KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version nov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012."

Transkript

1 Bilag 2: Revideret protokol 13. nov KIH Diabetes Projektbeskrivelse - version 3.0 Indledning: Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlings-forløb hvor fysisk fremmøde erstattes af telemedicinske konsultationer. Herunder afprøves den telemedicinske løsnings evne til at: 1. understøtte behandlingsforløb på tværs af sektorer ud fra forløbsprogrammer 2. understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb 3. vurdere den kliniske sikkerhed ved patientmålte data til monitorering og justering af behandling i hjemmet Mulige fordele ved en telemedicinsk løsning: Sundhedsvæsenets effektivitet kan øges ved at øge antallet af selvhjulpne patienter. Det kan blandt andet ske ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering, hvorved antallet af ambulante besøg og sygehusindlæggelser kan reduceres, og patienten i højere grad tager aktivt del i eget behandlingsforløb patient empowerment (bedre forberedte patienter med styrket egenomsorg). Telemedicinsk understøttelse af det kliniske arbejde har potentiale til at forbedre sammenhæng i patientforløb, herunder i samarbejdet på tværs af sektorer. Ved at skabe indblik og overblik i patientens sygdomsforløb kan der spares ressourcer, og potentielt opnås øget behandlingseffekt. Det sundhedsfaglige personale i de forskellige sektorer opnår en fælles koordinering af patientforløb, som effektiviserer en lang række processer til glæde for såvel patienten som personalet og med positiv effekt for samfundsøkonomien. Mange ambulante kontrolforløb defineres med forud fastlagte intervaller, der ikke nødvendigvis tilgodeser patientens aktuelle behov, og der foretages ikke kliniske målinger mellem ambulatoriebesøg (ingen behandlingsovervågning). Rutinekontroller har ikke nødvendigvis den tiltænkte kliniske værdi og bidrager ikke altid til patienttilfredshed eller meningsfulde arbejdsprocedurer for det sundhedsfaglige personale. Patienter med diabetes møder således regelmæssigt op til passiv måling og vurdering i hospitalsambulatorium i stedet for at blive inddraget i monitorering, planlægning og justering af eget behandlingsforløb. Det sundhedsfaglige personale og patienter bruger uforholdsmæssig meget administrativ tid på koordinering mellem sektorer og mellem hospital og patient. Dette skyldes ofte manglende overblik og forkerte, manglende og/eller uklare data vedr. fx prøvesvar. De ressourcestærke patienter ønsker 1

2 et mere fleksibelt sundhedsvæsen, der gør det lettere at få dagligdagen med sygdom, arbejde og familieliv til at hænge bedre sammen. Med en velfungerende telemedicinsk løsning kan patienten potentielt via e-journal følge op på sin behandlingsplan, registrere data, finde informationsmateriale om sin sygdom og booke/ombooke aftaler, ligesom klinikerne har mulighed for at få overblik over patientens plan og adgang til at booke ydelser og tider. Specifikke fordele for de enkelte patientgrupper er desuden nævnt nedenfor. Patientkategorier i projektet: Gruppe 1- Ambulante selvhjulpne patienter: Befinder sig i hjemmet eller er erhvervsaktive og ses aktuelt ambulant på hospitalet. De telemedicinske løsninger muliggør monitorering af kliniske værdier som grundlag for konsultationer via skærm fra hjem eller arbejdsplads. Gruppe 2 - Ambulante patienter med behov for personlig støtte: Behov for intensiveret støtte og specialiseret behandling fra hospital for at undgå uhensigtsmæssige forløb og mulige indlæggelser. Ved telemedicinsk monitorering og støtte til behandling i hjem gøres patienten mere tryg, og unødvendige ambulante besøg og indlæggelser kan undgås. Gruppe 3- Udlagte patienter Mulighed for indlæggelse i eget hjem med telemedicinsk monitorering og evt. videokonsultationer under hele eller dele af behandlingsforløbet. Andre kan udskrives tidligere til overvågning i eget hjem. 2

3 Gruppe 1 (n=65): Ambulante patienter med type 1 diabetes. Erstatning af fysisk fremmøde til ambulant kontrol på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, med telemedicinsk konsultationer baseret på hjemmemonitorerede kliniske data. Formål: At halvere antallet af fysiske ambulante kontroller for patienter med type 1 diabetes uden at ændre den sundhedsfaglige kvalitet. Aktuelt forløb: Går aktuelt til kontrol 3-4 gange årligt. Kontrollens formål er at reducere forekomsten af akutte komplikationer (hypoglykæmi, ketoacidose mv.) og sene komplikationer (diabetisk retinopati, diabetisk nefropati, diabetisk neuropati, fodsår mv.). Kontrollen omfatter forudgående blodprøver + spot-urinanalyse, samt samtale med læge/kontaktsygeplejerske. Samtalen omfatter typisk vurdering af 1) Den glykæmiske kontrol (gennemgang af patientens egne blodsukkermålinger, vurdering af HbA1c mv.) 2) BT og nyrefunktion (hjemme/konsultations blodtryk, urin albuminudskillelse mv.) 3) Øjne (svar fra seneste undersøgelse på øjenafdelingen) 4) Fødder (smerter, følesans, mv. Evt. objektiv undersøgelse) 5) Kardiovaskulær status (Kolesteroltal, kardielle symptomer, symptomer på claudicatio intermittens, erektionsproblemer mv.) 6) Øvrige problemer (væsketal, thyroideatal, mv.) Efter konsultationen bookes ny tid og der lægges nye prøve-bestillinger ind i LABKA. Efter indførelse af telemedicin: Hjemmemålinger (blodsukker og blodtryk) lagres automatisk (via Bluetooth) i en tablet-computer. Data transmitteres herfra (via Wifi eller 3G) til central server. Læge/sygeplejerske kan tilgå individuelle pt. data via browser-interface. Telemedicinsk konsultation er booket med fast tidspunkt. Patienten har forud for konsultationen fået taget blodprøver/afleveret urin som vanligt. Ved konsultationen ringes patienten op, og de indsamlede data gennemgås i fællesskab (lægen ser dem på en web-browser, pt. på sin tablet). Øvrig del af samtalen gennemføres som vanligt. Hvis patienten fremkommer med problemer, som kræver fysisk kontrol (fodsår o.lign.) bookes en fremmødetid hurtigst muligt. Ellers afsluttes samtalen med bookning af ny fremmødetid 3-4 måneder senere. Telemedicin/fremmødekonsultationerne fortsætter derefter skiftevis. 3

4 Inklusionskriterier: Type 1 diabetes patienter, som har forløb i medicinsk ambulatorium med fremmøder hver 3. måned eller hyppigere. Relativt god glykæmisk kontrol med HbA1c mellem 6% og 9%. Fuld NIP-registrering incl. fodundersøgelse foretaget ved seneste fremmøde. Eksklusionskriterier: Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for selvstændigt at gennemføre telemedicinsk konsultation. Det sker ud fra en lægefaglig vurdering af den speciallæge, som kender patienten. Behandlingskrævende tilstand, som kun kan varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet eller under indlæggelse. Potentielle fordele ved den telemedicinske løsning: Høj kvalitet af hjemmemålte data (alle målinger registreres og kan præsenteres tydeligt) Hjemmemålte data kan samles i en kroniker-database Halvering i antallet af fremmøde-kontroller Patienten sparer tid og transport Den sundhedsfaglige kvalitet er uændret eller højere, med mulighed for fremmøde-konsultation ved behov. 4

5 Gruppe 2 (n=28): Ambulante patienter med type 1 diabetes og behov for kontinuerlig glucose monitorering Intensiveret overvågning af diabetesstatus med kontinuerlig glucose monitorering og erstatning af fysisk fremmøde til ambulant kontrol på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, med telemedicinsk konsultationer baseret på hjemmemonitorerede kliniske data. Formål: At reducere antallet af fysiske ambulante kontroller for patienter med type 1 diabetes og behov for intensiveret monitorering ved hjælp af kontinuerlig glucose monitorering uden at ændre den sundhedsfaglige kvalitet. I projektperioden vil vi tilstræbe at reducere antallet af fysiske ambulante kontroller med 25-50%. Aktuelt forløb: Som for gruppe 1. Ved behov for optimeret glykæmisk kontrol kan patienten medgives udstyr til kontinuerlig glucose monitorering (CGM). Data herfra gennemgår ved næste kontrol, som oftest er fremrykket, så går mindre end 3 måneder som vanligt. Efter indførelse af telemedicin: Som for gruppe 1. Data fra den kontinuerlige glucose monitorering transmitteres til en tablet-computer (via Bluetooth eller kabel). Data transmitteres herfra (via Wifi eller 3G) til central server. Læge/sygeplejerske kan tilgå individuelle pt. data via browser-interface. Telemedicinsk konsultation kan derefter foregå som en telefonopringning, hvor de indsamlede data gennemgås i fællesskab (lægen ser dem på en web-browser, pt. på sin tablet). Konsultationerne kan foregå med korte intervaller (f.eks. hver uge), hvorefter aftalte ændringer i insulindosering umiddelbart kan evalueres i den næste uges kontinuerlige glucose monitorering. Evaluering af CGM-data med justering af insulindosering kan gentages indtil insulin-dosis vurderes passende. Herefter bookes almindeligt fremmøde kontrol forudgået af blodprøver efter f.eks. 3 måneder, hvor udstyret afleveres, og patienten overgår til fremtidig kontrol som for gruppe 1. Inklusionskriterier: Type 1 diabetes patienter, som har forløb i medicinsk ambulatorium med fremmøder hver 3. måned eller hyppigere samt behov for intensiveret glykæmisk kontrol. Fuld NIP-registrering incl. fodundersøgelse foretaget ved seneste fremmøde. 5

6 Eksklusionskriterier: Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for selvstændigt at gennemføre telemedicinsk konsultation. Det sker ud fra en lægefaglig vurdering af den speciallæge, som kender patienten. Behandlingskrævende tilstand, som kun kan varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet eller under indlæggelse. Potentielle fordele ved den telemedicinske løsning: Som for gruppe 1 Yderligere reduktion i antallet af fremmøde-kontroller Bedre mulighed for insulin justering på baggrund af løbende tilgang til CGM-data. 6

7 Gruppe 3 (n=35) Tværsektoriel samarbejde om patienter med diabetiske fodsår. Opgaveoverdragelse af behandlingen af patienter med type 2 diabetes og diabetiske komplikationer bl.a. diabetisk fodsår fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, til Aarhus Kommune og egen læge ved hjælp af telemedicin. Gruppe 3a (n=25) Opgaveoverdragelse af behandlingen af patienterne fra Center for den Diabetiske Fod, Aarhus Universitetshospital til Aarhus Kommune og praktiserende læger ved hjælp af telemedicin. Formål: At behandle patienter med diabetiske komplikationer og diabetiske fodsår i hjemmeplejen i stedet for i Center for den Diabetiske Fod ved hjælp af telemedicin, samt at sikre overdragelsen til egen læge gennem en periode med shared care via telemedicin.. Aktuelt forløb: Patienter med type 2 diabetes og diabetiske fodsår følges med hyppige fremmødebehandlinger og - kontroller i Center for den Diabetiske Fod. Patienterne ses hver gang af det tværfaglige behandlerteam, og der gennemføres vurdering og sårbehandling. Patienterne fortsætter den øvrige diabetes kontrol hos deres vanlige diabetes ambulatorium/diabetes behandler.. Dvs. at patienterne oplever at få behandlet fodsåret i et ambulatorium, men at skulle til en anden behandler (andet ambulatorium eller egen læge), hvis der skal ændres i den medicinske behandling. Efter indførelse af telemedicin: Planen er, at bygge videre på det nationale telemedicinske sårprojekt således, at der vil kunne udføres telemedicinsk konsultation, hvor man vil tage stilling til både sårbehandlingen og den medicinske behandling af patienten mhp. så optimal sårheling som muligt. Patienterne ses af det tværfaglige behandlerteam og de akutte undersøgelser og behandlinger foretages. Der lægges en behandlingsplan for behandlingen af fodsåret og der sættes mål for blodsukkerniveau og blodtryk til optimal behandling for de individuelle patienter. Kontaktsygeplejerske fra MEA aftaler møde med hjemmesygeplejerske i patientens eget hjem. Der undervises i sårbehandling og brugen af det telemedicinske udstyr til transmission af billeder af fodsåret til Center for den Diabetiske fod. Hvis nødvendigt instrueres der i brugen af sårplejenet. Der laves gennemgang af medicinliste og aftales hvordan patientens blodsukker og blodtryk monitoreres. Behovet for hjælpemidler og hjælp i hjemmet vurderes (egnet seng/madras, rengøring, personlig pleje, mad, etc). Borgerkonsulenten kunne eventuelt deltage i et udskrivningsmøde. Hjemmemålinger (blodsukker og blodtryk) lagres automatisk (via Bluetooth) i en tablet-computer. 7

8 Data transmitteres herfra (via Wifi eller 3G) til central server. Læge/sygeplejerske kan tilgå individuelle pt. data via browser-interface. Efter 3. konsultation kontakter lægen i Center for den Diabetiske Fod patientens egen læge. Dette med henblik på at tilbyde fælles telemedicinsk konsultation ved de kommende konsultationer. Egen læge kan ligeledes tilgå patientens data var browser-interface. Der aftales konsultationer hos egen læge alternerende med fælles konsultationer, hvor hjemmeplejen, egen læge og behandlere fra Center for den Diabetiske fod samarbejder om behandlingen af patienten (shared care). Dette mhp. sikker afslutning fra Center for den diabetiske Fod til egen læge. Telemedicinsk konsultation bookes med fast tidspunkt. Ved konsultationen ringer patienten og hjemmesygeplejersken op til Center for den Diabetiske Fod og egen læge (efter 3. konsultation og egen læge (efter 3. konsultation, og de indsamlede data gennemgås i fællesskab (lægen/behandler ser dem på en web-browser, pt. på sin tablet). Behandlingen af fodsåret tilgås fra sårplejenet. Ved konsultationen tages stilling til: Fodsåret: Heler det som forventet, eller skal behandlingen justeres? Blodsukkermålingerne: Er blodsukkeret optimalt for at fodsåret kan hele, eller skal behandlingen justeres? Blodtryk: Er blodtrykket optimalt, eller skal den medicinske behandling ændres? Behovet for smertestillende medicin vurderes og smertebehandlingen optimeres. Behovet for hjælpemidler og hjælp i hjemmet evalueres løbende. Ved den telemedicinske konsultation vurderes behovet for fysisk fremmøde i ambulatoriet og evt. fremmødetid bookes hurtigst muligt. Ellers afsluttes samtalen med booking af ny telemedicinsk konsultation, som må aftales individuelt. Hvis patienten i perioden mellem konsultationerne fremkommer med problemer, i form af forværring af fodsår, kontakter hjemmeplejen ambulatoriet mhp en telemedicinsk konsultation. Der vil ved denne konsultation blive vurderet, om der er behov for fysisk kontrol og en eventuel fremmødetid bookes hurtigst muligt. Egen læge informeres om kontakten og evt. nye tiltag. Ved problemer af uopsættelig karakter med relation til patientens fodsår kontakter hjemmeplejen vagthavende på afdelingen. Ved andre problemer kontaktes egen læge, der tager stilling til behovet for fælles telemedicinsk konsultation og iværksættelse af undersøgelser samt behandling. Inklusion: Patienter med type 2 diabetes og diabetisk fodsår, henvist til Center for den Diabetiske Fod. Eksklusionskriterier: Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for at medvirke til gennemførelse af telemedicinsk konsultation. 8

9 Behandlingskrævende tilstand, som kun kan varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet eller under indlæggelse. Potentielle fordele ved den telemedicinske løsning: Som for gruppe 1 plus yderligere reduktion i antallet af fremmøde-kontroller og fremmødebehandlinger. Samling af patientens behandlingsforløb, således primær og sekundær sektor arbejder sammen om patienten og derved mindsker risikoen for misforståelser. Når pt. er klar til at kunne afsluttes fra hospitalet, vil der være en sikker overdragelse til egen læge, der antages at kunne reducere genhenvisninger. Gruppe 3b (n=10) Tværsektoriel samarbejde om patienter med kompliceret diabetiske fodsår. Opgaveoverdragelse af behandlingen af patienterne fra Medicinsk Sengeafdeling MEA, Aarhus Universitetshospital, til Aarhus Kommune ved hjælp af telemedicin. Formål: At afkorte indlæggelsesperiode for patienter med kompliceret diabetiske fodsår ved opgaveglidning til hjemmeplejen ved hjælp af telemedicin. Aktuelt forløb: Patienter med kompliceret diabetiske fodsår indlægges ofte til langvarig aflastning og behandling på Medicinsk Sengeafdeling MEA, Aarhus Universitetshospital. Patienterne vurderes her dagligt på stuegang og i øvrigt ved behov. Efter indførelse af telemedicin: Patienterne indlægges og de akutte undersøgelser og behandlinger foregår. Den næstfølgende hverdag: Læge: Alle undersøgelsesresultater gennemgås og der lægger en behandlingsplan. Sygeplejerske: Der tages kontakt til Aarhus kommunen mhp. muligheden for etablering af hjælp til aflastning, pleje og sårbehandling i egen bolig. Den kommunale borgerkonsulent: Vurderer, om hjemmeplejen har kendskab til patienten, eller om der er behov for møde på hospitalet eller hos patienten mhp. vurdering af behovet for hjælp i hjemmet. Fysioterapi: Vurderer behovet for hjælpemidler til aflastning af såret Ca hverdag: Læge: Den kliniske tilstand vurderes og behandlingsplanen revurderes, udskrivelsen forberedes. 9

10 Sygeplejerske: Der foreligger en vurdering om muligheden for at aflaste, plejes og få skiftet sår i egen bolig. Hjemmepleje: Kontaktes og er med i planlægningen af udskrivelsen og der laves aftale om telemedicinske konsultationer. Fysioterapi: Har skaffet de nødvendige hjælpemidler hverdag: Læge: Den kliniske tilstand vurderes og der lægges plan for udskrivelsen når patienten kan overgå til peroral antibiotika. Sygeplejerske: Der aftales udskrivelsesdag med hjemmeplejen. Der er gennemgang af medicinliste, behandlingsplan for behandling af fodsåret og eventuelle smerter. Der aftales mål for blodsukker og blodtryk.. Fysioterapi: Sørger for de hjælpemidler, der skal bruges i hjemmet. Kontaktsygeplejerske fra Medicinsk Sengeafdeling MEA mødes med hjemmeplejen på udskrivelsesdagen i patientens eget hjem. Kontaktsygeplejersken fra MEA underviser hjemmesygeplejersken i sårbehandlingen og brugen af det telemedicinske udstyr til transmission af billeder af fodsåret samt det telemedicinske udstyr til brug for transmission af blodsukre (via Bluetooth) i en tabletcomputer. Data transmitteres via Wifi eller 3G til central server, så læge og sygeplejerske i Medicinsk Sengeafdeling MEA kan tilgå data. Hjemmesygeplejerske og behandlerteam i MEA sengeafdeling afholder telemedicinske konsultationer ved behov, hvor hjemmesygeplejersken ringer behandlerteamet op på aftalt tidspunkt og diskuterer behandlingen, mens data tilgås på hhv. tablet og computer. Ved problemer af uopsættelig karakter relateret til behandlingen og plejen af patientens diabetes og diabetiske fodsår opstået udenfor de aftalte tidspunkter, kontakter hjemmeplejen vagthavende på afdelingen. Behandlerteamet vurderer ved konsultationerne, hvornår patienten kan udskrives til videre ambulant opfølgning som beskrevet i 3a. Ved udskrivelsen kommer forløbet til at ligne det, der er beskrevet i 3a, med inddragelse af egen læge. Inklusion: Alle patienter med Type 2 diabetes indlagt medicinsk sengeafdeling MEA1 pga. diabetisk fodsår, hvor årsagen til fortsat indlæggelse er resterende behandlingsbehov i relation til det diabetiske fodsår, og hvor det lægeligt vurderes at hvis det resterende behandlingsbehov kan varetages i primær sektor i med specialistbistand via telemedicin fra sengeafdeling MEA ved telemedicinsk stuegang. Eksklusionskriterier: 10

11 Manglende kognitiv eller fysisk mulighed for at medvirke til gennemførelse af telemedicinsk konsultation. Amputationstruede patienter. Septiske patienter. Evaluering af projektet: For alle patientgrupper gennemføres omfattende tidsstudier og kliniske målinger ved projektets start som en pålidelig 0-punktsmåling, der anvendes som sammenligningsgrundlag med tidsmålinger og kliniske målinger indsamlet i forbindelse med den kliniske afprøvning af de telemedicinske løsninger. Som afledt resultat af tidsstudierne og de kliniske målinger udarbejdes et skøn over de økonomiske besparelser, der opnås ved implementering af de telemedicinske løsninger. Også antallet af indlæggelser og ambulante kontroller registreres før og efter. Antallet af genhenvisninger til hospitalet vil blive registreret. Der sker en grundig afdækning af de arbejdskraftbesparende potentialer i form af besparelser i det sundhedsfaglige personales arbejdstid samt sparet tid for de udvalgte patientgrupper i form af transport- og ventetid samt arbejdstid for erhvervsaktive patienter. Der måles på forskydninger i tidsforbrug, som indførelse af de telemedicinske løsninger medfører i deltagende kommuner og lægepraksis, såvel tidsbesparelser som eventuelle merforbrug. Desuden måles på antallet af ambulante kontroller. Endelig vil genindlæggelser blive registreret. Dette sammenholdes med de ekstra økonomiske og sundhedsfaglige personale resurser, der skal bruges i primær sektoren, henholdsvis hjemmeplejen og almen praksis. 11

KIH Diabetes delprojekt

KIH Diabetes delprojekt KIH Diabetes delprojekt Indledning Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlingsforløb, hvor fysisk fremmøde erstattes af telemedicinske konsultationer. Herunder afprøves

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital 125 I MEA ambulatorium afprøver vi i øjeblikket en ny samarbejdsform i forhold til vores samtaler/aftaler med personer med Type 1 diabetes. Vi kalder den nye samarbejdsform DiaFlex. Formålet med DiaFlex

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb Patientinformation Nyopdaget Diabetes Patientforløb Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken SUKKERSYGE, DIABETES MELLITUS TYPE 1. Beskrivelsen omhandler den akutte indlæggelse på Børne- og ungeklinikken,

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

pital og kommune vil forblive uændret. Der skal tages stilling til om Socialstyrelsens evaluering vil skulle omfatte disse kommuner.

pital og kommune vil forblive uændret. Der skal tages stilling til om Socialstyrelsens evaluering vil skulle omfatte disse kommuner. Direkte 38 62 25 39 Til: KIH-programstyregruppe Dato: 27. november 2013 Allan Green Behov for udvidelse af inklusionskriterier i NetKOL-projektet I forbindelse med inklusionen til hovedforsøget i NetKOL

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Patientinformation Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling 1 2 Velkommen til Onkologisk sengeafsnit A270 Hos os vil du møde patienter, der som du selv

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Infektionsmonitorering i hjemmet

Infektionsmonitorering i hjemmet Telemedicinsk workshop Infektionsmonitorering i hjemmet Infektionssygdomme Sengeafdeling Overlæge Merete Storgaard 1. reservelæge Lars Skov Dalgaard Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk nefrologisk - endokrinologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Sygeplejerske

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed...

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Et tilbud om fleksibel og brugerstyret behandling for patienter med Type 1 diabetes

Et tilbud om fleksibel og brugerstyret behandling for patienter med Type 1 diabetes Et tilbud om fleksibel og brugerstyret behandling for patienter med Type 1 diabetes Annesofie L. Jensen Klinisk sygeplejespecialist, ph.d., anejns@rm.dk Medicinsk Endokrinologisk afd., Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Bilag 4 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) 1. afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi April 2014 Forfattere Anne Lee 1, Marianne Sandvei 1, Tina Hosbond 2 og Liv Forsberg 2 1 Center for

Læs mere

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen.

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen. Bedøvelse Før konsultationen Den personlige samtale og et højt informationsniveau er afgørende for, at du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Derfor kommer alle patienter indledningsvis til en forundersøgelse

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt

Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt Et relationel koordineringsprojekt mellem de praktiserende læger, Hjemmesygeplejen Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital Ved sygeplejerske Helle

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Den fynske model for diabetesbehandling

Den fynske model for diabetesbehandling Den fynske model for diabetesbehandling Jan Erik Henriksen Overlæge, Klinisk lektor, PhD Formand for Fyns Diabetes Udvalg Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Den fynske model - Idégrundlag

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Hvad er en diskusprolaps? Mellem nakkehvirvlerne ligger

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin

Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin SAMARBEJDE OG ORGANISATION I ALMEN PRAKSIS PALLIATION Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin Anna Weibull Billede Kim Jørsing HVEM ER INVOLVERET I DEN PALLIATIVE PATIENT? Anna

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fodstatus forebygger fodsår

Fodstatus forebygger fodsår Vi er nu nået til det 7. M i diabetes. Internationale undersøgelser viser, at regelmæssig fodterapi til diabetikere reducerer risikoen for fodsår og halverer risikoen for amputationer. Desværre fik i 2011

Læs mere

Oversigtsskema: Gennemførte (OK/I), afprøvede (T) og planlagte (P) forandringstiltag i projekt Styr på Diabetes-2 :

Oversigtsskema: Gennemførte (OK/I), afprøvede (T) og planlagte (P) forandringstiltag i projekt Styr på Diabetes-2 : Oversigtsskema: Gennemførte (OK/I), afprøvede () og planlagte (P) forandringstiltag i projekt Styr på Diabetes-2 : Senest revideret 20. september 2007 (NB: ikke fuldstændig!) Indsatsområder fra Kapitel

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift Min egraviditet Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift National konference om telemedicin og telesundhed 5. februar 2015 i Aarhus Ved udviklingsjordemoder

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere