Sundhedsforsikring vilkår - private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikring vilkår - private"

Transkript

1 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 1.4 Al kommunikation fra Doctorservice vil i aftaleperioden foregå på dansk. 2. Grundlag 2.2 Sundhedsforsikringen kan tegnes hos Doctorservice af privatpersoner på 18 år og derover, samt deres egne børn under 18 år. 2.3 Sundhedsforsikringen er baseret på, de til enhver tid gældende, love og regler for offentlige sundhedsydelser. Såfremt forsikringstager har anden relevant dækning i form af forsikringer/abonnementer, sørger vi for også at aktivere dem. 2.4 Sundhedsforsikringen omfatter: 1 A. Lægekonsultationsmodul: Uafhængig lægefaglig konsultation vedrørende dækningsberettiget undersøgelse og behandling og dermed navigation gennem det offentlige og private behandlingssystem samt brug af den offentlige behandlingsgaranti. B. Tilvalgsmodul 1: Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. C. Tilvalgsmodul 2a: Hurtig undersøgelse. 3. Etableringsbetingelser 3.1 Doctorservice Sundhedsforsikring kan tegnes af alle personer over 18 år. 3.2 Det forudsættes at forsikringstager ikke har søgt læge, fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog for undersøgelse/behandling/ændret medicinering i to måneder forud for forsikringens ikrafttrædelsesdato eller i to måneder forud for førstegangsbrug af forsikringen. Præeksisterende kroniske lidelser og eventuelle følgelidelser er dækket med op til to rådgivningsforløb pr. år.

2 Kroniske lidelser/sygdomme, der er opstået efter tegning af forsikringen, er fuldt dækket, med den betingelse, at der ikke har været symptomer inden forsikringen blev tegnet. 3.3 Egne børn under 18 år kan omfattes af sundhedsforsikringen mod betaling af en særskilt præmie. 3.4 Forsikringstager skal opfylde de bopælskrav, der er indeholdt i de til enhver tid gældende love og regler for offentlige sundhedsydelser og have et gyldigt sundhedsbevis (det gule sygesikringskort). 3.5 Sundhedsforsikringen kan tegnes med bestående sygdom og uden karens efter vilkårene i punkt Sundhedsforsikring indeholder de undersøgelses- og behandlingsgarantier, der er gældende for offentlige sundhedsydelser. 4. Dækningsomfang A. Lægekonsultation 4.1 Ordningen omfatter sygelige tilstande eller lidelser, der via behandling kan forventes kureret eller væsentligt og varigt forbedret samt kronisk sygdom, lidelse eller tilstand, hvor behandlingen blot skal være lindrende. Det er Doctorservice læger, der i de konkrete tilfælde afgør, om anmeldte sygelige tilstande eller lidelser er omfattet af ordningen Lægelig undersøgelse og behandling forudsætter i en række tilfælde henvisning fra egen læge. 4.3 Forsikringstager er altid velkommen til at rette henvendelse til Doctorservice med henblik på brug af sundhedsforsikringen. Henvendelse kan ske alle dage og hele døgnet via eller telefonisk til sundhedsfagligt betjent hotline. Forsikringstager kontaktes samme hverdag eller næstfølgende hverdag af en læge efter behov. Ved samtale med lægen drøftes det videre forløb, herunder yder Doctorservice hjælp til at finde speciallæge og til at blive undersøgt/behandlet i det offentlige behandlingssystem, eller i det private behandlingssystem såfremt det offentlige ikke kan levere ydelsen inden for de tidsfrister, der er gældende i de offentlige undersøgelses- og behandlingsgarantier. 4.4 Psykiske lidelser er omfattet efter gældende regler om udvidede rettigheder i psykiatrien. 4.5 Transportomkostninger dækkes efter gældende offentlige regler.

3 4.6 Forsikringen dækker alene behandling, som er godkendt i det offentlige sundhedsvæsen og som er medicinsk begrundet. Al undersøgelse og behandling efter denne forsikring skal være lægefagligt begrundet i lægelig henvisning eller lægeligt godkendt. Læger (herunder psykiatere), psykologer,fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere, der udfører behandling omfattet af forsikringen, skal have autorisation efter dansk ret. B. Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog 4.7 Grundlag Som udgangspunkt omfattes lidelser/ skader, når disse sker efter forsikringens startdato. Tidligere sygdomme eller følgesygdomme bortset fra bestående kroniske sygdomme og bestående følgesygdomme heraf fra før forsikringens startdato er omfattet, når kunden har været omfattet af forsikringen i 2 år. Såfremt kunden skifter til Behandlingssikring fra en anden forsikringsordning uden ophold kan ancienniteten herfra overføres til Doctorservice Sundhedsforsikring. 4.8 Kiropraktorbehandling 3 Ved godkendelse fra Doctorservice læge af kiropraktorbehandling med tilskud fra Den offentlige Sygesikring, refunderes kundens egenbetaling for det antal behandlinger, der er behov for. 4.9 Fysioterapi Ved henvisning fra egen læge og godkendelse fra Doctorservice læge til fysioterapibehandling med tilskud fra Den offentlige Sygesikring, refunderes kundens egenbetaling for det antal behandlinger, der er behov for. Efter 5 behandlinger skal fysioterapeuten fremsende en begrundet anmodning om fortsat behandling, som skal godkendes af Doctorservice. Fortsat behandling forudsætter udsigt til helbredelse eller bedring af den behandlede lidelse Psykologisk rådgivning Ved henvisning fra egen læge/doctorservice læge til psykologbehandling, refunderes kundens egenbetaling for det antal behandlinger, der er behov for. Efter 5 behandlinger skal psykologen fremsende en begrundet anmodning om fortsat behandling, som skal godkendes af Doctorservice. Fortsat behandling forudsætter udsigt til helbredelse eller bedrin.g af den behandlede lidelse.

4 C. Hurtig undersøgelse 4.11 Grundlag Som udgangspunkt omfattes lidelser/ skader, når disse sker efter forsikringens startdato. Tidligere sygdomme eller følgesygdomme bortset fra bestående kroniske sygdomme og bestående følgesygdomme heraf fra før forsikringens startdato er omfattet, når kunden har været omfattet af forsikringen i 2 år. Såfremt kunden skifter til Doctorservice Sundhedsforsikring fra en anden forsikringsordning uden ophold kan ancienniteten herfra overføres til Doctorservice Sundhedsforsikring Hurtig undersøgelse Hvis Doctorservice læge eller egen læge vurderer, at du skal gennemgå en speciallægeundersøgelse for at få en diagnose gælder disse retningslinjer: 1. Hvis der er en ventetid til speciallægeundersøgelsen på mere end 10 arbejdsdage hos en speciallæge, der har overenskomst med den offentlige sygesikring, bliver du af Doctorservice læge henvist/godkendt til en hurtigere speciallægeundersøgelse i det private behandlingssystem. 2. Hvis der er en ventetid til speciallægeundersøgelsen på under 10 arbejdsdage og du ikke er sygemeldt på grund af det anmeldte helbredsproblem skal du gå til egen læge og få en henvisning til speciallægeundersøgelsen, som vil blive foretaget hos en speciallæge, som har overenskomst med Den offentlige Sygesikring 4 3. Hvis du er sygemeldt på grund af det anmeldte helbredsproblem, bliver du af Doctorservice læge henvist/godkendt til en hurtig speciallægeundersøgelse i det private behandlingssystem. Hvis speciallægen vurderer, at der er behov for billeddiagnostik i forbindelse med undersøgelsen er den inkluderet (røntgenundersøgelse, CT-scanning, MRscanning, ultralydscanning). Hvis speciallægeundersøgelsen nødvendiggør en opfølgende konsultation, herunder evt. konsultation med svar på en billeddiagnostisk undersøgelse er den også omfattet af ovenstående retningslinjer.

5 5. Forsikringens omfang 5.1 Forsikringen omfatter de ydelser som er beskrevet i forsikringsaftalen med tilhørende vilkår i forsikringsaftalens løbetid. 5.2 Forsikringens ydelser gælder ikke i krigs-, konflikt- og katastrofeområder. 5.3 Omkostninger der ikke på forhånd er aftalt med og godkendt af Doctorservice refunderes ikke. 6. Opsigelse og ændring af forsikringen. 6.1 Forsikringen kan opsiges når som helst med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelse af forsikringen skal altid sendes skriftligt til Doctorservice. Doctorservice kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til forsikringens hovedforfald. Ved manglende betaling af forsikringens pris kan Doctorservice dog opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned. 6.2 Doctorservice kan ændre vilkår og pris for Sundhedsforsikringen med 30 dages varsel til hovedforfald. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne skal forsikringstager senest 14 dage efter modtagelse af Doctorservice meddelelse give Doctorservice besked om at ændringen ikke kan accepteres. Derefter bliver forsikringen annulleret på ændringsdagen Regulering af forsikringens pris 7.1 Forsikringens pris bliver hvert år reguleret i overensstemmelse med det offentliggjorte lønindeks for den private sektor fra Danmarks Statistik. Indeksregulering og pålagte afgifter o.lign. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringsvilkår eller pris. 8. Betaling 8.1 Betaling kan ske efter registrering på med brug af Dankort eller Visa/Dankort. Hvis du ønsker at betale via en bankoverførsel eller via brug af indbetalingskort, kan du kontakte på telefon eller på 8.2 Der betales forud for et år af gangen. Forsikringen fortsætter, indtil den opsiges, og der sendes en årlig betalingspåmindelse i forsikringens løbetid.

6 9. Behandling af helbredsoplysninger 9.1 Ved tegning af Behandlingssikring accepterer forsikringstager, at Doctorservice må indhente oplysninger om helbredsforhold, hvis det er relevant i forbindelse med den sygdom/skade, der er anmeldt til Doctorservice. Oplysninger må indhentes fra sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder, herunder kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber, pensionskasser og portalen Sundhed.dk. Doctorservice indhenter oplysningerne efter et skriftligt samtykke hertil fra forsikringstager. 9.2 Helbredsoplysninger anvendes alene i forbindelse med behandling af anmeldt lidelse/skade. Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med Sundhedslovens krav om tavshedspligt (Sundhedslovens 40: en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger ). 9.3 Videregivelse af helbredsoplysninger sker alene i forbindelse med undersøgelse/behandling af den anmeldte lidelse/skade i overensstemmelse med Sundhedslovens 41 om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter. 10. Klagemulighed Hvis ikke du er enig i vores afgørelse, kan du klage til: 1711 København V Telefon: Fører henvendelsen ikke til et resultat, du er tilfreds med, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf: Du skal bruge et specielt skema for at klage til Ankenævnet. Det kan rekvireres på deres hjemmeside. Vær opmærksom på at det koster et gebyr at klage til Ankenævnet.

7 FORSIKRINGSGIVER OG FORSIKRINGSNUMMER Sundhedsforsikringen er forsikret gennem Alpha Sales Group A/S (ASG) CVR som agent for Alpha Insurance A/S, CVR / Ft-nr: KONTAKT OG SPØRGSMÅL Du er velkommen til at kontakte Doctorservice på med dit login eller på mail: eller på telefon Du kan også finde mange oplysninger på. 7

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere