatet. Dansk Sundhedssikring kan stille krav om, at det skal ske i vort kvalitetssikrede netværk. Der ydes det antal rimelige og nødvendige zoneterapibehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Zoneterapeuten skal være RAB registreret. 4.7 Behandling hos akupunktør Ved godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes akupunktur til lidelser i bevægeapparatet. Dansk Sundhedssikring kan stille krav om, at det skal ske i vort kvalitetssikrede netværk. Der ydes det antal rimelige og nødvendige akupunkturbehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Akupunktøren skal være RAB registreret. 4,8 Akut krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp med op til 5 timer i tilfælde af at forsikrede har fået en akut psykisk krise på grund af røveri, overfald, pludselig hændelse med alvorlig fysisk skade eller med fare for alvorlig fysisk skade, samt ved akut psykisk krise på grund af dødsfald hos nærtstående familiemedlem, ved brand, eksplosion eller indbrud i forsikredes private bolig eller hvis forsikrede diagnosticeres med en livstruende sygdom. Anmeldelse skal ske inden for 48 timer efter krisens årsag har fundet sted, ellers vil Dansk Sundhedssikring henvise til almindelig behandling hos psykolog. Der vil være adgang til krisepsykolog inden for 3 timer. Akut psykologbehandling i udlandet er ikke dækket. 4

5 4.9 Psykiater Forsikringen dækker konsultationer hos psykiater, hvis egen læge og Dansk Sundhedssikrings læge har henvist til behandling. Samtidig kræves det (efter almindelig speciallægelig vurdering), at det er muligt at kurere skaden ved at behandle og at der er væsentlig og varig bedring som følge af behandlingen. Når der er stillet en diagnose på en psykisk sygdom, der hører under de pakkeforløb/behandlingsforløb, der tilbydes i det offentlige, så skal de benyttes og behandlingen heraf er derfor ikke omfattet af dækning. Dansk Sundhedssikring hjælper med at benytte disse forløb hensigtsmæssigt. Behandling, der normalt iværksættes indenfor 10 arbejdsdage, gælder ikke ved behandling af psykiske sygdomme hos speciallæge i psykiatri. I forbindelse med psykiatriske diagnoser dækker forsikringen maksimalt udgifter på op til i alt kroner for den samlede forsikringstid, som forsikrede har i Dansk Sundhedssikring Hurtig undersøgelse Hvis Dansk Sundhedssikrings læge og egen læge vurderer, at forsikrede skal gennemgå en speciallægeundersøgelse, herunder eventuel billeddiagnostisk undersøgelse, vil den finde sted uden udgifter til undersøgelserne for forsikrede. Undersøgelsen iværksættes, normalt inden for 10 arbejdsdage, i offentligt eller privat regi efter Dansk Sundhedssikrings valg og efter Dansk Sundhedssikring har modtaget henvisning fra egen læge og kopi af eventuelt nødvendige journaloplysninger fra egen læge Hospitalsbehandling og speciallægebehandling Hvis Dansk Sundhedssikrings læge og speciallægen vurderer, at forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling eller speciallægebehandling med baggrund i den stillede diagnose, vil behandlingen blive iværksat, normalt inden for 10 arbejdsdage, i offentligt eller privat regi efter Dansk Sundhedssikrings valg og efter diagnosen er stillet og både Dansk Sundhedssikring og behandlingsstedet har modtaget henvisning, diagnoseresultat og journaloplysninger. Ved sygdomme og lidelser inden for cancer og hjerte/kar, der indgår i det offentlige sundhedsvæsens pakkeforløb, skal dette tilbud anvendes, da det betragtes som akut behandling. Dansk Sundhedssikring vil her hjælpe med at navigere og være tovholder gennem behandlingsforløbet. Ved re-operation kan Dansk Sundhedssikrings læge beslutte hvor denne skal foretages Medicinsk efterbehandling og kontrol Forsikringen dækker kontrol efter dækningsberettiget hospitalsbehandling, speciallægebehandling og medicinsk efterbehandling i op til 6 måneder for så vidt angår egenbetaling af lægeordineret receptpligtig medicin i tilknytning til en dækningsberettiget operation på hospital eller hos speciallæge Genoptræning, hjemmesygepleje, hjemmehjælp og hjælpemidler Genoptræning, hjemmesygepleje, hjemmehjælp iværksættes af Dansk Sundhedssikring inden for 10 arbejdsdage, i offentligt eller privat regi efter Dansk Sundhedssikrings valg. Dækningen gælder i op til 6 måneder efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet og dækker med indtil kr. pr. skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Genoptræning efter operation og hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og Dansk Sundhedssikrings læge. Hjemmeservice, såfremt det anses at være en nødvendig del af det samlede behandlingsforløb for skaden. Midlertidige hjælpemidler, som den behandlende læge og Dansk Sundhedssikrings læge vurderer er rimelige og nødvendige for at den forsikrede kan komme sig efter en dækningsberettiget operation og som ikke modtages via de offentlige tilbud om hjælpemidler. 5

6 4.14 Behandling for misbrug Dækningen omfatter afvænning, ambulant eller under indlæggelse, der er speciallægeordineret ved en skriftlig erklæring om behovet for behandlingen samt godkendelse af Dansk Sundhedssikrings læge, i forbindelse med misbrug af alkohol, receptpligtig medicin, narkotika (rusmidler, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer) samt spil (diagnosticeret ludomani) hos Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker udgifter op til kroner for alle de perioder, hvor forsikringen er i kraft for forsikrede og uanset om der er tale om flere forskellige misbrug. Dækningen for misbrug træder først i kraft, når forsikrede har været omfattet af forsikringen i Dansk Sundhedssikring i 6 måneder. Såfremt forsikrede indtræder i Dansk Sundhedssikrings sundhedsforsikring ved direkte overgang fra anden sundhedsforsikring, hvor forsikrede er omfattet af en privat misbrugsdækning, gælder alene karensbestemmelsen jævnfør punkt 6. Dækningen ved misbrug bortfalder helt hvis den forsikrede tidligere har været i behandling for et afhængighedsforhold, når forsikringen træder i kraft eller hvis der er tilbagefald til et afhængighedsforhold i forsikringstiden. Dansk Sundhedssikring kan også hjælpe med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer Transportudgifter Forsikringen dækker rimelige transportudgifter hvis forsikrede ikke kan transportere sig selv, heller ikke som passager i bil, til og fra speciallægeklinik/hospital på grund af sygdom og transporten ikke dækkes fra anden side. Forsikringen dækker endvidere ved en samlet transportafstand over 150 km med statens laveste takst for kørsel i egen bil eller billigste offentlige transportform. Dækning af transportudgifter skal på forhånd være aftalt med Dansk Sundhedssikring. Forsikrede kan få dækket transportudgifter for en social eller medicinsk ledsager hvis forsikredes helbredstilstand kræver, at der er en ledsager med. Dette vurderes af Dansk Sundhedssikrings læge Second opinion Forsikrede kan i visse tilfælde og efter godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge få en yderligere medicinsk vurdering af en speciallæge, herunder ved livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade eller hvis forsikrede står foran valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, der kan være livstruende eller give varige mén. 5. Forudsætninger for dækning Forsikringen omfatter de ydelser, der er beskrevet i forsikringsaftalen med eventuelle tillæg og med tilhørende vilkår i forsikringsaftalens løbetid. Skader, der er anmeldt i forsikringstiden, er dækket i op til 3 måneder efter forsikringens udløbsdato. Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt med og godkendt af Dansk Sundhedssikring, refunderes ikke. Forsikringen dækker sygdomme og følgelidelser efter ulykke, der via behandling kan forventes kureret eller væsentligt og varigt forbedret. Det er Dansk Sundhedssikrings læger, som i de konkrete tilfælde afgør om de anmeldte sygdomme eller lidelser er omfattet af forsikringen. 6

7 Forsikringen dækker aldrig kroniske sygdomme, der er opstået og/eller diagnosticeret før forsikringen trådte i kraft. Behandling af kroniske lidelser dækkes i op til 3 måneder fra diagnosen er stillet, såfremt den stilles i forsikringstiden. Ved kroniske sygdomme forstås sygdomme, som Dansk Sundhedssikrings læge vurderer som vedvarende og som derfor ikke kan kureres. Følgesygdomme til kroniske lidelser er dækket såfremt behandlingen fører til væsentlige og varige forbedringer i tilstanden og ellers ikke. Forsikringen dækker alene behandling, som er godkendt og anvendes i det offentlige sundhedsvæsen og som er medicinsk begrundet. Al undersøgelse og behandling efter denne forsikring skal være lægefagligt begrundet i lægelig henvisning eller lægeligt godkendt. Læger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere, der udfører behandling omfattet af forsikringen, skal have autorisation efter dansk ret. Alle udgifter skal efter Dansk Sundhedssikrings skøn være rimelige og nødvendige i forhold til det forventede resultat. 6. Karensbestemmelser Der er 24 måneders karens for eksisterende lidelser det vil sige man skal have været omfattet af forsikringen i 24 måneder, inden der er dækning for eksisterende lidelser. Man kan uanset dette benytte vores SundhedsNavigator fra tegningstidspunktet uden karens. Anciennitet fra anden forsikring kan overføres ved direkte overgang, tegnet inden for 3 måneder efter udløb af hidtidig forsikring. Der gælder dog ovennævnte særlige karensregler for dækning af misbrug jævnfør beskrivelsen under denne dækning. 7. Hvad forsikringen ikke dækker Forsikringen dækker ikke udgifter til: a. Sygdomme og skader, der er opstået ved et ulykkestilfælde, som er fremkaldt af forsikrede med vilje eller ved grov uagtsomhed. b. Sygdomme og skader, der er opstået som følge af udførelse af professionel sport, når sporten drives som hovederhverv. c. Akut og sub akut behandling, der fordrer hurtig assistance i form af fx ambulance, skadestue, vagtlæge og som kræver hurtigt behandling, f.eks. trafikulykker, blodpropper, og diagnoseområder, der i det offentlige defineres som akutte, herunder sygdomme inden for cancer og hjerte/kar samt psykiatriske diagnoser, der indgår i det offentliges behandlingspakker/pakkeforløb. Akut psykologkrisehjælp er dog omfattet af forsikringen. d. Undersøgelse, behandling og kontrol i forbindelse med graviditet, fødsel, abort, fertilitetsundersøgelse og barnløshed samt følgegener hertil. Alle former for prævention, herunder sterilisation og andre præventionsbehandlinger. e. Kønssygdomme, HIV-infektion og sygdomme afledt af HIV, organtransplantation og donation samt kronisk dialysebehandling. f. Behandling hos tandlæge, herunder tandbehandling og tandkirurgi af enhver art samt kæbekirurgi udført af tandlæge. 7

8 g. Nedsat syn og nedsat hørelse, herunder almindelige syns- eller hørekorrigerende undersøgelser, kontrol operation og anden behandling som grå stær, skelen, briller, kontaktlinser samt høreprøver og høreapparater. h. Kosmetiske behandlinger medmindre de er medicinsk betinget som følge af anden dækningsberettiget skade. Behandling af hængende øjenlåg, såvel nedre som øverste, betragtes som kosmetisk og dækkes ikke. Varicer uden alvorlige symptomer, som f.eks. mistet køretilladelse, sygemelding, alvorlig betændelse osv. betragtes som kosmetisk og dækkes ikke. i. Fedmeoperationer eller behandling, herunder følgeoperationer eller følgebehandling. j. Kroniske sygdomme, der er opstået og/eller diagnosticeret inden forsikringen trådte i kraft. Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret efter forsikringen trådte i kraft er dækket i op til 3 måneder fra diagnosen er stillet. Ved kroniske sygdomme forstås sygdomme, som Dansk Sundhedssikrings læge vurderer er varige, som må forventes at kræve langvarig behandling og sygdomme, som ikke kan kureres, f.eks. medfødte lidelser, hormonelle sygdomme, migræne, whiplash, astma og allergilidelser, blodsygdomme, slidgigt, diabetes mv. k. Behandling af fobier. Behandling af demens. ADHD relaterede sygdomme, spiseforstyrrelser og Torurette. Udredning af ADHD Aspergers Syndrom og autisme dækkes ikke. OCD dækkes i udredningsfasen til diagnosen er stillet. l. Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika. m. Protonterapi eller behandling med stamceller. Behandling af karatosis actinica (solskader i huden) dækkes ikke. Radio Frekvens Ablation (RFA) (hjerterytmeforstyrrelser) og DCkonvertering dækkes ikke. Snorkebehandling. n. Epidemier og pandemier, som det offentlige tager sig af. o. Forebyggende undersøgelse og behandling, herunder generelle og forebyggende helbredsundersøgelser. Lægeerklæringer, der ikke er bestilt af Dansk Sundhedssikring. Omkostninger til aftalte undersøgelser/behandlinger, som den forsikrede udebliver fra. Omkostninger til undersøgelse/behandling hos praktiserende læge/speciallæge i almen medicin. p. Skade som følge af borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande og terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb. q. Skade som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. r. Parterapi. 8. Opsigelse og ændring af forsikringen Forsikringstageren eller Dansk Sundhedssikring kan via MMA opsige forsikringen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Ved manglende betaling for forsikringen gælder reglerne under punkt 9: Betaling for forsikringen. 8

9 Dansk Sundhedssikring kan via MMA ændre vilkår og pris for sundhedsforsikringen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned med mindre andet er aftalt. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne skal forsikringstager senest 14 dage efter modtagelse af MMAs meddelelse give MMA besked om, at ændringerne ikke kan accepteres og forsikringen bliver annulleret på ændringsdagen. Ellers betragtes forsikringsforholdet som videreført. Prisændringer som følge af indeksregulering og pålagte afgifter m.v. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringens vilkår eller pris. Såfremt forsikrede børn under 21 år, der er omfattet af en sundhedsforsikring tegnet af en anden forsikringstager, fylder 21 år og fortsat ønsker en sundhedsforsikring, kan forsikrede videreføre forsikringen med sig selv som forsikringstager på vilkår og priser for private over 18 år. 9. Betaling for forsikringen Forsikringstager har ansvar for at MMA på vegne af Dansk Sundhedssikring modtager betalingen for forsikringen rettidigt hvilket er senest 21 dage efter påkrav om betaling. Såfremt betaling ikke er sket rettidigt vil MMA efter 14 dage sende en opsigelse, der træder i kraft efter 21 dage, såfremt betaling ikke har fundet sted inden udløbet af denne periode. MMA har ret til at fakturere gebyrer for påmindelser. MMA opkræver afgifter til staten sammen med betaling for forsikringen. Hvis prisen er baseret på nogle forudsætninger, der ikke længere er til stede, kan MMA på vegne af Dansk Sundhedssikring regulere prisen ved næste hovedforfald. Forsikringens pris bliver hvert år reguleret i overensstemmelse med det offentliggjorte nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for beregningen af det, har vi ret til at bruge et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 10. Andre forhold Forsikringen forudsætter korrekte oplysninger. Hvis Dansk Sundhedssikring har modtaget ufuldstændige eller forkerte oplysninger, når forsikringen bliver oprettet, gælder bestemmelserne i Forsikringsaftalelovens 4 til 10. Det betyder at forsikringsdækningen helt eller delvist kan bortfalde. Hvis forsikringstageren eller den forsikrede ikke vidste og ikke burde vide, at de gav Dansk Sundhedssikring en urigtig oplysning, hæfter Dansk Sundhedssikring, som om den urigtige oplysning ikke forelå. Hvis der sker ændringer i forsikringens risikoforhold, herunder dobbeltforsikring, skal Dansk Sundhedssikring have besked herom ved anmeldelse af en skade. Ellers kan Dansk Sundhedssikring begrænse dækningen eller afvise at dække en skade. Hvis der er dækning fra det offentlige eller fra et andet forsikringsselskab skal Dansk Sundhedssikring have besked om det, når skaden anmeldes. I det tilfælde vil dækningen fra denne forsikring være subsidiær, og den anden dækning skal derfor anvendes først. Forsikringssummen udgør, med mindre andet er aftalt og fremgår af forsikringstagers police, kroner pr. forsikret pr. kalenderår. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. 11. Behandling af helbredsoplysninger Der er ingen krav om afgivelse af helbredsoplysninger for tegning af sundhedsforsikring. 9

10 Ved anmeldelse af en skade accepterer forsikrede eller indehaveren af forældremyndigheden for forsikrede under 18 år, at Dansk Sundhedssikring må indhente oplysninger om helbredsforhold, hvis det er relevant i forbindelse med den sygdom/skade, der er anmeldt til Dansk Sundhedssikring. Oplysninger må indhentes fra sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder, herunder kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber, pensionskasser og portalen Sundhed.dk. Dansk Sundhedssikring indhenter oplysningerne efter et skriftligt samtykke hertil fra den enkelte forsikrede eller indehaveren af forældremyndigheden for forsikrede under 18 år. Helbredsoplysninger anvendes alene i forbindelse med behandling af anmeldt lidelse/skade. Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med Sundhedslovens krav om tavshedspligt (Sundhedslovens 40: en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger ). Videregivelse af helbredsoplysninger sker alene i forbindelse med undersøgelse/behandling af den anmeldte lidelse/skade i overensstemmelse med Sundhedslovens 41 om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter. Forsikrede eller indehaveren af forældremyndigheden for forsikrede under 18 år har pligt til at give os de oplysninger, som vi mener, er nødvendige for at afgøre, om vi dækker behandling og omfanget af dækningen. 12. Klager Såfremt forsikringstageren, forsikrede eller indehaveren af forældremyndigheden for forsikrede under 18 år ikke er tilfreds med et konkret forløb omkring brug af forsikringen er man velkommen til at beskrive problemet og sende det til hvorefter klageren vil blive kontaktet af vores ansvarlige leder for kundeklager og kvalitetsspørgsmål. Såfremt der ikke opnås enighed om en løsning, er det muligt for klageren at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem En klage til Ankenævnet skal sendes på et specielt skema, som kan fås hos Ankenævnet. Det koster et beløb at klage til Ankenævnet, som Dansk Sundhedssikring refunderer, hvis klageren får medhold i klagen. 13. Kontakt og spørgsmål Dansk Sundhedssikring skal kontaktes for spørgsmål til vilkår eller hvis forsikrede ønsker at gøre brug af sundhedsforsikringen på telefon MMA (Marsh & McLennan Agency A/S) kan kontaktes for spørgsmål til police, betaling af præmie samt øvrige kundeservicespørgsmål om sundhedsforsikringen på telefon eller på e- mail: 10

11 14. Fortrydelsesret For privattegnede forsikringer gælder en fortrydelsesret. Det betyder, at forsikringstager kan fortryde en privatindgået aftale om forsikring efter reglerne i Forsikringsaftalelovens 34. Ved privatindgåede forsikringer er fortrydelsesfristen 14 dage. Forsikringstager har efter reglerne i Forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor aftalen er indgået, og forsikringstager har modtaget forsikringsbetingelserne, hvor fortrydelsesfristen er beskrevet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, kan forsikringstager vente til den følgende hverdag. Forsikringstager kan opsige forsikringen ved, at sende en mail til MMA på eller et brev til: Marsh & McLennan Agency A/S Sundhedsforsikring Privat Teknikerbyen Virum 11

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret.

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Sundhedsforsikring AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring A/S udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

sundhedsforsikring privat

sundhedsforsikring privat sundhedsforsikring privat Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Fritid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S,

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring Arbejdsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Willis Insurance Pool Forsikringsbetingelser Sundhedsforsikring - Fritid 2017 Forsikringsbetingelser - Sundhedsforsikring - Fritid 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Hvem forsikringen

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health

Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version 71-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version 72-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 1. SUNDHEDSSIKRING Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2010 for FSS Sundhedssikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15

Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15 Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15 Aftalegrundlag Tryg Diagnose består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15

Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15 Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15 Aftalegrundlag Tryg Diagnose består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Fritid F-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PLUS Erhverv E-07-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018 Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5 - januar 2018 1. Om din forsikring Afsnit 1.D Hvad dækker din forsikring? LB Forsikring henviser til behandlingssteder inden for vores kvalitetssikrede

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. januar 2011 Finlandgade 1, 2. th 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere