Codan Care Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Codan Care Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Forsikringsaftalens parter Forsikringen aftales mellem Codan Forsikring A/S, Ledernes Hovedorganisation (i det følgende kaldet Codan) og forsikringstageren. ne kan være fraveget ved skriftlig aftale mellem forsikringstager, Ledernes Hovedorganisation og Codan. 2. Forsikringsaftalens personkreds Forsikringstageren er den, med hvem Codan har sluttet aftale om forsikring. Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed tilkommer forsikringstageren. Dette gælder også, hvis forsikringen omfatter flere personer. Forsikrede er den person, på hvis liv- og helbred forsikringen er tegnet. 3. Forsikringsaftalens grundlag Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af tilmelding sendt via Ledernes Hovedorganisation samt på grundlag af de attester og erklæringer, som Codan har skønnet nødvendige. Dette gælder også ved genoptagelse af præmiebetaling, forhøjelser og øvrige ændringer af forsikringsaftalen. Som dokumentation for aftalen udsteder Ledernes Hovedorganisation et certifikat. Aftalens indhold fremgår af certifikatet, forsikringsbetingelserne, samt eventuelle underliggende regulativer og skriftlige aftaler. Disse dokumenter er under ét benævnt forsikringsaftalen. Meddelelser om forsikringsforholdet vil blive sendt til den adresse, som forsikringstager har opgivet. Forsikringstager skal meddele en eventuel adresseændring til Ledernes Hovedorganisation. 4. Certifikat Af certifikatet fremgår forsikredes dækning. Certifikatet er ikke et værdipapir, og besiddelse af certifikatet medfører ikke i sig selv nogen rettigheder. For samme forsikring kan der, blandt andet ved ændring eller regulering af forsikringen, udstedes flere certifikater. 5. Indtræden Indtræden i ordningen sker på baggrund af aftalen mellem Codan og forsikringstager. 7. Forsikringen dækker ikke Uanset forsikredes sindstilstand på skadetidspunktet dækker forsikringen ikke: - Skader, der er fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. - Skader, der er forårsaget af forsikrede under selvforskyldt beruselse, under påvirkning af narkotika, eller under dertil svarende påvirkning. - Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet. - Skader opstået under rejse i lande, hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller anden fare. - Skader, der skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. - Skader, der skyldes terror, herunder biologiske, bakteriologiske og kemiske angreb. 8. Præmiebetaling Betalingsform Præmien skal betales ved den betalingsform, der fremgår af forsikringsaftalen. Ændring af betalingsform kan finde sted efter aftale med Ledernes Hovedorganisation. Første præmie Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringsaftalen er indgået, medmindre anden forfaldsdag er aftalt. Senere præmier Senere præmier forfalder forud på forfaldsdagen, der er fastsat i forsikringsaftalen. Præmien opkræves via Ledernes Hovedorganisation sammen med medlemskontingentet. Ved manglende betaling vil Ledernes Hovedorganisation rykke for betaling efter samme regler som gælder ved manglende betaling af medlemskontingent. Morarenter Ledernes Hovedorganisation er på vegne af Codan berettiget til at opkræve morarenter af præmier, der betales senere end 1 måned efter forfaldsdagen, men inden forsikringsdækningen er ophørt. 6. Forsikringstiden Se under de enkelte dækninger. H Ledernes Sundhedsforsikring Side 1 af 7

2 Porto og gebyr Ledernes Hovedorganisation er på vegne af Codan berettiget til at opkræve porto og gebyr for opkrævninger og påmindelser efter selskabets til enhver tid gældende takster. 9. Regulering Årlig regulering Forsikringssummerne og præmien reguleres en gang årligt i takt med stigningen i det summariske lønindeks, med mindre der er aftalt en anden reguleringsform. Når det summariske lønindeks for januar kvartal ændres i forhold til det anførte summariske lønindeks, reguleres forsikringen fra og med det efterfølgende kalenderår i samme forhold. Hvis udgivelsen af det summariske lønindeks ophører, har Codan ret til at fortsætte reguleringen på grundlag af et andet så vidt muligt lignende indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Præmien fastsættes af Codan for 1 år ad gangen. Det er gruppens størrelse, alders- og erhvervsmæssige sammensætning, Codans til enhver tid gældende tarif, forsikringssummernes størrelse samt skadeforløbet i gruppen, der er bestemmende for præmiens størrelse. Reguleringen af forsikringssummerne og præmien har virkning fra den dato, der er anført i certifikatet. 10. Afgørelse af skadetilfælde Codan afgør om en diagnose eller en tilskadekomst er omfattet af denne forsikring - se dog efterfølgende afsnit Voldgift og Ankenævn. 11. Udbetaling Udbetaling af forsikringsydelser sker uden indsendelse af certifikat. Erstatningen ved sumudbetaling udbetales til den forsikrede selv. Såfremt den forsikrede er et barn under 18 år, udbetales erstatningen til den forsikredes forældre (biologiske forældre eller adoptiv forældre) anført på policen, subsidiært til andre personer berettiget efter lov nr. 338 af 14. juni 1995 med ændringer (Værgemålsloven) til at modtage forsikringssummen på den forsikredes vegne. 12. Forældelse efter afvisning af erstatning Forsikringen følger de normale regler omkring forældelse efter den gældende Forældelseslov. Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder forsikredes krav, med mindre forsikrede inden 12 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring, voldgiftsret eller for domstolene. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor forsikrede modtager skriftlig meddelelse om afvisning af erstatning fra Codan. Meddelelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes, og virkningen af at fristen ikke afbrydes. 13. Ophør Aftalen ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet ophører med at være medlem af Ledernes Hovedorganisation og/eller Ledernes A-kasse. Aftalen ophører under alle omstændigheder ved udgangen af den måned, hvori den forsikrede (medlem/ægtefælle/samlever/medarbejder) fylder 60 år. 14. Opsigelse Forsikringen fornys for 1 år ad gangen, med mindre den med 1 måneds varsel skriftligt opsiges af en af parterne til en præmieforfaldsdag. 15. Voldgift Ved en eventuel uoverensstemmelse om hvorvidt et sygdoms- eller skadetilfælde er omfattet af forsikringen, eller omkring en skades opgørelse, kan forsikrede kræve, at skaden opgøres endeligt af upartiske vurderingsmænd, som skal være læger autoriseret af Sundhedsstyrelsen. Forsikrede og Codan vælger hver sin vurderingsmand og inden sagen påbegyndes vælger de en opmand. Ved eventuel uenighed herom udpeges opmanden af formanden for Den Almindelige Danske Lægeforening. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser, herunder de skadeopgørelsesprincipper, der måtte være fastsat af Forsikring og Pension. Voldgiftsretten beslutter selv, hvordan voldgiftens omkostninger skal fordeles, og begrunder i sin kendelse, hvorledes resultatet nås. Efter enhver parts begæring skal voldgiftsretten fremlægge de beregninger, der ligger til grund for kendelsen. Aftales en voldgiftsbehandling efter at uoverensstemmelsen er opstået, er aftalen bindende for begge parter. 16. Klage Bliver du og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller en skade du har anmeldt, skal du i første omgang klage til Codan. Du kan finde en klagevejledning på Fører din klage til Codan ikke til enighed, kan du indbringe sagen for: Ledernes Klagenævn Vermlandsgade København S Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra Codan Forsikring A/S og Ledernes Hovedorganisation. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V H Ledernes Sundhedsforsikring Side 2 af 7

3 Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Telefon mellem og På ankenævnets hjemmeside kan du også finde en klagevejledning. Klage indgives på et særligt skema, som fås ved henvendelse til Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen. H Ledernes Sundhedsforsikring Side 3 af 7

4 Ledernes Sundhedsforsikring - Basis i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer. For dækningen gælder nedenstående betingelser, samt Fællesbetingelser for Codan Care gruppeforsikring. 1. Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifter ved indlæggelse og ambulante operationer på betalingshospital i Danmark, resten af Norden eller Tyskland. Behovet for behandling, der skal relatere sig til sygdom eller ulykke, skal være til stede i forsikringstiden, og behandling skal finde sted i forsikringstiden. Behandling der er påbegyndt i forsikringstiden dækkes i indtil 3 måneder efter forsikringsdækningen er ophørt. Forsikringstiden er perioden mellem forsikringsdækningens begyndelsesdato og udløbsdato. I de første 6 måneder forsikrede er omfattet af forsikringen, ydes der ikke erstatning for sygdomme eller følger af sygdomme, der direkte eller indirekte har sammenhæng med en tilstand, der er indtrådt inden forsikrede blev omfattet af forsikringen. Efter 6 måneder dækker forsikringen også behandling af sådanne sygdomme. Det er en betingelse for dækning, at behandling og behandlingssted er godkendt af Codan, inden behandling iværksættes. Se side 4 pkt. 6 Anmeldelse af skader. 2. Behandling, der dækkes Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og til behandling af sygdomme, hvis behandlingen forventes at kunne kurere sygdommen, eller væsentligt og varigt bedre forsikredes tilstand. Udgifter til behandling af kroniske lidelser er således ikke dækket. Dog dækker forsikringen pleje ved uhelbredelig terminal sygdom i indtil 3 måneder. Ved behandling forstås den kirurgiske, medicinske eller behandlingsmæssige procedure, det efter almen lægelig vurdering vil være rimeligt at iværksætte. Codan skal skriftligt godkende behandlingen inden den påbegyndes. 3. Udgifter der er dækket Forsikringen dækker efter nærmere aftale med Codan, jf. pkt. 6 - rimelige og nødvendige udgifter til: - Undersøgelse og behandling hos speciallæge eller på betalingshospital - Nødvendig ambulant efterbehandling, udført af læge, efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation - Proteser og hjælpemidler, hvis disse er et led i den behandling, som finder sted på betalingshospital - Nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut og talepædagog, når behandlingen foretages i tilslutning til en forudgående indlæggelse eller operation. Behandling dækkes i indtil 6 måneder, regnet fra udskrivning/operation/det tidspunkt hvor opererende læge mener genoptræning kan påbegyndes. Se dog pkt. 1, andet afsnit. Behandling hos fysioterapeut skal være ordineret af læge. Kiropraktoren skal have autorisation efter dansk ret, eller, hvis kiropraktoren er etableret i udlandet, have tilsvarende kvalifikationer. Forsikringen dækker patientandelen og det er derfor en forudsætning, at behandleren har overenskomst med Sygesikringen, og at den udførte behandling er tilskudsberettiget. - Udgifter til sygetransport til/fra betalingshospital eller speciallæge dækkes, når den forsikrede på grund af sygdom, er ude af stand til at transportere sig selv i bil eller med offentlige transportmidler. Kørsel i bil refunderes med km-godtgørelse efter statens laveste takst. Dækningen er maksimeret. Se side 4 pkt. 9 i Ledernes Sundhedsforsikring Basis. 4. Udgifter der ikke er dækket Udgifter, der ikke udtrykkeligt er oplistet under pkt. 3, dækkes ikke, herunder eksempelvis: - Praktiserende læge/speciallæge i almen medicin - Akut behandling (f.eks. skadestue eller lægevagt) - Private udgifter under indlæggelsen - Alternativ behandling (behandling, der foretages af personer uden godkendelse eller autorisation fra Sundhedsstyrelsen) - Tandbehandling og kirurgi med mindre der er tale om, at forsikrede under dækningsberettiget operation pådrager sig en tandskade, for hvilken der på grund af skadens omfang ikke ydes erstatning efter gældende lov om Patientforsikring. Erstatning ydes med op til kr. (Sum indeksreguleres ikke). - Skader opstået under professionel udøvelse af sport (kontraktmæssig aflønning fra sportsklub eller sponsor). - Kosmetisk behandling, med mindre det foretages som direkte følge af et sygdoms- eller ulykkestilfælde, jf. dog pkt. 1 - Eksperimentel behandling - Behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte. - Undersøgelse eller behandling, som forsikrede er udeblevet fra H Ledernes Sundhedsforsikring Side 4 af 7

5 5. Sygdomme/tilstande der ikke er dækket Behandlingen af følgende sygdomme/tilstande er ikke dækket: - Human immundefekt (HIV) infektion og inducerede sygdomme - Psykiske lidelser, bortset fra behandling hos psykolog/psykiater, der er nødvendiggjort af en anden sygdom, for hvilken operation under indlæggelse er eller skal foretages. Behandling hos psykolog/psykiater skal påbegyndes senest 14 dage efter udskrivning. - Misbrugslidelser af enhver art, herunder alkohol- og medicinmisbrug - Transplantation af organer - Fedmeoperation og følger heraf - Operation for korrektion af nær- og langsynethed samt bygningsfejl. - Behandling som følge af defekt eller slitage i ikke dækningsberettigede kosmetiske implantater. - Sterilitet og barnløshed - Graviditet og fødsel - Epidemier, der er taget under offentlig behandling 6. Anmeldelse af skader Undersøgelse og behandling skal godkendes af Codan, og finde sted på behandlingssted i Codans netværk. Får forsikrede behov for undersøgelse og/eller behandling skal Codan altid kontaktes på telefon Herfra koordineres den videre behandling Netværket omfatter udvalgte behandlingssteder i Danmark, resten af Norden og Tyskland. Hvis indlæggelse eller ambulant operation ikke kan finde sted i Danmark, resten af Norden eller Tyskland, eller ikke kan finde sted inden for rimelig tid, dækkes behandling uden for Norden og Tyskland. I disse tilfælde dækkes endvidere udgifter til transport, ophold og fortæring efter nærmere aftale med Codan. Ophold efter udskrivning fra behandlingsstedet, er kun dækket indtil hjemtransport kan finde sted. Codan kan kontaktes i tidsrummet alle hverdage. Ved behov for akut hjælp: Kontakt altid egen læge, lægevagten, skadestuen eller ring Ophold i udlandet og hjemtransport Udgifter der afholdes under ophold i udlandet eller i forbindelse med hjemtransport fra udlandet, dækkes ikke af forsikringen, jf. dog pkt. 6 i Ledernes Sundhedsforsikring Basis. 8. Forsikring i andet selskab I sygdomstilfælde skal forsikrede straks give Codan besked, hvis skaden kan være dækket af andre forsikringer. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder det samme forbehold for denne forsikring. Selskaberne betaler herefter udgifterne forholdsmæssigt. I det omfang en udgift kan dækkes fuldt ud fra anden side, f.eks. Lov om arbejdsskadesikring, er der ikke ret til erstatning under denne forsikring. 9. Forsikringssum I certifikatet er anført den maksimale sum, som denne forsikring dækker for en enkelt lidelse/ulykke og følgerne heraf. I certifikatet er også anført det maksimale beløb, den forsikrede kan behandles for i forsikringens løbetid. Beløbet indeksreguleres ikke. Når den maksimale erstatning i forsikringens løbetid er udbetalt, bortfalder forsikringen. 10. Forsikredes forpligtelser Forsikrede er forpligtet til at give de oplysninger, Codan anser for nødvendige til afgørelse af udbetalingspligten og erstatningens størrelse. Giver den forsikrede ikke de nødvendige oplysninger, har forsikrede ingen ret til dækning. Codan betaler kun udgifter til attester og erklæringer, der er indhentet på selskabets foranledning. Codan kan til enhver tid betinge yderligere behandling under forsikringen af, at den forsikrede undergår undersøgelse hos en af Codan valgt speciallæge, der kan bekræfte den stillede diagnose, og/eller behandlingens relevans. 11. Erstatningens udbetaling Erstatningen udbetales direkte til behandlingsstedet på grundlag af indsendte originale regningsbilag. Forsikredes udgifter til medicin samt øvrige dækningsberettigede udgifter refunderes, når Codan modtager original regning, påført police- eller skadenummer, forsikredes cpr.nr. samt registrerings- og kontonr. til det pengeinstitut, hvor forsikrede ønsker erstatningen indsat. Alle udgifter skal være rimelige og afholdt af nødvendige årsager. H Ledernes Sundhedsforsikring Side 5 af 7

6 Ledernes Sundhedsforsikring - Moduler i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer. Dækningen i forsikringsbetingelserne for Ledernes Sundhedsforsikring, er for denne aftale udvidet, således at afsnittet Udgifter der er dækket tillige omfatter nedenstående dækninger. De bestemmelser og forudsætninger der er anført i forsikringsbetingelserne for Ledernes Sundhedsforsikring er også gældende for nedenstående dækninger. Supplerende ydelser (dækningen for disse ydelser gælder alene for forsikrede efter det fyldte 55. år) - Lægeordineret rekreationsophold, der finder sted i direkte tilslutning til udskrivning efter dækningsberettiget indlæggelse eller operation. Dækkes i indtil 30 dage, og med indtil kr. i forsikringens løbetid. - Lægeordineret hjemmehjælp/hjemmesygepleje i direkte tilslutning til udskrivning efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation. Dækkes i indtil 30 dage. - Lægeordineret akupunkturbehandling, med op til 10 behandlinger årligt, regnet fra 1. behandlingsdag. Behandleren skal være læge, medlem af Foreningen af praktiserende akupunktører eller Registreret Alternativ Behandler (RAB). - Lægeordineret behandling hos zoneterapeut, med op til 10 behandlinger årligt, regnet fra 1. behandlingsdag. Zoneterapeuten skal være Registreret Alternativ Behandler (RAB). - Lægeordineret konsultation hos autoriseret diætist, med op til 10 konsultationer årligt, hvis forsikrede har en BMI på mindst 35. Dækningen er maksimeret til 2 behandlingsforløb i forsikringens løbetid. - Forbruget af lægeordineret medicin, i tilslutning til en dækningsberettiget indlæggelse eller ambulant operation, dog max. 6 måneder efter udskrivning/ambulant operation. - Ved indlæggelse af et forsikret barn under 18 år, dækkes udgifter til transport, ophold og forplejning for en pårørende/ledsager. - Ved indlæggelse af forsikrede på et betalingshospital, der ligger mere end 100 km. fra forsikredes helårsbolig, dækkes udgifter til transport, ophold og forplejning for en pårørende/ledsager. Misbrugsbehandling - Behandling af alkohol-, narkotika-, eller medicinmisbrug, når der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at forsikrede har behov for afvænning, og behandlingsstedet vurderer, at der er en realistisk helbredelsesmulighed. Dækningen er maksimeret til 2 behandlingsforløb i forsikringens løbetid. H Ledernes Sundhedsforsikring Psykologbehandling - Akut krisehjælp hos psykolog, der skal have autorisation efter dansk ret, eller, hvis psykologen er etableret i udlandet, have tilsvarende kvalifikationer. - Behandling af psykiske lidelser hos autoriseret psykolog (se krav til denne i forrige punkt) eller psykiater. - Dækningen er maksimeret til 10 behandlinger årligt. Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor - Udover behandling efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation, jf. pkt. 3, stk. 4, er behandling, der foretages uden forudgående indlæggelse eller operation, dækket med i alt indtil 12 behandlinger årligt, regnet fra 1. behandlingsdag. Det er en forudsætning for dækning, at behandlingen vil medføre en varig bedring af tilstanden, jf. pkt. 2. Behandling af lidelser der ikke varigt kan bedres, er således ikke dækket. Efter behandlingens afslutning, eller når 12 behandlinger er udført, vil behandling for samme lidelse først kunne dækkes, når forsikrede har været symptomfri i mindst 12 måneder. - Herudover dækkes i tilslutning hertil én årlig røntgenundersøgelse hos kiropraktor. - Behandling hos fysioterapeut skal være ordineret af læge. Kiropraktoren skal have autorisation efter dansk ret, eller, hvis kiropraktoren er etableret i udlandet, have tilsvarende kvalifikationer. - Forsikringen dækker patientandelen og det er derfor en forudsætning, at behandleren har overenskomst med Sygesikringen, og at den udførte behandling er tilskudsberettiget. Ved behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, kan forsikrede, i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, iværksætte behandlingen uden forudgående kontakt til Codan. Det betyder, at forsikrede kan få refunderet sine udgifter, når behandlingen er afsluttet, eller når de 12 behandlinger er udført. Side 6 af 7

7 Når forsikrede sender de originale regninger til Codan, skal forsikrede oplyse: - Navn, adresse og cpr.nr. - Policenummer - Registrerings- og kontonr. til pengeinstitut, hvor erstatning kan indsættes - Oplysning om evt. medlemskab af Sygeforsikringen danmark Oplysningerne kan forsikrede anføre på et følgebrev sammen med regningerne eller forsikrede kan udskrive en formular fra under Erhverv, Codan Care og Download blanketter, som kan vedlægges. Har forsikrede spørgsmål, der alene knytter sig til dækningen Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, så kontakt Codan på telefon H Ledernes Sundhedsforsikring Side 7 af 7

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Care forsikringer, generelle betingelser

Care forsikringer, generelle betingelser Care forsikringer, generelle betingelser Generelle betingelser for følgende forsikringsprodukter under Care forsikringer: Behandlingsforsikring, Diagnoseforsikring, Sygedriftstabsforsikring og Sygedriftstabsforsikring

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 1. SUNDHEDSSIKRING Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2010 for FSS Sundhedssikring.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15

Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15 Tryg Diagnose Individuel Forsikringsbetingelser DFI15 Aftalegrundlag Tryg Diagnose består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere