Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang Arbejdsbetingede skader Rådgivning Forsikringens undtagelser Andre forhold Behandlingsmæssige begrænsninger Anmeldelse af skade Rapportering Leverandør Fælles betingelser Erhverv... 2 F1. Hvem gælder forsikringen for?... 2 F2. Hvem er forsikret?... 2 F3. Hvor gælder forsikringen?... 3 F4. Hvornår gælder forsikringen... 3 F5. Begrænsninger... 3 F5.1. Ansvarstid ved ophør... 3 F.5.2. Behandlingssted og behandling... 3 F6. Forudsætninger... 3 F7. Forsikringssum... 3 F8. Selvrisiko... 3 F9. Anmeldelse af skade... 3 F10. Skadeopgørelse... 3 F11. Andre bestemmelser... 3 F12. Præmiebetaling mv F13. Varighed og optagelse... 3 F14. Ændring af forsikringsbetingelser og præmie... 4 F15. Ændring i risikoen... 4 F16. Indeksregulering... 4 F17. Dækning og tilskud fra anden side... 4 F18. Afværgelse af skade... 4 F19. Antagelse... 4 F20. Lovgivning, voldgift og værneting... 4 F21. Særlige bestemmelser... 4

2 1. Forsikringens dækningsomfang Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige udgifter til behandling mv. som følger: 1.1. Arbejdsbetingede skader Forsikringen omfatter forebyggelse af arbejdsbetingede gener opstået i muskler, sener eller led i nakke, skuldre, ryg, arme eller ben. Forsikringen dækker udgifter til: 1. fysioterapi 2. kiropraktik 3. massage 4. zoneterapi Hvilken type af anførte behandlinger, der skal anvendes, vurderes i samarbejde med fysioterapeut. Den indledende samtale er grundlag for den videre behandlingsplan, som udarbejdes af fysioterapeuten. Der evalueres efter 3 behandlinger i forløbet. Behandlingen udføres af autoriseret fysioterapeut eller kiropraktor, som skal have autorisation fra Sundhedsstyrelsen, registreret alternativ behandler (RAB) massør eller zoneterapeut. Behandling skal ske på virksomhedens inhouse behandlingsklinik eller, hvis inhouse klinik ikke findes, i Skandias netværk Rådgivning I forbindelse med begivenheder på arbejdspladsen omfatter forsikringen: 1. telefonisk krisehjælp ydet af psykolog ved psykiske problemer 2. telefonisk og webbaseret rådgivning ved alkohol-, medicin- og narkotikamisbrug 3. telefonisk og webbaseret vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud 2. Forsikringens undtagelser Forsikringen dækker ikke 1. omkostninger til lægeerklæringer og lignende, som ikke er bestilt direkte af Skandia, 2. gebyr for udeblivelse til behandling, 3. transportudgifter, 4. scannings- og røntgenudgifter, 5. enhver udgift til lægeundersøgelse eller lægebehandling eller behandling udført af andre behandlere end nævnt under dækningsomfang, 6. hændelser omfattet af en arbejdsskades-, ulykkes- eller ansvarsforsikring, 7. alle former for behandling ydet af forsikrede selv, dennes ægtefælle/samlever, forældre, børn eller den virksomhed, der helt eller delvist tilhører en af førnævnte. 3. Andre forhold 3.1. Behandlingsmæssige begrænsninger Hver behandling kan vare op til 30 minutter, hvorunder der også kan foretages undersøgelse og evaluering. Hver påbegyndt 30 minutters behandling betragtes som 1 behandling. Hvis den ansvarlige fysioterapeut på grundlag af sin sundhedsfaglige viden anser eller vurderer fortsat behandling for at være uden effekt, eller det i praksis ikke er muligt/tilrådeligt at fortsætte, har fysioterapeuten ret til at afslutte behandling Anmeldelse af skade Ved behov for behandling bookes tid direkte i bookingsystem på eller ved telefonisk henvendelse på telefon Rapportering Forsikringstager modtager halvårligt statistisk information om den tværfaglige behandling. Omfang fremgår af aftale mellem Skandia og forsikringstager Leverandør Ydelserne leveres i samarbejde med Healthcare Danmark. Skandia er alene ansvarlig for leverancer i henhold til disse forsikringsbetingelser. Enhver anden med Healthcare Danmark aftalt ydelse er Skandia uvedkommende. Skandia er ikke ansvarlig for Healthcare Danmarks overholdelse af tilgængelighed, portalnedbrud, virkning af behandlingsplaner mv., jf. i øvrigt Fælles forsikringsbetingelser pkt. F21, stk. 2 og 3, der gælder hvor de efter deres natur kan finde anvendelse. Såfremt Healthcare Danmark ophører med at levere de aftalte ydelser eller samarbejdet mellem Skandia og Healthcare Danmark ophører skal ny aftale forhandles mellem forsikringstager og Skandia. 4. Fælles betingelser Erhverv Fællesvilkårene er gældende sammen med de almindelige forsikringsbetingelser og eventuelle tillægsvilkår. F1. Hvem gælder forsikringen for? Forsikringsaftalen gælder mellem Skandia og den virksomhed, der er anført som forsikringstager i policen. F2. Hvem er forsikret? Forsikringen kan omfatte alle ansatte i den forsikrede virksomhed, beliggende i Danmark. Det er en betingelse, at de ansatte har bopæl i Danmark, eller de er grænsegængere fra Sverige eller Tyskland i overensstemmelse med Kildeskattelovens bestemmelser. Afvigelser fra dette vil fremgå af aftalen med virksomheden. Det fremgår af aftalen mellem Skandia og forsikringstager, hvem der er forsikret. Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring nr. lind Skandia 2/5

3 F3. Hvor gælder forsikringen? Forsikringen omfatter behandling i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland). F4. Hvornår gælder forsikringen Forsikringen gælder i forsikringstiden. Forsikringstiden starter, når forsikringen træder i kraft, og slutter, når forsikringen ophører, uanset årsagen til dette. Forsikringen gælder tidligst fra det tidspunkt, hvor Skandia har modtaget det fuldstændige begæringsgrundlag. Dette gælder under forudsætning af, at forsikringen, efter Skandias antagelsesregler, kan antages uden forbehold. F5. Begrænsninger F5.1. Ansvarstid ved ophør Når forsikringen ophører, uanset årsagen til dette, ophører samtidigt retten til dækning fra forsikringen. Dette gælder også anmeldte og godkendte skader i forsikringstiden, som kræver behandling efter forsikringens ophør. Vedrørende ophør, se pkt. F13. F.5.2. Behandlingssted og behandling Behandling kan ske på virksomhedens inhouse klinik, eller i Skandias eksterne netværk. Med private klinikker har Skandia indgået aftaler, der regulerer priser og stiller krav til kvalitet og service for Skandias kunder. Den forsikrede skal derfor anvende den behandler eller de behandleralternativer, som er anvist af Skandia. Ved anvendelse af anden behandler har Skandia ret til at afvise enhver betaling. F6. Forudsætninger Udgifter skal forhåndsgodkendes af Skandia. I modsat fald kan skaden afvises. F7. Forsikringssum Forsikringssum er kr. pr. skade og år. Forsikringssummen er fast. F8. Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. F9. Anmeldelse af skade Ved behov for behandling bookes tid direkte i bookingsystem på eller ved telefonisk henvendelse på telefon F10. Skadeopgørelse Fysioterapeuten udarbejder behandlingsplan, som Skandia godkender. Såfremt Skandia ikke kan godkende behandlingsplanen, kan dækning af skaden afvises. F11. Andre bestemmelser 1. Aftale indgås med forsikringstager, der er ejer af forsikringen, og den med hvem Skandia aftaler vilkår og præmie. Forsikringstager er forpligtet til at informere sine forsikrede ansatte om ordningens indhold. 2. Information om forsikringsomfang til ansatte fremgår af 3. Forsikringstager modtager en police af hvilken forsikringens dækning fremgår. 4. Såfremt forsikringen indeholder forudsætning for afgiven rabat, og sådan forudsætning ikke længere forekommer, er Skandia berettiget til at fjerne rabatten pr. hovedforfald. 5. Med mindre andet er særskilt aftalt skal obligatoriske ordninger årsreguleres, således at til- og afgange i selve forsikringsperioden præmiemæssigt opgøres samlet pr. hovedforfald. 6. Forsikringen er etableret i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige. F12. Præmiebetaling mv. 1. Præmien betales forud. Første præmie betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder den dag, der står i policen. 2. Præmien opkræves på giro eller via BS. Skandia har ret til at få dækket porto udgifter. 3. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af den fremsendte opkrævning. 4. Betales præmien ikke, sender Skandia en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke bliver betalt senest 21 dage efter påmindelsens dato. 5. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser om præmiebetaling og reguleringsoplysninger samt for udarbejdelse og levering af dokumenter/informationer eller andre ekstraordinære ydelser. 6. Eventuelle afgifter til staten samt gebyrer opkræves sammen med præmien. 7. Gebyrprisliste indeholdende de til enhver tid gældende satser kan rekvireres hos Skandia. F13. Varighed og optagelse 1. Forsikringer med løbetid på et år fornys automatisk, medmindre forsikringen opsiges af forsikringstager eller Skandia med mindst 1 måneds skriftlig varsel til ophør ved et forsikringsårs udløb. 2. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet for en længere periode end 1 år, og som ikke opsiges skriftligt senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum. 3. Er der givet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstager tidligst opsige forsikringen til tegningsperiodens udløb. 4. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet udover udløbsdatoen. Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring nr. lind Skandia 3/5

4 5. Skandia kan opsige forsikringen til enhver tid, hvis a. der foreligger svig eller forsøg herpå, b. der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, c. forsikrede ikke overholder sine forpligtelser efter betingelserne, d. præmien ikke betales, e. der udbryder krig, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark. Uanset ovennævnte kan forsikringen hvis denne er tegnet i kombination med og opkrævet sammen med firmapensionsordning i Skandia - opsiges sammen med pensionsordningen. F14. Ændring af forsikringsbetingelser og præmie 1. Skandia kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til næste præmieforfaldsdato. Hvis forsikringstager ikke kan acceptere ændringen, skal denne senest 14 dage efter modtagelsen af Skandias meddelelse give Skandia besked om, at ændringen ikke kan accepteres. Derefter bliver forsikringen annulleret på ændringsdagen. 2. Indeksregulering og pålagte afgifter o.lign. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringsbetingelser eller præmie. F15. Ændring i risikoen Hvis der sker ændringer i risikoforholdene, skal Skandia straks have besked. I modsat fald kan en forsikret risikere nedsættelse eller bortfald af erstatningen i skadetilfælde. Følgende forhold skal f.eks. meddeles: 1. Forkerte oplysninger i policen, giroen eller medsendte specifikationer. 2. Forsikring tegnes eller er tegnet mod samme risiko andetsteds. 3. Den forsikrede virksomhed skifter ejer eller ophører. 4. Der sker ændring i forsikringstagers virke eller forsikredes virke. Skandia træffer beslutning om forsikringens eventuelle fortsættelse og betingelserne herfor. Ændringer i forsikringsbehov bør hurtigst muligt meddeles Skandia. F16. Indeksregulering Præmier indeksreguleres hvert år på den første forfaldsdato. Såfremt der sker ændring i policen mellem 1. januar og en senere hovedforfaldsdato i året reguleres policen på ændringsdatoen. Regulering sker på grundlag af Lønindekset for den private sektor, der offentliggøres hvert år af Danmarks Statistik. Såfremt andet indeks anvendes, vil det fremgå af policen. Hvis Danmarks Statistik stopper udgivelsen af det anvendte indeks, har Skandia ret til at bruge et andet af Danmarks Statistiks indekser. F17. Dækning og tilskud fra anden side 1. Har forsikrede i anden aftale eller forsikring dækket samme risiko som denne forsikring, er der tale om dobbeltforsikring, og forsikrede skal anmelde skaden til begge selskaber. 2. Hvis det andet selskab har fastsat, at dækningen falder bort eller indskrænkes i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder samme forbehold for denne forsikring. Eventuel erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 3. I tilfælde af udbetalinger efter denne forsikring, indtræder Skandia i forsikredes rettigheder. 4. Skandia forbeholder sig ret til at modregne tilskud fra Sygeforsikringen Danmark og/eller tilskud fra Den offentlige Sygesikring, som forsikrede eventuelt måtte have ret til. F18. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom Skandia er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. F19. Antagelse Der gælder ingen helbredsmæssige antagelsesregler. F20. Lovgivning, voldgift og værneting For forsikringen gælder bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed og Forsikringsaftaleloven, i det omfang, de ikke er fraveget i policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke afgøres ved voldgift, skal afgøres ved danske domstole. Værneting er København. I tilfælde af uenighed kan der klages til a. Skandia. Oplysninger om klagemuligheder fremgår af b. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Et mindre gebyr skal betales F21. Særlige bestemmelser 1. Såfremt der er anvendt fremmedsproget police eller forsikringsbetingelser, vil eventuelle uoverensstemmelser som følge af oversættelsen medføre, at det er den danske tekst, der er gældende. 2. Skandia er ikke ansvarlig for resultatet af de lægelige eller øvrige sundhedsfaglige behandlinger eller vurde- Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring nr. lind Skandia 4/5

5 ringer, herunder om behandling ikke virker eller resulterer i fejl. I sådanne tilfælde må eventuelt erstatningskrav rejses overfor de involverede lægelige/sundhedsfaglige instanser på de klinikker, som anvendes i den konkrete sag. 3. Skandia kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed for undersøgelse og behandling i situationer, hvor der er tale om særegen sygdomsdiagnose eller et unikt sygdomsforløb, eller hvor kapacitet begrænses som følge af udbrud af epidemier eller force majeure forhold. Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring nr. lind Skandia 5/5

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Side 1 af 8 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere