2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke?"

Transkript

1 Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Inatsisartut IHer Att. (Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT) Besvarelse af 37 nr. 229 KNI Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende KNI A/S 1) Hvilke overordnede planer har Naalakkersuisut omkring KNI A/S? På nuværende tidspunkt ønsker Naalakkersuisut først og fremmest at selskabet får ro til at reetablere arbejdsgange og dermed komme tilbage på rette spor. Naalakkersuisut vil supplere bestyrelsen med relevante personer, som besidder kompetencer der kan komme til gavn i KNI AIS. På lidt længere sigt vil Naalakkersuisut i dialog med den nye bestyrelsen omkring udviklingstiltag og udarbejdelse af ejerstrategi for selskabet Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) ) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke? Der er i princippet ingen nye punkter i strategiplanen "KNI mod 2016" der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende. Der er dog i strategiplanen "KNI mod 2016" en intensivering af både olie- og engros-området, hvor KNI ser en mulighed for vækst i forbindelse med de forventninger, der er omkring øget efterforskning og udvinding på mineralog olieområdet. Olie- og engrossalg har altid været en del af KNls fokusområde. Gennem en bedre udnyttelse af vores logistiksystem (herunder lagre), ser KNI en mulighed for at øge både olie- og engrossalget til nye og allerede eksisterende virksomheder, specielt i konkurrence med ikke grønlandsk baserede selskaber. Omkring Pisisa.gl (internethandel) var dette en del af den forrige strategiplan for KNI og blev igangsat maj Pisisa.gl er ikke afgrænset til udvalgte dele af Grønland, men gælder for hele landet. Pisisa.gl skal bidrage til, at nedsætte de mange urentable non - food beholdninger i Pilersuisoq butikkerne, og samtidig give kunderne mulighed for tilgang til et bredere, dybere og billigere varesortiment. 1

2 Inden igangsætning af Pisisa.gl, blev der lavet en omfattende brugerundersøgelse ultimo 2010, som viste, at kunderne gerne ville vente på leverancerne, hvis dette kunne give dem større valgmuligheder og billigere priser. Det må konstateres, at indførsel af Pisisa.gl har haft en positiv indvirkning på priserne set fra et forbrugersynspunkt. 3) Ligger der i "Mod 2016" en plan for en yderligere opsplitning af forretningsområder, der kunne medvirke til større transparents? F.eks. at Polar Oil fremadrettet drives som en selvstændig virksomhed, og positivt medvirker til den samfundsmæssige udvikling, ved en større udbyttelodning? Der ligger i strategiprojektet "KN I mod 2016" ikke en plan for yderligere opsplitning af forretningsområderne, f.eks. udskillelse af Polaroil fra resten af KNI. 4) Er der konkrete planer om, hvordan det massive underskud ivaredivisionen nedbringes? Strategiplanen "KNI mod 2016" omfatter ca. 20 punkter vedr. forbedring af økonomien i Pilersuisoq. Strategipunkter omfatter både: Uddannelse af personale Opgradering af hjælpemateriale/redskaber til brug i dagligdagen Forenkling af opgaver Kategori styring og lagertilpasninger Optimering og udnyttelse af indkøbsaftaler på tværs af salgskanaler Alle punkter som er med til at forbedre indtjeningen/økonomien i Pilersuisoq/KNI. Selskabet er bevidst om, at det marked Pilersuisoq opererer i, befolkningsmæssigt bliver mindre og mindre. Derfor er KNI nødsaget til at foretage tilpasninger, forbedringer og nytænkning for at opretholde det serviceniveau, der er aftalt i servicekontrakten med Selvstyret og for at opretholde en fornuftig indtjening i Pilersuisoq. 2

3 Resultatet i Pilersuisoq har i de sidste 5 år udviklet sig som følger (mio.kr.): Ar Driftsresultat Arets Resulstat Ekstraordinære Pilersuisoq Efter Finansielle Poster reguleringer ,1-25, ,2-22, ,5 0, ,9-19, ,2-9,9 23,5* *Hensat 23,5 mio. kr. til ukurant varelager. Resultat før regulering +13,6 mio. kr. S) Selskabet eller divisionen genererede et samlet overskud på 18,3 mio. kr. som bliver modregnet direkte i det samlede resultat i KNI A/S, hvordan tilsikres at omkostnings fordelingen således er retvisende i de pågældende selskaber, da det må formodes at der er en fordelingsnøgle der skal følges overfor datterselskaberne? Naalakkersuisut antager der henvises til den seneste årsrapport 2012/13. Af nedenstående tabel fremgår det, at stabsfunktionerne ikke gav et samlet overskud på 18,3 mio. kr. - men derimod et underskud på 18,3 mio. kr. Resu Itatopgørelse 1. april marts 2013 Stabe Note Andre driftsindtæger Andre ekserne orrl<ostninger (18.128) (9.407) Bruttoresultat Personaleorrl<ostninger Af- og nedskrivninger,. 3,. 6 (39.141) (13.060) (36.920) (11.634) Resultat før finansielle poster (42.584) (34.923) Finansielle indlæger Finansielle omkostninger,. 4, (34.611) (35.426) kets resultat før skat (18.261) (11.383) 3

4 Det kan oplyses, at der for så vidt angår fordeling af fællesomkostninger til henholdsvis Varedivisionen og Energidivisionen anvendes en fordelingsmodel, der er godkendt af selskabets revisorer. 6) De ekstraordinære omkostninger der ligger i Stabe, der primært vedrører IT Udvikling og ekstern assistance, vedrører de al/e datterselskaber, el/er er forbruget direkte relateret til et, el/er flere selskaber, og i givet fald hvilke? Forbruget er relateret til moderselskabet KNI A/S, der rummer 99,9 % af koncernens driftsaktivitet. Samlet set vedrører omkostningerne KNl's generelle IT infrastruktur, og er således til gavn for alle driftsaktiviteter i KNI A/S. Det er ikke muligt objektivt at foretage en fordeling af disse omkostninger på enkelte forretningsenheder i KNI A/S. 7) Hvordan sikrer KNI AIS at der er vandtætte skodder mel/em selskaberne, således at Oliedivisionen ikke helt el/er delvist financierer den fæl/es driftsenhed - Stabe, for de øvrige selskaber i KNI AIS, herunder Pilersuisoq, Pisisa.gl, KNI Engros, Neqi AIS samt Polaroil? Som nævnt under punkt 5 anvendes der imellem divisionerne en specifik omkostnings fordelingsmodel, der er godkendt af selskabets revisor. Denne model sikrer, at de enkelte divisioner kun betaler for den andel af fællesomkostningerne, som direkte kan henføres til den pågældende divisions aktiviteter. Alle øvrige driftsomkostninger i de enkelte divisioner konteres og bogføres indenfor den enkelte divisions kostcenter, efter at behørig godkendelse er sket fra den/de ansvarlige personer. 8) Ville det ikke tjene samfundet bedre, hvis der var større transparens i selskaberne, således at Butiksdrift var et selvstændigt drevet selskab og oliedivisionen også blev drevet selvstændigt i i andet regis, således, at risikoen for at Polaroil ikke "pludselig" finansierede driften af KNI AIS's butikker og onlineaktiviteter? Transparensen ville være endnu mere klar, såfremt de enkelte divisioner aflagde særskilte regnskaber - repræsenteret som egne juridiske enheder. Under hensyntagen til besvarelsen af punkt 7 er der imidlertid på nuværende tidspunkt en klar og specifik beregningsmodel for, hvorledes fællesomkostningerne fordeles mellem selskabets divisioner. Dette indebærer, at Polaroil betaler deres andel af fællesomkostninger uanset resultatudviklingen ivaredivisionen. En opsplitning af divisionerne ville naturligvis også afstedkomme, at hvert enkelt selskab skulle etablere særskilte finansieringsmuligheder hos banker m.v. Dette ville med ret 4

5 stor sikkerhed ændre på de betingelser, som KNI har hos bankerne d.d., og således betyde differentieret prissætning på den finansiering, der vil blive tilbudt de to divisioner. Hvorvidt ovenstående vil være økonomisk til gavn for samfundet kan være svært at vurdere, idet dette må bero på en mere specifik beregning af de faktuelle forhold, som der vil skulle tages stilling til- både internt og eksternt. 9) Som regnskabet er stillet op i KNI AIS for 2012/13, bl.a. 15 i regnskabsberetningen, er det tydeligt at Polaroil direkte dækker underskudsgivende dele af KNI AIS., denne forskel kunne være endnu mere tydelig, hvis funktionen Stabe aflagde en mere transparent regnskab, hvor de egentlige omkostninger hertil fremgår og den egentlige fordeling heraf i de respektive datterselskaber. Hvad var KNI AIS's samlede omkost-ning i det fælles driftsselskab, og hvor stor en andel af omkostningen ligger i de respektive datterselskaber? Hvordan fastlægges fordelingsnøglen? De samlede omkostninger i "det fælles driftsselskab" (også kaldet "stabe") som bliver fordelt ud på de enkelte divisionsenheder udgør samlet set ca. 70 mio. kr. Dette beløb fordeles - som tidligere nævnt - ud fra en fordelingsnøgle ud til de enkelte divisioner. Fordelingsnøglen er ikke den samme for hele omkostningspuljen. Nogle omkostninger fordeles ligeligt, andre tilgår kun Varedivisionen, medens størstedelen fordeles med en procent-fordeling i niveauet 25/75 (POUPIL). Det skal anføres, at der stort set ikke foretages fordeling af omkostninger til datterselskaberne i KNI koncernen (den samlede fordeling udgør ca. 0,6 mio. kr.). Omkostnings-fordelingen sker således i langt overvejende grad mellem selskabets to divisioner - Vare-divisionen og Energidivisionen. 10) Er det et bevidst valg fra KNI AIS's side at være så markante i alle de større byer, eller er det kommet til efter godkendt strategi? Da selskabets kunder i bygderne i stigende grad er udsat for markedsføring fra online handelsportaler fra udlandet, har KNI valgt, for at beholde omsætningen i Grønland, at markedsføre bl.a. Pisisa.gl markant. Da udvalget af medier, for at nå vores bygdekunder, er begrænset, har vi været nødsaget til at benytte medier som KNR og fx Air Greenland. Markedsføringsstrategien blev defineret og godkendt af bestyrelsen tilbage i efteråret

6 11) Hvor stort er det årlige driftsbudget for Pisisa.gl: a) Samlet b) Personaleomkostninger e) IT-drift d) Markedsføring I Pisisa.gl er ansat en e-handelschef samt 2 kundeservice medarbejdere. Pisisa.gl indgår som del af den samlede IT-drift. For at opnå de bedste og billigste priser for markedsføring i hele KNI (Pilersuisoq, Engros, Pisisa.gl, Neqi) er det ikke muligt at definere, hvor stor del som pisisa.gl benytter. 12) Hvor stor en del af marketingsbudgettet anvendes i de byer hvor Pilersuisoq ikke er til stede rent fysisk? AI markedsføring bliver indkøbt centralt og for alle divisioner for at opnå de bedste og billigste priser. 13) Hvor stort er det årlige over-/underskud? Såfremt der er et underskud i selskabet, hvordan dækkes det så ind i forhold til KNI AIS's øvrige forretningsområder? Der henvises til KNl's årsrapport 2012/13. 14) Hvor stort er den samlede investering i opbygningen af selve handelsportalen, og er der i den forbindelse gjort forsøg på at indenlandske virksomheder kunne være hoved- eller underleverandører til projektet? Af konkurrencemæssige hensyn kan der ikke oplyses den samlede investering af Pisisa.gl. I efteråret 2011 var der en udbuds runde hvor 3 etablerede webbureauer var inviteret med. Webbureauerne blev valgt på baggrund af: bedste webshop løsning billigste pris Processen blev godkendt af daværende ledelse og bestyrelse. 6

7 15) Står den samlede investering mål med det forventede afkast i de pågældende bygder? I efteråret 2010 besluttede den daværende ledelse og bestyrelse at opstarte pisisa.gl. I strategien lå en 5 års plan, hvor projektet ville være rentabelt. 16) Er det rimeligt at et Selvstyreejet selskab driver kommercielonlinehandel på markedsområder, hvor private udbydere selv er i stand til at tilbyde denne løsning? Der er 4 mål med pisisa.gl; væsentligt større udvalg til vores kunder i bygderne de nyeste produkter til vores kunder i bygderne nedbringelse af Pilersuisoq butikkernes varelager billigere priser for vores kunder i bygderne Større udvalg I pisisa.gl er der et stort udvalg af non-food varer. Fx er det muligt for vores kunder at vælge imellem 38 vaskemaskiner, 71 køle/fryseskabe og 45 komfurer og meget, meget andet. Et så stort udvalg er kun muligt via nethandel, da det ikke er muligt at have alle disse modeller stående i Pilersuisoq butikkerne. Det ville kræve et enormt varelager og koste rigtig mange penge. Nyeste produkter Gennem nethandel er det også muligt at tilbyde de nyeste produkter i Grønland. Modeller, fx indenfor tv, skrifter hele tiden og vores kunder i bygderne ønsker hele tiden det nyeste. Det har vi mulighed for at tilbyde gennem nethandel, da det ville være meget omkostningstungt at have alle modeller stående i alle butikker hele tiden. Varelager Det er dyrt at have et stort varelager stående i butikkerne og især hvis produkterne ikke bliver solgt. Derfor er en webshop en god mulighed for at give alle i bygderne et meget stort udbud af vare til en billig pris. Billigere pris Da der i pisisa.gl ikke er nogle økonomisk varebinding - KNI køber ikke varerne af leverandørerne før de er bestilt af kunden - betyder det, at kunderne kan købe varerne billigere. Vi ønsker kun at vores kunder i bygderne skal have det størst mulige udbud til den bedst mulige pris. 7

8 Grønland er blevet et attraktivt marked for online handel. Såfremt pisisa.gl ikke var en del af KNI, ville der med meget stor sandsynlighed være en dansk eller udenlandsk online udbyder, som ville etablere en lignende webshop. Dermed ville omsætning og fortjeneste forsvinde ud Grønland. 17) Hvor stor en andel af hhv. udviklings omkostningerne og drift er placeret i fæl/es-funktionen Stabe i KNI? Der henvises til årsrapporten Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen 8

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Regnskabsanalyse 2004

Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Telefax: 72 16 00 10 www.danskbyggeri.dk Forsidefoto: Simon

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere