Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder"

Transkript

1 Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro Kommune, Kultur og Sundhed Ikast-Brande, Sundhed og omsorgsområdet Lemvig, Ældre og Sundhed Struer, Sundheds- og Ældreområdet Ringkøbing-Skjern, Sundhed og Omsorg Godkendt Faglig Følgegruppe i Vestklyngen September 2013

2 Tillæg til sundhedsaftalen om elektronisk kommunikation ved indlæggelse og udskrivning 1.1 Indledning Denne rammeaftale omhandler anvendelse af elektronisk kommunikation i samarbejdet om indlæggelse og udskrivning af patienter mellem hospitaler og r i Region Midtjylland. Med opdateringen af MidtEPJ den 3. februar 2013 bliver det muligt for hospitalerne i Region Midtjylland at afsende og modtage de fire MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder: - Indlæggelsesrapport - Plejeforløbsplan - Melding om færdigbehandling - Udskrivningsrapport Rammeaftalen udgør et tillæg til Sundhedsaftalerne og Det Gode Elektroniske Patientforløb - Plan for elektronisk kommunikation mellem almen praksis, r og hospitaler. Sundhedsaftalens bestemmelser om indlæggelse og udskrivning udgør fundamentet for denne rammeaftale, hvorfor rammeaftalen ikke ændrer på de eksisterende aftaler om fx kommunal forberedelsestid. Nutidens accelererede patientforløb betyder endvidere, at det fortsat vil være nødvendigt med telefonisk koordination mellem hospital og. 1.2 Mål for aftalen Aftalen skal medvirke til: - At sikre rettidig afklaring, formidling af og dialog om borgerens behov ved indlæggelse og udskrivning. - At sikre koordination af udskrivningsforløbet mellem aktørerne i sundhedssamarbejdet. - At sikre, at den elektroniske kommunikation er struktureret, præcis, relevant og anvendelig. 1.3 Dialog og samarbejde Udskrivningen starter ved indlæggelsen. En tidlig og relevant dialog om borgerne skal være med til at styrke samarbejdet mellem det sundhedsfaglige personale, der er involveret i patientforløbet og være med til at sikre, at borgerne kan udskrives så hurtigt og sikkert som muligt samt bidrage til at forebygge genindlæggelser. Parterne ønsker derfor at understrege, at rammeaftalen ikke erstatter behovet for en fortsat god og ligeværdig dialog parterne i mellem. Side 2

3 1.4 Omfang af aftalen Rammeaftalen gælder de 5 somatiske hospitalsenheder og 19 r i Region Midtjylland. 1.5 Målgruppe for aftalen - Sundhedsfaglige ledelser i rne og på hospitalerne. - Sundhedsfaglige medarbejdere i rne. - Sundhedsfaglige medarbejdere på de kliniske sengeafdelinger på hospitalerne. 1.6 Arbejdsgange Aftalen beskriver de overordnede rammer for anvendelse af de fire hjemmeplejesygehus standarder, som er indeholdt i MedCom7. De klinisk tilpassede arbejdsgange aftales lokalt i klyngesamarbejdet. 1.7 Oplysninger om medicin Såfremt den opdaterede medicinliste ikke er inkluderet i udskrivningsrapporten, skal patienten medgives en udskrift af denne, der kan overdrages til n. 1.8 Borgere som ikke er registreret i ns omsorgssystem Hvis borgeren ikke er registreret i omsorgssystemet, vil hospitalet ikke modtage en indlæggelsesrapport. Har en ikke-registreret borger behov for kommunale ydelser efter udskrivelse, skal hospitalet derfor tage kontakt til n via telefon. Borgeren følger herefter de udskrivningsforløb, som er beskrevet i Sundhedsaftalen Terminale patientforløb I Sundhedsaftalen fremgår det at patienter, der lægeligt vurderes som terminale, ikke skal registreres som færdigbehandlede. MedCom standarden Melding om færdigbehandling bør således ikke anvendes ved terminale patienter Opfølgning Temagruppen for Indlæggelse og Udskrivning vil efter 1 år foretage en opfølgning på aftalen Ikrafttræden Rammeaftalen træder i kræft efter godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland den 7. marts Side 3

4 2. Indlæggelsesrapport Hospitalspersonalet har ofte brug for en række sundhedsfaglige oplysninger fra n for at kunne iværksætte den bedst mulige behandling af patienten og for at kvalificere dialogen mellem hospital og. Indlæggelsesrapporten indeholder disse oplysninger og sendes fra til hospitalet. Indlæggelsesrapporten afsendes automatisk, når der modtages et indlæggelsesadvis i ns omsorgssystem på borgere, som modtager hjemmehjælpsydelser og/eller hjemmesygepleje. Det sundhedsfaglige personale i rne har mulighed for at fremsende en manuelt ajourført indlæggelsesrapport med relevante oplysninger vedrørende eksempelvis årsag til indlæggelse, oplysninger om aktuel helbredstilstand osv.. Aftale om anvendelse af indlæggelsesrapport Automatisk indlæggelsesrapport Manuelt ajourført indlæggelsesrapport Hvis borgeren er registreret i det kommunale omsorgssystem, sender n en automatisk indlæggelsesrapport til hospitalet med informationer om: - Kommunale kontaktoplysninger - Egen læge - Oplysninger om pårørende - Hjælpemidler/Behandlingsredskaber - Serviceydelser - aktuel medicinliste (skal være ajourført fra n) - Funktionsevne vurdering den habituelle fra før indlæggelsen I de tilfælde hvor n er involveret i en indlæggelse, fremsender n efterfølgende en manuelt ajourført indlæggelsesrapport til hospitalet. I de tilfælde hvor n vurderer, at hospitalet kan have behov yderligere information om en borger, så fremsender n en manuelt ajourført indlæggelsesrapport til hospitalet. D.v.s. hvis sygeplejersken er involveret og/eller der er noget at supplere med Hvis hospitalet har behov for yderligere information om en patient, kan hospitalet kontakte n og bede om at få tilsendt en manuelt ajourført indlæggelsesrapport. Den manuelt ajourførte indlæggelsesrapport fremsendes så hurtigt som muligt og senest 24 timer efter indlæggelsen ved væsentlige oplysninger til supplering af den automatiske rapport. Side 4

5 3. Plejeforløbsplan Kommunerne har ofte behov for en række informationer vedrørende borgerens helbredstilstand for at kunne forberede hjemtagelsen. Ideen med plejeforløbsplanen er, at hospitalet kan orientere n om borgerens forventede helbredsstatus ved udskrivning samt forventet tidspunkt for udskrivelse. Plejeforløbsplanen sendes manuelt fra hospital til. Plejeforløbsplanen indeholder blandt andet information om tidspunkt for forventet færdigbehandling og udskrivning, forventet funktionsevne ved udskrivelsen, behov for yderligere koordinering osv.. Aftale om anvendelse af plejeforløbsplan Anvendelse af plejeforløbsplanen Tidspunkt for afsendelse af plejeforløbsplanen Udvidet koordinering Der udfyldes en plejeforløbsplan, hvis hospitalet vurderer, at patienten ved udskrivelse vil have en ændret funktionsevne i forhold til den habituelle tilstand, der medfører behov for kommunale serviceydelser herunder hjælpemidler Plejeforløbsplanen afsendes på det tidspunkt, hvor hospitalet kender forventet tidspunkt for udskrivelse. Sundhedsaftalerne vedrørende udskrivelse og kommunal forberedelsestid beskrevet i Sundhedsaftaler e-dok er stadig gældende For visse patienter vil der fortsat være behov for udvidet koordinering fx i form af telefonisk kontakt og/eller udskrivningskonference. Hospitalet er ansvarlig for at igangsætte en udvidet koordinering. Side 5

6 4. Melding om færdigbehandling Melding om færdigbehandling fremsendes fra hospital til samtidig med, at patienten registreres som færdigbehandlet. Hospitalet sender en automatisk servicemeddelelse til hjemn om, at en borger er registeret færdigbehandlet i MidtEPJ. Aftale om anvendelse af Melding om færdigbehandling I sin planlægning af udskrivelsen af den enkelte patient søger hospitalspersonalet i størst muligt omfang at sikre sammenfald mellem den faktiske udskrivelsesdato og den dato, hvor patienten registreres færdigbehandlet. Det betyder også, at det tidspunkt, hvor patienten registreres som færdigbehandlet på hospitalet, ikke kan ændres, selv om det ikke stemmer overens med de kommunale forberedelsestider. Sundhedsaftalerne definerer færdigbehandling af patient og hvilke overvejelser og opgaver der indgår, for at en patient kan betegnes som færdigbehandlet på hospital. Se - Hvis en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages af n, skal hospitalet sende en Melding om færdigbehandling. Side 6

7 5. Udskrivningsrapport Med den elektroniske udskrivningsrapport kan hospitalet viderebringe relevant information til n om indlæggelsesforløbet, herunder om der er et eller flere plejebehov, som bør fortsætte efter borgeren er udskrevet. Udskrivningsrapporten giver endvidere hospitalet mulighed for at oplyse hjemn om funktionsevne, hjælpemidler, medicinændringer, aftaler om kost, genoptræningsplan osv. Udskrivningsrapporten sendes manuelt fra hospital til hjem. Aftale om anvendelse af udskrivningsrapport Anvendelse af Udskrivningsrapport Tidspunkt for afsendelse af Udskrivningsrapport Udskrivningsrapporten sendes på alle indlagte patienter, der udskrives til kommunal indsats Udskrivningsrapporten afsendes samtidig med, at patienten udskrives. Side 7

8 Samarbejdsaftale vedrørende MedCom korrespondancebrev Aftalens parter: Aftalen er indgået mellem Vestklyngen Region Midtjylland, Hospitalsenhed Vest og Kommunerne Herning: Sundhed og Ældre; Holstebro: Kultur og Sundhed; Lemvig: Ældre og Sundhed; Ikast-Brande: Sundheds og Omsorgsområdet; Struer: Sundheds-og ældreområdet; Ringkøbing-Skjern: Sundhed og Omsorg Baggrund og formål: Aftalen er et supplement til Tillæg til Rammeaftale for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Aftalen skal sætte rammerne for anvendelsen af det elektroniske korrespondancebrev mellem rne og hospitalet i Vestklyngen. Aftalen skal sikre hensigtsmæssig anvendelse af korrespondancebrevet. Definitioner: Ved korrespondancebreve forstås elektroniske meddelelser som følger MedComstandarden DIS91 Den gode korrespondance og sendes via EDI-nettet. Generelt omhandler korrespondancebreve borgere/patienter der er i aktuel behandling på Hospitalsenheden Vest i Vestklyngen Aftalen er begrænset til korrespondancebrevet DIS91 og dækker ingen andre MedCom-standarder, hverken henvisning, genoptræningsplan, indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, udskrivningsrapport, melding om færdigbehandling eller fødselsmeddelelse. Anvendelse og indhold i korrespondancebreve: Korrespondancebreve anvendes, når der er behov for udvidet dialog og koordinering af borgerens/patientens forløb. Korrespondancebreve anvendes kun i tilfælde, hvor dette ikke er dækket af de øvrige elektroniske MedCom standarder. korrespondancebreve omhandler opfølgende hjemmebesøg, terminalerklæringer, sygeplejefaglige artikler, åben indlæggelse og evt. andet Før korrespondancebrevet anvendes bør generelt overvejes om en af de øvrige standarder er dækkende for henvendelsen. Side 8

9 Korrespondancemeddelelsen er altid relateret til en borger/patient i EOJ/EPJ. Overskriften i meddelelsen skal være præcis, i forhold til meddelelsens indhold. Der anvendes overskrifter fra de sygeplejefaglige/terapeutfaglige indsatser. Svar på korrespondancen afgives i en MedCom standard, der er dækkende for emnet, så information om borgeren/patienten er samlet I friteksten indledes med om meddelelsen er til orientering, eller om der udbedes svar på korrespondancebrevets indhold. Meddelelsen indhold skal vært kort, entydig, specifikt, relevant, og præcist. ISBAR-metoden anvendes som skabelon i relevante tilfælde: se link ISBAR Hastesager Når korrespondancebrevet anvendes i hastende situationer der kræver handlinger indenfor få timer, skal dette altid følges en telefonopringning med besked om at læse MedCom-korrespondancebrevet. I skemaet nedenfor vises rnes lokationsnumre med navn på afdeling, som Hospitalsenheden Vest skal anvende ved afsendelse af korrespondancebreve. Kommune Lokationsnummer Afdeling Korrespondancebreve vedr. Herning Sundhed og Ældre, Herning Holstebro Holstebro S & A advis, Opfølgende hjemmebesøg Terminalerklæring Sygeplejeartikler/behandlings Ikast- Brande Hjemmesygeplej en, Ikast-Brande Lemvig Sundhed og Omsorg, Lemvig Ringkøbing- Skjern Hjemmesygeplej en, Ringkøbing- Skjern Struer Hjemmesygeplej en, Struer - apparatur Åben indlæggelse Træning Hjælpemidler Sygepleje Andet 6. Flowskema over elektronisk kommunikation ved indlæggelse og udskrivning (kommer senere) Side 9

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere