Fagplan for. Førstehjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagplan for. Førstehjælp"

Transkript

1 Titel lang: Førstehjælp Titel kort: FØHJ Fagplan for Førstehjælp A. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal soldaten kunne standse en ulykke, give livreddende førstehjælp, alarmere telefonisk, give almindelig førstehjælp samt kunne yde psykisk førstehjælp under hele førstehjælpsforløbet. Til sin rådighed har soldaten Forsvarets førstehjælpsbog Førstehjælpens A-B-C, huskekort til hjerte-lunge-redning (HLR), organisatorisk udleveret førstehjælpsmateriel, supplerende relevant forbindingsmateriel samt HLR-mannequiner. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten ved afslutningen af førstehjælpsuddannelsen kan bestå Forsvarets førstehjælpsmærkeprøve som slutkontrol med minimum 67 point ud af 100 mulige jf. FKOBST 407-1, bilag 8. B. Indhold: - Standsulykken - Overblik og sikring. - Prioritering af hjælp ved større ulykker, flere tilskadekomne og flere skader på samme person. - Nødflytning af den tilskadekomne om nødvendigt alene og sammen med en eller flere hjælpere. - Livreddende førstehjælp - ABC-systemet den livsvigtige ilttransport. - Fremmedlegemer i luftvejene voksen, barn og spædbarn. - Frie luftveje ved hageløft, hovedbøj samt stabilt sideleje. - Hjerte-lunge-redning (HLR) hjertemassage og kunstigt åndedræt til voksen, barn og spædbarn. - Anvendelse af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED)/Hjertestarter under HLR, hvis AED haves (ikke alle etablissementer har AED), ellers kun orientering om anvendelsen af AED. - Standsning af livstruende blødninger. - Organisatorisk udleveret førstehjælpsmateriel samt indholdet af Hjemmeværnets standard førstehjælpspakninger (Sygehjælpertaske og grøn førstehjælpstaske fra køretøj). - Beskyttelsesmidler (engangshandsker, spritservietter og indblæsningsmaske til HLR) mod eventuel smitte fra tilskadekommen eller syg person. - Alarm Telefonisk alarmering. 1

2 - Almindelig førstehjælp - Revurdering af den livreddende førstehjælp, ABC. - Top til tå undersøgelse og førstehjælp til andre skader. - Kontrol og opretholdelse af normal legemstemperatur. - Overvågning af den tilskadekomne indtil redningsmandskabet tager over. - Overlevering af den tilskadekomne til redningsmandskabet. - Psykisk førstehjælp - Skab ro og vis omsorg. - Forskelligartede førstehjælpssituationer - Hængning og strangulering. - Drukneulykker. - Jord- og sneskred. - Silo- og brøndulykker. - Brystkasselæsioner. - El-ulykker. - Skudsår og eksplosionsskader. - Buglæsioner. - Knoglebrud. - Afrevne legemsdele. - Brud på nakke og rygsøjle. - Ledskred, forstuvninger og muskelskader, herunder støtteforbindinger. - Forgiftninger. - Kulilteforgiftning. - Varmepåvirkning. - Forbrændinger. - Ætsninger. - Kuldepåvirkning. - Forfrysninger. - Forhold ved færdselsulykker og andre større ulykker. - Forhold ved katastrofer. - Prioritering ved flere tilskadekomne eller flere skader på samme person. - Småskader og sygdom - Fremmedlegeme i øret og næsen, fremmedlegeme og slag i øjet, fremmedlegeme i huden, bid, skovflåt, fjæsingstik, insektstik, hugormebid, brandmand, stik- og snitsår, hævelser efter slag, mindre sår og hudafskrabninger, næseblod, tandskader og bjørneklo. - Hjerneblødning eller blodprop i hjernen, astma, kronisk bronkitis, hjertekramper, blodprop i hjertet, blodigt opkast, febersygdomme, feberkramper, sukkersyge, maveinfektion og epilepsi. - Kort om mennesket - Menneskets organssystemer overordnede principper vedrørende: - Centralnervesystemet (CNS). - Åndedrætssystemet. - Kredsløbssystemet. - Fordøjelsessystemet. - Udskillelsessystemet urinvejssystemet. - Bevægeapparatet. 2

3 - Symptomer på - Iltmangel, herunder årsager til nedsat eller manglende vejrtrækning. - Shock, herunder årsager til nedsat blodcirkulation. - Forgiftning. - Åreforkalkning blodprop i hjertet. - Hjerneblødning blodprop i hjernen. - Krampeanfald. - Sukkersygeanfald. - Varmepåvirkning og forbrændinger. - Ætsninger. - Kuldepåvirkning og forfrysninger. - Infektion. C. Tid: 30 timer. D. Henvisninger: - FSU FSU Forbindinger skinner og bandager - AED-vejledning Betjening AED-plus - AED-vejledning Administratorhåndbog - AED-vejledning: Betjening AED-plus træningsenhed - FKOBST 407-1, bilag 8 Førstehjælpsmærkeprøven - Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser: Vejledning om tunge løft i forsvaret - FSUBST Manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste Øvrige uddannelseshjælpemidler, prøver samt bestemmelser kan ligeledes hentes på FSU KFI-site. E. Midler Til sin rådighed har personellet det under respektive lektioner anførte. Der bør som minimum anvendes én AED-træner samt én HLR-mannequin pr. 2 elever. F. Tilrettelæggelse og gennemførelse Uddannelsen bør gennemføres i hold bestående af ikke mere end 20 elever med 1 instruktør per 10 elever. 3

4 1 90 Introduktion Ved lektionens afslutning skal soldaten være orienteret om formål og mål med førstehjælpsuddannelsen samt kunne anvende huskereglen Førstehjælpens hovedpunkter i praksis. Endvidere skal soldaten kunne udføre nødflytning af tilskadekommen fra ulykkesstedet alene (kun demonstrere teknik uden belastning) og sammen med en eller flere hjælpere, foretage telefonisk alarmering samt kunne udføre førstehjælp ved større ulykker, herunder trafik- og færdselsrelaterede ulykker. Soldaten skal have kendskab til typiske skadesmekanismer med højhastighedsulykker. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog og elevkammerat. - Kan give et eksempel på en ulykke og anvendelse af førstehjælpens hovedpunkter ved denne. - Kan demonstrere teknikken i nødflytning af tilskadekommen ved underarmsgreb, herunder nødflytning fra bil, samt nødflytte en person 10 meter ved anvendelse af tomandsløft. - Kan demonstrere alarmeringsproceduren en-en-to, samt kunne nævne mindst 4 forskellige alarmeringsmuligheder. - Kan forklare hvorledes hjælpen prioriteres ved større ulykker med flere tilskadekomne samt ved ulykker med flere skader på samme person. - Kan forklare at vigtige forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker er: - at få overblik over ulykkessituationen, antal tilskadekomne samt vurdere og prioritere de enkelte skader, - alarmering på et hensigtsmæssigt tidspunkt, - at sikre ulykkesstedet, så det bliver sikkert at færdes på, - vurdering om nødflytning er nødvendig samt - anvendelse af eventuelle hjælpere. - Kan forklare overordnede principper for energioverførsel i skadeøjeblikket, herunder skademekanismer ved højhastighedsulykker generelt. - Kan forklare vigtigheden af anvendelse af sikkerhedsudstyr ved forebyggelse af trafik- og færdselsrelaterede skader. - Kan beskrive særlige farer, eksempelvis ved ikke udløste airbags. 4 side 4-19, FSUBST Målbeskrivelse. 2. Førstehjælpens hovedpunkter. 3. LBTS teknik samt opvarmning. 4. Nødflytning. Civile arbejdsmiljøregler med hensyn til tunge løft skal overholdes. 5. Alarm Forhold ved større ulykker. 7. Skademekanismer ved højhastighedsulykker. 8. Forebyggelse ved anvendelse af sikkerhedsudstyr hjelm, sikkerhedssele, airbag mm. 9. særlige farer på ulykkesstedet.

5 2 30 Psykisk førstehjælp Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne udføre psykisk førstehjælp. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog samt elevkammerat. side Formålet med psykisk førstehjælp. 2. Psykisk førstehjælp. - Kan nævne formålet med psykisk førstehjælp og beskrive hvad den psykiske førstehjælp kan bestå af. - Kan demonstrere psykisk førstehjælp 5

6 3 90 Livreddende førstehjælp 1 ABCsystemet Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne anvende ABC-systemet under livreddende førstehjælp, herunder kunne beskrive den livsvigtige ilttransport i den menneskelige organisme. Endvidere skal soldaten kunne udføre førstehjælp til voksne og børn med fremmedlegeme i luftvejene, udføre førstehjælp ved hængning, strangulering og kvælning samt kunne sikre frie luftveje ved anvendelse af hageløft. Det anbefales at der evt. udleveres en godkendt skriftlig prøve i anatomi og fysiologi til gennemgang i en senere lektion. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt HLRmannequiner (voksen og spædbarn). - Anvender ABC-systemet under livreddende førstehjælp med hensyn til vurdering og prioritering, og kan forklare, at formålet med livreddende førstehjælp er, at sikre luftveje A, åndedræt B, og blodcikulation C for herved at sikre den livsvigtige ilttransport. - Uden på sin egen krop kan udpege og nævne hvilke organer der indgår i åndedrætssystemet og blodkredsløbet, samt kan beskrive hvordan blodet i kredsløbet bliver iltet i lungerne og bliver pumpet rundt til celler/væv i organismen. - Kan frigøre et fastsiddende fremmedlegeme ved at dunke i ryggen og udføre Heimlich-metoden på voksen og barn samt ved at dunke i ryggen og udføre brystkassekompressioner på spædbarn. - Kan forklare at, efter anvendelse af Heimlich-metoden skal den tilskadekomne til kontrol hos læge. - Kan forklare at hvis den tilskadekomne bliver bevidstløs, så fortsættes med HLR, som indlæres i lektion 5 og 6. - Kan bevæge personens hoved til en stilling, således at personen har frie luftveje og mulighed for at trække vejret frit. side 10-29, og Formålet med livreddende førstehjælp, herunder ABC-systemet og den livsvigtige ilttransport, herunder åndedrætssystemet og blodkredsløbet. 2. Fremmedlegeme i luftvejene. 3. Førstehjælp ved strangulering og hængning. 4. Frie luftveje. Airway Frie luftveje Breathing Åndedræt Circulation Blodcirkulation Skriftlig prøve kan anvendes som kontrol. 6

7 4 60 Livreddende førstehjælp 2 A og B -problemer Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne beskrive årsager til iltmangel samt symptomer på iltmangel, herunder årsager til nedsat eller manglende vejrtrækning (A og B-problemer). Endvidere skal soldaten kunne udføre førstehjælp ved astma samt lægge en tilskadekommen i stabilt sideleje for at bibeholde frie luftveje. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt HLRmannequin (voksen). Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten efter lektion: - Kan nævne mindst 4 årsager til iltmangel samt beskrive de synlige symptomer på cyanose. - Kan forklare at astma kan behandles med astmamedicin/inhalator, og at en syg med vejrtrækningsbesvær altid skal udspørges om hvorvidt vedkommende har astmamedicin på sig. - Kontrollerer bevidsthedstilstand ved at tale højt og ruske behersket. - Kontrollerer åndedræt ved at se, lytte og føle i højst 10 sekunder. - Kan lægge en tilskadekommen i stabilt sideleje således: 1. At den tilskadekomne ligger placeret på siden plant med underlaget. 2. At den tilskadekomnes hoved er bøjet tilbage til naturlig modstand og munden er åbnet, så der er frit afløb fra mund og næse. 3. At den tilskadekomne er aflåst og stabil i stillingen. 4. At åndedrættet B nemt kan kontrolleres. - Ved mistanke om brud på nakke eller ryg, sammen med en eller flere hjælpere, kan lægge en person i stabilt sideleje hvor der tages specielt hensyn til nakke og ryg ved at undgå unødvendig vrid i rygsøjlen. side 10-15,, og Iltmangel. 2. Astma. 3. Kontrol af bevidsthed. 4. Frie luftveje. 5. Kontrol af åndedræt. 6. Stabilt sideleje. Airway Frie luftveje Breathing Åndedræt. 7

8 5 120 Livreddende førstehjælp 3 Hjertelungeredning Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne beskrive årsager til hjertekramper og blodprop i hjertet, kunne udføre førstehjælp ved hjertekramper (angina pectoris) samt alene kunne udføre hjerte-lungeredning (HLR) til en voksen person. Endvidere skal soldaten være bekendt med førstehjælps algoritme ved hypoxi (som eksempelvis; drukneulykker, jord- og sneskred, kulilteforgiftning, silo- og brøndulykker). Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, huskekort til HLR, elevkammerat samt HLR-mannequin (voksen). - Kan forklare at smerter i brystregionen af og til er ledsaget af smerter som stråler ud i venstre arm, og ofte skyldes forkalkning af hjertets kar. - Ved førstehjælp til en ikke bevidstløs person med smerter i brystregionen lejrer den syge siddende (aldrig liggende). - Alene kan udføre hjertemassage og kunstigt åndedræt i minimum 5 min., samt sammen med makker udføre samme i minimum 5 min. - Under kunstigt åndedræt indblæser til brystkassen synligt hæver sig. - Kontrollerer åndedræt ved at se, lytte og føle i max 10 sek. - Under hjertemassage placere den tilskadekomne på et fast og jævnt underlag, trykker lodret ned midt på brystkassen, trykker 45 cm ned med en trykhastighed svarende til 100 tryk pr. minut. - Kan forklare at der generelt skal alarmeres så hurtigt som muligt. Men hvis man er alene, at der skal alarmeres efter kontrol af åndedræt (se-lytføl), inden HLR påbegyndes. - Være bekendt med at man alarmerer efter 1 minuts HLR ved hypoxi ulykker. side 10-23, 42-47, 50-51, Smerter i hjerteregionen. 2. Kontrol af bevidsthedstilstand. 3. Frie luftveje. 4. Kontrol af åndedræt. 5. Kunstigt åndedræt, herunder teknik, volumen og hastighed. 6. Hjertemassage, herunder teknik, tryksted, underlag, trykdybde og trykhastighed. 7. Alarmering under HLR til en voksen. 8. Førstehjælp ved drukneulykker, jord- og sneskred, kulilteforgiftning, silo- og brøndulykker samt elulykker. 8

9 6 120 Livreddende førstehjælp 4 Hjertelungeredning Automatisk Ekstern Defibrillator Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne anvende Automatisk Ekstern Defibrillator under HLR, sammen med den en hjælper kunne udføre HLR til en voksen og alene kunne udføre HLR til barn (1-8 år) og spædbarn (0-1 år) samt kunne forklare hvornår der skal alarmeres under HLR til barn/spædbarn. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, huskekort til HLR, elevkammerat samt HLR-mannequiner (voksen, barn og spædbarn). - Under kunstigt åndedræt på spædbarn, placerer spædbarnet med hoved og nakke i en lige linie med resten af kroppen og anvender mund til næse og mund metoden og blæser svagt i 1 sekund til brystkassen synligt hæver sig. - Under hjertemassage placerer barnet/spædbarnet på et fast underlag, trykker lodret ned på trykstedet/brystbenet, trykker 3-4 cm ned på barn og 2-3 ned på spædbarn med en trykhastighed svarende til 100 tryk pr. minut. - Kan forklare at der generelt skal alarmeres så hurtigt som muligt. Men hvis man er alene, efter 1 minuts HLR til barn og spædbarn. - Giver det første stød, indenfor de første 90 sekunder efter ankomst til personen. - Sammen med en hjælper kan udføre kunstigt åndedræt og hjertemassage på en voksen i minimum 5 min, med påsat AED. - Under kunstigt åndedræt på barn, placerer barnet med hoved og nakke ½ så langt bagover som på voksne og blæser svagt i 1 sekund, til brystkassen synligt hæver sig. side Skal holdes i forlængelse af lektion Kontrol af bevidsthed. 2. Frie luftveje. 3. Kontrol af åndedræt. 4. Kunstigt åndedræt, herunder teknik, volumen og hastighed. 5. Hjertemassage, herunder teknik underlag, tryksted, trykdybde og trykhastighed. 6. Alarmering under HLR til barn og spædbarn. 9

10 7 60 Livreddende førstehjælp 5 Brystkasselæsioner Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne udføre førstehjælp ved åbne og lukkede brystkasselæsioner. Stabilt sideleje skal repeteres i denne lektion (indlært i lektion 4). Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat, relevant forbindemateriel samt HLR-mannequin (voksen). side 14-15, Åbne- og lukkede brystkasselæsioner. 2. Forbindinger. 3. Lejringer. - Kan anlægge en lufttæt forbinding helst med ventil funktion, samt en fuldstændig lufttæt forbinding på en åben brystkasselæsion. - Lejrer en vågen person med brystkasselæsion i aflastende rygleje. - Lejrer en bevidstløs person med vejrtrækning i stabilt sideleje på den skadede side. - Med egne ord kan forklare, at en tilskadekommen med ensidig brystkasselæsion skal lejres med den skadede side nedad, for herved at optimere den raske lunges funktion, så den tilskadekomne kan overleve på denne. 10

11 8 90 Livreddende førstehjælp 6 C- problemer Standsning af blødning Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne beskrive årsager til shock samt symptomer på shock, herunder årsager til nedsat blodcirkulation (C-problemer), have gennemgået organisatorisk førstehjælpsmateriel samt indholdet af førstehjælpspakningerne i Hjemmeværnets køretøjer og sygehjælpertasken samt kunne anvende forbindemateriellet i relevant praksis. Endvidere skal soldaten kunne udføre førstehjælp ved livstruende udvendige blødninger, herunder anlægge almindelig forbinding, trykforbinding, forstærket trykforbinding (forbinding med tilsvarende midler) samt armslynge (mitella) med trekantet tørklæde. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt relevante forbindematerialer. side Shock. 2. Gennemgang af forbindemateriel, herunder indholdet af grøn førstehjælpstaske og sygehjælpertaske. 3. Almindelig forbinding. 4. Tryk forbinding. 5. Forstærket trykforbinding. 6. Tørklædeforbinding. 7. Armslynge (mitella) - Kan nævne mindst 2 årsager til shock samt beskrive mindst til symptomer på shock. Ved standsning af blødninger: - Trykker direkte mod det blødende sted, lægger den tilskadekomne ned og løfter det blødende sted over hjerteniveau. - Anlægger almindelig forbinding således at kompresset dækker hele såret, at fiksergazen dækker kompresset og at forbindingen afsluttes med knuden som tryk midt på forbindingen ovenpå såret. - Anlægger forbindingen fast, men ikke så stramt at den lukker af for fri blodcirkulation. Der skal kunne presses en finger ind under fiksergazen dette er generelt for alle cirkulære forbindinger på arme og ben. - Anlægger trykforbinding med hård genstand (sten eller andet) som yderligere tryk midt på forbindingen ovenpå såret fikseret med en ekstra forbinding, et tørklæde eller andet. - Anlægger forstærket trykforbinding med et tørklæde eller andet ovenpå den hårde genstand eller trykker direkte ovenpå trykforbindingen. - Afslutter alle forbindinger med knuden som tryk midt på forbindingen ovenpå såret. Circulation Blodcirkulation. 11

12 9 120 Livreddende førstehjælp 7 C- problemer Skudsår og eksplosions -ulykker Afrevne legemsdele. Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne udføre førstehjælp ved livstruende udvendige blødninger ved skudsår og eksplosionsulykker, herunder traumatiske/afrevne legemsdele og store åbne sår med omfattende ødelæggelse af væv, og herunder kunne standse en livstruende blødning på arm ved indirekte tryk på arterien (a. brachialis) i overarmen, standse en livstruende blødning på ben ved indirekte tryk på arterien (a. femuralis) i lysken. Endvidere skal soldaten kunne udføre tamponering, herunder kunne forklare håndteringen af afrevne legemsdele. Soldaten skal kunne anlægge et improviseret knebelpres, hvis ikke andet kan standse blødningen. Samt kunne anlægge en Tyson forbinding ved håndskader. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat, rulle af skumgummi eller liggeunderlag samt relevante forbindematerialer. side 26-29, 52-53, Skudsår og eksplosionsulykker. 2. Tamponering. - Ødelagt hånd. - Stort åbent sår. - Afrevent ben. 3. Opbevaring af afrevne legemsdele. 4. Improviseret knebelpres. 5. Tyson forbinding. Circulation Blodcirkulation - Trykker direkte mod det blødende sted eller indirekte på arterien i overarmen eller lysken, lægger den tilskadekomne ned og løfter det blødende sted over hjerteniveau. - Udfører tamponering med forbindinger eller tilsvarende midler, rene tørklæder eller andet, således at alle hulrum i såret fyldes ud, at blottede blodkar bliver trykket sammen og at tamponerne fastgøres med fast anlagt elastikbind eller andet. Der må kun tamponeres ved afrevne legemsdele og store åbne sår. - Kan forklare at afrevne legemsdele skal opbevares tørt og koldt. - Kan anlægge et improviseret knebelpres med tørklæder og en kraftig gren. - Kan anlægge en Tyson forbinding ved at den tilskadekomne først får forbindestof/-materiale ind i hånden, herefter anlægges idealbind stramt og fast fra håndrod til håndrod. 12

13 10 60 Almindelig førstehjælp Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne revurdere den livreddende førstehjælp som er givet, ABC, kunne udføre Top til tå undersøgelse på førstehjælpsniveau med det formål, at identificere andre skader for herefter at udføre almindelig førstehjælp til disse, samt kunne kontrollere legemstemperatur og udføre indpakning. Endvidere skal soldaten kunne overvåge en tilskadekommen indtil redningsmandskabet overtager samt overlevere den tilskadekomne til redningsmandskabet uden faglige misforståelser. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt relevante forbindematerialer. - Under revurdering kontrollerer om personen stadigt har frie luftveje A, trækker vejret B, og om blødninger er standset/forbindinger blødt igennem C. - Under top til tå undersøgelse, ved at se og føle, undersøger kranie, kæbe, øjne, næse, mund, hals, luftrør, kraveben, brystkasse foran, på siderne og ryggen, mave, bækken/hofte/balder, ben og armen samt udspørger den tilskadekomne om skademekanisme og smerter. - Kontrollerer legemstemperatur på personen ved at føle med flad hånd mellem skulderbladende samt forebygger underafkøling ved isolering med underlaget og indpakning ved anvendelse af tilstedeværende midler. - Kontinuerligt overvåger ABC indtil redningsmandskabet overtager. - Overleverer personen til redningsmandskabet ved kort og præcist at forklare hvad der er sket og hvad der er gjort. Side Revurdering af ABC. 2. top til tå undersøgelse. 3. Opretholdelse af normal legemstemperatur indpakning. 4. Overvågning af ABC. 5. Overlevering. Airway Frie luftveje Breathing Åndedræt Circulation Blodcirkulation 13

14 11 90 Førstehjælps situationer 1 Hoved- og buglæsioner Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne beskrive de overordnede principper for centralnervesystemet (CNS), fordøjelses- og udskillelsessystemet. Endvidere skal soldaten kunne udføre nødflytning ved hovedlæsioner med flere hjælpere, kunne udføre førstehjælp ved hovedlæsioner, brud på nakke og rygsøjle, samt åbne og lukkede buglæsioner. side 54-55, 60-63, 94-95, Centralnervesystemet. 2. Hovedlæsioner, brud på nakke og ryg. 3. Fordøjelses- og udskillelsessystemet. 4. Buglæsioner. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt relevante forbindematerialer. - Uden på sin egen krop kan udpege og nævne hvilke organer der indgår i centralnervesystemet, samt kan beskrive at centralnervesystemets funktion er bevidst og autonomt at styre alle livsvigtige funktioner i organismen. - Kan udføre nødflytning 30 meter ved tremandsløft, 40 meter ved firemandsløft. - Med sine hænder kan immobilisere hoved og nakke i en lige linie i forhold til resten af kroppen på en siddende (fx en fastklemt i køretøj) og på en liggende, således at den tilskadekomne har frie luftveje og kan ånde. Vigtigt at skader på nakke og ryg kun vægtes hvis man er mere end 1 førstehjælper, og der er forståelse for princippet liv frem for førlighed. - Uden på sin egen krop kan udpege og nævne hvilke organer der indgår i fordøjelses- og udskillelsessystemet, samt kan beskrive fordøjelsessystemets funktion er at fordøje fødeelementer og optage næringsstoffer, vitaminer, mineraler og væske i organismen. - Kan forklare at synlige organer ikke må stoppes tilbage i bughulen, men forsigtigt skal samles i såret samt at tilskadekomne med buglæsioner, eller ved mistanke herom, ikke må ryge eller få noget at spise eller drikke. - Anlægger løs, våd forbinding der dækker hele såret på åbne buglæsioner. 14

15 12 90 Førstehjælps situationer 2 Knoglebrud Sår med fremmedlegeme Ledskred, forstuvninger og muskelskader Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne beskrive bevægeapparatet, kunne udføre førstehjælp ved knoglebrud og ledskred på arme og ben, sår med fremmedlegeme samt forstuvninger og muskelskader. Armslynge med trekantet tørklæde skal repeteres i denne lektion (indlært i lektion 5). Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt relevante immobiliserings- og forbindematerialer. - Uden på sin egen krop kan udpege og nævne hvilke organer der indgår i bevægeapparatet, samt kunne beskrive bevægeapparatets funktion er at beskytte kroppens bløde organer og giver os mulighed for at bevæge os. - Ved åbne knoglebrud og ved sår med fremmedlegeme standser evt. blødninger ved tamponering og anlægger en ring af gaze, tørklæde eller andet som støtte samt anlægger løs forbinding over det skadede område. - Kan forklare at fremmedlegemer ikke må fjernes fra sår og hvorfor. - Ved komplicerede knoglebrud/lukkede knoglebrud immobiliserer et led over skaden og et led under skaden med underlaget eller mod den tilskadekomnes krop ved anvendelse af tilstedeværende midler så som tasker, kasser, tæpper, tørklæder, træpinde eller andet. - Ved komplicerede knoglebrud/åbne knoglebrud immobiliserer i findestillingen ved anvendelse af tilstedeværende midler. - Ved forstuvninger og muskelskader trykker direkte på det skadede område for at standse blødningen. Løfter det skadede område over hjerteniveau, holder det skadede område i ro, anlægger ispose (ispose ikke direkte på hud) og anlægger stram elastikforbinding. side 56-57, 64-65, Bevægeapparatet. 2. Sår med fremmedlegeme. 3. Knoglebrud. 4. Ledskred, forstuvninger og muskelskader. 15

16 Delkontrol Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemført delkontrol bestående af en skriftlig prøve med 20 spørgsmål samt 4 handleprøver fordelt på 4 handlestationer, hvoraf mindst en af prøverne skal være trafikog færdselsrelateret. Til sin rådighed på ulykkesstedet har soldaten relevante forbindematerialer i form af førstehjælpspakninger. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan kombinere den viden og de færdigheder, som på dette tidspunkt i uddannelsen er indlært og herved opnår 67 point ud af 100 mulige. Skriftlig og FKOBST 407-1, bilag 8 Påregn 1 times forberedelse af de 4 handlestationer. Den skriftlige prøve kan afholdes herunder. Kan eventuelt integreres i øvrig uddannelse, så ventetid holdes på et minimum. 16

17 14 90 Førstehjælps situationer 3 Varmepåvirkning og forbrændinger Ætsninger Kuldepåvirkning og forfrysninger Forgiftninger Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne beskrive symptomer på varmepåvirkning, forbrændinger og ætsninger (kemiske forbrændinger), kunne udføre førstehjælp ved varmepåvirkning, forbrændinger, samt udvendige og indvendige ætsninger. Endvidere skal soldaten kunne beskrive symptomer på kuldepåvirkning og forfrysninger, kunne udføre førstehjælp ved kuldepåvirkning og forfrysninger samt kunne beskrive symptomer på forgiftning og udføre førstehjælp ved forgiftninger, herunder kulilteforgiftning. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog, elevkammerat samt relevante behandlings- og forbindematerialer, vand, vandforstøver, tæpper og forbindinger. - Kan nævne mindst 3 symptomer på varmepåvirkning, 3 symptomer på forbrændinger og 1 symptom på ætsning. - Kontrollerer temperatur ved at placere sin en hånd fladt mellem den tilskadekomnes skulderblade og herved kontrollerer om personen er for varm eller for kold. - Nedkøler en varmepåvirket ved at flytte den tilskadekomne i skygge, aftager evt. overflødigt tøj, nedkøler ankler, håndled, isse og nakke med køligt vand. - Nedkøler/skyller en forbrænding/ætsning med ikke for koldt vand indtil smertefrihed eller til redningsmandskabet overtager. - Kan nævne mindst 3 symptomer på kuldeforkommen og kuldeskade samt 1 symptom på forfrysning. - Aftager våde klæder og indpakker en underafkølet i tæpper eller andet. - Påbegynder HLR til en livløs kuldepåvirket person. - Kan forklare at en tilskadekommen med en dyb forfrysning skal på skadestuen eller behandles af en læge. - Kan nævne mindst 3 symptomer på forgiftning. - Kan forklare at en forgiftet person som er ved bevidsthed, skal opfordres til selv at fremprovokere opkast. Dog ikke hvis giften er ætsende side Varmepåvirkning. 2. Forbrændinger og ætsninger. 3. Kuldepåvirkning. 4. Forfrysninger. 5. Forgiftninger. 17

18 15 60 Førstehjælps -situationer 4 Småskader og sygdomme Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne udføre førstehjælp til småskader og sygdomme. Det anbefales at der evt. udleveres en godkendt skriftlig prøve i småskader og sygdomme til gennemgang i en senere lektion. Til sin rådighed har soldaten førstehjælpsbog og elevkammerat. - Kan nævne symptomerne på infektion er rødme, ømhed, varme, hævelse og i sene tilfælde evt. feber og lugt samt at forebyggelsen er rengøring med vand og sæbe. - Kan demonstrere førstehjælp ved næseblod, tandskader, mindre stik- og snitsår, mindre sår og hudafskrabninger samt med egne ord kan forklare hvordan man fjerner fremmedlegeme fra hud, øje, næse og øre. - Med egne ord kan forklare førstehjælpen ved dyrebid, hugormebid, fjæsingestik, berøring med bjørneklo, berøring med brandmand, skovflåt bid og insektstik. - Kan nævne mindst 2 årsager til krampeanfald. - Kan nævne mindst 2 symptomer på sukkersyge anfald og at årsagen til sukkersygeanfald er for lavt eller for højt blodsukker. - Kan demonstrere hvordan man med sine hænder beskytter hovedet på en person med krampeanfald samtidig med at den syges bevægelser følges. Mundtlig,, skriftlig side Sygdomme. 2. Småskader. En del af lektionen kan afholdes som selvindlæring ved hjælp af førstehjælpsbog og skriftlige opgaver. Skriftlig prøve kan anvendes som kontrol. 18

19 Slutkontrol Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemført førstehjælpsmærkeprøve bestående af en skriftlig prøve med 20 spørgsmål samt 4 handleprøver fordelt på 4 handlestationer. Godkendte skriftlige prøver og handlebaner kan evt. hentes på FSU uddannelsesafdelingens hjemmeside. Til sin rådighed på ulykkesstedet har soldaten relevante forbindematerialer i form af førstehjælpspakning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan kombinere den viden og de færdigheder, som på dette tidspunkt i uddannelsen er indlært og herved opnår 67 point ud af 100 mulige i mærkeprøven. 67 point: Bestået. 80 point: Bronze. 90 point: Sølv. 95 point: Guld. Skriftlig og FKOBST 407-1, bilag 8 Påregn 1 times forberedelse af de 4 handlestationer. Den skriftlige prøve kan afholdes herunder. Kan eventuelt integreres i øvrig uddannelse, så ventetid holdes på et minimum. 19

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE

FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FORSVARETS 30 TIMERS FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE FSU 165 FAGPLAN Fagplanen er udarbejdet på baggrund af FKOPUB PS. 180-6 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE Forord 2 1. Formål 3 2. Mål 3 3. Indhold 4 4. Tid 5 5.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad kan vi tilbyde! År 2009 Professionelle ambulancebehandlere der møder situationen i hverdagen Instruktører med lang erfaring inden for undervisning Vi tilbyder Deres medarbejder undervisning i førstehjælp

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. År 2012 Www.ABFU.dk ABFU tilbyder Førstehjælps og Brandkurser på flere niveauer. Vi bruger nuværende eller tidligere ambulancebehandlere & brandmænd som undervisere. Førstehjælpskursus - Brandkursus Psykiskførstehjælp

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Praktisk opgave Opgave nr. 1

Praktisk opgave Opgave nr. 1 Opgave nr. 1 Bevidstløshed Skab sikkerhed/stabilt sideleje Den tilskadekomne er bevidstløs med normal vejrtrækning under hele øvelsen. Han reagerer derfor ikke, når der tales og ruskes eller senere. Figuranten

Læs mere

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis.

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis. Bevidstløse Hjertestop voksne og børn Slag mod hovedet Forbrændinger Forgiftninger Feberkramper Falsk strubehoste Meningitis 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Bevidsthed Luftvej /

Læs mere

Førstehjælp. Indledning:

Førstehjælp. Indledning: Førstehjælp Indledning: I det følgende vil vi primært beskæftige os, med emnerne førstehjælp i forbindelse med elektrisk stød og/eller forbrænding, da det er de væsentligst forekomne skader i forbindelse

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Marts 2015 Svar på øvelse 1. Forbrænding Forhold på skadestedet: Skab kort overblik på scenen og kontakt patienten. Nødflyt til nærmeste

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

Førstehjælp. Er den hjælp man kan give en hund på stedet, med de midler man har til rådighed. Først må man vurdere skaderne og hundens tilstand dvs.

Førstehjælp. Er den hjælp man kan give en hund på stedet, med de midler man har til rådighed. Først må man vurdere skaderne og hundens tilstand dvs. Førstehjælp Er den hjælp man kan give en hund på stedet, med de midler man har til rådighed. Først må man vurdere skaderne og hundens tilstand dvs. Lokaliser skaden. Optræd roligt og besindigt, undgå at

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C Forsvarets Sundhedstjeneste Førstehjælpens A-B-C Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 907-1 Førstehjælpens A-B-C der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd autoriseres herved som obligatorisk

Læs mere

Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse vedligeholdelse

Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse vedligeholdelse i redningsberedskabet 2. del, afsnit 9.b, side 1 Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse vedligeholdelse Nærværende uddannelsesplan er ændret i forhold til skift i terminologi fra venteplads til

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Akut nødhjælp til ældre og handicappede 42922 Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 8200 Århus N Tlf.: 87 41 26 26 Oktober

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Trafikal adfærd sikkert i i lokalområdet sikkert i sikkert og ansvarsfuldt i Ulykkeshåndtering hjælpe i forbindelse

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

Allergi (inkl. bistik og slangebid)

Allergi (inkl. bistik og slangebid) Allergi (inkl. bistik og slangebid) Allergi (inkl. bistik og slangebid) og: - Bevidstløs Bevidstløs Lejres liggende i sideleje - Vejrtrækningsbesvær Vejrtrækningspr Vejrtrækningen kan lettes ved lejring

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE SFORBUNDETS Side: 1/1 Dato: 06-1-011 Generelt: Konkurrencen omfatter korrekt prioritering ud fra princippet om, at standse ulykken herunder personlig sikring og sikre skadestedet. Behandlingen af livstruende

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Basal kursus i Idrætsskadebehandling og forebyggelse 1 FORMÅL MED KURSET AKUT SKADE

Basal kursus i Idrætsskadebehandling og forebyggelse 1 FORMÅL MED KURSET AKUT SKADE TEAM DANMARK KURSUS I BASAL IDRÆTSSKADE- BEHANDLING OG FOREBYGGELSE AKUT SKADE FORMÅL MED KURSET AT I LÆRER AT UDFØRE KORREKT AKUT SKADES-BEHANDLING AT I FÅR INDSIGT I KROPPENS ADVARSELSSIGNALER AT I FÅR

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2017 Førstehjælp Basisuddannelse Basisuddannelse 6 timer førstehjælp 2 timer elementær brand Indhold Førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje/sideleje

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Øvelsesprogram til rygopererede

Øvelsesprogram til rygopererede Patientinformation Øvelsesprogram til rygopererede - Stivgørende rygoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram for dig, der er blevet opereret i ryggen. Træning

Læs mere

Quiz og byt Spættet Sæl

Quiz og byt Spættet Sæl Quiz og byt Spættet Sæl Formål: En aktivitet som er god til at træne elevernes ordforråd, viden og færdigheder. Metoden er her eksemplificeret med Spættet Sæl, men kan bruges med alle andre arter. Antal

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Basal genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE. Genoplivning

Basal genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE. Genoplivning VELEGNET TIL PRAKSISPERSONALE Basal genoplivning Af Bo Løfgren, Mogens Zarling og Niels Henrik Vinther Krarup Genoplivning Biografi Bo Løfgren er læge og ph.d og er ansat ved Hjertemedicinsk Afdeling,

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 3 HVS 8500-003-43 FEB 2011 Lektion 3: Kontrol og prøver Lektionsplanens opbygning Din første lektionsplan Har du forslag til ændringer i dette

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser.

Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser. DST hospice 2000 Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser. Behandlingsteknikkerne der anvendes er : Massage

Læs mere

Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs.

Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs. Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs. Forfatter: Thomas Egesborg Pedersen, førstehjælpsfaglig konsulent fra Dansk

Læs mere

Børn og passiv rygning

Børn og passiv rygning Børn og passiv rygning Det er svært at holde op med at ryge, men hvis du har børn og ryger i hjemmet, er dit barn udsat for passiv rygning. Denne brochure er måske dit første skridt mod et røgfrit liv

Læs mere

1 cm information til BORGEREN. 2cm

1 cm information til BORGEREN. 2cm 1 cm information til BORGEREN 2cm HVAD ER ET SUNDHEDSTJEK: Et sundhedstjek er en undersøgelse, som din læge udfører for at se, om du er sund og rask. At være sund og rask handler ikke bare om, at du er

Læs mere

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller fod Når du har fået fjernet gips eller bandage efter dit knoglebrud, skal du i gang med at træne din fod og dit ben. Formålet med træningen er at: forebygge

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Du er blevet opereret i skulderen, hvor dit knoglebrud er blevet opereret med en aluminiumsskinne, en såkaldt Philosskinne.

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015 1

KURSUSPROGRAM 2015 1 KURSUSPROGRAM 2015 1 Indhold ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE MED HÅNDSLUKKERE 3 TIMER... 3 BRAND & REDNINGSKURSER... 3 MODULOPBYGGET FØRSTEHJÆLP... 4 VEDLIGEHOLDELSE I FØRSTEHJÆLP... 5 FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

Læs mere

Patientinformation. Skulderøvelser. Træningsprogram

Patientinformation. Skulderøvelser. Træningsprogram Patientinformation Skulderøvelser Træningsprogram Kvalitet Døgnet Rundt Terapiafdelingen Skulderøvelser UDLEVERET TIL: UDLEVERET AF: Tlf.nr.: 88 83 42 31 Formålet med øvelserne er: At øge bevægeligheden

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Førstehjælp ved tilskadekomst Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Elevhæfte Førstehjælp for børn 7-9 år Hvad sker der? Du kender det: Det er sjovt at lege med dine venner. Der er gang i den. Du har det dejligt, og så sker det lige

Læs mere

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp Babyførstehjælp Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring 1-1-2 Almindelig førstehjælp Forebyg ulykker med børn Børn på pusleborde Forebyg inden ulykken sker. Lad aldrig baby ligge på et

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere