Indledning Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark Frivilliges rolle og opgaver... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4"

Transkript

1 Frivilligpolitik Alle, der arbejder frivilligt i regi af Foreningen Grønlandske Børn, er omfattet af de retningslinjer, rettigheder og pligter, som fremgår af denne politik.

2 Indhold Indledning... 3 Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4 Frivilliges rolle og opgaver... 4 Hvad får man ud af at være frivillig?... 4 Organisering af frivilligarbejdet Organisationsdiagram... 5 Strategi for frivilligarbejdet... 5 Kvalitetssikring af frivilligarbejdet... 5 Rekruttering af frivillige... 6 Introduktion af frivillige... 6 Kompetenceudvikling af frivillige... 7 Frivilliges arbejdsmiljø... 7 Frivilliges rettigheder og pligter... 8 Tavshedspligt... 8 Straffe- og børneattest... 8 Underretningspligt... 8 Samværspolitik... 8 Kontakt til pressen og andre interessenter... 8 Økonomisk godtgørelse... 9 Forsikring... 9 Dokumentation af den frivilliges indsats... 9 Afsked med frivillige... 9 Afvigelser fra frivilligpolitikken... 10

3 Indledning Foreningen Grønlandske Børn har gennem de senere år oplevet en markant stigning i antallet af frivillige, som er tilknyttet sekretariatet og projekterne. Det er en udvikling, vi påskønner og ønsker at fastholde. Derfor er det blevet aktuelt at formalisere og organisere frivilligarbejdet gennem denne frivilligpolitik. 3 Udviklingen af frivilligpolitikken blev indledt i efteråret 2008 i samarbejde med en konsulent fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. I marts 2009 afholdt vi et frivilligseminar for medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og mange af de frivillige. I den forbindelse blev forskellige aspekter af politikken diskuteret, ligesom alle øvrige frivillige havde mulighed for at give deres besyv med, da de lokale frivilliggrupper diskuterede spørgsmål i relation til politikken. Frivilligpolitikken har siden været i høring blandt frivillige i både Danmark og Grønland. Efterfølgende har bestyrelsen godkendt politikken. Frivilligpolitikken er udsendt til alle medarbejdere og frivillige. Den forefindes på vores hjemmeside Alle nye frivillige skal fremover have udleveret frivilligpolitikken, når de begynder deres arbejde i foreningen. Frivillige inviteres i foråret 2012 til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om det frivillige arbejde i Foreningen Grønlandske Børn. Resultatet af denne undersøgelse gøres frivillige, bestyrelsen samt medarbejdere bekendt. På denne måde vil det blive anskueliggjort og muligt i fællesskab at beslutte, om det er nødvendigt at foretage justeringer i projekterne og frivilligpolitikken generelt. Det er mit håb, at politikken vil blive et aktivt redskab i det frivillige arbejde. 18. august 2010 Tina Frausing, generalsekretær

4 Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi er en uafhængig organisation. Vi er og skal være politisk neutral, men bidrager positivt til udviklingen i samfundet ved at være fortaler for grønlandske børn og unge. 4 Vi lægger vægt på, at projekterne etableres i tæt dialog med lokale myndigheder, organisationer, fagpersoner, børn og unge og med respekt for kultur, værdier og sprog. Vores projekter søges så vidt muligt forankret i lokalsamfundet. Foreningen Grønlandske Børn modtager ikke fast offentlig støtte og er derfor helt afhængig af donationer fra enkeltpersoner, virksomheder og fonde. Frivilliges rolle og opgaver En frivillig i Foreningen Grønlandske Børn er defineret som en person, der yder en ulønnet indsats i vores projekter og/eller på sekretariatet. På vores hjemmeside ( vil de aktuelle frivilligopgaver fremgå. Opgaverne med direkte kontakt til målgruppen er karakteriserede ved at være relationsarbejde gennem forskellige aktiviteter. På sekretariatet vil det typisk være praktiske opgaver såsom at pakke post. Frivillige er en uvurderlig ressource i vores arbejde. Vi inddrager frivillige i projekter med målgruppen, hvor det vurderes, at det personlige engagement, som frivillige forventes at have, har afgørende positiv betydning for et projekts succes og muligheder. Grundprincippet er, at der ikke må være tale om erstatning for professionelt arbejde. Dette princip er særlig væsentligt, når frivillige er i direkte kontakt med målgruppen. Frivillige forventes derfor ikke at have specifik faglig ekspertise. Det er imidlertid en forventning, at frivillige, der arbejder med målgruppen, til alle tider agerer positive rollemodeller over for målgruppen. Vi lægger vægt på, at frivillige har mulighed for at øve indflydelse på de opgaver og projekter, de indgår i. Planlægning og gennemførelse af opgaver og projekter, hvor frivillige involveres, foregår derfor altid i samarbejde med vores medarbejdere. Hvad får man ud af at være frivillig? Frivillige i Foreningen Grønlandske Børn skal opleve, at de gør en forskel. Derudover kan de forvente at blive en del af et fællesskab med medarbejdere og andre frivillige. Frivillige, som er i direkte kontakt med målgruppen, vil ligeledes kunne få positive oplevelser med børn og/eller unge. Frivillige har mulighed for at afprøve sig selv og ideer og hermed opnå nye erfaringer og kompetencer. Frivillige vil løbende modtage tilbud om kompetenceudvikling, 1 der knytter sig til det enkelte projekt eller den konkrete opgave. 1 Se senere afsnit Kompetenceudvikling af frivillige

5 Organisering af frivilligarbejdet Bestyrelsen har det overordnede ansvar for det frivillige arbejde. I praksis varetages dette ansvar af generalsekretæren i samarbejde med den enkelte projektleder eller sekretariatskoordinatoren. 5 Den daglige ledelse af frivillige i vores projekter er uddelegeret til lokalansatte medarbejdere i samarbejde med projektlederen. Det betyder, at den frivillige i dagligdagen kan søge hjælp og råd hos den lokalansatte medarbejder. 2 Navnet på denne medarbejder vil fremgå af en frivilligaftale, som den frivillige forpligter sig til (se bilag 1). Vi har en åben kommunikationskultur, hvorfor frivillige til alle tider er velkomne til at kontakte relevante ansatte og opfordres til hellere at spørge en gang for meget end for lidt, så trivsel og samarbejde sikres. Vi anser det som positivt, hvis frivillige er medlemmer. Medlemskab giver indflydelse i Foreningen Grønlandske Børn via den årlige generalforsamling. Frivillige, der ikke er medlemmer, kan deltage på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Organisationsdiagram Opdateret organisationsdiagram findes på ( om os organisation). Strategi for frivilligarbejdet Foreningens strategi er at udvikle frivilligarbejdet, så form og indhold matcher målgruppens, det omgivende samfunds og de frivilliges behov. Foreningen ønsker at medvirke til at øge omfanget af frivilligt socialt arbejde i Grønland, da organiseret frivilligt arbejde er forholdsvist nyt i Grønland. Foreningen skal til stadighed være fokuseret på at udvikle det frivillige arbejde og frivilligkulturen, således at vi også er med til at præge det frivillige arbejde på samfundsniveau, gerne i samarbejde med andre ngo er, kommuner og Selvstyret. Kvalitetssikring af frivilligarbejdet Foreningen fastsætter mål og succeskriterier i relation til de enkelte projekter med henblik på løbende at kvalitetsvurdere samt gennemføre eventuelle forbedringer. Dette er en væsentlig del af vores kvalitetssikring. Det betyder bl.a., at det inden for det enkelte projekt skal være klarlagt, hvilke krav vi stiller til de frivilliges kvalifikationer. Disse kan fx være alder og uddannelse i et ung til ung-projekt med fokus på at uddanne sig (fx et mentorprojekt). Frivilligpolitikken fungerer som en ramme for at sikre kvaliteten i det frivillige arbejde og integreres i projektbeskrivelser, budgetter og det løbende arbejde i projekterne. 2 På sekretariatet er dette sekretariatskoordinatoren.

6 Den lokalansatte medarbejder skal løbende have fokus på frivilliggruppens arbejdsindsats og trivsel. Medarbejderen er ansvarlig for at handle (herunder eventuelt inddrage projektleder eller generalsekretær), såfremt det er nødvendigt at foretage justeringer i et projekt. Se i øvrigt afsnittet om frivilliges arbejdsmiljø for yderligere tiltag i forhold til trivsel og kvalitetssikring af det frivillige arbejde. Rekruttering af frivillige Foreningen laver målrettet rekruttering af frivillige for at tiltrække relevante frivillige. 6 Rekrutteringen kan antage forskellige former og kan fx udmøntes som annoncering i aviser, tv og radio, på facebook og via nyhedsbrev og hjemmeside. Rekrutteringen kan også ske via opslag og plakater på relevante steder som skoler og uddannelsesinstitutioner og endelig gennem frivillige i foreningen samt vores netværk. Rekrutteringsmaterialet skal som minimum besvare hvilken opgave, den frivillige skal varetage, og hvad formålet er. Om nødvendigt skal det fremgå, hvilke krav foreningen stiller til den frivillige, herunder hvor og hvornår det frivillige arbejde skal udføres. Endelig skal kontaktoplysninger samt deadline for kontakt fremgå. Annoncering i Grønland skal altid ske både på dansk og grønlandsk. Introduktion af frivillige Introduktionen af frivillige er en aktivitet, som foreningen prioriterer højt. Det er vigtigt, at den frivillige får et fyldestgørende indtryk af foreningen og den konkrete opgave samt generelt føler sig velkommen. Introduktionen af frivillige kan antage forskellige former. Det tilstræbes, at den frivillige deltager i en individuel introduktionssamtale med en ansat og om muligt gerne en frivillig. Introduktionen kan dog også være et fælles introduktionsmøde eller -kursus. Introduktionen skal indeholde information om vores vision, mission og værdier samt om frivilligpolitikken og vores frivilligaftale (se bilag 1). Endvidere skal frivillige gøres bekendt med opgavens eller projektets formål, mål, målgruppe, aktiviteter og eventuelle særlige retningslinjer. Introduktionen har også til formål at afstemme forventninger foreningen og den frivillige imellem. Frivillige skal have mulighed for at få besvaret deres spørgsmål under introduktionen, ligesom medarbejderen må afklare, om den frivillige vurderes at leve op til de krav, det pågældende projekt eller den konkrete opgave fordrer. Det påhviler medarbejderen at foretage en individuel og samlet vurdering af den frivillige. Såfremt det er nødvendigt fra vores side at takke nej til at indgå et samarbejde med den frivillige, kan den frivillige forvente at få dette begrundet. Hvis den frivillige og medarbejderen er enige om at indgå et samarbejde, skal den frivillige, der skal arbejde direkte med målgruppen, give tilladelse til, at foreningen indhenter straffe- og børneattest. Begge skal være anmærkningsfrie, før en frivilligaftale kan indgås.

7 Efter tre måneder følges der gennem en samtale op på samarbejdet og den frivilliges trivsel i foreningen. Der kan søges inspiration på baggrund af skemaet til den årlige frivilligsamtale (bilag 2). Denne samtale foretages af den lokalansatte/nærmeste medarbejder og kan foregå telefonisk. Kompetenceudvikling af frivillige Vi ser kompetenceudvikling som et vigtigt element til at øge kvaliteten i vores arbejde og projekter samt til at motivere og skabe rum for udvikling hos den enkelte frivillige. 7 Kompetenceudvikling er kurser, foredrag og oplæg, men læringen kan også tage form af vidensdeling, sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver og/eller nye måder at organisere arbejdet på, teambuilding, sparring, supervision, feedback m.m. Foreningen afsætter midler til kompetenceudvikling af frivillige under de konkrete projekter og opgaver. Såfremt foreningen formår at indhente de nødvendige økonomiske midler, tilbydes de frivillige hvert år som minimum to dages kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen foregår overordnet i forhold til vores formål og specifikt i relation til de frivilliges opgaver og kan som nævnt antage forskellige former og indhold. Indholdet tilstræbes at tage udgangspunkt i de frivilliges behov og ønsker og gerne i et konkret samarbejde med frivilliggruppen. Frivilliges arbejdsmiljø Vi ønsker at skabe rammer, der sikrer engagement og glæde i det frivillige arbejde. Med henblik på at skabe tilknytning til foreningen og fællesskab blandt frivillige tilstræber vi at have et højt informationsniveau om aktiviteter og udvikling i foreningen. Således vil de frivillige løbende modtage vores nyhedsbreve samt årsberetning. Møder og sociale aktiviteter er vigtige for et godt frivilligmiljø og frivilliges engagement. Disse afvikles efter behov. På møderne er det muligt at sikre sparring og den bedst mulige styring af projektet samt drøfte frivilliggruppens generelle trivsel. Vi afsætter ressourcer til et til to større sociale arrangementer, fx sommerfrokost og julefrokost, til det enkelte projekt. Det er op til den enkelte frivilliggruppe at planlægge og gennemføre disse. Det er væsentligt, at arbejdet i foreningen foregår med respekt for hinanden og målgruppen. Hvis frivillige oplever en konflikt eller bliver i tvivl, bør de hurtigst muligt kontakte medarbejderen for at få hjælp til at løse problemet. Frivilligmøderne kan også benyttes til at drøfte forskellige problemstillinger. Vi afsætter ressourcer til supervision af frivilliggruppen, som arbejder direkte med målgruppen, og frivilliggruppen har således mulighed for at få fælles supervision af en ekstern konsulent. Den lokalansatte medarbejder skal have fokus på den enkelte frivilliges trivsel. Det bør tilstræbes, at medarbejderen en gang om året gennem en frivilligsamtale med den frivillige drøfter dennes trivsel i forhold til

8 sit engagement i foreningen. Samtalen tager udgangspunkt i en række på forhånd definerede punkter (bilag 2) og kan foregå telefonisk, men det bør tilstræbes, at den frivillige og medarbejderen mødes. Frivilliges rettigheder og pligter Foreningen ønsker gennemsigtighed i forhold til de rettigheder og pligter, som gælder for frivillige, der arbejder for foreningen. Disse gennemgås i det følgende. Dog henledes opmærksomheden på, at der er flere rettigheder og pligter, som er omtalt i andre afsnit i denne frivilligpolitik, hvor de vurderes mere relevante i sammenhængen. 8 Tavshedspligt Oplysninger om personlige og private forhold skal behandles fortroligt. For at sikre dette underskriver frivillige med frivilligaftalen også en tavshedserklæring. Tavshedspligten er af moralsk og etisk karakter. Hvis foreningen får kendskab til, at tavshedspligten ikke overholdes, vil det føre til afskedigelse af den frivillige. Tavshedspligten er bl.a. til for at beskytte børn og forældre og er derfor særlig vigtig for frivillige, som arbejder med en sårbar målgruppe. Den frivillige må dog gerne tale med medarbejdere og andre frivillige i den enkelte frivilliggruppe om børn i projektet. Straffe- og børneattest Frivillige, som ønsker at være tilknyttet et projekt, hvor der arbejdes med vores målgruppe, skal som nævnt have en anmærkningsfri straffe- og børneattest. Underretningspligt Frivillige bør vide, at alle borgere både i Danmark og Grønland har underretningspligt. Det betyder, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, vold, seksuelle overgreb, anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare. Der henvises i øvrigt til vores retningslinjer desangående (bilag 3). Udgangspunktet er, at det er den frivillige og foreningen, der har et problem sammen, ikke den frivillige, der har et problem alene. Kontakt derfor ALTID den ansatte for drøftelse. Det bør være vores medarbejdere, som underretter de sociale myndigheder. Samværspolitik Vi tilstræber et anerkendende og trygt miljø blandt målgruppen, frivillige og medarbejdere. For at sikre dette skal følgende regler for samværet med målgruppen overholdes af frivillige i foreningen: Vi overholder aftaler og kommer til tiden Vi melder afbud, hvis vi bliver forhindrede Vi er ikke kærester med målgruppen Vi går afsides og ryger og indtager ikke alkohol under aktiviteter med målgruppen Vi tager ikke børn i projekterne med hjem Kontakt til pressen og andre interessenter Foreningen ønsker at skabe kendskab til målgruppens livssituation og -vilkår samt vores aktuelle projekter. Derfor påskønner foreningen, når frivillige ønsker at deltage i interviews i medierne, skriver opgaver om projekterne, etc.

9 Hvis frivillige kontaktes af medier, studerende eller andre, er det en forventning, at de indhenter tilladelse fra projektlederen eller generalsekretæren til at deltage i et interview. Frivillige må kun udtale sig på vegne af det frivillige arbejde, som de udøver, dvs. ikke politisk og ej heller generelt på foreningens vegne. Vi arbejder med en sårbar målgruppe, og af hensyn til denne skal projektlederen og generalsekretæren altid bekræfte, om artikler, opgaver og lignende kan offentliggøres. 9 Økonomisk godtgørelse Frivillige skal som udgangspunkt ikke have udgifter forbundet med deres frivillige arbejde i foreningen. Foreningen dækker således den frivilliges forplejning, overnatning og transport i forbindelse med det frivillige arbejde. Den frivillige skal vælge den billigste transportform. Såfremt den billigste form ikke kan vælges, skal dette begrundes skriftligt (kort) af hensyn til forvaltningsrevisionen. Ved brug af privat bil skal der udfyldes kørselsbilag (findes på Udlæg refunderes af hensyn til bogholderiet alene på baggrund af originale kvitteringer og kørselsbilag. Pengene refunderes af den nærmeste medarbejder. Såfremt den frivillige selv skal dække udgifter, vil det fremgå af frivilligaftalen. Forsikring Frivillige er dækket af Foreningen Grønlandske Børns arbejdsskadeforsikring. Dokumentation af den frivilliges indsats Frivillige kan til enhver tid få dokumentation for deres engagement i foreningen (bilag 4). Heraf vil det fremgå i hvilken periode, det frivillige arbejde har fundet sted, hvilken opgave vedkommende har løst, og/eller hvilket projekt samt hvilke eventuelle kurser eller lignende, vedkommende har deltaget i. Den frivillige kan ved hjælp af redskabet beskrive de kompetencer, som han/hun har fået gennem det frivillige arbejde. Det kan bruges i forbindelse med at søge job, lette adgang til en uddannelse og kan tydeliggøre, hvad den enkelte kan. Under beskrivelse af foreningen indsættes første afsnit af Frivilligbeviset (bilag 4). Medarbejderen underskriver herefter beskrivelsen for at bekræfte, at beskrivelsen giver et dækkende billede af de kompetencer, den pågældende har brugt og udviklet gennem sit frivillige arbejde. Afsked med frivillige Foreningen værdsætter den frivilliges indsats i foreningen og prioriterer derfor at tage afsked med frivillige på en ordentlig måde. Det er bl.a. et ønske, at den frivillige tager afsked med børn og unge i et projekt. Foreningen ønsker, at det til alle tider er legitimt at frasige sit frivillige arbejde. Det er ønskværdigt, at den frivillige frasiger sit engagement i foreningen i god tid, gerne mindst én måned før. Foreningen værdsætter den frivilliges indsats og håber, at den frivillige også fremover vil være en god ambassadør for foreningen. Ved uoverensstemmelser eller uhensigtsmæssig adfærd, som skader frivilligarbejdet, skal den nærmeste medarbejder søge en løsning ved fx at fremlægge problemstillingen for den frivillige gennem en samtale

10 og følge op på dette ved en senere samtale. Hvis dette ikke vurderes at afhjælpe problemstillingen, må medarbejderen bringe samarbejdet til ophør. Projektleder eller generalsekretær skal inddrages. Afvigelser fra frivilligpolitikken Såfremt det i forbindelse med et projekt eller en opgave vurderes, at det er nødvendigt at afvige fra elementer af frivilligpolitikken, skal dette fremgå tydeligt af frivilligaftalen. 10

11 Bilag 1 til Frivilligpolitikken Frivilligaftale Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefonnummer: Mobilnummer: Mailadresse: Projekt eller opgave, som jeg tilknyttes: Navn, mail og tlf. på nærmeste medarbejder: Navn, mail og tlf. på projektleder: Generalsekretær Tina Frausing, tlf ,

12 Med denne frivilligaftale tilslutter jeg mig følgende: at jeg indgår i samarbejdet med målgruppen, andre frivillige og ansatte med respekt, ligeværd og forståelse for andres situation og levevis at mit engagement er uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser at jeg overholder landets love at jeg overholder tavshedspligten at jeg kommer til tiden, deltager i nødvendige møder og ellers melder afbud at jeg omgås betroede midler med omhu at jeg kender foreningens frivilligpolitik og tilslutter mig denne Hvis jeg har direkte kontakt med målgruppen, vil jeg desuden: være bevidst om, at målgruppen kan være sårbar og har oplevet svigt, hvorfor den frivillige indsats forventes at være længerevarende og stabil have et positivt syn på målgruppen og fokusere på det enkelte barns ressourcer og positive muligheder kontakte nærmeste medarbejder, hvis der opstår problemer i forholdet til målgruppen, forældre, andre frivillige eller eventuelle samarbejdspartnere Særlige forhold eller individuelle aftaler kan beskrives her: Jeg tilslutter mig denne frivilligaftale: Dato Underskrift Frivilligaftale, side 2

13 Bilag 2 til Frivilligpolitikken Frivilligsamtale Formål med frivilligsamtalen: fremme god kommunikation og godt samarbejde medvirke til øget trivsel og arbejdsglæde sikre, at den frivillige har kendskab til vores mål og arbejder herefter medvirke til at sikre et gensidigt kendskab til krav og forventninger Introduktion til frivilligsamtalen Definition Tidspunkt Varighed Opfølgning Fortrolighed Frivilligsamtalen er en samtale mellem den frivillige og den lokalansatte medarbejder om arbejdsvilkår, arbejdsopgaver, samarbejde og trivsel. En gang om året. Der afsættes ca. en time til samtalen, og den kan foregå telefonisk, men det bør tilstræbes, at den frivillige og medarbejderen mødes. Både den frivillige og medarbejderen er ansvarlig for opfølgningen. Samtalen vedrører - med mindre andet er aftalt - kun de personer, der har deltaget i samtalen.

14 INTERVIEWGUIDE FRIVILLIGSAMTALEN Nuværende frivilligsituation Hvad motiverer dig i dit frivillige arbejde? Er der forhold, som du finder demotiverende? Synes du, at du har nok medindflydelse? Oplever du, at du gør en forskel? Har du oplevet noget, der var svært? Frivilligopgaver i det kommende år Er der nye opgaver, du kunne tænke dig at gå i gang med? Er der arbejdsmetoder, du synes, der skal ændres på? Socialt arbejdsmiljø - andre frivillige Hvordan fungerer dit samarbejde med andre frivillige? Hvordan vurderer du det sociale arbejdsklima? Har du forslag til ændringer af samarbejdsforhold/arbejdsklima i forhold til andre frivillige? Socialt arbejdsmiljø - ansatte Oplever du, at du bliver anerkendt af medarbejderne? Har du forventninger til medarbejderne, der ikke bliver indfriet? Personlige egenskaber/færdigheder Oplever du, at dine kompetencer bliver udnyttet? Får du den sparring, du har brug for? Har du den nødvendige viden for at kunne varetage det frivillige arbejde? Foreningen Grønlandske Børn Kender du vores mål og strategier? Kender du vores frivilligpolitik?

15 Bilag 3 Retningslinjer for underretning til de sociale myndigheder Enhver borger har underretningspligt. Det betyder, at alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Man har ikke pligt til at underrette kommunen i alle tilfælde, hvor man synes et barn eller en ung kan have behov for støtte. Man har derfor ikke pligt til at underrette kommunen, fordi man har set en ung, der har drukket sig fuld eller røget hash en enkelt gang. Selv om man kan være bekymret for, at den unge kan udvikle et misbrug, har man ikke underretningspligt. Men man skal som frivillig drøfte det med nærmeste medarbejder eller projektlederen. Har en borger, f. eks. som frivillig, derimod kendskab til, at den unge har så alvorlige misbrugsproblemer, at det er farligt for den unges sundhed eller udvikling, har man pligt til at underrette kommunen. Det er et skøn, hvornår et barns misbrug vil være så alvorligt, at man som enkeltperson har pligt til at underrette kommunen. Oftest vil kommunen være underrettet på et tidligere tidspunkt, fordi fagpersoner har en skærpet pligt til at underrette kommunen. Frivillige, der arbejder med målgruppen, kan opleve, at børn eller unge betror dem ubehagelige ting. Under sådanne samtaler er det vigtigt at anerkende barnet for at fortælle om sine oplevelser og at vise respekt for de vigtige voksne. Det er også vigtigt, at den frivillige er troværdig og ikke lover barnet mere, end han/hun kan holde. Dette er vigtigt for at bevare en god relation, men også fordi underretningspligten overstiger tavshedspligten. Det betyder, at den voksne, på trods af tavshedspligten, som nævnt har pligt til at underrette de sociale myndigheder om et barns mistrivsel. Hvis den frivillige kommer i en situation, hvor der bør underrettes (eller er i tvivl om hvorvidt der skal underrettes) til de sociale myndigheder, skal den frivillige drøfte situationen med nærmeste medarbejder, såfremt denne er uddannet inden for det børnefaglige område, ellers projektlederen. Det er vigtigt at slå fast, at det er den frivillige og foreningen, der har et problem sammen, ikke den frivillige, der har et problem alene. Kontakt derfor ALTID nærmeste medarbejder og evt. projektlederen for drøftelse og placering af ansvar. Det bør være medarbejderen, som underretter de sociale myndigheder. Hvis den frivillige ikke har mulighed for at drøfte situationen med en medarbejder eller generalsekretæren, skal den frivillige kontakte de sociale myndigheder i den kommune, man opholder sig, og informere om barnets situation. Herefter påhviler ansvaret de sociale myndigheder. I en konkret situation, hvor man bliver nødt til at overlade barnet til en beruset forælder, skal man ikke konflikte med forælderen, men straks kontakte de sociale myndigheder. Hvis forældrene ikke er hjemme ved en aflevering, må man tage barnet med og kontakte de sociale myndigheder.

16 I en akut opstået situation kan den frivillige i samråd med de sociale myndigheder undtagelsesvist tage sig af barnet i et begrænset antal timer. En medarbejder eller generalsekretæren skal informeres om dette. Det skal indskærpes, at det ikke er en forventning fra foreningens side, at frivillige påtager sig en sådan opgave, og at det er afgørende, at den frivillige tager stilling til, om han/hun føler sig tryg ved at tage sig af barnet. Hvis ikke, er det de sociale myndigheder, som skal finde en løsning; IKKE den frivillige. Ingen formkrav til underretningen Der er ingen formkrav til, hvordan en underretning skal finde sted. Det kan både ske skriftligt, telefonisk, mundtligt, via osv. En underretning kan også ske anonymt. Kommunen skal undersøge forhold Når kommunen modtager en underretning, har kommunen pligt til at undersøge barnets eller den unges forhold. Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre. Underretteren er ikke part i sagen Selvom foreningen har foretaget underretning, bliver vi ikke part i barnets eller den unges sag, og det vil derfor ikke være muligt at få oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge, med mindre foreningen får forældrenes samtykke til dette.

17 Bilag 3 til Frivilligpolitikken Retningslinjer for underretning til de sociale myndigheder Enhver borger har underretningspligt. Det betyder, at alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Man har ikke pligt til at underrette kommunen i alle tilfælde, hvor man synes, et barn eller en ung kan have behov for støtte. Man har derfor ikke pligt til at underrette kommunen, fordi man har set en ung, der har drukket sig fuld eller røget hash en enkelt gang. Selv om man kan være bekymret for, at den unge kan udvikle et misbrug, har man ikke underretningspligt. Men man skal som frivillig drøfte det med nærmeste medarbejder eller projektlederen. Har en borger, fx som frivillig, derimod kendskab til, at den unge har så alvorlige misbrugsproblemer, at det er farligt for den unges sundhed eller udvikling, har man pligt til at underrette kommunen. Det er et skøn, hvornår et barns situation vil være så alvorlig, at man som enkeltperson har pligt til at underrette kommunen. Oftest vil kommunen være underrettet på et tidligere tidspunkt, fordi fagpersoner har en skærpet pligt til at underrette kommunen. Frivillige, der arbejder med målgruppen, kan opleve, at børn eller unge betror dem ubehagelige ting. Under sådanne samtaler er det vigtigt at anerkende barnet for at fortælle om sine oplevelser og at vise respekt for de vigtige voksne. Det er også vigtigt, at den frivillige er troværdig og ikke lover barnet mere, end han/hun kan holde. Dette er vigtigt for at bevare en god relation, men også fordi underretningspligten overstiger tavshedspligten. Det betyder, at den voksne, på trods af tavshedspligten, som nævnt har pligt til at underrette de sociale myndigheder om et barns mistrivsel. Hvis den frivillige kommer i en situation, hvor der bør underrettes (eller er i tvivl om hvor vidt, der skal underrettes) til de sociale myndigheder, skal den frivillige drøfte situationen med nærmeste medarbejder, såfremt denne er uddannet inden for det børnefaglige område, ellers projektlederen. Det er vigtigt at slå fast, at det er den frivillige og foreningen, der har et problem sammen, ikke den frivillige, der har et problem alene. Kontakt derfor ALTID nærmeste medarbejder og evt. projektlederen for drøftelse og placering af ansvar. Det bør være medarbejderen, som underretter de sociale myndigheder. Hvis den frivillige ikke har mulighed for at drøfte situationen med en medarbejder eller generalsekretæren, skal den frivillige kontakte de sociale myndigheder i den kommune, man opholder sig i, og informere om barnets situation. Herefter påhviler ansvaret de sociale myndigheder. I en konkret situation, hvor man bliver nødt til at overlade barnet til en beruset forælder, skal man ikke konflikte med forælderen, men straks kontakte de sociale myndigheder. Hvis forældrene ikke er hjemme ved en aflevering, må man tage barnet med og kontakte de sociale myndigheder.

18 I en akut opstået situation kan den frivillige i samråd med de sociale myndigheder undtagelsesvist tage sig af barnet i et begrænset antal timer. En medarbejder eller generalsekretæren skal informeres om dette. Det skal indskærpes, at det ikke er en forventning fra foreningens side, at frivillige påtager sig en sådan opgave, og at det er afgørende, at den frivillige tager stilling til, om han/hun føler sig tryg ved at tage sig af barnet. Hvis ikke, er det de sociale myndigheder, som skal finde et løsning; IKKE den frivillige. Ingen formkrav til underretningen Der er ingen formkrav til, hvordan en underretning skal finde sted. Det kan både ske skriftligt, telefonisk, mundtligt, via osv. En underretning kan også ske anonymt. Kommunens skal undersøge forhold Når kommunen modtager en underretning, har kommunen pligt til at undersøge barnets eller den unges forhold. Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre. Underretteren er ikke part i sagen Selv om foreningen har foretaget underretningen, bliver vi ikke part i barnets eller den unges sag, og det vil derfor ikke være muligt at få oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge, med mindre foreningen får forældrenes samtykke til dette.

19 Dokumentation af frivilligt arbejde Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Frivillige er en uvurderlig ressource i vores arbejde. Vi inddrager frivillige i projekter med målgruppen, hvor det vurderes, at det personlige engagement, som frivillige forventes at have, har afgørende positiv betydning for et projekts succes og muligheder. En frivillig i Foreningen Grønlandske Børn er defineret som en person, der yder en ulønnet indsats i vores projekter. Frivilligbevis I perioden [fra dato til dato] har [navn på frivillig] ydet en frivillig ulønnet indsats i Foreningen Grønlandske Børn i projektet [navn på projektet]. [navn] har i gennemsnit arbejdet [antal timer] om ugen. [navn]s rolle i projektet har været [beskriv rolle/arbejdsopgaver]. I løbet af sin tid som frivillig har [navn] opnået kompetencer inden for [beskriv kompetencer ud fra Se vedlagte realkompetencebeskrivelse for uddybning. [navn] har i sin tid som frivillig i Foreningen Grønlandske Børn desuden deltaget i følgende kurser: [kursus, navn] [kursus, dato for afholdelse] [kursus, navn] [kursus, dato for afholdelse] Underskrevet: Dato Vicegeneralsekretær/ Dato Projektansat/ Sissel Lea Nielsen [Navn]

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Frivilligpolitik 2016

Frivilligpolitik 2016 Frivilligpolitik 2016 Indholdsfortegnelse Om frivilligpolitikken... 3 Frivillighed på Kirsten Marie... 3 Visioner og værdier... 4 Vi værdsætter den frivillige indsats... 4 Vi gør det nemt at involvere

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Samvirkende Menighedsplejer Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Til frivillige og andre interesserede 05-08-2015 Dette materiale beskriver procedurer og rammerne omkring selvhjælpsgrupper i dette

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl 2 Udgivet af Peter Skov-Jakobsen, Biskop i København, og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Kirken som tilflugtssted 3 Menigheder i Københavns Stift

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

CHALLENGEHOLDETS HÅNDBOG. Denne håndbog indeholder rammer og procedure for MasterClass Challengehold for Gastronomer (Cater og kokke)

CHALLENGEHOLDETS HÅNDBOG. Denne håndbog indeholder rammer og procedure for MasterClass Challengehold for Gastronomer (Cater og kokke) CHALLENGEHOLDETS HÅNDBOG Denne håndbog indeholder rammer og procedure for MasterClass Challengehold for Gastronomer (Cater og kokke) Forord Denne håndbog beskriver i detaljer hvilke procedure og regler

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere