BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ"

Transkript

1 BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan

2 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi. At forberede børnene på hvad de skal. At fortælle børnene hvad du gerne vil have dem til at gøre eller hvad de må i stedet for. At tale med rette vedkommende om emnet. At spørge hvis der er noget du er i tvivl om. At se på barnets/familien/kollegaens ressourcer. At tænke i muligheder. At holde små pauser husk din inaktivitet er og bliver en forudsætning for din aktivitet. Du skal selv være den forandring du ønsker at se i verden. 2

3 4 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej 4 Arbejdsplan 4 Møder 5 Indkøb og attestationsbemyndigelse 5 Biblioteks lån 5 Brand 5 Hændelser med børnene eller forældrene 5 Børn der kommer til skade 6 Førstehjælp 6 For sent afhentet barn 6 Seksuelle overgreb vold 6 Krisehjælp 6 Tavshedspligt 6 Videregivelse af oplysninger her i huset 7 Medarbejdersamtaler 7 Tillidshverv 7 Andre udvalg 8 Første arbejdsdag 8 Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag/uge 8 Mere information 9 Sikkerhedsregler for Børnehuset Snogebæksvej 14 Oversigt over pædagogisk forløb i afdelingen 15 Daglige praktiske rutiner 17 Legepladsen regler for denne 19 Procedure ved børneulykker 19 Procedure ved uafhentet barn 20 Evakueringsinstruks 21 Udvidede evakueringsplan 23 Stillingsbeskrivelse for pædagoger 24 Stillingsbeskrivelse for pædagogmedhjælper 25 Praktiske adresser 3

4 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej. Børnehuset Snogebæksvej er en afdeling ud af syv i Dagtilbud Hasle, som er et kommunalt dagtilbud under Børn og unges 1.magistrat i Århus kommune. Afdelingen består af 3. grupper. Vuggestuen - grøn stue er i øjeblikket normeret til 13 børn i alderen 0 2,11 år. Børnehavegrupperne rød og blå stue er i øjeblikket normeret til 20 børn i alderen 2,11 6/7 år. En stor del af vores børn og familier kommer fra nærområdet, og har en anden etnisk baggrund end dansk. Børnegruppen rummer en del børn med særlige behov! Faste medarbejdere får udleveret nøgler, koderne til alarmen, mødeplan, anvist et skab samt en skuffe i personalestuen. Du er altid velkommen til at bruge os alle når du har spørgsmål eller brug for hjælp. Arbejdsplan Din arbejdstid fremgår af mødeplanen. Der sker jævnligt ændringer i forbindelse med kurser, ferie eller sygdom. Din pædagogiske leder laver arbejdsplanen. Ændringer, ferie, afspadsering, med videre aftales med din pædagogiske leder efter de aftalte regler og retningslinjer. Ønsker du ændring i din mødetid om fredagen skal du selv finde en at bytte med! I forbindelse med skolernes ferier er der fællespasning i dagtilbuddet. I den forbindelse er der lavet en arbejdsturnus for de ansatte. Spørg din kollega eller din pæd. leder. Så vidt det er muligt står det på mødeplanen hvilke aktiviteter der foregår. Det kan være eksempelvis sprogarbejde, møder med videre. Møder I løbet af året er der en række møder og arrangementer, hvilke du har mødepligt til. Mødedatoer er oftest afsat, og udleveret for et halvt år af gangen. Er der en dato der ikke passer dig kan du i god tid forsøge at finde en ny dato hvor alle kan komme. Ellers må du komme på den fastlagte dato. Vi afholder som regel 4-6 afdelingsmøder om året ca. fra kl Vi afholder som regel 4 pædagog møder om året ca. fra kl Vuggestuen afholder i øjeblikket 3 4 stuemøder i løbet af forår og efterår. Børnehavegrupperne afholder i øjeblikket fælles stuemøder et par gange i løbet af forår og efterår. Derudover afholdes et par korte stuemøder for den enkelte stue. I dagtilbuds regi afholdes der ca. 2 personalemøder, hvert andet år en pædagogisk lørdag eller 1 p. weekend. 4

5 Indkøb og attestationsbemyndigelse Århus kommune har en stram indkøbspolitik. Spørg hvor du må handle! Ved kontant betaling aftal med din pædagogiske leder. VIGTIGT husk altid bon eller kvittering på det du køber. Kontokort spørg din kollega. VIGTIGT husk at lægge følgesedlen med din underskrift under fuglen på skabet på kontoret! Biblioteks lån Hver stue har egent kort. Du kan låne på alle kommunale biblioteker her i Århus for 2. måneder. Brand Læs og sæt dig ind i vores beredskabsplan. Du får den udleveret, men den hænger desuden på døren i personalestuen. VIGTIG: at ingen personer kommer til skade. Brandslukningsudstyr. Slangen med vand hænger i skabet mellem Winnie s run og kælderen. (sæt dig ind i hvordan den virker) Ved køkkenet hænger brandtæppet. Overfor hænger skumslukkeren. Hændelser med børnene eller forældrene Hvis uheldet er ude. Vær opmærksom på at nogle forældre ønsker besked umiddelbart efter uheldet er sket. Men husk det er vigtigt at drage omsorg for barnet! Så få en anden til at kontakte forældrene. Hvis et barn er kommet til skade eksempelvis slået knæet, faldet eller blevet kradset, er det vigtigt at fortælle den der henter barnet hvad der er sket. Husk derfor at give beskeden videre til en anden hvis du går hjem før barnet er hentet. Er det en voldsom hændelse en tand der er slået ud, et barn der skal syes, har fået hjernerystelse eller forældre der bliver vrede over det skete, skal du altid skrive ned hvad der er sket. Husk at give beskeden videre til din pædagogiske leder! Skriv ordret ned hvad du mener der er blevet sagt. Skriv præcist ned hvad der skete med barnet. Har andre set / overværet det skete, skal du bede dem skrive deres version ned. Hvis forældrene giver udtryk for noget de er utilfredse med, skriv et referat og giv det videre til din pædagogiske leder. Inddrag altid din pædagogiske leder i uenighed med videre! Børn der kommer til skade Stands ulykken! Vurder skadens omfang. Handel derefter. Eks. klemt finger under koldt vand. Hvis det kræver yderligere behandling af læge, aftal med dine kollegaer hvem bliver ved barnet, hvem kontakter forældrene, barnets egen læge. Husk stamkortet. Bliver barnet henvist til skadestuen, og forældrene har brug for at du bliver på skadestuen, så gør du det ellers tager du hjem når du har overleveret til forældrene. Følg proceduren vedr. børneulykker. Se andet sted i pjecen. Førstehjælp Alle fastansatte skal tage kursus i førstehjælp. Opfølgning hver 3. år. 5

6 For sent afhentet barn Følg proceduren i mappen. Se side 19 Seksuelt overgreb vold Er der en forældre der mener at et barn har været udsat for vold, seksuelt overgreb eller på anden vis har været udsat for krænkelser her i institutionen, skal du straks inddrage din pædagogiske leder der herefter tager over! Husk du må ikke snakke med andre end din pædagogiske leder om sagen. Det samme gælder hvis du får kendskab til forhold der foregår uden for institutions regi. Læs mere i politikmappen vedr. vold krænkelse m.m. Læs også i mappen omkring sundt samvær Krisehjælp Ved dødsfald, vold, trusler eller alvorligt tilskadekomst i institutionen kan den pædagogiske leder anmode sikkerhedsafdelingen i B & U afdelingen om psykologisk krisehjælp. Tavshedspligt Husk du har skrevet under på at du har tavspligt! Tavshedspligten gælder alt vedrørende institutionens børn, forældre, nye som gamle! Tavshedspligten ophører ikke fordi du stopper med at arbejde i institutionen! Hvis nogen ringer og beder om oplysninger vedr. et barn eller dets forældre, få et telefon nr. og ring selv tilbage! Husk det er kun pædagogerne samt pædagogisk leder der giver oplysninger videre til tværfaglige samarbejdspartnere. Giv aldrig nogen form for oplysninger videre til andre forældre, heller ikke telefon nr., uden du har indhentet tilladelse fra den forældre det drejer sig om. Husk at kun den der har forældremyndigheden kan give dig tilladelse til at give almindelig oplysninger videre! Videregivelse af oplysninger her i huset Husk at give relevante oplysninger videre til de rette personer! Får du en besked vedrørende et barn alle skal vide er det dit ansvar at sørge for det, er du i tvivl tal med din pæd. leder. Husk altid at give besked til din pædagogiske leder om: voldsomme episoder, ulykker, forældreutilfredshed, personer der mistrives det kan være børn, forældre eller personaler. Oplever du at der foregår noget der ikke er ok, så få det sagt til den person det drejer sig om. Oplever du en kollega der ikke får sagt ting videre til rette person, så vær behjælpelig, stil dig til rådighed og inddrag din pædagogiske leder. Undgå sladder! Bevar overblikket, vær faglig og reel uanset hvem du snakker med. Medarbejdersamtaler Som ny medarbejder kommer du til prøvetidssamtale med den pædagogisk leder efter ca. 4. uger og igen inden prøvetiden er overstået. Alle fastansatte har en prøvetid på 3. måneder. Der tages 6

7 referat af møderne. Dagtilbudslederen kan til enhver tid inddrages hvis det skønnes nødvendigt. Dagtilbudslederen kan bede om kopi af referat. Vi følger den oversigt vedr. information om arbejdsmiljøet der foreligger. (grøn ark) Medarbejder udviklings samtaler / MUS afholdes ca. 1. gang om året med din pædagogiske leder. Tillidshverv MED. Udvalg Bestyrelsen Sikkerhed, miljø forældreråd BUPL FOA Susanne som TR rep. Eva ansat i afd. Solen samt Anita fra afd. Fjældevænget Helle Bente Susanne Kock Iben fra afd. Hobitten Andre udvalg I dagtilbuddet er der løbende forskellige ad hoc udvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Det kan være i forbindelse med Århus kommunes indsatsområder på dagtilbuds området eksempelvis 11 hvor vi i afdelingerne har sprogpædagoger der mødes med pædagogisk leder, dagtilbudslederen, sprogvejleder og sprogkonsulent. Spørg hvem der her på Snogebæksvej eksempelvis er sprogpædagog! Aftaler kun for vores afdeling træffes på pædagog og afdelingsmøder! LÆS i øvrigt den udleverede udviklingsplan for dagtilbuddet samt den lokale udviklingsplan (LUP) gældende for hele dagtilbuddet. 7

8 FØRSTE ARBEJDSDAG Udleveres: Nøgler, skab, skuffe, koden til alarmen, tlf. liste på øvrige medarbejdere, hvor lyset tændes, mødeplan, plan over kommende møder, tjenestetidsskema Orienteres: Kaffekassen, pauser, de daglige rutiner / opgaver på stuen, i huset Legepladsen, køkkenet, ryge og mobil politikker, kontorbogen, børneintra, osv. Sikkerhed: Brandinstruks, arbejdspladsinstrukser for eksempelvis sæbe, Falck kassen, køkkendøren holdes lukket Winnie s rum holdes lukket. Ikke skræve over lågerne! Ikke løfte mere end nødvendigt! sætte sig ned, lad børn selv kravle op på puslebord. Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag? Den første uge? Udviser lyst til at gå i gang med arbejdet. Suger til sig, er nysgerrig, åben overfor alt det nye, hvilket gælder arbejdet som sådan, børn, forældre og personale. Deltager aktivt i arbejdet med børnene og i det praktiske arbejde. Spørger når man er i tvivl. Den nye medarbejder kommer med / laver et opslag til forældrene med en orientering om hvem vedkommende er, hvad man har lavet inden, evt. uddannet hvornår osv. Rundvisning i huset. De mødte medarbejdere hilser på. Børn og forældre præsenteres i løbet af rundvisning og dagen. Hvis det er muligt spiser personalet rundstykker sammen for at hilse på og byde velkommen. Mere information Aftale hvornår næste informationsmøde er og hvem der er ansvarlig for mødet! På dette møde præsenteres for det skriftlige informationsmateriale af enhver art! 8

9 Sikkerhedsregler for BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ Ajourført august 2010 Udover de retningslinjer der er givet fra Århus Kommune skal følgende regler overholdes i samværet med børnene. Reglerne skal altid bruges med omtanke, og ud fra en konkret vurdering af det / de enkelte børn. Generelle regler. Ingen snore i jakker og trøjer, desuden ingen halstørklæder. Ekstra opmærksomhed på småt legetøj både ude og inde. Kort tids vikar og praktikanter må tage på tur alene med børnene, hvis pæd.leder siger god for det. Ingen børn åbner yderdøren. Lighter og tændstikker skal være låst inden. Alle former for rengøringsmidler skal være uden for børnehøjde. Alle former for vandleg skal der være en voksen tilstede. Alle skarpe kniv skal sidde på magneten. Spidsen ned ad i opvaskmaskinen. Store knive skal ligge ned i den øverste bakke. Opbevaring af vand skal være i beholder der er beregnet til vand. Inde i Huset. Efter en nøje pædagogisk overvejelse kan der være børn der aldrig er uden for opsyn / overvågning. Når der kun er 2 personaler til stede i huset, eksempelvis om morgenen, må børnene kun lege på rød eller blå stue, og de skal med jævne mellemrum tilses, efter en nøje pædagogisk overvejelse af hvilke børn det er. Døren ind til stuen skal stå åben. Børn må ikke opholde sig alene i køkken, fællesrum, Winnies rum, personalestuen og efter de nye retningslinjer heller ikke på legepladsen! Børn må ikke lege alene inde i huset, når alle er ude! Børn der leger inde ved siden af skal være under opsyn (ikke overvågning) dvs. de skal kigges til jævnligt, og der skal altid være en voksen inde på stuen. Er der mere end 5. børn til stede på stuen må den ikke forlades! eksempelvis for at du går på toilettet. Skal du hjælpe et barn på toilettet, skal du lade døren stå åben, så du har et øre derinde. Det er også muligt at de 5 børn absolut ikke må være alene. Skal du selv på toilettet, må du ringe efter hjælp fra en anden stue. Børn må ikke opholde sig i køkkenet hvis der bliver lavet mad. Køkkendøren skal altid være lukket når der ikke er en voksen derude. Når vi til jul serverer risengrød må ingen børn køre rullebordet. (Risengrøden er kogende og brænder fast hvis det vælter ned over barnet) Børn må ikke skrælle gulerødder, bage boller med videre uden der er en voksen tilstede hele tiden. 9

10 Er der mere end 4. børn på toilettet i børnehavegrupperne, skal der være en voksen tilstede. Vuggestuegruppen. Du må ikke gå fra et barn der ligger på puslebordet. Det skal hænge en saks ude i krybberummet i tilfælde af brand. (selerne klippes op) Flugtveje. Der må ikke hænge gardiner, være møbler eller andet foran flugtveje / nødudgange. Legepladsen. Retningslinjerne fra BogU skal overholdes. Vuggestuebørnene må ikke være på legepladsen ud personalet fra stuen går med ud, med mindre de aftaler det med det personale der er på legepladsen i forvejen. Kl skal der være 2. voksne på legepladsen. De personer der er inde, hjælper de børn der måtte komme ind ( toilet m.v.) Kl skal der være 3 personer på legepladsen ( når alle stuer er i huset) Er der en stue væk, kan det muligvis være nok med 2. voksne, dette ud fra en konkret vurdering hver gang. Kl og til børnene skal ind og spise frugt skal der ligeledes være 3. voksne på legepladsen. De 3. voksne skal fordele sig på de 3 aftalte områder. (sandkasse området, cykel området og oppe ved den store rutsjebane) Ingen børn på legepladsen alene. Ingen børn hænger i hegnet. Alle skure på legepladsen skal være låst. I skuret skal tingene stå så ingen kommer til skade. Der må ikke leges i faldunderlaget. Børnene må ikke hjælpes op i højderne af voksne! Kan børnene selv kravle op, kan de i princippet klare det de er i gang med! Børnene må aldrig kravle op på taget af legehuset ved siden af sandkassen. (ingen faldunderlag) Går du på legepladsen for at spille bold eller lege fange leg, kan du kun have ansvaret og opsyn med de børn der leges med! Andre må ikke forvente at du passer deres børn. Da må der gå en voksen mere ud. Skal du til en telefon må du få en anden voksen til at blive ude i mens. Der skal som tommelfinger regel være 2. faste personaler på legepladsen ud af de 3., når alle børn er på legepladsen. 10

11 I forbindelse med stor fra fald af personale, kan der dog minimum være 1. fastansat personale på legepladsen. Brandslangen tages altid ud når bålstedet er ude. En voksen sikre at der ingen børn kommer til ilden. Ved slukning skal der så meget vand på, at der ikke er noget man kan brænde sig på. Leg med snore og sjippetov kun under skærpet opsyn af en voksen. Er jorden frossen, skal du være opmærksom på at faldunderlaget er hårdt som beton. Børnene skal ikke gynge eller rutsche. Hvis det er muligt at have kælkene ude, skal der være en voksen tilstede ved kælkestedet. Der må ikke være snor i kælkene. Børnenes egne kælke skal ikke med på legepladsen! Går du på kælkebakken eksempelvis i Rydevænget skal der være voksne nok med til at passe i top og bund af kælkebakken. Soppebassinet må ikke stå med vand i flere timer. Der skal skiftes vand efter hver gang vandpjask. Der skal være en voksen tilstede hele tiden ved bassinet. Tag kun vand ud og leg kun med vand når der er nok voksne ude til at hjælpe og til at have overblik over den øvrige legeplads. Ture ud af huset. Hvilket antal børn de fastansatte medhjælpere, PA-elever med videre må gå på tur med, må altid komme an på en konkret vurdering. Det højeste er dog 5. børnehavebørn, afhængig af hvilke 5. børn det måtte være. Det er de fastansatte pædagoger på stuen der afgør dette. Er de ikke tilstede er det den pædagogiske leder Hanne eller Lars som stedfortræder der afgør det. Det er pædagogerne på stuen der ud fra de grundlæggende principper og aftaler, vurderer hvornår en nyansat, eller vikar må gå på tur alene med et efter pædagogen mening ansvarligt antal børn. Når man er mere end 1. voksen på tur med børnene, skal de voksne aftale indbyrdes hvilke børn de er hoved ansvarlige for på turen. dette aftales inden de forlader børnehuset Snogebæksvej. Det betyder ikke man er frataget ansvaret for opsyn med de øvrige børn! Vi løber ikke efter bussen, heller tage den næste. Vi løber ikke over en vej. Hvis der er en fodgængerovergang tager vi den. Ingen børn går alene over vejen. Bus: Når vi venter ved et busstoppested skal den voksne have fronten ind mod børnene og ryggen mod vejen. Ved af og påstigning: Ved flere voksne går der en ind først og en til sidst Ved en voksen går den voksne sidst ind og sidst ud. 11

12 Stranden: Vi bader ikke ved standen og går ikke i svømmehal, se bilag vedrørende badning ved strand og svømmehal. Havnen: Husk altid redningsveste. Vandhuller: Ingen tur med fiskenet uden at kende forholdene på stedet. Tag evt. redningsveste med. Alle fastansatte er forpligtiget til at informere nye ansatte, vikarer med videre i børnehuset om Snogebæksvejs regler. Er der tvivls spørgsmål, er det til en hver tid pædagogisk leder og i dennes fravær stedfortræder der afgør sagen. 12

13 Retningslinjer for lukning af institutionen, brug af afkrydsningslisten og fordeling af børn på ture. Ved lukketid: Afkrydsningslisten: På ture: Ingen ansatte forlader institutionen før lukketid. Hvis en ansat ønsker at afspadsere før lukketid, skal det altid være aftalt med den pædagogiske leder. Det kan aldrig bevilges at begge lukkere afspadserer samme dag. Den sidste på stuen har ansvar for at stuen bliver lukket af. Inden man går hjem afleveres de resterende børn på den stue lukkervagterne har valgt at lukke på, dette kan gøres ca. 15 minutter før man har fri. Derefter lukkes stuen af og døren låses. Inden man forlader institutionen skal afkrydsningslisten tjekkes en sidste gang. Alle rum tjekkes. Alle børn skal løbende ved ankomsten afkrydses ved at sætte et X. Når børnene afhentes skal der sætte en ring om krydset. Hvis der opstår tvivl om et barn er hentet eller ikke, ring eventuelt til den kollega der er gået tidligt. Hvis ingen ved noget skal forældrene kontaktes, så vi er sikre på at de er gået. Kontroller listen ved samlings tid og igen til frugt. Det er den medhjælper som har senest fri som tjekker ved frugttid. Alle børn skal fordeles blandt de ansatte på alle ture, hvor der er mere end en ansat med. Børnene skal være navngivne. Den ansatte skal på hele turen have overblik over de navngivene børn. Dette gælder på alle ture stor som små. korte som lange. 13

14 Oversigt over pædagogiske forløb i afdelingen 6.30: Huset åbnes og gøres indbydende det vil sige at tænde for lyset, eventuelt stearinlys. Der spises morgenmad i fællesrummet. Alle børnene er i fællesrummet eller på en af stuerne. De daglige praktiske rutiner laves (se næste side) 8.00: Fordeles børnene på en børnehavestue samt vuggestuen. 9.00: Børnehavebørnene fordeles på de to stuer. 9.30: Dagens aktiviteter /grupper går i gang. Mandag, onsdag og torsdag er der grupper. Fredag er der fællessang for de fleste, det starte senest kl : Vuggestuen holder samling inden spisning 11.15: Børnrhavegrupperne holder samling inden spisning (de dage der ikke er grupper) : Alle børn går på legepladsen. De mindste sover til middag : En af lukkerne laver rullebordene færdig med frugt, brød, glas/kopper mælk og vand 14.00: Alle børn kommer ind fra legepladsen. Der spises frugt : De første børn bliver hentet. Der leges frileg og hygges på stuerne : Den der har fri gør klar til at lukke stuen. Det er vigtigt at sørge for at vinduerne og dørene til legepladsen er lukket og låst. Stuen tjekkes en ekstra gang hvorefter døren til stuen låses : De sidste personaler tjekker afkrydsningslisten og huset. Sætter alarmen til og låser døren. 14

15 Daglige praktiske rutiner: Morgen: Stol ned på stuerne og i garderoberne. Sikringsrullegardinerne på kontoret og i Winnies rum køres op. Vasketøj sættes over. Legepladsen efterses, kvitter på sedlen som hænger i fællesrummet. Lav morgenbordet klar. Kaffe/te, mælk, brød, ost, cornflakes, havregryn, evt. frugt, service m.m. Sæt dig ned med de børn der skal spise. Morgenmaden spises ved bordet i fællesrummet. Der er morgenmad indtil 7.30, derefter ryddes det væk. De børn som ikke er færdig skal blive siddende, når de rejser sig er de færdig. Hvis et barn evt. kommer for sent, tilbydes det et måltid (enhver kan sove ovre) barnet spiser på stuen. Hvis det gentager sig flere gange skal stuens pædagog/ pæd. leder Hanne tage en snak med forældrene. Når du har tømt rullebordet, skal køkkenskabene, tørres af. I det hele taget tørre af hvor det trænger. Gå en runde på legepladsen for at kontrollere at alt er i orden. Skriv dit navn på tjeklisten, efter du har tjekket. Listen hænger ude i fællesrummet. Vasketøjet tørres og der sættes eventuelt en ny maskine vask over. Vasketøj lægges sammen, sammen med børn. Middag: Rullevognen gøres klar til borddækning sammen med 1-2 børn. Børnene hjælper til med at dække bordene. Når vi har spist stiller børnene deres eget service på rullebordet, de skal ligeledes selv lægge deres affald i skraldespanden. Går på badeværelset. Tisser og vasker hænder. Går i garderoben og tager tøj på der passer til vejret. Tjek at alle børn er klædt hensigtsmæssigt på, f.eks. insisterer på regntøj og gummistøvler når det regner. Alle børnehavebørn skal ud. Eftermiddagsopgaver: 15

16 Efter kl er kun fællesrummet og en stue i brug. Når stuen lukkes af skal gulvet være fri for legetøj, sækkestole, madrasser, der stole op m.m. Vinduer, yderdøre og stuedør skal være lukket og låst. Bænkene i garderoben stilles op ad væggen. Stuen og garderoben skal være fejet. Ingen sko på gulvet. Tøm affaldsspanden, husk også den der er på badeværelset. Fredag skal garderoben være hel tømt. På badeværelset: Sørg for at der er rykket ud i toiletterne. Gulvet og vasken skal være ryddet. I køkkenet: Bordene skal være ryddede og rengjorte samt vaskene. Alle klude smides til vask. Skraldespanden tømmes. De to sidste personaler rydder op på den stue der er åben samt fællesrummet. Der skal stoles op i fællesrummet. Oprydning på personalestuen: Bordet vaskes af og sættes op i sofaen. Hvis flaget er hejst skal det tages ned. Lås rengøringrummet. Alle bærebar computer m.v. låses inde i pengeskabet. Alle maskiner skal være slukket når vi forlader huset. Alle vinduer lukkes Sluk alt lys undtagen lyset i vindfanget. Slå alarmen til. Stuerne skal gøre klar til ekstra rengøring: Når der skal gøre ekstra rengøring, skal alt rykkes væk fra væggene eks. sofaen rykkes ud, stolene skal blive på gulvet, vindueskarmen tømmes, evt. pude i sofaen tages væk, gulvpotteplanter flyttes Se de opsatte mærkater fra rengøringsselskabet, hvor du kan se hvilket rum der skal gøres klar. Spørg din kollega. Mandag: Blå stue? Tirsdag: Rød stue? Onsdag: Vuggestuen? Torsdag: Personalestue? Fredag: Børnegarderober? 16

17 Børnehuset Snogebæksvej Revideret januar 2015 Legepladsen regler for denne. Hver dag: Åbnerne tjekker legepladsen inden børnene kommer derud. Skriv det på tjek listen der hænger i fællesrummet. Børnehuset har en rigtig god og brugbar legeplads. Skal den forblive god, er det vigtigt at alle i personalegruppen føler sig ansvarlig, og overholder de aftaler der er. Det betyder at alle må deltage i at informere nye medarbejder, studerende, vikar m.v. og gribe ind hvis forældre eller andre giver børnene lov til noget vi andre siger nej til! Skal noget ændres er det efter aftale på et fælles afdelingsmøde. Sandlegesagerne skal bruges ved sandkassen. Gyngerne må ikke drejes rundt de går alt for hurtigt i stykker i gummiet der er lagt uden om kæderne. Er det i stykker skal gynger tages ned! Børnene må ikke lege i eller på faldunderlagene. Der må ikke ligge nogen former for legetøj eller andet i eller på faldunderlagene! Falder et barn ned eksempelvis fra gyngen, kan det gå voldsomt udover den der falder, og det barn der eventuelt rammes. Der skal ikke leges på de små skråninger samt beplantningen op mod sandkasse og flagstangs arealet. Af hensyn til vuggestuen skal der ikke klatres over rækværkerne. Alle børn skal bruge døråbningerne. Der skal ikke leges på skråningen bag skuret til cyklerne. Når cykler med mere er taget ud, skal skuret samt døren ind til Aksels rum være låst. Der må cykles mellem de to stakitter. Skal boldbanen bruges til cyklerne er det efter aftale med en /de voksne. Det er de voksne der henter cykler eller andet, når boldbanen er i brug! Der skal ikke kravles på trådhegnet ved boldbanen eller omkring legepladsen. Cykler, kælke eller andre legesager må ikke være oppe ved den store rutsjebane. Den store rutsjebane: Børnene må ikke kravle op igennem røret! Det stille område: ingen vilde lege, cykler eller boldspil. Børnehavebørnene skal ikke klatre ovenpå den lille rutsjebane, heller ikke kravle op ad slisken. Vuggestuens kørertøjer eks. gå cykler er kun til vuggestue børnene. Der skal kun cykles mellem de 2 stakitter dvs. ingen cykler i det stille område (vuggestueområdet) BOLDE: boldspil foregår på boldbanen. 17

18 Vores bolde forsvinder ganske enkelt for hurtigt. Udlevere du en bold til et barn, er det din opgave at sørge for, at bolden bliver afleveret tilbage når barnet er færdig med at spille. Trådhegnet der er sat op omkring boldbanen skal børnene ikke kravle på. I det hele taget skal børnene ikke kravle på hegnet omkring legepladsen. Desværre har vi ingen træer børnene må klatre i. Der må ikke være børn alene på legepladsen! (Der må ikke være børn alene inde når alle andre er ude!) Er alle børn på legepladsen skal der altid være en voksen på stykket ved sandkassen (det stille område), oppe ved den store rutsjebanen og i midten. Der skal ikke hentes vand inde. Skal der leges med vand ude skal det tages ved hanen der sidder ved vuggestuens dør. Pas på nøglen! Børnene skal bruge døren ved garderoben ud på legepladsen! (dørene fra stuen skal ikke bruges) Der skal helst være 3 voksne på legepladsen. Er der kun 2 voksne må man aftale hvem der er hvor. Er der få voksne tilstede kan det være nødvendigt at spærre et stykke af legepladsen af for at bevare overblikket på børnene. Miljøgruppen Bente og Hanne Januar

19 Procedure ved børneulykke: Akut hjælp ring 112 Tag det roligt, så du får fortalt hvor du ringer fra og hvad det drejer som om. Børn der er kommet til skade, men som ikke skal køres i ambulance: Ring til taxa , sig det drejer sig om en sygetransport. Husk taxa-kortet. Det ligger ved de andre kontokort. Ring til barnets egen læge og fortæl præcist hvad der er sket, og hvorfor du ringer. Ring til forældrene og fortæl dem hvad der er sket. Aftal med forældrene om de skal komme i institutionen eller direkte på skadestuen. Aftal med en kollega om hvem der tager sig af barnet og hvem der ringer. I alvorlige tilfælde kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret. Procedure ved uafhentet barn: Er modul tiden ikke overholdt, ring efter forældrene Er forældrene ikke dukket op inden lukketid ringes der i første omgang til forældrene. Hvis det er umuligt at få kontakt skal der ringes til relevante kontaktpersoner i forhold i forhold til stamkortet. Hvis barnet ikke er hentet inden for en ½ time kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret. Efter ca. 45 minutter ring til Børn og Ungevagten tlf Ved kontakt med Børn og Ungevagten er det dem der tager over. Muligheder der kan aftales med Børn og Ungevagten: o Tage barnet med hjem. o Børn og Ungevagten afhenter barnet, en personale tager med og aflevere. Skriv en besked på yderdøren med tlf. nr. på Børn og Ungevagten. Hvis du efter aftale med Børn og Ungevagten tager barnet med hjem, opgiv aldrig din adresse til forældrene. Lad Børn og Ungevagten formidle evt. overdragelse af barnet. Du skal altid have en kollega ved din side. 19

20 EVAKUERINGSINSTRUKS for børnehuset Snogebæksvej januar Den der opdager branden tilkalder brandvæsnet tlf Den der opdager branden varsler de personer der er i området hvor branden er (brandtruedet afsnit.) Herefter varsles de øvrige personaler husk køkkenet, Winniesrum og kælderen! 3. Evakueringen starter. Pædagogerne på stuen forestår evakueringen ud fra den i forvejen kendte udvidet evakueringsplan 4. En fra ledelsen samt en person fra den resterende del af personalet ( ikke fra brandområdet) forestår slukningsarbejdet. 5. Den der opdager branden modtager brandvæsnet. oplyser følgende: HVOR DET BRANDER BRANDENS OMFANG TILSKADEKOMNE PERSONER ER DER STADIDVÆK PERSONER I HUSET HVOR! Det er din pligt at sætte dig ind i denne evakueringsinstruks, samt vores udvidede evakueringsplan. Det er ligeledes hver enkelt fastansat medarbejders pligt at sætte vikarer og andre løst ansatte tilknyttet børnehuset ind i denne instruks. Hanne Brabrand pæd. leder 20

21 UDVIDET EVAKUERINSPLAN for børnehuset Snogebæksvej 12. januar RED MENNESKER 2. ALARMER BRANDVÆSNNET 3. BEKÆMP ILDEN; LUK DØRE; VINDUER; OSV. FOR AT FORHINDRE ILDEN BREDER SIG. 1. Informerer LEDER eller STEDFORTRÆDER, sådan at vi går i gang med evakueringsplan. Rød, og blå stues personale skal vide præcist børneantal og hvor de opholder sig, sådan at alle kan gå ud til et sted uden risiko. Grøn stues personale skal vide præcist børnetal, hvem der sover hvor, og hvor eventuelle de store børn er i huset! så alle kan gå ud til et sted uden risiko. Husk børnene gemmer sig, fordi de er bange. Personale i køkkenet informeres. På stuen: den først ansvarlige er pædagogen, hvis pædagogen ikke er til stede påtager medhjælperen rollen. Er det muligt forlader alle huset via indgangsdøren. Alle mødes ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen. Grøn stue går op til den lille rutsjebane. Hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt går de ud af lågen. Er dette ikke muligt skal de gå op til den store rutsjebane og forlade området sammen med børnehavegrupperne. Blå og rød stue går op til den store rutsjebane. Er det ikke forsvarligt/muligt går de om til sandkassen. Vi skal være sikre på at alle (børn og voksne) er i sikkerhed. Brug den dør der giver mindst risiko for skade ift. hvor ilden er opstået. Alle samles ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen, og går samlet til Fjældevængets Børnehus. Lederen eller i dennes fravær stedfortræderen sørger for at stamkortene medtages hvis det er forsvarligt /muligt. Den der har ringet til brandvæsnet udpeger en person eller bliver selv tilbage. For at informere forældre og brandvæsenet. HUSK! dørene skal være fri for møbler, planter, osv. der kan forhindre flugtvejene. 21

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere