Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer"

Transkript

1 Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

2 Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb... 6 Ansvars- og opgavefordeling:... 7 Indlæggelse og udskrivning... 7 Udskrivningskoordinatorer... 7 Dialog inden udskrivning om patienter med behov for en særlig indsats... 7 Dialog under indlæggelsen... 8 Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligændringer Udskrivningsbetinget hjemmebesøg Følge hjem ordningen Kommunal sygepleje Genoptræning Udleveres til patienten ved udskrivning Dosisdispenseret medicin Forklaring på forkortelser Mere information Pjecen er udarbejdet og revideret (3. udgave) af underudvalg af Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og godkendt april

3 Indledning Denne pjece beskriver koordineringen af opgaverne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Pjecen er målrettet visitatorer samt plejepersonale, terapeuter, socialrådgivere og læger på hospital og i primærsektor. Indholdet i pjecen er gældende for borgere indlagt på somatiske afdelinger og uanset borgernes boform. Den tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden og skal understøtte sammenhæng og kvalitet i den samlede sundhedsfaglige indsats understøtte overgangssituationer, hvor borgeren bevæger sig mellem sektorer synliggøre ansvarsområder og kommunikationsveje ved indlæggelser og udskrivninger. Formålet er at medvirke til at undgå hospitalsindlæggelser ved rettidig og effektiv opsporing, behandling, pleje og træning i kommuner og almen praksis, evt. i samarbejde med hospitalernes ambulatorier og udgående funktioner at borgere på hospitalet udskrives umiddelbart efter, de er færdigbehandlede at styrke en sammenhængende indsats over for ældre medicinske patienter med fokus på indlæggelser, der kan forebygges, og velkoordinerede udskrivningsforløb. 3

4 4

5 Alternativer til akut indlæggelse Hvis en indlæggelse alene er betinget af et pleje-omsorgsbehov, bør praktiserende læger, vagtlæger og kommunerne altid søge alternativer til akut hospitalsindlæggelse. Før en akut indlæggelse bør nedenstående alternativer være overvejet. Københavns Kommune Ved akutte behov kan foranstaltes: Akutte besøg ved hjemmeplejen Døgndækkende hjemmepleje Akut nødkald Akutte hjælpemidler, kan leveres på hverdage i dagtimerne Midlertidige døgnpladser Akutpladser (borgere fra 65 år) Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE). Frederiksberg Kommune Ved akutte behov kan foranstaltes: Udgående sygeplejersketeam Akutte besøg ved hjemmeplejen Døgndækkende hjemmepleje Akut nødkald Akutte hjælpemidler, kan leveres på hverdage i dagtimerne. På øvrige tidspunkter kontaktes hjemmeplejen, som har mulighed for at levere visse akutte plejehjælpemidler/arbejdsredskaber Midlertidige døgnpladser. Bispebjerg Hospital Subakut tid i Medicinsk/geriatrisk ambulatorium efter henvisning fra de praktiserende læger Palliativ medicinsk afdeling har en udkørende funktion, som praktiserende læger og læger ved de kliniske afdelinger på Bispebjerg hospital kan henvise uhelbredeligt syge kræftpatienter til Central Visitation (CVI) kan rådgive om lægelig visitation og kan formidle kontakt til læge på hospital, til Tværsektoriel Udredningsenhed (TUE) og til sub akutte tider i ambulatorium. Frederiksberg Hospital Subakut tid (fremskudt ambulant kontakt) i Reumatologisk/Medicinsk/geriatrisk ambulatorium efter henvisning fra praktiserende læge Udgående Geriatrisk team Udgående sygeplej.team (gælder kun for borgere bosat i Frederiksberg Kommune) Udgående KOL team Udgående Urologisk ambulatorium Central Visitation (CVI) kan rådgive om lægelig visitation og kan formidle kontakt til læge på hospital, til udgående sygeplejersketeam og til sub akutte tider i ambulatorier. 5

6 Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt Københavns og Frederiksberg Kommuner skal gennem samarbejde sikre et sammenhængende patientforløb. Forudsætningerne herfor er, at kommunen og hospitalet samt øvrige parter udveksler oplysninger vedrørende patienten i forbindelse med indlæggelse og udskrivning hospitalet umiddelbart efter indlæggelsen påbegynder og inddrager kommunen i planlægning af udskrivning på baggrund af information om patienten hospitalet tidligt i indlæggelsesforløbet vurderer patientens funktionsevne, således at kommunen kan vurdere, hvilken kommunal indsats, der er behov for ved udskrivelsen hospital og kommune har en tidlig dialog omkring patienter, der har brug for en særlig indsats i forbindelse med udskrivelsen, herunder udskrivningskonference, udskrivningsbetinget hjemmebesøg, boligændringer, hjælpemidler, døgntilbud m.m. epikrise inkl. aktuel medicinstatus sendes til patientens egen læge inden for tre dage. 6

7 Ansvars- og opgavefordeling Indlæggelse og udskrivning Den indlæggende læge Den praktiserende læge eller vagtlægen sender henvisning elektronisk til den Centrale Visitation (CVI) i borgerens lokalområde (efter de vanlige standarder for henvisning), inkl. oplysning om bl.a. aktuel medicinstatus og hvorvidt borgeren er tilmeldt ordningen med dosisdispenseret medicin fra apotek. Ved akut henvisning kontaktes CVI telefonisk, efterfulgt af en elektronisk henvisning. Kopi af denne medgives patienten, hvis det er muligt. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Borgeren registreres elektronisk straks ved indlæggelsen. Københavns og Frederiksberg Kommuner Der sendes automatisk besked til kommunen, så snart en borger, der er kendt i kommunens omsorgssystem, er indlagt og registreret i hospitalets elektroniske system. Kommunens omsorgssystem genererer en automatisk indlæggelsesrapport (ILR) indeholdende borgerens funktionsevne, medicinoplysninger, ydelser, hjælpemidler og oplysninger om pårørende. Såfremt kommunen vurderer, at der er supplerende oplysninger, sendes en manuelt opdateret ILR med en beskrivelse af helbredstilstand op til indlæggelsen, smitterisiko (f.eks. MRSA), sygeplejefaglige plejeplaner, ekstra medicinoplysninger, midlertidigt døgnophold m.v. Udskrivningskoordinatorer Udskrivningskoordinatorerne i Københavns Kommune og i Frederiksberg kommune har til opgave at optimere udskrivningsforløb for borgere med behov for en særlig indsats. Udskrivningskoordinatorerne kommer på hospitalsafdelingerne, når der er behov for en tæt dialog omkring patienter, der har brug for en særlig indsats i forbindelse med udskrivelsen. Derudover er udskrivningskoordinatorerne opsøgende på udvalgte afdelinger. Udskrivningskoordinatorerne yder rådgivning og vejledning om kommunens tilbud og indsats efter udskrivelsen til patienter, pårørende og personale. Udskrivningskoordinatorerne kontaktes via Visitationen. Dialog inden udskrivning om patienter med behov for en særlig indsats Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Københavns og Frederiksberg Kommuner Hospitaler og kommuner er gensidig forpligtiget til at tage initiativ til dialog om planlægning af udskrivning tidligst muligt. En dialog om udskrivning kan finde sted i form af en telefonsamtale, en samtale med udskrivningskoordinator på afdelingen eller ved en udskrivningskonference. Formålet med en dialog inden udskrivning er at koordinere indsatsen for patienter med behov for en særlig indsats. Det beror altid på en konkret vurdering af den enkelte patient, hvilken form for dialog der vælges. 7

8 Dialog under indlæggelsen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler For at sikre at patienten kan udskrives på den forventede færdigbehandlingsdato, skal nedenstående tre standardforløb for indlæggelse følges. Hvis patienten ikke kan udskrives på den forventede færdigbehandlingsdato, fremsendes en opdateret plejeforløbsplan (PFP) til kommunen hurtigst muligt. Hvis en færdigbehandlet og udskrivningsparat patient ikke kan hjemtages af kommunen, registreres patienten færdigbehandlet efter gældende retningslinier med koden AWA1, forudsat at der forinden har været en dialog med kommunen (se OBS-punkter på side 9). Den registrerede dato skal være enslydende med den dato, der er noteret på den sidst opdaterede PFP. Når datoen er registreret, sendes automatisk en melding om færdigbehandling til kommunen (MOF). Hvis behandlingen genoptages efter MOF, skal dette registreres efter gældende retningsliner med koden AWX1, og samtidig sendes en opdateret PFP til kommunen. Indlæggelsesforløb under 24 timer Uændret funktionsevne (UF) Ændret funktionsevne (ÆF) Plejeforløbsplan PFP Udskrivningsrapport USR Der sendes ingen PFP PFP fremsendes til kommunen hurtigst muligt ved ændret funktionsniveau, vurderet ud fra indlæggelsesrapporten (ILR) Der sendes ingen USR. PFP kan genfremsendes ved udskrivelsen, hvis der er yderligere at tilføje OBS Der tages telefonisk kontakt til kommunen, hvis patienten skal have hjælp inden for de første 24 timer efter udskrivelsen Patienten registreres udskrevet senest 2 timer efter, at patienten har forladt afdelingen. Dette er vigtigt, da det ellers kan betyde, at patienten ikke får aktiveret sin kommunale hjælp. Indlæggelsesforløb mellem timer Uændret funktionsevne (UF) Ændret funktionsevne (ÆF) Der sendes ingen USR, med mindre man ønsker at videregive faglige oplysninger Plejeforløbsplan PFP Udskrivningsrapport USR Hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæggelsestidspunkt fremsendes PFP, såfremt der er daglig hjælp. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, sendes USR ved udskrivelsen PFP fremsendes ved ændret funktionsniveau, vurderet ud fra ILR. Fremsendes hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæg.tidspunkt. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, sendes USR ved udskrivelsen OBS Samme opmærksomhedspunkter som efter indlæggelsesforløb over 72 timer (se side 9). 8

9 Indlæggelsesforløb over 72 timer Uændret funktionsevne (UF) Ændret funktionsevne (ÆF) Plejeforløbsplan PFP Udskrivningsrapport USR PFP fremsendes til kommunen på alle patientforløb hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæggelsestidspunkt. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, kan USR sendes ved udskr. PFP fremsendes til kommunen på alle patientforløb hurtigst muligt og inden 48 timer fra indlæggelsestidspunkt. Ved væsentlige ændringer i forløbet sendes altid en opdateret PFP Er der behov for hjælp inden for de første 24 timer, sendes USR inden kl. 13. Er der ikke behov for daglig hjælp, kan USR sendes ved udskrivelsen OBS Den forventede færdigbehandlingsdato i PFP er at betragte som en gensidig aftale om udskrivningsdato, såfremt kommunen ikke har svaret med korrespondancemeddelelse (KM) den efterfølgende hverdag kl. 10. Hvis det er nødvendigt at svare inden, kontakter kommunen hospitalet pr. telefon Udskrivningsrapporten skal være afsendt til kommunen, inden patienten registreres udskrevet Patienten registreres udskrevet senest 2 timer efter, at patienten har forladt afdelingen. Dette er vigtigt, da det ellers kan betyde, at patienten ikke får aktiveret sin kommunale hjælp USR udleveres og gennemgås med patienten. E-flow fra hospital til kommune Både kommuner og hospitaler kan anvende korrespondancemeddelelsen under indlæggelsesforløbet, når der er behov for at udveksle yderligere, ikke akutte, ad hoc informationer. Akutte eller hastehenvendelser skal ske telefonisk. Ved færdigbehandling forstås, at patienten er klar til udskrivning som følge af, at hospitalets behandling af patienten, herunder de i den sammenhæng nødvendige administrative opgaver, er tilendebragt, og indlæggelse ikke længere er nødvendig eller gavner patienten. Det beror på en lægelig vurdering, hvornår patienten er færdigbehandlet. 9

10 Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler til midlertidigt brug, inkl. de kropsbårne Hjælpemidler/boligændringer til varigt brug, vurderet uden hjemmebesøg Hjælpemidler/boligændringer til varigt brug, hvor hjemmebesøg er gennemført inden udskrivelsen Kropsbårne hjælpemidler til Varigt brug Hjælpemidler som arbejdsredskaber Hjælpemidler til midlertidigt brug, der betragtes som et led i behandlingen, udlånes af hospitalet, fx gangredskaber, badebænk, toiletforhøjer. Behandlingsredskaber (se nedenfor), fx katetre, stomi- og diabeteshjælpemidler, medgives fra hospitalet, indtil patienten er færdigudredt, og det er besluttet, om det drejer sig om midlertidige eller varige hjælpemidler. Dette skal fremgå af udskrivningsrapporten (USR) Københavns Kommune: Hospitalets terapeuter har i en vis udstrækning kompetence til at bestille hjælpemidler og boligændringer, der er nødvendige for at kompensere for patientens nedsatte funktionsevne og understøtte patientens mulighed for at klare sig i eget hjem efter udskrivelsen. Hjælpemidler og boligændringer bestilles direkte på Hjælpemiddelcentret, Hans Knudsens Pl. Ved behov for akut levering skal henvendelsen foregå tlf. Frederiksberg Kommune: Hospitalets terapeuter vurderer behov og sender relevante oplysninger til Visitationsenheden. Ved behov for akut levering skal henvendelsen foregå telefonisk Vurdering af behov og bevilling foretages af kommunen, se afsnit om udskrivningsbetinget hjemmebesøg Som fx katetre, stomi- og diabeteshjælpemidler. Hospitalet ansøger kommunen herom på vegne af borgeren og noterer det i USR Ud fra funktionsevnevurderingen skal personalet i kommunen vurdere behovet for arbejdsredskaber. Ved behov for akut levering skal henvendelsen foregå telefonisk Leveringstider for hjælpemidler, som er ansøgt af hospitalet I Københavns Kommune leverer Hjælpemiddelcentret (HMC) udskrivningsbetingede hjælpemidler med 1 dags varsel, hvis ansøgning er modtaget senest kl.12 dagen forinden. Dog ikke Komfort kørestole, som leveres inden for 3 dage. I Frederiksberg Kommune leverer Visitationsenheden/Hjælpemiddelcentret udskrivningsbetingede hjælpemidler med 1 dags varsel, hvis ansøgning er modtaget senest kl.12 dagen forinden. Dog ikke kørestole, som leveres med 3 dages varsel. For begge kommuners vedkommende foretages boligændringer senest 3 eller 5 dage efter, rekvisition er modtaget fra hospitalet afhængig af hvilken type boligændring, der er behov for. Afgrænsning af hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvis det under indlæggelsen lægeligt vurderes, at patienten har behov for et varigt behandlingsredskab/hjælpemiddel, skal hospitalet ansøge kommunen herom. Link til Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, se side 14. Der henvises i øvrigt til Case-kataloget (Ansvarsfordeling mellem Regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler), som kan hentes på Regionens hjemmeside, se link på side

11 Udskrivningsbetinget hjemmebesøg Det er kommunens ansvar at varetage hjemmebesøget. Borger der er kendt af kommunen: Ved markant ændret funktionsevne i forhold til indlæggelsesrapporten sender hospitalet en plejeforløbsplan til kommunen med markering i boligændringer forventes og hjælpemidler skal aftales. Borger der ikke er kendt af kommunen: Hospitalet sender en plejeforløbsplan til kommunen med markering i boligændringer forventes og hjælpemidler skal aftales. I begge tilfælde kan eventuelle supplerende oplysninger skrives i bemærkningsfeltet. Kommunen vurderer, hvorvidt der er behov for et hjemmebesøg. Kommunen aftaler tidspunkt for hjemmebesøg med afdelingen og sørger for transport. Afdelingen har ansvaret for, at borgeren er informeret, er klar til transport på aftalt tidspunkt og har nøgle på sig. Der skal foreligge en konkret lægefaglig vurdering i forhold til, hvorvidt det er forsvarligt, at patienten uledsaget forlader hospitalet i få timer. Vurderer hospitalslægen, at patienten skal ledsages til og fra hjemmebesøget, sikrer kommunen, at patienten følges til og fra afdelingen af chaufføren fra kommunens transportselskab. Kommunen vurderer under besøget behov for og bevilger de varige hjælpemidler og boligændringer, der er nødvendige for udskrivning, og giver hospitalet besked om, hvornår boligændringerne er klar. Hospitalet bestiller midlertidige hjælpemidler. Hjemmebesøgsrapporten sendes til afdelingen senest dagen efter hjemmebesøget. Kommunen sikrer, at de nødvendige varige hjælpemidler og boligændringer til brug for borgeren og hjemmeplejen er leveret, inden borgeren udskrives. Følge hjem ordningen Den skrøbelige medicinske patient kan ved behov følges hjem af hospitalet, gerne i et samarbejde med kommunen, for at øge kvaliteten og trygheden i overgangen mellem hospital og kommune samt for at reducere risikoen for genindlæggelse. Yderligere oplysninger om ordningen kan fås hos hospitalernes Følge hjem sygeplejersker (se kontaktoplysninger). Kommunal sygepleje Kommunen vurderer, om sygepleje ydes på sygeplejeklinik eller i borgerens eget hjem. 11

12 Genoptræning Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Det er hospitalets ansvar, at der senest ved udskrivningen foreligger en genoptræningsplan for borgere, der har et lægeligt vurderet behov for genoptræning efter udskrivningen. Københavns Kommune Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Genoptræning København. Frederiksberg Kommune Genoptræningsplanen sendes elektronisk til Genoptræning og Rehabilitering, Frb. Kom. Udleveres til patienten ved udskrivning Ved udskrivning medgives patienten: En kopi af udskrivningsrapporten og ved behov genoptræningsplan Doseret medicin til 3 dage. I forbindelse med weekend og helligdage medgives doseret medicin til og med førstkommende hverdag. Hvis patienten får dosisdispenseret medicin fra apotek se side 13 Pn. medicin svarende til perioden for medgivet doseret medicin En opdateret medicinstatus Recepter på medicin, ordineret under indlæggelsen, sendes elektronisk til apotekers server (ved udskrivning til et midlertidigt døgntilbud eller ved indflytning på plejehjem sendes recepter på al ordineret medicin). Eventuelle aftaler om levering af medicin skal fremgå af udskrivningsrapporten Sygeplejeartikler til sårpleje til et par dages forbrug Udskrivningsbetingede hjælpemidler/behandlingsredskaber ved behov Diverse plejeplaner, ex. Sårplejeplan. Udlevering af medicin og recepter er en aftale, der er indgået mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Dosisdispenseret medicin (fortsættes side 13) Ny vejledning på vej 12

13 Dosisdispenseret medicin (fortsat) Ny vejledning på vej 13

14 Forklaring på forkortelser APE: Akut plejeenhed CVI: Central Visitation HMC: Hjælpemiddelcentret ILR: Indlæggelsesrapport KM: Korrespondancemeddelelse KOL: Kronisk obstruktiv lungelidelse MOF: Melding om færdigbehandling PFP: Plejeforløbsplan SOF: Socialforvaltning SUF: Sundheds- og Omsorgsforvaltning TUE: Tværsektoriel Udredningsenhed UF: Uændret funktionsevne USR: Udskrivningsrapport ÆF: Ændret funktionsevne Mere information Mere information om Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) og Socialforvaltning (SOF), Frederiksberg Kommune samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på følgende hjemmesider: Københavns Kommune: klik herefter på Sundhed eller Det sociale område Frederiksberg Kommune: klik herefter på Borgerservice Sundhed og sygdom Bispebjerg Hospital: Frederiksberg Hospital: Pjecen kan downloades fra: For ansatte på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er pjecen at finde på intranettet Insite under Patienten/Kommunesamarbejde. For ansatte i Københavns Kommune er pjecen at finde dels på SUF s (under Opgaveportalen) og SOF s Intranet. For ansatte i Frederiksberg Kommune er pjecen at finde på Intranettet. Øvrige links klik på Region Hovedstaden. Sundhedsaftalen : Link til Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet: kulaere_pr._1._januar_2007.pdf Case-katalog (Ansvarsfordeling mellem Regionen og kommunerne ift. behandlingsredskaber og hjælpemidler) kan downloades fra Regionens hjemmeside: vedr. hjælpemidler/ 14

15 15

16 16 Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 4. udgave. Revideret juli 2015. ERFA-gruppen under Samordningsudvalget

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

2. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø...

2. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø... Side 1/9 Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen med fokus på sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og sundhed- og ældreområdet i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

FOR MERE INFORMATION:

FOR MERE INFORMATION: FOR MERE INFORMATION: Kræftforløbskoordinator Anne Marie Søndergaard Sundhedsstrategisk Enhed, Center for Social og Sundhed Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7216 4815 tirsdag, torsdag og fredag, bedst mellem

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne?

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0029087 Kære Jakob Næsager Dokumentnr. 2014-0029087-6 Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har i e-mail

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen

Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen Side 1/10 Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen med fokus på sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og sundhed- og ældreområdet i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Kommune Indsatser hjemtagning af færdigbehandlede Forventede effektmål Albertslund 2014 Der er igangsat en styrket træningsindsats

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 4. december 2014 Kl.: 14-16 Sted:

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT FOR MERE INFORMATION: Hjemmesygepleje DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Stiager 2 3500 Værløse Udgivet: Aprilr 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed...

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Leder af forebyggelse og visitation Anne Marie Folmann, Helsingør Kommune Vicedirektør Bente Drachmann Jørgensen, Helsingør

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE)

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) - et effektivt og sammenhængende tilbud til ældre medicinske patienter/borgere SAMARBEJDSKONFERENCE 2016 5. december 2016 Oplæg ved Hanne Nygaard -

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere Rammekontraktbilag J Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere SAMMMEN.. KAN VI BLIVE BEDRE! TVÆRSEKTORIELT NETVÆRK KLYNGE MIDT 1 Indholdsfortegnelse: Sådan kommer

Læs mere