BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ"

Transkript

1 BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan

2 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi. At forberede børnene på hvad de skal. At fortælle børnene hvad du gerne vil have dem til at gøre eller hvad de må i stedet for. At tale med rette vedkommende om emnet. At spørge hvis der er noget du er i tvivl om. At se på barnets/familien/kollegaens ressourcer. At tænke i muligheder. At holde små pauser husk din inaktivitet er og bliver en forudsætning for din aktivitet. Du skal selv være den forandring du ønsker at se i verden. 2

3 4 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej 4 Arbejdsplan 4 Møder 5 Indkøb og attestationsbemyndigelse 5 Biblioteks lån 5 Brand 5 Hændelser med børnene eller forældrene 5 Børn der kommer til skade 6 Førstehjælp 6 For sent afhentet barn 6 Seksuelle overgreb vold 6 Krisehjælp 6 Tavshedspligt 6 Videregivelse af oplysninger her i huset 7 Medarbejdersamtaler 7 Tillidshverv 7 Andre udvalg 8 Første arbejdsdag 8 Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag/uge 8 Mere information 9 Sikkerhedsregler for Børnehuset Snogebæksvej 14 Oversigt over pædagogisk forløb i afdelingen 15 Daglige praktiske rutiner 17 Legepladsen regler for denne 19 Procedure ved børneulykker 19 Procedure ved uafhentet barn 20 Evakueringsinstruks 21 Udvidede evakueringsplan 23 Stillingsbeskrivelse for pædagoger 24 Stillingsbeskrivelse for pædagogmedhjælper 25 Praktiske adresser 3

4 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej. Børnehuset Snogebæksvej er en afdeling ud af syv i Dagtilbud Hasle, som er et kommunalt dagtilbud under Børn og unges 1.magistrat i Århus kommune. Afdelingen består af 3. grupper. Vuggestuen - grøn stue er i øjeblikket normeret til 13 børn i alderen 0 2,11 år. Børnehavegrupperne rød og blå stue er i øjeblikket normeret til 20 børn i alderen 2,11 6/7 år. En stor del af vores børn og familier kommer fra nærområdet, og har en anden etnisk baggrund end dansk. Børnegruppen rummer en del børn med særlige behov! Faste medarbejdere får udleveret nøgler, koderne til alarmen, mødeplan, anvist et skab samt en skuffe i personalestuen. Du er altid velkommen til at bruge os alle når du har spørgsmål eller brug for hjælp. Arbejdsplan Din arbejdstid fremgår af mødeplanen. Der sker jævnligt ændringer i forbindelse med kurser, ferie eller sygdom. Din pædagogiske leder laver arbejdsplanen. Ændringer, ferie, afspadsering, med videre aftales med din pædagogiske leder efter de aftalte regler og retningslinjer. Ønsker du ændring i din mødetid om fredagen skal du selv finde en at bytte med! I forbindelse med skolernes ferier er der fællespasning i dagtilbuddet. I den forbindelse er der lavet en arbejdsturnus for de ansatte. Spørg din kollega eller din pæd. leder. Så vidt det er muligt står det på mødeplanen hvilke aktiviteter der foregår. Det kan være eksempelvis sprogarbejde, møder med videre. Møder I løbet af året er der en række møder og arrangementer, hvilke du har mødepligt til. Mødedatoer er oftest afsat, og udleveret for et halvt år af gangen. Er der en dato der ikke passer dig kan du i god tid forsøge at finde en ny dato hvor alle kan komme. Ellers må du komme på den fastlagte dato. Vi afholder som regel 4-6 afdelingsmøder om året ca. fra kl Vi afholder som regel 4 pædagog møder om året ca. fra kl Vuggestuen afholder i øjeblikket 3 4 stuemøder i løbet af forår og efterår. Børnehavegrupperne afholder i øjeblikket fælles stuemøder et par gange i løbet af forår og efterår. Derudover afholdes et par korte stuemøder for den enkelte stue. I dagtilbuds regi afholdes der ca. 2 personalemøder, hvert andet år en pædagogisk lørdag eller 1 p. weekend. 4

5 Indkøb og attestationsbemyndigelse Århus kommune har en stram indkøbspolitik. Spørg hvor du må handle! Ved kontant betaling aftal med din pædagogiske leder. VIGTIGT husk altid bon eller kvittering på det du køber. Kontokort spørg din kollega. VIGTIGT husk at lægge følgesedlen med din underskrift under fuglen på skabet på kontoret! Biblioteks lån Hver stue har egent kort. Du kan låne på alle kommunale biblioteker her i Århus for 2. måneder. Brand Læs og sæt dig ind i vores beredskabsplan. Du får den udleveret, men den hænger desuden på døren i personalestuen. VIGTIG: at ingen personer kommer til skade. Brandslukningsudstyr. Slangen med vand hænger i skabet mellem Winnie s run og kælderen. (sæt dig ind i hvordan den virker) Ved køkkenet hænger brandtæppet. Overfor hænger skumslukkeren. Hændelser med børnene eller forældrene Hvis uheldet er ude. Vær opmærksom på at nogle forældre ønsker besked umiddelbart efter uheldet er sket. Men husk det er vigtigt at drage omsorg for barnet! Så få en anden til at kontakte forældrene. Hvis et barn er kommet til skade eksempelvis slået knæet, faldet eller blevet kradset, er det vigtigt at fortælle den der henter barnet hvad der er sket. Husk derfor at give beskeden videre til en anden hvis du går hjem før barnet er hentet. Er det en voldsom hændelse en tand der er slået ud, et barn der skal syes, har fået hjernerystelse eller forældre der bliver vrede over det skete, skal du altid skrive ned hvad der er sket. Husk at give beskeden videre til din pædagogiske leder! Skriv ordret ned hvad du mener der er blevet sagt. Skriv præcist ned hvad der skete med barnet. Har andre set / overværet det skete, skal du bede dem skrive deres version ned. Hvis forældrene giver udtryk for noget de er utilfredse med, skriv et referat og giv det videre til din pædagogiske leder. Inddrag altid din pædagogiske leder i uenighed med videre! Børn der kommer til skade Stands ulykken! Vurder skadens omfang. Handel derefter. Eks. klemt finger under koldt vand. Hvis det kræver yderligere behandling af læge, aftal med dine kollegaer hvem bliver ved barnet, hvem kontakter forældrene, barnets egen læge. Husk stamkortet. Bliver barnet henvist til skadestuen, og forældrene har brug for at du bliver på skadestuen, så gør du det ellers tager du hjem når du har overleveret til forældrene. Følg proceduren vedr. børneulykker. Se andet sted i pjecen. Førstehjælp Alle fastansatte skal tage kursus i førstehjælp. Opfølgning hver 3. år. 5

6 For sent afhentet barn Følg proceduren i mappen. Se side 19 Seksuelt overgreb vold Er der en forældre der mener at et barn har været udsat for vold, seksuelt overgreb eller på anden vis har været udsat for krænkelser her i institutionen, skal du straks inddrage din pædagogiske leder der herefter tager over! Husk du må ikke snakke med andre end din pædagogiske leder om sagen. Det samme gælder hvis du får kendskab til forhold der foregår uden for institutions regi. Læs mere i politikmappen vedr. vold krænkelse m.m. Læs også i mappen omkring sundt samvær Krisehjælp Ved dødsfald, vold, trusler eller alvorligt tilskadekomst i institutionen kan den pædagogiske leder anmode sikkerhedsafdelingen i B & U afdelingen om psykologisk krisehjælp. Tavshedspligt Husk du har skrevet under på at du har tavspligt! Tavshedspligten gælder alt vedrørende institutionens børn, forældre, nye som gamle! Tavshedspligten ophører ikke fordi du stopper med at arbejde i institutionen! Hvis nogen ringer og beder om oplysninger vedr. et barn eller dets forældre, få et telefon nr. og ring selv tilbage! Husk det er kun pædagogerne samt pædagogisk leder der giver oplysninger videre til tværfaglige samarbejdspartnere. Giv aldrig nogen form for oplysninger videre til andre forældre, heller ikke telefon nr., uden du har indhentet tilladelse fra den forældre det drejer sig om. Husk at kun den der har forældremyndigheden kan give dig tilladelse til at give almindelig oplysninger videre! Videregivelse af oplysninger her i huset Husk at give relevante oplysninger videre til de rette personer! Får du en besked vedrørende et barn alle skal vide er det dit ansvar at sørge for det, er du i tvivl tal med din pæd. leder. Husk altid at give besked til din pædagogiske leder om: voldsomme episoder, ulykker, forældreutilfredshed, personer der mistrives det kan være børn, forældre eller personaler. Oplever du at der foregår noget der ikke er ok, så få det sagt til den person det drejer sig om. Oplever du en kollega der ikke får sagt ting videre til rette person, så vær behjælpelig, stil dig til rådighed og inddrag din pædagogiske leder. Undgå sladder! Bevar overblikket, vær faglig og reel uanset hvem du snakker med. Medarbejdersamtaler Som ny medarbejder kommer du til prøvetidssamtale med den pædagogisk leder efter ca. 4. uger og igen inden prøvetiden er overstået. Alle fastansatte har en prøvetid på 3. måneder. Der tages 6

7 referat af møderne. Dagtilbudslederen kan til enhver tid inddrages hvis det skønnes nødvendigt. Dagtilbudslederen kan bede om kopi af referat. Vi følger den oversigt vedr. information om arbejdsmiljøet der foreligger. (grøn ark) Medarbejder udviklings samtaler / MUS afholdes ca. 1. gang om året med din pædagogiske leder. Tillidshverv MED. Udvalg Bestyrelsen Sikkerhed, miljø forældreråd BUPL FOA Susanne som TR rep. Eva ansat i afd. Solen samt Anita fra afd. Fjældevænget Helle Bente Susanne Kock Iben fra afd. Hobitten Andre udvalg I dagtilbuddet er der løbende forskellige ad hoc udvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Det kan være i forbindelse med Århus kommunes indsatsområder på dagtilbuds området eksempelvis 11 hvor vi i afdelingerne har sprogpædagoger der mødes med pædagogisk leder, dagtilbudslederen, sprogvejleder og sprogkonsulent. Spørg hvem der her på Snogebæksvej eksempelvis er sprogpædagog! Aftaler kun for vores afdeling træffes på pædagog og afdelingsmøder! LÆS i øvrigt den udleverede udviklingsplan for dagtilbuddet samt den lokale udviklingsplan (LUP) gældende for hele dagtilbuddet. 7

8 FØRSTE ARBEJDSDAG Udleveres: Nøgler, skab, skuffe, koden til alarmen, tlf. liste på øvrige medarbejdere, hvor lyset tændes, mødeplan, plan over kommende møder, tjenestetidsskema Orienteres: Kaffekassen, pauser, de daglige rutiner / opgaver på stuen, i huset Legepladsen, køkkenet, ryge og mobil politikker, kontorbogen, børneintra, osv. Sikkerhed: Brandinstruks, arbejdspladsinstrukser for eksempelvis sæbe, Falck kassen, køkkendøren holdes lukket Winnie s rum holdes lukket. Ikke skræve over lågerne! Ikke løfte mere end nødvendigt! sætte sig ned, lad børn selv kravle op på puslebord. Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag? Den første uge? Udviser lyst til at gå i gang med arbejdet. Suger til sig, er nysgerrig, åben overfor alt det nye, hvilket gælder arbejdet som sådan, børn, forældre og personale. Deltager aktivt i arbejdet med børnene og i det praktiske arbejde. Spørger når man er i tvivl. Den nye medarbejder kommer med / laver et opslag til forældrene med en orientering om hvem vedkommende er, hvad man har lavet inden, evt. uddannet hvornår osv. Rundvisning i huset. De mødte medarbejdere hilser på. Børn og forældre præsenteres i løbet af rundvisning og dagen. Hvis det er muligt spiser personalet rundstykker sammen for at hilse på og byde velkommen. Mere information Aftale hvornår næste informationsmøde er og hvem der er ansvarlig for mødet! På dette møde præsenteres for det skriftlige informationsmateriale af enhver art! 8

9 Sikkerhedsregler for BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ Ajourført august 2010 Udover de retningslinjer der er givet fra Århus Kommune skal følgende regler overholdes i samværet med børnene. Reglerne skal altid bruges med omtanke, og ud fra en konkret vurdering af det / de enkelte børn. Generelle regler. Ingen snore i jakker og trøjer, desuden ingen halstørklæder. Ekstra opmærksomhed på småt legetøj både ude og inde. Kort tids vikar og praktikanter må tage på tur alene med børnene, hvis pæd.leder siger god for det. Ingen børn åbner yderdøren. Lighter og tændstikker skal være låst inden. Alle former for rengøringsmidler skal være uden for børnehøjde. Alle former for vandleg skal der være en voksen tilstede. Alle skarpe kniv skal sidde på magneten. Spidsen ned ad i opvaskmaskinen. Store knive skal ligge ned i den øverste bakke. Opbevaring af vand skal være i beholder der er beregnet til vand. Inde i Huset. Efter en nøje pædagogisk overvejelse kan der være børn der aldrig er uden for opsyn / overvågning. Når der kun er 2 personaler til stede i huset, eksempelvis om morgenen, må børnene kun lege på rød eller blå stue, og de skal med jævne mellemrum tilses, efter en nøje pædagogisk overvejelse af hvilke børn det er. Døren ind til stuen skal stå åben. Børn må ikke opholde sig alene i køkken, fællesrum, Winnies rum, personalestuen og efter de nye retningslinjer heller ikke på legepladsen! Børn må ikke lege alene inde i huset, når alle er ude! Børn der leger inde ved siden af skal være under opsyn (ikke overvågning) dvs. de skal kigges til jævnligt, og der skal altid være en voksen inde på stuen. Er der mere end 5. børn til stede på stuen må den ikke forlades! eksempelvis for at du går på toilettet. Skal du hjælpe et barn på toilettet, skal du lade døren stå åben, så du har et øre derinde. Det er også muligt at de 5 børn absolut ikke må være alene. Skal du selv på toilettet, må du ringe efter hjælp fra en anden stue. Børn må ikke opholde sig i køkkenet hvis der bliver lavet mad. Køkkendøren skal altid være lukket når der ikke er en voksen derude. Når vi til jul serverer risengrød må ingen børn køre rullebordet. (Risengrøden er kogende og brænder fast hvis det vælter ned over barnet) Børn må ikke skrælle gulerødder, bage boller med videre uden der er en voksen tilstede hele tiden. 9

10 Er der mere end 4. børn på toilettet i børnehavegrupperne, skal der være en voksen tilstede. Vuggestuegruppen. Du må ikke gå fra et barn der ligger på puslebordet. Det skal hænge en saks ude i krybberummet i tilfælde af brand. (selerne klippes op) Flugtveje. Der må ikke hænge gardiner, være møbler eller andet foran flugtveje / nødudgange. Legepladsen. Retningslinjerne fra BogU skal overholdes. Vuggestuebørnene må ikke være på legepladsen ud personalet fra stuen går med ud, med mindre de aftaler det med det personale der er på legepladsen i forvejen. Kl skal der være 2. voksne på legepladsen. De personer der er inde, hjælper de børn der måtte komme ind ( toilet m.v.) Kl skal der være 3 personer på legepladsen ( når alle stuer er i huset) Er der en stue væk, kan det muligvis være nok med 2. voksne, dette ud fra en konkret vurdering hver gang. Kl og til børnene skal ind og spise frugt skal der ligeledes være 3. voksne på legepladsen. De 3. voksne skal fordele sig på de 3 aftalte områder. (sandkasse området, cykel området og oppe ved den store rutsjebane) Ingen børn på legepladsen alene. Ingen børn hænger i hegnet. Alle skure på legepladsen skal være låst. I skuret skal tingene stå så ingen kommer til skade. Der må ikke leges i faldunderlaget. Børnene må ikke hjælpes op i højderne af voksne! Kan børnene selv kravle op, kan de i princippet klare det de er i gang med! Børnene må aldrig kravle op på taget af legehuset ved siden af sandkassen. (ingen faldunderlag) Går du på legepladsen for at spille bold eller lege fange leg, kan du kun have ansvaret og opsyn med de børn der leges med! Andre må ikke forvente at du passer deres børn. Da må der gå en voksen mere ud. Skal du til en telefon må du få en anden voksen til at blive ude i mens. Der skal som tommelfinger regel være 2. faste personaler på legepladsen ud af de 3., når alle børn er på legepladsen. 10

11 I forbindelse med stor fra fald af personale, kan der dog minimum være 1. fastansat personale på legepladsen. Brandslangen tages altid ud når bålstedet er ude. En voksen sikre at der ingen børn kommer til ilden. Ved slukning skal der så meget vand på, at der ikke er noget man kan brænde sig på. Leg med snore og sjippetov kun under skærpet opsyn af en voksen. Er jorden frossen, skal du være opmærksom på at faldunderlaget er hårdt som beton. Børnene skal ikke gynge eller rutsche. Hvis det er muligt at have kælkene ude, skal der være en voksen tilstede ved kælkestedet. Der må ikke være snor i kælkene. Børnenes egne kælke skal ikke med på legepladsen! Går du på kælkebakken eksempelvis i Rydevænget skal der være voksne nok med til at passe i top og bund af kælkebakken. Soppebassinet må ikke stå med vand i flere timer. Der skal skiftes vand efter hver gang vandpjask. Der skal være en voksen tilstede hele tiden ved bassinet. Tag kun vand ud og leg kun med vand når der er nok voksne ude til at hjælpe og til at have overblik over den øvrige legeplads. Ture ud af huset. Hvilket antal børn de fastansatte medhjælpere, PA-elever med videre må gå på tur med, må altid komme an på en konkret vurdering. Det højeste er dog 5. børnehavebørn, afhængig af hvilke 5. børn det måtte være. Det er de fastansatte pædagoger på stuen der afgør dette. Er de ikke tilstede er det den pædagogiske leder Hanne eller Lars som stedfortræder der afgør det. Det er pædagogerne på stuen der ud fra de grundlæggende principper og aftaler, vurderer hvornår en nyansat, eller vikar må gå på tur alene med et efter pædagogen mening ansvarligt antal børn. Når man er mere end 1. voksen på tur med børnene, skal de voksne aftale indbyrdes hvilke børn de er hoved ansvarlige for på turen. dette aftales inden de forlader børnehuset Snogebæksvej. Det betyder ikke man er frataget ansvaret for opsyn med de øvrige børn! Vi løber ikke efter bussen, heller tage den næste. Vi løber ikke over en vej. Hvis der er en fodgængerovergang tager vi den. Ingen børn går alene over vejen. Bus: Når vi venter ved et busstoppested skal den voksne have fronten ind mod børnene og ryggen mod vejen. Ved af og påstigning: Ved flere voksne går der en ind først og en til sidst Ved en voksen går den voksne sidst ind og sidst ud. 11

12 Stranden: Vi bader ikke ved standen og går ikke i svømmehal, se bilag vedrørende badning ved strand og svømmehal. Havnen: Husk altid redningsveste. Vandhuller: Ingen tur med fiskenet uden at kende forholdene på stedet. Tag evt. redningsveste med. Alle fastansatte er forpligtiget til at informere nye ansatte, vikarer med videre i børnehuset om Snogebæksvejs regler. Er der tvivls spørgsmål, er det til en hver tid pædagogisk leder og i dennes fravær stedfortræder der afgør sagen. 12

13 Retningslinjer for lukning af institutionen, brug af afkrydsningslisten og fordeling af børn på ture. Ved lukketid: Afkrydsningslisten: På ture: Ingen ansatte forlader institutionen før lukketid. Hvis en ansat ønsker at afspadsere før lukketid, skal det altid være aftalt med den pædagogiske leder. Det kan aldrig bevilges at begge lukkere afspadserer samme dag. Den sidste på stuen har ansvar for at stuen bliver lukket af. Inden man går hjem afleveres de resterende børn på den stue lukkervagterne har valgt at lukke på, dette kan gøres ca. 15 minutter før man har fri. Derefter lukkes stuen af og døren låses. Inden man forlader institutionen skal afkrydsningslisten tjekkes en sidste gang. Alle rum tjekkes. Alle børn skal løbende ved ankomsten afkrydses ved at sætte et X. Når børnene afhentes skal der sætte en ring om krydset. Hvis der opstår tvivl om et barn er hentet eller ikke, ring eventuelt til den kollega der er gået tidligt. Hvis ingen ved noget skal forældrene kontaktes, så vi er sikre på at de er gået. Kontroller listen ved samlings tid og igen til frugt. Det er den medhjælper som har senest fri som tjekker ved frugttid. Alle børn skal fordeles blandt de ansatte på alle ture, hvor der er mere end en ansat med. Børnene skal være navngivne. Den ansatte skal på hele turen have overblik over de navngivene børn. Dette gælder på alle ture stor som små. korte som lange. 13

14 Oversigt over pædagogiske forløb i afdelingen 6.30: Huset åbnes og gøres indbydende det vil sige at tænde for lyset, eventuelt stearinlys. Der spises morgenmad i fællesrummet. Alle børnene er i fællesrummet eller på en af stuerne. De daglige praktiske rutiner laves (se næste side) 8.00: Fordeles børnene på en børnehavestue samt vuggestuen. 9.00: Børnehavebørnene fordeles på de to stuer. 9.30: Dagens aktiviteter /grupper går i gang. Mandag, onsdag og torsdag er der grupper. Fredag er der fællessang for de fleste, det starte senest kl : Vuggestuen holder samling inden spisning 11.15: Børnrhavegrupperne holder samling inden spisning (de dage der ikke er grupper) : Alle børn går på legepladsen. De mindste sover til middag : En af lukkerne laver rullebordene færdig med frugt, brød, glas/kopper mælk og vand 14.00: Alle børn kommer ind fra legepladsen. Der spises frugt : De første børn bliver hentet. Der leges frileg og hygges på stuerne : Den der har fri gør klar til at lukke stuen. Det er vigtigt at sørge for at vinduerne og dørene til legepladsen er lukket og låst. Stuen tjekkes en ekstra gang hvorefter døren til stuen låses : De sidste personaler tjekker afkrydsningslisten og huset. Sætter alarmen til og låser døren. 14

15 Daglige praktiske rutiner: Morgen: Stol ned på stuerne og i garderoberne. Sikringsrullegardinerne på kontoret og i Winnies rum køres op. Vasketøj sættes over. Legepladsen efterses, kvitter på sedlen som hænger i fællesrummet. Lav morgenbordet klar. Kaffe/te, mælk, brød, ost, cornflakes, havregryn, evt. frugt, service m.m. Sæt dig ned med de børn der skal spise. Morgenmaden spises ved bordet i fællesrummet. Der er morgenmad indtil 7.30, derefter ryddes det væk. De børn som ikke er færdig skal blive siddende, når de rejser sig er de færdig. Hvis et barn evt. kommer for sent, tilbydes det et måltid (enhver kan sove ovre) barnet spiser på stuen. Hvis det gentager sig flere gange skal stuens pædagog/ pæd. leder Hanne tage en snak med forældrene. Når du har tømt rullebordet, skal køkkenskabene, tørres af. I det hele taget tørre af hvor det trænger. Gå en runde på legepladsen for at kontrollere at alt er i orden. Skriv dit navn på tjeklisten, efter du har tjekket. Listen hænger ude i fællesrummet. Vasketøjet tørres og der sættes eventuelt en ny maskine vask over. Vasketøj lægges sammen, sammen med børn. Middag: Rullevognen gøres klar til borddækning sammen med 1-2 børn. Børnene hjælper til med at dække bordene. Når vi har spist stiller børnene deres eget service på rullebordet, de skal ligeledes selv lægge deres affald i skraldespanden. Går på badeværelset. Tisser og vasker hænder. Går i garderoben og tager tøj på der passer til vejret. Tjek at alle børn er klædt hensigtsmæssigt på, f.eks. insisterer på regntøj og gummistøvler når det regner. Alle børnehavebørn skal ud. Eftermiddagsopgaver: 15

16 Efter kl er kun fællesrummet og en stue i brug. Når stuen lukkes af skal gulvet være fri for legetøj, sækkestole, madrasser, der stole op m.m. Vinduer, yderdøre og stuedør skal være lukket og låst. Bænkene i garderoben stilles op ad væggen. Stuen og garderoben skal være fejet. Ingen sko på gulvet. Tøm affaldsspanden, husk også den der er på badeværelset. Fredag skal garderoben være hel tømt. På badeværelset: Sørg for at der er rykket ud i toiletterne. Gulvet og vasken skal være ryddet. I køkkenet: Bordene skal være ryddede og rengjorte samt vaskene. Alle klude smides til vask. Skraldespanden tømmes. De to sidste personaler rydder op på den stue der er åben samt fællesrummet. Der skal stoles op i fællesrummet. Oprydning på personalestuen: Bordet vaskes af og sættes op i sofaen. Hvis flaget er hejst skal det tages ned. Lås rengøringrummet. Alle bærebar computer m.v. låses inde i pengeskabet. Alle maskiner skal være slukket når vi forlader huset. Alle vinduer lukkes Sluk alt lys undtagen lyset i vindfanget. Slå alarmen til. Stuerne skal gøre klar til ekstra rengøring: Når der skal gøre ekstra rengøring, skal alt rykkes væk fra væggene eks. sofaen rykkes ud, stolene skal blive på gulvet, vindueskarmen tømmes, evt. pude i sofaen tages væk, gulvpotteplanter flyttes Se de opsatte mærkater fra rengøringsselskabet, hvor du kan se hvilket rum der skal gøres klar. Spørg din kollega. Mandag: Blå stue? Tirsdag: Rød stue? Onsdag: Vuggestuen? Torsdag: Personalestue? Fredag: Børnegarderober? 16

17 Børnehuset Snogebæksvej Revideret januar 2015 Legepladsen regler for denne. Hver dag: Åbnerne tjekker legepladsen inden børnene kommer derud. Skriv det på tjek listen der hænger i fællesrummet. Børnehuset har en rigtig god og brugbar legeplads. Skal den forblive god, er det vigtigt at alle i personalegruppen føler sig ansvarlig, og overholder de aftaler der er. Det betyder at alle må deltage i at informere nye medarbejder, studerende, vikar m.v. og gribe ind hvis forældre eller andre giver børnene lov til noget vi andre siger nej til! Skal noget ændres er det efter aftale på et fælles afdelingsmøde. Sandlegesagerne skal bruges ved sandkassen. Gyngerne må ikke drejes rundt de går alt for hurtigt i stykker i gummiet der er lagt uden om kæderne. Er det i stykker skal gynger tages ned! Børnene må ikke lege i eller på faldunderlagene. Der må ikke ligge nogen former for legetøj eller andet i eller på faldunderlagene! Falder et barn ned eksempelvis fra gyngen, kan det gå voldsomt udover den der falder, og det barn der eventuelt rammes. Der skal ikke leges på de små skråninger samt beplantningen op mod sandkasse og flagstangs arealet. Af hensyn til vuggestuen skal der ikke klatres over rækværkerne. Alle børn skal bruge døråbningerne. Der skal ikke leges på skråningen bag skuret til cyklerne. Når cykler med mere er taget ud, skal skuret samt døren ind til Aksels rum være låst. Der må cykles mellem de to stakitter. Skal boldbanen bruges til cyklerne er det efter aftale med en /de voksne. Det er de voksne der henter cykler eller andet, når boldbanen er i brug! Der skal ikke kravles på trådhegnet ved boldbanen eller omkring legepladsen. Cykler, kælke eller andre legesager må ikke være oppe ved den store rutsjebane. Den store rutsjebane: Børnene må ikke kravle op igennem røret! Det stille område: ingen vilde lege, cykler eller boldspil. Børnehavebørnene skal ikke klatre ovenpå den lille rutsjebane, heller ikke kravle op ad slisken. Vuggestuens kørertøjer eks. gå cykler er kun til vuggestue børnene. Der skal kun cykles mellem de 2 stakitter dvs. ingen cykler i det stille område (vuggestueområdet) BOLDE: boldspil foregår på boldbanen. 17

18 Vores bolde forsvinder ganske enkelt for hurtigt. Udlevere du en bold til et barn, er det din opgave at sørge for, at bolden bliver afleveret tilbage når barnet er færdig med at spille. Trådhegnet der er sat op omkring boldbanen skal børnene ikke kravle på. I det hele taget skal børnene ikke kravle på hegnet omkring legepladsen. Desværre har vi ingen træer børnene må klatre i. Der må ikke være børn alene på legepladsen! (Der må ikke være børn alene inde når alle andre er ude!) Er alle børn på legepladsen skal der altid være en voksen på stykket ved sandkassen (det stille område), oppe ved den store rutsjebanen og i midten. Der skal ikke hentes vand inde. Skal der leges med vand ude skal det tages ved hanen der sidder ved vuggestuens dør. Pas på nøglen! Børnene skal bruge døren ved garderoben ud på legepladsen! (dørene fra stuen skal ikke bruges) Der skal helst være 3 voksne på legepladsen. Er der kun 2 voksne må man aftale hvem der er hvor. Er der få voksne tilstede kan det være nødvendigt at spærre et stykke af legepladsen af for at bevare overblikket på børnene. Miljøgruppen Bente og Hanne Januar

19 Procedure ved børneulykke: Akut hjælp ring 112 Tag det roligt, så du får fortalt hvor du ringer fra og hvad det drejer som om. Børn der er kommet til skade, men som ikke skal køres i ambulance: Ring til taxa , sig det drejer sig om en sygetransport. Husk taxa-kortet. Det ligger ved de andre kontokort. Ring til barnets egen læge og fortæl præcist hvad der er sket, og hvorfor du ringer. Ring til forældrene og fortæl dem hvad der er sket. Aftal med forældrene om de skal komme i institutionen eller direkte på skadestuen. Aftal med en kollega om hvem der tager sig af barnet og hvem der ringer. I alvorlige tilfælde kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret. Procedure ved uafhentet barn: Er modul tiden ikke overholdt, ring efter forældrene Er forældrene ikke dukket op inden lukketid ringes der i første omgang til forældrene. Hvis det er umuligt at få kontakt skal der ringes til relevante kontaktpersoner i forhold i forhold til stamkortet. Hvis barnet ikke er hentet inden for en ½ time kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret. Efter ca. 45 minutter ring til Børn og Ungevagten tlf Ved kontakt med Børn og Ungevagten er det dem der tager over. Muligheder der kan aftales med Børn og Ungevagten: o Tage barnet med hjem. o Børn og Ungevagten afhenter barnet, en personale tager med og aflevere. Skriv en besked på yderdøren med tlf. nr. på Børn og Ungevagten. Hvis du efter aftale med Børn og Ungevagten tager barnet med hjem, opgiv aldrig din adresse til forældrene. Lad Børn og Ungevagten formidle evt. overdragelse af barnet. Du skal altid have en kollega ved din side. 19

20 EVAKUERINGSINSTRUKS for børnehuset Snogebæksvej januar Den der opdager branden tilkalder brandvæsnet tlf Den der opdager branden varsler de personer der er i området hvor branden er (brandtruedet afsnit.) Herefter varsles de øvrige personaler husk køkkenet, Winniesrum og kælderen! 3. Evakueringen starter. Pædagogerne på stuen forestår evakueringen ud fra den i forvejen kendte udvidet evakueringsplan 4. En fra ledelsen samt en person fra den resterende del af personalet ( ikke fra brandområdet) forestår slukningsarbejdet. 5. Den der opdager branden modtager brandvæsnet. oplyser følgende: HVOR DET BRANDER BRANDENS OMFANG TILSKADEKOMNE PERSONER ER DER STADIDVÆK PERSONER I HUSET HVOR! Det er din pligt at sætte dig ind i denne evakueringsinstruks, samt vores udvidede evakueringsplan. Det er ligeledes hver enkelt fastansat medarbejders pligt at sætte vikarer og andre løst ansatte tilknyttet børnehuset ind i denne instruks. Hanne Brabrand pæd. leder 20

21 UDVIDET EVAKUERINSPLAN for børnehuset Snogebæksvej 12. januar RED MENNESKER 2. ALARMER BRANDVÆSNNET 3. BEKÆMP ILDEN; LUK DØRE; VINDUER; OSV. FOR AT FORHINDRE ILDEN BREDER SIG. 1. Informerer LEDER eller STEDFORTRÆDER, sådan at vi går i gang med evakueringsplan. Rød, og blå stues personale skal vide præcist børneantal og hvor de opholder sig, sådan at alle kan gå ud til et sted uden risiko. Grøn stues personale skal vide præcist børnetal, hvem der sover hvor, og hvor eventuelle de store børn er i huset! så alle kan gå ud til et sted uden risiko. Husk børnene gemmer sig, fordi de er bange. Personale i køkkenet informeres. På stuen: den først ansvarlige er pædagogen, hvis pædagogen ikke er til stede påtager medhjælperen rollen. Er det muligt forlader alle huset via indgangsdøren. Alle mødes ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen. Grøn stue går op til den lille rutsjebane. Hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt går de ud af lågen. Er dette ikke muligt skal de gå op til den store rutsjebane og forlade området sammen med børnehavegrupperne. Blå og rød stue går op til den store rutsjebane. Er det ikke forsvarligt/muligt går de om til sandkassen. Vi skal være sikre på at alle (børn og voksne) er i sikkerhed. Brug den dør der giver mindst risiko for skade ift. hvor ilden er opstået. Alle samles ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen, og går samlet til Fjældevængets Børnehus. Lederen eller i dennes fravær stedfortræderen sørger for at stamkortene medtages hvis det er forsvarligt /muligt. Den der har ringet til brandvæsnet udpeger en person eller bliver selv tilbage. For at informere forældre og brandvæsenet. HUSK! dørene skal være fri for møbler, planter, osv. der kan forhindre flugtvejene. 21

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Børnehuset Rydevænget

Børnehuset Rydevænget TROVÆRDIGHED - RESPEKT - ENGAGEMENT Introduktion af nye medarbejdere Velkommen Du sidder nu med en introduktionsfolder til alle nye ansatte i. Den tager sit udgangspunkt i de praktiske rutiner, procedure,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Søhulens personalehåndbog

Søhulens personalehåndbog Side 1 af 14 22-01-2014 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Indledning... 3 2. Strukturen i huset... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Introduktion af nye medarbejdere... 5 5. Arbejdsvilkår... 6 6. Medarbejderudvikling...

Læs mere